Het Vlaamsche nieuws

366 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 July. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4f1mg7h837/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IiM„, !'31 1 bumA «- fwr «•- fottr » a*40* iw*"" iilg klfcchwii uopeni aoiegçlm»ti£-v«<«i m <i« baiteiling der po«taboime-Sn on UITSLUITEND te rich-ffZi het BESTELLEND POSX-gOREKL «n ai**. beheer Tac btt bl»d. | Zondag 28 Juii 1918 - 4de Jaâr* M r 202 m*anr* m m»,* Prijs S Ootiem vooï Sei Het Vlaamsche Nieuws ÎWMil bM. M fB!3 I.U D«r*t i*u M. ...... I.— fi**» Mt 1 M. I.M Dood»b«riaht t.— ' JCiié ztM<i@w«irk«r ut paracghu&jJi TftmntwoordeUjk voor xàjn •cb?ijT«a, mi buuit met hool d« redkkt-i*. Kedaiuie, tieueer en Aankoudlg*ngea i 11, S'f.JACOBSMAKKT, 7J I „ AKTWÏfiJPXàN Yerschijnt 7 m&&ï pt-r week DU OPSTEtRAAD. ilocfdopsiehei Mu VEMMDLS1, Dr. As*. ÎORM&, iSo&siW**rAi». VAtt «fc« «MAMOfc 1» m«iM.iinif —■ irrrrynTiiiin - <r ir nn>i imnw-iin ■ n irt* -1 i" * ' ■ — •*** ■ 1 ,n na ■ —m imwimj «im W- . UlûUlTSCHE'2IJDr' duitsch avondbericht Berlijn., Vrijdag 26 JulL. — Officieel iUn het slagfront verliep de dag rus i duitsch legerbericht Westelijk gevechtsterrein Berlijn, Zaterdag 27 Juli. — Offi iéél: Legergroep gen.-veldm. Kroonprin luppr- van Beieren : De gevechtsbedrijvigheid Ieefd< itermaals 's avonds op. Ze was ge urende de nacht bijzonder aan weers jjden van de Scarpe in verbindinj iet sukseslooze aanvallende bewegin ea van Engelsche infanterie heviger Legergroep Duitschen Kroonprins Aan het gevechtsfront tusschei oissons en Reims verflauwde 'de ge echtsbedrijvigheid gisteren nog aan aerkelijk. In de Champagne werden plaatse ijke aanvallen van de Franschen aar (eerszijàen van Perthes afgewezen. Legergroep gen.-veldm. Hert. Albr an Wurtemberg : Suksesvolle verkenningsgevechter ! de Vogezen en in Sundgau. ki mst.ïqks. zijoe ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, Vrijdag 26 Juli. — Officoel Bij Canova im de Zeyen Gemeenten i; m vijandèlijke aanval'mislukt. Overi-nt niets van belang. albanie Weenen, Vrijdag 26 Juli. — Offiqied Tusschen Kusi en de z.ee hebben wi p verscheidene punten de Semini be-sikt. De vijand fcrachc onzen opmarscl-iet hevige tegenaanvallen te keeren. Util BULGAARSCHE ZIJOE BALKÂNFRONT Sofia, Vrijdag- 26 Juli. — Officieel : Op verschillendfe punten van het Iront i de vuurwisseling af en toe levendigei tweest, vooral tusschen het Ochrida= er « Prespa-meer. Bij Moglena en beoos-;nde Wardar hebben. wiij met ons vu ut ijandelijke aanvalsgroepen verjaagd,dk nze veldwachten trachtten te naderen, Bezuiden Doiran drongen. onze verken. injsgroepen op verscheiden punten in d« pidfelijke loopgraven.. Na de verdedi-ws over de klng te hebben gejaagd, «erden ze met Engelsche gevangenen jrug. In het dal van de Strosma, voorspoe-iige patroelj<e-gevechteni. fil FRMSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN i Parijs, Vrijdag 26 Juli. — Officieel: [Ttn Zuiden van de Ourcq, vuurwisse-^ zonder aktie der infanterie. : Op den Noordelijken oevec van de Mar« > ne hebben de Franschen gisteren tegen, het einde van d'en dag Reail en de Sa-varts=hoeve getnomen en de Duitschers teruggeworpen naar de - uidelijke ran-: den van Biason=Orquigny en Villcrs-sous - Châtillon. Het heele aaçjtal gevângerten, door de Franschen den 25sten zoowel te Ville-montoire als bij Oulchy-Ie-Château gn-maakt, bedraagt 700- ' Op het. Champagne-front hebben de Franschen, na het Duitsche offensief van i 15 en 16 dezer te hebben gebrokeiij de "^olgende dagen een reeks plaatselijke ; aanvallen ondernomen. Ondanks het verzet des vijands hebben . ze beoosten Suippes eerï vooruitgang- van y oftgeveer 1500 meter gemaakt op een ! front van 20 ki:lometer ten Noorden van de algemeene Unie St-Hilaire-l&=Grand— . Souain—Mesjiil-ies-Hurlus. , De Franschen hebben Main-de-Mas-sig&s .geheel heroverd en in die streek hun . oude eerste limes opnieuw bezet. Daarbij hebben de Franschen meer dan . 1100 gevangenen gemaakt, 200 machine-( ge-weren, benevens zeven, kanonnen buit-gemaakt.m EN6ELSCHE ZIJDF t WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Louldcn, Vrijdag 26 Juli- — Officieel: De Britten hebben een aanval op pos-ten in het Av^luv-bosch gekeerd en een overval in de buurt van Oud-Berken teruggeworpen. Wij maakten enkele ge-; vangenen bij 's vijands vruchteloozen , aanval tegen Meteren. VAHTALItUSWEZIJBE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Vrijdag 26 Juli. — Officieel: Langs het bergfront, viranige bedrijvig-heid over en weer van verkenningsaidee-lingen. De ltalianen verdreven de vijan-delijke groepje» met vuur en patroelje-bewegingen.' Ze namen gevangenen en brachten den zeer levendigen tegneweer ten spijt, een 105 m/m kanon, hetgeen de vijand in het Presen-d-dal ( lonale) had moeten achterlaten, naar onze linies. Op de hoogvlakte van Asiàgo heeft een Fran-sche afdeeling 1,5 gevangenen mee terug-gevoord in een overval beoosten Zocchi. Een Britsche patroelje nam vier man ge-vangeri in een overrompeling bij Ave. ALBANIE Rome, Vrijdag 26 Juli. — Officieel: Den 24sten hebben vijandelijke kolon-nes tweemaal met groote verwoedheid de Italiaansche stellingen bij Ardenica be-storrnd ten Noorden van de betieden-Semini. Beide keeren mœsten ze afdein-zen, zware verliezen lijdend. Denzelfden dag wist eein andere kolonne, die de Sememi beoosten Kuci overstak, voorpos-ten van ons tôt wijken te brengen, maar een krachtigen tegenaanval, dien wij in - den ochteîCd van den 25sten ondernamen, heeft den vijand' teruggeworpen. Jn luchtst-rijd werd een vijandelijk vliegtuig geveld. Telegrammen i de gebeurtënissen ïn rusland ■ Finland een monarchie 26 Juli. — De a V,<ssisclie Ztg. » meldt de Finsche L&ndd&g den 18en <io.zer met een vaii 16 stîmmen tôt invoering van K' ^onarchalen regeermgsvorni heeft beaLoten. ■ «Saiitat heeft een gelijk besluit genomen). In !'ie vergadering ia'een afvaardiging gekozen K* "ertog A4olf Frederik van MecMenburg ■"«erin de kroon zal aanbieden. ■ , 1 niauwe koning zal dadelijk meit de afvaar- op em Finich oorlogschip naar Helsingfara ■ » e ®«narchistlsche richting ln Ruslanfl ■ ^eKief i3 een m-onarchistenkongres gehonden, afgevaardigden uit geheel Rusiand ^î1 d^e'ganomen. Volgens een telegram_ aan R'wlniiij», wa3 meerderheid vor herst«l' H« monarchie, waartegen de kadetten K. «Mte, die een konstitQtioneele monai-I « v°or3taan, zich verzetten. » ■ en "°tts i» men het eens geworden over eèn K!J '?> 'aarin €en regime, als v6<Sr do Februari- wordt veriangd' ■ ,1aPAN ZAL INGRIJPEN IN SIBERIE i ' ^ Reuter-burea/u ont- Hv«,r . Ie ,0®ci®el« mededeeling dat Japan het ^po^t, Véresnigde Staten, de Tsjecho-Hcho , leger8 in Siberië bij t«f staan, aan-■^ciuen heeft. - I ,m IKBOOT.©FFPIï8 lin / ^ — Nieuwe duikboatsukse'ssen ' ^Msperde zon« rond Engeland : 18.000 br. I^STAKING IN"DE ENGELSCHE ( MUNITIEFABR1EKEN Engelsche mnnitie arbeiilers ■ ,e^en het werk neer Hit Juli. — De oorzaak der staking i ^ gebieden van mnnitiefabrieken wordt als rolgt uiteengezet : Ten einde de vering van munitie te bewerkstelligen, heeft beste verdeeling van geoefende arbeiders te verkrijgen ruet het doel een maximnra-afle-het ministerie van ^munitie onlangs bepaald, dat bepaalde firma's, die reeds over een zeker aantal geoefende mannen beschikken, ciiet meer mannen deizer klasse in dienst mogen nemen. Eenige afdeelingen der geoefende munitiewerke-rs willen daar niet van weten en dreigden met voorbijzien van hun erkende leiders met een staking. Inderdaad • lieten ze in menigte het werk in den steek. I,loyd George heeft vanavond uit naam der regeering een mededeeling gedaan, waarin s-taat, dat, terwijl miljoenen landgenooten ter wille van het land den dood v66r oogen hebben, den mannen, die mu staken, vrijstelling van deze gevaren werd verleend, alleen, omdat hun diensten voor den staat van hoogjr waarde werden geacht in de fabrieken dan in het leger. Stockholm, 26 Juli. — Volgens een "tele-gram uit J/Oîid.en aan de « Stockholm Tidnin-gen», begon de staking der Engelsche mu-nitie-arbeiders tengevolge het gedwongen aan 't werk stellen van bedreven arbeiders door de regeering in fabrieken van oorlogsmate-riaal te Conventry, waar i2.000 man d_en ar-beid neerlegden. Woensdag breidde zich de staking ook op Birmingham uit, zoodat het gezamenlijk aantal stakenden reeds op 71000 is gestegen. Het oorlçgskabinet schijnt zich bezig te houden met de gedachte, diegenen die het werk niet weer opnemen naar het front te stnren. Ook in Manchester en m andere steden -wordt met werkstakmg ge-dreigd.Kristiania, 27 Juli. — Volgen» telegrammen uit Londen breidt de staking der munitie-arbeiders in gansch Engeland zich uit. Er waren gisteren reeds meer "dan 150.000 man, waarvan alleen in Birmingham. 80.000. in Conventry 12.000 en in Manchester 10.000, die strevén om tôt verwezenlijkiag van dit veeî- Bij de Jongercn Een oinbetwistbaar feit is het geblck'-.dat noont een bewçging zoo geestdriftt| maar tevens met zoo1 'n diepen ernst doc de jongeren js gevolgd en meegemaak als de aktjvistische op dit oogeriiblik. Op onze Athenea en m;iddeibare, teel nische en, lagere hoofdscholen, zelfs in c meest venranskrijonschte vxije gesticl ten- als Sint-igna/taïus, belijden er dag aa dag, én door diskussie, én door de vei breiding van propagandaschriften allerli op de jj ver ig s te wijze de jonge, Vlaarr sche gedachte ,in hun eigen middon zij. ze de vurigste verdedigers van de koen voormiannen die door een onwetend, laag gezonken volk wordon gesmaad, in met -tings, voordrachten ,exiz., hebben ze ee niet gering aandeel. Het mag dus gerust worden gezeg dat de jongeren zich voor den Vlaarr schen strijd van deze gewichtige penod voor Vlaanderen verdienstelijk hebbe. weten te maken. Hun medewerking bt perkt zich trouwens net tôt een propa gaudistische ; dé dieper-peilende gees van den grooten Berten Rodenbach i :n de huidige jongerenbeweging ge varen, en uit hare rangen kwam-en da: ook de studenterr van Gent, grondlegger van de toekomstige Vlaamsche weten schap, en van het openbaar leven in d-toekomstige Vlaamsche gemeenschap, — en waar een aantal intellektueele krach ten achterwege bleven, daar waar he gold onze Vlaamsche besturen- in te rich ten en te toonen dat waar we Bestuur iijke Scheiding eïschten, we administra tief ten minste békwaam waren op eigei beenen te staaii, daar hebben de aktivis rische !eid;ers niet te vergeefs een beroe] op ne jeug-d egdaan. Al was veel'il de tegen stand bij ou ders, familieleden, te overwinnen groot ze zetelen thans in onze ministerie», il VolksopbeuTing; en waarlijk, het staat kunclig en ekonomisch organisme van he Vlaanderen dat wij willen opbouwen be loolt er met sleehter om te fungeeren in dien een gedeelte althans van de onont beerlijke werkkrachten verd'er.in jonge renmiddens moet worden cpgetrommeld In de jongerenmiiddens leeft dus we degelijk — en leet-t sterk, — de Vlaam sche gedachte, en het is een werk val gezonde politiek de kracht die daarui voor onze beweging voortspruit op ziji voordeeligst uit te baten ; want zoo poli tiek is de kunst van het mogol jke, dai gaat heit nog niet op de golfslag der ge beurtenissen over zich lieen te laten spoe len, maar het mogelijke zoo hoog moge lijk op te voeren, niet het minst door to hun volste presteeringsveripogen te t>ren gen aile de zaak teh dienste staandi ekimenten. "En merkwaardig is het ho< hier de jongeren tegeiiover de ajetivisti sche leiding van thans dezelfde houdin< aannemen als de terugg-ekeerae Gôtt'n ger-krijgsgftvangenen, en de naar Vlaan deren teruggekeerde IJzer-soldaten, hoi ook zij aandiringen op een intens doorge ?;ette aktje op aile gebied1 : bekeering vai de volksmassa's en doeltrellende orga nisatie, van den Staat, zoo dat die di sterkte, de blijvende kracht onzer bewe gûng tôt waarborg weze. Staain die be'di strevi-ngen in liet brandpunt van « aile i aktivistische werking, dan toch vindt mej ze nergens als daar ontdaan van aile bij gedachte, van aile, bijbedoeling, bestaan de op zichzelf en om zichzelf. Nergen; ook treedt zoozeer op den voorgrond he bewustzijn dat in het huidig stadium on zer bewegrng- een onontkombare nood-zakelij'kheid is geworden : de loutering van onze staatkundige werkzaamhe'd va! aile polit ekasters-gedœ, dat er van ui' de voôr-oorlogsche période zou zijn blij ven aankleven, van aile dorps- en var aile partijpolitiek. Dat sameagaan van onze jongeren er van onze soldaten, een heehte werkelijk-heid al kwam het naar buiten nog nie; zoo duidelijk tôt uiting, is trouwens bes te begrijpen. In bede middens heeft d( geweldige storm van dezen tijd fel inge grepen, en de stoffelijke nood die ovei dé verdedigers van, den vadergrond is" ge-komen, heeft zich, toen de bezinking mei den loop van weken en maanden en jarer kwam, als het ware tôt geestelijke er zedelijke substantie gekristallizeerd ; dai legt een.brug tusschen hen en de bewus-ten onder de jiongare flaminganten, di< eveneens, in dat levensstadium waarir ze stonden vôôr de groote wereldvraag-stukken, door meer dan schokkende ge-beurteniissen uit hun voegen werden ge-rukt en hnn moreel en intellektueele we-zen hebben moeten hersoheppen. Samen zullen ze dan ook, ailes wijst dil aan, overal voor de staatkundige opbouw van een naar aile zijden werkelijk zelf-standig Vlaanderen, een zuiverende, lou-terende kracht zijn, bereid het opperstf offer te brengen, bereid tôt het uiterstc uiterste te gaan, maar ook eischend var den Staat het tôt stand brengen en hei verstevigen van een moderne, waarlijk levensvatbar© gemeenschap. Ze zuller de dragers leveren van de Vlaamscht Staatsged'achte.door een ander medewer-ker van d'it blad en terecht : « de redden-de gedachte voor Vlaanderen » genoemd. Rust tegenovar die jongeren op de leiders van het aktivisme dus een plicht, — plicht reeds van nu af te beginnen aar het wegruimen van al wat nog- aair df Belgische. lijdênsperiode voor Vlaander herinuert, maar zoowel in den kern y n het maatschappelijk leven zelf als aan r oppervlakfe, — de jeugd mogé niet vi ^ geten dat, zij in de bres staat thans vc geheel ,ons volk, niet voor éën partij ' niet voor een. kl ekje, dat zij al ha (i_ krachtén mee in te spannan heeft om s Vlaamsche volksziel van den beslissend ^ ondergang te redden. Moge dan àl ee n een daad worden ' gesteld die aansto geeft, b'iijve dan ook al eens het noo .j zakelijke achterwege, het ware op < _ oogenblik misdiaad mismoediging- of o Q wil in de rangen te làten sluipen. ; e z'jn er nog niet,' maar kwamen er, indi< n et eenerzijds door diegenen die. het ro ^ in handen hebben werd voortgewerl. ri krachtdadig doorgewroet, om eindeli de franskiljonsche hydra klein te krijge ,| en indien niet andererzijds allen ,voor de jongeren, op 't oog hielden dat jui dan, als de kam phet hardst is, a] n krachtén moeten worden saamgebald or trots ailes, de boeien die ons nog kluist ren, te breken. t Dat is een wecferzijdsche verpliehtir van het officieele Vlaanderen van thaï __ tegenover de jeugd, en van de jonger( 1 tegenover de zeer verdienstelijke strijda _ aan wie we de redding van de Vlaamscl nationaliteit te dankèn hebben. Laten de jongeren zich ondertussche inrichten tôt, eem flir.ke strijdersschaa-laat het studente-nverbond J on g-Via and j. ren aan 't werk sch'teten, — en dat org. nisme dat een machtige hefboom kr wezen. ligt reeds te lang stil, — en d; dan de jongeren reeds eenvoudig doi 1 zichzelf, door waarlijk jong en leven krachtîg te zijn aan de vernieuwing va } ons vaderland : Vlaanderen, samenwe ken. Dat hun opvoedende kracht, ov< zichzelf en uitstralend om zich heen., ec sterk'e reeds weze, sterkte die de hee | Beweging ten goede zal komen, sterk' die ook het oogenblik nader brengen z t waaiot) we allen zullen zijn : burgers vr eên jonge, vrije natie. Jongeren-idealisme en ouderen-doo zicht moeten sa,men, _niet enkel band hand, maa- eng dooreeneestrensreH. ht groot mirakel van Vlaanderen's Herri i zenis volvoeren. Fritz MERTENS. f la&MScke Wcrkisg HAREN. — Vandaag Zondag 28 Juli, 101/2 uur, in de zaal bij Vïn deu Eede. Spr ker : H. Preniju. STROMBEEK. — Vandaag, Zondag 28 Ju te 10 1/2 uur, in de zaal « Pavillon ». Spreke; f H. lvibbrecht. DliNlH (Grimbergen). — Vandaag, Zond: 28 Juli, te 101/2 uur, in de zaal bij Letten : bpreekater : Mevrouw Lemaire. ; HERAE. — Vandaag, Zondag 28 Juli, _ 101/2 uur, bij Bauwena. Spreker : H. I r Boevé. GANSHOREN. — Vandaag, Zondag 28 Ju te 3 uur, zaal bij Cauwenbergh. Spreker : I -Prenau. NIEÙWKERKB. — Vandaag, Zondag ! Juli, in de zaal «De Arend», UorpplaatS, 5 Torenuur. Spreker: J. Van Wetteren. LAKEN. — Dondefdag, 1 Oogst, deba avond om 9 Torenuur, in de zaal « Paville ; de la Reine». Spreker: H. Ivibbrecht. ANDERlvECHT.— Vrijdag, ï Oogst, deba „ avond, te 9 Torenuur, in de zaal t Renai ' sance». Spreker: H. De Cneudt. 1 KOEKEJUBERG. — Zaterdag, 3 Oogst, d i batavond, te 9 Torenuur, 'in de zaal « VEsp . rance». Spreker: H. De*Boevé. LE,l'VEN. — Debaiavond van Vrijda ' 19 Juli 1918. — Onze eerste debatavond nia ^ een waar sukses heeten. Kuim 400 menschc . waren aanwezig in de vefgaderzaâl. _ Dichter Richard de Cneudt verdedigde < zoozeer in 't brandpunt aller belangsteliin • staande thesis « Waarom nu ? » Hij gai et i uitvoeri? beeld van de toes.tanden in Bel# : vôôr den oorlog. Hij stelde de verfransching | politiek der Regeering aan de kaak en schi derde de minderwaardieheid van onze kleir 1 standen. De oorlof heeft daar geen verand, ring in gebracht. Voor al de offers, die h< i Vlaamsche Volk heeft gebracht ter verded ging van het stiefmoederlijk België, kree het alleen brutaliteiten tôt dank. Toen c Vlamingen in Holland in 1915 op het Guldei sporenfeest te Bussum in een telegram aa den Koning de verzekering vroegen h< Vlaamsche recht in de toeko'mst geëerbiedig te zien, kregen zij als eenig' antwcord « Vecht en zwijct ». Onze Vlaamsche sold; ■ ten aan het front werden op onmenschelijl; wijze behandeld. Spreker leest eenige ui treksels voor uit de nieuw verschenen bro: jtiur «Vlaanderen's Weezang aan den IJzen Zoo wij het Vlaamsche recht van den vijan : hebben moeten aanvaarden, zoo kome c . schuld neer op onze Belgische regeering d: nooit iets heeft fedaan om het VlaamscT volk schoon en groot te maken, en die n nog, in den oorlog, plannen smeedt or . Vlaanderen voor goed dood te krijgen. N een opwekkénd woord sluit spreker zijne b( langwekkende rede die meermaals door toi juichingen werd onderbroken. Nadat de voorzitter lef Ursi, gevraagd ha of iemartd in de zaal het woord wou nemer vraag waaraan geen gevolg gegeven wen ging de vergadering onder het zingen van ée dreunenden « Vlaamschen Leeuw » uiteen. Een klein orkest voerde voor het begin d< . spreekbeurt eenige ^rachtige Vlaamsch , marschen uit. ANDERLFCHT. — V'rslàg over de debaiavond van 19 Juli 1918. in de tai « Renaissance ». — De heer Jef Van Extei gem leidde den debatavond in, en zette uitee « Wie verdient den kogel ? ». In zijne hoedanigheid van sociaal-demt kraat. snrak hij van de heropleving van h< . socialisme te Antwerpen, gedurende den oo: lort : van den zwaren kamp dien het te dooi worstelen heeft g^had, en het edele doel dr het nastreeft : de verheffing en de vrijmakin • der kleine en verdrukte volkeren. Hii wées eron dat het thatis de Hid is or op te treden voor de socialisten : tiidenç de oorlog, omdat zij willen dnt eindeliik-Je vr< «Î9S7Aone over de aarde çrhjjne. De vijand va en het socialisme is het kapitaal, en thans niei an Cegénstaande de sociatistische leiders vai , voor den oorlog zwij^ên. moeten aile kracfc ten vereenigd worden, oni tegen aile kapi "r oorlofcvoerende reget.'ringen storn or te loopen, en hen vrede af te dwingen. (lui ^ de toejuiçhingen. ) <^11 2u-tal stumperds, waarbij enkel. heertjes, weike uitdrukKelijk gekomen wa d'e ren oni de orde te storen, verlieten de zaal. en Vervol^ens sprak hij van de socia.istisch. ns leiders van voor den oorlog ; hij legde eei _. blaam op hen. omdat zij niet allen ivvi'j gen, ru;.ar zich aan de zijde geschaard heo d- ben der kapitalL-âisthe re^eerin^, die 3 maa lit na malkaâr, op vlaamsche en waalsche werk n_ stalcers. door onze soldaten liet schieten. , Hii zeide hoe die v.rn. leiders thans in d< komitenen zetelen, hand in hand gaan me; liberaltri en katholiehen ; in de komiteiter er waar dag in- dag uit- zooveel gestoien wordt t ten nadeele van ons lijdende volk, dat wi ; > langzaam zien verkwijnen, hij laakt de han-|k delwijze van den heer E. Vandervelde, dit n, het ambt van minister van oorlog heelt aan. al vaar_d ' en allen die het verdienen, noemt hi: verraders van het socialisme. Hij wijst of den kamp die K. Huysmans gevoerd heett ir le i>toçknoim. en besiuit, dat de strijd moet n) zijn; verbroedering van aile voikeren, om op ç_ te richten: een volkerenstatenbond; maax wijst er tevens o ■ dat eene broederli|ke ver-eenigina niet mogelijk is, zoolang een voik g veixirukt is. Ons volk was verdrukt. Dit volk is moeten wij in de eerste plaats. verhelien. De ,n Duitsche overheersching zal verdwijnen, maar ook de i-'ransche overheersching moeten wij fnuiken, onverdui,tscht, onver-ie franscht. ' Lian werpt hij een blik op Vlaanderen's ,n grootsch verleden, sprak van de toestanden . in Poien, Ierland, enz., komt neer op het > verval der Vlamingen, en schetst het toe-2- komstig Vlaanderen. î_ . Doeltreffend gaat hij tôt het hart der werk-n lieden; spiegelt hunne ongeschoolde vakken-, nis voor oogen ; hij spreekt van -het* ver-1 franscht onderwijs dat hunne kinderen ver->r muilezelt, en van de verfransching die van 3_ Brussel uit, zich over geheel Vlaanderen uit-n spreidt. Besluitend zei hij : Wij haten noch Waal r" noch Franschman, maar vergen dat men ons ïr vergunne, .te beschikken over ons eigen lots-n bestemming, gelijk wij wenschen dat Wal-lc Ionië over zijne loekomst moge beschikken . De Vlaamsche socialist mag de taal niet aan-e kleven van het franskiljonîsme en het kapi-il- talisme", maar wel de taal van het kanailje, n d<; taal van het volk- moet hier de meester zijn. l'hans is het de tijd, wij moeten onze sol-r" daten, wanneer zij zullen--wederkeeren, een r eigen thuis, een zelfstandig Vlaanderen too-^ nen. (Luide teej.) • N. B. — Biavo Van Extergem, gij hebt hier veel goed resticht Anderlecht heeft u begrepen. M—M 'ii i 'h w ni i. ni in wi, <. 'i ■ Nedcrland, Dnftscbîand, Noor-wegen staan aan de" spits de r beschaafde fanden, omdat een degelijke pers in de te volkstaal er a!le lagen der bsvolking vour-e" licht. Vlaandereii snoet voîgen. De eerste [i daad van Vlaamschgezindheld is dus : r • zich a bonnes ren op « Het Vlaamsche Nieuws ». 1 SrAD enLAND )e ;i) VLAAMSCHE BOND (VI. Nat. Stu-l! denteabond, « Licht »). — De leden worden alUn uitgenoodigd op Maandag, ^ 29 dezer, gezamenlijk de drukkerij (( De Vos-Van Kleef », in de Roodestraat, te ,t- bezoeken. Plaats van bijeenkomst : in « « 't Vlaamsch. K^lderken », Van Ert-t bomstraat, om 4 1/2 Torenuur -'s namid-dags.«aer sm ABéNiîBMCKT 8? BI.AU =- 18 9S BESTE VLAÀMiCS&EZmBS l'SO-e' PA6A.SÎÎA BM ®»W8 4-BSJ<ï80BV4!¥lïlî- J GENEESMIDDEL TEGEN DE TE-n RING. — Onze îr.cdevverker Luc vestig. I de onlangs in « Iets voor iederen dag » ® de bijzondere aandacht van de lezers n van « Het Vlaamsche Nieuws » op h<-t ië eenvoudig, doch, naar het schijnt, won. j" derdadig geneesmiddel dat door den ^ Italiaanschen hooglceraar prol Lo Mo-:- naco tegen de tering werd g. //nden. De ;t lezer h<j.innert'het zich: 't tzijn louter inspuittagen van suiker in gedstilleerd e wgtEr opgelost. i- De « N. R. C. » moét er ook veel n waarde aan hechten, want hij komt uit-^ voerig op de zaak terug en gecft de ; woorde'.ijke vertaiing Van de mededee-i- ling die de geleerde van zijn ontdekking e aaa de Akadem-e van Rome deed. ^ Daar er hier een groote- belangstelling >. is geweest voor het eerste artikel dat d wij desaangaande overnamen i© ons e blad-, geven wij thans ook in extenso, € ' het verslag van u den Italiaanschen professor. n De lijders moeten het middel beproe-v«ti, omdat het noch kostelijk, noch ge-vaarlijk is, én van een weteoschappelijk man komt. Baat het niet dan schaadt het niet, I' doch 't brengt velen misschien de red-n ding. r 13F*/ Vlamingen! Wi!t ge U regelma-e trge o"tvangst van ons biad verzekeren, abonneert D ! n TOONEELPRIJSKAMP MOLEN-d BEEK VOORUIT. — De prijskamp, *" uitgeschreven door «Molenbeek-Vooruit» n voor het schrijven van een aktivistisch >- tooaeelspel in 1 bedrijf, wordt gesloten op 15 Augustus. Na dezen d-attim kan /; geen enkel werk nog in aanmerk;nef wor-,t den genomen. (Voor postverzending is g de datnm van afleverinsf aan het postbe- heer 15 Augustus toegelaten.) ^ In7enden op het voleend adres: Pol . Heffinck. Leopold IT-laan, 171, alwaar o ook inlicbtingen worden verstrefct. liet Wondermiddel i : - tegen de Tcrmg - EEN GROOTËljITVINDING 9 (Uit de « N. R. Ct. » overgenomen) ; Wij zijn thans in de gelegenheid gesteld^ 1 om kennis te nemen van een woo.delijke vertaiing vrtn de mededeeling vali prot.' L>o-, [ menico Lo Monaco, direlueur van het che-. misch-physiologisch instiLuut der koninklijke universneit te Kome en lid van de Académie ; dei Lincei, over beh'andeling van tuberkulose , .met suikerinspuitingen. Het volgende is er-, aan ontleend : Sedert 1M7 zijn in het Chemisch-physiolo-' gisch Instituut der Koninklijke Universiteit . van 'Rome, waarvan ik aan het hoold sta, proeven genomen betreffende den invloed van 1 suiker op de afscheidijigen \an het organisme. In dat en in het daaropvolgend jaar heeft eerst Dr. Stei'bini en later Dr. Piantoni een lange reeks van proeven genomen op zoo-gende geiten en zij beiden konden aantoonen, dat de suiker, onderhuids ingespolen, van invloed is op de melkafscheiding, zoodanig dat bij vermeerdert bij een kleine- en vermin-dert bij een groote dosis, zonder dat de sa-menstelling der melk er door verandert. Dezelfde resultaten 'werden verkregen bij vrouwen, door een anderen leerling van mijn instituut, D.r. M. Sammartino, die talrijke waarnemingen deed in de kraamvrouwen-kliniek te Rome. Ook door deze waarnemingen werd bewezen, dat kleine hoeveelheden suiker, onder de huid ingespoten, een belang-rijke toeneming van de melkafsclieiding ver-oorzaakten, ook bij Vrouweiv die schraal gevoed werden, terwijl hoeveelheden van 6 gram van nut waren, om het ophouden £er melkafsclieiding te verhaasten. Het geven van deze injekties is nu naar de praktijk overgebracht, en vele moeders, die haar kin-der.en nooit zelf hadden kunnen voeden, zijn verrukt over deze behandeling, d,ie haar in staa* stel' deï« gewenschte lunktie te ver-vullen.Tôt dezelfde ervaring kwamen professor V. Nazari en de beide dokter» Ricci en d'Anato bij melkkoeien, waarbij eea dage-lijksche vermeerdering van een en half tôt twee iiter melk waargenomen werd. Deze invloed van den suiker op de melk-«tscheiding deed vermoeden, dat hoogst-waarsch'ijnlijk ook andere afscheidingen een verandering zouden ondergaan onder de in-werkiiig der koolhydraten. De uitgebreîde en langdurige studio door onderzoek, zoo noodig om zekerheid te krijgen van mijn vermoeden, werd door mij in 1914 ten èinde gebracht ; en de verkregen resultaten toonden aan, dat ook andere afscheidingen, zcoals de afschei-ding van speeksel, van maagsap, van de pancréas en intestinae, van" de gai en de nïer-secretie, een. dusdanige verandering ondergaan door suikerinjekties, dat ze afnemen dobr een groote dosis en toenemèn door een kleine. Een dergelijke invloed van den suiker op de afscheidingen is van het grootste belang en doet deze stof een plaats innemen onder die stoffen, waarop het'organisme het sterkst reageert, zooals b.v. de alcaloïden, terwijl bovendien de therapie erdoor verrijkt Wordt met nieuwe middelen, welke niet -»J-leep doetreffend, maar ook onschadelijk en geniakkelijk aan te wenden zijn. Een onderhuidsche injectie van een suiker-oplossing bij lijders aan een ziekte der lucht-wegen heeft reeds heel spoedig een vermin-dering van de slijmafscheiding tengevolge, die na hoe langer hoe geringer te zijn geworden, ten slotte heelemaal ophoudt. Het be-wijs, dat het opdrogen van de afscheiding der bronchi te danken is aan de inwerking van den suiker, werd verkregen (loor de injectie te staken nog vôôr het procès afgeloo-pen was. De slijmafscheiding begint dan opnieuw na een rust van enkele dagen en de hoeveeiheid neemt langzamerhand toe tôt de oorspronkelijke hoeveeiheid weer bereikt wordt. Het verslag der onderzoekingen liiér-omtrent, die op mijn aanraden Dr. Luccke-rini in een hospitaal aan het front gedaan heeft bij soldaten lijdende aan broncho-pneu-rnonie in een ernstig en vergevorderd stadium, zal binnenkort verschijnen. Steunend op de verkregen resultaten, die de krachtige werking van de suiker op de slijmafscheiding bevestigen, heb ik nog ver-dere onderzoekingen aanbevolen, waarmede ik mij voorstel na te gaan, of de behandeling, wanneer zij heel lang voortgezet wordt en in verschillende stadia der ziekten begon-nen, in staat is verandering te brengen in de anatomische en clinische verhoudingen van de long. Door waarneming der gevallen, waafbij de behandeling werd toegepast, kan afgeleid worden, dat het opgeven van slijm ophoudt, wanneer bij clinisch onderzoek de long geen belangrijke bronchiectasieën of cavernen vertoont, terwijl, wanneer dezé-af-wijkingen bestaan, het opgeven minder wordt, maar niet ophoudt. Onnoodig hieraan toe te voegen, dat de door mij voorgestelde behandeling bij andere ziekten der luchtwe-gen van niet besmeitelijken aard, waarbij ik proeven, wil nemen, nog beter zal slagéh. De feitelijke werking van de suiker op de "slijmafscheiding dient nu nagegâan te worden, doch eerst wil ik nog den nadruk leggen op eenige voordeelen, die deze behandeling, boven de tôt nu toe aangewende biedt. In de eerste plaats worden bij deze nieuwe behandeling maag- en ingewandsstoornissen verme-_den, die bij het gebruik van medikamenten dikwijls voorkomen, zooals gebrek aan eet-lust, misselijkheid, diarrhee en meer dergelijke zeer hinderlijke klachten, waardoor d« ziekte dikwijfs den hoest en de vertraging der

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods