Het Vlaamsche nieuws

224 0
27 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 January. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 29 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jw86h4fc82/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ÀB«S » m BHsrapjtiïs» ** Voor téa, mxx%é. >•' Voor 3 mtaiid s-~ V'oar 6 maaad • ■ '#■- Voor één jwtt '*•- I HedchîWi, Ee&car ea Àïuk«aûà^wgi« M, SOODESTRAAÏ, 44 4NTWEUSLPBN | /ondag 27 Jacuan ipië » 4de Jaarg 26 il TffrTBTr-i ■ rr-rmn --rf—iiwrrwinrwgnnrwrrOTiTnrnrifir-iTi—nnwmwM irwu ■■■ iwianw u i iiruTiTiinnTurcriimi i wihhf^ mm ni rnrmm im-teammmmim rmrmr«MTirTm«<yr-",'*L-iiyTm Prijs S Centiem woot Beigië Het Vlaamsche Nieuws IVerechQnt 7 maal par week PS OrSTELRAAD: n«»!4«pst£ller Raf VERHULST, Dr. Ang. B0RM8, Heegleeraar Alfe. TAN DEN BRANDE |*wwwwiwmii»iiiwi Mgaa jwa n>'uaa?-g muKagzxvrrKSxr: A AH EOÎIDIQIK G 8K s IDOweede blad, dtaa regel ...... 2.68 | Derde id. fd >•—- | Vierde î<3- id. 6.60 -doaâsberiebt '■ Bltce iBMkesvtxkcr i» peswxmljji 7®or vo,.-.5 Ml bkedt. Met h*el de Rcdfck*iî, «mrnKMIWrfiUW. OFFICIEELE BERICHTEN VAN OUITSCHE ZIJOE DUITSCH AVQNDBERÏCHT Berlijn., Vrijdag 25 Januanl — Officie»! : Van de gevechtsterreinen niets nieuws. VAN 00ST.-H0NG. ZIJOE ITÀLÏAANSCH GEVECKTSTERREiN Weenen, Vrijdag 25 Januari. — Officiel : Geene bij zonder e gebeurtemassan. VIN TU3KSCHE ZIJOE TURKSCKE FRONTEN Konstantinopel, Zaterdag 26 Jantuari. — Officieeî bericht van. dm 25s-te: Aan de Dardaneiîea levendige vlieger-bedrijvigheid. Onze vliegers vielen de vliegerhaven op Imbros aan. Goede; uit-■tretrking werd waargertomeQ. Op de and-ere frontea geene bijzoa»dene gebeurtenissao. VAN FRANSCHE ZiJOE YVESTELIJK GEVECKTSTERREIN Parijs, Vrijdag 25 Januari. — Officieeî : Een Duitsche overval op IcLeine Fran-sche posten benoorden het Caur-àrss-bosefa is volkomen mislukt. De artilleriestrijd heeft in den îoap var den namiddag in deze geheele streek le-vendig voortgeduurd. Overal elders was de ctag kalm. Un EraGilj&Hfc LU Ut WESTELIJK GEVECHT5TERREIN Rome, Vrijdag 25 Jaguar!. —■ Offi-cieed : In het Lagarfnadal benevens tusschen Breflta en Piave hebben de Italiaansche batterijen de vijandelijke met doorslaand succès beantwoord, voor zoover de laat-ste zich bedrijviger toonden. Op den, Noordelijken top van het Me-lago-gsbergte (hoogvlakte van Aslago) en op den Monte Asolcne joegen. geweer-schoten van ons Oostenrijksche patrœl-jes uiteen» Van de Etsch tôt aan de Brenta er langs <Je Piave bleef ds vijand in de luch-erg in de weer. Boven de voorste lime; werd zijn bedrijvigheid1 door geduch: machtnegev/ecr ingetoomd. TELEGRAMME DE SREBE VAN DEN DUITSCHEN 1UJKSKANSELIER (Vervolg) Lloyd Cecrge praat ooJt tlian» weer ovei Slzas-i^o uar.-x a spreekt van het onrechl da>. ivu..o iiiauj a$U Jf'rankrijk héeft aan-gedaan. uiarin^en, — ik zeg dit niel oui u te oud^irichtcn aaar ge zulks met be-boc^lt, uuca in het bui enland Bchijnt meii d< djngen noj «teedis niet te weteu, — Blzas I/Otharingen omvaî, naar bekend is, »oor he grootsie deel zuiver Duitsche gebieiien, di< door een door de eenwen heen voor.gezetu overweldigiug en rechtsscliendmg van he Duitsche rijk zich losgerakt heeft, totdat tei slutte in 1799 de Fransche revolutie de laatst< rest verslond. Op da.t njdstip werden rij Frensche provin des. loeti wij nu in den oorlog van '70 de on; omrnkte uuidstreken terugverlangden, wa: /nlka gecu verovertn}? rar vreeind gehied .Kich eeu recht ; eigeùlijk datgene, wat met lieden i desaimexiou » noeflit en deee desan-neiiou is daa ook door de Fransche nationale vergaderiag aïs d^ grondwettelijke verteg'-n •>roordiging van het Fransche volk destijds den 3t-n Maart 1871 met een groote meerder hoid nadrukkïlijk erkend. Jîa. ook in Engeland, inijne hceren, sprat mea destijds çeheel andern dan heden. Ik kar tnij op een klassieken getuige beroepeti. Créer afidîr dan. de beroemde EngelscJbe liiatoriku; en schrijver Thomas Carly.e, die lu een brie; aan de «Times», in December 1870, het vol- fend<- schret f : a Gecn volk ke:ft cr:i /ao ge uchten bnurman, als Duitschland deœn ge. durendc de laatstc 400 jaren in Fraiikrijk heefi beze-ten, Duit«chland zou dw&aa zijti, "-anneei het er niet aan zou denken een grenspaal tus-»chen zich zelf en znlk een buurman op t« richten, «u het daartoe de geîegenheid heeft » Ik doe opmerkeu dat ik de zeer harde uitdruk king, die Carlyle in dezen samenhang teger Prankrijk gebruikte, mijnerzijds thans nie! herhaald heb. < Ik weet, aldus Carlyle, v-ar î?een natuorwet, geen hemelsçh parlementai! besluit, vo gens welke a'ieen Frankri.ik var allf asirdsche wezeiis niet verplicht zou zî.m eer deel van de geroofde gebieden terug te jgeven. wanneer de eigenaars, wien ze zijn ontrukt, d< guu«tige geîegenheid hebben ze te heroveren » ta gelijken geest 6praken geziene Bngelsch< persorganen, zooals b.v. de «Daily News». Thans kom ik tôt Wilson. Mijne" lieeren, ool hier erken ik dat de toon anders schijnt te zijr çeworden en dat de eensgezinde afwijking var Wilson'» poging om in zijn antwoord op di persoonlijke nota tweedracht tussclien de Duit sche regeering en het Duitsche volk te zaaien haar uitwerkiiig heeft gehad, Deze eensgezinde afwijzing zon Wilson reeda op den rechter weg knnnen brengen. Een begin daarm^e if wellicht gemaakt, wrnt thans is er tenminst< geen eprake meer van onderdrukkiiig van hei Duitsche volk door een antokratische regeenne en de vroeger-e aanva'len op het huis Holren 'o'iern ziin niet herhaald. Op deze voorstelling van de Duitsche poli tiek wil ik niet ingaan, maar in het bijzondei de punten bespreken die Wilson ons voorlegt ~ï L. .1 J 4 A w70<vriif hij zijn vredesprogramma formuleert. In h eerste punt wordt verlangd dat er geen inte nationale geheime overeenkomsten plaats vi der.. Mijne heeren, de geschiedenis leert, d wij eus het allereerst voor e^n vèrstrekkeni publiciteit van diplomatieke overeenkomsti kunn^n verklaren. Er zij aan heriunerd, d ons defensief verbond met Oostenrijk-Houg rijc sedert 1889 aan de wereld bekend vvs terwijl de offensieve overeenkomsten tusschi de vijandelijke staten eerst in den loop vi dezen oorlog en ten slotte door de onthullingi Tau de Russische geheime stukken in het lie der openbaarheid ziju gebracht. Ook de ondt handelingsn te^ lîrest-Litofsk, volkomen 't openbaar, bewijzen, dat wij volkomen t . reid kunnen zijn op dit voorstel in te gaan. In het tweede punt eischt Wilson de vrijhe der zeeëtt. De volkomen vrije scheepvaart < de zeeën in oorlog en vrede is ook do Duitschland als een der eerste en belangrij ste eischen in de toekomst gesteld. Hier b staan derhalve geen meenings vers chilien. De door Wilson ten slotte ingevoegde bep« king — ik behoef deze niet woordelijk te he halen — is niet recht duidelijk en ten dee oveibodig, zou derhalve het beste weg kunni vallen ; in de lioogste mate echter belangri, zou het voor de rrijheid der scheepvaart in < toekomst zijn, dat van de sterk bevestigi îteunpunten vooi de vloot op de belangrijks internationale verkeexswegen gelijk Engeiai in Gibraltar, Malta, Adon, Hongkong en ( - Faiklandseilaiiden en op verschillende ande plekken bezit, zou kunnen worden afstai gedaan. Punt_ 3 : Afschaffing van aile ekonomisc! beperkingen. Ook wij zijn voor het afschaff< van aile ekonomische beperkingen, die d< handel volkomen overbodig aankleven. Ck Trij verooideek-n een ekonomischen oorlo die onvermijdelijk de kiemen van toekoinstij oorlogsverwikkelingen in zich zou bergen. 4. Beperking der bewapeningen. Geli reeds vroeger door oiis werd verldaard, ia h denkbeeld van een beperking der bewapeni gen volkomen voor diskussie vatbaar. De : nancieele toe^tand van aile Europeesche st ten na den oorlog zal waarschijnlijk op ze werkzame wijze hulp verleenen aan het v« krijgen van een bevredigende oplossing. Zoo ziet men, mijne heeren, dat over de ri eerste punten van het programma van prej dent Wilson men zonder eemge moeilijkhe tôt overeenstemming geraken kan. _ Ik kom thans tôt het vijfde punt : Beslec ting van aile koloniaie eischen en geschille De praktische doorvoering van het door W son hier gestelde beginsel zal in de werkelij herd op eenige moeilijkheden stuiten. Toi geioof ik, dat het om te beginnen aan h groo ste koloîiia.e rijk, n.l. aan Engeland, z kunnen worden overgelaten over dit veorst vau /.ij.i boudgenoot duidelijkheid te verschr feu. Wij zouden dan kunnen zien, wat < grond van hetgeen tusschen Engeland i Aruerika zal worden overeengekomen, o< voor ons te bereiken is bij vredesonderhand lingen, daqr wij beslist voor een nieuwe gre peeririg van het koloaiaal bezit in de were zu!l.;n opkomea. Punt 6 : Ontruiming van hot Russisch g bied. Nadat de Entente geweigerd heeft, bi , nen den door Rusland en de vier verbondi Mid'l^n-Europeesche mogendhedçn vastg - stelder ermijn aan de onderhandelingen de ■ te nt.nu a, moet ik ia naam der centrale m : geadhedèn een inmenging achteraf afwijze Wij staan hier voor vragen, die alleen Ruslai en de vier Middeii-Europeesche mogendhed. aangaan. Pcnt 7 bevat het Belgische vraagstuk. W het Belgische vraagstuk betreft, zoo is do taijn ambtsvoorgangers herhaaldelijk r< klaard, dat nimmer gedurende den oorlog gewelddadige inlijviug van Beigië bij Duitsc land een onderdeel van het programma d Duitsche politiek gevormd heeft. Het Bel) sche vraagstuk behoort tôt het komplei di vraagstnkken, waarvan de bijzonderheden I de vredesonderhandelingen geregeld zull ; moeten worden. Zoolang onze vijanden zi niet onvoorwaardtlijk op het standpunt sti ; len dat de integriteit van het grondgebi ■ der bondgenooten den eenig mogebjken gron s slag voor vredesbelotfen kan bieden, moet • aan het tôt dusver steeds ingenomen stan : punt vasthouden en weigeren de Belgisc b uangelegenheid bij voorbaat uit de diskuss : la haar geheel te venvijderen. t .Punt 8 : Dye bevrijding van het Fransc l grondgebied. De bezette gedeelten van Frai] : riik zijn voor ons een kostbaar ruilobjekt. 0< hier vormt de gewelddadige inlijving geen c - derdeel van de officicele l5uit»che politiek ; t voorwaarden en de formalitéiten van de oj i fuiming, welke rekening zullen moeten hc den met de levensbelangen van Duitschlar i moeten tusschen Duitschland en Frankri - worden overeengetomen. Ik kan slechts ne : maals uitdrukkelijk verzekeren, dat van e • ftîstand van rij ksgebied nimmer sprake k , <ijn. Wat de door Wilson onder punten 9, 10 II, die de eischen van het vraagstuk der 0< : teurijksche nationaliteit van Servië, Roemer , en Monténégro betreffen, gestelde eischen l . treft, dit raakt de belangen van Oostenrij i waaraan wij bij de beantwoording daarvan d voorrang moeten laten. Wat punt 12 betreft, verklaarde de Riji • kanselier, dat de integriteit van Turkije e • levenskwestie van het Duitsche njk was. 0< ; hierbij zullen wij niet mogen vooriiitloopen i ■ het Turksche antwoord. Wat punt 13, het Poolsche vraagstuk, t treft, zeide von Hertling, dat de Entente nii cier voor Polen was opgekomen. De regelii ■ van dit vraagstuk moet overgelaten blijvi . «an Oostenriik, Duitschland en Polen. Tegenover het denkbeeld van een volkere . bond staan wij sympathiek. Indien de vo< • stellen zullen worden geïnspireerd door . gedachte van menschelijkheid, zijn wij bere t ze te onderzoeken. Mijne heeren, wij hebben de redevoering< ; van Lloyd George en Wilson aangehoord ; : bevatten zekera grondbeginselen voor een ; i gemeenen wereldvrede, waarmede oo]c wii h eens knnnen zijn. Waar echter konkrete vraa ; «tukken ter sprake komen, welke voor ons i , onze bondgenooten van beslissende bete^ker . zijn, daar is een vredeswil minder merkbas i Zoo spreken steeda slechts overwlr.naars t de overwonnenen. Onze militaire toestand îmmer zoo gnnstig geweest als op het ooge blik. Moge du» Entente met nieuwe vocrstclli > komen, dan wilîen wij ze met ernst onderze ken. E"n dnnrzame vrede is zoolang niet m celiik, a's de integriteit van het Duitsche ri : nie' erkend wordt. Tôt dan toe is het parool : kalm aaneenp sloten blijven en afwachten. Voor dit doel zi ■ wij ail en eensgezind (levendige bravo's). Over de methoden en de modaliteiten k: men verschillende meeningen hebben. Ma t fnfrtlt mwm ? î a11a M rv stellen. Strijden wij niet over formules, weîk bij den razenden loop (1er wereldgebeurtenis-sen immers te kort schieten. Behouden wij ) boven aile scheidende partijtegenstel'ingen 't eene gemeenschappelijke doel voor oogen : 1 het heil van 't vaderland. I/aat ons eensgezind zijn : regeering en volk en de overwinning zal ons zijn. Een goede vrede zal en moet komen. et Het Duitsche volk draagt op bewonderens-r- waardige wijze het lijden en de lasten van den u- oorlog. Bij deze lasten en dit lijden denk ik nt vooral aan het lijden van den kleinen arbeider le en den laag gesalarieerden beambte. Maar zij :n allen, mannen en vrouwen, willen volhouden at en doorzetten. In hun politieke rijpheid laten a- zij zich niet door leuzen begoochelen : zij we-s, ten te onderscheiden tusschen werkelijkheden ;n en gelukbelovende droomen. Zulk een volk m kan niet ten onder gaan. God is met ons. Hij :n zal ook in de toekomst met ons zijn. (Leven-bt dige toejuichingea.) p 'Wrr<Ji, T«,Tvolg«.) in EEN REDE VAN CZERHIN id Weeuea, 25 Jaauari. — Graaf Czernin heeft >P heden voor de koinmissie vaa buitcalaudsche 3r zaken der Oosienrijksche delegaue eea rede t- over dea poiitieken toestand gehouden. C- DE ENGELSC3E REGEERING r- EN DE ARBEIDERS ïl Londen, 25 Januari. — In het Lagerhuis zeide Sir Auckland Geddes gisteren : « De re-1^ geering heeit de Geama.gameerde vereeuiging j van bankwerkers ungeaooaigd met haar, te zamen met andere vakvereemgingea die erbij betrokken zijn, te vergaderea om te Leraad-i slagea over een herzieaing vaa d» îegelmg S voor beschermde bsroepea, maar de bankwerkers heoben geweigerd met de regeering te , zamea met aadere vakvereenigingen te be-1 raadslagen, ten/.ij die vereeaigingen aan de beraadsiagingen geen deei nemeu. » De redea van de weigeriag der bankwerkers ^ is dat de regeering een afzonderlijke overeen-komst met hen heeft getroffen. Daarom kan die regeling akeen in een afzonderlijke bijeen-i> komst herziea worden. »e De politieke medewerker vaa de « Daily News » zegt, dat men .gisteren in de wandel-ik gangen van het parlement de vrees uitte, dat et het geschil tusschen Geddes en de bankwer-n- kers iu een ernstige krisi» zon ontaarden. In Ei- gezaghebbende kringen van het Lagerhuis be-a- gint men zich ai te vragen, of Geddes wel de er geschikte-man is, om met de arbeiders te ouïr- derbandelen. er »E POLITIBKE TOESTAND à- IN ENGELAND ^ IvOndeîi, 2S Januari. — De « Manchester , Guardian» zegt ia een hoofdartikel over de a" militaire plaanen en de gedaehtenwissciing • daarover in de pers, dat er een offensief gaande is tegen het oorlogskabinet eu tegen de burger-lijke regeering in het algemeen. Op den eenea vleugel y.ordt dit offensief gel;id door kolonel " Repingtoa. Zijn program (dienstplicht in 1er-a| land, oproeping van meer manschappen in ^ Engeland, koncentratie aan het Westelijke !î" front) i» volgens een spottende samenvattmg JP vaa de « Manchester Guardian » het volgende : 1° opgeven van de veldtochten in I'alestina, )K Mesopotamië en bij Saloniki ; 2° revolutie in e" lerland ; 3° algemeene staking in Engeland ; c- 40 verlamming van de munitie-aanmaak en den scheepsbouw. De andere vleugel is lisd-ger. Zijn wachtwoord is : « Mondje toe 1 » Zijn staadpunt is het volgende : 1 De manschappen n" kunnen prachtig zijn, de staf vaa den boven-:rl eten plank, de maatregelen bewonderenswaar-dig, en toch kan het tôt een krak komen ». Deze groep heeft het oorlogskabinet al omge-°~ trokken. De « Manchester Guardian » pleit dan voor een defensief in het Westen in dit jaar. Als de Duitschers trachten door te breken, zullen zij meer soldaten verliezen dan de geallieerden. Dan zullen de geallieerden, als de oorlog zoo lang duurt, een offensief op het toppunt va» hun kraclit hei/innen le £ DM OEBEÛÎRTENISSBN W. RUSLAND PT Bteedigt teoceelen te Moskou 'D -h f5t-Peter»bmg, 24 Januari. — Dinsdag ia m ;î- de hoofdatad .gee-n bloed vergoten. Maa/r in het jd contrum va.n Moakon zij.n> <£en dag dertig tôt d- weriig œeiisclieii gedood en tweehonderd ge-ik wond, o. w. veie vrouwon en kinderen. lion d- g'roote optooht van de boisjewiki met verscliei-ae dena maehinegeweren, gepantierde ïuto'«, «.Wee-ie lingen imiterij, gewapend® roede garden «n Oostenrijkskohe, Duitsche eu Turksch® krijg»ge-be va-ngenen kwiuni om 1 uur op het Schouwburg-k- plein aain, waar duizenden toeschouwers vermv 3k meld wa.ren. Plotseling hcordo men een paa.r n- revolverechoten vallen. Zij werden biijkbaar da galost,om ongeregeldhedein1 lut te lokken.Er volg-ît- de een vreeselijke pjuniek. De soldaten en <ie u^- roode ga.rde>n in den optocht schoten in het wilde d, weg met geweren en met machine-goweren. jk De Moskonsche sowiefc veirklaart, dat er uit de g- Tamen van drie hôtels op den optocht schoten en gelost waren. Tegen die hôtels werden daarop in machine-g«weron gerichji, terwijil gepanteerde auto'si op het hôtel Metropaie vourdiai. tn 's- DE AMSRIKAANSCHE HULP dë AAN DE GEALLIEERDEN ie- ... k, Bern, 25 Januari. — Blijkens benchten uit în Washington aan de Parijsche tiitgaaf van de « Chicago Tribune t> heeft het nu geëindigde, :s- door eea bijzondere Senaatskommissie inge-:n stelde onderzoek naar de oorzaken der vertra-3k ging m de uilrusting van het Amerikaansche sp leger een aantal zôô grove verzuimen aan het licht gebracht dat het aftreden van generaal •e- Crozier, hoofd van het département voor oor-n- logsmateriaal, ophanden is en de positie van ig Baker, de miniiter van oorlog, sterk geschokt în schijnt. Onder anderen is gekonstateerd dat het le-n- ger ten tijde van de oorlogsverklaring geen >r- machinegeweren had. hoewel in het midden 5e van 1917 daarvoor 12 millioen dollar beschik-id baar waren gesteld. Daar in dit gebrek niet vôôr April kan worden voorzien zullen de ;n Amerikaansche troepen, die zich reeds in lij Frankrijk bevinden, Fransche machinegewe-il- ren gebruiken , ook voor de africhting van de et troepen in Amerika zijn Fransche machmege-g- weren noodig. ■n Crozier heeft de schnld van dit verzuim op is Baker geschoven, die maandenlang proeven r. heeft laten nemen en ten slotte de inveering ot van Browning-machinegeweren heeft gelas t, is zonder deze in de praktijk met andere, die te d- velde goed hadden voldaan, te hebben laten vergelijken. •ti Verder heeft het onderzoek uitgewezen dat e- de Amerikaansche troepen tôt voor kort met o- geweren van verouderd type hebben geoefend, jk omdat de nieuwe geweren kort onlangs gele-verd konden worden. Deze vertraging was ont-e- staan door het besHiit van het ministerie van jn oorlog, het verbeterde ty?e van het r'ïigelsiïie Enficld-geweer te laten aanmaken. Daarvoor m waren tijdroovende veranderingen aan de maar chines van de Amerikaansche jfeweerfabrieken la. Telegram uit: Gôttingen De krijgsgevangen Vlaminger te Gottingen, vereenigd in plechtige vergadering voor het vieren der vol ledige zelfstandigheid vàn hun zoolang geknechte vaderîand, juicher met ongemeene geestdrirt de ver-iossende daad van den Raad var V iaanderen toe, danken hun wak-kere leiders, verklaren zich vooi goed îos van Havere en verwachter met ongeduld het oogenblik waar-op de Raad van Gevolmachtigder op hen een beroep zaî doen om der Staat Vlaanderen uit aï hun krachi te verdedigen. Léo Van Puyvelde ontkent Het Vlaamsch Korrespandentie-btireat! doeR mede : « De Nieuwe Courant » van 18 Januari (Avondblad) vat een artike! saâra dat Prof. Van Puyveide in « Van Onze" Tijd» laat verschijnen.Hij betoogt daarir dat de Vlamingcsa om meer dan één reden Beîgen zijn. Schrijver komt op, volgers « De Nieuwe Courant », tegen een vertre-lijking van Vlaanderen met Polen, Slees-wïjk, F:mland of 1er?and, en tegen d« vooropstelling van het rasverschil in Beigië, omdat de moderne geschicdkundigï wetemsehap met het rasbeginsel heeft af-gei'ekend. Men verlieze nie" uit het 00g, dat ook m Beigië veel bloedvermetnging is voorgekomen.^ In navolging van Pi-renne geeft schrijver aan, dat Walen ©a Vlamingen vele eigensehappen gemeer hebben. Feit is het ook, beweert hij onder andere, dat er nooit een nverlcelijke tweespalt bestaan heeft tusschen de Vlamingen en de Walen, en nu nog niet be-staat. Gedurende den loop der geschiedenis hadden zij allerlei punten van aan-rakmg eu wrijving met elkaar on nooit kwam een versch-jnsel van rassenstrijd of ook maar van taalstrijd te voorschijn. Steeds moesten de Vlamingon hun taal in bescherming nemen, doeli nooit tegenover de Walen, alleen tegenover hunn* vtneemde gravem «1 hertogen. En htder ten dage gaat hun taalstrijd nog niet tegen de Walen, maar veeleer tegen eer égaliseerende regeering en tegen de Vlamingen dex hoogere standen die de volka taal ontrouw zijn geworden. Feit ia het nog dat geen enkele be-stuurhjkç of kerkelijke Jndeeling ooit d« lijn van de taalgrens gevolgd heeft en dal de scherpe scheirîing in politieke partijer haar evcmmin kende en nooit belieerschl werd door iets dat op een nationaliteits-oi taalkwestie lijkt. De a Nieuwe Courant » teekent hier bij aan : « De stelling dat de Vlaminger nooit tegenover de Walen, hun taal ir bescheranimg moesten nemen, lijkt ons it haar algeineenheid onjuist. Het mog( waar zijn, dat de ergste vijanden dea Vlaamsche beschaving tôt z.g. Frans-kiljons hooren, het lijkt er niet naar, dat de Walen. het belang van gezond< toestanden in Vlaanderen hebben begre-pen. In welke mate daarbij onwil of on-wetendheid werkteni, vennogen wij aie' vast te stellen. » Het ia een zachte uitdrukking voor d< zonneklare waarheid : de Walen hebber de Vlamingon als verwonnclingen behan-deld, sinds zij met hem Jn een staatsver-band leven. Het kan ons menschen van heden vrij-wel onverschilîis iaten in welke verhou-ding ons volk, t&c de Walen stond v6ôt twée- of driehonderd jaar. Wij zien alleen de levende, naakte werkelijkheid zi] maakt eon historische argumentatic als die van den heer Van Puyveide, die daarbij Uouw de stappen van Ministe de Broquevilie betreedt, tôt ijdel gefra-se^r. Ieder van o»s heeft vôôr den oorlog ruimschoots geîegenheid gehad om d< gevoelens van de Walen te onzea opzich te te leeren kennen. De Regeering heef' et a«gstvalhg genoeg voor gezorgd, da de Waalsche « broeders » als bekleeder: van een massa openbare ambten in Vlaan deren hun liefde voor de « sales flamins > dagelijksch konden betuigon. De weer-klanken van de stemming aan het front er in de gevangenenkampen zijn 0ns dun keus evenmin van aard on* de stelling vas: den heer Van Puyveide te onderschrij-ven. Hebben het meerend-eel der Vlamingen tôt in 1914 zich al te verduld^ de Waalsche minachting voor hen zelf er hun ideaal laten welgevallein,, zoo staa1 het vast, dat de oorlog bij zeer veier onder hen, een reaktie in dit opzichl heeft verwekt. De Waalsch-Vlaamsche tegeAstelling is sterker dan ooit. De Belgische eenheidsprofeten mogen dit be treuren, het versch'-jnscl is niet weg te redeneeren, noch i® zijn verloop te stuiten, want bet vmdt zijn oorsprong in hei esseptieel onderscheid van de twee volks-groepesn binnen het staatsverband Beigië Van het oogenblik dat bij de Vlaamsche groep die-per zelibewustzijn «3 onmiddei-lijker inzicht van het gevaar, dat gansrf-haa: zelfstandigheid bedieigt ontwaakte moest ook het besef grœieti dat de Vte-mingen en Walen onmogehjk verdei kunnen samenleven in den vorm waariïi zij in 1830 werden bijeengevoegd. Beideff hot een biiTOtidar®» knHtwr kreits, wat hçn scheidt is machtiger dan V;>at hen vereenigt. En zoo bij den vrede de nu i®. « haren volle-n omvang gestelde» ! nation al i tei tenkwest ie m Beigië niet eene : gezende definitîeve oplossmg verîcrijgt, • zal de tegenstelliflg, die de heer Van . Puyveide ontkent, eerst voor goed de ( harde reJiteit va» haar bestaan bewijzen. : STAD en LAND BERICHT. — Te beginnea met 5 Fe-bruari a.s. is aile brieJwisseîing aan Be-heer en Opstelraad van « Het ViaamSche i Nieuws > te zen dan : St-Jac-obsEiarkt, 73, L Antw»rpen. ÏN DEN RAAD VAN VLAANDEREN. — De Raad van Vlaanderen had in zij ne zitting van 22 December 1917, waarm hij Vlaa«deren's Zelfstandigheid heeft besloten, een verder besluit van groote beteekenis genomen, waarvoor hij — voor wat de Kommissie van Gevol-machtigdeu betreft — de inetemming; van den Gouveraeur-Gciieraal heeft ge~ vraagd en bekomen. Door genoemd besluit heeft de Raad, in plaats van het Bestuur, dat tôt nog toe aile ver tegen woord i ^ in gsrecht en in zich vereenigde, eeai dubbel argaan tôt stand " gebracht: 1") Een Bestuur (Buteau) waarvan de werkzaamheid zich tôt de leiding der innerlijke aangelegeched-on- van den Raad zal beperkeo. Dit Bestuur ia ala voîgt samengesteld : Voorzitter: Prof. Dr. W. de Vreese. Onder-Voorzitters : Dr, R. De Clercq, en Piof. Dr. J. De Keersmaecker. Sekretarissen : Mr. J. Van den Broeck en Piof. Mr. Alfons-Rosa Van Roy. 2") Eene Konimissie van Ge%'olmach-tigdein van den Raad als een tweede ven-tegenwoordigiugsorgaan, dat twne werkzaamheid naar bui ten zal uitoefenen, na-melijk een beraadslagende medewerki^'g aan de Wetgeving voor Vlaanderen, waaitoe de Gouverneur-Getieraal door een bijzonder dekreet de Kommissie ge-machtigd heeft. De Gevolmachtigden van den Raad zijn ondtrscheidelrjk voor bijr/sudere de-partementen van b/-t Bestuui verkozen . die in het algemeen met de werkmgsfeer . der Vlaamsche Miuisteries av-ereenlio men. 1 De Gevohnachtigaen zi^n : Voorzitter : Prof. Dr. P. Tack. Algemeen Sekretans: A. Biijs. Buitenlandsche Zaken : Prof. Mr. A. Jonckx. Bmnenlandsche Zaken : Prof. Mt. : Hevuderickx. ; L,andbouw en Openbare Werken : : Prot. T. Vernieuwe. Wetenschappen es Kunste» : Prof. Dr. J. De Decker. J usticie : Mr. F. Heuveimaas. Kmancièu : L- Moert. Nijverheid en Arbeid: Dr. L. > Veir : Heta. . îv'ationaal Ver weer : Dr. A. Borms. PosterijeO, TeiegraieJi et» Zeewez«»n • Prof. F. Brûlez. (C. V. P.) ' WAT WIJ VAN HAVERE VER-; WACHTEN MOGEN. — Het Vlaamsch . Korrespondentie Bureau deelt mede: « Ondfcr den tâtel : « Geca oi«uwe toe-gevingea aan <ie Yiaamschgeizinden », ' schrijic « Vrij Beigië v\an 18 Januari 1.1. : Jblet agentsenap xCadio heeii., imaensde u Xàc ùiecie » van i Januari, uic Le Havre «en, Deiricnt oanvaxigen, <iae ctaa.r u»t Leuven een beigisen a^uiuoezemer w aaft-gekomen, die over net oeicet geueelLe van ous> laïui zeer txMaiig wekk.cukic metledee-lmgon cieecl, welKe tx>veuo.ea zou-aen-ue-veùLigcl zijr. Uoar anaere OuriciiiMi, welke , oaue regeeruig eveneens uit 't Oezet iiei-: gie zoïKieu 2ijn locgeis-omen. Het voor-uaanibie meuws vau u.en eerwaaroau heer . was wel bet volgende, en ae « XAe biè-f clé)) onderstreept bet aiul c0*4 zorgvuldig : ' « Deze aaimoezanier, die Vàanung os, zelf s sympatniek aan somnuge Vlaamsch- ■ geZiitoUfe hervorxningen, zegt dat de haat ■ van de iielgen nog grooter is voor de ak-> tivisten, voor de enKele ellendeliiiigein die • met den vijand hebben samengespannen, ' daii» voop de Duitschers zelf. ledere nicu-" wt1 toegeving zou, volgens hem, met eer ■ kwaad 00g in be-zet iielgië worden ge-' aien. » 1 De laatsta zinsnede wordt door de ' « XXe S-ède » zelis met een hoofdletter ' godrukt, zoodat het als een plechtige aan-' x^ëS'^g kan dienen. Wij zullen de onbesclïeidieinheid niet be-ga-an naar den naam van dezen priester te vragen, en zullen ons nog minder ver-, uictftn onze in'lichtiingen,, die over verschil-letnde punten van zijn intervieijw met geheel -met de zijne kloppen tegenover zijn beweffingen te stellen- Het gezag van de « XXe Siècle » dekt de lading en dat is voor ons genoeg... Wij: zouden ons ech-tar-r één vra.ag willen veroorloven. Alvo-rens wij gaan prafcen over... de eerstvod-« gende toegerving aan het flamingantisme, zou de «XXe Siècle» of de priesters wes-Icwscuc ons niet willen zeggen. welke de., vocngaandia is. geweest? Zoover we wo ten, wachten wî}, Vlaarnschgewnden, se-tfert 4 Augustu"» 1914 nog steeds op de ccfste « oc-ncession> fLumingainte », van-wege onze regeering iw het openbaar bo-! -den. » — V. K- B. Jeté Yûor iêderesi dag [ioa ze faua îezars inlichten î In ons nntnrcer van gisteren dôelden wij het artikel mede dat De Belgische Sorialist, in Holland verschijnend, aan de Belgische journalistes in Nederland wijdt. De Belgische Socidhst sleekt vooral den draak met het Belgisch Dag-blad, in den Haag verschijnend en ein-digt met dezen : - « Gelukkig dat die vodden door het Belgisch gouvernement gesubsidiëerd worden. Was dat niet het geval, wat zou er dan van te recht komen? » Wij hebben nu een nummer in han-den van dit Belgisch Dagblad, nainelijk dit van Donderdag 24 Januari 1918. Op de eer:-te bladzijde yinden wij het volgend a'rtikeltje, dat wij in z jn geheel, zonder er één letter aan te ver anderen, mededeelen : e RAF VERHULST IN ZWITSER1-AKD. — De lezers van het Vlaamsche Nieuws te Antwerpen worden als kinderen behandelu en door Luc op flessehen getrokken. Ter geîegenheid van zijn reisje naar Z.wu-serland, dat hij toch niet zal betaald hebben uit eigen beurs, heeft hij ellenlange brieven aan zijn b'ad geschreven. _ ... Onze korrespondent 111 Zwitserland is zoo goed de te voiledigen. Wij vreezen echter dat de Raf ze niet aan zijne lezers zal bekend maken. ,, , Raf Verhulst had eerst een blauwe seneeo. geloopen bij den heer de Jong van Beek en Donk, sekretaris van den Nederl. Anti-Oor-logsraad, die hem niet toeliet aan de bespre-kina-en van deze vergadering deel te nemen. De buitengewone gezant van den Raad va* Vlaanderen heeft dan gepoogd vcordrachte» te houden in Bern. Zurich en Bazel over de Vlaamsche kwestie, Beigië en Duitschland, het aktivisme, enz. Overal von a hii dat het Palmenzondag was. De deur bleef gesloten. Wat hij zeker niet zal vertellen is dat het Zwitsersch politiek département hem verboden heeft te spreken omdat zijn gedoen gericht was tegen een bevriend land van de Zwitsersche republiek, Beigië. De. heer Ador, die de buitenlandsche politiek van Zwitserland leidt, is een te goede vriend van Beigië om toe te laten dat de ontridderde Verhulst tegeu ons ongelukkig land kon stoken. Onze uienwe gezant, de heer Peltzer zou ook niet dulden d^t sktivisten, internatiotia-listen en andere vijanden van Beigië, de baan vrij hadden. » 't Zijn niet de lezers van Hei Vlaamsche Nieuws die op flessehen getrokken worden, orn een keurige uitdrukking over te nem:en ; maar die van het £isch Dagblad zelf, indien het lezers bezat, wat door zijn Hollandsche pera-broeders wordt betwist. Het is inderdaad waar dat wij een blauwe scheen liepen bij den heer de Jong van Beek en Donk, sekretaris van den Nederl. Anti-Ooriogsraad, wat wij dan ook trouw aan onze lezers hebben medegedeeld. Met dezen1 heer de Jong hadden wij drie maal een tamelijk lang onderhoud in Bercer Ho), doch telkeng hadden wij er voor gezorgd getuigen te hebben van heitgefân er gezegci en onderhaudeld werd. Die getuigen zijn gezaghebbende journalisten van groote b Laden. De Zw>tscT.>che korrespondent (? !) van het Belgisch Dagblad moest den hr de Jong van Beek en Donk daarover eens een- persgesprek afnemen. Wij zullen desgewenscbt een volledig verslag mededeelen van al wat er telkene werd gezegd. Earst trachtte de heer de Jonp- ons vriendschappelijk te overtuigen niet van de Vlaamsche aangelegenheden op het Kongre® te spreken. Wij zeiden hem openhartig da.t wij ons daar niet konden bij nederleggen ; wij gingen verder en l'egden hem gansch onze zienswijze en ons betoog uit. Tocin 15, de heer de Jong beginnen te loopen opdat wij n'et aïs Vlaming, doch alleen als" Belg zouden toegelaten worden op de Konferentie, wat wij natuurlijk weigerden Welke toïïie daden de heer de Jong verder on het Kongres verrichtte en hœ ver hij de zaak van den Vrede diende, waan;oor hij beweerde gckomen te zijn, zullen wij anderen laten beoordeelen, wmî. wij weten dat het gebeuren zal. Wij hebben nergens de deur gesloten gevonden ; hebben gesproken overal waar wij het wenschten ; hadden lange besprekmgen met parlementsleden en journalisten. ook van de Entente-pers, die me bij mijni vertrek allen z jn komen grocten. Nocktans hebben wij niets van onze Vlaamsche werking verdoken ; nergens geschipperd ; nooit twee gezich-ten op gehad, dat ons onmogelijk zou wezen, vrank en onbewimpeld verkJa-rend dat wij van het Beigië van v6ôr 1914 niet meer wilden en dat dit Beigië slechts was gewee't voor de Vlamingen en een onverdeelde genegenheid ^ ^ verdiende. De Fransche, Engelsche, Italinansche en Russischo censuur zullen daaivan Imfftien geftuigen, want wij vreezern dat de interviews die geschreven en verzon-den werden _ niet mochten verschijnen. Het Zwitsersch politiek département heeft ons niet alleen niets verboden, doch heeft ons geen enkele oprnerking gemaakt. Overal liebben wij 'n Zwi'tserland vanwege de Zwit:-ers_ de grootste en ondubbeîzinnîgst'F) blijkefi \7ian genegenheid voor de Vlaamsche zaak mogen1 ontvangen. Het inoeî'iil-"Ste was hun doen te gelooven dat in België. daar voor een ideaal landeken genomen, zullce wantoestan den bestonden. La Lettre au Roi, van" Destrée en me-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods