Het Vlaamsche nieuws

373 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 23 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jh3cz35g73/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^oensdag 23 Mei 1917. Derdc Jaargang Nr. 143 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschtfnt 7 maal in de week 7bONNEMENTSPRIJZEN : „r yn maand 1.75 ^Smaaiid 5.— „, 6 tnaand .... 10.— .ééajaar IB.— t I Redaktie, Reheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD: Rnl VERI1ULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2 60 Derde id id. |. Vierde id. id. 0.50 Doodsberiebt B — OFFICIEELE BERCHTEN fcr~ (M OUIISCHE ZIJDE L'ijn, D'nsdag 22 Mei. — Officieel : bTELIJK GEVECHTSTERREIN Bout gen.-veldm. Kroonprins Ruppr-pBeiereû:lu den Ieperen-seklor, bij Loos, Oppy [#p ecn breed front bezuiden de Scarpe sdegevechtsbedrijvigheid der artille-ileel den dag door levendig. Bij ver-Itidene krachtige aanvallen die in den pniddag bij Builecaurt, later bij Croi. lemgezet werden, en geheel misluk-fleden de Engelschen bloedige verlie-l'en fer'orent meer dan 90 gevange- froiit van den Duitschen Kroonprins : fussehen de hoogten Chemin des Da-jjtn de Aisne, benoorden Reims, en lie boven-Vesle tôt in het dal van de jppes ontwikkelden zich, bij poozen Lige, geschutgevechten. Bezuidwes-[en bezuiden Nauroy vielen de Fran-ien in den loop van den dag berhaal-jijkonze hoogtestellingen aan ; de daar diteiide Wurtembergsche regimenten mu den vijand in tegenaanval terug Miielden meer dan 150 gevangenen. Bonds zakte ©en Fransche aanyal aan Imde'ijke helling van den Piilberg, iiiden Moronvillers, ineen ItnOosten van de Maas flakkerde gis-pet vuur op. Het kwam daar tôt tue gevechten op het voorterrein, die gevangenen opleverden. « L onzer jachteskaders schoot in ge-pjdigen aanval bij Bouvencourt (ordwesten van Reims) 5 vijandelijke «ballons in brand. front gen.-veldm. hertog Albrecht van Wemberg : Siets nieuws- SSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN |e ioestand is onveranderd. BALKANFRONT Bisschen het Prespa-meer en de Ma, op de beide oevers van de War-|<naand.e Stroema toonde de vijande-partillerie zich weer werkzamer dan jjflK de vorige dagen. IN BULGAARSCHE ZIJDE [fia, Maandag 21 Mei. Officieel : BALKANFRONT m de Tsjernvena Stena hebben ko-«n vijandelijke infanterie pogen voor-Itkomcn, doch ze werden verjaagd. S den dag, tôt het intreden van den i'Yenvoed vuur. tooorden en beoosten Bitolia (Mo-lf) enkel nu en dan fel geschutvuur hbocht van de Tserna. Beoosten de Ha en in de streek van Moglena ge-Buiur, dat af en toe aanzwol. Ecn pe- I vijandelijke infanterie beproefde fFoesjin op te rukken, maar on s [.heeft het verstrooicl. bu beide kanten van de Wardar flau-"frkzaamheid van de artillerie. Aan taeden-Stroema tamelijk levendig pMtvuur. p|ft heelë front drukke bedrijvig-. |v'an den luchtdienst. Aan het front !fc F.geïsche Zee hebben vijandelijke "Çsschepen. vanochtend; vaa vijf tôt înuur KawaBa gebombardeerd, ter-vliegtuigen tegelijk bommen op de l5:erpen. Verscheiden huizen werden N. Schade Van militairen aard is !aangericht. Menant Eschvege heeft in de vlakte fes cen vijandelijk vliegtuig neer-Sioten.fEMEENSCH GEVECHTSTERREIN ';i Oosten van Tulcea vuurwisseling-pn posten. Op het geheele front ^bedrijviglveid. II OOST. HONG. ZIJDE Neaert,. Maandag 21 Mei. Offi- | BALKANFRONT p van belang. Ia'.IAANSCH GEVECHTSTERREIN a,1de Isonzo heeft de vijand gistèren 'anvallen voortgezet, hoofdzakelijk 'mze stelling tussclien den Vodice 1 cano 'Vile aanvallen zijn mislukt; de vijand heeft geen duimbreed térrein kunen winnen. 's Ochtends liet de \ijand zijn troepen tweemaal togen den Monte Santo stor-men ; de eerste maal werd de aanval door ons vernietigingsvuur verstikt voof hij zich had kutinen ontwikkelen, de tweeden keer baanden afdeelingen zich bij het klooster Monte Santo een weg in onze door roffehuur in elkaar geschoten schansen. Onze dappere troepen, o. w. Marburger landstorm, dre\cn hen echter met de bajonet terug. Tegen den avond ondernamen de Ita-lianen, zonder voorafgaande vuurvoorbe-reiding, een breed ogezétten, kraçhtig-en aanval, ditmaal tegen het geheele vak Vodice>—Monte Santo. Bij den Vodice ge-Jukte het de stormkolonnes onder z^are \ erliezen den bergkam te beklinimen. Het bcroefde 41e régiment infanterie vvierp zich echter op den in getal sterkeren vijand en drong hem in een verwoed handgemeen tôt de vlucht. De tegen de Monte Santo stormende divisies werden reeds door ons geschutvuur naar hun schansen terug'gejaagd. De gevechten van gisteren hebben ons meer dan 200 gevangenen en 4 machine-geweren opgeleverd. Onze vliegers hebben in luchtg-evechten 5 Italiaansche vliegtuigen neergeschoten. \'an de andere frontvakken is niets van belang te melden. RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Niets van belang. MH ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag 21 ]\Iei.— Officiel : \7annacht hebben de Blitten hun k 1 ijgsverrichti.ngen tegen de Hindten-burglinre met succès yoortgezet tusschen Bullecourt en Fontaine les Croise!les. Ze n amen een steun-loopgraaf en sloegen vijandelijke tegenaanvallen met zware \'erîieze.n voor den vijand af. Een groot aantal dooden en gevvonden is daar opge-nomen. Verder niaakten we 350 (niet-gewonde) gevangenen. Sinds gisteren waren hier twee Dnitsche divisies in touw. Bij Loos hebben de Britten vanochtend een geslaagden overval gedaan. VAN rTAUAANSCHE ZIJDE ITALIÀANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Zaterdag 21 Mei. — Officieel : Op het Trentino=front heeft het geschutvuur, waarmee de vijand den 19eu begonnen was, zich gisteren uitgebreid. Hef is iai kracht toegenomen en heeft een ongemeene heftigheid bereikt tusschen de Etsch en het Terragnolodal. Reeds in den nacht, die voorafging aan den lî>en, hadden #ij kleine aanvallen tusschen de da'en van de Concei (I,edrodal) en de Rio Freddo (Astico) afgeslagen. Giste-ren hebben wij nietuve afleidingspogin-gen van de.11 vijand in de streek van Campo (Duonedal) ten Zuidwesten van het Loppiomeer (Rio Caméras Etsch) eu op de linie van de beelc Maso (Sngana-dal) aanstonds verijdcld. I^aat in den avond werden dichte di-om-ineu vijanden ten aanval gezonden tegen onze stelbngen op den Pasubio. Nadat het slaggewoel verbitterd heen en weer had geschommeld, leed de vijand een bloed'gen tegenslag en werd hij over het heele aanvalsfront geheel teruggewor-pen.In Cantia werden bewegingen van niannen en konvooien in het Valentina-dal (Gail) door onze schoten danig in de war gestuurd. Op het Julische front hebben wij na in den nacht, die voorafging aan den 20n, vijandelijke aanvallen op de Noordelijke hellingen van den San Marco, beoosten Gorz tusschen de berg Viicognacco Faiti en de streek van hoogte 208 te hebben gekeerd, op het Zuidelijk stuk van den Karst, een top van hoogte 363 tusschen Palliovo en Britovo beoosten Plava ver-o\ erd en het deel van hoogte Vodice, dat we bezet houden, 110g uitgebreid. Wij maaktcn eenige lionderden gevangenen en legden de hand op een rijken voorraad krijgstuig, dat de vijand in de holen had achtergelaten. In luchtgevechten werden gisteren twee' vijandelijke vliegtuigen geveld Verfransching der Openbare Bestaren Uit de verschilknde verhandelingen die de Bestuuirlijke Scheiding zijn vooi--afgegaan, zal men zich reeds dikwijls de vraag gesteld hebben, hoe het toch konit dat de meeste staatsbedienickn, in onze ' gewesten, zoo Vlaamschonkundig zijn. Vooraleer op deze vraag te antwoorden client er aangemerkt, dat al onze Mid-denbestnren niet in dezelfde mate ver-franscht zijn. Zoo kan men zeggen, zon-der de waarheid te kort te doen, dat de bedienden, van het Ministerie van Spoor-wegen, Post en Telegraaf, minder Vlaamschonkundig zijn dan deze van Financiën en Koloniën. Dit ve'-ichil tusschen de bedienden, voor vvat de kennis der Vlaamsche taal aangaat, spruit hoofdzakelijk voort uit het sleclit stelsel van aanwerving. In het eene bcstuur vergt men meer taalkennis dan in het andere. Zoo b.v. in het Beheer van Spoorwe-gen, enz. verdeelde men steeds het aantal plaatsen van den wedstrijd onder de Waalsche en Vlaamsche kandidaten, vol-gens de noodwendigheid van het bestunr. Men moet daaruit nu niet willen afleiden dat in dit Beheer ailes stipt rechtvaardig was. Gelijk overal vindt men daair 00k ambtenaren, in het Vlaamsche land, die, alhoewel onze taal niet kennende, zich hier hebben weten te nestelen, dank aan zekere invloeden. In het Beheer van Reditstreekschc be-lastingen, toi en accijnzen is het evenwel veel erger gesteld. Daar maakt men geen onderscheid tusschen Walen en Vlamin-genHet organisch Koninklijk besluit, dat de aanwerving der hoogere bedienden in dit bestuur beoogt, is van 19 Februari 1878, dus vôôr de wet vân 20 Mei 1878. Hier springt de nalatigheid der Regee-fing en de moedwil van het Middenbe-stuur duidelijk in het 00g. Het is to'ch voor de hand îiggend, dat, ten gevolge der hierbovenvernoemde wet, de aanwerving met den nieuwen toestand in ver-band diende gebracht te worden. In dit Koninklijk besluit, op dit oogen. blik nog in zwang, is het Vlaamsch nog immer aanzien als bijkomende taal en staat omtrent op denzelfden voet als Duitsch en Engelsch. WeHswaar is het den Vlaamschen kandidaten toegelaten zich van de Vlaamsche taal te bedienen, maar dan moeteii zij toch de vertaling van hun werk geven, te zeggen hun Vlaamsch stijlwerk in het Fransch omzetten, wat van de Walen niet gevergd wôrdt, wan-neer zij in hun streek verlangen te blij-ven.Voor de Walen en diegenen, die zich van de Fransche taal bedienen en in Vlaanderen hun dienst willen uitoefe-nen, vol staat het een eenvoudige vertaling te - maken oin N ver\ olgens als Vlaamsch kennend aanzien te worden. Het zijn van die soort bedienden waarvan we nu overlast hebben en waarvoor de bez-emsi znllen moeten worden gebruikt. \roeg nu bij dit ailes dat aile wetten en verordeningen, waarover \ ragen worden gesteld, in het Fransch allecn ver-schijnen ; dan kan men zich eenigszins een deiikbèeld vormen over de moeilijk-heden, die den Vlaming te wachten staaii, wanneer hij een examen in zijne moedertaàl wil afleggen. Dit Koninklijk besluit dient zoohaast mogelijk herzien. Een andere factor, die insgelijks veel tôt de verfransching der openbare dien-sten heeft medegeholpen is de volgende : In sommige besturen, zooals het b.v. in dat der Reclitstreeksche belastingen, enz. het geval is, worden zekere streken des lands als \\*allonië aanzien waarvan de bevolking nochtans Vlaamsch is. Dit geldt niet alleen voor Brusesl, maar 00k voor de Vlaamsche gedeelten der provin-ciën I/Uik en Henegouwen. Alhoewel de' bevolking dier gemeenten geen Fransch kent, werden hun toch immer tôt heden toe, Vlaam-chonkundige bedienden op-gedrongen, hetgeen voor die inwoners een in het 00g springend onrecht was. Edocli om onrecht bekreunen de E'rans-kîljonsche overheden zich niet, als zij hun kreaturen maair kunnen geplaatst krijgen, wat dan 00k steeds hun eenige berekening is geweest. Zoo kan b.v. geen Vlaamsch bediende, zcjlfs niet de als Vlaamsch kennende (wel verstaan op het papier) aangeduide Walen, zijn overplaatsing van de Vlaamsche naar de Waalsche streek bekomen, zelfs niet naar Brussel. Dit is toch wel klaar en duidelijk met het doel om de Walen te bevoordeeligen, maar dezen, wanneer zij slechts een mondvol Vlaamsch ken-nen, worden naar de Vlaamsche gewesten gezonden, omdat er, zoo zeggen zij, Vlamingen te weinig zijn ; of dit met een •ystema van aanwerving, gelijk hierboven aaugehaald, nog te verwonderen wâre ! Wat insgelijks samengewerkt heeft tôt verfransching der openbare diensten, natnelijk van het Tolwezen, is het opne-men van een steeds grooter wordend getal oud-officigren van het léger. Dezen moeten aan den algemeenen wedstrijd geen deel nemen. De Vlaamschonkunde dier beambten, zoowel Vlamingen als W alen, is reeds te veel bekend om nog uitgelegd te moeten worden. De uitzon-deringsmaatregel ten voordeele dier bedienden is geenszîns gerechtvaardigd en dient zoohaast mogelijk afgeschaft. In geen enkel onzer openbare besturen i- nochtans de verfransching meer door-gedreven geworden dan in het Midden-beheer alsmede, \'oor wat het leidend personeel aangaat, in de provinciale besturen der Rechtstreeksche belastingen, enz. Onze verfranschte bureaukraten zorg-den er wel voor dat Flaminganten buiten het bestuur bleven, zoowel buiten het eentraal als ,buiten dat der provinciën. Hoeveel goede Vlaamsche beambten ken ik niet die op hun 2de examen van 70 tôt 80 punten t.h. bekwamen en dus, om zoo te zeggen, van ambtswege voor de plaats van bestuursklerk dienden aan-genometi en zich nu vervangen zien dobr eentalige agenten, Walen, Franskiljons, zolenlikbers, mauwenvagers, plaatskens-jagers en dito andere hansworsten, die op bedoeld examen hoogstens 50 of 60 punten haalden. Uit dit ailes blijkt me ten overvloede dat onze W aaltjes en onze halfslachtige Vlamingen, onze politieke muilezels, de beste brokjes vooraf kregen en dan ver-volgens de onze 00k nog kwamen op-eten.Fit het voorg^ande blijkt 00k nog dat de Bestuurlijke Scheiding onder het onde regiem reeds werd toegepast, op zulke manier dal Waalsche en Franskiljonsehe bedienden de vetste postjes kregen in gansch het land. tervvijl de Vlamingen, de paria's, in hunne streek moesten blij-ven om zich daar met de lage bedk-ningen tevreden te stellen. Wil men dtis de vervlaamsching in dit Beheer tôt een goed einde brengen, men gebruike dan dezelfde wapens tegen onze vijanden die,,'dezen tegen ons gesteld hebben. Raad \an \rlaanderen, ik vestig uwe aanclacht op dit volgende punt : Boots onze politieke kwidams van voor den oorlog niet na, die meenden de \'"laam-sche zaak gered te hebben, wanneer zij de verplaatsiug van een Vlaamschonkun-digen ontvanger van belastingen bekomen hadden. \^Tilt gij nuttig werk doen, dan dient het brandpuntr van verfransching uitge-roeid, dan dient de kern van het bestuur zel-f vervlaamsclit. Door kern versta ik het centraalbestuur, de bestuurders, de opzieners, de bureeloversten, de kontro-leurs, enz. Al die bedieningen moeten volzet worden door goede vakmannen, maar tevens goede- Vlamingen, Flaminganten.Met de Franskiljons handele men als \roeger, ditmaal echter in oingekeerde orde, men make hen ontvanger. Dit is de eenige radikale oplossing, die de scheiding tôt een goed einde zal brengen en men weze er van verzekerd dat ten laatste iede>- zal tevreden zijn. TOLLEN A AR SÀMARRA In Samarra /ijn in 1907, K door h rièd-rich Sarre en Ernst Herzfeld opgravingcui begonnen, die in 1911 door Herzfeld vol-tooid werden en groote resultaten opleverden. Samarrà ligt ruirn twee dagrei-zen, ongeveer 130 km. ten Noorden van Bagdad aan den Oostelijken oever van de I igris. De stad is gesticht door den zoon van Haroen-al-Rasjid, den chalief al-Moetasim billah op ecn terrein, waar tevoren slechts dorpen en eenige christe-lijke klooster.s stonden. Zijn uit ruwe troepen bestaande lijfwaclit, die na zijn troonsbestijging- tôt 70.000 man aan-groeide, kwam ni. herhaaldelijk in bot-sing met de arabische (of verarabischte) bevolking van Bagdad, ivaarbij \'eel bloed vloeide. Ook neigde de chalief tôt andere godsdienstige opvattingen dan de bewoners van Bagdad. De ontstemming tegen Moetasim nam zulk een omvang J " aan, dat hij zich in de millioenenstad niet niet meer thuis gevoelde en Samarra als een nieuwe residentie bouwde (Samarra «= Soera man ra'a = wie het ziet ver-heugt zich). De bouvv werd in 836 na Christus begonnen, en in 838 hield Moetasim zijn intocht in de nieuwe stad. Hi: nam maatregelen om de ontwikkeling tôt een groote stad tegen te gaan om de misstanden te vermijden, die hem tôt hei verlaten van Bagdad genoopt hadden. Moetasim echter stierf reeds in 842, er onder zijn zoon en opvolgers Haroen-al-Wathia (842—847) breidde zich de stac met ongeëvenaarde snelheid tôt een we-reldstad uit, waarheen de bevolking uit het gansche rijk, van China tôt Marokko, samenstroomde. De eigenlijke bouw-meester van Samarra is echter eerst de tweede zoon van Moetasim, Djafar al-Moetawaktil (847—861). Twee- sloten, Haroeni en Djansagal-Dja'sari kostten niet minder dan 100 miljoen Dirhem (franken), en in 't geheel besteeddc de Chalief a"an paleis-bouw 204 miljoen. Ook de groote Moskee van Samarra da-tèert uit dezen tijd Hij bouwde de stad naar het Noorden uit, maar slechts kort nadat hij het nieuwe stadsdeel betrok werd hij vertnoord door zijn zoon en op-volger al-Moentasir Deze g-af de Noord-stad, door zijn vader gebouwd, al dade-lijk prijs en beval de bewoners hun huizen te verlaten en ailes wat draagbaar was, tôt deuren en balken toe, mee te nemen. Dit was het hegin van het einde van Samarra.De daarop volg-ende jaren leed de stad onder bloedige on lus ten, gedurende wei-ke vijf chaliefen den troon bezet hielden. De stad en het chaliefaat verviçlen. De eene provincie na de andere rukte zicl los. De Turksche praetorianen werden dt heerschers van hun heeren, die d<; sol j der troepen niet meer betalen konc.cn. De laatste der Chaliefen van Samarra verliet in Mei 883 de stad en nam na om-zwerving in 8qr weer residentie in Bagdad. Zoaider het gewenschte gevolg echter: de wereldiijke mac ht ging in de handen van de praetorianen-generaak over, terwijl de Chaliefen slechts geeste-lijke waardigheidsbekleeders bleven. De stad .Samarra had dus slechts den korten Jevensdiiur van 45 jaren (838-883). Slechts weinige stadsgedeelten overleef-den de verlegging der residentie. Reeds in 903 stuitte het \oornemen van Chalief al Moiektasi, er weer zijn residentie te vestigen, af op de te groote kosten. De tegenwoordige kleine stad heeft 1111 2000 inwoners, en is de zetel van een Turk-schen kaimakam, maar is zonder garni-zoen. Zij heeft echter twee beroemde be-dévaartplaatsen voor de sjiitische moha-medanen en trekt jaarlijk s ongeveer 100,000 bedev;iartgangers. De ruïnen van de onde stad hebben een lengte van 33 km. op een breedte van 2 km. (« Frankf. Ztg. ») STAD en LAND VLAAMSCHE SOC. A R BEI DER S-GEMEENSCHAP. De leden van het Ui'tvoere'nd komiteir der «Vlaamsche Soc. Arbeidersgemeenschap », alsmede de vertegemvoordigers der Socialistischë aklixisten, die, uit partijtucht, nog niet toetraden tôt voormelde groep, worden dringend verzocht, vandaag, \\'oensdag 23 Mei, te 9 1 2 men (T. LT.) stipt, aan-wezig te zijn in de Roodestraat, 44. Dagorde : Internai ionaal Socinlisti^fh Kongres- le Stockholm. Al dezen die reeds in voorgaande be-sprekingen, over bo\enstaand punt, be-irokken Waren, doch niet tôt de Socialistischë ' Partij of de «-Vlaamsche Soc. Arbeidersgemeenschap » behooren, zijn ook uitgenoodigd. DE NE DER LAN DSC HE OPPER-BEVELHEBBER BIJ DE BELGI-SCHE SCHILDERS. Generaal S'nij-ders heeft Dinsdag een bezoek gebracht a art de te Rotterdam geopende tentoôn-stelling" van schilderijen en teekeningen van Belgische geïnterneerden. De bezoe-ker was zeer ingenomen met het werk der lentoonstelling en kocht eene hout-sneegravure \ an den Belgischen schilder Henri Wila. Het komiteit danlcte den opperbevelhehber voor zijn blijk van be-Fangstelling.VAN CÀUVVELAERT . — Frans \ran Cauwelaert, schrijft de « Echo Belge », heeft zich niet uitgesproken ten voordeele van de Bestuurlijke Scheiding, maar het is net hetzelfde (of hij het wel gedaan had). « Waarom, schreeuwt de dappere volksveriegenwoordiger — indien het waar is dat de Belgische bisschoppen besloten hebben de Leuvensche Hooge-school te ontdubbelen, in Fransch en Ne-derlandsch regiem, en de Fransche kur- sussen zouden blijven worden gegeven te Leuven, de \'laamsche. naar Mechelen verplaatst — waarom de Vlaamsche les-sen niet inrichten te Leuven, een Vlaamsche stad, en de Fransche kolleges in het Walenland? » Kortom de heer Van Cauwelaert toonde zich, nolens volens, par-tijganger van de Bestuurlijke Scheiding voor... Leuven's ^lma Mater. De « Echo Belge » lacht niet met zulke grappen, en zij plaatst den passieven lei-der op één Jijn met Henderickx, Borms, \"erhees, enz. De passieve leider, die beseft dat zijn plaats daar niet meer is, moet zich door de vergelijking wel bloedig beleedigd ge-voelen.M1SSELIJK GEDOE ! Reeds in vijf achterëenvolgende artikels, handelt een zekere W. G. C. Buyse in « \7rij België », over « Het Pruisisch Bestuur in bezet land ». Xafuurlijk wordtdit gedaan met het doel rie \ laamsche aktivisten in een slech.l daglicht le stellen, omdat zij de hulp der bezettende macht aanvaaiv den, voor het doorvoeren der ver-vl a a mschi ngs-m a a t regelen. Wat zou « Wij België » er over zeggen , zoo wij al de strooptochten moesten opsommen, welke Frankrijk in \'laan-deren deed, en als gevolg daarvan onze jongens, die thans aan het front staan moesten loeroepen : « Werpt de wapens neer!... weigert nog langer te strijden aan de zijde van hen, die uwe vaderen verdrukten en uitplunderden !... Herin-nert l den slag derJrulden Sporen en de grnweldaden door de Sans-kulotten te-genover uwe voorouders gepleegd ! » Dan zouden wij nog niet eens moeten spreken over de opeischingen hier dooi Xapoleon I gedaan, en hoe door dezen gekroonden moordenaar onze jongens als vee ter slachlbank werden geleid, om andere volkeren mee te helpen onder-d rukken. Is « Vrij België » soms ook de gewel-denarijen \ergeten, door Engeland op onze stamhroeders, uit Transvaa!,. gepleegd ? De uithongering door de Engelschen, van onschuldige vrouwen en kinderen, in de concentratiekampen, behoort dit ook reeds toi de vergetelheden ?? Er is geen enkel volk dat, in den loop zijner geschiedenis, niet meerdere missla-gen heeft begaan ! Doch het is een onnoemlijke daad, die misslagen tegen een volk te willen uit-spelen, wanneer het, —• zij het dan ook ten eigen voordeele — een broedervolk, dat sinds eeuwen verdrukt en gekneveld werd, zijn vrijheid wil doen herwinnen ! l'RACHTIG ! - Een lezer schrijft ons : Waarlijk het O. L. Kollege haaJt er eer aan. Dat is nu eens een fhnk stuk, dat vermclding waardig blijkt. Voor eenige dagen kuierde ik over de de Ru-benslei. Plots komen daar flink en deftig een tiental leerlingen buiten gestapt. Andere volgen. '1 Waren er van de hoogste klassen, en — o wonder — een zuivere, fijne \'laamsche taal klonk mij tegen, die mij in bewondering dee i opkijken. Geen wanklank ontvlood hun lippen. 't Was een zuivere Vlaamsche taal, die u vol hoop vervnlde voor de toekomst en vol verlangen voor het overige studentendiet. Proficiat kerelsî Vooruit op die heer-lijk-schoone paden. Moge van u uitgaan een weldoende invloed op uwe gezellen, en moeder Vlaanderen zal u tusschen haar geliefste zonen tellen. Eere ook aan de Eerwaarde Paters Jesuiten, die. op zulke deflige en flinke mannen mogen bogen. Waarlijk.prachtig ! DE VLAAMSCHE WERKING TE GOT TINGEN. — Onderstaand uitknip-scl uit « Onze Taal » geeft eenigszins een dënkbee|d van de werking onzer jongens in de gevangenkampen : v « Vlaamsche Voordrachte".— Woens-dag, 18 April. — Na een itileidend woordje van Dr. Gèossenaerts over « Dichter René De Clercq », voorlezing van « De Noodhoorn » door onzen knnst-vollen makker Bruggen. Van den oproep « Aati die van Antwerpen » tôt de aan-klacht « Aan die van Havere » werden de gedichten van den oorlogsbundel aile gecstdri ftig' toegejuicht, Woensdag, 25 April. - Makker Del-fosse had het over de c Audenaerdsehe Buneklakers », hun geschiedenis, hun kunstschatten, hun graad van verfransching en hun aandeel in de Vlaamsche Beweging. » Men weet dat Dr. Goossenaerts ook het manifest van den Hoogeschoolbond heeft ondertcekend. Zijn gevaiigeinschap in Duitschland belet hem niet flink werk voor Vlaanderen te blijven leveren. « Mijn liefde voor mijn btoer is grooter "dan mijn haat voor mijn vijand. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods