Het Vlaamsche nieuws

535649 0
09 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 09 October. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 16 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hq3rv0h90q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ ndag 9 uktoocr 1910. iweede jaarg. ISTr 280 Frijs : 6 Centiemen door geheel België ^MgBBaaMMessSflMeWMRKIffaKSVe rë&HHMB tœt£C&??vtP$#!Ka* ampice*.r>mœv± -a- muc^-gu ni M» Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad vac België. - Verschijnt 7 maal per week ÂBÛNNEMENTSPRUZEN j Par '-73 Per ê inaandeo lï.-- Per 3 uaaaden S.— Per ja*r ... . ... 18.— :iX' v »y *i.\i\i-tiu w.. v nt\ ui kjxiiwi\n/iu . Rat VERHULST, Dr Aug. BORMS, Aîb. VAN DEN BRANDE. Met vaste caedewerking yan Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Te!. 1900 _ AANKONDIGINÛEN : Tweed® bladz,, jiei' regel... 2.58 Vierde bladz., per regel... 0.5(1 Ij-wda bisdz., id. 1.— Doodsberdcht g.— Vcor lile annoncé!;, wemde mm «ich EOODESTRAAT, 44 DE OORLOG [eriand en dienstplicht. [den 7 Oktober. — De «Westmiu-Jazette » schrijft : Wij #ete,n niet [e de voorstellen van Redmond — Ljng yan de krijgswet, clementie le beklaagden uit den opstand en 0 yan de aaûvallen op Ierland — uinep aànvaarden. Wij weten niet Ln er Ierland's vijanden van kan oudeii het te hoonen. Het verheugt p te merken dat de bewegi,ng voor pliclit zich bepaalt tôt de doordrij-Vvie er verstandig en gematigd |]en, zien de bijna onoverkomelijke jkhéden van een invoering van plicht in Ierland in. Ook dan,wan-ïome Rule in werking ware, zou } niet in denzelfden toestand ver-als Canada of Australie. Doch met Rule in het staatsblad, is het dui-dat voor een zaak als dienstplicht ng moet worden gehouden met de ig van Ierland. Wij komen niet door te meenen dat wij Ierland abehandelen als een deel van gn-|, Australie denkt nu over dienst-doch zal daaïtoe alleen overgaan, er uit een volksstemming blijkt ineerderheid er voor is. Niemand iveren dat de Iersche volksstem-ien meerderheid voor dienstplicht leveren. Het is verstandig, dat te en en den toch al moeilijken toe-liet nog lastiger te maken. len, 7 Oktober. — Redmond heeft n te Waterford een rede gehou-aarin hij, ofschoon bitter klagen-r de regeering en verklarende, dat verdere vertrouwelijke onderhan-n geen deel wilde nêmeu, zeide houding van Ierland tegenover rlog niet gewijzigd was. Het zou ioen wat de zegevierende beslis-iii vertragen. Hij sprak hoonend e agitatie der conservatieven. De ng van dienstplicht jn Ierland lende en rampen beteekenen, en rp in Ierland zou er tegen in verzet i. De vrijwillige aanwerving was pod. Sedert den opstand liebben Î00 man dienst genomen. Maar de ging met dienstplicht had haar nu Istand gebracht. iTimes» betuigt in een hoofdarti-iardeering voor de,n vaderlandslie-n en verzoeningsgezinden toon, [Redmond zoowel het militaire als ilitieke vraagstuk behandelde. Zij pachen de regels van Redmond's p, dat deze bereid is, er de ver-pelijkheid voor te aanvaarden, A vrijwillige wervingsstelsel in 1 slaagt en stelt voor, dat evenals pad een tijdgrens gesteld zal o, vôor welke een gegeven aantal jiappen door het vrijwillige stel-everd moet worden. Dit is echter î œn omvveg om toch tôt dienst-;»c komen. ' Daily News » en de « Daily Chro-I aanvaarden zonder voorbehoud jmd's wèigering ten aanzien van ptplicht. Parlementaire correspondent van pics » nieldt, dat de regeering nog plissing heeft genomen ten aan-p de toekomstige werving in Ier-J dat het bestuur van de Iersche jfan meening is, dat men daar on-jijk met een veldtocht ten gunste injwillige dienstneming moet be-L rot dusver is de kwestie van een van den militairen leeftijd tetig overwogen en voorloopig re-f regeering op het inlijven bij het 'an de tôt dusver vrijgestelde jon-pien. !beslag genomen post nhagen, 7 October. —- De direc-Mraal der Deensche posterijen Kle.dat de geheele brief- en paket-n den Deenschen Amerika-vaar-rederik III » op weg van Kopen-i'aar New-York, tijdens de door-v,an het stoomschip te Kirkwall 's genomen. aavallen uit de lucht [n< 7 October. — Officieel : Watervhegtuigen hebben op 5 'n ^root, sterk bewapend Rus-Psportschip in de Zwarte Zee EnCn van Fuzzla aang-evallen en ral Pu't;sc^e watervliegtuigen mun;t:°TW,°rpen ?edaan °P vijan-•rj, ' ' ^nnes en kaval«ri« in d.r Dobroedscha. De toestand te Reims H. Huiler, chef van de Engelsche wijn-importtirma Hedges en Butler, schrijft in de « Daily Mail » : « Het is al voor de zesde maal sedert het uitbreken van den oorlog, dat ik in Reims kom. en telkens vind ik het nog treuriger. Oorspronkelijk bestond de be-volking- uit 100,000 menschen, nu zijn er nog maar een 15,000. iir groeit gras tusschen de straatstee-nen, wilde bloemen woekeren tusschen de ruïnen. Reims is werkelijk een doode stad. De « barbaren » staan maar 2 Eng-. mijlen buiten de poorten. Er is geen tram, geen gas, electriciteit, telefoon of telegraaf. Vele bewoners sla-pen nog' in hun kelders en hun bureaux bevinden zich in onderaardsche rotsho-len, waar de Champagne is opgeborgei». De Duitschers hebben geen flesch Champagne aangeraakt, en ook de wijn-berg-en niet vernield, en merkwaardiger-wijze hebben de jaren 1914 en 1915 beide een goeden oogst o-egeven, door oude mannen, vrouwen en kinderen binnenge-haald.Levensmiddelen zijn er in Reims ge-noeg. Vruehten en groenten teg'en lage prijzen verkrijgbaar. Scholen. bioskopen, enz., zijn aile 'io voet onder den grond in de wiinkelders. » iiuikboot- en mijnoorîog Stavang-er, 8 October. — De kapitein van het Noorsche stoomschip « Mallin » seint dat het schip den in dezer door een Duitsche d"ikboot in den grond is ge-boord. De bemanning is te Bilbao aan land gfezet door een stoomschip dat yan New-York op weg- was naar St-Nazaire. Londer., 7 October. — Lloyd's ver-neemt dat het Engelsche stoomschip « Lanterna » tôt zinken is gebracht. De verkiezingsn in de "V ereenigde Staten Londen, 7 October. — De « Morning Post » verneemt dd. gisteren uit "Washington, dat de aanhangers van den président heden hoopvoller en opgewekter gestemd zijn dan zij gedurende den laat-sten tijd waren geweest. Dit optimisme komt ten deele voort uit de inderdaad merkwaardig hartelijke ontvangst, die den président was te beurt gevallen bij zijn verkiezingsreis in Nebraska,waar hi' gisteren twee redevoeringen hield, in welke hij zich niet op het partijstandpunt stelde. De correspondenten van de Republi-keinsche bladen, die met den président meereizen, zijn gedwO'ngen tôt de erken-ning, dat het enthusiasme buiteng-ewoon g root was en dat de menigte die was op-gekomen, ailes overtreffend talrijk was, hetgeen een (voor de Republikeinen) te-leurstellend verschil is met de ontvangst, die onlangs aan Hughes te beurt viel, toen die daar verkiezingsredevoeringen kwam houden. Het is waar, dat toen Ver-scheidene duizenden opkwamen om den Republikeinschen kandidaat te zien,maar uit aile verslagen blijkt, dat — hetgeen al te duidelijk was — hun enthusiasme kunstmatig was opgeschroefd en veeleer uit partijplichtsbesef voortkwam, terwijl de Duitschers, die Wilson ontvingen, in spontané g;eestdrift verkeerden. Hughes maakte geen diepen indruk op de volks-verbeelding".Aan den anderen kant heeft het beroep, door den président op de kiezers gedaan, zijn gehoor geheel meegesleept en was de wijze, waarop zij hem begroetten, klaar-blijkelijk oprecht. In New-York (stad) hebben gister-avond 5000 Ieren gesist, toen de naam van Wilson g-enoemd werd als « den bes-ten président dien Engeland ooit heeft gehad ». De vergadering, waar die woor-den werden gesproken, werd gehouden onder oatronaat van de American Truth Society, die met Duitsch geld gesteund wordt en waar de propaganda-organisa-tie van Bernstorff en Dernburg achter zit. (Dernburg is al lang niet meer in de Vereenigfde Staten.) Niettegenstaande het optimisme van de Democraten.. acht men in de best inge-lichte kringen de verkiezingskansen van Hug-hes de beste : ofschoon erkend wordt, dat h«t verschil gering is. {Zit. vtrsolg iwtf.it blaâzijd?). Onze Groote Geïilustreerds Letterkundige Prijskamp Pieter Cornelisz. HOOFT îSSI-1647 Wat Hooft nog voor 011s zoo aantrek-kelijk maakt is zijn .natuurgevoel. He( landschap om zichzelf is wel geen onder-weqi van zijn lied : 't is de achtergronc of het midden van een liefdesgevalletj{ of moet een stemming aangeven. Zoo teekent hij de teere schoonheic van een bloem, den droomerigen gajig van een beekje waarin zich de wilger spiegelen, of begroet hij de triomfante-lijke zon, den vorst van het licht. Naai hijzelf gestemd is, ziet hij de natuui helder en lachend of somber en druile-rig.Het zuchten van den wind Bewdegt de droe^'e boomen. Het leven van Hooft staat in den eeredienst van de vrouw ; hij verheer-lijkt haar met hoffelijken zwier, aan-bidt en vergeodt haar met zelfvernede-ring. Het is de- ridderlijke lyriek van de Middeleeuwen, die onder de Italiaan-sche Hergeboorte weer opflakke.rt. Hij maakt een ondcrscheid tusschen Liefde en Minne. Min is de zinnelijkheid ; Liefde is geestelijk. Zoo had Coornher! re.eds al geleerd. Min, door lichaams-schoonhcid verwekt, wordt geadeld dooi de Lra'de, uit geestelijke' schoonheic voortgesproten. Liefde staat hooger dan min. Is de vrouw het schoonst in de natuur, de. oogen « zielszoete lichten »zijn het schoonste van de vrouw,- want daaruit spreken govoel en gedachte ; door die vensters blikt de verliefde in het .ge-heimzinnig oord van haar geest. Behalve, in zoovele liederen, heeft Hooft de tegenstc-lling van Liefde en Min uitgewerkt in het herderspel Gra-nida.Welk een zangerigheid en lenigheid Hooft aan onze taal heeft gegeven blijkt vooral uit zijn miuneliedcren. Zoo zijn geclicht aan Amaryl. Het is de bekoor-îijke verdichting van e.en eenvoudig ge-val uit de werkelijkheid. Hooft loopt 's avonds ongeduldig te drentelen voor het huis waar zijn Amaryl aan een danspartij doel neemt. Zij voelt zijn aanwezigheid çn treedt buiten ; ze spreekt hem aan met den naam van Cephalo (Kefhalê beteekent hoofd in 't Grieksch) en zegt dat haar voorge-vocl van zijn komst haar niet heeft be-drogen.Eerst beschrijft de dichter den nacht, met ée blau-we nachtvvolken, die de ster-ren dekken en als 't ware doeu inslui-meren. Wat een dichterlijke. strophe! Amaryl, de deken zacht Van den nacht Met zijn blauwe wolkenbuien, Maakt de sterren sluimerblind En de wind Zoekt de maan in slaap te suien. Maar zij dreigt me : zoo ik dra Niet en ga, Achter 't luwe woud te duiken Waar z' een uiltje vang^n zal Met geval In de bolle rozenstruikc-n. Zal ik heel den weg alleen Dan betreen In de nare duisterheden ? Neen ge ! zei me toen de min 't Is mijn zin U te leien, we'es tevreden ! Amaryl, ik sta hier veur Dcize deur, Zal de dans nog lange dnren Waar gij binnen aan krioelt, Noch en \oelt Deze koude buitenuren? Maar zie ginds, of 't 00g gemist? Neen, zij is 't ! Amaryl, mijn lieve leven ! — Cephalo, van waar komt gij? — Vraagt ge 't mij? Lief, ik zal u antwoord geven. Kon ik leven zonder u Ik zou nu Niet gaan dolen langs de wegen — Ach ! het harte tuigde 't mijn En ik vijn : Cephalo, gij komt mij tegen ! — Schoone ziele vnn mijn ziel Als u viel In uw bezige gedachte 't Geen dat ik had in mijn zin Denk, dat min, Vlugge boo, de tijding brachte. Pieter Corneliszoon HOOFT. Bdgischê Voorîichters in Traosvaal 1 De N. R. C. schrijft : Met bevreemding lezeu wij den volgendei aanhef van een brief van den Parijschen kor respondent van de « Tijd » : « Voor het groote publiek is het veelal eei geheiiu gebleven — aanvankelijk, trouwens • zorgvuldig bewaard en bewaakt door de En ; gelsche censunr — dat reeds in Oktober 191' twee Vlaamsche afgevaardigden, M. 13ngèn< Statidaert, volksvertegeuwoordiger van Brug ge, en Dr. van de Perre, volksvertegenwoordi : ger van Antwerpeu, te Londen zijn scheej gegaan met een officieele zending der Belgi sche regeering, om in Zuid-Afrika de stam verwante Boeren nader en beter in te lichtei over den EJuropeeschen oorlog, dan tôt noj toe geschied «as door de pro:Germaansch( bericlitgevers. » Als het groote publiek van die reis niet af weet, dan zou het alleen zijn, omdat het dt heele reis vergeten is, maar destijds hebbei Engelsche en Zuid-Afrikaansehe kranten ei volop en uitvoerig bericlit van gegeven. Wi, hebben er nog een en ander van overgenomen o. a. toen wij het noodig vouden aan te toonen dat M. Standaert niet erg van Zuid-Afrikaan-sche toestanden op de hoogte nias. Hij liielc in ons blad echter vol ; aarom wij ons oj prof. Bodenstein beriepen, die toen in ons blac met zijn gezag verklaarde, dat M. Standaert het aan het verkeerde eind had. Onze lezen zullen zich dat geval nog wel herinneren (Kursiveeriug van het «VI. N. ») Overigens zal wie van Zuid-Afrikaanscht dingen weet moeteu glimlachen om de bewe ring, dat de Boeren over den oorlog in Europf beter ingelicht moesten worden dan « pro-Ger maansche » berichtgevers het hadden gedaan Dat was nota bene in het begin van den oor log, toen Zuid-Afrika, gelijk de geheele bui ten-Europeesche wereld, den oorlog schiei alleen kende uit Reu.ter-telegrammen en wai ■ verder de Engelsche censor over de kabeb doorliet. Wij kunnen er nog bijvoegen dat in zijn avondblad van 17 Mei 1915, de N. R. C . eene correspondentie uit Saint. Adresse (Havre) opnam met de indruk-ken die Dr. Van de Perre a als Vlaming bij den Zuid-Afrikaanschen tak van 011-zen Nederlandschen stam had verno-men ». En waar de. Antwerpsche volksverte-genvvoordiger li£t had over hc.t Afri-kaansch dat, volgens hem, door de^Boe-ren «de Taal» wordt.genoemd, liet de redactie van de N. R. C. er de volge.nde terechtwijzing op volgen : « Indien de heer Vandeperre meent dat ds Afrikaanders hun taal 7.00 noemen, vergist hi; zich. Het zijn de Engelschen die haar sedert lang als « the Taal » plegen aan te duiden. » Daaruit blijkt wel duidelijk dat beide « officieele zendelingen » zich gindei vooral in Engelsche midde.ns hebben be-wogen en aan Engelsche brou hebben geput. Zoo konden ze van de Zuid-Afri-kaansche toestanden zooals die zich in werkelijkheid voordoen wçinig op de hoogte gebracht worden. Dr. A. B. DAGELIJKSCH NIEUWS DE DOOD VAN ANTWERPEN. — Leest in ons nummer van morgen het artikel van onzen medewerker Luc, « De dood van Antwerpen. Moet de stad lijd-zaam haar lot afwachten? ». Wij vestigen de aandacht onzer lezers op het voor de Antwersche haven levens-gewichtig vraagstuk dat er in behandeld wordt. De toekomst van de haven mag geen Antwerpenaar onverschillig laten ! « DE TOORTS». — Nummer 16 van dit Vlaamsche weekblad bevat een gees-tige plaat over de aanvallen van een ze-kere pers op de « Toorts ». Prof. Bodenstein stelt vast, reageerend op het artikel nopens het Hoogeschoolmanifest van J. Hoste T r., dat de aanvaarding van de Gentsche Hoogeschool een dwingend Vlaamsch volksbelang is, en dus moet plaats vinden. J. Visser bespreekt een artikel uit het Engelsche « John Bull » tegen Hollands neutraliteit en onder-zoekt met het geval 1713 als voorbeeld of Engeland een goede bondgenoot is. B. O. B. geeft een schrijven van Dr Claus weer, dat wij reeds vroeger afdruk-ten. A. S. van Vessern begroet met blijd-schap twe'e artikelen uit een niet sympa-thiek gezinden hoek, namelijk van de hoofdredakteur van de « Nieuwe Amster-dammer » en een van prof. Brouwer, die beiden veel meer bewijzen van begrijpen geven dan tôt hiertoe het geval was. M. Minnaert komt even terug op het artikel van prof. Brouwer om hem de dwingende noodzakelijkheid der heropening, iets waar de professor aan twijfelde te betoo-11 en. Eindelijk sluit eene stam-politiek-ru-briek het numrsier. DE TELLING VAN NIJVERHEID EN HANDEL. — Het is een belangrijke arheid uit de dokumenten der algtmeene telling van 1910 d« gegevans te halen noodig tôt de opmaking der statistieken over de niiverheid, en den handel. Dit groote werk nadert zijn voltooiing. Ir werkelijkheid is het de eerste maal, da( men den Belgischen handel recenseert. Tôt nu toe had men zich alleen bepaald tôt de nijverheid. De verkregen uit-komsten zijn van het grootste belang. 1 De werkliedenbevolking is aanzienlijk toegenomen in het land. Het Vlaamsche t gedeelte vooral legt zich meer en meei , tc-e op de nijverheid. Alleen in de pro- - \ incie Antwerpen is de werkende stanc ' meer dan verdubbeld sedert de volkstel-; ling van 1896. In West-Vlaanderen be- - cijfert zich de aangroei der werkmans-> klasse op meer dan 50.000 koppen. De ^ kwestie van het gaan werken der arbei-( ders buiten hun gemeente, heeft het on-; derwerp uitgemaakt van een bijzondere : studie. Sug-gestieve vaststellingen zijr op dit punt verkregen, waaruit men, pet . gemeente, het aantal werklieden leert i kennen dat in andere lokaliteiten clan die ' van hun gewone verblijfplaats gaat werken. De tabellen zijn opgemaakt per ka-| tegorie van industrie of van bestemming. ■ Het gezamenlijke werk is aan een nauw-kcurige en strenge herziening onderwor-pen g-eworden, welke de statistieken ; van een onberispelijke juistheid en nauw-; keurigheid doet zijn. DE SAKSERS WILLEN GEEN OORLOG TEGEN DE TABAK. -| Men telegrafeert uit Dresden, dat het . Heerenhuis tôt hetwelk door het ■ « Duitsch Verbond tegen de tabak », een ; voorstel gericht werd, strekkende het . tabaksg-enot te verbieden, hetzelve zon-: der eenige overweging verworpen heeft. HOOGESCHOOL. _ Wij lezen : Genève, 5 Oktober. — Bijna twee-honderd Duitsche geinterneerden hebben verlof gekregen de universiteit te Zurich te bezeeken. Zou het nu mogelijk wezen ook Beigische krijgsgevangenen in het be-zette gebied de hoogeschool-leergangen te laten volgen? DE OPEISCHING DER WIJNEN IN IRANKRIJK. — Het Fraiïsche krijgsbeheer heeft doen weten op welke manier de opeisching der wijnen zal plaats liebben, bestemd om de bevoor-rading der légers te verzekereii gedu-1 en de den veldtocht van 1916-1917" De ppcpching zal alleen geschieden b.i de producentcii. Zij zal voor icderen wijnoogster worden toegepast op het zesele gedeelte der oogstaangifte. Een ooeischingsbiljet zal door den burge-meester aan iederen eigenaar worden af-gegeven op het oogenljlik zelf, dat hij zijn oogstaangifte zal onderteekenen. De oogsten beneden de dertig hectoliter zullen vrij blijven van opeisching. Boven-dien, behoudt het beheer zich het recht voor, zoodra de uitslag der opeisching bekend zal zijn, en voor den Slsten De-cember 191/5 op zijn laatst, de vrijstel-ling voorzien voor de kleine oogsten uit te breiden, ten einde slechts de voor de legerbehoeften noodzakelijke hoeveelhe-den to; den komen den oogst, te reservee-ren.Daarenboven zullen de landwijnen en de «grands ordinaires» van de opeisching ontheven zij,n. De vergoedingen, welke de waarde van den wij11 vertegenwoor-digen zullen later vastgesteld worden op het voorstel der schattingskommissies, overeenkomstig de reclitspleging voorzien door de wet op militaire opeischin-gen.DE NEDERLANDSCHE STEDEN IN DE. XVI' EEUW. — Bij den uitge-ver Martinus Nijhof, in den Haag, is de eerste aflevering verschenen van een kaartenwerk eenig in zijn soort, hetwelk een groot historisch belang biedt. Het is een herdruk in fac-similé van de be-roemde verzameling Nederlandsche stadsplannen van Van Deventer. In 1558 had Fhilippus II den kaarten-teekenaar Jacob Van Deventer gelast de steden van Nederland te bezoeken en er plannen van te teekenen naar de juiste verhoudin-gen. Van Deventer wijdde jaren aa,n dit werk, totdat hij Philippus II zijn groot kaarten-atlas, twee banden uitmakende, kon overhandigen. De origineele teeke-ninge,n van Van Deventer bevinden zich tegenwoordig nog te Madrid. Sedert lange jaren waren de meeste nadrukken, tôt dien tijd naar de oorspronkelijke tee-keningen, naar aile hoeken verspreid ge-worden, totdat in de twsede helft der vorige eeuw, men er i.n slaagde de Hol-landsche archieven er mede te verrijken. Een klein gedeelte der oucle afdrukken wordt bewaard in de Koninklijke Biblio-theek van Brussel. terwijl het overblij-vende zich te Madrid bevindt. Men vuedele sinds lang den wensch een herdruk van deze waardevolle platen uit te geven. Voorloopig heeft men slechts een fac-similé uitgegeven der plannen, welke zich iri Holland bevindep ; na den oorlog zal men het werk volledigefl met die der plannen, welke in Brussel e.11 Madrid bewaard worden. De Vooruitgang der Vlaamsche Sedachte Prachtig=geslaagde vergadering te Antwerpen Na Merksem, Eeckeren, Borgerhout, Berchem, eindelijk ook Antwerpen. Hoe zou, te Antwerpen, het Vlaamsche woord aanhoord worden? —• Goed. — Ja, voorzeker goed. Antwerpeni was destijds te diep gehoond geweest om nu al dien hoon te zijn vergeten ; Antwerpen had te heerlijke offers gebracht, opdat het zich niet zou bewust zijn van zijn recht tôt spreken ; — van zijn onver-vreemdbaar recht om naar het Vlaamsche woord te luisteren; — ja, ook in dézen tijd. Meermale,n had daarenboven Antwerpen het bewijs geleverd, ten spijt vau auonieme bezwadderaars, dat het trouw bleef aan het Vlaamsche ideaal ; getuige er van de geestdriftige viering van den Gulden-Sporenslag op 11 Juli 1.1. ; het samenstroomen van graag-luis-terenden naar de voordiacht over Von-del ; getuige nog, en bijzonderlijk, de roerende vergadering van September in het Koninklijk. Atheneum. Daarom dat het ons niet verw'onderde de ruime zaal van het Eldorado te zien volloopen door menschen uit aile klassen vau de samen-■eving, gekomen om 110g cens tq meer het mooie woord van de Vlaamsche op-staiiding te hooren. Ruim 500 à 600 menschen, damen en heeren, wetklui en be-ambten, studenten en gestudeerden, za-ten te vvachten, verlangend te luisteren. En nauwelijks verscheen Dr. Jacob op het verhoog of alreeds klonken en ver-luidclen de toejuichingen, begroetend clezen koenen, geleerden drager dc-r Vlaamsche gedachte, die hij, op zoo tref-fend-methodische wijze, zijn publiek weet voor te dragen. Deze eerste spreker handelde over het passivisme en het aktivisme in de huidige Vlaamsche bewegiiig, en door een klaar, tevens een streng wetenschappelijk be-toog, bewees hij, hoe het aktivisme, in deze tijden, de plicht-uiting der bewuste Vlamingen zijn moet en dan ook is. Tegenwcrpingen voorkomend, wijst hij er op hoe de aktivist, alvorens tôt de daad te besluiten een zwaron strijd mtet zijn geweten heeft uit te strijden gehad; hoe de aktivsi, hanelelend thans, weet waarom hij handelt en noodgedwongen1 optreedt Inderdaad, waarom, beweert de Beigische regeering, heeft België déelgenomen aan den strijd? Bij monde harer vertegemvoordigers, als Goblet d'Alviella, wil B'elgië vôôr Europa en v6ôr de heele. wereld het recht der kleine itatiën handhaven. Deze nu worden bepaald door stam en taal. Wij, Vlamingen, zijn aldus, naar die verklaring-zelf, eene kleine natie. Strijden wij voor haar recht, dan maken wij heeleinaal geen afbreuk aan de Regeering. Wij kunnen heel gemakkelijk bewijzen, zonder dat onze redeneering kan worden teniet gedaan, hoe, naar de Beigische verklarin-gen, onze beweging evenwijdig loopt met wat de Beigische regeering zegt tei willen handhaven. Het beste middel, daarenboven 10m de heele menschheid te dienen, dus ook België, is ons eigen volk dusdanig te, dienen dat het, onder àlle opzichtcn, komen kunne tôt volledige krachtontwikkcling. Zoo beschouwt doet ook het Vlaamsche belang geen afbreuk aan het Beigische belang. Inderdaad, àl wat het Vlaamsch belang schaadt, schaadt tevens het Belgisch belang ; evenzoo voor het Waalsch belang.Wij verlangen niet dat Wailonië aan Vlaanderen onderwor-pen worele ; wij eischen gelijke rechten voor elk der beide volkeren leveyid in het Belgisch staatsverband. Maar de Beigische regeering gaat daar niet op in.Daarom onze strijd ; zij verklaart zich tegen ons, niettegenstaande de ontzaglijke offers die zijn gebracht. Zij volgt dus de oud-Belgische traditie, dezelfde die de specifiek Vlaamsche bedrijven stelsej-matig verwaarloosd heeft ; die weigerde op voldoende wijze onze taal te doen eerbiedigen, den landbouw en de zeevis-scherij te steunen, die de koolmijnen uit het Kempisch bekken aan vreemden heeft verkwanseld. Zedelijk hebben wij heelemaal het recht om voor onze toekomst te zorgeii ; daar niemand anders dan wij het kunnen doen, zoo hebben wij ook den plicht tôt handelen. Wij mogen, als volk, niet tôt aile offer bereid zijn, zonder dat we juist weten waarom het gaat. Als de Regeering naar buiten wel verklaringen afleg-gen kan, dan moet' zij ook kunnen die verklaring naar binnen af te véggen.Het past geene regeering twee gezichten te vertoonen. Recht is recht, nu en altijd en de toezegging van het recht kan niet worden uitgosteld zonder eene besten-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection