Het Vlaamsche nieuws

380 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 11 March. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cn6xw4c20j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fcdai 11 Maart 1917. Der de Jaargarg JMr 70 ^ Frijs : © Ceatieuu vcor geheel BeJgië Het Vlaamsche Nieuws Verscliynt 7 maal foi de week KJJJJementspruzen 1 171 Redaktie, Bcheer eu Aanfeondigicgen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERP1BN DE 0PSTBI.8AAD: Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met do vaste medewerklng van iioogleerasr Dottor Antoon JACOB Elke medewerfeer ia persoanlijk ver-afltwoordelijk voor zijn sehrijven, en bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.SI Dard* ii. ii, |.— Vierd* i4. kl. Q.SS Doodsbericht 5.— DE OORLOG Officieele Legerberichten VAN DUITSCHE ZIJDE ilaterdag, io Maart. — Offi- UK GEVECHTSTERREIN den van de Ancre vielen d£ gedeelten onzer loopgraven bi] ;n ten Zuiden van Crapeau-Zij werden in handgemeen ren. 12 gevangenen bleven in en. Ten Oosten van Re ms ze aanvalsgroepen 14 man uit nke linies. In Westelijk Cham-Ktert aan weerszijden van issen, aangevoerd door Fran-ren, tegen onze stellingen op. ! welke op enkele punten bin-ren waren werden door tegen-'dreven. Ten Zuiden van Ri-■kv'.kkelden zich ten VYesten van phamp^nc-Hoeve die herhaaldel!jk ■ter verwisselde, nieuwe gevech-Hcen eigenlijke wijziging in den fenl teweesrbrachten, da,ar werden |onf55gevangene-n genomen. Bi Uestoe\er van de Maas bleef Bosch van Cheppy een Fransche ■onJer uitslag. Ten Oosten van de ■wigenonze aanvalsafdeelingen in Brières'bosch en keerden met 6 of-Hboo man en 2 machinegeweren De rest van de Fransche loop-ifbezictting onttrok zich door vlucht jwangenneming. Ook bij Flirey, tus-n Allas en Moozel, slaagde een aan-ondaneming naar wensch, 15 gevan-Mtrden daarbij ingeleverd. Hf/iegers schoten 6 vijanaelijke wen en 4 kabelballons naar bene-lor afweervuur werd een vijande-■ger ten val gebracht. Luitenant ■van Richthofen bleef voor de 25e iwwinnaar in luehtstrijd. IJSSISCH EN ROEMEENSCH ■CEVECHTSTERREIN ■pvechtsbedriivigheid van be-H« getal bj de bestorming van kro gemaakte gevangenen was 30 ten en 991 ma^schappen ; aan buit K17 machinegeweren en 5 mijn-i&rs■ BALKANFRONT Biwlituws. VAN OOST.-HONG. ZIJDE Vrijdag 9 Maart. — Offi- fclSCH GEVECHTSTERREIN Bw Leopold van Beiaren : ■>[« melden. ■WlAANSCH GEVECHTSTERREIN PI BALKANFRONT vdetd. H^eensch GEVECHTSTERREIN Mackensen : ^Bbijzonders. ■artshertog Jozef : ■pn de daleti van de Uz en de rcs hebben Oostenrijksch-Hon-p<f regimenten, door Dtntsche af-po vers^erkt, de stevig verschan-fwfcoogte Magyaros stormender-■"lees^erd. De vijand liet vier of-■pOO man, alsmede verscheidene «ewercn en mijnwerpers in onze ■piizondere lof komt aan het hon-Bnent van de infanterie n. 10 toe. Gyimes îs een Russisch blok-■Dield, FRANSCHE ZIJDE IK GEVECHTSTERREIN rijdag- 9 Maart. — Officieel : re«k bezuiden Rove zijn we op :ne Punten vijandelijke schansen aJ< van Maison de Champagne ^Hiitschers drie maal een vinni-'anval g-edaan op de stellingen, ''eren hernamen. Het Fransche ^achinegeweervuur sloeg hen veriiezen terug. Wij vorderden ^eer loopgraven benoorden den fri Butte du Mesnil en Maison a.^ne. In het geheel hebben wij e, J7o gevangenen gemaakt Vltr officieren. Politieke Schetsen In « De Oorlog en de Staatswaten- waarin achtereienvolgens Italie en schap » zegt Prof. Rudolf Kje'llen, pro- Duitschland tôt eenheid kwanien. fessor aan de Universiteit t« Upsala : In da inleiding heb ik het evenwichts- « De politieke kaart moe'.en wij al» vraagstuk eane irelativiteitskweetie ge- eene uitbeelding voor da innerrlijke noarnd. Hi«nnada wordt het verschijn- n'iachtsposit.e der Staten op een gegaven sel verstaan dat ataten scherp de gireei ûjdpuHt betrachten. Deze toestand duurt hunner buren gadeslaan en machtaver- ©chter niet eeuwig, d« ontwikkalmg gaat hooging dezer buurstaten zelfs met ge- tàtecds voort, terwijl de kaart stilstaat, weld bel*tten, zonder dat nochtans zulk eene macht groeit totdat zij geen vol- o#n înachtsvermeerdering direkte nadee- doende plaats moor heeft binnen de gren- len of gevaren veor dezan staat m»e- zen der kaart, eene andera macht is het brengt. niet meer mogelijk de haar gegeven De ataat vat dit dan op als het verbreken ruimte te'vullen. De kaart js dan gewor- dsr relative machtsverhouding. Het pro-den als een gewaad waar men uitge- bleem heeft dan twea oplossingen. Ofwel groed is, of te wijd peworden, en waarin de staat tracht door oorlog de machts-de staatslicharaen niet meer paasen ; ze vermeerdering van zijn buurstaat te ver-is een valsche spiegel geworden, waarin hinderen, of streeft naar eigen machts-de staten zich in andere afmetingen verhooging langa eene andere zijde. vvoerspiege1en dan hunne werkelijke. Ben voorbeeld van het eerste geval is Wanneer evenwel ontwikkeling en leven de Fransch-Duitsche oorlog van 1)870. de poli'ieke kaart hebben laten veroude- Terwijl in den loop der eeuwen de ren, onts'aat de behoefte aan eene nieu- twee voornaamste groote mogendheden we 'regeling, eene aanpassing aan den eu rivalen, Engeland en Frankrijk, zich nieuwen machtstcestand.Het is niet meer kouaolidesrden, hadden de Duitsche lan-dan nituurlijk, vooral in individualisti- den in onderlingenstrijd eningodsdienst-sche tijdsgewrichtem, dat men zoolang oorlogen in den dertigjarigen oorlog hun. mogelijk tracht deze nieuwe regeling m ne levenskracht vertee.rd, en zelfs oude vredelievenden vorin te voltrekken.Daar- Duitsche landen, Elzas Lotharingen on-uit laat zich de groo'e koloniale landu't- der Lodewijk XIV aan Frankrijk verlo-wisse.ling van den laatsten tijd verklaren. ren. Zelfs de vernietiging van het Fran-Maar deze en-soortgelijke methoden ra- s.che Keîzerrijk door Engeland en zijn ken den kern niet der historisclie nood- bondgenooten, was niet in staat,geweest zakelijkheid ; zij volstaan slechts vo#r de Duitsche |ierleving mede te brengeu. veTbeteringen binnen het raan: van het Nog een vijftigtal jaren moesten veroude evenwichtssivsteem, niet voor door- loopen eer het on':waak'e nationale be-grijpende veranderingen van het even- wustzijn in de Duitsche landen sterk ge-wicht zelf. Want om der wille van de na- uoeg werd om zich te openbaren in drang tionale eer kan geen staat zich zelve on- tôt éémnaking, dewelke dan oak aan-mondig verklarcii of ziui teriiggang er- ving onder leid'ng van Bruisen, dat, na kennen door het vrijwilHge opgeven van 1866 de roi van Oostenrijk overnemend werkelijke waarden. Is het zoover geko- in den Duitscheu bond,'d«or zijn krach-men. dau blijft voor de ontwikkeling tigen staatsvorm de aangewezeti kern slechts de voortzetting « met andere mid- vormde, waaiTond de Duitsche national* delen ». De oorloe treedt dan ot> als het éénmaking moest geschieden. instrument; waar door de nieuwe even- Wij zien in die dagen Frankrijk zich w'chtstoestand tusschen de machten ge- verzet'en tegen de Du'tsche eenheid, schapen word-c-n ; en deze nieuwe toe- zonder dat nochtans eenig direkt Fransch stand vindt dan zijn uitdrukking in eene belang er door werd geschaad. nieuwe politieke kaart. Terwiil v66r 1870 geene aanspraken Van dit çezichtspunt uit wordt het van Duitsche zijde bestaau op de oude klaar dat oorlogen eigenlijk staatszaken Duitsche riiksgebieden, verhmdert de zijn \en nie^ van den afzonderlijken Fransche politiek uit relativiteitsgrondea mensch. Oorlogen verschijnen als onge- de Duitsche eenheid. hoorde revolut'es, vrijwel geheel onbe- 1866 en 1870 hebben de Italiaansch» griipslijk. zoolang men ze meet met den en Duitsche eenheid gebracht. maatstaf des enkelings ; maar het lijden De aanwezige latente volkskrachten van den oorlog mag niet aan 011s per- waren tôt uitinè gekomen en hadden met soonîijk lijden, maar aan het lijden van gcweld hunne lcluisters verbroken en uit- den staat gemeten worden, aangezien de gedrukt in eene nieuwe politieke kaart nooden van den staat den oorlog verwek- van Eutopa. ken en niet de wil der menschen. Daar- Daarmede was voor West-Enropa het om is het populaire oordeel, dat naar ethnografisch polftiek» probleem in verantwoordelijken en zondebokken voor groote lijnen o-pgelost. deze rampen zoekt, het offer van eene Europa kwam voor «eu nieuwen toe- waanvoorstelling. » stand te staan. Pacifisten en idealisten moeten deze Sedert menschengeheugen''s werd Eu- apvatting wreed en hard vinden en in ropa's lot beheerscht door twee waarlijk strijd met het menschelijk rechtvaardig- groote mogendheden : Engeland en heidsbegrip. Frankrijk. Maar de natuur kent geen rechtvaar- Spanje verkeerde sinds eeuwen in een digheid in de menschelijke beteekenis, toestand van verval en indolentie, Rus- slc?chfs noodzakelijkheid en hare bevre- land was nog een half Aziatische Staat. d'iging. En hoewel 1870 geen groote territo- Om tôt den oorsprong van het huidige riale veranderingen bracht, geene groote konflikt te komen, moeten wij dus onder- machtsverplaatsmg door de oplossmg zoeken welke reëele hindernissen de ver- van geo-politieke problemen, eene meti- schillende betrokken staten belemmerden we groote mogendheid was geboren ui m hunne vrije ontwikkeling, en van wel- mnerlijke samenvoegmg en konsohda- ken aard deze zijn. In de verdere ontwik- tie: Duitschland. _ _ keling dezer politieke schetsen zullcn wij Frankrijk had daardoor in zijn belan- z'en dat de huidige wereldoorlog eigen- genstnjd met Engeland zijne zekerstel- lijk drie verschillende oorlogen zijn, te- ling langa de landzijde tegenoveir de gelijkertijd uitgebroken,waarin overeen- oneemge Duitsche landen verloren, og komst van belangen de groepeering heeft verscherpt door het verlies van E zas- veroorzaakt, en waarin verschillende ele- Lotharingen _ riey, menten bij beide groepen afwisseknd Dit vraagstuk zou verder de Fransche agressieve en defensieve doeleinden na- politiek beheerschen. Hoe en waarom streven waaruit het merkwaardige ver- zullen wi] verder zien. schijnsèl ontstaat dat de innerlijke drang Voor de andere staten en stages van van een staat in het konflikt defensief Europa was de nieuwe toestand van kan ziin maar uit zelfbehoud gedwon- nog met te overziene beteekems. De ont- gen Sdt offensief op te treden. Zulk wikkeling _ van het nieuwe n3k moest een defensief gevd, (het lichaam «t da^a° ^^^1870 nog vrij- N^s mS wdlend dan zelfbehoud heeft wel een zichzelf verzorgetide landbauw- .Nics Tiiet-r Wiic U Udi t scjinii€ bel angentegenstell m ge* den ? ' •• , t Waren nog niet voorhanden met de an- Voor ons onderzoek keeren wij dus te- Tinmnn m g *aar de politieke kaar t van Europa ]belangentegenstellingen werden met de daar m uitgedrukte mach sver- çers. g-e^ren met de ontwikkeling houdingen v66r den wereldoorlog en to. ^ n t,jk tot industdeUf kol»- het 'ndstip waarin de kaart haar laatste ^ ,eevarencle.inogendheid. voornaamste vormen aannam 18/0-/1, • voVeffld opstel. de Jongste Balkanveranderingen(> al» Ki*r®ver « «en toi£~* op. ^ een geheel beschouwend, met de huidig* _ J. " We1""drs niet willekeurig een ^eest de laatste oorlogs- uitgangspunt zooals de beoordeelaars die t e lf. (ï r a m n mimmfp in grijs- en wittoeken de waarheid zoe- blapjzijde v a atstp ken, maar in 1871, dat eene groote pe- onder de rubriek « laatste riode van machtsverschuiving afsloot, UUR ». De Raad van Vlaanderen bij den Kanselier DE EERSTE STAP De vraag van Terujîkear der Werkloozen wordt in aanmerkinfi genomen Met hoopvolle blijd.schap kondigaa wij hel volgend nieuws aan. Hat zal bij rnenig vooringenomene een klaarder be-i-ef verwakken van het streven van den Raad van Vlaanderen, want weldad&n of genoegdoeningfin van dien aard worden m 'c algemeen beter begrepen dan vooir-deo en van zedelijke orde, die eerst van lieverlede hun heilzame uitwerking kun-nen doen gevoelen. Wij z jn derhalve gemachtigd onder-a aanda mededeeling te doen : De « Raad van Vlaanderen » heeft zich s&dert het begin van zijn werkzaamheden vooral ook met d« kwestie van het weg-voeren der werkloozen beziggehouden. Van de best ingelichte zijde worrdt ons medegedeeld dat de afvaardiging van den « Raad van Vlaanderen » de zaak te bevoegder plaats bij het Rijksbestuur ter spraak heeft gebracht, nadat zij reeds vro^g&r bij den heer Gonverneur-Gene-raal d©saangaande voorstellen had laten doen. Aan de afvaardiging werd de ver-kiaring gegeven, dat zij zeker mocht zijn van een wehvillend onderzoek van d« kwestie, en dat m«t haar wenschen zou rakening worden gehouden voor zoover ds omstaudigheden het eenigszins toe laten. DAGELIJKSCH NIEUWS DB AF(ÎEVAARÔIGDEN VAN DEN « RAAD TAN VLAANDEREN ». — Hier zTjn oe namen van 3e Afgevaardig-den cire door den Rijkskanselier werden ontvangen, die de vraag der Bestuurlijke Sche7(.ïïng nebben ingediend en verkregen, en die tevens om den terugkeer der Werkloozen verzochten, een verzoek dat thans reeds in aanmerking kwarh, en wehvilleiid onderzoefit zal worden. DeTvfgevaardigdèn van den Raad : Dr. Aug. Borms, Bestuurder in het Ministerie van Kunsten en Wet&nschap-pen, /înlwerpen. Dr. Pie ter Tack, Algemeen Bestuurder van het Vlaamsch rlooger Onderwijs, en H'oos^îeeraar te Cent. Dr. Dumon, geneesheer te Brugge. Prof. Lambrichts, leeraar te Brussel. Dr. ïozeî Van dsn Broeck, advokaat, t« Antwerpen. Dr. Verhees, Bestuurder aan het Mi-nisterîe van Nijverheid «n Arbeid, te Brussel. Prof. T. Vernieuwe, Hoogleeraar, Algemeen Bestuurder van den Tuinbouw-dienst.Eere aan hen ! Er zal een dag komen dat gansch het herboren Vlaanderen die namen zal zegenen, en dit gebeurt nu reeds bij duizenden, bij al de stambewuste Vlamingen van ans land. KONING HAGEN. — De vijfde ver-tooning van het edel treurspel van dichter Hubert Melîs, had nogmaals een bomvoile zaal uitgelokt. Deze voorstelling greep toevallig plaats den 8n Maart, den dag dat de Groote Vlaamsche Meester Peter Benoit, d« onsterfelijkheid is ingetreden. Onder de poozen werd « Mijn Moeder-spraak » uitgevoerd en stukken uit « De Schelïïe», hetgene de stemming van het publiek nog verhoogde. In dit ailes ligt een aanduiding voor het bestuur van den Vlaamschen Schouw-burg : het toont dat er een groot publiek bestaat voor zulke stukken, en dat, na dit jaar, het tooneelseizoen een andere rich-ting zou moeten nemen, of tenminste naar gro«ta v»rl»«teringen zou moeten streven. Nog een vraag: vermits « Koning Hagen » nu flink werd ingestudeerd — vooral d« drie eerste bedrijven waren puik naar het algemeen gevoelen — zo>û het wenschelijk wezen dat het huidig too-neelj.aar sloot met e»n Gala-Voorstelling van dit treurspel, met verhoogde prijzen desnooHs en dan met een liefdadig vader-landsch doel ingericht. Van nu af zou er geijverd worden om een schitterendo zaal sa men te stellen. Er is een nieuwe zeer puike uitgiave verschenen van « Koning Hagen ». Wij zullen er over spreken, en hopen dat het niet is om ze daarna op een zolder te bergen of aan de menschen botweg, tegen alla waarheid in, wijs ta maken dat ze uitverkocht is. Wij Hebben nog van zulke streken gehoord, hoe onwaarschijn-lijk het ook moge klinken. VERBODEN DE « BRABANÇON» NE » IN T VLAAMSCH TE ZINGEN. — Door wian? Door den heer Baron J. Coppin, die zich zelven noomt : afstamme-Iing van een der grondleggers onzer nationale onafhankelijkheid. « Notre nom, zegt mijnheer de baron, est sur la colonne du Congres. » Wij vinden van zijn edele hand een zeer merkvvaardig ingeaonderv stukja in de « Opinion Wallonne » n. 5 van dit jaar, en daarin zegt de man, hetgeen wij allemaal waten, dat het meerendeel der Belgische uitgewekenen in. Frankçijk, zoowel rond Cette als in de Landes, Vlainingen zijn. Ergens in een stad, waar weten wij niet, want de censuur heeft in de briefwisseling dapper huisgehouden, heeft het den baron J. de Coppin smartelijk aangedaan (j'ai été péniblement impressionné) een Belgische betooging te hebben bijgewoond, drieldeur vooraan, en tijdens dewelke de betoogers de Brabançonne in 't Vlaamsch zongen, « alors que notre hymne nat ornil a été composé en français ». Wij citeeren tekstueel de woorden van het hoogadellijk p&rsoontje. Ds ;< Opinion Wallonne » zegt niet dat zij de verontwaardiging van ha ren korres-pondent deelt ; zij zegt heelemaal niets, en ook de censuur, die er al.tijd bij is om te besnoeîfen als er over een vergadering van Sef Tielgische parlement gesproken wprdt, laat toe dat het zingen van de Brabançonne in 't Vlaamsch, den Vlamingen als een euveldaad wordt aangerekend. 't Is of de Wallinganten ons wilden doen gelooven dat het Belgisch nattenaal lied niet meer past in \Tlaamschen mond? WEG MET DE NEUTRALITEIT. — De oorlog heeft de uitgeweken Belgische politici en publicisten in aapraking ge-bracliî:, zi] het dan veelal onrechtstreeks, met degienen die do leiding der Entente in handen hebben. Dat heeft bij onze land-genooten droomen van wereldbeheer-sching en -verovering doen ontstaan, die vroeger aan een onzijdig landje vreerad bleven. Het komt hun voor dat juist die neutraliteit een hinderpaal is die de ver-wezenlijîcTng van aile grootscheepsche p>o-litieke plannen in den weg staat, zoodat het ons niet verwondert in de Fransch-BelgTscîïe vluchtelingenpers artikels te zien verscfiTjnen als « L'absurde neutralité », « Impossible neutralité », enz. Na den oorlog gaan wij ons dus hais over fèop in de internationale politiek storten, « met groote heeren kersen eten », wij hebben er immers sedert onge-veer drie jaar al eenige ondervinding van opgedaan? Natuurlijk van 't oogenblik dat België zijne onzijdigheid prijsgeeft, staat het dit land vrij zijn sympathieèn voor andere staten te bevestigen, over-eenkomsten, verbonden met deze te slui-ten. Dit ten minste is de meening van Raymond Colleye, en hij voegt er aan toe (het "s ta schoon om het te gaan verta-len) : a Et c'est ici qu'un mot, un seul, le plusTîéau, îe plus chaud, le plus clair, le plus sonore, le plus haut, le plus riche, le plus émouvant, le plus vibrant, le plus complet, le plus significatif de la langue française éclate dans notre cœur, luit dans nos yeux monte à nos lèvres : France ! » Met die elf superlatieven kunnen de Vlamtngen het voorloopig stellen, niet om hun trappen van vergelijking te lee-ren, maar om zich eenigszins een denk-beeld te vormen van het lot dat aan Vlaanderen en zijn taal zou beschoren zijn, indien die zonderlimge vaderlanders ooit hun zln krijgen. Nooit werd er door een Waal zulk een dithyrambe op zijn eigen Belgisch vader-land geschreven. EEN NIEUWE NIJVERHEID IN LIMBURG. — De groote toekomst die Limburg wacht zal er nieuwe ondernemin-gen doen ontluiken. Een nieuw fabrikaat is bezig in wording t« komen op groote schaal. Uitgestrekte velden van baksteengrond komen door verschillende steenkoolmaat-schappijen aangekocht te worden. Het is hoofdzakelijk in de streek der Maas, dat de^steenbakkerijen zullen opgericht worden, welke van de beste werktuigen zullen voorzien worden. De klei is, schijnt het, van eerste hoedanigheid en gesc-hikt om allereersto produkten te leveren. Men weet dat de kolenwerken een groot verbruik in baksteenen hebben, boven-dien zullen er groote werklieden-agglome-raties ontstaan in de nabijheid der indus-trieele centra, die zullen gevestigd worden in het nieuwe kolenbakken, welks uit-bating aanstaanda i« lets voor iederen dag Wat is toegelaten en wat niet? Het Vlaam:-chgeziud weekblad Du Eendracht doet uitkomen dat ds Vlaamsche vergadering van 4 ±<ebr. j.l. te Brue-sel niet « een ijdel gepraat » is gebleken, gehjk m het meerendeel der Vlaamsche landdagen van vroeger». Ditmaal werd er gehandeld. Het blad waarschuvvt er voor dat eerst de toekomst zal l^eren wat de belofttn, die werden a.gelegd door den Rijkskanselier, te beiduiden zullen, hebben. Want : « Voor de; staten toch evenzeer als voor de enkelingen, geldt behoud van het eigen bestaan als hoog-ste wet. » Dus ook voor ons. De Eendracht zegt dat er Vlamingen zijn die meenen van de bezettende macht r et h tshers t e 11 iri gen te mogen aanvaar-den, maar'die niet vragen. 't Is een ka ■uïstisch onderscheid, al-leen als wapen gebruikt tegen de Vlamingen, want al de Belgische overheden vragen gedurig gunsten of rechtsherstel-lingen aan de bezettende macht. De heer Buipset, volksvertegenwoordi. ger voor Charleroi, ging aan de Duitsche overheid vragen onze taal niet meer als een offîcieele taal te erkenrieii. De grootnijveraars gi'ngen concesfies en voordeelen voor koolmijnen en andere takker! afsmeeken en verkregqn die. Louis Franck, die aile vijf voet voor voedseibwestie.3 naar Brussel ijlt — wij juichen hem toe, dat is 't niet, — voor het Nationaal Komiteit, dat door toege-ving en onder toezicht van de Duitschers staat en bestaat. foen de schole^ geschorst werden, trok de Antwerprche schepen van onderwijs onmiddt-llijk naar Brusïiel om te gaan vragen dat er voor de hoogere klas-sen en de kindertninen een uitzondering zou gemaakt worden. Iveurt ge dat goed? Wij ook, doch waar is dan de grens van hetgene ge wel moogt vragen en wat niet? Het deemoedig Smeekschrift der 38 tegen de Vlaamsche Hooge chool wilde een niet-gevraagde rechtsherstelling terug aan net Vlaamsche volk ontrukken en wendde zich daarvoor tot de bezettende macht. Onder dit Smeekschrift vindt ge nu de menschen die den Raad van Vlaan'de-ren afkeuren. Natuurlijk ! Wij zijn gerust, de geschiedensi zal onderscheid maken tus-chen beide verzoe-ken, en 't zal niet ten voordeele zijn van degenen die vooral gehaadeld he.bben om de Haversche regeering in 't g'evlei te komen. Al clegenen die op het standpunt staan dat zij van de terugkeerende regeering iets te vreezen of iets te verhopen hebben, zijn nu tegen de Geheel-Vlaamsch-gezinden.Die voorzichtigen, die berekenden, hebben niets te duchten hoe het ook kee-re, integendeel : er zal altijd voordoel zijn voor hen, en voor hen alleen. Moe-f Havere den nieuwen toestand te niet doen, dan zullen zij beloond worden, omdat ze trouwheid aan een toeval-lige, tijdelijke, Vlaamschvijandige regee-irng hooger stelden dan hun trouw aan Vlaanderen. Wordt integendeel, door tot een klaarder inzicht komen, van deze regeering, of door degene die haar opvol-gen zal — de Broqueville is nog geen consul voor het leven, of dit zijnde, dan toch niet onsterfelijk — dan nog zal er méér vreugde zijn om één bekeerde dan om 99 die geen bekeering noodig hebben. Diç van h'et elfde uur zullen niet slechts hetzelfde loon, maar zij alléén het gansche loon ontvangen, dat overi-gens rechtmatig toekomt aan hnn ver-standige berekening, hun behendigheid, hun vaardig aanpassingsvermogen en aan de drijfveer van hun doen en laten. Zij hebben nu niets t» vreezen en later ailes te verhopen. De mannen van den Raad van Vlaanderen integendeel hebben thans mots te verhopen voor zichzelf ; zij offeren zich voor een ideaal ; zij bekronen het strevem van heel hun leven met een daad die lo-gisch ,eerlijk, onbaatzuchtig is, en alleen voordeelig voor een volk ,dat ten deel* niet begrijpen kan of niet begrijpen wil. Wat ze te vreezen hebben — £e kunt het hooreni oin u, ge kunt het lezen i® de geheime schimpblaadjes of aie ge soms al eens een der vluehtelingen-gazet-ten ter inzage bemachtigt ! Wij weten genoeg dat zooiets ailes blaf en bluf is, maar het kan toch dieneu om te vragen aan de belagers : we'ke érijfvwa* oieau kan ka.ndel«n tanzij lief.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods