Het Vlaamsche nieuws

126 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 June. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 29 March 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000001f42/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AgO«NEM8ï«TSP*nZS!l ! j ... j m '-7S s ! foor 3 maind S— | ( V(Mf 6 | I Voor éfe ^ '8'~ : Afo klaohten i.-opan* onreg&lmatig- Z aan het BKSTEIX.SND POS1 gUBEEL en niet »an het beheer t&b tet bl&d. ||M — | ut — lim BBTIWI11■■III BIMII—■ I II - Donde rdag 20 Jutii 1918 « 4*® J%arg. * 166 Prijs 6 Centiem vccr 11 f i Het Vlaamsche Nieuws Verscfcijat 7 mmal per weeE DE OPSTELRAAD : Itof&psMIw R»« YBRHULST, »ï. Aag. S«EMSt »»•#«**» à*. TAU »BH BRANfôB AAN&ONDIUINQIIll I fwt»d« hi*d, d«n n>£«i 2.S# D«rd# id, td, ...... I .- Vi«M« id,. id t.S» D<x>d»berioût ê.- KUke medewwicer :» pum»q«^:jit vt>raatwoord»lijlt voor zij» ««Wijfhi en bicdt met iieol d» r»daJttie. Redakua, àckat m Axnfc*adigingen : j 11,. ST-JAC0BSMA8KT, H | Am'WSSKSN De Slag in Noord-Italië »en yerandericg aan de Brenta, - \ orderingen a de Piave, 3U.0U0 gevaHgenen, 120 kanonnen. PUITSCH avondbericht rlijn, Diinsdag- 18 Juni — Officieel: 0 de gevechtsterreinen niets nieuws. duitsch legerbericht rlijn, Woensdag 19 Juni. — Offi- Westelijk gevechtstarrein jnt gen.-veldm. Kroonpr. Ruppr. Beieren : vendige verkenningsbedrijvigheid infanterie. Plaatselijke aanvallen fijands aan het Bosch van lepen :n Noordoosten van Béthune wer-afgewezen De artiLeriestrijd leef-ikel in enkele sektoren op. )nt Duitschen Kroonprins : n Zuidwesten van Dommiers îkte in den vroegen ochtend een al van l'ransche regimenten in Noordoostelijk gedeelte van het 1 van Viller3-Cotterets. De in den van den dag meermaals herhaal-itormloop drong onze beoosten 'gobert vooruitspringende linie iets at naar den binnenkant van het î terug. In den Teignon-se\tor ordoosten Château-Thierry ruk-/erscheidene vijandelijke kompa-■n ten aanval op. Ze werden af-zen. Artillerie- en mijnwerpers >en rijkelijk bommen op de vijan-;e stellingen bij Reims, terwijl jlgens aanvallende infanterieaf-ngen een 50-tal gevangenen ;ten. steren werden 23 vijandelijke tuigen en 3 kabelballons neerge-en. Hauptmann Berthold behaal-ijn 35ste, leutnant Veltjens zijn overwinning in de lucht. I OOST.lONC. ZIJBE miaansch gevechtsterrein :enen, Dinsdag 18 Jumi.— Officieel: slag- m Venetië amirt voort. Het le-?an generaaj von Wurm heeft op heiden plaatsen terrein gewonnen. uid-vleug,eil van zijn ïeger bereikte, .rdnekkige gevechten, het Fosetta-il.rtshertog- Jozef breidde zijn sukses-n de atreek van den Montello uit. ansche tegenaanvallen mislukten. rie gevechtsdagen werden in deze < 73 Italiaansche kanonnen ingele-waaronder verscheiden stukken van r kaliber waren. n beide zijden van de Brenta liep de d opnieuw tevergeefs storm tegen nieuwe stellingen. en weinig sukses hadden de aanval-ran de ÈngelsciieB tem Zuiden van lo. t aantal gevangenen is gestegen tôt 10, dat van de vermeesterde kanon- nen op 120- De buit aan mijnwjerpars, machinegeweren en verelier ooriogsmate-riaa! is n<jg met getoid. m ffiâSiCHi a-JM Wfc'STELlJK (iEVECJtiïSTERRËIN Paxijs, Uinsdag 18 Jumi. — Otticieel : De gtschurwerK/:aamnead is vrij levcn-dig g.eWeest iNoarciwesieiijk van. Moiit-uiu.tr, aismede op verseneiaen punten tussctien MonlUid.er en de Aisne. De JKrajnsciieii hebben heaenochtend een plaatseiijken aanval gedaan bezuiden Valsery, die iiun m staat heeit gesteid hun sieilingen te verbeteren, œn hon--derdtal tegenatanders gevangen te nemen en niachmegeweiren buit te niaken. In de streek van Avocourt is een Duitschen overval argeslagen. De Duitsciiers hebben lijken op het ter-rein achiergelaien ; de Frajischein hebben ceiuge gevangenen gemaakt. VAN ENGtlJcHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN l/onden, Dinsdag 18 Juni. — Officieel: ln den afgeloopen macht hebben wij ten Zu rao os ten van Viiieirs-Bretoaiieiix een vijandelijke overrompelingsafdeeling af-gesiagen. VVij hebben enkele gevangenen genomen. . Andere gevangenen met mar cninegeweren wiarden door onze troepen genorrien m gesJaagde overrompelingen ten Zuidwesten van Albert en in de buurt van Moyenneville, voorts in patroeijege-vechten ten Oosten van het bosch van lepen. In het Ancre-dal en ten Zuiden van Albert was de vijandelijke artillerie wat werkzamier en ook eengszins ten Westen van Serre. Londen, Maandag 17 Juni. — Officieel Amerikaansch bericht : Geschutvuur en verkenningen. m ITALiimCHE ZIJOE ital1aansch gevechtsterrein Rome, Maandag 17 Juni. — Officieel: De vijand heeft op het bergfront en op aen Moistello over dag zijn pogingen niet rierhaald. De aanvallen van onze troepen hebben sukses. Wij hebben eenige stellingen genomen en daarbij machiriiegewe-ren buitgemaakt. Wij namein eenige hoo-aerden gevangenen. Gewichtige operaties ontwikkelden zich,ten Zuiden van den Montello en Langs den Piave in de streek tusschen Zenson «n Fossalta, maar de vijand werd jveral door onze tegenaarivallen gestuit. Hij liet verscheiden hondierden gevangenen iin onze handen achter. Pogingen om Se riviar tusschen Masserada en Candelu sver te trekken zijn bloedig verijdeld. Aan den benettenloop van den Piave ont-mkkelen zich onze tegenioffensieve maat-regelen gunstig. Telegrammen EEN INTERVIEW MET BURIAN ?«teuen, 1B Juni. — Het « Fremdetiblatt » een iiiteirview, dat de hoofdredakteur van blad met don minister van buitenlandacho* Een baron Burian over de r-ede, dis Lord Mil-Nw 14n Juni te Looiden heeft gehouden. Pjiûinister zside 0. a. diat uit de red'e van opnienw de wensch is gebleken om de ^cteleiTidea* <3pt middenrijken voor te ■ ^ ala een poging van Duitôohland om de 3erhôenaclia«pipi j te verkrijgsn over tegenstan -zoowel als over eigen bondgonooten. Aïs Gratis vati' dit atreven wees hij op de vTe-^rdrag^n met Ruau'and en Roemenië. zeide Burian, zijn de Russen dan na den ^ ifiderdaad onder vresmde heerschappij g«-J®? Of zou misschien een ze-gevier^«nd Enge-^ 4e kalonièn van onzen bondgenoot zacht-bîhar.d'ald hebben, dan wij ten op-van Roemenië zijn opgetredeni? Maar de rstelling van zaketi1 door de te g'en stand ers 't dî Ententevolken overtuigen van de nood-elijkhep van den ver* wijfelden strijd tôt aan voi'komen uiiputting. Dat bijna ail een van 'Ischland wordt gesproken, is een bewijs van eenh'eid van de middenrijken in den strijd wat de oorlogsdoelen betreft. Het doeu dat n€r <îaarmee beoogt is echter om Oostenrijk 3T1 Dnitschland op te hits en. Dat zal evenvrel t gehkken. >lirian w^es voort® op 'de vriendschap en de leenschappelijke belangen. welke tusschen beide landen bestaari' en herinnerd© aan de Te6'e semheid ten aanzien van het gemeen-'jppelijk doel. Ten slotte zou hij Lord Milner '-n aanraden een ernstig oriderzoek in te stel-1 "naar de werk?lijke oorlogsdoeleinden der enrijken. Hij za.l verbaasd zijn,^ h,oe he--'Sbreed onz)e doeien afwijken van die, welke ze te^enstanderg ons steeds weer trachtsn toe ^otirijven. Ik gelef Lord Milner toe, dat de oot-i 0T1S worden opgedrongen, on- ,P, aar ziin.Tk kan hem echter zonder m'eer .^enerei1, ^at er in de middenriiken, en hier içï r,stenrï'k ondarks Lord Milner ook na-jn? Ul^schland snreken, g een mensch met ge-^ in .1^ die zich dergelijke doeleind'en, ^«d 'k Z^U s^>u^moe^^stô droomen, heeft DE GEBEURTENISS^ IN RW5LAND De Inmenging der Entente in Rnsland Moskon, 14 Juni. — Het Rnssische blad <1 Xswestia » schrijft : De inmenging van onze bondgenooteu tegen de toode regeering zal alleen maar de groote massa tegen de nieuwe overweldigers opzetten en een toestand seheppen als de Duitschers dien in Oekrajina hebben geschapen. Als de bondgenooten in Rnsland tegen Duitschland vechten, znllen zij al® indringers beschouwd worden. De val van de roodtr regeering zou alleen Duitschland te stade komen. Engeland zou daarmee voor de Duitschers den weg naar Indië en en Siberië openen. • Hoskou, 15 Juni. — De « Prawda j van 13 dezer maakt een besluit openbaar, volgens hetwelk àllp arbeiders en boeren die in de jaren 1893 tôt 1897 geboren zijn en aan de Wolga, in den Oeral en de West-Siberische militaire distrikten tijdelijk of blijvend ge-vestigd zijn, dienstplichtig zijn. Volgens hetzelfde blad, staan de Tsjechen en Slowaken bij Samara onder bevel van den Franschen kolonel Pelitier. De pers maakt verder een nota van Tsjitsje-rin aan de Engelsche, Amerikaansche en Fransche vertegenwoordigers openbaar, waar-'n teeen het verblijt van oorlogsschepen van de Entente in Rnssische h avens verzet wordt aangeteekend. BRIAND TOEKOMSTIG MINISTER=PRESIDENT? KouI'mi, 18 Juni. — De Berner korrespondent van de « Kôlnische Zeitung » seint dat volgens b?rioliten uit Pariis de ontevredenheid over_ het bel'eid va«i' Cfemenceau toeneemt en_ dat Briand steeds meer als de toekomstiffe min'ster-presi-dent celdt. Hij bezit de handi^heid van den staatsman, dis voor het bewerkstellingen der in. îeidende besprekingen. over den vrede on,o«itbeer-lijk ia. VlaaidsrsD fil Wireld is ! De Vlaaaderen Tentooiistelling De aktivisten laten nooit een gelegenheid voorbijgaan om den Duitschers te verwijten, dat zij zich v66r den oorlog nooit met de bin-nenlandsche toestanden in België, inzonder-heid met de Vlaamsche kwestie, hebben bezig-gehouden, dat de Fransche propaganda hier ondertusschen vrij spel had, en o.a. te Gent, bezoldigd door Fransch geld, rechtstreeks het gezelschapsleven onzer burgerij aantastte en stelselmatig ontaardde. Wij willen op de voorbeelden en de gevolgen ook in andere steden, zoo in het Vlaamsche Antwerpen, niet verder ingaan ; de zware les van dezen oorlog zal dergelijke tèkortkomingen in de toekomst wel doen vermijden. Van hun kant waren de Vlamingen te zeer in beslag" genev men door hun strijd tegen franskiljons, Wa-len en Kegeering om veel aandacht te kun-nen wijden aan het wereldkundig maken van hun zaak. De heele beschaafde wereld heeft steeds medelijden gevoeld met het onge^uk-kige Polen, het arme Ierland, en wie dan, buiten de enge grenzen van ons landje, wist er zelfs dat in België twee volksstammen 1 leefden waarvan de eene door den anderen werd verdrukt ? Wie, buiten enkele Duit-sche dichters en filologen, heeft er <x>it be- , lang in gesteid ? Op een ekonomisch kongres , te Vv'eenen hoorde ik eens een geograat voor zijn auditorium met bewondering gewagen ; van « das reiche Flandern », en de goede , rrian viel uit de wolken toen ik hem met de , naakte waarheid bekend maakte. Dat onze , zaak in den vreemde vroeger, en helaas ! , ook nu nog al te veel, onbekend is gebleven, , was wel degelijk onze schuld. Zelfs hebben . wij het niet zoover gebracht onze eigen ] stambroeders, de Hollanders, voor onze zaak | te winnen. Mitigé belangstelling is bij hen , nog een uitzondering gebleven. ) Nadat van een zijde, waar wij het thans ( allerminst zouden hebben verwacht, in den ' vreemde geschreven werd dat de Vlamingen < n oit verdrukt zijn geweest, zal er wel nie- . mand bij ons nog aan twijfelen dat het , hoogdringend is een intensieve propaganda, ) zoo degelijk als in het land zelf, voor de ] Vlaamsche beweging aan te vatten. Reeds werd er in eenige landen die wij konden be-reiken — voor de Entente-landen zal Havere wel zorgen op zijn manier, al zal het ook j daar wel eenige bevreemding wekken dat de , Broqueville gevallen is op een probleem waarvan hij sedert den oorlog het bestaan trachtte te negeeren — n.i. in Nederland, Duitschland en Zwitserland in die richting ' gewerkt, maar doorgaans zonder bepaalde methode; het was te veel »en ronddrentelen van links naar rechts : hier een voordracht, daar een meeting, ginds met veel moeite een j klein artikeltje in de pers geplaatst en dit j meestal zontter geest van conlinuiteit, niet volgens een algemeen werkplan. Het is noch-tans dringend noodig, daar niet lang over na ^ te denken, maar onmiddeilijk de lianden aan den ploeg te slaan ! , Ook velen van degenen die in België°niet j aan onze zijde staan, geven thans toe dat de Vlaamsche kwestie niet slechts een binnen- j landsch vraagstuk is — wij hebben er maar al te veel een binnenlandsch probleem van gemaakt — maar langs internationalen weg 1 rnoet worden opgelost. De vreemde mogend- { heden, oorlogvoerenden en neutralen, heb- 1 hebben belang bij de oplossing van de Bel- ' gische, d.i. de Vlaamsche kwestie, zij moe-ten er over ingelicht worden. Indien wij hun < Vlaanderen toonen zooals het werkelijk is, ' verdrukt, verarmd, maar door de heerlijk# geestesgaven van zijn volk nog waard en m 1 staat zelfstandig te leven, dan zullen wij ' niet alleen de sympathieën verwerven die ons c op de vre<leskonferentie onontbeerlijk zullen ^ zijn, maar ook reeds de internationale be- 1 trekkingen aanknoopen, die het groot« vraagstuk zullen vormen voor de periode di« r op den oorlog volgt, voor d» « U«b#rgangs- ' wirtschaft » 1 * * * i Wij meenen dat de « Vlaanderen-tentoon- ( stelling », die onder de hoofding « Een ^ grootsch plan » — hetgeen ze ook werkelijk ' is — in ons nummer van den 12n dezer maand c werd aangekondigd en vluchtig besproken, ^ een doeltreffend middel is om Vlaandieren in het buitenland bekend te maken, op voor- r waarde nochtans dat zij zoo volledig moge- s lijk zij, een juisten kijk gunne — zooals de t heer De Vriese, welke zich speciaal met de f zaak bezighoudt, zich uitdrukte, — op het Vlaamsche volkswezen, de Vlaamsche volks- x ziel, en Vlaanderen in de oogen van de bui- j tenwereld de plaats doet innemen die het \ toekomt. t Of dat het eenige doel der tentoonstelling ^ w.s? ^ — Zeker niet — antwoordde ons de heer , De Vriese — wij willen daardoor van ston- . den aan ekonomische betrekkingen aanknoo- ( pen, niet slechts met de centrale rijken, die ( reeds vôôr- den oorlog een zeer druk verkeer f me: ons onderhielden, maar ook met de < nieuwe landen, die aan deze wereldkatastroof c hun onafhankelijk bestaan hebben te dan- . ken : Polen, Litauen, Koerland, Oekra- 2 jina, enz. Deel uitmakend van het Middel- j Europeesche blok zullen zij ook ons afzet-gebied vergrooten, het hinterland onzer ha- t ven uitbreiden, als vergoeding voor de nadee- 5 lige gevolgen van een eventueelen ekonomi- i schen oorlog. < — Wii zullen er ook zekere crondstoffen kunnen betrekken voor onze nijverheden ? — Ja zeker! Het vraagstuk der grond- i stof is wel het belangrijkste dat de Vrede zal 2 meaebrengen. in ooageawongen streven de volkeren thans naar de nationale «autarkie» ; na den oorlog zal de eerste taak daarin bestaan zich van die zelfgenoegzaamheid te ont-doen, en het « Ersatz » te vervangen door het et genuine ». Ook de Vlamingen moeten zich gereedmaken voor dien « run » naar de hulpbronnen der wereldmarkt. De toekomst van ons volk hangt er van af, inzonderheid die onzer werklieden. Indien wij er niet in slagen hun werkgclegenheid te bezorgen, door het bevoorraden onzer nijverheden, het herinrichten van thans uitgeweken indus-trieën of het vervangen door nieuwe, dan zal een ruim deel onzei werkersbevolking, aangelokt door de hoogere loonen in het uit-geputte buitenland en door de er heerschen-de betere sociale toestanden, Vlaanderen verlaten, en dan... — Dan wordt Vlaanderen inderdaad een skonomisch wangedrocht, armbloedig, geheel aangewezen op vreemde hulp, en ten prooi aan al de nadeelige gevolgen die er uit voort-spruiten. Wij zijn benieuwd te vernemen hoe le Vlaanderen-tentoonstelling zich voorstelt den weg te bakenen waardoor die gevaren souden dienen te worden ontweken. — Ziehier! Niet alleen het in Vlaanderen Sestaande willen wij in den vreemde doen iennen, ook de oude kunstnijverheden die vroeger de faam van ons vaderland uitmaak-en dienen in eere hersteld. En hier heb ik het x>g op onze oude kunstnijverheden : kanten, neubelen, pottebakkerij, enz. Dat ailes wil-en wij aan onze naburen bekend maken door ;en zeer volledige verzameling van foto.'s, îtatistieken, landkaarten, monstei-s, tabellen net cijfers aangaande salarissen, grond-itoffen, produkten, enz., enz., het geheel samerigevat in een katalogus, die om zoo te :eggen een geloofsbrief zou zijn voor ons tunnen. De tentoonstelling zal ook een his-orisch karakter dragen, want wij hebben >ok geput uit oude private verzamelingen, >oeken, oorkonden, enz. ; daardoor zal het )ns mogelijk zijn de huishouding der /laamsche burgers uit vroeger eeuwen aan-ichouwelijk voor te stellen. In dat opzicht :ullen een Vlaamsche kamer uit de XVIe :euw, en het binnenste eener hedendaagsche >oerenwoning niet de geringste aantrekke-ijkheid der expositie uitmaken. . — Heel mooi ! O.i. moet ze echter even-«ns een aanklacht, een sprekende aanklacht :ijn van al het onrecht dat België, het ver-ranschende, unificeerende België, meen ik, /Iaanderen heeft aangedaan, op aile gebied : konomisch en kultureel ; aan cijfers en fo-o's over « A11» Vlaanderen » ? al er geen Jebrek zijn. — Er is voor gezorgd. De wereld zal zien lan welke afschuwelijke proefneming Vlaan-leren werd onderworpen, hoe het er onder 'erkwijnde zonder te sterven, dat en hoe het tan worden gered. Dat wij een bodem heb->en, rijk aan delfstoffen (1), vruchtbaar als lechts weinige, een dicht net van water- en an ijzerenwegen, prachtig ingerichte havens, vaaronder een wereldhaven van eersten âng ; kortom, dat de elementen er zijn om /Iaanderen ekonomisch zelfstandig te ma-cen, mits het de politieke zelfstandigheid, lie het steeds heeft moeten ontberen, einde-ijk verkrijgt. — Wij zijn vol geestdrift voor uwe plan-len. Gij vat een grootsch wei"k aan, dat door >nze wereldtentoonstellitigen met opzet werd rerwaarloosd. Daar was het ailes Belgisch tn Fransch wat de klok sloeg ; het buiten-and mocht niet weten dat Vlaamsch nog en andere beteekenis had dan als qualifi-:atie eener wereldberoemde schilderschool. /Iaanderen mag niet langer een anachro-lisme schijnen bij de vreemdelingen, niet : toebehooren aan het verleden ». In de lan-len die gij bezoekt zal uwe tentoonstelling ee' il een openbaring zijn. Mogen wij weten vaarheen ge gaat ? — Vooreerst naar Duitschland en Oosten-ijk-Hongarije, dan naar de neutralen die wij :unnen bereiken. Wij denken einde Juli 918 uit Brussel te kunnen vertrekken en ond April 1919 terug in Vlaanderen te zijn, sraar onze werking heel het zomerseizoen van at jaar zal voortduren. Het zal ons dan ''ijkbaar een aangename taak zijn aan onze indgenooten de praktische resultaten onzer nderneming ten bate van handel en nijver-leid mede te deelen. — Wij liopen dat die uitslagen schitterend nogen zijn. Het is echter een algemeen ver-chijnsel bij de Vlamingen dat ze veel op ouw setten en weinig van stapel laten '00-en. Zult gij klaar zijn tegen Juli ? — Beslist. Dat beteekent echter niet dat v\) afzien van welwillende medewerking. ntegendeel ! Wel is de Kommissie van Nij-erheid en Arbeid onverpoosd aan het werk, inder de verlichte leiding van den heer ge-olmachtigde Dr. Ver Hees, die de ziel is an de onderneming, maar het is niettemin venschelijk een dringend beroep te doen op il de Vlamingen die ons in het kader der entoonstelling inlichtingen en gegevens zou len kunnen bezorgen of aanwijzen : boeken, irinten, foto's, zichten, oorkonden, aangaan-le allt Vlaamsche bedrijvigheid in hun stad >f streek sociale toestanden, met één woord, [angaande ailes wat er kan toe b'jdragen een 00 volledig mogelijk beeld van het oude en let nieuwe Vlaanderen te geven. Wii weten, aldus be^lo^t de heer De Vriese liet zonder eenige vleierij, dat « Het Vlaam-che Nieuws » de beste spreekbuis is om de /faamschvoelende bevolking te bereiken, en lat het zal beloven onze werking te steunen. * * * Wij meenen aan die belofte een begin van litvoering te hebben gegeven. Aan onze dui-enden lezers het hunne er toe bij te dragen. Medewerking, hoe bescheiden ook, wordt ingewacht bij den zetel van het Komiteit der V xaamsche f entoonstelling, Nijverheids-plaats, 30, te Brussel. Het buitenland moet den besten indruk be-houden van de degelijkheid en levensvat-baarheid van den Vlaamschen stam. MERCURIUS. 1) Hoe die Vlaamsche rijkdom werd ver-waarloosd en versjacherd blijkt niet alleen uit de voorgeschiedenis van de kolenontgin-ning in de Kempen. Men zie de merkwaar-dige bijdrage van den heer Jan Nijssen, op-zichter van steen- en marmergroeven, over « Onze Vlaamsche Steengroeven » in het « Tijdschrift voor ekonomische en sociale vraagstukken », Maartnummer 1918. Zal Clemenceau vallen? Kugène Georges Benjamin Clemenceau is thans bijna 77 jaar oud. Men kan het dus zeker aïs physieke prestaue bewon-deren, dat hij nog ten groot land regee-ren wil, tegelijk muiister-preoidcv *>*■ minister van 001 log is, daarbij het be-stuur der bu:tcnlandsche en d£r binnen. landsche politiek ook ^og heelcmaal aan zieh wil trekken, pcr au.o heen en weer 1 vliegt tusschen Panjs en de gevcchtshnie : en dan nog in de Kamcr het hoofd biedt aaa een paremeir.airen storm als die van 4 Juni. Intusschen brengt de ver-antwoordelijkheid der Kamer loden mee, dat ze het niet kunnen laten b:j een zui-vere bevvo^dei ing van de krach .sontwik-kelmg, die een bijna 77-jarige regeeri'ngs. chef nog ten toon kan spreiden, maar dat ze zieh af moeten vragen, wat het resultaat er van is en of het van dier. 1 aaid is, dat de avontuurlijke proefneming, die volgens vrij wel allé parlîjen in Novcmber 1917 het toevertrouwen van het bewind aan Clemeaceau was, "og langer voortgezet moet worden of niet. Die vergadering van 4 Juni toont tiu * goed bekeken wel, dat lieel wat Kamcr- ! leden er ernstig aan beginnCn te tvvij- \ felea, of de proeve met C-emenct-au ^ nog langer voortgezet mag worden, ( maar dat er een overwegmg is, die hen ^ weerhield, dat nog duidel:jker uit te t sprektn, namelijk het feit, dat eer ^ sclirikkel:jke veldslag niet heel ver vat1 s Parijs in vallen gang was en dat liet op ( zulk een ougenblik niet wenschelijk zou ( ziin, een ministerkrîs'-s uit te lokken, , althans niet zoo maar zonder voorbere' ^ ding, zonder dat men een gcschikten op- t vo'ger met een levensvatbaar kabinet { klaar had. t In zooverre zou men bijna kunnen zeg. } gen, dat het feit, dat de Duitschers 1 weer te Noyon zijn — en zeifs te Sois-sotts en C h â tea u- 'l'h ierry — door een 1 zonderling tœval op d t oogenblik Ted-dmg was voor den inan, die juist liet « de Duitschers zijn nog te Noyon » als j hoonend bij tend en strijdkrcet tegen zijn j voorgangexs gebruikt had. 2 Het socialistisch Kamerlid Renaudel c wijst h'erop, niet zonder bitterlieid. Hij 1 besluit zijn hoofdartikel in de « Huma- ( nité » van 5 Juni', waarin-hij der Kamcr-mt-eiderheid verwijt aan de regeering toegestaan te hebben >nadcre uitlegging over den milita'ren toestand voorloopig uit te stellen, met deze woorden : <( Er loopen geruchten over zekere toe-bercidselen, die de regeering maakt (Renaudel schijnt te duiden op geruchten van een vertrek der regeering uit Paiijs, indien de slag een nog- ernstiger verloop zou nemen*, gtlijk er loopen over maat-regelc'-i, die in het verleden genomen zijn. Maar het parlement behoeft daar zeker niets van te weten ! Het zal zeker vroeg genoeg zijn het parlement er mee in kennis te stellen, wanneer het njets anders meer kan doen dan: amen zeg-gen ! De Duitschers, die weer te Noyon te-nig zijn, zijn ze niet te Château-Thierry? En is dat niet voldoende als antwoord ? » Renaudel neemt het der Kamer dus kwa'ijk, dat z^j zich door het zeer em-stige en dreigende van den toestand er van heeft' laten weerhouden Clemenceau onmiddeilijk te dwingen tôt het geven van uitleggingen over den militairen toe. stand in algemeene, zij het openbare of geheime vergadering, of hem anders da-delijk naar hu's te sturen. Dit verwijt lijkt ons echter ongegrond. Terwijl een groote veldslag nog in vol-len gang was van de regeering het aanne-mon van een interpellatie over den militairen toestand te e-ischen was toeh eigenlijk wel onredtlijk en zou. wnnnee-het geë'scht was door een andcre partij en tegpnover een ministerie, dat door de socialisten gesfeund in plaats van bestre- . den werd, door de socialisten zeker als £ politieke manoenv+e bestempeld zijn. De kamermeerderheid had dus gelijk, dat , zij niet tôt de onmiddelliike lxîhandel:ng . der interpellatie besloot. Dat was niet de , eenisje verdiens^e, die zij hnd, Clemen- t ceau, ofschoon geen interpellatie aa"nne- c mend. lep-dr torh verklarinpren af. Ze r hebben herhaaldelijk hevig knbnal en de £ ergste onderbrekingen ui+gelokt. Mnar t toch, nls men va" rien tekst van de rede c van Clemenceau kennis neemt, van dit 2 verbazingwckkend onbeheerseht samen-stel van opeenvolgeade oiivooizichtighe^ den en holheden, moet men zeggcii, dat deze vcelgesmade Kamer werkeiijk groote zclfbeheersching gctoond heeft door niet dadeiijk op dit zoo uiterst ongelegcn oogenblik een minister-kris'-s uit te lokken.Ehti socialistisch blad verwijt in sar-castische kleine nootjes aan Kamerleden, d^ voor Clemenceau gestemd hebbe'^ dat zij daarna in de wandelgangen va'n de Kamer de sclierpste en bitterste woorden over hem uitten, en aan hoofdrcdak-teuren, d e hem den dag na de vergadering in hun blad verdedigden, dat zij in de wandelgangen der Kamer hardop ver-klaard hadden, dat Clemenceau jammer-lijk geweest was. Het is eea te gemak-kelijk sarcasme. lnunt'is men kon de rede jammerlijk, ie geheel.e figuur van Clemenceau, nog belangwekend als wilde, oude, vein;c-Lerid bij tende kritikus. als bewrndiman sen tragische mislukking vinden en van uordeel zijn, dat aan deze gevaarlijke proef in 's lands belang een eind bc-noorde te komen, — en toch welbewust, n het belang van het land, op dit oogen-jl:k niet zoo maar een onvoorbereide C'a laardoor politieke agitai e meebrengencle ninisterkris's willen openen Zoo is de positie van het kabinct Cle-nenceau na de vergadering va 11 4 Juni înzeker en bedenkclijk. Intusschen is Zlemonctau's geheele politieke loopbaan coo'a avontuurlijke opcenvolgnig van. jnberekenbaarhedeu, dat het onmogelijk s eenige verdere gevolgtrekkiug te ma-cea of or eenige voorspellmg over to joven hoe lang hij het nog uit zal kuu-îen houden. STAD en LAND BELANGRIJK BERICHT. — Onze nschrijvers wier abonnement op 30 uni ten emde loapt, raden wij dringend iao dit zoo haast mogel.jk te latea lieuwen. Ten einde nuttelooze oiikostea e vermijden, worden de abonneaten bui« en Antwerpea dringend verzocht zich utsluitend tôt het postkanteor hunner ge-neente te wenden en daar hunne inschrij> ing te hernieuwen. Daar de thans hsr« chende papierschaarschte ons voor het lOgenblik verplicht het getal abonnemen-en te beperken en zelfs de volgende aaand den abonnsmentsprijs te verhoo» [en, is het geraadzaam zich heden nog laar het postbureel te begeven en 'n, in. chrljving te nemen op ens blad. Zij die iu 'n abonnement nemen genieten nog [ansch het voordeel van den huidigen, agen prijs. Men schrijft in op aile postbnreelen van let Generaal-tiouvernement. Het Beheer. ANTWERPEN'S BLOEI EN HOL-,AND. — De « Nieuwe Courant » van )insdag ]8 Juni 1.1. bevat een stuk van lin Aardenburgschen korrespondent over le haven van Antwerpen, waarin de pui-:e brochure over dit onderwerp van Max )botisierv dooeint aan de Hoogesohool _oor handelswetenschap bij 's Rijks Hoo-;eschool te Gant ,met lof worat aang-e-laald. Wij nemen hier over : « Oboussier wil slechts een Awtwerpen lat alzijdig onafhankelijk is. Maar het is liet gemakkelijk denkbaar hoe dit na àl let gebeurde nog zou kunnen. Het zal >aak zijn dat door de Belgische leidera le realiteit onder de oogen wordt gezien, » Een scherpe punt in deze kwestie teekt ook ons, Nederlanders. Want Ant-verpen's hav©n is niet bereikbaar zonder fver Nederlaindsch gebied te gaan. « De iolitiek door Holland gevolgd sedert 830 tôt op onze dagen, heeft geen an-ter doel gehad, dan de voortreffelijkheid rie Antwerj>en dankt aan een gunstige igging, door aile middelen waarover het irettelijk kon beschikken, te vernietigen ; [«.t was ^ijn recht en het deed zijn plicht» '00 schrijft Oboussier. Laat het waar "5n. Maar wat zal de toekomst nu moe-en brengen De boorden van de Wester-chelde zijn bewoond door een Zeeeuwsch n een Zeeuwsch-Vla,amsch volk, die N». 'erlanders zijn, al drie eeuwen, en Ne-:erlanders' willen blijven. Ter wille van île ekonomische voordeelen ter wereld ullen zi jzich niet goedschiks lalen inJij-en, bij welke vreemde natie ook. Een -eannexeerd Zeeuwsch-Vlaanderen, Wal-heren, Zura-Beveland ware een Neder-sndsch irredenta voor ten minste een euw. Het is dus zaak, aan onze onafhan-:el jkheid' niet te raken. Wil het nu dood-che Antwerpen — o, de gruwelijke in-liruk van al die verlaen eenzame kaden lie ik onlangs nog za.g ! — ooi tôt nieuw ?ven ontweken, dan dient vootoo te raan de Nederlandsche territoriale inte-;riteit. » Toont dît niet aan dat wij door de ge-«ki'ige politieke gebeurtenissen de nu ian o-ang ziin en die mede over Vlnande-eii's lot ztilletn besliscen we minder dan K>it onze Noorderbroeders, al vervullen lie dan ook een heel bescheiden. daarom net minder moeiliike roi, uit het oo? mo-;en yferliezen. NVt alleen kultureele.maar ■oie zuiver stoffel"ke belan^en staan li er 10 het spel De Vla.imsrhe politiek mag" ulks niet over 't hoofd zien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods