Het Vlaamsche nieuws

646099 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 28 April. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 24 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9w08w39r6d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lijdag: 28 Aprîî 1916, Tweede Jaarg. Nr 118 Priis : 6 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week «■W" I I ABONNEMENTSPRIJZEN : Per rnaend 1.75 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden 6.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aiig. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGINGEN : Tweede bîadi., per regel 2.59 Vierde bladz., par regel.. 0.59 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 5.— Voor aile annoncen, wende men zich : ROODESTRAAT, 44. .1 il » Wl.m—I K^ill M w DE OORLOG Zeegevecht j0) 26 April. — Officieel : (ten is de Engelsche duikboot it |n het Zuidelijk oeel der Noord-[ranze strijdkrachten in den grond ITwee man werden gered en ge-■otnomen. Een Duitsche duikboot jsslfden dag in dezelfde buurt ,(lschen kruiser van de Aretbusa- 0 een torpédo getroffen. Engelsche Parlement len, 26 April. — Het Persbureau an de geheime zitting van het La- 1 het volgende verslag : lith deelde bijzonderheden mede i uitbreiding van het leger tôt op ai wat het overige Britsche Rijk jepen enz. heeft opgebracht. Hij 1 overzicht van wat de regeering 6 de werving had gedaan, o. a. ter van de arbeiders was gevergd joorlogs- en de koopvaardijvloot, ens, de wapen- en munitiefabrie-andere rijksinrichtingen. Hij ver-: den invloed van de financiën op ving, in het bijzonder de geldelijke ie Engeland aan zijne bondgenoo-d verleend. ukkomsten van de werving, ging irt, zijn sedert Augustus ten achter en bij hetgeen er noodig is om be-kuitte voeren wat wij op het oor-Kinmoeten doen. Om in de be-ntevoorzien heeft de regeering be-f vooreerst orn den diensttijd van tinen, vvier tijd verstreken is, tôt 'de van den oorlog te verlengen ; eede om de territorialen over te (i naar elke afdeeling troepen, die ing noodig heeft ; ten derde om eJde manneri dienstplichtig te zoodra hun vrijstellingsbewijs egeering, vervolgde Asquith, stelt voor om jongelieden, die op 15 11s 1915 nog geen 18 jaar waren, rij 18 jaar worden bij het leger in n;dan, aanstonds pogingen aan te 10m getrouwde mannen, die nog jn ingeschreven, tôt dienstneming egen en, indien er den 27en Mei tadiemannen geen 50.000 zijn ge-onmiddellijk het Parlement om Ikiàtot dwang te vragen ; voorts kteng- te mogen gebruiken, in-jr na den 27en Mei niet wekelijks [raiiij komen, welke dubbele be-pd om dwang uit te oefenen van zou blijven tôt er 200,000 nog niet ireven mannen zijn verkregen. iitli behandeJde verder het vraag-bœ de mannen, die bij het leger jelijfd, te helpen aan hun burger-irplichtingen te voldoen. %de beraadslaging, waaraan zes-jen deelnamen. Vervolgens ging is uiteen, om heden weer met ge-deuren te vergaderen. et Hoogerhuis heeft Lord Crewe :mededeeling gedaan. Uit Engeland ^26 Aprih — Asquith, Bonar '•vitchener hebben heden een be-? jehouden met de leiders van het :ce verbond van vakvereenigin- I roijnwerkers, transportarbeiders spoorwegpersoneel. 'arlementaire conferenHe Ji 26 April. — Het « Berliner Ta- II verneemt uit Lugano dat een ™tal Italiaansche afgevaardigden jniing van Luzatti naar Parijs zijn ®n voor een interparlementaire itiç. kenîand en de Entente le> 25 April. — De gezanten van :n'-e hebben een nieuwen stap ge-:t betrekking tôt het vervoer van le troepen naar Macedonië. Zij ^ndringen op het gebruik van de e speorwegen. Op het bezoek "iplomaten volgde een minister- fcboot- en mijnoorlog 26^ April. — Volgens een f:rtcht is de Noorsche bark et Car-" gezonken. ^ s®jnt> dat de Nederlandsch» " Noordzee » is gezonken. V 77 Gisteren middag !n schip nabij het vuurschip van gezonken. Het schijnt op een Seloopen. De nationaliteit is Men zag een boot van het stoomschip wegrœien. Degenen, die in die boot zaten, werden door een Duit-schen hulpkruiser opgenomen.De schoor-steen van het gezonken stooinschip steekt nog uit het water. Aanteekening van Wolff : Dit stoomschip was, naar wij vernemen, het Noorsche stoomschip « Stroemoner » (241 ton) die,trots de aanwijzingen, aan de scheep-vaart gegeven en de waarschuwings-signalen van den hulpkruiser, door het gevaarlijke gebied wilde varen. De heele bemanning is gered. De toestand in lerland I,on den, 26 April. — In antwoord op een reeks vragen, heden in het Lager-huis aan de regeering gesteld over den toestand in lerland, heeft Asquith het volgende telegram vari den onderkoning voorgelezen : « De toestand is bevredi-gqnd. De troepen hebben Saint Stephens Green bezet. Er zijn elf opetandelingen gedood. Het nieuws dit de provincie is gerustsitellend. De inspecteur-generaal van de veldwacht rapporteert, dat te Drogheda de nationalistische vrijwilli-gers onder de wape,nen zijn gekomen, om de regeering bij te staan (toejui-ching). .Verscheidene burgers hebben eveneens hun hulp aàngeboden. » Asquith heeft voorts medegedeeld, dat in de stad en het graafschap Dublin de staat van beleg is afgekondigd en dat krach tige maatregelen zijn getroffen om de beweging te onderdrukken en de daarbij betrokkenen gevangenen te ne-men.Behalve in Dublin, is het in lerland rustig ; er zijn slechts drie onbeduiden-de gevallen van vredestoring voorgeko-men.Asquith sprak verder het bericht, dat het paleis van den onderkoning door de opstandelingen was bezet, tegen en 00k dat deze over machinegeweren beschik-ten.Ofschoon Lansdowne op den ernst van den toestand niets wilde afdingen, verklaarde hij dat de ops^and tôt een smadeliike mislukking gedoemd is. De laatste berichten zijn zeer geruststellend. Er zijn 25 muiters gedood, 22 gewond. Bovendien zijn 2 loyale vrijwilligers e,n 2 politieagenten gedood, 6 loyale vrijwilligers gewond. De dienstplichtkwpstîe in Engeland Londen, 26 April. — In het Lager-huis heeft Asquith heden meegedeeld, dat minister Long morgen het wetsont-werp op den militaire® dienst zal indie-nen.Daarna is het huis weer in .ereheime zitting gegaan, die vermoedelijk van avond zal afloopen. Londen, 26 April. — Naar het persbureau mededeelt, heeft Asquith heden in de geheime vergadering van het La-gerhuis aan Carson geantwoord, dat de regeeringsvoorstellen om de wet op den militairen dienst uit te breiden, niet op lerland van toepassing zijn. Walter Long zeide, dat indien een wet tôt dienstplicht voor gehuwde mannen wordt ingediend, zij een maand te voren zullen worden gewaarschuwd. Er volgde een bespreking, waaraan vele leden hebben deelgenomen. Luchtcchepen boven Engeland Londen, 26 April: — Het ministerie van oorlog inaakt bekend, dat vijande-lijke luchtscheoen gisteren nacht boven Essex en Kent gevlogen hebben. Hun aantal is niet met zekerheid bekend, maar kan niet meer dan vier bedragen. Zij zijn met anti-luchtvaartgeschut; he-vicr beschoten en keerden terug na wei-nig of niets uitgericht te hebben. Londen, 26 April. — Over den Zep-pelintocht van den afgeloopen nacht meldt het persbureau nader dat aan de monding van de Theems honderd bom-men zi:n geworpen, waardoor niemand is gedood of gewond. Bij den tocht in den vorigen nacht boven de Oostelijke graafschappen zijn 00k ongeveer honderd bommen geworpen. Er is slechts één doode; een paard is gedood, een hooiberg vernield en veel ruiten gebroken. Lees vervolg Oorlogstelegrammen, op de tweede bladzijde. LEES DE LAATSTE INGEKO-MEN TELEGRAMMEN ONDER DE RUBRIEK « EÀATSTE UUR>. Onze Groote Geïllustreerde • Lettarkundige Prijskamp begint Maandag aanstaande I Mei î De kunstwerken, waardoor heel het denken en gevoelen van ons volk gedu-rende zeven eeuwen zich in woordklan-t ken uitte, brengen ons natuurlijk in aan-raking met zoogoed als het geheele ver-stands- en gemoedsleven onzer vaderen, dat ilc dus heb moçten meelevea. ) Dr. J. te Winkel. ' lets over een monument aan de Gesneuve dan 3 Eenigen tijd geleden bracht het toeval * mij langs de Eierenmarkt. Die mooié 1 straat, die zoowel ingesloten en tamelijk ^ rustig ligt ter zijde van het — in vredes- ï tijd — rumoerige drukke verkeer der - Schoenmarkt. Wanneer ik van die bewe-s gingrijke Meir komende, rechts afsla en 1 mij'dan bevind in de zich uitzettende en s naar achter1 toegehaalde Eierenmarkt, 1 met den rank opschietenden toren als e aantrekkingspunt, dan komt de kalmte - terug die toelaat te droomen, te denken. , Het rofftkend rollen der elektrische trams - en hun aanhoudend vervelend gebel,komt 1 maar verdoofd tôt daar. Het lawaaierige leven laat er zich slechts getemperd ver-, nemen. En dan begrijp ik niet hoe een 1 bouwmeester kan voorstellen, ter gedeel-t telijke redding van de Schoenmarkt de 1 Eierenmarkt te offeren, door 00k langs e dit « stille eiland in 't verkeer ».een tram- - baan te voeren. (J. De Lange: « De la Reconstruction du Marché aux Sou- 1 liers ».) Wien ten genoegen behandelde . deze Hollander, dit zeer Antwerpsch on-. derwerp in 't Fransch, of vindt hij dit voornamer? (- Nu, ter zake. Op de Eierenmarkt staat ; of liever stond, voor het toonvenster van c een papierhandelaar, het plaasteren mo-. del van een monument aan de gevallenen. Een kaartje licht de kijkers in, dat het t bestemd is om opgericht te worden op het Schoonselhof, terwijl een opschrift j vanonder in 't Fransch vermeldt : « Aux e Braves, morts pour la Patrie. » Dit wordt opmerkenswaardig juist vertaald door: «Aan de Braven (?), gesneuveld ^ voor het Vaderland. » Is dit humor? Ik had reeds gelegenheid in dit blad te schrijven over de wenschelijkheid groote en grootsche monumenten, ter verheer-lijking en ter herinnering aan de gesneu-velden, op te richten. Innerlijk twijfelde 1 ik niet of 00k kunstenaars zouden, door dezelfde gedachten bezield, aan 't werk ■ gaan en welhaast toonen, wat hun ge-> voel en hun gedacht te vormen wist ter - nagedachtenis van hen, die vielen. Toen - ik nu zag staan die samenstelling, zon-der het minste greintje ziel, zonder de î minste persoonlijkheid, met een herhaald 1 gebruik van allerarmste en al te dikwijls gebruikte lijnen, en motieven, stond ik spraakloos. Wat? Zooiets om onze - Vlaamsche, Antwerpsche jongens in dit 1 leven te vereeuwigen? Kan het ongeluk- - kiger? ; Van heel de grootsche tragédie dier 1 vele vernietigde jonge levens, van heel ) de zwiaarte van den grootschen strijd,van gansch de onmetelijke uitgebreidheid 1 van he$ leed van hen die kinderen, va- - der of geliefden verloren, geen spoor in ; dit karakterloos futloos ding. Geen kuns- tenaarsziel heeft er zijn voelen van den 1 geweldigen tijd in uitgedrukt, het is een koude, levenlooze samenstelling waarin niets de ernstig-droeve, de weemoedig-[ schoone heldenklacht spreekt. Een enkele wensch werd in mij, bij het bezichtigen - van dit ontwerp. En die was : mocht het ; - maar nooit opgericht worden. Vrees te ! 1 koesteren dat ooit de mogelijkheid daar- : t toe zou komen, scheen mij ongepast. De ! , tijden die met liefde zulke dingen zouden 1 aangenomen hebben waren voorbij. Zoo : ■ dacht ik. „ En toch het ondenkbare gebeurt. Bij ean zekere groep lieden moet wel degelijk het verlangen bestaan het werk tôt uit- ■ voering te brengen. Erger nog, er schij- : nen nu reeds omhalingen gedaan te wor- -; den om de verwezenlijking van den ■ wensch te bespoedigen. Indien het werk [ genoeg middelen vermag te vinden, en ; dus de mogelijkheid van oprichting zou : bestaan, zal de stad het noodige terrein ■ l op Schoonselhof afstaan. En naar de kunstwaarde van het monument wordt : niet gezien. Het is niet de eerste maal : dat zulks gebeurt. Ik richt dan 00k in naam van vele kunstenaars, in naam van allen die het ; Wel meenen met de zaak der openbare < schoonheid, een dringende vermaning tôt het vrijgevig publiek. Indien men zich ! . bij U aanbiedt om steun, weigert, wei- 1 ; gert kort en goed. Uw geld zou gebruikt , worden, niet ter verglorierijking van on ze gesneuvelde broeders, maar vooral om aan originaliteit-missende geesten de gelegenheid te geven op een openbare b*-graafplaats een beeld- en bouwkundig wangedrocht op te richten, dat een oneer voor de Antwerpsche kunst zou zijn. En tevens eene, hoegenaamd niet eerbied-volle hulde aan de nagedachtenis der doo-d©n. Dat moet vermeden worden. E. B. M. Het bols da Gaiires in de streek tan Verdun De Duitschers hebben destijds de v«r-overing gemeld van het Bois de Caures. Van dit bosch geeft een oorlogskorres-pondent in het Westen de volgende intéressante beschrijving : Zoodra men den Zuidoostrand van het bosch nadert, verandert het en komt men te staan voor een ondoordringbare wilder-nis van kreupelhout, waaruit hooge boo men opsteken. Of beter: vroeger opsta-ken, want den houtveller is hier het werk uit de handen genomen door de artillerie. Vele stammen zijn boven den grond in het midden door granaten stuk gesl^-gen, andere stammen is de kroon afge-schoten of zij zijn midden door gekloofd. Vele boomen zijn omver gevallen, niet door een granaat, maar ten gevolge van den luchtdruk. Ik heb dit vooral vastge-steld bij reusachtige beuken, waarvan het wortelblok, nog omgeven door meege-sleurde steenblokken en aardhoopen, als wallen omhoog steken. Het hierdoor ont-stane gat vormt een soort van schuil-plaats en deze dekkingen zijn inderdaad gebruikt door onze stormtroepen, even-goed als de granaattrechters.De granaat-gaten worden sceeds talrijker, hoe dichter men bij de Fransche steliing komt. Ten slotte is de boscTîgrond zoo door de granaten omgeplœgd, dat men geen gaten meer ziet, maar de gaten zich bijna onaf-gebroken aanéén rijen tôt toenaderings-wegen, die de troepen een flink stuk nader brengen bij den vijand. Dan moet men weer door kreupelhout, dat zoo dicht is, dat men slechts een paar pas voor zich zien kan in het nog bladerlooze takken-net. Bukt men, dan is men volkomen ge-dekt tegen gezien worden. Dit was een voordeel, dat aanvallers en verdedigers in even groote mate ten goede kwam. Dicht boven den grond zijn draadversper-ringen, voetangels, klemmen onder de dichte takken gelegd. Men moet een der smalle stormpaden opzoeken, die door de stormende troepen aangelegd zijn, te midden van den hagel van vijandelijke pro-jectielen. En dan staat men voor een on-doordringbaren muur ; een muur van takken, meer dan manshoog. Het is niet be-grijpelijk, hoe een mensch daarover of daarvoor moet komen. Nu nog op klaar-lichten dag, terwijl de vijand ver weg is, schijnt dit onmogelijk, En toch hebben de stormtroepen het volbracht, terwijl twintig meter daarachter tallooze machinegeweren van de Franschen knetterden. Eerst als men d€ze steliing nader beziet kan men er een begrip van maken, met hoeveel kunst zij aangelegd is. Van elke oneffenheid van den bodem is een zeer handig gebruik gemaakt. De Fransche verdedigingsstelling springt zigzagsge-wijze voor en achteruit. Hierdoor werd het mogelijk den vijand, van welken kant hij 00k kwam, steeds in de flank aan te tasten. Bovendien waren machinegeweren in overvloed aanwezig en elk machina-geweer was in een cimenten kamer inge-bouwd, waarvan de zoldering bestond uit ijzeren dragers, balken en aarde. Kleine redouts achter vlechtwerk en aarden wal-en boden de infanterie steunpunten om len aanval af te slaan. Dit was de c.-c. steliing, die zoo in het bosch verborgen ag, dat het bijna niet mogelijk leek haar net de artillerie te treffen. Eerst na de >estorming van deze steliing was het Bois le Caures in Duitsche handen. Daarna zag men het dorp Beaumont op den groo-:en straatweg Ville-Vacherauville—Ver-iun. Doch om tôt dit dorp door te dringen .vas het noodig over de kale hoogte 421 :e stormen, die volkomen bezet was met îen batterîjstelling en verschillende hin-iernissen. Deze hoogte is zoo kaal als een aitgebrande kalkberg maar kan zijn.Zelfs :n het Voorjaar verdorren hier de gras-sprieten. Oostelijk hiervan is een plateau, ïvaarop de aanvaller zonder de allerminste lekking ruim anderhalf kilometer moet îfleggen in het, kruisvuur van machinegeweren, geplaatst op de beheerschende aoogte van La Wavrille. Dèze hoogte ivas een vesting op zich zelf, heel goed :egen een belegering bestand. Zij had een jordel van aarden wallen, vlechtwerk în draadhindernissen. Daartegeover lag let Fay-Bosch dat de moeilijkheden van aet Caures-Bosch geconcentreerd bood. Dveral machinegeweren. En daartusschen le kale vlakte, waar elk mensch te zien ïvas en een geroakkelijk doelwit vormde, DAGELIJKSCH NIEUWS VOOR ONZE KRIJGSGEVANGE-NEN. —■ De twee eersten ! Heden mor-gend, vôor tien uren, waren er reeds twee abonnementen binnen als antwoord op ons artikel, voor : Heer Joz. Knaepen, krijgsgevangene, serjant-karabinier, Wahn. He«r Hcndrik van Hoofstadt, korpo-raal 8ste linieregiment, Soltau. KEURRAAD VAN DEN PRIJS-KAMP VAN AANGEKLEEDE POP-PEN. — De uiterst moeilijke taak om dezen wedstrijd te beo&rdeelen is toever-trouwd aan : Mej. Voorhamme, beatuurster der Snijschool, Keizerstraat ; Mej. Van Bogaert (Brussel), leerares aan het Hcoger Onderwijsgesticht der De Bomstraat; Mej. Martin, leerares in de snijkunde, hoogere graad, beroepschool Bouwmees-terstraafc;MM. C. B. Boom en Eug. Ciberdt, kunstschilders, leeraars der Koninklijke Akademie ; M. Ach. Kas, leeraar in teekenen ; M. Raulin, costumier van den Konink-lijken Franschen Schouwburg. DOOD VAN JAMES ALLAN. — De eigenaar van de groote zeevaartlijn, de « Allan Line », i» te Glasgow gestorven. De lieer James A, Allan was slechts 55 jaar oud. Hij was een der origineelste menschen van zijn tijd. Hij was een wereldbekende reeder en tegelijkertijd een aanhanger van geheime wetenschap-pen. altijd een nieuwen godsdienst zœ-kende, een multimillionair en een vast-beraden socialist, een nauwkeurige administrateur van maafschappijen en een zeer schrandere kunstliefhebl>er. Ofschoon hij steeds tôt de « Fabian Society » en de « Indépendant Labour Party » behoord had, was men toch, over 't algemeen, te Glasgow verwon-derd toen hij zich, in 1907, bij de ge-meeuteverkiezingen, als socialistisch kandidaat stelde. Men stikte letterliik on zijne meetings, minder wegens zijn talent, dan dat eenieder den socialisti-schen multimillionair wenschte te zien. TENTOONSTELLING VAN AAN-GEKLEEDE POPPEN in de Londener Gasterije (Hôtel de Londres). — Vrij-dag, 28 April 1916, te 4 uur (T. U.), Koneert, met de medewerking van : Mej. Is. Dupuis, klavier; Ht H. Eve-raerts, cellist; en het Kinderkoor, onder de leiding van M. E. Van den Broocke. 1) Sonate (op. 40). van L. Boëll-mann : a) Msestroso-allegro con fusco, b) Andante, c) Allegro-molto, door Mej. Is. Dupuis en Hr H. Everaerts; 2) Kinderkoor : a) Meimorgen, b) En-gelenwacht, c) Wees gegroet, volschoo-ne lentetijd, d) Oude Jaar, e) Des Zo-mers, van Cath. Van Rennes ; 8) a) Sonate (Allegro moderato), van E. Grieg, b) Nachtgezang, von Fr. Liszt; c) Les Myrtilles, van Th. Dubois, door Mej. Is. Dupuis; 4) a) Lied, van Vincent d'Indy, b) Allegro appassionato, van 9aint-Saëns, door Hr H. Everaerts. DE HANDELSVLOTEN. — Vol-gens de Merchant Marine Commission of the National Foreign Trade Council Océan Shipping bedroeg de handelsvloot van stoomschepen boven de 100 ton in verschillende landen in verhouding tôt de bevolking op 1 Juli 1915 : Bevolkmg Aant. ton in miljoaroen In tonnan pr hoofd Noorwegeo 2,4 1,977,809 0.824 Engeland 45,25 19,235,705 0.425 Den«mark«iî 2,8 803,701 0.287 Nederland 6 1,498,519 0.250 Zweden 6,S 1,021.796 0.185 Grkkenland 5 892,991 0.179 Duitachland 6S 4,419,167 0.068 Vereenigd#-St*t«tj 92 4.854,748 0.053 Frankrijk 40 1,909,609 0.048 Spainj® 30 885,755 0.044 Italiô Z& 1,513.631 0.043 * BeLgi. 7,S 269.252 0.036 Japam £0 1,826,068 0.(X36 Uruguay 1,1 36.561 0.033 Chili 2,4 100.300 0,029 Argentimi 7,25 188,771 0.026 Oo3tetnir.-Hoiig. 60 1,016,695 0.020 Ouba 2,15 35,395 0.016 Brazilië 23,6 302.513 0.013 Euâland 164 851,951 0.005 De heele wereldhandelsvloot had een tonnemaat van 49,261,700 ton, 122.7% meer dan 25 jaren tevoren. Daarvan kwam op de stoomschepen 45,7729,208 ton, een vermeerdering tegenover 1890 van 252.2%. De tegenwoordig beschikbare neutrale handelsvloot bedraagt volgens dezelfde brou voor: 8toom»ch«pem y" 1500 tan t" 100 ton «o me»r en meer Vereamgds-St*.U» 558 1233 N-ederland 330 710 Girieken'lamd 265 433 Noorwegou 398 1658 Zwoden 247 1090 Spanje 262 588 Iets voor iederen dag De kortste weg... De dag vôor Paschen guts'e ee,n kille regen nog overvljedig u:t een dichtge-sloten lucht en emdigde de Gaede-Week gelijk zij begonne-n was : akciig slecht. 's Anderen daags met Paschen, azuur en zon, 't heerlijkste weer van de we-reld. En sindsdien plots de voile, blijde Lente, des te welkomer daar zij onver-hoopt en onverwacht kwam. 't Zou even zoo kunnen gaan met den vrede : op 't oogenblik dat wij er mis-schien minst aan denken, en mogelijk gauwer dan wij het durven te wenschen, zal de blijde mare van een wapenstil-stand en van vredesonderhandelingen verruiming brengen bij 't menschdom. De nota van Amerika schijnt ons in dit opzicht geen hoopeloos geval. De eerste gedachte is wel : waar gaat heft naartoe? en zeker waar er ultimatums gesteld worden is er niet veel noodig opdat het deerlijk misloopen zou. Als de eigenliefde gekwetst is, door dat do toon aan de een of de andere zijde wat hoos: looot, dan wordt de ramp algauw onaf-wendbaar. Maar van een anderen kant is het 00k waar dat er nu over-en-weer gepraat zal worden wat batig en heilzaam kan worden.Indien Duitschland en Amerika aan 't woordcnwisselen gaan kunnen zij slechts tôt eenig onderwerp van hun onderhoud Enafeland hebben, want om Engeland gaat het. Twee strijdmiddelen staan over me-knar, waarvan de wettigheid betwist wordt : eenerzijds wil Engeland door de uithongering van Duitschland den oor-loar winnen, en het verbied*- aan de on-ziidige landen dit er eenige bevoorra-dins: zou geschieden. Het antwoord van Duitschland is de duikboot-oorlog. Aan beide kanten wordt er geon rekening gehouden dat 00k vrouwen en kinderen slachtoffer worden van die wijze van oorlog te voeren.Daar kunnen Amerika en DuitscHand nu een harteliik woord over en zoo Engeland bij het onderhoud ge-vraa?d wo^dt. zonden feî'èlijk de on der-handelineen beeonnen ziin. Er Ho- volstreVt eeen toon van onver-zoenliikheid in de laaNte redevoerincen van von Bethmann-Hollweg en Asquith, en ze moeten aan hoo.eerhand niet vree-zen dat er opstand zal losbreken ondeir 't volk om den oorloa: door te zetten. Tn Engeland wint de vredesbeweging veld me+ den da? en kan zich onver-stoord in het openbaar vertoonen, wat nosr zoo heel lang het geval niet is. Te Newcastle had er op tweeden Paasohdae een koneres plaats van de Onnfhankelijke Arbeiderspartij.De voor-zitter van de vergadering was het parle-mentslid Towett. Hii stelde vas4" dat men nu in de negende maand van het tweede iaar van den oorlog was en dat het evenmin waarschiinlijk was, als een jaar geleden, dat hij door vechten tôt een einde gebraeht zou worden. Hij sprak zijn overtuiging uit da* de oorlog slechts langs den we? der onderhande-lineen tôt een goed einde kon komen. Het konrres nnm een mofi'f nan waar-bii gevraagd werd dat de pàrlementsle-den van de partij er zouden op aaudrin-p-en ailes in het werk te stellen om tôt den vrede te geraken. Waren not? op die ver^nderintr aanwezig: Philip Snowden, Ramsav Mac-donald en Parkin, allen leden van het Laeerhuis. . Een klein tus=chenp-ei'al Ven^ehetste d'udelijk de stemming van de vergadering.Cliffnrd Al1en zeide, op een <?epe-"en >ogeTiblik, dat het tegemvoordige tijd-itip geschikt was om den vrede tôt stand !e brengen. Bavnes bracht hiertegen in : — Wij verlangen geen vrede tôt el-ken priis. Ik ben geen mnp die den vrede tôt elken priis wenscht. Doeh die opmerking had weinig bij-val en er werd hem toegesnauwd : — Houd uw mond. Hij was de eenige van zijn meening. Heel de vergadering <-oonde zich on voor-waardeliik vredesgezind. De kortste weg zal nog wel die der onderhandelingen blijken. LUC. S W LE EST IN ONS NUMMER S 5 VAN 1 MEI a. s. HET BEGIN J VAN On/en Grooten GeïlInstreerJen S LETTERKUNDIGEN PRIJSKAMP 5 n a «■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■■■■■■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection