Het Vlaamsche nieuws

2138 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 March. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jh3cz33r6h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

faterdag 20 Maart 1915 Herste Jaarg Et 66. Frils : 5 t astiemeo door reheeî België iiyTOPHT 1T3L«&I  Vlaamsche Nieuws * wcoi. en vcrspreiu meuwsDiaa van Drisie. - verscoijrix / maai per weeK IiBunncMcn i3ï»iKSJiK« s ; Per wm! . » a . , . S Si J Per- 8 œaandes , , , , *.8â ; jfcj ®*&ad , a , , . s j.ifl J Pet 8 -tnaaades . .' » - 7.S8 ?er ]w s . , . . ««.88 3ESTUUR liooftfofstelilsf i AMons BAEYENS Behecrder : Ant, VAN OfSTKABf faetetraal, 44, ANTWE8PEH Teiefoaa 199$ AAflRUHUlHIHUE» ! ITweede feiadi., per ttgel . S.S6 j Vierde bUdt., per reg«î . 8,29 Derds blsdz., id, . S.M | g£ Toigoa& OTereeaiiHMt,, HET ELFDE GEBOD ! Tempel in de stad die niet ; is voor iedereen, en zelfs lekken indien hij u niet ge-t.:n, met galmgaten waaruit de geloovigen naar den dienst t op zijn nok. Geen trotsche raat of plein, met Uooge por-arachtige raincn, noodt den n te treden. De kap is gelijk st de andere daken en van jespeuren. Een gewone deur, elooze gang leiden er u bin-hand van een ingewijde. ien Tempel zoudt gij u wa-der hypogeeën van Karnak uit den tijd der Ptolomeeën. ers ; de zuden zijn lotusvor-;evleugelde zonneschijf ont-languitgerekte en gestili-:en op de friezen, en geheiin-het Oosten, flikkert er een in een Roomscke kerk vôor kel. Ien aan den ingang, met elk dat heilig is en waarvan de ewijdcn alleen de beteekenis mbolen.doch niemand schier eteekenis, want deze tempei-onen over 't algemeen niet le zinnebeelden in bouw en hen omringen dan de god-ddende lieden de bediedenis 'an de gothische orde, ;t Oosten, op de fries îezen ,'oorden ; Schoonheid, IVijs-it.:t beel het erfdeel van Oud- i, van Oud-Athene? Is het l? Wellicht niet. de drie woorden zijn om te namen uit de gouden vijfde onze tijdrekening. id!... Dat is Esckylos, So- hidias, Iktinos. !... Anaxagoras, Sokrates, istoteies. .. Ja, hoe moet kracht hier )rden? Daarover ontstaat tel->ting. De meesten hopen dat nt : zielskracht. :n het in den Griekschen zin, aardoor macht wordt verkre-weld dat tôt overheersching, nie leidt, van de een sekte e ; van een stad op de steden; lk op de volkeren. En dan n door : Miltiades, Themis-des.e woorden ligt heel het erf-Oudheid.eidensche drievuldigheid. * * # n heilig getal in aile tempels eld, ook hier, en toch ont-n woord. lerd jaar na den bouw van ion is er iemand gekomen ; geheimen van Isis kende, s ; noch die \ an Eleusis, zoo-2$ ; noch die van de Brahma- :e wellicht geen Grieksch ; rich niet om al het ijdel ge-Alexandrijnsche school. Hij s sprak het gewoon Latijn igval en de onzuiverheid van nschen jood, maar hij was suis in 't Hebreeuwsch.en de i de profeten konden voor ien bevatten. dààr vond hij het niet. Hij i zichzelven, in zijn eigen wandelde langs de witte we-estina, langs de boorden van of aan het Meer van Genne- racht Hij de eenige deugd in die eigenlijk bestaat, want a zijn in haar begrepen ; de les wat hij ons geven kon, icstond vôor hem, maar door ad hij de wereld gelukkig ken, zoo de wereld slechts begrijpen. Zijn tijdgenooten o verkeerd dat zij hem kwa-wat voor hun welzijn werd ;edaan en ze brachten hem '/oortaan was de Akropolis meer de heilige heuvel van dem, nu waren er twee : a Golgotha. twee heuvels zijn 160 heilig n heuvelen van Rome erbij nis verliezen en niet mede vernoemd mogen worden. erfdeel voor het raeaschdom te zaatn zet ; Schoonheid, ■ Yacht; (rQêdhfiid. j • I Het laatste zou het voorlaatste in de schaduw moeten stellen, en van de vier altaars wordt nochtans juist het meest op dit der Kracht geofferd. De dienaars der Schoonheid zijn de kunstenaars en kunstminnaars. De dienaars der VVijsheid zijn dege-nen die voor leus hebben : Carpe diem ! geniet van het oogenblik ! en dit : Erger u nooii! De dienaars der Kracht, 't zijn niet alleen op dit oogenblik de duizenden, de miljoenen die op den wenk der Regee-ringen tegen elkaar instormen om te moorden, het zijn ook de kleine dwin-gelandjes in de laagte van het dage-iijksch leven die, naar hun gering ver-mogen, verdrukken.en negeren in hun onunudeiiijke omgeving. Maar de dienaars van de Goedheid, waar zijn die!1 Zij die, integendeel, in hun onmiddeilij ke omgeving aile iijden lenigen of vernoeden naarmate hun kracnt en volgens gelegenneid l W îj zeggen aile lxjclen, dus ook dit der dieren. Wij vertelden onlangs in dit blad Van een auraig vrowwlje en een armen hond en hoe de voiksvrouwen mopperden en zicn Dijna vijandig aanstekien omdat een jonge dame een hond deed uitspaimen aie van vermoeienis en tionger neerviei en het dier iiet Uezorgen. — Aïs die zoo goed was voor dé men-schen was 't nog mets 1 .Net ot de nienàcùen die goed zijn voor dieren met aitijd, zonder uitzonaenng de eersten zijn oui menscneiijk iijden te verzaenten. We moeten echter mekaar verstaan : de goeuueid voor uicuscii en dier moet vooriKomen mt ontwikkeliug en bes>ei. Untwikkeling, want domme menseden ûeOuen zcii1 >i deerniâ. Jbeseî, dat meae-ajden geext, omuat hun veroeelumg mede-voeit en weet wat uiensen ol aier m die ot die voorwaarden te uitnarden neDOen. xsu zijn er personen die van hun paard, van hun Uond, van nun kat nou-oen, ouiuat ze er vnena&cnap, dienst oi piezier van UeOben, doen KoeiuioeUig eu oiioeliulpzaain een ouoekeuu dier kuii-nen zien njden. Dat die siéent zijn voor mensclien, en goed voor dun eigeu dier, ligt voor de liaud. Zij Oewijzen uietï> tegen de beseuermmg Uer dieren. Uau uandeit de meusen geiijk meest aitijd, mt iietde, uit beiang" voor zieuzeli. Er zijn tien geOoUen Oous uie in aile landen worden aangeieerd, door i&raeiie-ten, door Krisieuen van aile siag, Koomscn, Griek&cn ot hervormd. De JaugeiseUe cant ot iiritscne wereld-wijsUeid neett er een eitue bijgevonden en ait iuidt : « L,aat u nooil burappen! » We begrijpen aat de ivateedismus dit gebod "met kan huiaigen, doed het is zeer te betreuren dat er geen eiide gebod is dat de dieren toi onze minuere broe-ders wijden zou en ons den pdcdt der goedheid jegens den zou opieggen. Dat zou deeiemaal strooken met het leven van Jezus, waarin de dieren een zeer sympatdieke roi spelen ot zells det aaiiscdouweiijk beeid worden van de goddeid. Wordt het ivmdeke in de kribbe niet verwarmd door een os en een ezell1 is het geen ezelin die jezus den dag van zijn biijde mtrede binnen Jeruzalem brengt? is het geen duif die de aanschouwelij-ke vorm wordt van de godheid zell ï Alleen de Egyptische godsdieust t*, in dit opzicht, zoo ver durven gaan. In onze tempels wordt de heide tôt den evennaaste gepredikt of de philan-tropie gehuidigd en beoeiend j doch de geheele en onverdeelbare goedheid, die gansch de schepping in zich sluit en alleen, door haar algeheelheid en omvang, een wezenlijkheid kan worden, zoodat aile wreedheid afnemen of verdwijnen moet : aile wreedheid, van een wereld-oorlog tôt een judasserij die treft in het dagelijksch. leven — die algemeene wet van goedheid wordt tôt nu toe in geen enkelen tempel als zaligmakend, als alleen zaligmakend op deze wereld, voor-geschreven.Misschien zou dat Elfde Gebod meer uitwerksel hebben voor het heil der menschen dan de tien andere en het zou luiden : 't Wees éok goed voor de dieren ». HAÏ imRHVLST. Op de Yrijdagmarkî De Vrijdagmarkt heeft in deze dager van tegenspoed dubbelen aantrek. Vroeger reeds, kon men daar vaa-i< mediteeren over de moeilijkheden in dei: strijd om het bestaan, waarmede sukkfc laren van alle soort te kampen hebben bij den aanblik van allerlei huisraad, etsr pandemonium van gerei en gerief, waai de slenteraars, de straatslijpers, de seei-rentenierkens volop hun bekijks aar hadden. De Vrijdagmarkt, het groot opéra dei roepers, floreert. Nooit zijn er zooveel inboedels te koor geboden : inboedels van winkeliers, her-bergiers, allerlei neringdoeuers ; inboedels van weerspannige huurders en van slachtoffers der tijdsomstandigheden ; inboedels van welhebbende burgers ; he-laas ook inboedels van arme lieden, be-jammerenswaardige schipbreukelingen door den huidigen storm op de klip ge-slagen.De klip is meestal een huisbaas... of een huisbazin. 't Gebeurt dat eigenaars het nu moeten stellen met veel minder inkomsten dan voorheen. 't Gebeurt dat zij niet eens het vierde inkomsten hebben van wat hen in gewone tijden toe-komt. Het gebeurt ook dat zij lankmoe-dig zijn en aan hunne huurders uitstel geven tôt het laatste oogenblik, tôt dat zij zelven wel verplicht zijn hardhandig op te treden om niet heel en al hun inkomsten te moeten missen. Per slot van rekening moet zelfs een huisbaas leven, en daar zijn er velen die nu ailes behalvt een benijdenswaardig bestaan hebben. Maar daar zijn er ook die hardvochtig zijn, geen gebrek hebben en toch geen medelijden kennen, en die bij het minstc achterstel van betaling, hun huurders een deurwaarder zenden. Volgt de beta-ling niet dadelijk na het dreigement, dar wordt de uitzetting doorgedreven, zoo dra de mogelijkheid bestaat een vonni! daartoe te krijgen. En daar zijn van di-hartelooze huisjesmelkers die niet ruster vooraleer tegen hunne ongelukkis' huurders de macht der justicie in he werk te hebben gesteld. Voor een paar honderd franks, wordrr dan de meubeltjes waar een i'atsoeulijrïi arbeider.een iretlelijk neringdoener somt jaren heett voor gewroet eu gespaara, naar de Vrijdagscde Markt gevoerd, waar ruwe hauden ze aaupakken en be-vuilen.Het duurt niet lang of de rœpei schreeuwt zich heesch om aan den meestbiedende toe te wijzen, ver ondei de waarde natuurlijk, het huisraad, waai de huisvrouw zoo fier op was, het bedde-ken waarin de kinderen sliepen, het kastje of buffetje, dat met ijver en liefde werd opgepoetst. Diep treurig is soms zulk een ver-koop. Doch de eigeuaar moet voldaan worden. De wet gebiedt : het recht is aan zijn zijde. Menschen welke in deze dagen van ellende geen medelijden kennen, verdie-nen ook geen genade. Wat zouden zekere huisbazen, eigenaars zonder hart of gevoelen, wel zeggen, als tusschen hun slachtoffers, of zelfs maar tusschen gewone burgers een Komiteit tôt stand kwam, om de inboedels van ongelukkige menschen op te koopen We hebben zulke dingen nog zien ge-beuren.Een eigenaar deed dè meubeltjes ver-koopen van een armen drommel, die lan-gen tijd werkeloos was, met verscheide-ne kinderen was gezegend, en in de vol-strekte onmogelijkheid verkeerde om zijn huishuur te voldoen. Toen de ver-koop zou gebeuren, waren eene masse werkgezellen van den uitgedrevene opge-komen, en omringden huissier en roe-per. Elk stuk werd ingezet : « één frank 'nen kooper ! » Maar verder kwam hei niet, en alâ een andere bijstaander he! waagde op te bieden, werd hij met een drang, die niet aitijd zacht was, verwij-derd. De verkoop bracht enkele franks op, die bijeengebracht waren door dt kameraden, — en zoo bleef de ongelukkige in het bezit van zijn huisraad. Wat zouden de hardvochtige eigena-ren wel zeggen, die op dit oogenblik fa-milievaders met zes en meer kinderen « op de Vrijdagscke markt doen uitspan-nen », dikwijls voor sommeil van lutte! beteekenis, — als geburen, vrienden oi werkmakkers dit voorbeeld eens volg-denîZou de les, welke zij aldus zouden krijgen niet verdiend wezen? Zouden zij daardoor misschien niet worden aangezet tôt meerdere toegevendheid jegens dt armen? Recht moet zijn, zeker, doch 't rech! kan hoogste onrecht worden, als 't Shy-| lock is dk- op schuldbtief staat AUk. De Periskoop Gino Calza Bedolo, de Londensche correspondent van de « Giornale d'Ita-ia » schrijft : « Vôôr den oorlog waren er lieden met ikademische titels, die niet eens wisten vat periskoop beteekende, daar de Duit-ichers zich wel gewacht hadden orn het lut van dit instrument wereldkundig te naken. » Men heeft ze in aile prijzen, vaste en iraagbare, rechte en kromme, groote en deine ; er zijn er voor gebruik in de itad en op het platteland. Ook ik ben :ens eén winkel in Bondstreet binnen ge-jaan om mij het gebruik van een peris-:oop te laten uitleggen. Ik was een beet-e verlegen over mijne onweténdheid. Poen ik om een periskoop vroeg, ant-voordde men mij : « Wil mijnheer een leriskoop voor gebruik in de loopgraven, ip zee, of voor zijn huis hebben? Van nijne verbazing teruggekomen, drukte k den wensch uit om al de soorten te logen zien, en twee minuten later zwom k in een oceaan van periskopen. « Ziet J, zeide men mij, nog zes maanden — lits de oolog nog zoo lang duurt — zal r in het leger een periskoop zijn voor ïdere twee soldaten, en zullen deze niet rseer verplicht zijn hun hoofd buiten d»3 30pgraven te steken om den vijand op lemen, waarbij men gevaar Ioopt een ko-fel door den kop te krijgen ; — zien zon-ler gezien te worden, ziedaar hetgeen loodig is ! » »Toen de koopman begrepen had dat de îngelsche loopgraven voor mij buiten ekening bleven, toonde hij mij, met veel nirfder ijver, de huisperiskopen, de mo-lerne plaatsvervangers van onze « spion-îen » uit den goeden ouden tijd. De pe-iskoop welke verorlooft zoowel van uit le loopgaven als uit de nokken der hui— :en te zien, zal direkt zeggen of de be-coeker, die aanschelt, ons welkom is of iiet, » Aldus heeft de periskoop zijnen weg jevonden van de onderzeeboot naar de oopgraven, en van de loopgraven naar ie huizen. » Sensraal Fooh Ik had de eer, schrijft een korrqspon-lent, op het hootdkwartier in Noord-^rankrijk aan generaal Foc h voorgesteld e worden — in een huis, dat voor ge-îeel andere doeleinden vele jaren gele-len gebouwd was, toen de Vlaamsche ircliitektuur in haar bloeitijd verkeerde. )e kalme atmosfeer van Vlaamsche rust n burger-comfort was volkomen ver-Iwenen. In het gebouw gonst bedrijvig-ieid, zooals trouwens in de geheele stad. îen heir van automobielen is klaar voor -nmiddelhjk vertrek. Officieren en or-onnansen snellen voortdurend af eu an. Zoo nu en dan is er een Engelsch sniform tusschen, de gepantserde auto an een vliegenier en boven al het ru-aoer van deze bedrijvigheid uit, wat ager van^loon, het geluid van kanonnen n de verte uit leperen. Aan het hoofd an al deze bedrijvigheid staat generaal 'och. Daar in het Noorden brengt hij ijn oorlogstheorieën in praktijk. Ai is lij geboren met de hersens van een wis-iundige, zijn generaal Foch's ideeën iver den oorlog lang niet alleen weten-chappelijk. Hij wil zelfs oorlog en voor-1 den modernen oorlog niet beschouwen ls een exacte wetenschap. De ontwik-:eling vati de wetenschap heeft slechts le geestelijke en moreele inspanning 'an ieder deelnemer verhoogd en alleen ioor de hartstochten, welke in ieder nensch ontwaken, waar zijn leven op let spel staat, vindt de strijder de wils-:racht om de gruwelen van den moder-îen oorlog te doorstaan. ief kweeke» en benuiten van sciierpsuhutters Naar aanleiding van de verwonding ran de Fransche generaals Mannoury en /illaret, die, kijkende door een schiet-;at, werden getroffen door een kogel, >eklaagt generaal Cherfils.die zeer ijvert roor het juist-schieten, zich in de Echo le Paris erover, dat in Frankrijk de ■cherpschutter nog zoo weinig in eere s. Wij zijn nog niet voldoende door-Irongen, schrijft hij, van het groote 'oordeel, dat het gebruik van het mo-lerne geweer geeft : wij moeten leeren chieten-om te dooden. De generaal wijst len mmister erop, dat talrijke scherp-chutters, die jarenlang overal de prijzen veghaalden, thans in diensten gebruikt v'orden, waarin zij van hun schietvaar-ligheid geen voordeel in het belang van let vaderland kunnen trekken. Ook vordt niet voldoende gebruik gemaakt, ■olgens generaal Cherfils, van de krach-en op dit gebied, die onder de marine chuilen. « Terwijl wij onderofficieren n zelfs officieren in enkele maanden daarmaken, schrijft hij o.a., biedt de narine ons bronnen voor kadervonning, velke wij geheel ongebruikt laten. lk >edoel onze mariniers-scherpschutters, lie uitnemend geschikt zijn, danlc zij îun uitmuntende opleidinsr, om binnen ;eer korten tijd op te treden als kader. îoodoende zou men tevens grooter mit ninnen «rekk-sn vw huit srhktvn:-.r<1i«f-îeid « DAGELIJKSCH NIEUWS EENE KOOPERATIEF VAN TOO-NEELSPELERS. — Te Londen kwam eene vereeniging tôt stand, die zich ten doel stelt, bezigheid te verschaffen aan de dramatische en lyrische artisten — be-hoorende tôt de verbonden naties die naar Engeland uitgeweken zijn. De « Actors Association » heeft haat lokaal in Regent street beschikbaar gesteld voor het nieuwe organisme, dat voorloopig aldaar zijnen zetel gcvestigd heeft. De nieuwe Àrtisten-Vereenig-ing zal zich bezig houden met het verschaffen van engagementen aan hare leden en zal bovendien, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van particuliers clubs of gezelschappen, lyrische en dramatische vertooningen organiseeren. Al de deelnemende artisten zullen hun aan-deel van de verwezentlijkte winsten ont-vangen. Men zal eveneens rondreizen door geheel Engeland inrichten. Het gekozen komiteit bevat de namen van hh. P. J. Boine, Du Plessy, Judels, Feltesse, en de dames Bianca Conta, Hélène Feltesse, en op de ledenlijsten vin-den wij vermeld : de dames Jane Delmar, Dieudonné, en de HH. Duquesne, Li-beau, Colignon, enz. OVERLIJDEN VAN WALTER CRANE, — Men meldt het overlijden van Walter Crâne, een der meest origi-neele artisten der Engelsche schilders-school, die de decoratiekunst in Engeland hervormde. Walter Crâne werd geboren te Liverpool, den 15 Augustus 1845. Hij werd onder de meest geziene prera-phaelisten gerekend en zijne werken on-dergingen den invloed van Burne Jones en de door hem vereerde Italiaansche meesters. BIJ DE LUIKSCHE BURGER-WACIIT. — Een aantal valsche geruch-ten werden in omloop gebracht aangaan-de de Luiksche Burgerwacht. Ziehier de mededeeling welke men ons hieromtrent stuurt : « De Luiksche Burgerwacht werd reeds vroeger voor een groot gedeelte ontbonden ; eene kleine fractie bleef echter gehandh ;?.fd t»n werd gebruikt voor politiediensten, daar er politieagenten te kort waren. Daar men ook dit gedeelte der Burgerwacht niet langer meer noodig had, werd het op zijne beurt ontbonden, en wel eenige dagen geleden. Met deze ontbinding staat echter absoluut geene politieke reden in verband ». DE PETRGOL-KWESTIE IN BEL- GIE. — Het schijnt dat het Amerikaan-sche ondersteuningskomiieit onlangs nieuwe pogingen aangewend heeft bij de Engelsche regeering, ien einde vrijen toe-voer in België te verkrijgen van de noo-dige hoeveelheid petroleum om aan de be-volking van stad en dorp de verlichting hunner woningen, en aan de gemeenten die harer straten en wegen te kunnen verzekeren. De Daitsche overheid had voor dezen invoer denzelfden waarborg gegeven als voor de levensmiddelen, welke thans uit Amerika aangevoerd worden. Zij beloofde namelijk dat de aldus ingevoerde petroleum noch naar Duitschland opgestuurd, noch voor het : leger zou aangew-end worden, en voor dit artikel hetzeltde recht van contrôle zou toegestaan als aan het meel van het | Amerikaansche komiteit, dat is, het | recht van toezicht tôt bij den verbruiker. ' De Engelsche regeering heeft dit nieuwe verzoek echter niet ingewilgd en houdt hare vroegere weigering staande. De Nederlandsche regeering, eveneens over deze kwestie getoetst, heeft ver-klaard, hoe gaarne zij zulks ook zou doen den uitvoer van petroleum van Holland naar België niet te kunnen veroorloven, daar Engeland haar bedreigd had in dit geval de petroleum-bevoorrading van Holland te doen ophouden, zelfs als zij de verzekering gaf dezen wederuitvoer slechts naar België toe te laten. Op dit oogenblik is België totaal van deze nuttige brandstof beroofd. KON. VL. KONSERVATORIUM.— Antwerpen, den 19" Maart 1915. Mijn waarde Hoofdopsteller, Ik lees eerst vandaag in uw blad, nr van eergisteren, dat daar de afstelling van den hr Wambach wordt gevraagd om zijn lang wegblijven. 't Is misschien verkeerd van den bestuurder van het Koninklijk Vlaamsch Konservatorium dat hij niet midden ons is, en dit sinds lang, doch 't schijnt me even verkeerd daarom van afstelling te gewa-gen. Het is daarbij een ijdel voorstel dat nooit — en met recht — de goedkeuring der Regeering zou wegdragen. Hartelijk. Raf Veihulst. IN VRIJHEID GESTELD. — We vernemen dat de Vlaamschgezinde advo-kaat Van Dieren, van Leuven, die als soldaat in het Belgische leger diende en als krijgsgevangene in Duitschland was geïnterneerd, door de Duitsche militaire overheid in vrijheid is gesteld. VLUCHTELINGEN NAAR ENGE-? \ N D — Met d* Belgische stoombont « Baron Baeyens » zijn voor enkele dagen ongeveer 850 Jieigen, die tôt nog toe in het Uranium ttoiel te Rotterdam ver-bleven, naar Engeland verirokken. DE BROODK WJbSTIE. — Een lezer vraagt ons hoe het komt dat de groote bakkerijen aitijd groi brood leveren, terwijl men bij ue kleine bakkers en in de wuikels bijna mets ziet dan wit brood? Daar hij geaurig op ronde is in de stad heen hij nieermaicn verscnillende personen gezien met 4 brooûen in één net, ook kieine karretjes vol witie brooden waar-op « prachibrood » te lezen siond. Hij vraagt zich alzoo ai waar de groote bakkerijen met hunne witte bloein bhjverç daar het een ontegensprekelijk ieit is dat ze meer ontvangen dan de andere bakkers en ze bovenaien zells den voorkeur nebben. Keeds meer dan van voor eene maand heeit zekere klerikale kooperatiel hare klanten op rantsoen gesteld doch lot iuer-toe is zulks bij de liueraie kooperaiieven nog mel gebeurd. Onze lezer vraagt zich dus ai waar beuoelde bakkerij met het oioem overschot blijft. JN.og in een anucr vennootschap, zegt de i*ucr, worut de bioem gezitt 01 « ge-regen » zooals de baKkers zeggen en de wuie bioem actuergenouden. nij heett daar een brood geliad dat volsirekt met eeLbaar was, nij uroeg het terug en de winkelier zelt bekenue dat Iiet brood slecht was. Zekere dag kwam de uitvoerder niet van de kooperaiiei waarvan hij kiant is, en beweerde 's anderendaags dat er geen bioem was. Hij vraagt zich ai wat hij moet doen ingeval zulks nog voorvalt, daar hij ergens anders geen brood zal kunnen krijgen omdat hij met opgschre-ven is. We zijn'het volkomen met onzen lezer eens en wensehen met hem dat de overheid strenge maairegelen zal treiien. VOOR DE BELGISCHE KINDE-HEJN. — Mevrouw Kellenaers van het tiuisvesting komiteit te Leiden is giste-ren, met uievrouw De la J.-" aille, uit Ant-wérpèn, uit Bëigie le Kooseuuaal aange-komen met 93 beigiscne no<xllijueiiti kinderen, 20 uu Leuven, 25 un Lier en d« overigen uit Dendermonue, Zele, Mort sel, Herent en fiegem. Deze kindereil werden geplaatst bij partikulieren t4 Vveert, J\ijmegen, Venray en Zwoile. Er zijn ook weer enkele noodlijdende israëheijes aangemeid. Uezen zullen wel-dra naar Holland worden gebraent. Met het 00g op deze Joodsche kinderijes is te Leiden opgericht een centraal bureau tôt hulp voor Joodsche noodlijdende kinderen in België. Ue leiding berust bij den heer L. Vveijl, die voor dit doel reeds <x>o il aan guten heeit ontvangen. DE VRLLMDEL1NGEW IN AM-STERDAM. — De minisier van'oorlog in Engeland heeft aan het Parlement de lijst overgemaakt van de geinterneerde vreemdeingen op 1 November, 1 Decem-ber, 1 Januari, en 1 Februari. Er waren onderscheidehjk voor de maanden November, 17,283, december, 18,205, Januari, 18,383 en Februari, 18,670. 2,913 geïnterneerden werden losgela-ten.ONZE STAD ALS ZEEHAVEN. — Korts voor het uitbreken van den oorlog bekleede onze stad de 2de plaats onder de groote wereldhavens, de ie plaats onder die van Europa. Eerst komt aan de beurt New-York met 25,500,000 ton, dan Antwerpen met 25,160,000, dan: Hamburg, 23,000,000 ton, Londen en Hongkong 21,600,000 ton, Montevideo 17,000.000 ton, Marseille 15,447,000 ton, Liverpool 14,285,000 ton, Genua 12,000,000 ton en Rotterdam 10,000,000 ton. Nog het ongeval vaa Baronoes Vaughan De Journal meldt : Het overdreven geheim waarmee een ongeval omringd werd, waarvan barones Vaughan het slachtoffer was een paar dagen geleden, heeft aanleiding gegeven tôt erge geruchten ; men vertelt dat de barones zich heeft willen zeifmoorden. Daar is niets van ; ziehier het aller-gewoonste feit, dat aanleiding heeft gegeven tôt het dramatisch verhaal : Mme Vaughan woont sedert Donder-dag van verleden week 51, avenue Marceau ; op den dag van haren verhuis, toen zij eenige voorwerpen uit eenen reiszak haalde, nam zij een kleinen revolver vast met den loop ; de haan ha-perde en deed en schot afgaan. De koeel trof Mme Vaughan in de linkerzijde, Een heelmeester werd aanstonds ge-roepen en deze stelde vast dat het ongeval van weinig beteekenis was. De kogel is maar even in het vleesch gedrotigen. Binnen eenige dagen xal bet slachtoffer niet tjk;ot an» het • d?eva] denken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods