Het Vlaamsche nieuws

2356 0
06 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 06 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41m69t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Laterdag 6 Eebru^ri 1915. Eei ste Jaarg. Nf 2A Priis : < Centiemen door greheel Beîerië Vlaamsche Nieuws H et best inge&icht en meast versoreid Nieuwsblad van Belgié. - Verschijnt 7 maaJ per week ABONNEMENTSPRIJZEN ; ■s, ffêek ■ - 0.35 | Per 3 msanden À.OÛ ■p-a>a8jré » < 1*60 ; Per 6 maander. 7.50 Par jaar ....... 14.00 BESTUUR : Si îlocîdopsteSkr: Atfons BAEYENS Sehesrder: Ant, VAN OPSTRAET BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEÎ* Tsleïoon E990 nm ■>■■■ ■■nui ■ mm i mu nu —i AANKONDiQINQEN ; Tweeds biad/ per regel . 2.56 | Vierde bladz. per regel . 0.85 ï>srds :>y. !d. . 1.00 j of yolgens orersenkonist. Doodsbsrieht 5.00 MALKANDER KENNEN ■pù schrik voor h et onbekendé, die in H -ber 1914» hoiiderd duizenden inen-Bhc-n uit België de wijk deed nemec ■ Holland, zal voor zeer velen voor- ■ >c geyolgen hebben. Zoo, ten min-H kebben we herhaaldelijk kunner ■;en in verschillende bladen. Daar i; Bel wat van aan. Voor eene menigte BciQe foidea » welke nooit verder der ■• vu zijn ingegaan dan de Gitschote, H t|en Boschuil, en die bijgevolg van à. ■ ver' :-r lag slechts een zeer vaag idée Bdden, is de kennismaking met men-■' clie hcoger-op verblijven, heilzaarr ■cffeest. Zij hebben kunnen ondervin-Ben dat niet uitsluitend in de Blinden-M - goede mensehen wonen, die brooc Btdeeleu en aardappelen, en gratis vooi Blets, uit pure naastenliefde, hnn mede-Benschen huisvesten en laven. ■ In den mond van eenige onde Ant Brerpscbc pêkens en roékens leeft nog B n deuntje, dat in de straten van Ant-Berpen gezongen werd in 't jaar '30 B'.en Chassé, van uit de Citadel, de stac I 't Was een franco-vlaamsch schimp B waarin verteld wsrd van de rood Broc-ken die Chassé kwamen chasseeren B eindigde met de specifiek Franschi ^■îitbo-r-zeaninfï • 7-î . voor den Hollan ■ De prachlige wijze, waarop de Hol B^iidache natie de Belgische vluchtelin B® ter hulp* kwam, zal aan deze we B»'lerc gedachten hebben gegeven om B'fit de Keeskoppen. I 't Zal wel onnoodig zijn dat we hie: B<™kn hoe soîdaten en burgers, van a ■ : grecs tôt in het hooge Noorden vai Borland, zich liefderijk wijdden aai B® fetand en verpleging van arme et B^elooze.Bolgcn. Wij hebben 't ge B «n van dichtbij, hoe allen zicl B'oeite gaven om de slachtoffers van dei B>rlog te helpen, hoe armen en rijkei B r best deden, om hen, die van aile B» beroofd, ten ininste te schenkei l.r zij 't eerst behoefden ; en 't deec B«ook genoegen te hooren hoe velen m m hun leveri geen voet hadden geze R i de heerlijkheid van Berg-op-Zoom o ■le baron ni je van Breda, en te Antwer ■"a uit overlevering wel eens tegen d( ■ Keeskoppen » uitvielen, met aandoe B'3£ vertelden van de goedhartigheid ei ■ groote liefdadigheid van het volk vai Borland. ■ Zij leerden maîkaar kennen, de armei ■ :it de sîoppen en stegen der groote we ■ivldstpd aan de Schelde, en de niet vee B*« bedeelden, maar hartelijk meewa ■i&e inwoners der weinig weeîderigi ■ 'raten van de grensdorpjes en steden ■Van hun weinige weelde deelden d ■etien raede aan hen die niets meer had B®, en allen gevoelden zieh, tegenove V® ontzettende ramp die 't kleine Belgi md, als solidaire slachtoffers van he B°dl°t Zij leerden malkander kennen ■ «ter, inniger, dan het ooit op ander /ou raogelijk geweest zijn. I fer, als de Belgen de Hollanders be ■ f leerden kennen en waardeeren, a] B i cnderv.onden hoe onder de uiterlijk ■ iverschilligheid van den Noorderbroe een warm hart schuilt en eene die Rîvoelige ziel, — de Hollanders zulle ■ '• Belgen niet hebben leeren kennen va 1-® voordeeîigste zijde. Althans niet d I wmingen, Want behalve het volk, d stakkerts, de proletariërs, de doolaars, door den storm over de grens gezweept, en die Vlaamsch zijn door en door, vluchtten ook lieden van hoogere stan-den. \ erkeerend in beteren doen. En deze Vlamingen deden eu doen in Hol-1 land wat zij doen en deden in België : zij ■ steîlen zich aan gelijk belachelijke poes-jenellen, xerîoochenende hun taal en ! landaard, hun best doende om er uit te zien als Franschen. Zij leveren 't mate-: riaal om de schouwburgbezoekers in Holland toe te laten het tooneel-figuur : van Beulemans te vergelîjken bij het oorspronkelijke. De aankondigingen, welke zulke be-i goede personen in de Hollandsche bla- ■ den plaatsten, om vrienden, bekenden, ■ familie ep te sporeu of nieuws van zich zelf te geven, zijn meestal in 't Fransch • gesteld. En dit Fransch, verkwanseld ; door Hollandsche letterzetters is vaak • éenig ! Waar de tekst van de aankon-diging Vlaamsch is, staat men soms 1 star, als men de namen der straten in Vlaamsche steden uitsluitend in het ■ Fransch aangeduid ziet. En zoo is het • ook dikwijls met plaatsnamen het geval. Ik heb een zitting bijgewoond van ; vluchtelingen, te Bergen-op-Zoom, waar • everwogen werd, of men al dan niet terug zou keeren naar Antwerpen. Van ■ de veertig à vijftig gekende Antwerpe- ■ naren die daar aanwezig waren, spraken 1 er tutee Vlaamsch. Er is meer : een per- • soon, Nederlander, die zich groote rnoei-te had gegeven om de Belgen te helpen, r- die dag en nacht werkte om ieder onder-E komen en voeding te bezorgen, werd ge-î huldigd, — zeer te recht ! — met eene i redevoering... in het Fransch. De takt-î looze redenaar, een Antwerpsch advo- - kaat, zag niet, dat de heer in kwestie i het Fransch niet of zeer gebrekkig keii-i de, en bij al de hulde die hem in een i vreemde taal werd gebracht en waarvar 5 hij weinig of niets verstond, een mal i figuur maakte. 1 De franschdolheid der Belgen in Hol-, land is oorzaak dat onze Noorderbroe-t ders een zeer verkeerd gedacht krijgen F over ons land. Zij meenen werkelijk dat ■ bij ons niets Vlaamsch is dan onze eigen-? namen, met hier en daar een pîaats of ■ straatnaam in 't Vlaamsch. Dit misver-i stand geeft zekere schrijvers soms kod-! dige diugen in de peu. Zoo verscheen onlangs in Holland een i boekje van een journaîist, die over de - Moerdijk zeer bekend is, heer J. L. Pi-1 suisse. Het heet De Franc-Tireu? van - Warsage. Hoofdpersoon is zekere Kreej>-> le Kamiel, waaruit men met een weinig . goeden wil « kreupele Kamiel » kan ma-s ken. Er is in het dorpje Warsage —• na- - bij Visé ! — een stameneetjee, waarvan r de baas Dierkx-Lammen heet. De eenige s « rooie » van het dorp heet Brakx, en de t « gard'ehampêtre » heet Jef Luitjens... Bîijkbaar stelt de schrijver zich War-e sage voor als een Vlaamsch dorp, waai aî de mensehen Vlaamsche namen dra-gen, maar waar 't bestuur Fransch is.. s Want het dorp heeft... een maire... e Laat ons hopen dat de huidige ge benrtenissen voor gevoîg zullen hebber p dat, gelijk wij de Hollanders beter leer-n den kennes, zij ook een beteren en voor n aî juisteren kijk op ons zullen krijgen.. e Het wordt waarachtig tijd. e| A. i 11 m n «n i i mu i ■■■■manu n n Ûe Hollandsche Generaal fes in het hoofd*? warliei van het Duitsche leger j'fcneraal Prins schrijft eene reek ™»vtn over het oorlogstooneel : ^ Nabij Saarbriicken, de voormalig '-ansche grenaen passeerende, mochte *'i het slagveld van het eerste (bijna he „"n!ge) met succès gevoerde gevecht & ^anbehen in 1870 ( 2 Augustus) vluchti a"schouwen. Het riep ons onmiddcllij e -î|%sgebeurtenissen van dat jaar H voor den geest. Wat volgden d ^'dslagen : 4 Augustus bij Weisser w. Si 6 Augustus bij Spicheren en b ôrth, 13 Aug-ustus bij Borny, ten oo: 'fl van Metz, 16 Augustus bij Mars 1 ,®ur en j8 Augustus bij Gravelotte, be ç «n westen dier vesting, elkander toe ® v*rba?endp «n/ïlbeid op, otr reeds September daaraanvolgende met de in neming van Sedar, feitelijk een eind< aan het actieve Fransche leger te maken Want hetgeen daar niet werd krijgsge vangen gemaakt, ging over de Beigisch grenzen om geïnteerneerd te worden. Di rest was toch na de îaatste nederlaag o] 18 Augustus opgesloten in Metz, « li Pucelle », om ten slotte met haar te val ien. Op het ooriogstooneei In Lotharingen de reis via Thionvill en verder in westelijke richting voort zettende, staken we spoedig de Fran sche grenzen over, en wel bij Audun waar de sporen van den geleverden striji en weliicht ook van frantireursgevech ten, in vernielde huizen en enkele grave: zichtbaar waren. Daar kwamen we alzoo reeds dadeliv ■ onder den voor mij allernieuwsten indru1 (Atjeh tel ik even niet mee) vau op he ■ ooriogstooneei — op de « Kriegsschau platz » — te zijn. Van franmtireurs apreek ik, orada deze treurenswaardige wijze van strijd voeren ook hier offers heeft gekost. Te Audun zouden ni., naar ik van eer officier vernam, een 30-tal inwoners zij' g-efusileerd ; doch verder sporende lang Longguvon, waar hevig gevochten was zag ik langs den spoorweg bij het sta tion belangriike sporen van het ariiile rievuur over honderden meters. Vee I huizen waren daar verwoesl; somber d-stemming bij het zien dragen van ee! paar, met hoog verguld lofwerk versier de, doodkisten, vçrmoedelijk bestemd om gesneuvelde hoogere officieren, di men op den geboortegrond een laatst rustplaats geven wilde, derwaarts ove te brengen. Maar veel tijd om dit ailes te overwe gen was er in den trein niet, bij al he geheel ongewone, dat de reis elk oogen blik aanbood. Hier was het de militait' orde aan het station — het vervoer ge schiedt door het spoorwegbataljon, al thans door Duitsche beambten — elder de bewaking van eiken overgang doo manschappen van den landstorm, in don kere kleeding en bewapend met het oude re modei geweer, waarmede zij indertiji geoefend zijn ; maar meer in 't bijzondt was het ook datgene, wat de arbeid de Duitschers daar in korten tijd had ge wrocht, om al de door de Franschen bi hun terugtochi vernielde bruggen, via dukten en tunnels weder in bruikbarei staat te herstellen of hulpbruggen ei spoorbanen te bouwen of te leggen. Zoo was even vôôr Longuyon de tun nel over wel 100 M. lengte vernield, ei was men thans zoo ver met de opruimin< gevorderd, dat we er door konden rij den. De zijwanden zag men met nauv aan elkander sluitende bijna loodrechîc staahde païen beschoten ; een deel var 't dubhe! spocr was alzoo opgeruimd De rnede gesprongen tunnel onder doo h t hooge fort bij Montmedy was wel ' i; waar nog niet nersteld, maar het spoor wegbataljon had een hu!pb''in om di kleine vesting heen gelegd, zoodat dit reeds een paar maanden gcleden in ge bruik kon worden genomen. Bijzonder intéressant — en fantastiscl — was het, om, in de inmiddels ingetre den duisternis, over hulpbruggen rijden de, vlak daarnevens op een diepte vai 'n 20 m. onder helschc veriichting en he; tusschen de pijlenbrokken bruisen var den stroom, arbeiders op en bij die brok ken aan de herstelling er van werkzaan te zien : als « Heinzelmânnchen >-•, zooab een Duitsch reisgenoot opmerkte. Wa' zou dit voor den te vroeg daarheen ge ganen grooten schilder Josselin d' fongh een prachtig onderwerp zifn ge weest voor een nieuw meesterstnk-, a! dat van zijn bekende stokers voor d' vuren van de hoogovens. ...Nog een korte wij! en we hebben he" voor zeer velen zoo mystérieuse « Hoofa kwartier van het leger » bereikt. In het hGofdkwartier Al was de omgeving waar ik mij be vond van een andere natie, het vormde voor mij als oud-officier in 't bijzonder een buitengewone attractie, mij zoo w-ee eens in een militaire kameraadschappe lijke omgeving te zien geplaatst. Zeer interesseerde een Hollandscl sprekende reserve-Hauptmann er zici voor, hoe 't mij was gelukt, deze rei mede te mogen maken, wijl men daar mede zéér moeilijk was. Ik vertelde hen daarop de geschiedenis der zaak. Hi was bij 't Hoofdkwartier bîijkbaar bêlas met persaangelegenheden. Voor elk on derdeel van dat zeer samengestelde li chaam zijn trouwens spéciale officierer — soms burgers — aangewezen. D( nauwkeurige samcnstelling zou voor dt lezers van het « Het Vaderland » van weinig belang zijn. Slechts wil ik dien-aangaànde nog opmerken, dat bij cK zeer ruime keuze van officieren, die hei Duitsche legerbestuur, ook door zijn ta! rijke reserve-officieren, ter beschikking staan, elke taak steeds door een voor dai onderdeel zeer geschikten officier ver-vuld wordt. Trouwens reeds in 1870 had men bi; het Hoofdkwartier b.v. een specialer Hoofdofficier van den Generalen Stal voor de redaktie der bevelen. En wai daarvan kan afhangen ! Een klein voor - beeld. Den dag, dat Mac-Mahon (f ? Augustus 1870) bij Wôrth werd versla . gen, was aan een op enkele uren ver- - wijderd Armeekorps bevolen zoo sne ? mogelijk aan te sluiten, en dat korp^ ; kwam te laat. > De Duitsche Generale Staf zoude nie' » hebben gelast « zoo snel mogelijk » - maar bepaald hebben, hoe laat het aanwezig moest zijn — en dan ware het 07 tijd geweest. Had de Fransche General» a Staf in 1870 ook zoo gehandeld, dan zoi Wôrth waarschijnlijk als een overwin-ning der Franschen gebœkstaafd zijn. ; Het pastssrliemd m Itaplssn Veierlc: proeven wordeu genomen,oui < den soldateu in het veld schilden en an-t dere uitrustingstukken te" bezorgen, on; . hen te beschermen voor de vijandelijkc kogels. t Dergelijke proeven zijn niet nieuw, 1 Vont ge het verhaal niet van het pant-•erhemd van den grooten Napoléon? De keizer kon soms een beetje achter-lochtig zijn en eens, vôôrdat hij een ocht naar België ging ondernemen, liet iij een als zeer bekwaam bekend aange chreven zijnde wapensmid bij zich ont deden, en vroeg hem of hij een pantser iemd zou kunnen vervaardigen, dat aai ille waper.s weerstand booel. De smid beantwoordde de vraag be-estigend en op den bepaalden tijd ging îij zelf de bestelling afleveren bij den 'ceizer. Napoléon onderzocht nauwkeurig het loor meesterhand vervaardigde werk-;tuk en zegdë toen tôt den wapensmid : -— Pas dat ding, eens aan. Ik wil zien iioe het zit. De smid gehoorzaamde, maar merkte :ot zijn schrik dat de keizer een pistool u de hand nam. — We zullen eens onderzoeken, zeg-le Napoléon, of het pantserhemd de be-oofde proef doorstaat. Stom van schrik voldeed de man aau lit bevel. De keizer trad een paar passen achter-iit, mikte op de borst van den man en /uurde. De kogel ketste af en vloog in en hoek van de kamer. Het pantser-îemd was onbeschadigd gebleven. — Draai u om, beval Napoléon, ïam een ander pistool en schoot 10g een keer. De kogel trof thans in len rug, doch met dezelfde uitwerking. Toen nam de keizer een jachtgeweer iïi herhaalde de proef met schoten tegen naag en schouders van den smid. Het oantserhemd bleef volkomen onbeschadigd.— Ik ben tevreden, sprak de keizer, lie in een goede stemming was geko-men. Hoeveel moet ge voor uw werk lebben ? Op bedeesden toon vroeg de smid acht-tien-duizend frank loon. — Dat is te weinig,, beweerde de keizer, ga naar mijn betaalmeester en laat u zes-en-dertig-duizend frank ge-\'en. Ge hebt de proef meesterlijk door-staan. ©§1*1 gie Hant- salJtfèphéW'oV fo bauren Onder de vele takken vau nijverheid, waarvan de oorlog de bedrijvigheid ol l'ernietigd of verdreven heeft, is er zeker 'een enkele die meer belangstelling ver-Jient dan die, welke door geheel de we-reld Brugge, Mechelen en Brussel be-roemd gemaakt heeft. Wie kent er niet die meesterstukken /au symetrie in zoovele lange uren ge-duidig vervaardigd door eenvoudige en ruwe handen? Dat ailes was met ondergang be--lreigd ! De speidekassens vveruen weg ^eborgen, de oude kantwerksters leden .îonger en koude in huune modderigt jteegjes en in de triestige begijnhoven. Dank zij de « American Commission .or Relief in Belgium », gesteund dooi le Duitsche overheden, zal de kantnij--erheid weder verrijzen en wij zullen dus, .-erlang de vlijtige feeën aan den arbei.l /.ien, die met hun grove vingeren c\l . t j liste tooverbloemeu en arabesken îcheppen, omnisbaar voor het toilet dei -•legante. wereld. Er is weliicht geen ander beroep dat iemakkelijker nieuwe levenskracht kan .vorden ingeblazen, ondanks de krisis die loor het heele land heerscht ; inderdaad, net vergt zeer weinig materiaal en de vrouwen die het uitcefeuen kunnen /.ulks doen zonder hunne huiselijke be-zigheden te moeten verwaarloozeu. A11-derzijds is er niets geniakkelijker dan het uitvoeren van deze waar, die onder een nietig voluura zooveel ongeduldig vrrwacht arbeidsloon vertegenwoordigi, zooveel rijkdom voor onze nederige ar-beidsters ! Het ekonomisch vraagstuk werd voor-treffelijk begrepen door het komiteit ts Het Beigisch Kantwerk », eene groep die aile kantwerkstersvereenigingen des lands in zich heeft opgenomen, onder het welwillende eercpresidentschap van Mevr. Brand Whitlock, de beminnens-waardige echtgenoote van den gezant der Vereenigde Sta ten te Brussel, en werd door genoemd komiteit niet minder doei-creffend opgelost, ten bate van de 111a-terieele en morecle belangen onzer kanc-werksters. De kwestie was namelijk werk te verschaffen, niet alleen aan de kunstwerksters, die de kunstkanteh scheppen, maar tevens aan diegene dit de zoogenaamde Lacet-kant maken. Ziehier hoe men te werk is gegaan • Men heeft eene bestelling ged aan van 100,000 franks goedkoope zakdoekjes, ait te voeren in Linon van gewone en tnindere kwaliteiten. Onmicldellijk bracht dit arbeid en daardoor veel vreug-de in tal van kleine huisgezinnen. Op dit oogenblik zijn reeds voor 60,000 fr. dezsr zakdoekjes ingeleverd geworden. Gebrek aan band (lacet) heeft ongeluk-ïtigerwijze dit voortreffelijk initiatief tôt stïistand gebracht, maar men hoopi wel-dra dezen toestand, die, laat ons het hopen, slechts fijdelijk is, te kunnen ver-b cl per. DAGELIJKSCH NIEUWS BIJ ONZE VLUCHTELINGEN. -\an het Nederlandsch Komiteit to steun van Belgische en andere slachtof iers zond M. Rutgers van der Loeff ui Roosendaa! Maandag het volgende tele ,'rara : Met ingang van Dinsdag moet ieder een Van Esschen af zijne plaatskaar naar Antwerpen betalen (fr. 3.20). Tôt nu toe werd op de door ons afgegeven vrijbiljerten gratis vervoer tôt Antwerpei toegestaan. — Aan het vluchtoord te Eede (Gelder land) zijn benoemd : tor gepensioneerd-. kolonel j.T.H. Mingels; tôt overste var den geneeskundigen diens Dr. J. P. C Bartolotti Rijnders, gepensioneerde diri gent officier van gezendheid 2e klas ; to kinderarts Mej. J. M van den Thoorn .n Den Harg, tôt arts Dr. Adrian, ti Haarlem. AAN DE KONINGIN DER NE DERLANDEN. — Naar we vernemei is dezer dagen aan H. M. de Koningii der Nederlanden namens de Beigisch. vluchtelingen uit het vluchtoord Nuns peet een zilvereui gedenkpenning me adres aangeboden. ONZE MUSE WORDEN HER OPEND. — Te Brussel werd beslotei dat het Muséum der Schoone Kuns ten in de Regentiestraat 's Zondagï, 's Maandags, 's Dinsdags en 's Woen^ dags voor het publiek zal toegankelijl zijn. Het Modem Muséum zal voor het pu bliek geopend zijn iederen Zondag, Don derdag, Vrijdag en Zaterdag. Boven vernielde zullen telkens open zijn var 11 uur 's morgens tôt 5 uur 's namid dags (Centraal Europeesche tijd). WAT IS ER VAN NESTOR GE WORDEN? — Uit de «Temps»: D-\Tederlandsche bladen deelden onlang; mede dat het Nestor Wilmart, de Brus selsche financier die in 1913 veroordeek werd voor het uitgeven van valsche ti~ tels der Spoorwegmaatschappij Gent-l'erneuzen, gelukt was te ontsnappen Berichten uit Brussel spreken echter dit j-erucht tegen. Wilmart- bevindt zich nog altijd in de gevangenis te Vorst. HET DUITSCH GELD. — Het Duitsch geld heeft gedwongen koers en moet aangenomen worden ten gelijken citel van het Beigisch geld, dat ook ge-dwongen koers heeft. Vele mensehen. wanneer ze betalingen te doen hebben, ol wat aangenamer is, iets te ontvangen hebben, geraken in de war met het over-<etten der marken in franken of omge-keerd.Er bestaat nochtans eene spoedigt nethode voor deze berekenlng. Wanneer men namelijk marken in franken moet omzetten deelt men het geai door 8 en men vermenigvuldigd dt ritslag door 10. Om franken in marken te herleiden is het het tegenovergestelde : men verme-tigvuldigt door 8 en men deelt de uit--.lag door 10. Bijvoorbeeld : 10 marken cm te zetten n franken. De deeling door 8 geeft 1,25 vermenigvuldigd door 10 geeft 12.50. Ook 25 franken om te zetten in marken. De vermenigvuldiging door 8 geeft 200, ^■edeeld door 10, maakt 20 marken. VOOR ONZE LANDGENOOTEN. — De Belgische hulpkommissaris te Londen bood "àan de lading aan te koo-pen van het stoomschip « Wilheîmina », dat met levensmiddelen van de Vereenigde Vereenigde Staten van Amerika on-derweg is. IN DE LOOPGRAVEN — Waarom hebt ge U ingelijfd bij het leger. — Ik ben zonder familie en ik bemin de oorlog ! En gij ? — Ik heb eene schoonmoeder en ik bemin den vrede ! BIJ ONZE GEINTERNEERDEN. — Woensdag j.l. om 10 u. 's morgends zijn te Leeuwarden geïnterneerde Bel-j-ische soldaten, ruim 1200, per bijzon-Jere trein naar Oldebroek vertrokken. TREINVERKEER. — Er wordt ons uit geloofwaardige bron gemeld, dat deze maand nog, eene nieuwe spoorweg-verbinding tusschen Antwerpen en Has-selt zal tôt stand komen. Twee maal per dag zal er een trein rijden. Aanzienlijke verbeteringen zullen ook aan het andere spoorwegverkeer toege-oracht worden. VOOR DE BELGISCHE ONDER» W1JZERS. — Behalve dat er in Holland gevluchte onderwijzers met hunne fami-uën een gastvrij onthaal vinden bij hunne ambtgenooten in Holland, werd er, met Lusschenkomst van het Internationaal iiureel der Onderwijzersvereenigingen den hulpfonds gesticht, waarvan het in Kassa reeds 120,000 fr. bedraagt. De Hollandsche onderwijzers alleen îtortten ongeveer 35,000 fr. Ziehier, in ronde cijfers, de bijdragen der vereenigingen van andere landen : Demarken 21,000 fr. ; Rumenië 1,000; .^oorwegen 4,000 ;Frankrijk 15,000; En-^eland 14,000; Zwitserland 1,200; Bulgarie 800; Nederlandsch Indië 1,200; Finland 1,300; Zwitserland as, 000; .Spanje 2,200, enz. TROOST! — De «Nieuwe Gazet » neett een nieuwen Irak getrokken over den rug van een zijner opstellers : de ,nan heet nu Karel Van Antwerpen, of-schoon hij uit het Meetjes- ot Hageland icomt. En hij deelt troost uit aan de staclsbedienden, welke een kvvartje van iiun loon moeten missen, « Ge krijgt, spreekt hij, een harde noot om kraken, toen ware een houwitsergra-naat minder aangenaam ! » 'k Geluut â ! zouden ze te Brussel zeg« gen. lot de ongelukkigen, die have en goed verloren in ûen oorlog, zal de Karel der « Nieuwe Gazet» waarschijnlijk zeggen : « Troost u ! Ge zoudt ook nog armen en oeenen hebben kunnen breken ! Diuik. dc Goden, dat ge er nog zoo goedkoop van atkomtl... » DE SPREEUWEN. — Ze zijn weer teruggekoinen, de spreeuwen, of beter de spreeuwkens, die aile jaren rond de* zen tijd de stad komen bezoeken. Bij duizendtallen toeien zij over de Ossenmarkt en aanpaiende straten, tjir-pend, schreeuwend, kijvend, terwijl zij in sierlijken zwaai door de lucht sche-ren.Lange reien der vlugge vogeîtjes zetten zich op de draden van den telefoon ; als mieren krielt het op den hoogen v'erdeelmgspaal der Ossenmarkt. Leven-dig, kawetterend, speleud keert de vlucht iederen dag weer op hetzelfde uur. Van waar komen ze? Niemand weet het. Wat voorspellen zij? zouden onze ouwkens gevraagd hebben. Laat ons hopen dat zij de boden mogen wezen van een blijde lente, het einde verkondigend van het droeve tijd-perk dat we doorleven... KOEPONS VAN ANTWERPSCHE LOTEN. — Zekere mededeelingen hadden doen verhopen, eenigen tijd geleden, dat de koepons van de Antwerpsche lo-ten 1887, vervailen sinds 2 Januari, zouden uitbetaald worden. Deze betaiir.g is nochtans tôt hiertoe nog niet gf/ichied. Eenige lezers vragen ons nogm&àls aan te dringen opdat die uitbetaling niet langer meer zou verscho-ven worden. We roepen de aandacht van M. wien het aangaat op deze billijk'. vraag. AANGEHOUDEN. — Een dertigtal jonge lieden van Hamont, die trachtten over de grens te trekken werden door de Duitschers aangehouden. Van den anderen kant, heeft het Ko miteit bij de kanthandelaars, voor wi< gewoonlijk door de kantwerkstersveree nigingen van Brugge, Mechelen en el ders gearbtid werd, eenen voorraad tel waarde van 125,000 franks kant van ver-schillend patroon opgekocht, bestelling die dezen handelaais zal betaald worder naarmate deze laatsten door het over-leggen van loonstaten,zullen kunnen be-vvijzen, minstens dezelfde hoeveelheic kant in fabrikatie gegeven te hebben al: die welke zij mochten leveren. Deze kan ten zullen in het buitenland verkochi worden met de gewenschte authentici leits-waarborgen, zooals bijzondere mer-ken, herkomst-etiketten, enz. Men hoopt dat, dank zij de populari teit die België in de geheele wereld ge niet ,het op deze wijze zal gelukken eene voldoende inkomstenbron te schep pen voor den nieuwen bloei eener ver dienst'elijke nijverheid die zoo goed be kenmerk draagt des kunstgevoels vai het Vlaamsche volk. ¥@©r ie werving ita £ngelaitd Tegenwoordig worden in Engeland tôt zelfs de rechtszittingen gebruikt om jon-gelieden er toe te brengen dienst te ne-rnen in het leger.In een West-Londensch politiehof stond dezer dagen een jong-mensch terecht wegens openbare dron-kenschap. De rechteer, de Grey, vroeg den beklaagde, waarom hij niet had dienst genomen. Hij antwoordde, dat hij een vrouw en kinderen had. De Grey. — Het land zal voor hen zorgen. Beklaagde. — Ik heb geen kameraden bij het leger. De Grey. — Gij zult ze spoedig maken. Beklaagde.— Ik heb een goed baantje. De Grey. — Als iedereen er zoo over ' dacht als gij, zouden de Duitschers hier komen en u uwe betrekking afnemen. " Zult gij u nu voor 't leger aangeven? 1 ' Beklaagde. — Liever niet. 1 De Grey. — Goed. Ge zijt beboet voor 2 shillings. Weet ge wat ge verdiende. Dat ge een bom uit een Zeppelin op uwen kop kreeg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods