Het Vlaamsche nieuws

315 0
16 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 16 September. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 29 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zc7rn3203s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

? MAANDAG 16 SEPTEMBER 191J PRIJS 6 CENT1EM VOOR VLAANDEREN en WALLONIE VIERDE JAARGANG, - Nr m Il aï0nnementsp»1jzes i L één taaaiid 1.71 3 mmaâ S.» ,w « maiind 10.(Ji M één jaar IB.Oi | ijjj klachten napetw onregelnutig uia in <^e be»t»amg der poetabonne '. v,;i zijn mTSLUITENI) to rioh 1 m het BESTELLEND POST jpg£EL en niet »an het beheer Tâi Htblad. Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller Ral VERItULST, Or. Aag. BORMS, tiootfeerau Alh. VAN «EN ORANOÏj t • V AAKfcONDISISftt* , 1 .ViUkondlïfcséfS- (j*r res*l ... s.If | •-'ro'irikuw-; fd. . . Î.2S i fsiuuitieete Btiriebfeb LS# | LÎoodsbericht .. 8.9# | Eik«» medewerère; is 'pcrsoonHjk j veianttvoàrdélijfc vc r aijn sohîij-jg vcA| aii bsudt niet hfç! >ja ÎHËDAK'ilH, ih.UbLi< lift AÀNKONDIUINUEN : | 73, ST-JAKOBSMARKi ANTWERPEN m wéiimtmb duitsch avondbericht lerlijn, Zaterdag 14 September. -icieel : jij Havriacourt plaatselijke gevech [usschen Ailette en Aisne zijn forsch italien des, vijands mislukt. [usschon Maas en Moezel bleef he valida ag. ru&tig. duitsch legerbericht Westelijk gevechtsterrein jerlijn, Zondag 15 September. — icieel : Legergroep Kroonprins Ruppr. va] ieren : _ , _ Langs beide zijden van het La Bas Jganaal werden gedeeltelijke vijan iijke aanvallen afgeslagen. Bij Ha iicourf vielen de Engelschen op stf aan. Hun eerste stormloop dree i van den Oostrand van Havrin jrf terag. Over dag mislukte eej uval. Sterk gezamenlijk uitgevoen nr onzer artillerie bereidde den te aaanval voor. De vijand leed hierbi rare verliezen en liet ongeveer 101 vangenen in onze handen. Legercroep von Bôbn : Matige atilleriebedrijvigbeid. Voor urtscKe stooten van den vijand wer n verijdeld. Het leger van generaal von Karlo (s stond tusschen Ailette en Aisn< tder in zwaren strijd. Na eterki aivoorbereiding vielen de Fran lien bij vroegen morgend met sterk* achten aan. Langs beide zijden de jette werd hij door Hannoverscb Brunswijksche regimenten afge terd. Brandenburgscbe en (on tsbaar) regimenten deden tusschei mery en Vaillu de meermaals tegei ize linies gedeeltelijke herhaalde vij iJelijke aanvallen mislukken. Be iden de Aisne vielen de Franscben meerderbeid Senegaleezen tus lien Ravillon en Hamois aan. Spijt rare verliezen die de vijand bij ver tefsche aanvallen ondergaan bad ikte bij 's namiddags na vuurvoorbe cidinsr opnieuw aan. Wij dreven d< ifflschen terug en maakten meer dai ffi gevangenen. ^egergrœr» von .Gallwitz : Langs beide zijden van de 9traa islukts een vijandelijke voorwaart lie stoot. Tusschen Côte-Lorrains en de Moe il voorgevechten voor onze nieuw lies. De vijand die met pantserwagen 'r. den aanval deelnam werd arge wd. De artitlerîebedrijvigkeicl bleer al 'Mooringsvuur aanhouden. in vei '".(lincr met de infanteriebedrijvigheii lie credeeltelijk opflaickerde. m OUI, 1118, ZIJOE ITALIAANSCH gevechtsterrein Weenen, Zaterdag- 14 September. -fceel : Ten Oosten vain de Brenta en op de. Honte Solarodo werden vijandelijke aar ullen afgeslagen. Bij Sa.il I)on a di Piav Rrden pogiingen der Italianen om de r ;.er t,ç overschrijdien., verijdeld. «1 FRWSCHE IU9I westelijk gevechtsterrein ParLjiS-, Zaterdag 14 September. — Ol '®el mlddagbericht : Nergens aan het front 'ets bijzonders , Parijjs, Zaterdag 14 September. — O: foeel avondbericht : Tf'n Zuiden van St-Kwintîjn hebbe ^Franscben hun linies tôt aan den ran itoi Fytaiiie=les-Clercs vooruitgeschovei Tusschen Oise en Aisne zijn z,e op ve: ^illende punten tôt plaatselijke aanva ^ overgegaaji bestemd om hun stellii te verbeteren. Ondanks den fellen tegenstand dt "litschers nàmenj ze het derp Alleniai ^ den molen vôôr Laîîaux. Ze hebben huo vooruitgang beooste ™cy en beoosten Celles aan d'e Aist ^neens aangezet. Het aantal gevangenen, den Franschc "*gevall<;n) en tôt nu toe geteld, b draagt 2500. Ten Zuiden van de Aisne z:ijn de Frai ^n. bij Merval opgeschoten en hebb< het dorp Glennes genomen. Bij de 2( zijn hen in handen gevallei H» EHGELSCHE ZIJDE westelijk GEVECHTSTERREI] Londen, Zaterdag 14 September. -""icieel : J^ aantal gwangenert, die ons de kiijgsverrichtingen op dien 12n September m het vak van 'irescault en iiavnn-couri hebbem gemaakt, "bedraagt lô(JO man. l'en gevodge vain de gisteren door - onze (jroepen iSioordwestelijk van Siût-Kwiiitijn gemaakte vordenng is onz,e li- . nie beoosten de dorpen HtSbecouit eu Jeaflcaurt hersteld, lijdens de laatste 24 ï uur heeft de viijand verscheiden vastbera-den, dojh vructitelooze pogingen gedaan t om de oulangs door oins ui de nabijheid van Gomeaucourt en Havriacourt ver-mieesterde st.çllingen te heroveren. Giste-ren werd een kxaclitige vijandelijke aanval bezuiden Gouzeaucourt, waarbij de vijand vlammenwierpers gebruikt,e met zware verliezen afgeslagen. Wij maak-j ten versebeiden gevangenen. Bij Havrin» court detfd de vijand gisterochteind, on-_ der dekking- van een krachtige beschie-_ tiug, een aanval en drong het Oostelijk deel van het dorp birtnen. Na eïen verbit-_ tard en strijd werd de Duitsche infanterie f leruggeworpan en werden onz,e stellingen . hersteld. Benoorden Havrioicourt vorder-j den wij langzaairu tusschen het dorp en j het kanaal. 's Avonds deed d,e vijand een aanval j beoosten Trescault en kreeg vasteu voet ) in onze loopgraven, doch werd er onmid-dellijk uitgeworpen en li,et een aantal dooden teg-enover onze linie achter. Ge-. durendie den nacht deed de vijand een . granaataanval, waarbij brandende vloei-stoffen werden gebruikt, op onze stellin-. gen Noordwestelyk van Gouzeaucourt. ; Na onze vooruitgeschoveo posten tôt te-» rugtrekken te hebben, gedwongen,, werd . deze aanva] met sukses afgeslagen. ; Gisteren werden plaatselijke geveehten r geleverd in het vak van Moeuvres zonder 3 dat de toestand er zich door wijzigde. - Gedurende den nacht deed de vijand een - aanval Zuidelijk van Moeuvres en werd j afgeslagen. Wij richtten tijdens den 1 nacht nieuwe posten in langs den Wes- - telij kon oever van het Noorderkanaal, in - de nabijheid van Sauchy-Cauchy, tegen-, over Oisy-le-Verger. In het vak van La Bassée hebben wij ' Auch-lez=La Bassée bjezet. : 'VHHTU.UUÏSCHE4jiOE 9k \ ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Zaterdiag 14 September. — Of~ ficieel : In het berggebied en langs de Piave hebben doeltreffende koncentraties van het Italiaansche geschutvuur in de vijan-" delijke linies branden doen uitbreken en kolonnes op marsch verstrooidi. Op de, s Monte Corno (Vallarsa) en in die streek van den Grappa trachtten vijandelijke patroeljes door artillerie gesteund onze s lini.es aan te tasten, doch ons \-uur joeg i ze terug. In de Oriiic-vallei maakte een Italiaansche verkenningsafdeeling eenige gevangenen. TELEGRAMMEN 17 Ju OU konferentie te londen Stockholm, 1(3 September. — De Rus-sische socialistischa afvaardiging in het 11 buiteiiland deelt in het blad Social Demo-~ krarten mede : de vertegenwoordigers der Russische sociaal - demokratie en sociaal-revolutionairen in Stockholm, Paul Axelroth en Nikolaas Rœssainof, zijn door den Engelschen partijgenoot Henderson tôt de intergeallieerde socia-listische conferentie uitgenoodigd, welke [ tusschen 16 en 19 September in Londen zal worden gehouden. Zij zijn voorne-mens aan de uitnoodiging gehoor te geven in hoofdzaak om de gelegenheid te ge-btuiken1 den socialische partijen in de •- overige landen uitsluitsel te geven over den huidigen toestand in Rusland. 11 Echter hebben de stappen, d'e zij tôt d dusver bij de Êngelsche en Fransche l- autoriteitem hebben gedaan teneinde een pas te krijgen, tôt geen resultaat geleid. Anderzijds hebben zij veraomen dat de 1_ Fransche socialisten de aan- (af?) wezig- heid van de bolsjewiki tôt voorwaarde tr. voor de deelnemi«g van Russische socia-listen aam de intergeallieerde conferentie hebben gesteld. n De Russische socialistische afvaardi-16 ging zou zeer> voldaatu zijn, wanneer zij de bolsjewiki op een conferentie zou kun-n nen ontmoetern om hun tegenover de arbeiders der geheele wereld rekenschap te vragen van de schandelijke daden, die 1_ zij in naam van het socialisme hebben bedreven.Wat de opvatting der Fransche socialisten betreft dat de Russen niel aan de Londensche conferentie kunner deelnemem, daar Rusland geen bondge-noot meer is, — kan de Russische socialistische afvaardiging hierop slechti ^ antwoorden dat zij meende aan een con-— ferontie van arbeiders en socialisten t< kun-nen deelnemeti en niet aan een diplo-r- matiek congres, waarbij zoo ontzageliji îiPi 1 tt* VPTVlll1en 7\\ïl. Eel Erijgsbedrxjf in hei W estes De aaaval bij St.Mihiel Londen, 14 September. — Naar aam le.idiing van de overwiinniing- der Amer: kanen bij St-M.'hiel merkt de « Times op, dat zij als een merkwaardig pn ge slaagd voorbeeld is te beschouwen va. de wijze waarop men de bedoelingen va den vijand moet voorzien. Elk besluit or z,Lch van ,een linie terug te trekken, di de Duitscbers sedert het begin van de oorlog hebben gehouden, bewijst hoe vol l&dig de vijand elk denkbe^Jd aan ee.: offonsief heeft opgegeven, daar de voor waamste waarde van de vooruitspr ingen de stelling van offensieven aard was. Berlijn, 14 September. — De oorlogs berichtgever Salzmann schreief gisterei in de « B. Z. a. Mittag » : Voorshand: kan men nog niet uitmakein, of de ni,eu wfi Fransche aanval bij St-Mihiel rnaa een beperkte plaatselijke operatie is, o dat men heeft te doen met het begin vai een groote onderneming. In de Entente pers werd er a 1 eenigen tijd lang ov.e gesproken, dat generaal Foch verrassin gen beraamde, en dat een uitbreidin| van het slagfront in het voornemen lag Hoe moeilijker voor de Fransche leger leiding een voortzetting van het offensie op de tegenwooird'ige slagfronten is, de: te meer groeit de waarschijnlijkheid, da de strijd op aangrenzende vakken za worden voortgezet. Allereerst zou dan de streek van Reim: en Champagne iin aanmerking komen Daar is niât voor de Duitsche stellingen een verwoeste landstreek. Goede v.erbin dingswegen leiden tôt vlak achter d< Fransche troepen. H,et is mogelijk, da de stoot bij St-Mihiel ten doel heeft d' aandacht van de Duitsche legerleiding af te leiden van het terrein, waar eerst daags de voornaamste slag zal neerko meni. Volgens aile ingekomen berichten moe ten wij in aile geval rgkenen op ee,i voortzetting van het offensief van Foch Het is niet uitgesloten, dat de Ententi diaairtoe nog veel mefr strijdkrachtei dan tôt nu tc*e in het viîur zal zenden- ét het slagfrant zal uitbreiden. De eischen voor een geslaagd offenstel Berlijn, 13 September. — In do « Vorwârta ) sohrijft d,e militaire medewerker Gâdke: Be tee keinoti -wij zen erop, dat maarschalk Foch zicl: niiét zai neerlogg«n bij de uitkomat, tôt nu toc met zijn groote a-anvalson-dernerningen beâiaald maar, zijn reaeervea inzettend, in een «ieuweir slag van misschienj nog grootér omvang zal be-piroeven, datgene te voiltooien, de afweetf maatregelen onzer aanvoering aa> de da-pperhek onzer troepen hein in de veirstreken gevechtswe ken hebban onthooden. Voor dezen ai'ag »ta«i wij met fiairwe aîwijkingen i«n de stellingen, di< in den herfst yj» 114 zijn ontstaan en alieen dooa de<ni teirugmarsch naar de Sieifriedlinie in het be gin van 1917 werderj verkort en verbet«rd. De vijand kan ovecal sloehta in het front aan vallcn, hetzij dat een aanval in Vi'aanderen me' een gelijktijdigen. aanval ter zoe zou wordw ver bonden, of dat op den anderen vJeugel de Zvnt scrsche otvzijdigheid zoor wordem geschonden Het laatste acht ik nie<t zeer waarsdujnlijk Maarschalk Foch is evenals te voren op eem zui v&ren frontaanvai' en op een blijvenden di-u. van éen geweldige ovarmacht aangewezen, on onze hechte linie op een of ardere plaats, of oj meerdere te verbrêken en dan te ontklemmen Hij moet even-weî staijdkrachten genoeg hebber om zijn eigen aanvalstroepen ici de flank te be schermen, teneinde hnn sukses te voltooien ei door een mëedoogenlopze acbtervolging m eei voliledige overwintiing om te zetten. DE GEBEURTENISSEN IN RUSLAND Te St'Petersburgi Parijs, 14 September. —_ Paul Eri mekit in een sterk vertnaagd telegrar van 29 Augustus uit St-Petersburg, da de bevolking allengs haar vertrouwen i en haar hoop op de bolsjewiki gehee heeft vierloren en ze thans beschouwt al aanmatigende tyraninen. Het aantal va hen die staken en z'tch aan de gedwonge mobilisatie ontbrekken, neemt voortdu rend toe. Meer dan, 2/3 der bevolking va St-Petersburg is thans tegen de bolsjf wiki gekant en er zijn teekenen dat he lijdelijk verzet eerlang zal ov.ergaan i -verzet metterdaadi. Te Moskou is de toestand vrijwel df zelfde. St-Petersburg, 14 September. (P. 1 A., draadloos via Berlïjm.) — De bolsj< wiksche troepen hebben eergisteren Sin birsk heroverd en den vluchtenden vijan tôt 25 mijl voorbij Simbirsk achterni gezet. De geruchten om tient groote brande in St-Petersburg zijn onjuist. EEN VREDESPOGING VAN GRAAP BURIA Berlijn, 14 September. — Het « Be 1 limer Tageblatt « verneemt uit Weener In politieke kringen verluidt dat gra; Burian zeer binnenkort een pogmg z doen. om de gedachte, die hij in zijn ree bij het noenmaal ter eerdie d(er Duitscl piersvertegenwooirdigers Maandag j.l. ti uiting heeft gebracht, praktisch uit ! voeren en langs diplomatieken weg ee rechtstreeksche, ter înlichting dienene : bespreklng te bewerkstelligen. r Beschaafde uitsoraak M. Behoefte aan een amgangstaai b€3tor.d er inci in Vliaanderen. Tal van ond«rwdj xers, l'eeraara, pi-ioaters en anibtonaars gevooldeai aan dora iij-y-e het geania van een rnivore, beeahaafde taali Het vvag voor hon eon beschaming, telkena zij in Noord-Nederland kwamen iot kennis met eon - Hoiiaiider maakten. Hoe sioriijk en fraai ge-» bruàkto d-eze zijn taal, hoe heider en regeimatig _ waren dien,9 woorden gekozen en gevormd ! Hoe ruw en o-naclioi'pcn en orabehouw&n het diaîekt 1 van den Vlaming daar tegenoveir ! Nochtans mai 1 wiilde wel, tôt de simipelste winkeldjochter toe, l warot hoe krulde en piooide zij haar ni on .dje om a tegenover den boleefden Noderiandetr een even keurigo taa,l te spreken, ten spijt van haar kcù-lega's, die data (onwetendlieid doet lachen) met - haar gebrck aain keamis schaterdeai. De onderwjj-1 zors in de achool wilden, omdat 't programma ou _ eemmaal auiver spreken voorschroef, dit ,ook wel doen, maar vf.rvielen van 't eene euvel in 't an-dere : zij îteerdem op de letter spréken ! ! Eon schromeiijk misvarstand, dat de schoodmeestera en hun pédant taaltje voor langen tijd belache-. lijk maakte. Kortom iedeireen vioeg om een o<m-1 gongstaal, die niemand geven kon. Toch wel ! maar langs dien kant hoorde mon niert, totdat in * 1913" door eenige ondornemende mannem de - a Yoreeniging voor beschaafde Neder.andsche r Uitsi>raak » gesticht werd. p Deze pea-sonen gingeti' van dit etandpnnt uit : « Ip Noord-Nedisr.ianfj bestaat een aJgemeene d.i. 1 diaiektviije omgangstaal, die in sommige streken - door iedereen, van groot tôt klein, van hoog tôt r laag, door aile standen gesproken wordt. Overal echter kent men, naast het dialekt, die oragangs-taal. De ondeurwijzer leert ze in de sehooj!, de ' predikant Iccst ze van den kansel, de officier . gebxuikt ze tegenover zijn ananachappen, de hac-. deiaar tegen zijn klanton, de ambtonaars tegen f puiblàek en overheden. Die taal ia ginda een deel van 't maatschaipipelijk levea gewoïdein-, zij ia er ' met de gewponte vergroeid. Daair bekommort t men er zioli nieit om, of die iaa-i de tongval deir 1 provinciea Noord- en Znid-Hoiiaiid is (wat bo-vendien beslist on waar is), men spreekt ze, omdat se de algomeen beachaiaf de taad van Nederland is. > Om die ïedeci haet ze dan ook het a Algemeen • Beechaafd ». Dit A. B. nu moet do omgangstaal van het Ylaamaehe volk worden, wanit Vlaanderen inaakt opk deeJ uit van de Nederiand&n. De beschaving van het Noorden is de onze. Immora, wordt b.v. : Gent geon ccntmim der Nedeir.landsche knit/mur, evenals Leiden of Groningen er een is? De taal is de draagster der kultuiux. In dte taal van Nederland, d.i. het A. B., doceeren de professcron aan aile Nededandsehe universiteitw, dus bin-nen afziembaren tijd ook aan d© onze. Moeten wij ons van hen verwijderen door haîstarrig aan ons diaiekt te houd-em af moeten wij niet liever onze gewestelijke epraak prijageven om deelachtig te kunnen wordon aan de Nederlandsche kumst en wetenschap ? Dus indien Vlaandcron een om-gai'igstaal wil, die van Ooetende tôt Maaseik, van Essc-hen tôt Waver één is, dit wil niet zeggem eenvormig, dan leere men het A. B. Kursussen, vooi'drachten zorgden eir vpar in den loop van den winter 1913-1914 dat deze gedachte in Zuid-Nederiar.d gepropageerd werrd. En het resultaat mocht ndet cnbe^wigrijk geheeten. Sedert het uitbreken van den oonlog heeft deze vereeniglng haar werking eohter gc^taakt. Be-' scheiden, haast onopgemerkt we;d haar taak voortgezet door een paar harer ledenj totdat in ' 1917 een « Komitee tôt het inrichten van leer-' gangetn in alge<meen beschaafde uitspraak » ge 1 vormd werd. Dit komitee heeft bniten een kleine handleiding die ze nitgegeven heeft, ook leer-, garagen ingericht, die door liodon van a-lien stand ' druk bszocht werden. Nu kan. men in onze stad reeds pe<rsonen aan wij zen dlie het A. B. in aJie L aangelegenheden gebruiken. Is haro aantal klein, ! het bewijst dat de werking van het komitee met te vergeef» is geweest. Ook de YiOlksuniversiteit " van het A. N. V. doet het hare om de leea'lingen een zuâvere taa-1 te ieeron gebruiken. Zoo zal, trota den oorlog, die eerst deze foewe-' "rn<ï dkiodverfde, het Algemeen Beschaafd toch ' fn luid-Nedea'&nd verspreid worden, zoodat de banden tusschon Noord en Zitid steeds nauwer toegehaald worden. "• "• ; STAD m LAND L TAALRECHT. — « La Tribune de - Genève » zegt : In een bijdrage over « La 1 Belgique devant 1*histoire » schrijft Pier-1 re de Coubertin dat de Belgische vraag-stukken er zeer oud uitzien en dat elke poging om ze op te lossen zonder reke-ning te houden met de lessen der geschie-denis, op niets me>et uitloopen. Niemand heeft ooit g,eloochend dat het België ont-brak aan voldoènde ethnische en taalkun-s dige eenvormigheid. Men moet voor a oogen houden dat niets ih België v.eran-t de.rd1 is op ethnografisch gebied sedert a het Burgondisch tijdVak. De Burgonid'i-■1 sche dynastie br,acht de heerschappij van s een centraal bestuur, dat F ran se h was a van richting en vorm. Tegen dit regiem a evenals tegen elk arnder, is België opge-. staan en heeft immer duidelijk zijn wil n te kennen gegeven bestuurd te worden :- naar eigen provincialen. aard, « met in-t achtneming van de taalrechten » en ge-n grondvest op de goede verstandhouding tusschen Vlamingen en Walen. In de ■_ toekomst zal het niet anders wezen. Uit zulke bron moet de waarschuwing hard vallen. '• HET AKTIVISM. — Uit « Dietsche >- Stemmen » van Juli-Augustus 1918 : Ir '■ « Vlaamsch Kroniek » schrijft Spectatoi d dat het aktivism een Nederlandsche be L_ weging is. « In werkelijkheid is het de meest belangrijke Nederlandsche bewe-n ging, die nog in de geheele geschiedeni; voorgekomeni is. Meer dan Holland, heefi h&t aktivistische Vlaanderen, een zelf-standig Nederlandsch standpuirit m he ^ huidsge konflikt tusschen de groote vol keren ingenomen ». BONDGENOOTSCHAPPELIJK1 -,f De « Belgischer Kurier » wijst er op dai il niet alleen de diamantnijverheid overge le bracht wordt naar Engeland, maar da; ie thans ook een emnstig gevster bestaa' >t voor de vlasspinnerij in Vlaanderen daai be Eng-eland en Am'erika thans zelf zoovee sn spinnerijen in het werk hebben eresteld te dat later wellicht Vlaanderen vex>r det uitvoer naar die gewesten niert meer za in rekening komen Een artikel uit d< «Nieuwe Gentsche Courant » wordt aan. gehaald waarin de mogelijke vervangàng der katoenspinnerijen door vlasspinne-rijen wordt opgeworpen. UIT ON WETENDlïEID I — Ecn Brosselsch dagblad, dat een paar jareu geledcn het bestaaa van de taaikwts'ue ontkende, veraudert thans van taktitk en wijdt aan de Walen een zeer onwaac-deeiead artikel waarin o. a. de oude be. werjng voorkomt dat, bij het uitbreken van den ex>riog, de Vlamingen met meer geestdrift dan de Walen m he<- leger dJenst hebben genomen. « Le Peuple Wallon » maakt de opmerking dat het overwegend aantal Vlamiugen in het leger een normaal feit is. « Daar de Vlaamsche bevolking armer en onweten-den is, leverde deze het grootste aantal vnj willigera voor den <x>rlog. » Op 25 Juini 1913 verklaarde M. de Broqueville in den Senaat dat het leger op dat oogen-blik maar 84 p. h. Walen telde. Indien thans het procent Vlamingen tôt 80 ia gegtegen, is de oorzaak daarvan te vin-den in de vroegtijdige bezetting der , Waalsche provincial!. iDE h'KoN'iPAUl'Ij, — Er is ook thans te Hav/sre een « Vlaamsch-Belgisch Vcrbond » tôt stand gekomen, dat reeds handerden leden telt. In een brief over de schitterend-g.eilukte stichtmgsvergade- . ring wordt geschreven elat honderd«n ambtenareni en solda ten, onverschiiligen v an vroeger, ovortu g de jen koppige tla- , mioganten geworden zijn. LIMBURG IS ONTWAAKT. — De « Bode van Limburg » geèft verslag over den studenteulanddag in de zaal yan het patronaat te Sint-Truiden. Op voorstel van den spreker, E. H. Rubens, kape-laan te Landen, situurde de vergadering aan Z. D. H. Mgr. Rutten een adres van : hulde en van vertrouwen op zijne wer- < king tôt voÙedige vexvlaamsching van ons vrij onderwijs. MATANTJE-riAVERE MET HAAR STOPNAALD. — Het « Belgisch Dag- : blad » jnieldt : Bij koninklijk besluit van i 27-7-18, uitgevaardigd als toepassmg- na : het besluit van 10-10-16, is de heer Van den, Berghe, E. P., hoofdingenieur, dienstoverste, gesehirapt uit de Leopolds-orde. E. P. Van den Berghe was dâenst-bestuurder bij de Exploitatie der Staats-spoorweg&n te Doornik en heeft eene plaats van professor aan de Gentsche H<x>geschood aanvaard. Onze be&te gelukwenschen voor de on-derscheiding, een tweede maal veree-rend.ZELFONTWIKKELING. — «Vrij België » van 6 September 1.1. schrijft : « Een onzer lezeressen, die in E^ge- ( land verblijft, schrijft ons: Allé Vlamingen zijn thans de>or de grimmige overtuiging bezield, dat de tijd van blauwe bloemekens op de mou-wen speten voorbij is. Wij gaaQ dus met stijgende belangstelling verschillende pogingen na om die bloemekensmethode voort te zetten, maar wij weten dat zij ijdel zullen zijn in het vervolg, want Vlaanderens ziel is ontwaakt, Vlaande-rens ziel!... Ontwaakt, maar nog niet ontwikkeld. Wie zal die ziel moeten vol-maken? Wij Vlamingen zelf. Wanneer zal dat het best geschieden. Nu. In dezen tijd van verwarring zijn er velen, die geen geregelde bezigheid hebben, en dlus wel wat tijd aan studie kunnen besteden. Mijn voorstel is dat iedereen, die zich daartoe in staat ve>elt, zich zou toeleggen °P een nieuw vak, op een studie, op een taal. Velen hebben dat reeds gedaan, en hebben zich niet bij één vam die punten bepaald, maar ik wcet, dat er anderen zijn, wier verno-gens, verstand en wil bijzonder schijncn te slapen tôt na den oorlog. Dat mag niet ! Ui'twijkelingan, soldaten aan het front of in het kamp, iedereen heeft tôt plicht den vrijen tijd te gebruiken waar-over hij beschikt, tôt eigen ontwikke-ling, tôt latere opvoeding van ons Vlaamsch volk. Ik zou a an aile Vlamingen willen tex> rocpen: zorgt, dat gij rijker in kennis van den IJzer, uit het buitenland weeT-kec-rt. Laat zien, dat de Vlaamsche vol-harding niet onverdiend spreekwoorde-Hjk is, en dat er meer noodisr i« dam vuur ' en stàal om een echten Vlaming van streek te brengen. 't Is aj in uw voor-: deel, al in het voordeel van Vlaanderen. In Nederland zorgen duizenden Vlamingen naar mate van het mogelijke voor ■ hun zelf ont wikkelin g. Ook in die rich-' ting gaat van het « Vlaamsch-Belgisch ' Verbond » een invloed ten goede uit. Mosre de oproep van onze lezeres bij : aile Vlamingen weerklank vinden. » Verheugend ! .. Maar late « Vrij België » eens ronduit bekennen wat den goeden wil der Vla-mingeni, waar ze zich als volk kultureel ■ willen verheffen, immer op stuit. Laten : Hoste en Van Cauwelaert eens aan onze • 11 zer jongens vragen wie hunne stu-: diebondlen verbood, — en zij zullen S tevens hebben bewezen dat zelfontwikke-" ling een mooi wooird is, dat echter een i woord blijft. zoolang daartoé riiet de , breedste moseliikhedeTi zijn jreschapen. i Daarom d^enen toestainden uit den weg l geruimd. En daarvoor waagt het v.b.v il nog altijd niet uit te kot&«n. SlMEit tegen L6N6TEBIK6 Y, ij hebben uitvoerig gesproken over de nieuwe behandeliaig van de tering eiocr prof. Lo Monaco. Nu kornt ons het volgende bariclit toe langs de « N.euwe Rott. Ct. » : « Ln de « Neue Zuricher Zeitung » schrijft een gejneeskundiige dat hij de proel hee.li genornsen met de behandeling van tubirkulose met suikeir volgens de methode van prof. Lo Monaco. Hij legt er nadruk e>p, dat Lo Monaco zelf met betrekking tôt zijn vinding v.cel terug-houdender is dan de berichtgevers in de Fransche pers en dat zijn ernst en on-baatzuchtigheid aan geen. twijfel onder-hevàg zijn. Maar op grand van de erva.-ringen, die de geneeskundige totdusver aelf heeft opgedaan, meent hij tegen overdreven verwachtiingcn te moeten waarschuwen. Hij acht het middel van Lo Monaco een aanwinst voor die symp-tomatische behandeling van tuberkulose, d.w.z. het oefent een gunstigen invloed >p de verschijnselen waarmee de ziekte yepaard gaat, m,et name bewerkt het een vermindering van het opgeven. Het is x:hter, naar zijn meening, helaas, meer lan waarschijnbjk, dat men in suiker liet het vurig begeerde geneesmiddel te-jen de ziekte zelve heeft ontdekt. Ook waarschuwt hij dat dikwijls geeeszins >nschuldige reakties ontstaan, die terug-aouding en voorzichtigheidl noodzakelijk Tiakert. » Wij hebben er van 't begin af op ge-wezen dat de ziekte niiet rechtstreeks, doch langs een omweg wordt bestred«n. Door de suikeroplossiing oordeelkundig ,n te spuiten wordt er op de afscheidings-diieren gewerkt en op die wijze1 vermin-Ijeren de e>pgevingen. Eens dat de lucht->ijpen ontlast zijn, kan de long weer haar ,-erzuiveringstaak krachtig hernemen. Of nu de verwachtingen overdreven jijn moet nog ervaren worden. Teleur-itelliingen in de geneeskundige weten-«hap zijn reeds talrijk. L. Groot Spoorwegongeluk in Holland Biiîonderheden omtrent de ramp De lokomotief was reeds op de brug :oen plotseling de spooordiijk wegzakte, le wagens kantelden en in elkaar scho-/en. De trein was overvol ; in Hilversuml, aet laatste station waar gestopt was, iadden nog een, groot aantal passagiers n don trein plaats genomen. Toen het >ngeluk gebeurde, zoo vertelde ons een x>ggetuige, was er eerst een kleine sohok, onrniiddellijk gevolgd door een jeer hevige, waardoor «lien en ailes te-a-en elkaar geworpen werd. Een vreese-l'ijk gegil werd tevens vernomen. Het bleek, dat de wagen achter de lokomotief, de zoosfenaamde kondukteurswa-gen, al dadelijk weggezakt is en kantel-cle. Deze wagen is weinig beschad'gd. De kondukteurs zijn er ge>ed afgekomen, evenals het îokomot ief pe.rsoneel. Ook waren hier nog drie passagiers, die geen plaats hadden kunnen krijgen. Ook zij zijn zonder letsel vrijgekomen. Van den daarop volg'endcn wagon, een rijtuig derde klasse, is het voorste gedeelte geheel versplinterd. De passagiers van dezen wagon bleken met die van het volgende rijtuig, een z.g. A. B.-wagen, Le en 2e klasse, het ergst er aan toc te zijn. Dit laatste rijtuig toch werd door de wedervolgende geheel in elkaar gedrukt. Twee volgende waefens, goede-renwagens, zijn gekanteldl. Drie wagens zijn op den weg blijven staan. Met eigen krachtan is men dadelijk be-gonnen te helpen wat men kon. Geilukkig kreeg men spoedig daadwer-keJiijke hiulp van m-litairen. Het tweede bataljon van het 4e re.o-iment infanterie onder kapitein van Andel, dat een militaire marsch maakte, zag wat er g-ebeurd was en snelde dadeliik ter hulp. Het had twee brankards bij zich en zes hospitaal-svoddaten. Met hun werktuigen, zagen en bijlen, begom men d,e dooden en gewon-den uit de wrakstukken weg te hal,en. Dp telefonisch bericht kwa'm ook wel-dra hulp uit Amsterdam. Behalve een trein met materilaal ook eeni Roode Kruistrein met doktoren uit het Binnen-gasthuis en uit het Milita ir Hospitaal waren aanwezig de doktoren Vos en En-gel ken s met een hoofdverpleger en 5 ver-plegers.Ook was nog eenige oogenblikken aanwezig Dr. Stumpff, direkteur van het Binrrengastliuis. De dooden en gewomdèn werdtn in schepen, die in de Merwede lagen, on-dergebracht. Deze schepen vertrokken ot>volcenlijk naar Amsterdami. De dooden werden naar het Wilhelminagast-huiis, d'e geweMiden naar het Binnengast-huis vervoerd. Het spreekt vanzdf dat verschillende spoorwegautewiteiten zich op het terrein van de ramp bevonden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods