Het Vlaamsche nieuws

450951 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 12 August. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 19 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w950g3mh6d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vlaamsche Nieuws Hct best ingeiicht meesfc ^erspreid Nieuwsblad y&o België* - Verschijnt 7 maal pef week ■ - - -ÀBONNEMENTSPRIJZEN i P«r maand 1.7S Par 6 m*and*n 11.— p«r i lainden I.— P«? j*v 11.— AEGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ; Dr Ang. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT. 44, ANTWERPEN. Tel. 1901 AANKONDIGIVGEN t ïwesd* Lladî.j gw regel... 2.5# Viexde blidt.. p«r regel... (.50 Derde bl&dz., id. 1.— Doodab«richt 5. Voor tiU annoncen, wande m«n tich ROODESTBAAT, 44 mOORLOG ®iermutselingen ia het Wei 1 Kaa den Dnjestr. — De to Met Tnrksch offensief in 1 ne Toestand •'B'hebben eergisteren den val van het Behoofd en gisteren de bezetting ^Be Italianen van de stad Goerz ge-Die gebeurtenissen zijn onver-ingetreden. Ziehier hoe de « Nieu-Sjf^Rotterdamsche Courant den nieuw Hnpen toestand beoordeelt (Woens-Ajustas, avondblad B.) : n Hp hct Italiaansch-Oostenrijksch ge-■S'I^Rterrein is nu de zesde slag aan de aan den gang. S^Rvijf vo-rige slagen zijn vrijvvel op ^■Me front geleverd.Dat front volgde H B- Adriatische Zee af den krommen I^Bvan de hoogvlakte van Doberdo. Goerz liep de Oostenrijksche ver-SH.ngslinie even aan den Westelijken «van de Isonzo. Verder naar het ^^Hlcn volgde zij weer den Oostelijken : mi gebeurd is, is dit : de Italianen de Oostenrijkers gedwongen het I ^Hehoofd voo-r Goerz te ontruimen, I^BenWeenen toegeeft. Voorts hebben " berg genomen op het Noordelijk ^Ban de hoogvlakte van Doberdo, den San Michele. Ten slotte namen zij ^■en Monte Sabotino, een Noorde-■tapunt van de stellingen, die ten van de Isonzo de stad Goerz ^■en dekken. Aangezien nu de Ita-B: rM'ds ongeveer een jaar lang op ongelooflijk korten af stand van ^Konzo hebben gelegen en, niettegen-I Hdc v'jf bloedige veldslagen, maar ®sgeen stap vooruit konden komen, H zeker een opmerkelijk feit, dat dit-B^oor eerst h un overmacht groot B was om een wezenlijk succès te „ ^Hgen... Evenwel moet men niet uit verliezen, dat de stellingen, die ■Goerz en ten Noorden daarvan op ja^B^stelijken oever van de Isonzo la-' het verdere verdedigingsfront I^Bostenriikers vooruitstaken, en dat terugneming van die stellingen ^Bheuvelen, die zich achter Goerz op ■nkeroever verheffen, en die aan beî-M&n aansluiten bij de overige Oos-^fcche heuvelstell.ngen de algemee-fc^^Bsitie der Oostenrijkers niet ver-I De inneming van Goerz is voor dezen Isonzoslag niet be- ^P 'ater communiqué der Oostenrij-B^st dat zij na aanvallen op de ■lakte van Doberdo te hebben afge-B1 hun nieuwe stellingen in die streek B hetrokken. Terzelfdertijd hebben het gebied van Plava, stroomop-van de stad Goerz, een reeks nieu-S^B'tthten ontwikkeld, zonder resul- }■ over'£e is er van het Ita-geen nieuws van beteeke- Westelijk front wordt nog-! maar zonder uitslag ge- ' '^B^J001"3! tusschen- de Ancre-beek ' ".^'schen toonen zich vooral be-_'] Pozières en Bazentin-le-Petit, , vren 'n ^uurt van Maurepas. :eB ' JaasSrebied is het thans rusti-De Duitschers maken nog ( van Sevechten met hand-00^ het Fransche bericht î van infanterieaanvallen. Het 'ro°^^K)r, ransche tegenoffensief heeft . result?at ?ehad dat de Duit- , wemig zijn moeten wijken in . BLi ' het werk Thiaumont dat ' e hadden verloren hebben ^er^veren en houden het ; ^etB|îbirKUSS'SC'1 ^ront duurt de strijd , voort van aan de Pripet tôt : : "^Bcrn' ^en;.^T°or^elijk daarvan wor- t j ztBkleerdU s^imSen zonder beteekenis s Bk, ,/ Jp het aanvalsfront acl^Bsh,"!lr,alei1 taa'cn tegenstand, , cr^Bck ;n\T ^tochod, ten Westen ] ^"BW, e' , "00r<i-Galicië en in de Kar-t 3P? er'n ^et oprukken van "Btiestrl tten" ïen Zuiden van rH^RL . &aat het hun echter minder ^Rtiacz Kp" ■< aar k°nden de Russen t ^BetteQ. en en stad Tysmeni- < Bo dezèrT stafhericht uit Berlijn ] ,n®>rden^S^ te^ensla& l K " ten Zuid-Westen van 1 *»r zijn j rten 2uiden van den g ^■"aar h»! aanSeduide nieuwe stel- t iJ^B'^cn mef,rxoor§:eschreven plan be-zu|ke plannen gevormd sten, — Het Russisch offens estand aan het Isonzo-front. Lrmecië en Perzië. worden, zou Stanislau en naderh Lemberg in gevaar kunnen geraken, blijkbaar minder tôt de plannen aartshertog Karel mag gerekend v den. Wij hebben melding gemaakt van niet onbelangrijk succès der Turken, gevolge waarvan zij Bitlis en Musch I ben heroverd. Men ziet hoe gemakke die woestijnoorlog-en met kleine effec \en van aanzien \eranderen. Nadere lichtingren over de Turksche fronten op het huidige oogeniblik niet in ons be (Men zie de officieele legerberichtrr dit nummer.) De Lusitania-nota Washington, 10 Augustus. — Duitsche regeering heeft toestemm gegeven aan de Amerikaansche reg ring om de laatste nota van Duitschh over het « Lusitania »-geval — door Duitschen gezant, Bernstorff, op 16 bruari van dit jaar aangeboden — te bliceeren. Het voornemen om de nota te public ren is — naar men gelooft — een aam zing ervoor dat de Amerikaansche reg ring de nota aanvaardt. In de nota enkel sprake van de beginselen, waar om gaat.Er wordt geen melding gema van het bedrag der schadevergoedi; door Duitschland te betalen. Enkel wo het feit dat aansprakelijkheid tôt scha vergoedingf bestaat, erkend. In de n woj'dt « diep leedwezen » uitgesprol over den dood van de omgekomen Ar rikanen, terwijl toezeggingen worden daan voor de toekomst. Voorts ge Duitschland zijn bereidwilligheid te k rien om met de Vereenigde Staten san te werken voor het behoud van de vi vaart op zee. Een gevecht met luchtschep Keulen, 10 Augustus. — Aan « Kôln. Ztg. » wordt uit Kristiania ; meld, dat de ledeii van de bemamii van een tiit Londen te Bergen aaugel meu Noorsch stoomschip verteld hebbi dat zij getuige geweest zijn van een j vccht met luchtschepcii, dat geruin: tijd aanhield en de lucht van talri; antploffingen deed weergalmen. Diusc werd zwaar schieten van zee uit veri men. Na het verlaten van de haven gen zij voor de kust dtie groote in li< telaaie staande schepen, waarvan de i men onleesbaar waren. Uit Engeland Londen, 10 Augustus. — In het Lag huis heeft Mac Kenna heden naar aanl ding van het nieuwe oorlogskrediet < ?egd :Onze geheele schuld zal einde Ma; [Qi7 naar schatting £ 3,440,000,000 1 Iragen. Als men daarvan de voorschott lan bondgenooten en overzeesche £ westen ten bedrage van + £ 800,000,0 iftrekt, blijft onze eigen schuld 2,640,000,000. Dat is buiten aile verhc ling in vergelijking met vroeger. Het geheele nationale inkomen 1 iraagt per jaar £ 2,700,000,000, zooe 3e nationale schuld daarmee ongeve ^elijkstaat. Dat kan niet als een ondraa ijke last worden beschouwd. »Vij betalen dagelijks aan het buite and meer dan een millloen pond, wa; schijnlijk dicht bij de twee millioen, vc >nze eigen rekening en die onzer bondg îooten. Spreker verdedigde de uitgifte v ;chuldbrieven op korten termijn en v< daarde dat de regeering, zoodra de sta an de schuld was vastgesteld, zond tarzeling een leening zou sluiten en ha >elofte nopens de conversie van de b taande oorlogsleening zou nakomen. duitschland en Oostenrijk-Hocgari Berlijn, 10 Augustus. — Officieel : De tijkskanselier is heden met min: er Von Jagow naar Weeuen vertrokk-im het bezoek van minister Burian a: ierlijn te beantwoorden en de bespi tingen over de regeling van zaken têt door de verbonden troepen gemee chappelijk bezette gebied voort te "u en. Zit xervolg op de 2Je bladzijde. | Onze uroote Oeïliastreerde y Letterkuodige Pri]skani| Kasper van Baerle . , (BARI^US) ie 1584 - 1648 Nog een Vlamiiig». een Antwerpenas ditmaal. Weer een der groote namen u he,t Hollandsch beroemd Muider-tijdval and Hij werd in 1584 te Antwerpen gebc wat reiï. van Jonçkbloet, wiens Geschiedenis de /or- Nederlandsch Letterkunde zeer onge lijk is, licht ons best in over Kasper va een Baerle, meer gekend onder zijn verla ten tijnschten naam Barlœus, even als Grc eb- tins, Heinsius en Vossius. lijk De beteekenis van Barlseus voor on7 tie- Lcitteren steekt niet in de Nederlandsch in- gedichten die hij heeft geschreven, maa ■'jn in den grooten invloed, dien hij op dei zit. Muiderkring in 't algemeen, en op Von 1 in del en Hooft, Jan Vos en Brandt in he bijzonder, oefende. Hij verkeerde veel ten huize van dci Drost en was de middenpersoou tusschc de Amsterdamsche dichters en de letter De kundigen van Loiden en Den Haag inÊf Vooral me.t Huygens was hij in dm! Te- verkeer. Door zijne persoonlijkheid in(' zoowel zijne geleerdheid en klassiek ^en ontwikkeling, als door zijne poëtisch-''"e" gaven en doorgaande opgeruimde ge Pu" moedsstemming, was hij de ziel van he gezelschap,dat zich bij den Muidér Dros ee- vereenigde. Vrolijkheid en vrieudschap V1J" pelijke kout waren hem een1 behoefte Zonder scherts kan ik niet leven, Si.hrijf IS hij, zoomin als een aap zonder noten 0 liet bokkesprongen. In 1642 had hij kenni: t gemaakt met Danckelman op een feest 1S"' maal bij den advokaat Van der Mrit ™t waar hij tamelijk uitgdateu was ge weest. Hij schreef he.m daarover ter 3ta stond een brief : « Ik was toen ivat hee :en vroolijk : Cato kan niet altijd de wenk nc" brauwen fronsen. Op den Katheder houe 3®" ik mij als een professor, dc,ftig en ern e t stig ; maar als ik aan een vriendenmaa :n" zit, dan voel ik mij als uit den kerkei 1€.n en van de slavenboei verlost. Mijn poë l]e tische geest haakt naar wat aangenaan: en vroolijk is. Ik schrijf u dit, opdat g< niet zoudt denken. dat ik toen bij uitzon gjj dering, in een roes, opspeelde. Zoo ber ik altijd, daar waar ni£t* gezellige kou' de niet op een goudschaaltje afweegt. » je- 1k breng dit bij ter karakterizeerin^ ng van de Muider samenkomsten. Het ge co- zelschap was er niet altijd groot, maai ;n, innner uitgelezen. Dit viel in den smaal< re- des gastheers. Zoo schreef hij in 163£ en aan zijn zwager Baeck : « My aengaende ke de grootste maeltyden baeren my juisl ag de grootste vreughd niet. De heer Vos-10- sius, of Reael, neven U E. zijn my aile ja- de wereldt. Onder 't getal der Gratiëi: ;h- noch boven dat van de Musen, moet, ia- zeidt men, geen zoet gezelschap loo-pen. » En in die samenkomsten werd bi; voorkour geestelijk genot gezocht. « De kout, meende de Drost, is de ziel van 2r_ de bezoeken> gelijk de. vreughd die van e;_ de banketten. » Wij hebben van hetgeen ,.e_ daar werd verhandeld reeds enkele staal-jrt tjes onder de oogen gehad, ontleend aan >e_ de brieven van Hooft zelve : wij voegen en daar nog eene enkele aanwijzing van re_ Barlaeus bij. q0 Als* hij in 1642 Huygens te zijnent £ noodigt, zegt hij : « Wij zullen hier doen lU.' wat wij te Muiden gewoon zijn : wij zullen filozofeeren, schertsen en bankettee-,e. ren als poëten doen ». Als hij in hetzcjf-at de jaar aan Van der Burgh bericht gaf er omtrent een aanstaand letterfoest, dat te g. Muiden zou gehouden worden en eenige dagen duren, voegde hij er bij : « Het n_ zal een provinciaal, geen nationaal Sy-ir- node /.ijn, alleen deftige en geleerde lui or uit Holland zijn genoodigd : twee uit ;e- den Haag, uit Alkmaar de vrouwelijke priesteres, uit Amsterdam Vossius en ik. an Daar zal niet gepraat worden over onze :r- uit Japan verdreven kooplui of dcrgelij-at ke onderwerpen, maar alleen over zaken er van studie. » ar Dit belette evenwel niet dat er soms e- een goed glas wijn bij gedronken werd, en dat de geleerde man wel eens wat te diep in 't glaasje keek. Hoe de Drost met den gezelligen professor was ingenomen, zagen wij reeds. jg Ook Vondel stelcle het grootste vertrou-w*en in zijn le.tterkundig oordeel, gelijk de opdracht van den Joseph in Dothan s- leert. -n Het zal daarom ook wel niet te stout in zijn, aan zijn voorbeeld en invloed den e- heidenschen tint toe te schrijven, die in \>ak over Vondel's gedichten verspreid n- Hgt. Men weet hoe Barlseus in zijne ver-■t- zen het klassieke godendom misbruikte. Hij gaf zichzelf den eertetitel van « half-heidenschen dichter » : eerelitebwant hij hij was van oordeel, dat een dichter te minder dichter was, naarmate hij van Ooden en Godinnen moest zwijgen en ) een christelijken toon aanslaan. Het Beekje Beekje, waar het duin zijn droppen Saarn vergadert in een bron, Als zij met haar witte toppen Glinstert in de inorgenzon ; Beekjen, opent al uw aderen, r Die verholen gaan door 't zand. it Wilt op mijne komst vergaderen ■ • Al de stroomtjes van het land. 1- Streel mijn opgetogen zinnen r Met uw lieldren-waterval, > Zoo zal ik uw lof beginnen il In het hazelaren dal. Beekjen» als men u ziet vloeien, Als men hoort uw zoet geruisch, c Voelt men al zijn geestes gloeien, En verhuizen druk en kruis. r Hier is 't beekje der Poëten, Niet in 't liegend' Griekenland : , Hier heeft Perseus paard gesmeten 't Hippocreentjen uit het zand. 1 Hier heeft Hooft gescherpt zijn veder, Als hij wrocht zijn J^rachtig dicht ; Hier zat Vondel dikwijls neder, Als hij, van de aard gelieht, v , Drong omhoog door al de wolken, î Boven bergen, boven locht, ; En verliet de aardsche kolken, Van dit beekje nat bevocht. t t Beekje, vol van minlijkheden, Beekje vol van aile lust, Vloeit in aile eeuwigheden, Nooit verdroog uvv vochte kust. f > ' DA6ELIJKSCH NIEUWS 1 SIR ROGER CASEMENT. — « Ons • Land » wijdt een prachtig hoofdartikel 1 a:.n Casement, onder den tite.l : Vrede zij ■ den Mcntèlaar der Volkszaak. I Met voile instemmihg nemen wij het " slot van dit stuk over : « Het is noodzakelijk dat de mensch-i heid af eu toe verlicht wordt en den weg ' gewezen. Daarom, Casement eu de an- • dere vermoorde Ieren en Joppie Fourie i en de audere rebellen, rust in vrede, —< : voor ons, voor. het beste deel der Menschlieid en voor de toekomst zijt ge : helden eu martelarc,n, dragers van de ■ hoogste deugden — zij die nieuwe rech-ten in rechtvaardiger tijd-cn verwerven. Rust in vrede ! Engeland, dat thans uw 1 bloed vergiet of u wurgt, wordt eens gedwongen, en dat zal zijn bittere ver-; oordeeling zijn vôoti zijn eigen geweten, ■ de zaak te huldigen voor dewelke het u ; vermoord heeft in ongelijken strijd. Rust zacht ! Gij hebt het beste deel ge-kozen. Uw licht beklare onze wegen ! » VERBOND DER GROENINGER-WACHTEN. — Op Zondag 27 dezer, te 12 u. 's voormiddags (T. U.), vergade-rirng van afgevaardigden in het Vlaamsch Huis, Groote Markt, te Brussel. De agenda zal later rondgestuurd worden. De wachten worden dringend verzocht onmiddellijk hunnen afgevaardigde te willen doen kennen op het algemeen sekretariaat Belegstraat, 48, Antwerpen. AFSCHUWELIJKHEDEN VAN DEN OORLOG. — In de « Nation » haalt de Wayfarer het volgende aan uit den brief van een jong Engelsch officier, die aan de slagen aan de. Somme deel-neemt : « Gij spreekt heel opgewekt over wat ons leger hier uitricht ; de meeste men-schen in Engeland doen dat, vermoed ik. Maar ik wou, dat de menschen wat meer daehten aan de afschuwelij kheden van dezen opmarsch en aan de voor een 1 mensch schier onduldbare; beproevingen, 1 die van ons voetvolk worden gevergd. ; Van de twee jaar vechten die aan den ln t Juli voorafgingen, spreekt men nu als e van den « vredestijd ». Niemand, die, het 1 niet heeft gezien of doorleefd, kan zich 1 voorstellen welk lijden is noodig geweest t 0111 hçt eerste Duitsche liniestelsel te ne-tnen. Eerst beschiet ons geschut dag en l nacht een dorp en maakt er een hel van, c terwijl de Duitsche kanonuiers op onze c troepen weerwraak nemen. Dan, wan- 1 neer het dorp is verdwenen en al het leven er uitge.bluscht lijkt, verlaten onze \ manneu liun stukgrsclioten schansen en c dringen vol vertrouwen vooruit, terwijl £ onze kauonnen de verdere linies van den t vijand onder handen nemen. Maar zie, ^ uit het ingewand der aarde, onder de c rookende puinhoopen van het dorp van-daan, hefiFen de vijandelijke machine- 1 kanonuiers hun doodelijke wapenen op en maaien onze aanrukkende mannen 1 weg. Dan tnoeten wij terug of wij ne- t men het dorp met onweerstaanbare over- v macht. Stel, de stelling is genomeu. Het v volgende etmaal overstelpen de Dui schcrs dan de groepen rottende doode en riller.de levenden me.t gasbommen e zware granaten. De vijand laat ook ee hagel granaten op onze versterkiugen e de aanbrenge.rs van voedsel en water ri genen. Ja ! Hqt gaat hier, vermoed il prachtig met ons ! « DE DI.4MANTHANDEL EN HOI LAND. — Uit den Haag : Het « Hat delsblad » verspreidt het bericht dat er 1 Amsterdam een vennootschap opgericl is met een kapitaal van 60 millioen franl welke de monopolisatie van den diaman handel ten doel heeft. HET BEDROG IN DE MESTSTOF F EN. — Het Staatslaboratorium voc analysen te Tervueren zet zonder ophot den zijn taak voort om het bedrog i meststoffeu, den landbouw ten verltoo aangeboden, op te sporen en te vervoi gcn. Men haalt als voorbeeld aan de oui leding van een produkt, verkocht onde den naam van guano en dat uit niets an ders bestond, dan uit een mengeliu, van 9,88 fosfoorzuur, oplosbaar in ininc raie zuren met sporen van fosfoorzuur oplosbaar in water en alcalisch citroen zuurzout-ammoniak, 1.76 % blauw stik stof, 1.38 % watervrije potasch oplos baar in water. Deze stof, welke slceht eene menging is van fosfoorzuur krijt van cen potaschzout e,n van ammoniak heeft niets te maken met guano. Haa waarde bcdraagt nog geen 5 frank de 10 kilo. De verkoop van soortgelijke stof i niet alleen eene opliehterij wat betref de gelelwaarde van het produkt, maa haar gebruik, door de landbouwers t mislciden omtrent de kracht van de dco lien aangewende meststof, kan ramp spoedige gevolgen hebben in de op brengst van den oogst. OPLICHTERIJ MET HET ONKEN BARE, — Het schij.nt dat de Parijsch^ waarzegsters zich niet te beklagen heb ben over den oorlogstoestand. De onge rustheid en de droefheid roept bij zeker menschen eene vererging te voorschijt van de neiging om te gelooven aan het geen buiten de werkelijkheid staat et de klaarblijkelijkheid te looclienen. Al de waarheid ons pijn doet, zegt cL « Temps », aan welk blad een soort phi losoof zich wendt om de verfoeilijke in dustrie der « helderzienden » aan de kaal te stellen, verdenken wij haar vermomdi leugen te zijn. « Men heeft mij namelijk, zegt hij ons eene somnanbule aangewezen, die niet; beters weet ont de lichtgeloovigheid vai het pubHek uit te buiten, dan aai bloedverwanten van solelateu, sedeit lau gen tijd gesueuveld op 't veld van eer wijs te maken dat deze levend en wel ge vangen zittén bij den vijand. Deze vrouv heeft zelfs onlaugs den treurigen moec gehad eene ongelukkige moeder te doer gelooven, dat haar zoon als ktijgsgevan gene in zekere Duitsche linie aan een< bepaalde wond verzorgd werd, terwij het toch bekend was, dat de jonge mai gesneuveld is. Indien men mijner verontwaardiginc tegenWerpt, dat als die vrouw klanter vindt, het zoo veel te erger is voor deze, antwoord ik daarop, dat, onder de te-genwoordige onistandighcden, een zo< schaamteloos uitbuiten van de publie ke smart, niet alleen ver-foeilijk, maai ook gevaarlijk is ; verfoeilijk, want dt>ot elusdanige handelwijze slaat men muni uit het lijden; gevaarlijk, want zulkt handelwijze doet bij ongelukkige nabe-staanden, te licht geneigd om zich aan 't kleinste straaltje van hoop vast te hou-den, illusies ontstaan, welke zich voort-planten en tegen dewelke men ze in be-scherming moet nemen. Men heeft hiet heel eenvoudig te doen met pure opliehterij. » DE BETEEKENIS VAN DEN NAAM VAN VERDUN. — Een voor Verdun bevelvoerende Fransche gene-raal, die nogal naam heeft als weten-schappelijk taalvorscher, heeft bij het iianleggen van versterkingswerken vooî de fortenstad overblij.fsels vau voorwer-pen gevonden en verzanield, die de sporen zouden dragen van overouden KeJ-tisch-Romeinschen tijd. Op die voorwerpen heeft de generaal bij nader onderze>ek, inkervingen ont-dekt die hotm daarvan overtuigden da1 de oorspronkelijke, stad reeds toenmaals bestond en den naam van Firdun droeg. Daar nu « fir » den wortel uitmaakt yan het Latijnsch woord «firmus», en daar « duu » in de Keltische taal niets îuders kan be-teekenen dan heuve.l of berg, zou de naam van de stad Firdun-Verdun moeten beteekenen : berg dei luurzaarnheid of stanelvastigheid. Het Duitsch blad dat zich met deze kwestie/ bezig houdt, voegt er aan toe : Men moet het echter aan de vakge-eerdeu overlaten om deze voor het volk litgevonden etymologische beteekenis /an den stadsnaam op hare eigenlijke waarde te schatten. ; De Ongeschikte Tijd a i 1 » Iloog tijd is het te denken aan \'!aanderen's ontvoogding, aan de > vrijmaking van ons volk, dat se-dert bijna 90 jaar gebnkt gaat onder het slaafsche juk van het franskiljonisme. » ' (Aan Jan-Mei. — Sergeant H. Ver- j biest, krijgsgevangene.) ' Ook in de gevangenschap worden de teekenen der tijden onderkend. Ook hier wordt tegenover de welbekende thesis = der afyall gen («bedliggers», zwijgers en : passivisten) : « de tijd is ongeschikt », de - anti-thesi-s der activisten gesteld : « het is 1 hoog tijd te denken aan Vlaanderen's > ontvoogding. » Ons weekblad « Onze Taal » heeft die gedachte aanhoudend bevestigd en ver-dedigd. De franskiljons hebben zich dan ook onderscheiden door achterbaksche laster-campagnes en ondcraardsch mol-lenw^erk. In private gesprekken met hen, \ etopenbaart zich gewoonlijk hun anti-\ laamschgezinden wrok door kwade toe-spelingen op vaderlandsliefde « loyautés en takt », maar vervvonderlijk is het, hoe snel zij ons, na verklaring en rede-neering, gelijk gev-en en erkennen — elat geen enkele Waal één oogenblik in Wallonie de toestanden dulden zou die sedert jaren in Vlaanderen bestaan : mis- . kenningf der volkstaal en verknechting van 't volk ; dat er, omi de éénheid van België te verzekeren, rechtvaardiger middelen zijn , dan de verknechting, de ondergeschikt-heid van een deel der natie ; — dat het Vlaamsche volk even groote verwekbare krach ten, een even groote « énergie potentielle » in zich draagt als het Waalsche, en hetzelfde recht heeft die uit te werken, met dezelfde middelen, in dezelfde voorwaarden; — dat eene onmisbare — door de Vla-mingen immer gemiste — voorwaarde is : de geestelijke band der «volkstaal » d'e de verscheidene maatschappelijke stan-den aan malkander verbindt, in éénzelfde gcdachtenuitdrukking en -verwisseling en stijgend geestesleven, met betere ver-standhoudino- en verbeterde sociale ver-houdingen, door aile besturen en leger-diensten, aile intellectueele centra en on-derwijsinrichtingen, aile sociale vereeni-gingen heen ; — dat die volkstaal in Vlaanderen is : het Vlaamsch ; dat bijgevolg de Vlaamschgezin-den, wier doeleinde is : in Vlaanderen Vlaamsch ! door dit éénig doeltreffend middel : een vrij Vlaanderen in een vrij België, niets anders eischen dan recht en rechtvaardigheid. Nadat uwe tegensprekers zoo, één voor één, hunne stellingen verlaten hebben, blijft hun eene laatste schans over, die zij onneembaar wanen en van waar zij u met komische verontwaardiging en... zelfvoldoening voor « slechte vaderlan-der » uitschelden : de schans van den on-geschikten tijd... , « Gewis, zegg<^ e, uwe beweging is billijk, uw strijd j rechtvaardig, maar daarvoor is de tijd nu heelemaal ongeschikt. Waar bloed den hemel verft en puinen de straten vtillen, werkt een volk niet aan zijn eigen dood. » En zij betreu-ren den waanzin der actieven, gaan voort met allerlei beschouwingen over beklaaglijke initiatievten, onverwrachte verwikkelingen en dreigende gevolgen en eindige.n hunne rede met een algemee-nen stormloop tegen het kwaad dat de wereld beheerscht en tegen den booze uit wien aile kwaad geboren wordt. Helaas ! Tegen kwaad helpt geen jam-meren, gen schelden, geen verdoemen. J Hier helpen geen Byzantijnsche twisten. Eén woord ware genoeg om aile gedach-tenstriid te staken en aile misnoegdheid Weg te ruimen. Eéne belofte, aangekon-digd als een evangelie van vrede en goe-den wil. Eén woord van onze Regeering : « De Vlaamsche eischen worden na den oorlog heelemaal b.evredigd ; de reeds verkregen rechten moeten tijdens den oorlog geëerbiedigd worden. » Die geruststellende verzekering werd den Vlamingen niet gegeven. * * * Integendeel. Van andere zijde werd ons het tegenovergestelde beloofd. In het Augustusnummer (1915) van, « The Nineteenth Century » schreef de Waal Raymond Colleye o. m. : « De Vlaamsche eischen zijn begra-ven... Het flamingantisme is dood... Het nieuwe België willen wij sterk door Fran-schen moed... De tijd is gekomen om het Fransche België in den zegevierenden la-tijnschen kreits te drijven... De officiëele taal van Belgfië, die van den Staat en van de besturen, moet het Fransch alleen zijn. » Dit is de laatste best çekende uiting van anti-Vlaamsche richting die in de artikelen der Fransch-Bclgische pers te !Mwdag 12 Augustus iSfiô. Twcede jAirg. H: i22 Frijs i 0 Cenùemen door sreheel Bele-ië 1 11 m* »mi——cas—i—w—aaKiri 1 irai 1111 II I « mi hhh i h , n mi mi uil im,, lx--l.ii i ninm

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection