Het Vlaamsche nieuws

493 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 21 August. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 19 January 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pk06w98046/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^Katerâ&g jii 1^15. )&ur%. Mi . il S Prijs î 5 Cfcafeeoiea émor gehesl Kleigië Met Vlaamsche Nieuws Het b«il lisgeîicht ©n meest verspreid Nieuwsblad van Bqlglâ. • Ver@cHjnt 7 maal per week Â&#NNBM*imFRIJZitN i ai wsek 8.SS - F&r 3 «««wîÈesw .......... ♦.— ?«• lesatsà ].M r'* S mtwtM • 7.SS Par j«e- >4.— A F «. MV A À & M&DJSef VA h BMW QF3TELRAAD : i>r À»^. S#RMS — AI»ei VAN BEN BRANDE BUiviiELEN : ftOOb£STftAAT. 44, ANTWERPEN. Tel. IS9§ AANK*N»IGINCEN I vrs»*e telles., ja&r regsi 2.âti > Vi«ïée folasîz., j>«: rsoel.. 0.6V L>ar*c blad., iâ. ï.— ! Deoéstaricfct g.-~ Vmt «lie unstwwii, w«*ie xiefc : RtttMi fÇBKTt A.AX, 4ï / ■ aix-v, HiX . a.. =i .<■ t -o f. . .. ...s -...-s - - . - Over Zeeuwsch-Vlaanderen iu 11 et Vader l*nd yinde* wij, onder ;opschrift, een belangwekkend artikel jrer Zeeuwsch-V laanderen, waarvan wij (iiige brokken overnemen. Tôt grootere , -itanabaarheid van het stuk, herleze ji ons lioofdartikel, vroeger versche-ien : Nederland en de Oorlog. Zeeuwsch-Vlaandcren is tegenwoordig en veel besproken streek. Behalve dat net door zijne ligging heel wat oorlogs-nde en oorlogsgerucht van nabij ge-iien eu gehoord heeft en heel wat oor-[ogsnieuws heeft opgeleverd, is het voor ,»ien ook een dankbaar onderwerp voor tekomst-overpeinzingen. De bevolking zelf van die streek heeft rich over dit ailes zeer kalm gehouden, ij heeft haar stem zoo goed als niet la-len hooren. Niet, omdat de zaak haar pvsrschillig laat, verre van daar, maar lij meende dat het tijdstip om te getui-;en, nog niet was gekomen, zoolang er ifficieel niet over Zeeuwsch-Vlaanderen [esproken werd. Betoogingen te houden kgen plannen die wellicht later zouden biijken denkbeeldig te zijn, maakt be-achelijk ; geestdriftvoile uitingen de we-eld in te zenden, die later nog eens het-iaald moeten worden, als officieel de aak te berde komt, werken afmattend il verliezen aan innerlijke waarde. En îeeuwsch-Vlamingen zijn te echte Ne-erlanders, om niet voor ailes bang te ijn, zich belachelijk te maken en zijn s goede Hollanders, om hun kruit te ersehieten, voor het wild onder schot oint. In de laatste tijdeu kwam echter van trschillende zijden de vraag : «Waarom Egt gijlieden toch zelf niets? Steeds ïordt maar over Zeeuwsch Vlaanderen s de Zeeuwsch-Vlamingen geschreven loor buitenstaanders en gijlieden zwijgt Daar. Zijt gij het met hen eens, schrij-enzij naar waarheid, uaar het hart van ie vijf-en-zeventig duizend, die daar ten Ijiden van de Wester-Schelde vronen ? )f laat de zaak u allen koud? » En nu biedt het artikel yan den heer I.H. Deibel over Zeeuwsch-VUanderen, le Wester-Schelde en Nederland, in le laatste aflevering van De Gids, een relkome gelegenheid, om die vraag te santwoorden. Vooral, omdat het — wat liet van ailes, wat men over onze streek eide of schreef, gezegd kan worden — p enkele kleinigheden na, zoo juist de ocstanden schetst, zoo geschreven is met «tais van zaken. De schrijver begint met uiteen te zet-ffl dat Zeeuwsch-Vlaanderen een Ne-Itlandsch gebied is, dat door veel ster-tr banden met het overige Nederland irbonden is, dan wij wel weten, dat het (m grensstreek is, die sedert eeuwen « faktor van invloed was voor onze in-imtionale positie. Historisch wordt in roote lijnen aangegeven, hoe Zeeuwsch-'laanderen in Hollandsch bezit kwam \ nbleef tôt 1795, wordt de sluiting der <Mde tijdens de Republiek behandeld. trader wordt het jaar 1814 uitgewerkt, «u Zeeuwsch-Vlaanderen door den «uvereinen vorst bij de provineie Zee-"id gevoegd werd, niet gelaten bij lost-Vlaanderen, het Département van "Schelde den Franschen tijd, waar- i 'i het van 1795-1814 gehoord had. De Muwsch-Vlamingen hadden zelf « de 'fsnschen weggejaagd, zich onafhanke-'lk verklaard en door het dragen van «nie en het uitsteken der Nederland-•ht vlag zich weer bij het vrijgeworden cderlandsch volk gevoegd ». « Hoewel Mwerpen en Walcheren nog steeds 111 Fransche bezetting hadden, yer-'wrde het zich in April en Mei 1814 % stak de vaderlandsche, d.w.z. de ollandsche vlag uit en gaf door adres-1 der «çemeentebcsturen aan de regee-in Den Haag uiting aan het verlan- I weer met Noord-Nederland veree-'S(l te worden ». In 1830 eischten de c'Sen dadelijk : afstand van den gehee- II |inker Scheldeoever en deden inval-11 in Oost- en West-Zeeuwsch Vlaan-Lrçn. Maar « medewerking van de be- 'ln£ kregen zij absoluut niet ». Toen I floor de Hollandsche troepen ver-werden, vocht « de burgerij bij Wburg en bij verschillende «ndere «ne gevechten, dapper mede en toen ; ljClsen weg waren heeft ze door het d-en van Oranje, het uitsteken van de ' er'andsche vlag en het met veel ver-011 v'ç:'en van de verjaardagen van he ""'jehuis duidelijk uiting gcgeven aan 'e stemming ». Bij den vrede bleef '•wsch-Vlaanderen dan ook aan Ne-«and.'11 ^°e is de toestand nu ? ct Srondbezit is in Zeeuwsch-Vlaan-! Voor een jçoed deel in Belgische ^nsche handen. Van de aanslagen hoven de gui «den waren in 1880, in West Zeeuwsch-Vlaanderen 519 binnenlandsche en 273 buitenlandsche, in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 643 binnenlandsche en 476 buitenlandsche. Een totaal dus van 1162 binnenlandsche en 749 buitenlandsche. Wij gelooven dat na dien tijd, al stond in 't geheel geen statistiek ons ten dienste, de verhouding nog wat gunsti-ger voor de Nederlandscne eigenaars zal gewordén zijn. « Wanneer het Nederlandsch kapitaal zich wat scheutiger had betoond, zou het misschien anders zijn geloopen en Zeeuwsch-Vlaanderen kreeg zijn spoor-en tramwegen, dank zij de hulp der BeL gen ». Gaarne hadden wij in het artikel van den heer Deibel gelezen, dat ten minste de tramlijn Breskens-Malds-ghexn, de verreweg voornaamste lijn in VVest Zeeuwsch-VlaandeTen, eene zuiver Hollandsche onderneming is. « Ekonomisch — het is niet te ontken-nen — is er ern sterke Belgische invloed merkbaar in Zeeuwsch-Vlaande-fen, al geloof ik, dat er eene schrome-lijke overdrijving is in de wel eens gehoorde bewering, dat Breskens en Neuzen jçroote steden zouden zijn, wanneer Zeeuwsch-Vlaanderen bij België hoorde. Want toch, in weerwil van dien Belgischen ekonomischen invloed en in weerwil ook van de moeilijkheden, die de bveede Wester-Schelde oplevert voor ■ de betrekkingen met Nederland, is . merkwaardig genœg Zeeuwsch-Vlaan-; deren in een veelomvattende handelsbc-î trekking met Nederland blijven staan ». « Misschien gaan er nog meer bieten ; naar de Hollandsche, dan naar de Belgi-| sclie fabrieken. De gerst gaat voor drie-j kwart naar de brouwerijen in België, het : vlas en een groot deel der aardappelen î gaat ook over de grens. Maar aile tar-1 we gaat naar Holland, erwten en boonen jidem, de havei- idem, koolzaad idem». « En al» çe zoo e-ens navraagt bij haii-delaars en zakennienschen in Middel-burg en Vlissingen, dan zult ge wcllicht verbaasd staan over den omvang der belangen, die zij in Zeeuwsch-Vlaanderen hcbben en over de beteekenis van hetgeeu daar uit Nederland Oetrokken wordt ». « Neen, niettegenstaande het Belgisch grondbezit en d« Belgische belangen, is Zeeuwsch-Vlaanderen nog lang .niet « verbelst ». En geestelijk nog veel min-der. Dat is wel een van de dingen die het «tevigst aldoor in de aandacht moeten gehouden worden, wanneer men spreekt over de mogelijkheid, dat ooit Zeeuwsch-Vlaanderen va» Nederland, zou worden afgescheiden ». Zoo is het, ekonomisch no$ lang niet « verbelst » en geestelijk « Nederlandsch ». Wie we ook zijn, ten Zuiden vaa de Schelde, Katholiek of Protestant, w« zijn van Cadzand tôt IJzendij-ke4 vaa Aardenburg tôt Biervliet, van Hoek tôt Hul»t, en van Sas van Gent tôt Kloosterzaude, Nederlander®. Belgisch* familiea zijn hier na twee, drie yeslachten verhollandscht. Zij heb-ben hunne maagschap in België, zijn er goed med«, doch gevoelen zich geheel en al Nederlander. Wie oogen heeft om t« zien en ooren om t« hooren, hij ga eens van Aardenburg naar Maldeghem of van IJzendijke naar Watervliet en hij zal bespeuren verschil in huizen, in boerderijen, in levenswijze, in taal. En als hij er wat langer blijft, in zeden en gewoonten. En toch zijn deze plaatsen slechts enkele kilometer» va* elkander verwijderd. D« heer Deibel spreekt ook over de achteruitstelling van Zeeuwsch-Vlaanderen door de regeering. Wat daar ook van zij, la ten wij dat bewaren tôt na den oorlog. Als een ouderlijk huis ern-stige tijden doormaakt, zwijgen de kin-deren over grootere of kleinere grieven. Zij drukken vader en moeder stilzwij-geud d« hand en deze weten dan, dat zij op hen rekenen kunnen. Zoo kan ons groote ouderhuis, Nederland, rekenen op zijn Zeeuwsch-Vlaamsche kinderen, als in de vorige eeuwen. En nu wil ik eindigen met het slot-woord van den heer Deibel : « Het zal voor N<*derland aldoor noodzakelijk-zijn, in het oog te houden, dat het land, waar het om gaan zal, door historische banden uit een eeuwenlang verleden, door ekonomische banden van het heden en bovenal door de gezindheid der bevolking, die Nederlandsch en niet anders wil zijn, met ons land zôô vast is vergroeid, dat afscheuring een wond zou rijten, die lang, heel lang een uiterst pijnlijke pkk in ons volksbestaan zou wezen ». En ik voeg erbij, dat het heel, heel lanp- 71! dnrf-H, voor d^ Zeevi.wsob VH- . ming zich met andere kleuren zal tooien j dan het oranje, blanje, bleu, dat nu drie j eeuwen over zijn polders en oude stad-jes eu dorpen waait en voor er een ander volkslied zal klinken, dan het Wilhelmus van Nassauen, Ben ik van Dietschen bloed. j Osze Letterkundige Prijikamp HILDA RAM 1SS8-1901 \ ] Mathilda Ramboux werd den 31 Okto-| ber 1858 te Antwerpen gelioren. Haar i vader was een eenvoudig, werkzaain | man, een strijdend Vlaamschgezinde, die ! zijn acht kinderen een verzorgde opvoe-ding gaf. Mathilda verwierf het diploma j van onderwijzeres in de normaaischool van O.-L.-Vrouw-Waver, waarna ze een jaar in Engeland ging wonen om En-gelsch te studeeren. Te Antwerpen teruggekeerd begaf ze zich echter niet in het onderwijs. Wel gaf ze enkele lessen, maar haar liefde en belangstelling ging tôt de poêzie. Op j natuurlijke wijze, « op den tast», zou j ze later schrijven, ging ze zelf a'm het | dichten In 1884 verscheen van haar, bij De Sevn-Verhougstraete te Roeselare, Een klaverken uit 's levens akker. Drie idyllen door Hilda Ram. Haar talent was heelemaal uatuurlijk. Zij heeft dit eerste boekje dan ook nooit overtroffen,al werd ze later behendiger en fijner in het be-handelen van maat en rijm. Dit eerste boekje werd algemeen met vreugde en lof ontvangen. Het- kwam zelfs in aanmerking voor den vijfjaar-lijkschen prijs der Nederlandsche letter-: kunde, prijs die met een meerderheid, van slechts drie stemmen aan Jan van-|Beers' Rijzende Blaren werd toegekend. j Een volgende bundel van Hilda Ram, ; |Gedichten (1589), mocht echter deze ko-; 1 niîiklijke onderscheiding verwerven. ; Een steun was haar in het begiu van ! haar loopbaan de dichter Pol de Mont, toen nog leeraar te Doornik. Het Kl i-verken werd door Pol de Mont gelezen en getœtst nog voor het in druk verscheen.In 1894 verscheen Nog een Klaverkt ; in 1901 het oratorio God'Aieve, door Ed-gard Tinel getoonzet. Welke ook de ver-dieniten : zuiverheid van stijl en vorm, van dit werkje mogen zijn, het haalt niet bij de idyllen uit de beide Klaverkens en de Gedichten, waar het rijke gemoed en het gevœl voor schakeeringen van de kunstenares zich onbelemmerd, alleen gencht en gemakkelijk in toom gehouden door zoetvloeiende verzen, zich in uitspreken. Ook een proza-verhaal liet Hilda Ram verschijaen.iye familie Schrikkel (Duim-pjesuitgave, 1889-1900), niet van haar beste werk. In samenwefking met haar vriendin Maria Belpaire, gaf ze een rijke verzameling sprookjes uit, oorspron-kelijke en vertalingen of bewerkingen naar Anders, Grimm, Asbjôrnson en de Fioretti (-Bloempjes) van Franciscus van Assisen. Deze verzameling verscheen onder den titel Wonderland, in vier dee-len, van 1895 tôt 1899. In 1898 verscheen nog, als laatste bij-drage tôt de Nederlandsche letterkunde, d« bundel verzen Wat zei, wat zong dat kwezelken. Den 12n Juli 1901 overleed de verdien-stelijke vrouw, veel te vroeg, ten gevol-ge van vroeger doorstane en met ver-aeorgde vermoeinissen. Een Vlaamsch Afkooksel vao de XXe Men schrijft uit Holland san de Ga-zet van Brussel : Groot nieuws ! Een nieuw Vlaamsch blad heeft het licht gezien t« L« Hâvre. Het draagt als titel Het Vaderland (het heeft niets gemeens met het vroegere Vtderland van Gent...). Ziehier wat de korrespondent uit Le Hâvre van de Indé-hendanc» daarover aan zijn blad weet te melden : « Er komt te Le Hâvre een nieuw Vlaamsch blad te verschijnen, het Va- , derland. Er was geen gebrek aan Vlaamsche bladen ; er waren er te Parijs, te De Panne, in Holland, een beetje over-al. Dit blad (het Vaderland) is katholiek, unionistisch (wat is dat voor een Iiieuwa partij? — Red.) en patriotisch. < Gelukkig, want het is u niet onbekend, ■ dat verschcidene Vlaamsche dagbladen ] in België en in den vreemde (welk blad ( kan hier anders worden bedoeld als de ] Vlaamsche Stem? — Red.) zich op de ; meest ïonderlinge wijze frodragen en ons , de u modderigen grond van zekere har-ten laten zien (et nous révèlent le fond as;sz fangeux de certains cœurs). Het V •.derland zal in het Vlaamsch zijn, wat de XXe Siècle (in de bureelen van welk J bl d het uitgegeven zal worden) in het \ Fransch is. » De Vlamingen hebben dus een « ka-i dcautje » gekregen, als kinderen die wat lu rd l>egonnen t« roepen, en die men een k: .kernij in de handen stopt om ze tôt y., ijgen te brengen. Voorwaar, een zon-dc l'iing geschenk 1 Vroeger werden de Vhmingen door een officieus orgaan in ht t Fransch uitgescholden en bevuild, th »ns zal dat ook in het Nederlandsch gt-beuren... De korrespondent van de Indépen-' d .nce sîuit zijn bericht met de volgende duistere woorden ? | .< liet Vaderhand heeft geldschieters, \ \ eene redaktie en lezers gevonden. Dit ' ailes geschiedde als bij tooverslag (tout ■ cela a surgi comme par enchantement).| Vaar wel. » | Als bij tooverslag... wat een zonder-; i linge uitdrukking 1 Ja, ook lezers zijn er als bij tooverslag 1 gekomen ! Zulks is nifct te verwonderen, want dezelfde korrespondent ineldt nog , eigens in zijn bric-f dat door dat blad de , Vlaamsche soldaten de noodige ophelde-| rir.gen (les lumières qu'il convient) zulr ; leti ontvangen. Het spreekt van zelf dat men het : ni uw officieus orgaan, het klein broer-tjc van de XXe Siècle aan onze arme Vlaamsche soldaten in een zekeren zin za; opdringen, en zoo is het natuurlijk niet moeilijk van « als bij tooverslag » veel lezers te vinden ! Men wil dus onze Vlaamsch« broeders dis. aan den IJzer vechten met anti-Vlaamsch proza volpompen, men wil ze de Viaamschgezinden die hier in België bij hun volk zijn gebleven, leeren haten... Voor 'ne keer — 't is misschien de eerste maal sedert een jaar — dat men : een schijn van voldoening aan de Via- j mingen wil geven, heeft men ze eens te mt^r op de bedenkelijkste wijze gefopt. misschien hecit de opriclmng van het Vaderland alleen voor doel de Vlaamsche Stem, die men in Le Havre te wei-nig orthodoxe vindt, geheel en al ten gronde te richten. De Vlaamsche Stem was te Vlaamsch-gezind : dat is een gevaar, zoo iets mogen de Vlaamsche soldaten toch niet onder de oogen krijgèn, en daar men on-danks een 85-jarige verfransching er nog niet in gelukt was, al de Vlamingen te verfranschen, tracht men ze nu in het Vlaamsch te... ontvlaamschen. Voorwaar, een « kadeautje » van den aard van het Vaderland konden de Vlamingen best missen. r lie Komngsburcht te ti i r v> arscaau Toen de Russen, na de ontruiming van Warschau, van uit Praga op den rechteT-oever van den Weichsel de stad beschoten, werd van Duitsche zijde ge-meld, dat zij hun vuur vooruamelijk richtten op dat gedeelte, waar de Ko-ningsburcht gelegen was. Deze verheft zich, naar het Poolsch . Persbureau mededeelt, op de grens der oude stad, Stare Miasto genaamd, op het Kasteelplein, waarop de Krakauerweg, een der voornaamste en mooiste straten der stad, uitloopt, waar de groote hôtels en oude paleizen gelegen zijn, zoo-als de weelderige residenties der ge-slachten Potocki, -Krasinski en Czet-wertynski, voorts de voornaamste ker-ken, zooals die der Bernardijnen, Car-melieten, Visitaadijnen, van het H. Kruis en andere. Het koninklijk slot zelf, de oude re- ' sidentie der Poolsche koningen, is een weelderig, vorstelijk verblijf, waarvan de toren h oog boven de rijen vorstelijke gebouwen uitsteekt, die den binnento-ren omringen. Het gebouw is zeer oud en het is moeilijk den juisten stichtings-datum er van aan te geven. Alleen weet men, dat het reeds in 1262 bestond onder de regeering van Ziemowit I van Mazovie. In de 14« eeuw werd het toen tiog houten gebouw belangrijk vergroot. Eerst in de 16e eeuw, toen Mazovie aati 3e Poolsche kroon was gehecht, liet ko-lins; Sigismund August het in steen op-xekken en werd het een werkelijk vor-îteûverblijf. Het werd door Sigismund [II en Ladislau IV vergroot en ver- je xaaid, van een hoogen toren, kijktorens, 1 jphaalbruggen en gekanteelde galerijen c /oorzien, die langs de binnenplaatsen 1 iepen, zoodat het viifhoekig slot deed ( lenken aan het beroemde kasteel Dro- c îingham or> het Schotsche eiland Lafon. I Door brand en oorlog werd het in de 17e r :fw gedeeltelijlr ven\*oe-ct_ doc+> ' August III van Saksen gerestaureerd, die de zalen rijk met schijderijen en beeldhouwwerken deed versieren, aan de rivierzijde muren en wallen bouwde tegen overstroomingen en tuinen met steeds soringende fonteinen aanlegde. Ten slotte, nadat een brand het ten deele beschadigd had, liet Stanislaus Poniatowski het door den architekt Martini in zijn tegenwoordigen vorm her-bouwen. Toen ontstonden de beroemde witte balzaal met marmeren zuilen en vergulde bion7en, de marmerzaal met de ri: zwart manneren borstbeelden, de rid-derzaàl enz. Kunstenaars als Conaletti, Bacciarelli, Pilmente, Bellote, Monaldi, Lebrun, Boucher, Vien, Smughewieî veioierden de muren met schilderijen en fresco's, en op de terrassen boven den Weichsel strekten de groene bloeiende tuinen hunne koele schaduwen uit. Dat waren de laatste schitterende dagen van het Warschausche koningspaleis. Daar-na werd het slechts af en toe bezocht door Napoléon, door Frederik August» van Warschau en later door de Russi-sclie tsaren. Sedert de Russische over-hcersching dient het als verblijfplaats van den gouvernementsgeneraal. Eea groot aantal kunstwerken zijn er van-daan gehaald en naar Petrograd overge-bracht : schilderijen,standbeelden, bron-zen kostbare meul)elen uit de 17e eeuw, oude uurwerken en broos porselein, Ijor-duurseîs en boekerijen met vaak unieke werken. Toch blijven er nog genoe* kunstschatten in het kasteel over, vooral van dien aard, die men niet inee k i« sleepen. Het slot ligt op een heuvel, rechts teeenover de Pragawijk, waarmede het door een ijzeren brug verbonden is. Dagelij ksch Nieuws KOWNO TIJDENS DEN TERUG» TOCHT UIT RUSLAND. — De ves-ting Kowno, welke thans in handen der Duitschers gevallen is, was het schouw-spel van etne treurenswaardige verwar-de vlucht tijdens den terugtocht van Napoleon's leger uit Rusland in 1812. Plet was binnen hare muren dat op den avond van 13 December de over-blijfselen van het groote leger zich ver-zamelden in de. hoop er proviand te vinden. Ongelooflijke tooneelen volgden elkaar op. De soldaten, in hunne ver-wachting teleurgesteld, bestorntden de winkels en staken ze in brand. Maar wat 's avonds voorviel was nog veel erger. Toen de krijgskas te Kowno aangeko-men was, konden de wagens waarop de kleine tonnen met goud en zilver ston-den, de gladde helling niet op. Terzelf-dertijd verschenen in de verte Kozak-ken : de soldaten door paniek aangegre-pen, wierpen zich op de geldtonnen, en grabbelden met voile handen in den Iioop Napoléons, dukaten en thalers. Dien nacht werden ongeveer 20 millioen frank gestolen ! HET NIETJWE CHINEESCHE VOLKSLIED. — Het Ceremonie-Mi-nisterie van de Chineesch» Republiek heeft een nieuw nationaal lied goedge-keurd, dat volgens de bladen van het Verre Oosten zeer zonderling moet we-zen, zoowel wat de woorden als de mu-ziek betreft. Ter staving halen zij de vertaling der eerste regels aan, welke inderdaad zeer vrcemd voor de Euro-peesche ooren klinken. Men oordeele zelf : « China is eenig in zijn soort in het heelal, en het strekt zich naar de verschillende windstreken uit. Onze vz-deren waren zoo groot a la Koun-Loun, waaruit de brtiisende stroomen ontsprin-gen en waar de bergtoppen den hemel bereiken. — De vereeniging onzer vijf rassen uit het tijdperk van Yao zal tôt de ongekendste tijden duren. » POSTDIENST. — Wij hebben de schikkingen medegedeeld betreffende de briefwissehng in België en m«t het bui-tenland. Onze lezers zuilen daarointrent de vorige nummers gelieven te raadpl#-geu. Het briefverkeer met den vreemde is aan zekere beperkingen onderworpeiî die echter niet van toepassing zijn voor wat de briefwisseling mat Duitschkaé aangaat. Voor Nederland blijven de bestaande bepalingen van kraclit : d. i. : mededee-lingen van persoonlijken aard worden alleen op postkaarten toegelaten. Zuiver zakelijke rnededeelingen mogen per ->rief worden verzonden, doch slechts twee bladzijden vau het gewon» brief-formaat beslaan. DOOD VAN DEN TEEKENAAR DE LOSQUES. — Men meldt uit Parijs den dood van een talentvollen kunsttee-ienaar, Daniel de Losques. Ingedeeld jij het vliegenierskorps is hij bezwekeu :ijdens eene gevaarlijke verkenning welke hij boven de Duitsche liniëu ; leed. De jeugdige artist was aan de cFigaro» verbonden, v^aarin hij in klei-îe profieltrekken, den dag na de alge-neene repetitties, de gebaren en het spel 1er gelaatstrekken van de vertolkers 1er nieuvve stukken weergaf. Aquarel-en, aanplakbiljetten, prenten, albums, 'oorsl het « Album de la Comédie Francise », maken zijn baggage uit, welke' nderdaad zeer bel an g rijk is i» weerwil ijner korte loopbaan. Het nieuws werd in de Fransche Unies [ebracht door een Duitschen vlieger, die en wimpel in de nabijheid vau de lan-lingsplaats wierp : « de Losques eu zijn oods, » stond er op het papiertje dat aan len wimpel beveatigd was, « hebheu j iapper gevochteti. Mon heeft. hen te j ïarbouey, bij Blamont begraven. Hun- i 'j papieren znllen bv«r Z^':t"er?r;nd pv. ' ^iiden vrordc.ti » VOLKSONTW1KKELEND WERK. — Maandagavond werd vvederom door d<# macluig* en van ouds gekende maat-scliappij « Hoop en Lielue » echt volks-oniwikkelend werk verncht. Deze inaal-sciiappij had, zooals ze het reeas sedert liet Degin van den oorlog dœt, hare leden wederom vergast op eenen voordracht avond in de leestzaal van haar lokaai « yuatre Nations » Cellebroederstraat. Het was een genoeglijke avond, die ze~ ker bij elken aaiiwezige de beste her-innering zal nalaten. Ook werd de lief-dadigneid met vergeten en eene omhaling geciaan ten voorueeie van een lid, di« meer clan een jaar reeds krijgbgevangena is in Duitschland, bracht een mooi som-meLjs op. « Hoop, ca Liefde » haalt ails eer van zijn echt Vlaamsch volksveredelend werk EEN GOED NIEUWS? — We lezea in een fransch Brusselsch blad dat in het j begin dej- volgende mynnd —-_ Aiiisschit'u nog vroeger — het broodrantsoen in de Brusselsche omschrijving zal verhoogd worden (van 250 op 300 grammen.) De Brusselaars zuilen dit zeker met ge-noegen vernemen doch zulks maakt Onze rekening met. We vragen ons af of het-geen te Brussel mogehjk is ook niet te Antwerpen zou kunnen geschieden : indien dit waar moclit zijn zou onze bevolking het met veel vreugde begroete». IN ONZE HAVEN. — Op 18 Oogst vaarden onzs haven binnen : 3 stoomers, 4 motofschepen en 28 bmnenschepen. .Er vaarden uit: y stoomers, 3 motor-schepen en 23 binnenschepea. NIEUWE SCHEEPVAARTDIENST. — De « British India Steam Navigation C* » heeft eenen nieuwen twee-maande-lijkschen stoombootdienst geopend tus-Bangkok en Singapore. De dienst zal ge-daan worden door den stoomer « Zaida » en andere. IN DE HAVEN VAN LEUVEN. -De aankomsten van schepen met maïs voor de firma « Maïsene d« la Dyle » de Stordeur e« Co, die voor rekening vaa het Komiteit werkt, zijn talrijk. Dezo sch«pe», na afgeladen te zijn, moeten zick naar iirussel begeven om er kolen in t« nemen om naar Holland te voeren. Hei is d* eeoige beweging, welke in d« have* ta vermeldcn is. Voor het overig® zijiï d« aake* nul. L)« beurten hebben re-gelmatig« mùteh maar m»t eavolledige ladingsn, DE BUITENLANDSCHE HANDEL VAN JAPAN. — Gedurende de maand Juni 1915 was het totaal bedrag van dea uitvoer van Japan gestegen tôt 5,545,035 pond sterling (verlegen jaar 4,811,377 p. st.) Voor de eerste zes maanden van het jaar was het bedrag 30,091,243 hetzij eene vermindering van 1,115,724 p. s(. vergcleken aa.» betsfôlfd# tijdstip vas ver-leden jaar. Geduren.de ds *iaand juni 1915 beliep d® invœr 4,414,755 !iv. (îegen 6,492,153 verleden jaar) en voor de eerste 6 maand-den van 1915 was het bedrag 28,874,012 liv. of 9,399,359 liv. minder dan gedu-rende hetzelfde tijdstip van het jaar 1914. In Juni 1915 overtrof de uitvoer deR invoer van 1,130,380 liv. (tegen 1,680,755 liv. het vorige jaar) en voor de eerste 6 maanden van 1915, overtrof de uitvoer den invoer met 1,217,230 p. st. tegen 7,066,404 verleden jaar. DOOD VAN EEN FRANSCHEN SCHILDER. — Men meldt ons dat de jonge Fransch» schilder van groot talent, Maurits Bressard, sneuvelde op het velrt van eer. Hij was professor aan het ly- ' 1 pp vs 11 Valenciennes. Gewond in «en gevecht voor Abla'n-St-Nazaire op 11 Mei j.l. siiaff Jjjj ir. fepj kriigsgasthuis

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods