Het Vlaamsche nieuws

2560 0
23 January 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 23 January. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 17 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/np1wd3rm4x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zaterd&g 23 Januan 1015- Herste Jaarg M- 10. Pri?s : 5 Centiemen door geheei België HET Vlaamsche Nieuws H et best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : ode Baekelmans. — Jan Bruylants. — Mr Arth. Cornette. - Vict, De Meyere. — Ant. Moortgat. — Ary Delen. — e.a. wMMMVPmMUtt .'iir«wiw>wti 11.1 'iwi 11 ii^'imiéi 11 iinnii'i 1 w 1 ii /.■ j >'■■■»■ -- -r^raOTrr r"» ^ w «s» &*'*■ ~ — — BESTUUR: BUREELEN: lioofdopsteller: Allons BAEYENS ftoodestraat, 44, ANTWERPF^ Reheerder : Ant. VAN OPSTRAET Telefoon 1990 AANKOrsDIQINQEN : Tweede bladz, per regel . 2.50 ! Vierde bladz. per regel . 0.35 Derde id. id. . 1.00 j of volgens overeenkomst. Doodsbericht 5.00 GEEN POLITIEK ! Wie de bladen leest, welke thans te Antwerpen verschijnen,wordt een vreemd jevoel gewaar. 't Is iets onbehaaglijks, iets onbestemds, iets misselijks. Wij worden overgoten met braafheid, met goedwilligheid, met verdraagzaam-heid. Aile veeten moeten we vergeten, ilempen aile bronnen van tVist. Een kerkvoogd deed het verkondigen van aile kansels : wat wij thans lijden is de straf voor onze boosheid, en alleen de ^eest van boetvaardigheid, van vertrou-vven in het gezag, kan ons terug brengen sp het goede pad, kan doen vergeten dat wij eens, in de voile overtuiging van ons joed recht, onzen tijd verspilden aan klassenstrijd, aan rassenstrijd, aan taal-strijd.Vreemde samenkoppelingen gebeuren voor onze oogen : wijwater en vuur, vrij-denker en kwezelaar, jesuiet en vrijmetse-laar, het koekt a] samen, het zingt één-jelfde liedje. Geen lied van opwekking, geen lied van verzet, geen lied van opbeuring. 't Is een lied van lijdzame berusting in het lot dat ons heeft getroffen, een lied van on-derwerping en deemoed. Dag aan dag hooren we dat hart- en geestverstoorende refrein. Dag aan dag schenkt men ons het drankje, dat ans ioet moet houden. Als men de brouwers ziet welke ons dat drankje gereed maken, als men 't potje proeft dat zij ons voorhouden, als men de vaderlandslievende goedaardigheid aan-schouwt waarmec de tegenstrevers van weleer malkaar thans o zoo liefdevol om-helzen, dan stijgen het onbehagen, dt inisselijkheid die men ondervindt tôt eer anweerstaanbaar gevoel van walging. Er mogen geen vijanden meer zijn ; we moeten Belgen zijn, niets dan Belgen, dit malkaar steunen, helpen, opbeuren. Belgen die voorloopig aanvaarden het onver-mijdelijke.die rustig zijn, gelaten, en zicl niet laten ver'ieiden om mee te doen, ir deze beroerde tijden, aan politiek. Voorai niet aan politiek, want die is uit den booze. Intusschen gaan zij, die in schijn hel v-jorbeeld geven der berusting, voort mel ie ijveren voor hun oude politiek, maker /ij zich gereed om ons bij de eerste gele-genbeid, te knechten. Al hunne hande-lingen roepen levendig voor den geest de krachtige woorden van De Geyter, die den Geuzen der vorige eeuw tôt waar-<ciiuwing en strijdkreet dienden : Hoort 1 Rome smeedt weer ketens Voor 't lijf en voor de ziel !... Maar we mogen niet aan politiek doen,.. Wij moeten ais stelregel aannemen dat wij gezondigd hebben in het verleden, en dat, ais wij het hoofd buigen en gedwee *ijn, in de toekomst zullen geheiligd worden.Wij hebben gezondigd, democraten, ;oen wij streden voor wat meer rechtvaar-digheid tegenover de armen en misdeel-den, en wat minder willekeur en onge-rechtigheid bij de bezitters ; wij vuurden daarmee aan den geest van anarchie in de onderste lagen. En zonde is het, de denkende elementen daar te doen over-Wegen, dat het niet goed is, dat aile las-tea drukken op wie liggen in de onderste Vhuif. Wij hebben gezondigd,als wij ons wier- WMMBMWWBiMiHW ■■■!! Il I W^^SKSaSfa —CBBWi&M—MB pen in den rassenstrijd, als wij ons volk, zoolang miskend en onderdrukt wilden doen eerbeidigen, omdat het én door zijn kracht, én door zijn geest, én door zijn willen, én door zijn werken den eerbied van allen waardig is. Dat was tijdverspil-ïing, en die tijd kon beter gebruikt worden in meditatie over de kortste en doel-matigste manier om Vlaanderen op te los-sen in een uitheemsch lichaam. Wij hebben gezondigd en tijd verioren, toen wij ons wierpen in den strijd voor onze Taal, voor onze Hoogeschool, voor de Rechtan van den Vlaming. Dat ook was zonde, want de bestaande instellin-gen, het bestaande Gezag, waren immers doordrongen van een anderen geest en Jahveh, die onze taal niet spreekt is im-mers de Meester. Onze democratische, Vlaamsche politiek, daar mogen we nog wel aan denken als aan een boos bedrijf uit vergane tij* den, niet als aan een plicht waaraan wij niet mogen verzaken. Ehwel, neen, wij doen dat niet. Neen! Wij berusten met, al zien wij zoovelen die zich vroeger leiders heeten, nu geleid worden bij den neus door duis-terhngen.Neen, wij doen niet mee met dezen, die jammerçn en klagen over stoftelijk wee en nadeèl, en die meenen dat in de eerste plaats moet opgebouwd wat verwoesi werd aan monunienten van steen en var arduin. Wat geven nieuwe huizen, verbreed< straten, uit hun puin heropgerezen hoe ven, dorpen, steden, als daarin wonei menschen met verstompte hersens, me trage zinnen, die als sciiapen gedrevet door den herder, den Heere God gaai dan k on voor de beproevingen welke he Hem behaagae te zenden over het zon dige menschdom? VVat geven ons herstelde gemeen schapswegen, als zij dienen moeten on die kudden ter bedevaart te leiden naa rnirakuleuze Basilieken ? Wat helpt het dat de blaker wordt op gepoetst als daarop niet het licht word ontstoken, dat de geesten verlicht? De duisterlingen werken ; hunne sten weerklinkt in aile plaatsen, zij schrijvei in aile bladen. Thans is de tijd daar, voor de vrijzinni g en aller vroegere partijen, om zich t< scharen, schouder aan schouder, en zicl voor te bereiden om den gewéldigen strij< die noodlottigerwijze moet en zal gele verd worden, als de oorlog in België za hebben uitgewoed. Thans is de tijd om den oorlog voor t< bereiden tegen de reactie. Van nu af leg zij haar strikken, waarin zoovelen ziet laten vangen ; van nu af worden han maatregelen genomen, in aile zoetaardig lieid, en zij zijn er des te gevaarlijker om Tôt u, vrijzinnigen, democraten, rich zich dezen oproep. Op ! De handen in elkander ! Laat i niet in slaapwiegen door drogredenen Schudt af de banden, die men bezig is on u te slaan ! Toont u manhaftig, waardige zonen der Geuzen van weleer ! Doet uwer plicht, ondanks ailes ! Bedénkt dat gela-tenheid en deemoed eigenschappen zijr van slaven, en niet passen aan degener die beloofden te strijden voor dat mooi< ideaal dat moet maken, van gansch dt aarde, een vrij, ontwikkeld, gelukkig een eenig broederland ! ALEK. Se Weldadl£iiiià ti Àatwirpto Het bestuur van het « Bureel van We dadigheid » zendt ons volgende inlichtir gen waaraan wij met voldoening plaal verleenen : Onder den titel « Weldadigheid in de juisten zin des woords » beweert uw blac dat wij onrechtvaardigheid zouden plege tevenover zekere behoeftigen. Uw medewerker H. S. schrijft dat doc kantoorbedienden en handige stielmar nen, geen onderstand kan bekomen woi den; dat is totaal mis. Want, indien t lusschen die personen noodlijdenden zijr die niet door ons Bestuur geholpen woi den, dan is zulks, omdat ze als Schami armen ondersteund worden in geld, doc het bijzonder Antwerpsch Komiteit voc Hulp, ««♦•♦««««•S*»#*#»* *»•**♦?<**# S4-B Het gevaî van Mr. Bauss Uit vertrouwbare bron wordt geme dat M. Bauss, voorzitter van den Cli der Belgische Vluchtelingen te Londe de redevoering aldaar niet heeft uitg sproken zooals deze in het Parijsche bl< « Excelsior » werd gedrukt. In een brief heeft M. Bauss zijne b wondering uitgedrukt voor wat in on stad door het Schepencollege en de Inte communale Co^nmissie werd gedaan.W de vluchtelingen in Holland betreft, di door hun overgroot getal aldaar onmog lijk goed verzorgd konden worden, w. hij van meening dat zij beter handeldi met terug naar hun vaderland te keere \lteen voor 4» vluchtelingen io Eng land heeft hij eene andere zienswijze ver dedigd, na overleg en in verstandhou ding met de heeren Paul Segers en Pau I- Berryer. l" De aanvallen tegen M. Bauss komei s dus eveneens voor rekening dezer beid katholieke leiders, die dezelfde taal heb n ben gevoerd en mede aansprakelijk ziji 'i dat een groot getal welgestelde Antwerp n sche burgers buiten ons land blijven. Het blijft onze meening dat de heerei r Segers en Berryer, zoowel als M Bauss, .verstandiger hadden gehandeh '* met niet te oordeelen over toestanden di< ;r zij niet kenden en van het begin af ieder l> een vrij hadden laten oordeelen, wat zi "" nu ten slotte schiinen besloten te hebben Vraagt Heden aan al onze verkoopers des GEILLUSTREERDEN ALMANAK lie! Lacherke voor 191F ld Ymierrî met ongeveer 500 plaatjes 'b aan 1# e_ De iahond is «vea belangwekkead al 1C] aaBgcnaaœ : De Klachten van des Poï tier ; Een angstvolle Luchtreis ; D e_ Kluchtige Smokkelaar; Vastenavesd ze prêt ; Ik ben tôt trouwen gesckikt ; D r. Reis rond de Wereld in éénen Nacbt 3( De Wonderbare Kapstok ; De Naboot e ser; Nieuwjaarswee, enz,, mt, e- Wie zich eenige genoeglijke uren w. as verschaffen mag niet nalaten onze :n ALMANAK te koopen. De prijs i» i n. het bereik van ieders beurs e- ?o CENTIEMEN Dageiljksche Rondschouw D1EVEN 1 — Men schrijft ons : Antwerpen, 22 Januari 1915- a Vele menschen verkeeren tegenwooi dig in nood. Dat is geen schande, dat i allemans lot. Velen zi-en zich verplicht d stadsloten, die zij met hunne spaarduite gekocht hebben in den goeden tijd, t verpanden of te verkoopen. Doel van dit schrijven is, de mer schen aan te sporen om zich, in zulke gt legenheid te wenden tôt eene onzer gt kende Antwerpsche banken of een gc kende wisselagent. Elders worden z letterlijk bestolen. Ik wil hiervan een paar bewijzen g< ven: Een mijner bekenden verpandde 5 le ten van Antwerpen 1903, en kreeg daai voor 95 frank. Dat wil zeggen : de afze ter in wiens handen hij gevallen was gt hem 20 frank voor elk lot, nog geen dei de. van de waarde, en hield 5 frank voc zijn moeite. Dit is dus, want de belet ning geschiedde slechts voor 6 maandei 10 t. h. intrest. Na twee maanden echter, kon de ma zijn pand lossen, doch eerst moest h weer eens 5 frank betalen, voor provis en onkosten, zoodat hij om eene leenin van 100 frank, op 2 maanden tijd 10 f ' intrest heeft betaald. Dat is kortweg diefstal. De opkoopers van loten gaan er no brutaler aan. Die bieden voor Antwer] ' sche en andere loten, die toch nog alti gekwoteerd staan à fr. 65 tôt 69, eenvoi 1 vig 30 frank. Ze gaan, als men pruttel - tôt 35, en deprecieeren op die mani 1 onze stadswaarden op schandalige wi 1 ze. ' Nog eens weze het eenieder die * nood verkeert, en zich met verpanden verkoopen van waarden moet behelpe " op het hart gedrukt zich uitsluitend t 1 Antwerpsche, ernstige banken of wiss : laars te vervoegen. Toevalligerwijze zijn de menschen, d ' onze sukkelaars zoo kort scheren, all< [ Hollanders, en sommigen behooren t de uitverkoren natie Israëls. Noch Hc 1 land, noch Juda hebben reden om fier 1 wezen op zulke Shylocks. Met beste groeten, E. Lezer. ; ONZE BURGELIJKE GODSHU | ZEN. — Een feit dat we met genoegt bestatigen is dat onze openbare gebo I wen weinig door de beschieting geled< hebben. Onalgezien het Gerechtshc tamelijk gehavend, zijn onze museas < : kerken ongedeerd uit het avontuur g " komen. 1 Van al de openbare of liefdadigheid besturen, hebben de burgerlijke godshi zen het grootste verlies geleden. Tusschen den blok huizen, die gansi 1 vernield werden op de Schoenmarkt < Groenplaats, bevond zich het « Hôtel < 1 l'Europe », een der voornaamste onz ! goede stede en dat een eigendom is vi 1 de Burgerlijke Godshuizen. Van c : prachtig en reusachtig gasthof blijv< 1 niets anders dan de vier muren over. Het is door eene rijkelijke erfgift vi 1 wijlen J. B. Somers, dat de Burgerlij] 1 Godshuizen in het bezit kwamen van h : bedoeld gasthof. GOED WERK. — In hare zittii van Maandag j. 1., waarvan we voor e paar dagen een beknopt verslag gave heeft de Intercommunale Kommiss , goed werk verricht. Positief goed we door het opzoeken van middelen om 1 vereffening der rekeningen te bekomi j vanwege de uitgeweken personen, ci schuldenaars zijn van onze handelsh ook door het ter studie leggen van h 1 middel om de werkeloosheid tôt het n ; nimum terug te brengen of ten mins * aan de onvrijwillige werkeloozen gel 1 genheid te verschaffen om hunnen vrij" " tijd nuttig te gebruiken. We moeten dankbaar zijn aan de i 1 den der Kommissie dat ze zulks in ove * weging genomen hebben. > UITBETALING DER PENSIOl . NEN AAN DE SPOORWEGBEDIEJ j DEN. — Van af eergisteren zullen d gelijks de pensioenen uitbetaald word^ 5 in het Tolhuis, St-Pietersvliet, van 9 t ' 11 uren en van 2 tôt 4 uren, aan gepensioneerden te Antwerpen woonac cig en deelmakende van de spoorwegt diendenkas. Degenen, die er recht toe hebben ' die in andere gemeenten van het la wonen, moeten hun pensioen gaan 01 vangen bij de ontvangers der belasti gen in hunne respektievelijke gemee ten. OUDE ANTWERPSCHE SCHI DERS. — Een zeer waarde voile kolle 1 tie van Vlaamsche, Italiaansche en 01 Nederlandsche schilderijen, toebehoore L de aan een bijzondere, is van Engela ' te New-York aangekomen. Deze daar door den kunsthandelaar Anders openbaar verkocht worden. ' Het zijn stukken uit de vroeger alo 3 bekende verzamelingen van Graaf v Morral, "Ch. Eastlake en Dean Kitch< Daaronder bevinden zich voortbrer *elen van Cornelis Janssen, Pieter P01 i bus en Susterman. Spijtig genoeg dat de ! doeve tijden ons niet veroorloven van de twee laatstgenoemde Antwerpsche kunst-s schilders eenige schilderijen aan te koo-e pen. n VOOR DE ONDERSTANDGENIE-e TERS. -— Er wordt geklaagd dat de menschen die dagelijks gaan « stempe- - len » in de Kronenburgstraat verplicht - zijn, blootgesteld aan wind, koude, re- - gen of sneeuw, in rang te staan tegen - den muur van het oud-Zinneloozenge-ij sticht. We durven hopen dat de bevoegde > overheden het middel zullen vinden om zooals het reeds elders gebeurde een af-1- dak te doen bouwen. " DE GEINTERNEERDEN EXPO» j SfctREiN. — Eene tentoonstelling van de nuisnijverheid werd oniaugs te ivaiii-ir pen geopend. De Belgisctie geinterneer-cteu steilen verscùiileude werken ten * toon welke ze gemaakt hebben in hunne ' vnje uren. n Dit is nu een originale tentoonstelling ij die geroepen is om een grooten bij val te ie neûben. S DE BELGEN IN AMERIKA. — Te New-Voric is net eerste cleel van den groep van 15 à J.0U nuishouelens aangt-Komen, die vast besioten ziju zien te S vestigen in het Zuid-Uostelijk gedeelte , der Vereenigde staten. Dit eerste kon-c tingent bestond uit ô huishoudens, teza-inen 2i personen, die de provnicie Ant-J werpen bewoonden en die ons land ver-laten hadden nadat hunne huizen ver-] nietigd werden. in De overtochtsprijs was betaald ge-af worden door het steunfonds. ^ UITRÊIKING VAN DIPLOMAS, el AAN BEAMBTEN, BEDiENDEN EN WERKL1EDEN VAN DE STAD. — ie Heden om 3 uren (Torenuur) zal in !n de trouwzaal van het stadhuis, aan de volgende leden van het stadspersooueel het diploma voor 25 jaren dienst over-te uandigd worden : Middenbestuur : de onderbureelover-sten Odeurs Edin. ; Van Aleensel Jos. ; K.ijsheuvels Frans, en de wegwijzer jan I- Moré. Poiicie : de hh. Blavier Jul. ; Oyen lidg. ; tianctorum Gust. ; adjunkt-kom-j missarissen eerste klas; Van Kompaey Gomm., adj. komm., 2e klas; Dieudon-e_ né Vie t. ; Faes Frans ; Boulanger, Arth. ; Van Toostelboom Piet. ; Martens Aug. ; s. De Bisschop jules- F. ; Mahieu Jul. D. ; Goossens Joz. ; Eietaar jan. B. ; Tijse-baert Cam. ; Verberkt Karel j. en On-.j, ghena Karel, hootdagenten ; Schraum-'n me Kmiel en Deuren Désiré, Jos., agen- le teQ» ;r tiavendienst : HH. Schram Léo, bu-in reeloverste en Goffa K., toogerloods. Dienst van ontvangst der havenrech- n ten: HH. Van Schijndel H. V., bureel- overste en Danckaert, Const,, contrô- 111 leur. ce et Dienst der verhuringen aan de haven : Pot Jac., magazijnier. Vischmijn: HH. Vanden Abeele Ferd. en Bogaerts Georges, eertste kler- " ken. n> ie Dienst van kaaien en afdaken : De- rk hatz David, kaaiagent-toezichter. Kruidtuin ; Vroom Frans, hoofdhove-în nier. 'e «wkwwuwjwwv,ws->.w*iV«VA«.y « Frankrijk's bsweegbare kuslforten te e. Tôt hoofddeel der middelen tôt verde-;n diging van het land, heeft Frankrijk aangewend den bouw van den stevi-e_ gen vestinggordel tegen de Duitsche r_ grenzen. Vloot en kustverdediging hebben zich met het overblij vende moeten bevr-edigen. Voorai de kustverdediging B- is daarbij tekort gekomen, daar aan de vvestkust van Frankrijk moderne forten a- of kustbatterijen geheel ontbreken, ook în aan die plaats bijzonder gunstig voor een ot landing gelegen. ^ Daar de middelen tôt een degelijke h- verdediging ontbraken, greep men naar ,e" een hulpmiddel, dat op het eerste zicht voldoende schijnt : men schiep vaarbare en kustenforten, of liever : ijzerenweg-bat-^d terijen, die ten allen tijde naar de be-it- dreigde kustplaatsen kunnen gericht n- worden. Als voorbeeld dienden de met n- kanonnen voorzier.e treinen, door de Fransche vestingen benuttigd tôt spoe-L« dige versterking der artillerie van be-k. dreigde buitenwerken. id- Tijdens de huidige gevechten om Vérin- dun, zullen zulke treinen met goed ge-nd volg ter verdediging kunnen aangewend :al worden. en Naar dit voorbeeld kwamen ook de ge-pantserde treinen tôt stand, die bestaan m- uit twee kanonnenwagens, munitie- en an waarnemingswagen, en met bezetting, :n. ongeveer 11,5 ton wegen, zoodat ze ge-ig- makkelijk door één lokomotief kunnen ir-* getrokken worden, De waarnemingswa gen, met sterke platen van 2,5 m/m ge-pantserd, die aan de 35 inzittenden tôt beschutting dienen, is onmiddellijk ach-ter de lokomotief vastgehecht. Dat ver-gemakkelijkt het gebeurlijk loshaken van dien wagon om hem onmiddellijk op de plaats, best geschikt voor de ge-schut-aanwijzigingen te brengen. De waarnemingsplaats bevindt zich in het bovendeel van eenen gepantserden toren, die omkoog kan worden gedraaid, en die gebouwd is volgens het teleskoop-prin-ciep. Het overbrengen van bevelen ge-schiedt dex)r den telefoon. De munitie-wagon, eveneens door 25' m/m platen beschut, bevindt zich tusschen de beide geschutswagons. De bommen van ongeveer 100 kilo-gram worden bij middel eener kraan uit hunne ligplaats geheven en naar de loop-gangen, die naar de twee geschutwagons leiden, gevoerd, waarna ze op de ee-schutskarren geraken. Elk van de beide geschutswagons draagt achter een sterk beschuttiugs-schild en 20 cm. houwit-ser, die zich op een draaiplaat bevinden. Onontbeerlijk zijn hier natuurlijk ijze-renwegen of bijzondere rails. Eveneens behoeven hier clammen, dijken of dui-nen, die deze treinen gedeeltelijk verber-gen en hun geschut, dat ongeveer drie meter hoog is, toelaat zich te doen gèl-den en zelve toch zooveel mogelijk voor 't vijandelijk geschut blijft verschoond. Als bijzonder voordeelen dezer trein-batterijen dienen hunne betrekkelijke billigheid en hnune groote beweegbaai-heid vernield. Goedkoop echter zijn ze enkel dan wanneer de rails voor handen zijn. De beweegbaarheid is de beste verdediging om hun geschut aan een vijande-lijke beschieting te onttrekken. Noch-tans kunnen luchtwaarnemers de ver-plaatsiugen steeds aan den vijand ver-melden.De deelname van treinbatterijen aan een gevecht kan moeilijk van besiissende waarde zijn, aangezien de mumtxewagen enkel 64 kanonKogels laden kan. Overi-gens is de draagkracht en de uitwerksels dier kogels te gering om aan den aanvai van deze zoo ver dragende scheepska-nonnen te weerstaan. JJaarom zijn de Kustlorten, waarin de reuzetikanonnen kunnen aangeDracht worden, heel wat voordeehger. Kanonnentreinen kunnen dus enkel dienen 0111 tegen de reeds ge-iande troepen in te gaan, waaruij zij enkel aan iiunne troepen tôt ondersteuning Kunnen dienen. De Schot-wonden onder de X-straiea l'erwijl de fotogralie getrouw het uiter-hjke van den mensen weergeelt, onthul-îen de A-stralen de meest verborgen ge-heimen en teostanden van zijn binnensie. iJe beteekenis welke deze uitvmding voor de heelKunde had is ontzaglijk. Hare eigenscnap, aile tegenstanûen, elk volgens den graad hunner dictuneid min ot meer te aoorlichten en op enkel beenen en metaal-vocir werpen at te senampen, heett ze in de handen van den dokter tôt een gewichtig diagnostiscn iiulpmiddel gemaakt. Voorai in oorlogstijd leveren de X-stralen schitterende uitslagen op. Ter-wijl voorheen met wonaijzers, kogel-tangen of dergehjke doktersgereedschap-naar de kogels in 't lichaam diende ge-zocht, waardoor men den patient hevige marteling berokkende, is dit thans nut-teloos, en worden de kogels, doordat op voorhand de juiste plaats waar zij zich bevinden bekend is, met gemak verwij-derd.De radiographie-plaat onthult zon-der moeite de plaats waar de kogel vast-zit, hare ligging in aanmerking nemen-de de levensgewichtige organen, de ge-beurlijke kneuzingen, de touten aan de beenderen, enz., Men heeft de X-stra-len zeer treffend de « oogen van den heelmeester » genoemd, met welke de chirurgijn het gekwetste lichaamsdeel doorheht, tôt hij het projektiel ontdekt, het weze het scho.t van een infanteriege-weer, de ronde loodkogel van een shrapnell.of het ijzeren stuk van een gra-naatsplinter, en nu gerust de gevaren en kansen nagaat, voo,raleer hij tôt de operatic besluit . De meeste verwondingen waardoor onze dappere soldaten in de loopgrachten der vuurhjn worden getroffen, zijn scho-ten door den linker-arm of linkerhand, aangezien deze bij 't mikken en bij 't doe-len door den vijand het meest zijn blootgesteld.Zoo zijn er platen van X-stralen, waar-op men eenige vingers dusdanig ziet af-geschoten alsof ze heelkundig waren af-gezet. Op een andere plaat een kogel, die dwars door de palm der hand is ge-drongen, eenige middenhand-beenderer heeft doorgeslagen en eindelijk in der duim uitgewerkt is blijven zitten. Verdei eene plaat met de uitwerking van eer granaatsplinter op de beenderen van eer voorarm, die verbrijzeld, en uit hun lig ging weggeslagen werden, terwijl de splinter eveneens in kleine scherfjes door geslagen werd. (Fig. i.) Figuur 1. Niet minder talrijk zijn de schoten in voeten en hielen, die uit de huidige krijgstaktiek voortspruit, namelijk zich onder sterk vijandelijk vuur op den g rond te werpen. aoo kwam een kom-mandant met zijn manschappen plots onder hevig vuur. Hij beval zijne manschappen zich op den grond te werpen ; hij legde zich eveneens neer, geraakte met eenen voet in een akkervoor, terwijl hij het andere been uitstrekte. In deze ligging gevoelde hij plots een brandende pijn in den hiel van het uitgestrekte been : een kogel was hem door den hiel tôt in den voetbeenderenknoop gedron- Figuur 2 Enkel door eene gewaagde operatie kon de kogel worden uitgehaald. Fig. 2.) Met dezelfde kracht is een geweerko-gel, hoewel hij van tamelijk ver kwam in het sleutelbeen van een soldaat ge-drongen en daarin blijven steken. Zon-der de long aan te raken,zonder de nabij-liggende groote bloedvakken te toetsen, drong de kogel den schouder in en had zich in het smalle sleutelbeen vastgezet. (Fig- 3-) Na vaststelling zijner ligging door de X-stralen werd de kogel zonder veel moeite verwijderd. Figuur 3. Zeer merkwaardig was ook de plaat waarop men een shrapnellkogel in een schedel vastzitten zag. (Zie fig. 4.) De baJ had links het achterhoofd doorboord en was in de hersenen gedrongen.Omheen den kogel, die in het weeke hersenbrein ietwat gezakt was, ontstond een ontste-king, die in ettering dreigde te ontaar-den. Drij weken waren reeds sedert de verwonding verloopen als de jonge officier, die ervan het slachtoffer was, in het hoofdhospitaal werd gebracht. Zijn toe-stand leek wel hopeleos. Tengevolge het raken der beenderen, waren zenuwsto-ringen ontstaan en de ongelukkige was erg om aan te zien. Nog tijdig kon de heelkundige ingrijpen. Nadat door de X-stralen de vreeselijke ligging van den looden bol was ontdekt, haalde hij na de zôà gewichtige hersenboring den kogel uit de hersenen, opende de zich vormende hersenabces en heelde wonder-lijk de hersen- en schedelwonde na we-kenlange behandeling ; — gedurende de periode van genezing kwamen de zenuw-stoornissen nog vaak voor,maar nu heeft de jonge officier al zijn gezondheid en r iguur 4 Het schitterendste feit echter op ra-iiografisch gebied tijdens dezen oorlog be-werkstelligd, was tengevolge van een hart-schot. Een soldaat kreeg in de nabij-heid van het hart een schot in de borst, dat zelfs het hart moest getroffen hebben. Maar wonderlijk had de kogel het hart niet doorboord, hetgeen den onmiddelij-ken dood voor gevolg zou gehad hebben, maar was in de hartspier blijven vastste-ken. En op de radioplaat kon men aldus den kogel al de hartkloppingen zien mee-maken, hetgeen een bewijs te meer was, dat de kogel zeer dicht bij het hart stak. De gewonde gevoeit geen bijzondere pijn en is nog een tijdje van een operatie verschoond gebleven. Moesten echter later verwikkelingen intreden, dan zou een heelkundige operatie in aanmerking komen. Alhoewel men beseffen kan, welk een gevaarlijk stuk werk een operatie aan het hart daarstelt, laten onze huidige heelkundige beroiemdheden zich daarvan niet afschrikken. Dr L. A.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods