Het Vlaamsche nieuws

657197 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 21 March. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 17 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/610vq2wd38/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Lnfidag 2ï Maart 1017. Derde ja&rgiwg Nr. Êû Frits : Q Ce»tien voor |rr Pelgîê Het Vlaamsche Nieuws /eréieh^'îit 7 maal in de week I|0NKBMBMTSPSIiZBNi |iw««d ,*7i Mtfâ •'•** 9'~" Ltfi f,'T ^ ie" Rt>4sfct&, 8»H«èr m Aiskftutîigisugf# : 8OO0EST9AAT, 44 tkUTwznvm* VB OPtTE&ltAAD : a*f VEIMJCLST, Dr. Aaj|, &08MS, Al!» VAjN DEN MIANÔfi M«t «le mte wsfleweifjsiag vus Docter AmUm JEAC81 | Elit uiedcwciker is penoonlijk ver* aatwowrdelijk voor zijn Sfchrijvra, «*r< bindit n.tet heel <k Hedtktie^ AANKONp I G INp Ê N ! Tweedc Wad, de» regel 2.6» Dtrde id. id. . ..,1,j Vkïde id. id. *,£• DoodtbericîK i,— I IZÎJQE i 2RICHT art, — Offi- irt. — Off'.- j STERREIN sgcgeven ge- < de Somme eu ( jevechten ge- ) iterijafdeelin- , nlijke veriic- ( : door ons ge- ;t noodzake- < ken, wat den | ties voordeel , den onze ver- j hun stelling. i : was bij wij- ( r. Op den lin- ' tten de Fran-lachts heftige op 18 Maart 1 verden avérai 304 zette, uit ' kompagnieën 1 ontrukte hem 1 loopgraafge-25 m an, werd a flink uitge- < n Zuiden van : len 30 Fran- 1 5, met afweer-'gtuigen neer- 1 EENSCH (EIN rsehalk Prins ;cre gevechts-tevoren. Van de Stochod gsafdeelingen ÎT 1 gang zijnde ■ en het Près» ■ hpogteo ten bekken, heeft 1 geen sukses en bevochten t zoowel onze ils ten Noor- - vuur en op an man tegen le,n. Onze en en gedroegen n het Doiran-e Ectgelsche lutvuur ver- 5. ZlJOE aart. — Offi-NSCHrSTERREIN TERREIN stland groote n van tijd tôt ■. heidene plaat- ' jchtschip gc- ;er Joch heeft igers den be- ; Hoheu Scheid 1 i * 'T * het Prespa- ' en nogmaals 1 : IIJDE : ?STERREIN i iart. — Offi- •ijand is van- 5 n voorhoeden 3 terhoedien, te- 1 rekt zich uit 1 mijl en op- j :e handen ge» j gfanimer, op c VLAANDEREN VRIJ î Nu Pole;n door de edelmoedige bedoe-ngen çjj, den vasten wil der twee Mid-:en-Europeesche Keizerrijken weer, al9 e mythische Phœniks uit zijn konderd-arige asch venrijat en zijn eigen plaats a de rij der vrije volketen herneemt, is mmers de stonde gepast oin nog ^n.3 ►ver de toekomst van Germaansch Bel-pë, di. van de Vlaamache gouw in te faan. \ Veel langer dan de Polep hebben, ja, le Vlamingen sinds eeuwên her onder llruk en dwang. verlamming en onomder->roken poging tôt vemietiging van hun iigen aard en stam.bewustzijn gezucbt en fekwijnd. Naar mijn Ixscheiden meening lag het >t> den weg van, ja, was het1 een otuver->iddelijke stampl'eht voor Duitschland, hans te zorgen, dat lia dezen ontzetten-Icn oorloç geen misdadige hand meer rumie cpgeheven worden tegen eigen rrije ontwikkeling, tegen volkomen zelf-,'andigheid van het Vlaamsche volk in 3elgië. De Hidensgoschiedtaiis van ons volk iuurt tnt meer dan 500 jaar, immers zij /'.ne voor poed aân met het optreden 1er Burgondische her'ogen als heersehers n VHaanderen en Erabant en kende ;1echts de al te korte tusschenpooa van L815 tôt 1830. Het zal wel niet noodig wezm hier îeze eindelooze reeks treurige en tragi-iche gebeui*tenissen afzonderlijk te be-jandeleu. Wie 00k maar eenigszins op Je hoogte is van de,n loor> onzer geschie-denis heeft, ja, eeti duidel'jk beeld van 3it eeuwenlange lijden voor oogen. Onder zooveel miskenning, in zoo zwa-:en dnik uit Fra,nkrijk van wege een M>ogczegde eigen regeering moest aile çevoè! van Germaansche stamaanhoorig-leid binnen afzienbare tijdruimte hier rmvetmijdelijk uitsterven. Zeker heeft het Vlaamsche volk zich lapper verzet tegen Waalsch-Fransche averweldiging ; de geschiedenis der Vlaamsche beweging, vooral sinds 1830, ïprcckt daarvoor luid genoeg, doch onze Oermaansche aanhankelijkhe d aan het ïetrmaal verkozen Vorstenhuis eenerzijds :n de zware hand der openbare macht îovqn ons hoofd opgeheven door de erg-;te vijanden van den Vlaamsclien stam mderzijds, versperden ons volk voort-iurend den weg naar rein nationaal stre-,en, naar innerlijke en stoffelijke vrijma-cinig op eigen bodem. Eangzamerhand iius moest he^ Vlaamsche volk aan bloed-armoede naar den geest bezwijken, zon-3er 'thans nog te gewagen van ongeloof-[ijke ekonomische misstanden als haast nergens elders bestonden, ^n die als gift-swammen tierden op het puin onzer innerlijke geestesverslapping en minde-evaardigheid.StelGg, heeft Zijne Excellentie Freiherr kCsn Bissing een eersten, diep ingrijpen-:len maatregel tôt heropbeuring van ons folk getroffen door het heropenen der 3entsche Hoogeschool, onder streng be-:1 ng dat aile kollege's in de Nederland-■;che taal zullen gehouden worden. De weldoende draagwijdte van dit kranig x.'sluit lot heropwekking van het stam-x:\vustzijn is vooralsnog niet iu vollen imivang af te meteu, doch het staat bo-i?en alleji tKvijfel verheven, dat binnen tveinige jaren de heilzame gevolgen van îeze zoo noodzakelijke hervorming zich îl!erz'jds in Vlaanderen zullen openba-ren. Derhalve vertrouw ik dan 00k de :olk van aile nadenkende Vlamingen te juezen, voor wie 's lands heil de opperste tvet is, met hier open'.ijk en uit den in-îigsten grond onzer harten den edelen 5taatsman, die ondanks allen tegenstand m beïnvloeding deze doortastende^ be-.lissing d erf nemen, onzen vurigen lank te betuigen, — niet wijl hij ens ?etie gunst, een voorrecht verleende, loch omdat hii in deze betiarde tijd en ;n tegen al1e hinderpalen in, ons heilig ;erstgeboorterecht in 't oyde vaderhuis /laanderen wilde erkennen en met on-vrikbare wilskracht tôt gelding bracht. Sla ecuwen nog moge Vlaanderen hemi ►erekronen vleehten ! Thans komt 00k het middelbare onder-vijs, de voorbereiding tôt de Nederland-che Hoogeschool, aan de beurt. Met nannen als Prof. Taek en Van Roy voor îet hooger, H. Meert en J. Leten'voor Let middelbaar, Eibbreeht en. De Cneudt roor het lager onderwijs, onlangs door 'ijne Excellentie den Gouverneur-Gene-aal met de leiding daarvan gelast, mo-;en wij vast overtuigd ziin, dat een einde ^esteld word4^ aan oi>enliike v^jandschap if bedektelijke tegenwerking van ons /laamsch wezen in ALEE ondenvijage- stichten, die onder staatstœzicht ataaw. Zoo wordt dan de lucht voor de geesten in Vlaanderen gereinigd en kunnen wij dra vrij ademen onder eigen blauwen mel. Doch moest België oodt, na het eindi-gen van dezen ontzettenden oorlog, in zijn vroegeren Staatseenheidsvorm her-s'eld worden, dan zouden zooveel flinke daden en reine bedoelingen in dreigend gevaar staani te worden tôt een edel go-meend gebaar en de heilzame gevolgen, welke wij zoo verlangend te gemoet zien, zouden dra te niet. gedaan, de toepassing der uitgevaardigde maatregelen vertua-derd en langzamerhand uitgewischt worden, om de plaats te ruimen voor vroegeren Franschdolleu sieur en sien ter. Weer zou het verstikkingsprooes van aile Germaansch stamgevoel in Vlaanderen met \erdubbelde kracht inzetten en, nu die de Vlaamsche weerstandskracht door zooveel weq en bloedverlies grootendeels gebroken is, zou de ontgermaansching van Vlaanderen met ongemeen rassche schredei> voor zich gaan. ' Zclfs thans, ondanks aile strenge be% ■- -len der Duiitsche overheid, gesteund op wet*ein door de Beîgische Kamers goed-gekeurd, door den Belgischen koning be-kracht'gd, worden onze Vlaamsche land-genooten in eigen îand nog dagelijks als minderwaardigen, als vreemdelingen, bijna als vijanden op eigen bodem be-handeld, door haast al wie 00k maar een ger'ng gedeelte der openbare macht in handen heeft. Om zich daarvan te overtuigen. hooft men maar d'ag om dagf een blik te si aan op onze dagbladen, waarin tôt vervelen-toe allerhande jnisteuikea, rechfsv- • krachtingen en overtredingen der taal-we'ten worden aangeklaagd. Onlangs nog — zie « Het Vlaamsche Nieuws », 31 Januari — moest ik in mijn veront-waardiging den burgemeester van het zob Vlaamsche Vilvoorden openlijk wegens verkrachting van wet en verordening aan de kaak stelkn. Het heeft tôt niets gebaat ! De lezer gelieve daarbij te beden-ken dat mogelijk niet één rechtsmisken-ning op houderd ter kennis van het pu-bliek kornt. Hoevelen onzer landgenoo-te-n zwijgen niet onder heimlijke of on-verholesi bedreig!.ng? / Kunnen Duitschers, b.v., die niet met onze jammerlijke toe^anden vertrouwd zijn, zich dcrgclijke wanve-rhoudingen voorstellen? Zouden ze zoo grievende vernederingen 00k maar één dag dulden ? Waarom dan zijn de Vlamingen zoo lamlendig dùldzaatn? Om deze vraag in gansch haren omvang te beantwoorden zou ik stellig eenige kolommen van di't blad moeten vullen ; daarom laat ik het bij deze weinige woorden : Ong volk is sinds eeuwen met onver-biddelijke volharding in die noodlottige richting ziek gemaakt door haast al zijne heersehers en bestuurders ; aile uitvoe-rende macht in bestuur en gereeht werd met beirekende sluwheid steeds iu handen van de vijanden van Vlaanderen ge-legd, zoodat die Vlamingen, welke ver-langen deel ,fe hebben aan de beteddering van 's land^-zaken eerst en vooral hun eigen aard moesten afschudden en uit gewoente, laksheid of winstbejag tôt den vijand overliepen, ja, meer dan eens de ergste verdrukkers van eigen stamgenoo-tenwerden.Zij, die zich daartoe niet wilden lee-lien werden achteruitgedrongen en ble-ven, ondanks aile bevoegdhed, uederige dienaars in de onderste rangen. Voorbeel-den zou ik kunnen aanvoeren, tal van voorbeelden, doch het hindert mij van eieen lo+geva'len te spreken of strijd-niakkers in deze tiiteenzetting te vernoe-men. » Wordt het, na bovenstaande korte be-schouwingen den lezer klaar, hoe in Vlaamsch - België elk gevoel van Vlaamsch, van Germaansch zijn moest uitloopen op schad'e en schande? Wie zich Germaan durfde noemen was oen staatsvijand ; tegenover hem was ailes, 00k het schreeuwendste onrecht geoor-loofd. Het zal derhalve wel niemand ver-wonderen, dat zôovelen het hoofd bogen, hun eigen gemoed geweld aandeden en met den wolf in het bosch meêhuilden. Afschrikkende voorbeelden zagen zij maar al te veel rondoffl zich bij vrien-den, die, ondanks allen druk, hun Germaansch we-zen hooghielden. Zaeen wij niet hier onze passivisten of lijdzamen hun woede tegen ons keeren en razend aktVist worden. en ons openliik of bc-dekt bedreieen of benadeelen ? Later ech-ter zullen diezelfde verlooehenaars breed opsnijden van hun reine trouw — als eenmaal d® sfcrijd is uitgestreden — om eer en loon, liefst voor zich all«en op te eischen. Wat kon, wat moest tegen dit zwaar-dteigend gevaar voor een der heerlijkste gouvven van het Germanendom gesteld worden? Donker was de toekomst. Doch zie, daar klinkt opeens door de nevelzware luchten, die over \*laanderen hingen, als een lu.d-ehetterende fanfare van redding, de blijde mare : DE RAAD VAN VLAANDEREN is samengesteld in plechtige vergadering, waar haast aile voormannen aan deelgenomen hebben. Een breede raad, omkleed met het hooge gezag uit eigen recht en eigen klemmen-den nood geboren, die waarde en waar-digheid der verschoppelingen van Vlaamsclien bloede ter harte neemt, die aile belangen van het zuchtende, verstompte volk zal dienen en steunen. Als centenaarslast drukt een onafzien-barc veran t woordel - jkheid1 1 op hunne schoudei'en, dœh zij kennen gee» schrik-ken, geen deinzen, met den hélderen, ziekeinen blik van pliehtgetrouwen sta-ren zij on\'erschrokken de toekomst, zwanger van grootsche gebeurtenissen, te gemoet en zullen ons een vaderland voorbereiden, waarin wij vrij mogen ademen, waar wij ongehinderd mogen zwoe-gen voor roem en rijkdom van eigen ras, waar wij voor onze kinderen het Germaansch-Vlaamsch wezen in al zijn heer-lijkhe:d als een zegeti Gods zullen zien opbloeien en de wonderbloemen van eigen weelde en eigen kunst in prachti-gen tooi tôt rijke vruchteo zullen helpen gedijen. Nauwelijks was de geestdrift der ^e-trouwen in den lande wat geluwd en hoorden wij weer de doffe slagen van het zwaar geschut aan 't front als verre dre gstemmen over1 onze hoofien dommelen, of daar klonk nog verheu-gender tijding ovei" Vlaanderens gou-wen.Wars van aile vrees, hoon en verdaeht-making hebben zij hunne Vaderlandsche zending met kalme waardigheid vol-bracht en zijn in ons midden weerge-keerd, niet met ledige handen en ijdel-hoofsche beloften, doch met de stellige, niet meer te betwisten zekerheid, dat Vlaanderen-, wat 00k gebeuren moge, Vlaamsch zal worden en bl jven, dat geen roeklooze hajwi meer zal geslagen worden aan ons onvervreemdbaar recht op eigen ontwikkeling in eigen taal, naar eigeti Germaanschen aard. En al begriiot een vrij aanzienlijk gedeelte- van ons volk nog niet het rijk wel-doonde, het verhevene der jongste gebeurtenissen, niet eens al den geweld -gen ernst der uitgesproken woorden en der a'daar getroffen besluiten, dit weze geen hinderpaal op de ingeslagen baan, doch veeleer een spoorslag om met niet9 on1 zien de krachtinspanning den reuzen-arbeid tôt herinrichting, herleving van Vlaanderen aan te vatten. Wee over 011s. ind en ooit op hen, die thans de verantwoordelijkheid voor Vlaanderens toekomst in hand en hart dragen. deze diepzinnige woorden van Christus konden toegepast worden : « Omdat gij te flauw zijt zal ik u uit mijneh mond spuwen. » Maar ne«i, dlat is niet mogelijk, niet denkbaar ! Ik kan noch mag de pen neerleggen, vooraleer ik uit het innigste van mijn hart mijn toi va,n wairmen dank heb ge-schonken aan degenen die in tilte doch met niet te remmen wiLskracli'- hebben gestuWd aan den wagen, die VlaanJerenc toekomst voert en hem in rotsvaste trouw hebben opgetooid tôt een glanzenden tr'onfwagen, zooals die jarenlang enkel in onze verbeelding kon schitteren. Mijn d erbaar Vlaanderen, al behoor ik reeds tôt degenen, wier leveaisloop naar gewone berekening ten einde nijgt, met1 jeugdigen trots en kiuderlijke blij-heid roep ik U toe : « Span heden aile zeileu uit, opdat de winden het schip met uwe îotsbestem-ming in bruisende vaart naar veil ge ha-ven voeren mogen. — Het daghet jn den Oosten, het lich-tet overal. Hiisch uw goudgekleurde glorievlag ten hoogsten top. Roem en' zegen zij uw deel ! » J. M. BRANS. N.B. — Onze lezers weten wie de heer J. M. Brans is, de keurige eii pittige schrijver, vertaler in den Senaat, en eme-ritus professor aan het Koninkl'jk Athe-nelun te Brussel. — (N. v. d. R.) ZIE DE OORUJGSTELEGRAM-MEN OP DE TWEEDE EN DERDE BLADZIJDEN VAN DIT NUMMER. STAD en LAND HOOGESCHOOLMANIFEST. -Het bestuur van den Hoogeschoolbon< hecht er aan in nerinncring te brengen dat deze zich als te voren uisluLend me Hoogeschoolbelangen onledig houdt. He acht het nutt.g mee te ckelen, dat er nof voortdurend toetredingen tôt het VoAks manifest binnenkomen. Het Vlaamscl publiek kan daaruit afleiden, dat de gela genheid om zich over de vervlaamschin^ van de Gentsche Hoogeschool uit te spre ken, nog steeds geopend blijft en dat d' Hoogeschoolbond, getrouw aan artikel van zijn grondslagen, luideade, dat aez bond tôt doel heeft « de belangen de Vlaamsche Hoogeschool te Gent te ver dedigen en te bevorderen », zijn. werking nog altijd op deze!fde wijze als sedert he begin van zijn ontstaan voortzet. Hano teekeningen worden bijgevolg nog steed op het kantoor van den Hoogeschool bond, Prinsesstraat, 16, in ontvangst ge nomen, tussefeen 4 en 7 uur (T. U.) 's na middags. MELK1 — De melkboerinnekens e boerkens doopén met al te milde guipe van de pomp. 't Schijnt 00k dat ze ove kunstmiddelen beschikken en haar allei hande scheikundige behandelingen doe ondergaan. De melk wordt onderzocht en gekeur aan de stadspoorten. Ook gebeurt de vei lenging daarna. Wij zouden een hui kunnen aanwijzen waarvan de huisvroin dagelijks twee liter ongeroomde mel krijgt, doch waar de stoopen onder he kraantje der waterLeûding mogen gehot den worden als wederdienst ! Waarom de melk niet onderzocht o 't onverwachts jn de straat? Zou dan t< gen 11 uur vcormiddag" elk schot gee eendvogel zijn? 't Zal beproefd moeten worden, war het gaat al te ver ! COMMUNE DE BURGHT WAAS — De heeren van Burght vinden dat di Nederlandsche taal te boersch, te gemeei is om door hen gebruikt te worden. Wi hebben een kaart m ons bezit, uitgaand-van het plaatselijk Hulp>- en Voedings komiteit, en waarvan de tekst woorde lijk aldus luidt : « Nous certifions par ia présente qu< le nommé... n'est plus ravitaillé dans cet te commune. « De handteekening die er op staat is dii van den heer L. Van Mieghem. En zoo'n taalmiskenning gebeurt ii een gemeente die door en door Vlaamscl is, en waar misschien geen tien menschei eenig benul hebben van de Fransche taal LIEDERAVONDEN VOOR HE1 VOLK (A. N. V.) — Leiiter : Nand Rey naers. — Lokaal: « Antvvcrpesch Koffie huis », Van Slraelenstraat. —Woensdaj 21 Maart te 8 en. half uur 'savonds (T.U. wekelijksche herhaling. Hernemen de laatst aangeleerde liederen. Nieuwe le den zijn welkom. Liederboekjes koste loos. Toegang vrij. NIEUWE POSTTARIEVEN. — He postverkeer met het etappengebied za eerlang eene nieuwe regeling ondergaan waarbij tevens een nieuw tarief zal be paald worden (voor de frankeering. In he algemeen zal bet postbeheer slechts brie ven ter bestelling'âanvtiarden, die het ka rakter dragen van handelsbriefwisse ling en een aantal bepalingen zullen be kend gemaakt worden met betrekking to de verzending dezer brievenen van stalei en postpakketten. De zendingen zullen als volgt moetei gefrankeerd worden : Brieven tôt 20 gram, 25 centiem, (voo elke 20 gram meer) 15 centiem; Post kaarten, 10 centiem ; id. met betaald ant woord 20 centiem ; Postmandaten (per 41 mark) 25 centiem ; Postpakketten voo de werklieden (tôt 5 kgr.) 25 centiem. DOOD VAN GENERAAL GHIS LAIN. — Generaal-majoor Ghislair eere-goeverneur van Belgisch-Congo, i overleden in het Koning Albert-krijgs hospitaàl te Parijs. De begrafenisplechtigheden hebbei plaats gehad op 12 Maart in het eereho van het Hôtel-Dieu, Parvis Notre-Dame DE DOODSTRAF IN HET BEL GISCH LEGER. -— Volgens de Parij sche « Petit Journal » onderteekende ko ning Albert van België den 5 Maart eei wet, waardoor de doodstraf in het Bel gisch leger wordt ingevoerd. •Tôt op heden bedroeg de hoogste stra in or>s land voor het verlaten van zijt post, zelfs in het 2icht van den vijand vijf jaar înîîjving bij een strafkompagnie iHs ¥«op ifdcrfn dag i Een smerig ras Ge inoet nie- raden, 't zijn de fransk.l-joas.AL ge den haat, de lafheid, de gc-meen" hed z.et van dat v-ervloekte ras ; als ge voe.t hoe moedwillig onrechtvaardig, hoe hardnekkig vijandig zij staan tegen-Ov'er elk Vlaamseh recht en Loe zij aile * valsche en hu chelachLge midde.en aan-j wenden om ons in onze taal te krenken en te benadeelen, dan geToakt ech* ~ Vlaamsch bioed aan het koke». Voor die verfranschit kalkoenen is elk T Vlaamsch woord, het is gelijk waar het ' staat of uitgesprokeu wordt, een roode lap. s Ze spreken van onze .Duitschvriendc -lijkheid en van hun Duitschvijandelijk-heid ! Ten eerste, boven het buidig oogeti-blik srtaat het algemeen eeuu g Germaansch belang, dat het onze is, gelijk n voor de Walen het algemeen en eeuwig 1 Lnfijnsch belang bleef bestaan op het r oogenblik van elk der vijftig invallen dit - ons land van Frankrijk te verdi;ren had. a En dan nog is de franskiljonscbe Duitschvijandelijkheid zeer betrekkel jk. i De fransldl-'ons zijn bereid op hun . buik te gaan liggen voor de Duitschers s en de stevela en sporoji van den verove-v raar te likken, indien deze zich maar be-k reid wilde toonen een dwarshoutje te ste-t ken in de kl nk van de deur, langswaar - we tôt ons eigen, Vlaamsch huis moeben binnen'reden. p De volksvertegenwoordiger van Char-leroi, de hr Buisset, ging aan den bezet-n ter -vra'jen he'. iNederi-indsch n et meer H ils officiee'e taal in België te erkennen. t Welk tegenaanbod hij daarvoor dced weten we met. En in Vlaanderen we den er 38 hand'oekeningei gevonden voor . ec-n Smeekscbrift opdat de Vlaamsche ■ Hoogeschool ons weer on'rnkt zou wor-! den, d't alleen om Havere te beha.gen en j den glimlach en groet der machtige j franskiljons terug te verwerven. Wij voelen dat franskiljons en Walen . méér haat en vijandschap gevoelen voor al wat Vlaamsch is dan voor de Duit-» schers. Zij zouden van geen vrij en onafhan-kelijk België willen, indien het volled g recht der Vlamingen er bij bedon gen * was. Bij Frankrijk ingeïijfd worden is h un 1 groote vaderlandsche droom, maar ze 1 zouden bereid zijn een volledige inlijving 1 bij Duitschland te ondergaan, met pin- * helm nkluis, met d:en verstande slechts ' da, franskiljonnéerende Duitschers hun . handlangcrs worden om Vlaanderen té si onderdrukke.11 en het van aile taalrecht r verstoken te houden, naar 't oud regiem j van de 85-jarige Beîgische regeering. r En gij, Passieven, laat l>egaan, gij . kruist de armen, gij zwijgt als ze op u . trappen, of heult met hen ! Al Wat een Vlaamsch en naam draagt. is verd'acht. neen, wordt daardoor zelf lie-1 kampt, 66k door de passieve Vlamingen. ' Te Kontich is er een afdeel-ng ge- > sticht \an Volksopbeuring. Ziedaar nu " een z.uiver vaderlandscb werk, dat on-t eindig \ eel goeds sticht ten bate van, onze " jongens in de krijgsgevangenenkampen " en tôt troos' dient voor de achtergeble-" ven nabestaanden. Onmiddal.ijk ver-" klaart er de geestelijkheid zich +e^en ^op t hoogey bevel?) en 't sch jnt dat reeds 1 • duistere machten van Berchem in werking kwamen om afvalligen, tôt in het 1 bestuur toe, te verwekken ! Goddank ! vruch eloos, omdat het mannen van ka-r rakter zijn, mannen van karakter naar - de nieuwe, niet naar de oude al te ge- - makkelijke opvatting. i Als we nu geen pootige kerels hebben - om met wilskracht en beleid de teugels in handen te nemen, dam gaan wij er slechter voor staanj dan v66r .den oorlog, " door de schuld van de passieven, de > driesthed en den durf van de franskil-s jons en de laksheid der Ak i •îston. Indien er Vlamingen zijn die den s cap naar Bc-rlijn niet goekeureu, dan toonen 1 zij dat ze den eenigen weg, die tôt de f zege kan leiden, niet opwillen, niet/yp-. durven. Ind en de Rijkskanselier aan Buisset " en aan de 38 had gevraagd : « Komt het mij te Berlijn vragen ! » ze zoudet» er naar toe zijn gegaan, niet gelijk de Vla-1 mingen, handelend de puissante à puissance, ou^a4 deze.n evenniaehtig en go lijken werden door de overtuiging van ; hun eoed recht, maar die smeekelingen 1 zouden gegaan ziin met den strop aan . den hais en uitgekleed tot op hun hemd. Van het vroegere België, met een,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection