Het Vlaamsche nieuws

541 0
17 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 17 October. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 03 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9s1kh0gm64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

V^oensdsg 17 October 1917. Derde Jaarg&8g Nr 287 Frijs: Centiem voor geheei '■tlgïè Hef VlaamscheNieuws Yerschijnt 7 mmal in de week AÏONHEMHNTSII'RNZBN ! |fa "»*ni rw » m»**' - f— fjoj g bjwumI II.— «ifl «5 j«" gsdtkt!*, S«fe»fr «s A*Bke3iiigs&gs» : «4, «OODBST8AA?. tt iJsrrwBRpas D2 OPSTBI.BA.AD: Sel V88HOÏ.8T, Dr, Aig. BORMS, Alfc. VAH DES SKAHDS Met à* rggta aeé<> sertie g ?aa Hs«gle«raar Doctw A ai osa JACOB Èïfee rïMtwf'kfr H parsooniîjk ver. amtwwjKlsIijk re-ç: i,ijs scfcrijve», »s Sswwit (ràt b9M cte R*#*i»r>>. AANKO«DHisiîSi!H; î.ùvA £«5 • ...... 8.8? Cfcsré* Jd ■■-*. MCT.ï.— ?vwrÂi i4. «S. . - i «♦ Do^kbt-rtSiX) Hl ÛUITSCHE liJDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Maandag- 15 Oktober. — Officieel : Arensburg, de hoofdstad van het eiland Oesel is in ons bezit. Geen groote krijgsverrichtingen. VAN 0§ST.¥jNG. ZIJSE Weenen, Maandag 15 Oktober. — Officiel.RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN In het gevechtsgebied der Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen viel niets belangrijks voor. Uit Albanie geen nieuws. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN B:j de aanhoudend ong'unstige weerge-steldheid was de gevechtswerkzaamheid 00k gisteren slechts op den Monte San Gabriele en ia het Wippachdal verhoogd. Ondernemingen onzer stormtroepen leid-den tôt successen; Italiaansche aanval-l«n werden afgslagen. M» TURKSCHE ZIJDE TURKSCHiPFRONTEN Konstantinopel, Zondag 14 Oktober. — Officieel : Vijandelijke kavalerie, komende van de Perzische grenzen, trachtte de rivier de Sab over te trekken, maar werd door onzen tegenaanvai teruggeslagen, waar-bij wij vele gevangenen maakten. Aan het Kaukasische front schermutse-l^ngen ip ons voordeel op den rechtervleu-gel en aan het centrum. In den loop de-zer ontmoetingen hebben wij een hoeveel-heicl voorwerpen en materiaal buitge-maakt.Aan de overige fronten niets van betee-kenis.Konstantinopel, Maandag- 15 Oktober. - Officieel : Aan het Sinaï-front hebben Turksche verkenningspatroeljes ettelijke gevangenen meegebracht. Aan het Kaukasische front werden oyerroinpelingen, 13. en 14 dezer door c en "jand op den linkervleugel beproefd, ge-heel verijdeld. Op de andere fronten niets van belang. M EHGELSCHE ZIJDE WHSTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen. Maandag is Oktober. — Officieel:Latere berichten melden, dat het aan-tel gevangenen, gisteren bij den overv Zuidoosten van Monchy le Preux floor 0Dsgemaakt,.65 man bedr.aagt, met inbe-SriP van 2 officieren. Een vijandelijke: overval-afdeeling werd in den afgeloopen °acht béoosten het Schrewsbury-bosch 'eruggeworpen. Op het slagfront houdt de bedrijvighed van het wederzijdsche Seschut aan. De vijandelijke artillerie toonde gedurende den dag grooter werk-^amheid in de nabijheid van Lens en het vak van Nieuwpoort. «S RUSSISCHE ZIJDE tUSSISCH EN R"ÔEMEENSCH GEVECHTSTERREIN St-Petersburg, Zaterdag 13 Oktober. *"■ Officieel : Geweervuur en botsingen tusschen ver-jjçnners. Kolonel Fattykopki, tijdelijk ^mandant van een legerkorps, is bij bezoek aan de loopgraven door een togel getroffen. St-Petersburg, Zaterdag 13 Oktober, Officieel : Twee van onze torpedobooten wissel-^Men i2n Oktober kanonvuur met de '■jandelijke schepen die het dorp Serro in. j t Zuiden van het eiland Dagô bombar-^rden.îegen kwart over 5 's middags dron-vijandelijke torpedobooten tusschen ^eilandén Dagô en Oesel door, maar *?rden door zwakkere zeestrijdkrachten ^îr Russen teruggedreven. Volgens aa-^re berichten zette de vijand den 1211 ptober om drie uur zijn. landing i3in de Colf van Tagelacht bij Meris voort. Onze J^rposten bezetten Aboel, acht werst ten ^iden van Meris. Onze voorposten be- gonnen na een gevecht op de linie Vehna. paaz boerder;j van Kidemejpoel naar hel binnenland van het eiland terug te trekken. De vijand verspreidt zich in Zuide-lijke en Oostelijke richting over hei eiland. V«K ITALIISAHSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 15 Oktober. — Offi cie«l : Op het front in Trentino en in Karin thië aanzlenlijke en voordceligc bedrij. vigheid van Italiaansche verkcpn.ngspa troeljes. Pogingen vaii vijandelijke groe pen tegen den Dosso Alto (Lagarina dal), in liet dal va,u de Arsa en op dei Granida (Fella-dal) bleven vruehteloos Langs het Julische front levendigi plaatselijke gevechten der infanterie. O] de Zuidelijke bellingen vap den Rombci hebben de Itaiiancn in een geslaagdi overrompeling eenige vijanden gtvapgei genomen. Tusschen Kostanjevica en Selo heb ben Italiane,n de lin'-e van de tegenstan ders binnendringend, eveneens gevange ne,n gemaakt. In het dal van Brestovizza rulctei sterke pafcroeljes van den vijand, doo onverhoeds inzettend verwoed machine geweer- c,n gesehutvuur beschermd, to bij onze linies op. Ze werden op d< vlueht gejaagd. Bij Lokavac werd een vijandelijke aan. val, door het kanon ruimsehoots voor bereid, die zich van bewesten Flondai tôt de zee uitswekte, zonder mankeerer gebroken. Oo'x daar liet de vJjanc eenige gevangenen in lianden der Italia nen. TILFGKAMMF^ DE DUIKBOOT- EN MIJNOORLOf Berlijn, 14 Oktober. — Officieel : In het Noordelijke afgesloten geb:e< hebben onze duikbooten weer 16.000 toi scheepsruimte in den grond, geboord, o a. een gewapend Italiaansch stoomschip en een groote bark, die met prikkeldraa< en olie naar Havre op weg was. Berlijn, 14 Oktober. — De Londensch korrespondent van de « New-York Tri bune » seinde onlangs aan zijn blad : D toestand tengevolge van de duikbootoor log kan niet te donker worden geschil derd. Het is onmogclijk den ernst ervai te overdrijven. Een Engelsch regeeringsambtenaa heeft mij verzekerd dat Frankrijk dezei winter erg onder steenkoolgebrek zal lij den en dat Italië niet alleen steenkool maar 00k graan noodig heeft. Zeifs in En geland staan eenige bedrijven wegens ge brek aan erts stil. Ondanks de optimistische rede, di« Lloyd George onlangs heeft gehouden staat vast dat het vraagstuk van di scheepsruimte veel ernstiger is dan eeni^ ander. De korrespondent zegt verder van wel ingelichte zijde te hebben gehoord dat d« duikbooten thans niet alleen de gewon< handeilswegen onveilig maken maar over al op den Oceaan te vinden zijn. H'j be sluit : indien het mogelijk ware de duik booten het uitvaren van hun basis te be letten, dan zou dat reeds lang zijn ge beurd. Als de Britsche vloot b;j machb was de duikbooten met goed gevolg t< bestrijden, dan ware1 het duikbootgevaa al lang bezworen. Doch zelfs de mede wrerking van de Amerikaansche vloot za daartoe niet voldoende zijn. De eenige oplossing van het vraagstul bestaat in den bouw van meer koopvaar ders. DE AMERIKAANSCHE BELANGER IN MEXIKO De « Temps » verneemt uit Mexiko da de regeering tfoepen naar Tampico ei Oaxaca gestuurd heeft om de rust te be-waren in de voor de Vereenigde-Stater werkende petroleum-ondernemingen. D< ministerraad overweegt de uitroeping vai den staat van beleg. UIT DUITSCHLAND Berlijn, 14 Oktober. — Officieel: De rijkskanselier heeft zich hedenna middag naar het bezette gebied in he Oosten begeven. UIT FRANKRIJK Parijs, 14 Oktober. — Painlevé is vai zijn bezoek aan Engeland teruggekeerd Een brief uit Nedcrland De taktiek — Van Cauwelaert Een onzer Vlaamsche vrienden ont-vangt een interessanten brief uit Neder-land,waaraan wij het volgende ontleenen : « Hoofdzaak is het, dat de Vlamingen in België zelf het eens zijn en blijven. Maar hoe minder er gepolitiseerd wordt hoe beter. Dit kan alleen door het geheele staatsvvezen voorzoover dit op Vlaanderen betrekking heeft te verviaamschen en wel in het 00g te houden, dat de baten door Vlaanderen opgebracht voor Vlaanderen moeten worden gebezigd. Van zëer veel invloed zal de inrichting van kolen- en voedselvoorziening zijn. Wie die thans beheert kan grooten invloed op de Vlaamschwording uitoefenen. Veel men-schen zijn franskiljon uit belang. Diezelf-den worden Vlaamsch wanneer hun belang1 dat medebrengt, en alhoewel zij nimmer vertroi'v.d moeten worden en nimmer een stuwkracht worden, zoo zul-len zij den stroom zelf vergrooten en de vervlaamsching huns ondanks mede hel-pen bevorderen. Het voornaamste waar het 00k op aankomt is overal waar de ge-legenheid bestaat in openvallende ambten uitsluitend Vlamingen, oprechte Vlamingen aan te stellen, al weten zij van het ambt niet zooveel. Speciaal bij burge-meestersbenoemingen zal dit zeer grooten invloed op den gang van zaken kunnen hebben. Maar men is daar, geloof ik al druk mede bezig, al heb ije er nog niets van gehoord. Zooals gij wel begrijpen zult het wellicht kort dag om Vlaanderen te her-scheppen. De vrede kan spoediger komen dan mon denkt. Allerwege ziet men meer en meer de nutteloosheid van bloedvergie-ten in, en streeft naar de vorming van een wereldstatenbond. Ook als dat droom-beeld van zcovelen der besten zich ver-wezeniijkt, zal men franskiljonisme in Vf.ppr»h'ç.bbon te fcestrijdes. Het bestaat zelfs in Holland, helaas. En al heeft het daar slechts beperkten invloed als kultuurneiging en de vreemde mode om winkels, enz., van Fransche opschriften te voorzien, in Vlaanderen, aan Frankrijk grenzend, zal men ook na den vrede «Amitiés Françaises» enz., behouden. Ook bij een wereldstatenbond zullen de psychische invloeden van rasverbastering zich doen gelden en zal- men er naar stre-ven Vlaanderen voor de Latijnsche kul-tuur te winnen. Al verdwijnt de oorlog in zijn ruwen vorm, de strijd der volken met list zal blijven bestaan en daar legt de Noordeîing het in af bij den Zuiderling^, als hij niet scherp oplet. Het Zuiden be-denkt schoone leuzen, waar het zelf .niet in gelooft, de Noorderling neemt ze met enthoesiasme over en gelooft er in ernst aan en laat zich foppen. Vrijheid, gelijk-heid en broederschap was de leus der Fransche revolutie. België en Holland hebben ervaren wat het beteekende. De vrijheid en rechten der kleine naties, de-mokrat-ie, is de leus van nu. Ook daar weten wij nu langzamerhand wat het in-houdt. Maar hoevelen hebben deze leuzen eerst geloofd ? Het is als met de theorie en praktijk van Mercier ! Intusschen uit ailes blijkt mij, dat men in Vlaanderen thans wakker genoeg is. Het valt mij op, dat er altijd nog stem-men zijn die naar verzoening streven met Van Cauwelaert. Zonder verder m;.j te verdiepen in diens karakter, geloof ik dat het een groote-fout zou zijn aan Van Cauwelaert eenig gewicht te hechten. Ware vôôr den oorlog zijn houding- flin— lcer geweest, dan was reeds vôôr den oorlog verwezenlijkt, wat thans met smart in den oorlog gewonnen moest worden. Van Cauwelaert's houding t'jdens den oorlog heeft tôt 't uiterste Havere anti-vlaamsche kracht gegeven. En het zijn slechts de forsche schreden van het -akti-visme geweest, die de beweging vooruit brachten. Nimmer heeft Van Cauwelaert flink Vlaamsch gesçhreven. Nog veel minder Vlaamsch gedaan. Zijn naam vôôr den oorlog dankte hij niet aan wat hij beteekende maar aan zijn oratorisch talent. Hij zal nimmer een steun zijn voor de beweging. Hij zal een rem zijn als men hem weet te bewegen aktivist te worden. Hij zal een groot gevaar blijven hetz j men hem voor hetzij men hem tegen zich heeft. Dat is de reden blijkbaar dat men hem wil trachten te verzoenen. Men vreest blijvende verdeeldheid. Maar door hem op te nemen zou men Van Cauwelaert's gezag versterken zonder de kracht der beweging te versterken. Indien Van Cauwelaert ^ waarlijk iets beteekende, zou Havere hem vreezen en ontz:en en dus ook de Vlaamsche beweging ontzien. In-tegendeel omdat men Van Cauwelaert niet vreest loopt men over Vlaanderen heen. En het is eerst, sinds lijnrecht te-génover Van Cauwelaert de Vlaamsche beweging zich een weg baande, dat de Vlaamsche beweging weer beteekenis kreeg, ook voor Havere. » STAD en LAND IKSCHRIJVING 1PRIESTER VAN DEÏÎ MEULEN. — In ons blad van mor-»en wordt de inschrijvingslijst vervolgd. 'I Vlkens zal het over-anderen dag ge-Deuren.imingen, stort allcn uw pcnning-J Ket Priestsr Van der Meulen-Fonds is van liet allergrootste belang. HET VLAAMSCHE LIED. — De ovei weldigend-grootsche betooging van Zondag j.l., de uitvoering van Benoit's oratorio « De Schelde », bewees eens te meer hoe diep-cntvankelijk eps volk staat tegenover Vlaanderen's nationale knn^t. Daarin uit zich juist de gezond geblevo,ti kern, de nog immer gave leef-laaeht waarop al onze hoop voor de toe-komst is gegrond. l':jgDn de ontzaglijke moeilijkheder die de huidige toestanden meebrachtej] in v.'erden thans de handen aan 't werli geslagen om een la,ng gekoesterden wcnsch in vervulling te doen treden een eigen Vlaamsche uitgaaf, op gelijkeu voe! stac.nde met al de vreemde, onzei eigcn Vlaamsche liederen. En weze hel uit voortaan met het. ontmoedigend ge-ploeter dat. zoolang de blijde intrede vai; onz'.n zoo rijken l:ederschat bij alk Vlrumsch-voelenden in den weg stond, We ontvingen zoo pas den ecrsteling Daar is maar éên Vlaanderen, de innig ontroerde hymne aan het vaderland var onze twee puike kunstenaars Jef Var Hor.f en René de Clercq. 't Ziet er zeei degeljk uit, gedrukt op mooi papier, met flinke, klare letter, — en vooraaii als het symbool van de uit de Vlaamsche volkszie! zelf opgebloeide, frisschc schoonheid d:e ons h:ermee wordt be-loofd, een krans van bloemen en blaren. Scli >on gevonden en gevoeld, die naam : « de Crans ». Etwrbij nog een nietre-igheid : naast zang- en klavier-partituur krijgcn we een driestemmige bewerking, zoodat ko-ren, liederavonden, enz., er best hun ga-d'ng vinden, We wenschen de durvers die zull< waagstuk, voor Vlaanderen thans var groote beteekenis, aanvatten en reeds of zulken uitslag kunnen wijzcn, —• het dus s'erl^jk uitgegeven stuk kost sleclit; 1 frank, — van liarte geluk. Worde « de Crans » het land tôt een kroon ! VLAAMSCHE V0LKSH00GE. SCHOOL. — Onder den grooten tocloo[ van studenten naar da Vlaamsche VolkS' hoogeschool, Afdeeling Handelswcten schappeffl, is het henglijk feit vastgesteld dat e:n aantal der ing^schrevenen onmid dellijk in het tweede studiejaar geplaatsi konden worden. Het bestuur meent daarom in een leem te te voorzien door in het belang van stn doerenden alsnog de golegeHhsid opeit t< stellen, zich voor het tweede studiejaar t( dO'Mi inschrijven. Om tôt het tweede studiejaar te wordei toegelaten moeten de kandidaten de vol gsnde bekwaamhisden bezitten : A. Voor het bookhauden : 1° Enltel boekhouden ; dubbel-botkhoiulen (dage. lijkschs methode) en de behandeling dei voornaâmste hulpboeken.der maandelijk sche methode; en 2° een eenvoudige ba> lans met winst. en verliesrekening opma' keii kunnen. B. Voor het handelsrekenen : 1° df cenvoudigste berekeningen bij in- en ver-koop ; 2° de rekening-courant met ftite-rest ; en 3° eenige begrippen van dan munt-, metaal-, en wisselhandel. De Iesuren in het tweede studiejaar zijn verdeeld als volgt : 2 uur boekhouden, 2 uur handelsrekenen, 1 uur handelsrecht er 1 uur handelsekonomie. De lessen zijn kosteloos en worden ir de avonduren gegevsn. Dengenen, die als student van dit 2t studiejaar ingeschreven wenschen te worden wordt verzocht zich zoo spoedig mogelijk bij den Rektor, den herr Dr. Rudelshcim, Bosmanslei, 31, AntwerpSB, op te geven. NOG DE NIET-GELDIGE DIPLO-MÀ'S. —■ De hcer Algcmccne BcoUiurdcr vap het Middelbaar Opderwijs deel1 me<? : De diploma's nfgeleverd door onwet-tige jury's in de \T!je m'ddclbare nor-inaalscholcn zijn ongeldig. Dusdanige gcdiplomcerden kunnen noch aangestcld worden in een Rijks Middelbare school, noch in de gcrr.eenteUjke en provinciale middelbare scholen. De tekst van de wet daarover luidt : « Het ondenvijzend personeel der ge-meentclijke en provinciale M:ddelbar< scholen moet. evenals de lceraars van het Staatsonderricht, een wettig diploim bezitten, in ovéreenkomst met de uitge-oefende ambtelijke bezigliede,n. » De kandidaat-leeraars en kandidaat-leeraressen die zich voorstellen het vol-gend jaar tegelijker tijd tWee examens te laten afnemen door cqn wettige jurj', dienen te weten, dat tusschen twee examens eene tijdsruimte van ten minste 6én jaar moet verloopen. POSTNIEUWS. — Te rekencin van heden gelden de berechtig^ngen voor het briefverkeer der gemeenten in het geb ed van het generaal-gouver,nement in België, waar een postkantoor bestaat, met Duitschland, enz. in het algemecn ook voor de rond deze gemeenten geîcgen en de landelijke omschrijving vormende ge-mœnten en gehuchten. Dientongevolge wordt bedoeld briefverkeer uitgebreid tôt de landelijke post-omschrijving der navolgende postont-vangerijen : Binclie, Bracquegnies, C',ney, Couvin, Dinant, Florennes, Fumay (France), Givet (France), Gottignies, Houdeiig, Jemelle, La Croyère, La Louvière, Li-bramont, Mariembourg, Maurage, Neuf-château (Luxembourg). Philippeville, Resaix, Rivière, Roche-fort, Rœulx (Le), Spontin, Thien, Thuin, Trivières, Walcourt, Yvoir. VOOR VLAANDEREN. — Onder dien titel geven de hecren C. K. Elout, M. C. de Groot en L. Simons een nieuw, onregelinatig verschijnend blad uit. Uit het eerstc flummer vernemen we dat in den Haag een « Komitee Holland-VIaan-. deren » gesticht w-erd (zetel Anna Pau-lownastraat, 113), waartoe buiten reeds genoemden nog behooren Marcellus Emants, \V. F. Gerdcs Oosterbeek, J. A. Simon Mecs, Baron Rcngers, Dr. Wi-chernipk en C. Plokhooy. In den oproep in het niemve Groot-Nederlandsch orgaan versehenen wordt het staiidpunt der ledeii ten opz^chte der Vlaamscbé Beweg'ng uiteengezct : de Vlaamsche Beweging, zoo heet het daar, moet in Noord-Ncderland stevigen s'eun vinden. Op welke wijze de Vlamingen hun ideaal te verwczen'-ijkc.n zoeken ligt niet binnen liet gebied hunner be-moe'ïngen, alleen wilde,n ze de Beweging in Holland alom bekend maken en er Nederla,nd's sympathie voor verwerven. Het komiteit neemt dus te m:dden der verschillende flamingantische groepen gecn eigen standpunt in. DE BESLUITEN VAN DEN BE-ZETTER. — M. Lucien Jamar, voorzit-.ter vau het Beroepshof te iirusscl, koint het rechtsverslagboek te pubuceeren. Men weet, dat ons Verbrckiugshof zich heeft uit te spreken gehad over de brn-dende kracht van de besluiten der bezet-tende overhe.d. Het is niet zonder belang mede te deelen, dat uieu in het reclitsver-stagboek 1915-1910, 1, 3/5, den tekst zal vinden van de u;tspiaak, welke het Hof gcdaan heeft den '^0 Mei 1916, op de ber sluitselen van den piokureur-generaal Tcrlindon en die door M. Lucien Jamer als volgt wordt samengevat : « Ingeval van oorlogsbezetting, z:jn de dekre.cn van den bezetter geeii wetten, m dc,n letterlijken zin van dit woord, maar wel beve.en van een vreemde militaire overheid. (Verdrag van Den Haag van 1901, icglcment der wetten en ge-bruike-n van deai.oorlog te land, art. en volgonde ; Belgische wet van 25 Me.-8 Augustus 1910.) » In gevolg op de derde der overeen-koms'en, opgesomd in het eenige artikel der Belgische wet van 25 Mci-8 Augusius 1910, indien één der mede-lcontraktan-ten een gedeelte van het grondgebied van één der andere bezct, moet de eerste door Z.jn militair gezag maairegelen doen ue-nKiii voor het bepaalde doel, hetwelk is in liet bezette gebied het publieke leven te herstcl!en en te veizekcren en de on-derhoorigen van don tweede moé-cii zich ' aan deze înaatrcgelcfl onderwerpen. De wet van 25 Mei-8 Augustus 1910, bevolen hebbende, dat deze ovéreenkomst in België haàr voile toepassing zal hebben, ?s de verplichtiug uit dit bcvel volgende al-gemeen en dwingt burgers en overlieden, o.a. de rech'-banken, elk voor wat hem betreft, zich eraan te onderwerpen. n Indien de bezetter, met het doel het publieke leven te heistellen, en te yerze-keren, een maa'regel neemt, juist be-staaiide in cen uitdrukkeîijk bcvel, direkt gerielit tôt de rechtbankcn van het bezette gebied. moeten deze zich naar den maa'regel voegen. Zoo is het o.a. met artikel 10 van het besluit van den bezetter van den 10 Fcbruari 1915, dat den recii-. ter. voor wien een geschil gebracht • wordt in zalce hmir en hangende op liet oogenblik der publikatic va.n het besluit, voorschrijft het over te dragen aan de sehcidîrcchtbank, door den bezetter iu-gesteld. leis Yoot jedsriÀi slag Een Hindînburgsche les in ue aardrijkskimd^ Wij zullen nu wel aardrijk. kunde lee-ren ! Al de volkeren zijn er mee bezig om ons te pijderrichten. De Franschen, die ncoit straf geweest zijn in dit vak, spreken can ook aïujd van Ailles en Craonne, en w:ilicn ons vooral inscherpen dat het Maison de Champagne een zeer gewichtig haven-hoofd is, ergens aan de Aisne-rivier, en dat de Hoogte 344 het Sina; beuuidt vau waar Pétain met de zegetafeien zalncder-dalen. Er bestaan thans kaarteii waarop die gehuclïtjes en heuveltjes Wvi'kelîjk te vinden zijn. Engeland leert olls dat de Vlaander-sclie uithoeken Draaibank, Poelkapelle, Zevecote en Hollebeke boven o;i een wilde, ougenàakbare Alpenke.ten iiggen en dat Passchenda'e een hoofd. tad is, op den Himalaya gelegen, waarvan de ver-overing gelijk zou s.aan met de eindover-winning van den oorlog. Als we van bergruggen en heuvelkammen hooren spreken op de oevers van de Zounebeek c-n 't Iepersch kanaal dan hebben wij altijd liet gevoel dat professor llaig cen beétje overdrijft. De Italianen vestigen met lofbare hard-nekkigheid onze aandacht op de Isonzo-rivier en op den Monte San Gabriele. Twee jaar op dezelfde les is nog al een heel tijdje, doch Pestalozzi doceert dat het be:er is weinig en goed aan te leeren, da- véél en slecht. Wij kunnen het dus den prof. Cadorna niet euvel duiden indien hij wijselijk dit beproefd pedago-gisch stelsel nalèeft. Maar met proiessor Hindenburg gaat het altijd een vaart ! 't Vliegt ailes hals-over-kop ! Er zit niet de miris'e methode in zijn manier van onderncht te geven, hoewel degenen die hem kunnen volgen vreeselijke vorderingen moeten maken. 't Zijn altijd nieuwe aanvallen van waan. zin en wanlioop■_ gelijk Lloyd George het eens zôô juist zei ! Als hij begint te Belgrado, te Gorlice, te Tirgu-J:u of te Sloczow, in plaats van dan dorpje na dorpje, of nog beter op zijn Fransch en °P zijn Engelsch, gehuch; na gehuclit, en hoeve na hoeve te verove-ren, zoodat ge goed kunt volgen — neen, die kerel draaft van den Donau naar Nisch, Uskub en Monastir ; van Her-man-tad naar Krajova, Boekarest en Braïla ; van Tarnow naar Lemb^rg en Tarnopol ; van Stanislau naar Kolomea en Czernowitz ! Hoe kunt ge in god. naam de stroomen, de bergen, de steden, laat staan de dorpen en gehuchten on;hou-den, vooral als ge niet eens weet hoe ge al die vreeseiijke namen ten Haasi^nuij moet radbrakeu ! Nu weer diezelfde holderdebolderscha wijze van o"s de Russiscne aardr.jks^on. de aan te leeren ! Wij waren vlijtig den weg aau 't oestu-deeren die langs de Moiuavis.uc à^rein en van Fociani naar Barlad eu Jas ,, u^s-noods naar Odessa, zou leiaeu... paruai 1 Prenez cinquante pages pius lo.ni 0eiij^ onze professor etriijas zei ! Van 't Zuiden klimmen we naar 't Noordeu 1 We gaan den loop van de Duna bescudeereii.., Monding : Dunamuiide oi beter Duua-mond ; Riga, hoofdstad van juijfland ; stroomafwaarts triedrichstad, Jakub-stad, Lievenliof... VerKeerae niemo-e natuurlijk ! Ge z'.et dat ze ook aan nm-denburg geleerd hebben. de stroomen op de landkaart te teekenen, veuijnig ver-trekkend aan de uitmoiiding eu dan, de zwarte kronkeistreep te nieten-uit naar de brou brengend. Zoo weten we nog geen eeu waar de Duna haar oorsproug neemt ! Nu, wie baas is heeft veel te zeggeh ; we kunnen niet anders doen ôan voigen als zoete, leerzame jongens. Goed, we zien waar liet naar toe gaat : nu volgt Illuxt (of hebben we dat ai ga-had?) en dan komt Duuabnrg. Wij hadden -zitten tureu op de kaart. Dunaburg ligt tusschen twee meren, Twenten-meer en Strop-meer... — Neemt uw bôek !... Twintig blad-zijden verder!... Hoofdstuk : Oesel! -— Oesel gij zelf ! — Wa-blief t ? — Ik zcg niks ! 'k Zeg alleen hoofdstuk Oesel !... — Ik duld die opmerkingen niet ! Wij zeggen dus Oesel, dat we beter Euzel schrijven en Dagô of Dageu. — En Dunaburg, meneer? — Geen opmerkingen, hoort ge!... Euzel en Dageu zijn twee eilanden die den zeeboezein van Riga af -luiten. Het grootste van beide is Euzel, met de hoo 'd. stad Arensburg, op de Zuidelijke kust gelegen. Meer Westclijk heef' het eiland ten Zuiden een langen staart, het schier-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods