Het Vlaamsche nieuws

763 0
25 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 25 October. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f47gq6sm6m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ÀBONNEMENTSPRIJZEN i! Voor eem maand 1.75 Voor 3 maand ... . 6.00 Voor 6 maand .. 10.00 Voor één jaar 18.00 Allé klâchten uopeii* onregehnatig-hedtn in de be&teiliiig der postaboane-memtan zijn UITSLUITiiND te rich-ten aan het BESTELLEND POST-BU REEL, en niôt aan het beheer van het blad. VRIJDAG 25 OKTOBER 1918 VÇIJS 7 CENTIEM VOOR VLAANPURBSf en WALLONIE VIERDE JAARGANG ~ Nr 29û I Het Vlaamsche Nieuws Verschijnî 7 maal per week \ DE OPSTELRAAD : îioofdopstelter Rat VERHULST, Dr.'Àug. BORMS, Hooglecraar Aib. VAN DEN BRANDE f Aankondigingen, per regel ... 0.76 Stadnieuws id. ... 1.25 Kinantieele berichten 1.50 Doodsbericht 6.00 Ëike medewerker is persoonlijk verautwoordelijk voor zijn schrij ver, en bindt met heel die redakïit iaiiAàilL ULUttH fciV AÂiNKOMHiiiAtifcN ; 73, S'InI'AROBSMARK/I V VTff r !t l'FV OFFICIEELE BERICHTEN Van Duitsche zijde DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Woensdlag 23 Oktober. — Of iicieel : Gedeeltelij ke g-evechten in Vlaanderen Aan wearskaniten van Soksmes en, i Cateau hebben wij opnieuw een door braakpogmg oer Éngelscban varijdeld. De heftige gevechten op d Linié Saint Martin —- Neuville —, Bousiers — Ca tUlon zijn ten einde. Op der. Noardjelijken oever van die Ssr fa aan beide zijden van Vouziurs en be wi-esten Grandpré zijn aanvalfan dei Franschen, op beide Maasoevers zeei vinnige aanvallen der Amerikanen in dui-gen gevalle. DUITSCH LEGERBERICHT w esteujK geveciitsterrein Berlijn, Donclerdag 24 Oktober. — Officieel : In het L,eie-dal duren aparté gevechten voort. Bezuidwesten Deinze sloeg de sinds 14-10, dagelijks in den strijd geharde 52ste reserve-divisie onder generaal-Iuitenant Waldorf her-nieuwde aanvallen van den vijand aan de lijn _ Deinze—Waregem af. Aan weerszijden van Vichte losten wij eenigszins in de voarlaatste nacht, het verband met den vijand en sloe-gen de troepen, die gisteren in de atreek van Kattenstraat aanvielen terug.Aan de zijde van den vijand hebben Belgische inwoners aan deze ge vechten deelgenomen. Doornik en Valenciennes lagen onder Engelsch vuur. Bij Doornik en in het Schelde-dal suksesvolle voorpostengevechten. Aan weerszijden van Solesmes en le Cateau hernamen de Engelschen weer met versch ingezette divisies op een bijna 30 km. breed front hun met vèr-strekkende doeleinden begonnen aanvallen.In het Harpies-dal is hun eerstr stormloop in den vrœgen ochtend mislukt.In herhaalde aanvallen rukten zij in den loop van den dag aan weerszijden van Romeries tôt in de streek van St-Martm en Salenhes en gedeeltelijk lot Beaudignies op. In het midden van het gevechtsfront brach-ten wij den aan weerszijden van der Romeinschen straatweg le Cateau— Bavai aanvaî-lenden vij and in de linie Poiz—Bousies tôt staan. Bezuiden Bousies hebben de reeds in de laatste slagen bijzonder beprœfde wielrij-ders-troepen verder doordringen van den tegenstander verhinderd. Bezuid-oosten van le Cateau zijn herhaalde stormloopen van den tegenstander vol-ledig mislukt.Tusschen Pommereuilen Catillon vechtende Sleeswijksch-Hol-steinsche, Mecklenburgsche, Hansea-tiche en Wurtembergsche regimenten hebben tegen geweldige overmacht hun stellingen gehandhaafd. Hel scherpschutters-regiment 122, onder zijn bevelvoerder overste von Alberti heeft zich hier bijzonder onderschei-den.Bezuiden Catillon bleven de tegen het Sambre-Oise-kanaal gerichte aanvallen daar voor in ons vuur liggen. Tusschen Oise en Serre voorbijgaande artilleriestrijd, op den Noordelijken oever der Serre door vijandelijken aanval gevolgd; hij werd in ons vuur en door tegensïoot afgewezen. Gedeei-telijke aanvallen van den tegenstan der tegen den Souche-sektor beoosten Pierremont zijn mislukt. Het dichtbe-woonde .en met vluchtelingen volge-propte Montcornet ligt onder krachtig Fransch geschutvuur. Beoosten de Aisne beperkte zich de vijand gisteren bij zeer krachtige. door heftig vuur on-clersteunde aparté aanvallen. Beieren, Wurtembergers en Wurtembergsche ■ pioniers hebben de hoogten benoord-oosten Vouziers tegen viermaal her-haalden stormloop behouden. Beoosten Vouziers onderscheidde zich in de laatste gevechten gedeelten van de eerse gardet-infganterie-divisie onder majoor graaf von Eulenburg bijzonder.Tusschen Olizy en Grandjyré slœ-gen Elzas-Lotharingsche, Thuring-sche en Hessische regimenten yijan-delijke aanvallen af. Den hoofdlast van het gevecht droeg het 17e infante < rie-regiment, dat zich weerom onor zijn bevelvoerder, majoor Stobbe, bij- : zonder onderscheidde. 1 Op beide Maas-oecers namen d : aanvallen van de Amerikanen weer < grooteren omvang aan. Uit de b<v-schen van Bantheville en benoorden Cime? rukten ze met zeer sterke strijd ; krachten en begeleid door pantserwa- j gens tegen onze linies op. Ze werden , afgewezen en leden in ons gekoncer j treerd geschutvuur bijzonder , verliezen. Beoosten d© Maat auurd® j Keftige geevechten om de boschhoog-ten aan weerszijden van den strr_ ^ Weg Consentoye—Damvillers toï de» ^ avondls toe. In harde gevechten en in suksesvollen tegenstoot wierpen Brandenburgsche en Saksische ba;al- ] jons de herhaaldehjk stormloopen len , Amerikanen terug. < Zuidoostelijk gevechtsterrein In heftige berggevechten hebben <_ ( ze achterhoeden het betrekken va j . nieuwe stellingen aan weerszijden van ! ... (onleesbaar. — Red.) mogelijk ge- i , maakt. - %- Van Oost Hong. zijde ITALIAANSCrI - t GEVECHTSTERREIN ^ Weeneni, Woensd'ag 23 Oktober. — z ' Officieel : Levendige artillerie- en vliegerbedrij- c vigheid aan vijara&eiijke zijde lang"s ge- v h£'eJ het front. " ^ BALKANFRONT vveenen, Woensdag 23 Oktober. — , Officieel : £ Onze Albaanschje strijdkrachten nade- i ren de Mantenegrijnsch-Albaainsehe 0 grens. Aan de Westelij.ke Morawa en hetnoor- r den Kroasewats duren de aeliterhœdege- u vech/ten voort. Een potg-Lng- des vijands, d ze bij Kraljewo over te steken werd ver- ijdeld. ^ Van Fransche zijde WESTELIJK GEVECHTSTERREIN V Parijs, Woensdag 23 Oktober. — Of-fioieal : z- Op het front van d,e Oise £s het geschut geducht in de weer geweest. ^ Tusschen Oi^e en Serre hebben die É Franschen ten Noorden van Catillon-du-Temple veld gewonnen en hu» linies tôt n den ra/nd van Cltavresis-les-Dames voor- s uit gebracht. Verder naar het Oosten namen ze epr B krachtig verdedigd bosch ten Noord- 11 oosten van Mesbrecourt-Ricvhecourt ; 150 g.evaingenen'bleven iin hun handen. ^ Vandaag is op het front van de Serre d< en de Souche verbitterdl gevochten. De 5 Fransche eenJheden wi&ten het verzet der Duitschers fnukand, tusschen Froid= ^ m ont— C oh art ill© en Pierrapont uit hun tx dekking te voorschijn te komen en op der Oostelijken oever ter hoogle van de Bra- VI zicourt-koeve ondanks een sterken te-genaanval staande te houden. • V£ Ten Zuidoosten van Nizy^Comte hébben ze bun vooruitgang aangezet. Beoosten die Aisne bleef de strijd bij Vouziers levendig. De Duitschers hebbon ')r het dorp Terron aangevallen zoom.cde de j-jC F ransche stell 'ngen ten Oosten van Vandy. Met ernstigp verliezsen werden ze de gekeerd. Tusschen Glizy en Gramîpré bemachtigden de Franschen den molen vain Beaurepaire en namen ze gevange- nl «an. - ^ Van Engelsche zijde WESTELIJK GEVECHTSTERREIN l^onden, Woensdag 23 uictober. — Officieel : Hedenochtend! vroeg hebben onze troe- ke pen op het fnont Le Cateau—Solesmes Zi; aangevallen en, naar wordit gmeld, voir- ^ dieringen gTmaakt. Verder Noordelijk, gtl tusschen Vaknciennes en Doornik, hebben wij Bruav genomen en dien Weste- ne lijkein oever van de Schelde bij Leharits sta en Estain bereilet. Op dit front wt&rd' aan- de zienlijlcen tegensta.nd' geboden.. 00, Gistere is een verbitterde strijd gele- eei v-erd, waarin onze troepen een kracbti- s<-1 2jen druk op den vijand hebben ukge- °Pj oefend, hem talrijke verliezen berokkend y; an hem naar zijn stellingen hebben terug- wi jpedreven, waarbij een aantal g,evangenen boi .ve,rden gemaakt. I Ba< «1. Van Italiaaasche zijde ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Kome, woensoiag Zô UKXooeir. — vyi- ( Fioieel.: Wederzijdsch tusschenpoozend ge- ^ jchutvuur op het bergfront en langs de 9C;- Piave. Benoorden den Col dtel Rosso leg irong een onzer infanterip-afdeelingen bij oui ^errassing een vijandelijken voorurtge- ichoven pos.t binnen, vernielde de verde- ^ liigingswerken en nam een officier en 10 oev ;oldaten gevangen. In het Assa-dal wer- 181 len ■vijandelijke patrœljes door geweer- P?' /uur verdrevetn. ^ Onze vjiegers bombardeerden kracht^- hee reinen. en militaire doelpunten achter ^ iet vijandelijke front op die hoogvlakte 'an Asiago. Eftn tœsitel wienp 300 kgr. tetl >ommen op het arsenaal van Pola. Tw'ee dit ■ijandeli jke vltegtuigen en een kabelbal- d« on werden in een gevecht neergeschoten ; Rch en derde toestel werd door het afweer-jeschut in vlammen gehuld tôt da,len "T jelbrachti «ad gi'a De Rede van Prins Max ven Baden Wij £aven gisteren een-e samenvatting van ie nieuwe redo van den DuiUchen Kijks-canseiier. in haar kalmen toon, is, zege het c Vadérlaad », is de rede van. belarig omaat zij les te meer trefiend i» in de gegeven vera&-tering dat Duitschiand zal doorvechten als nen h<^t wil verpletten. De atgevaardijiden lit de verschillende partijen stemden dit too. Jok in het verzet va«Wege de konservatieven n bet débat vond de oprechtheid der gevoe-ens in de rede uitgesproken weerklank. Ook lit de Duitsehe pers biijkt cie indruk die de ede, ook in oppositiekringen gemaakt heeft. De ci Germania » laat zich in het algemoen net înstemHiing uit. Het blad wijst voural >p het punt in de rede, waarin prins Max «gt : Wie op den bodem van den rechiavrede taat heeit de plicht niet zonder strijd voor en iuachtsv.rede Le wijken. uat moeven zal ict Duitsche volk, dat over zijn toekomst on-;orust is geruststeilen. Dat zal en moet ook oor onze vijanden een luicSe waarschuwing ijn. Het « Berl. lagebl. » zegt : De rede van .en rijkskanselier, die ernstijj en waardig an teon is, legt vooral den nadruk op den in, dat Duitsehland. het recht en het ge-un an andere volken in nationalen zin be-chouwt. De rede van den kanselier is miner gericht op eliekt naar buiten dan naar ■innen. (Jver de echo, die zij in de vijandeiij-.e pers zal vinden, maken wij ons geen illu-ies. Men kent de tonen, die door Havas en i.euter aangegeven woiden : twijtel aan de prechtheid van de Duitsche verzekeringen n dergelijke. De « Tàgliche Rundschau » oordeelt : De îde van den kanselier loopt er ongeveer op it, als zij voortdurend en waarachtig de eugd betracht daardoor onbegrensde moge-jkheden in zich sluit en onder bepaalde om-candigheden zelfs verloren provincies in het .1 van de volksziel kan vinden. De «Tagesztg. » schrijft onder den titel : Een dag van resignatie » : Voor den taL-îlier is de kern de volkerenbond, waaroin .ch allçs draait. Voor hem, maar ook voor v" il son ? Dat is de eenige vraag. Wat geeft et het Duitsche volk als de theorie van den olke^enbond voor onze vijanden niet het-ïlfde is_ _als voor ons ? Want in de praktijk !S8en zij, zooals bij het Elzas-Lotharingsche robleem, het Duitsche volk offers op, ter-rijl zij wat betreft de Iersche kwestie en het Igyptische vraagstuk zwijgen. E>e Hollandsche pers bespreekt de rede iet sympathie. Van de groote demokradache îranderingen welke in Duitschland hebben Laats gevonden, geeft, — zegt het « Alge-ieen Handelsblad » — do rede van Max van adeti eene bevestiging die niet kan worden usverstaan. Bn verder zegt het : <c Max van Baden heeft zich volkomen ge-laatst op het standpunt, gelijk dat onlangs . een grootsche sociaal-demokratische vre-ï: betooging, in een mot^ werd ontwikkeld : Het volk wenscht dat de regeering bij lar aanbiedingen zoo ver gaat, als met de vensvoorwaarden en de ekonomische Tertre ontwikkeling van Duitschland vereenig-lar en duldbaar is. Indien' de vijanden :hter ook onder deae voorwaarden tôt geen ede bereid zijn, dan mag, als de Tolkere» «ring roept, ook niemand achterblijven, om ■ in vol'e kracht te rrijden aan het benarde .derland. « Optimistisch schijnt het blad wat het recul- ; at betreft echter niet te zijn, waar in de îte'nte-landen de pers- en andere stemmen ■ :chts van volledige onderwerping, van af- . eken van aile verdere besprekingen, van < ortzetting van vijandelijkheden enz. willen oren. - ■ Nog pessimistischer is de bespreking ran ' a N. R. C. » welke zegt : < « Nadat de militaire tœstand in zijn nadeel ( is omgeslagen, is in Duitschland een regee- ( îg aan het roer gekomen, die op het vroe-r door Wilson ontwikkelde program tôt ede wilde komen —■ wel te rerstaan door ' meenschappelijk overleg over de bijzonder- 1 den van de uitvoering der veertien punten. £ litschland zou dus over de uitlegging, die ■ ■a aan "die punten zou geven, meepraten. Vlaar jnist omdat de tegenstander op dien ^ ondslag wil praten, daarom wil de Entente f. t niet meer. f Prins Max doet of hij ran de heele ontwii- c ling der laatste da'gen niets-heeft gemerkt. v n heele redevoering zou uitjlemend van pas ^ ,veest zijn na de afzending van het eerste . -zoek aan den président der Vereeenigde ' iten. 'v Set heeft een oogçnb'ik mogelijk gesche- t a, dat de Entente den oorlog zou willen j. ken, nu zij, door de militaire'ontwikkeling, a tegenstander bereid zag tôt aanvaarding i het program, dat van haar zijde (op een fénblik, dat de verwezenhjking daarvan v ■ t een totale verandering in de wederzijd- t ie krachtsverhouding veronderstelde) was ^ jesteld. )uitschland heeft getracht van dat oogen- v k gebruik te maken door een beroep op t lson, tôt verkrijging van een volkeren- n îdvrede. . s )at oogenblik is voorbij. Maar Max van „ len en de sprekers in den Rijkadag doen af zij dat niet weten. » "olgens de neutrale pers schi.jnen dus de r' isen op vrede voor het oogenblik al zeer o g te staan. ]< )ver de eischen van de Entente licht ons c ,t ia de « Chronique Militaire » de mili- , e medewerker van de t Temps », In : Hij wenscht in de eerate plaats ontwape- s g van het Duitsche volk ; van een terug- a. iken achter de Duitsche grenzen van 1914 t pak en zak mag geen sprake zijn. Goed- » iks of kwaadschiks moeten de geallieerde ers het Duitsche gebied binnentrekken er te blijven tôt aile schadevergoedingen i betaald. Daarnaast betoogt de schrijver noôdzakelijkheid dat voortaan het Duit-e léger niet meer aan den Westelijken er van den Rijn mag kunnen staan : in ^ 3 heeft Engeland in zijn haat tegen Na- ^ ïon vergeten, dat de barrière van den Rijn t aT'leeti Frankrijk beschermt, maar ook Vi AtlantKchen Oceaan en de Engelsche rschappij ter zee. te >e Rijn moet derhalve dç, militaire dekking n den voor het Westen : Frankrijk is het bi ild voor den Atlantischen Oceaan en dien- bi gevolge voor Engeland en Amerika maar a< schild kan alleen weerstand b^eden, indien s; Rijn de onoverkomelijke militaire grens- a; eiding wordt. j> d - Iti LIEBKNECHT ^rtiT-nT22 0lrt. — Ond«T de p«raoTi«n, we«Lil* er liet jongsta bealuit tôt het verleemen Tan a [ri<é vallon, hevindt Ka-rl TÂebîm&fhi. Activisten en Passieven Eargbtercin konden onze lezers het wrslag lezen over de toespraak welke Dr. F. van Cauwelaert voor de Amers-foartsche tak van het Vlaamsch-BeJgàsch Verbond over te de' Toekomst v&n VÏaan-deren » gehouden heeft. Typisch voor de houding der passieven is d-a-t hij erin de heropbloi®j vain het Viaamsch bewustzijn in Holland, Engeland' en aan het front blijde begroet, maar over de resultaten van het alctiviism'e in Vlaanderen zelf niet rept. Er zijn tusschen aktîvisten en passiie-ven veel woorden gevailen die geheel on noodig tôt verbiitterimg hebben gcleid. Van beide k.anten is blerbij gezondigd. Dit is een groote tekortkoming van. de Vlaam?che bewieging tijdens den oorlog geweest, een teeken van zwakte en mange] aan nationaal gevœl. Nu wij op een keerpuint in de geschiedenis van het fla-mingantiame staan is het noodzakelijk, de balans va.n beide werkhgen op te maken. De aktivisten hebben op hun àktief de Vlaamsche kwestie geïnternationaliit-seeird' te hebben! en ze aldius gelijkwaardig te hebben gemaakt aan die der andere national itei/ten. Dat de aktivisten zich d&arbij een-z jdi.sf tôt Duitschland hebben gewend lag in den aard van het statensysteemi dat tôt nu toe in Eurona heerseht, en waar slechts de volkerenbond veiranderiing aan ■ brengen kan, daardoor was het noodig op macbt te steunen omi een rechtsprin- > ciep te verwezenilijken. Dat hierbij het gevaar bestondi dat de huipzame macht zich de toegestokene hand1 zou doen bèta- ■ len, hebben de aktivisten steeds ingezien. i De rekeninçr moest echter betaa.Jd worden i wilde men dp zaak geleverd krijgen. W': < zi'n h^t er heelemaal mede eens dat deze,-handel met het recht niet gerecht is 1 maar zoolang .er geen andere weg opein ] bleef stelden de aktivisten het Viaamsch < kultuur-belang op den voorgrond. Hierin < liad jnist de onthoudung van. die passieven noodllottig kunnen werken ; wanneer zij, 1 zooals in Païen het geval is, aan de her- < opricht'iing van het Viaamsch bewustzijn i hadden medegewerkt, met handbaving" i va.n hun standpunt, dan haddien zij n'et ; alleen aan den strijd voor de ook door i hun gewenschte Vlaamsche heropleving \ on breedere bazis gegeven, maar op ' ^ aktivisten zelf hadden zij vruch.tba.ar kun- 1 nen werken, en in den Raadl van Vlaan I deren diie, wat er ook gebeure, toch a1 | het in deze wœlige tijd eenig gekonsti- = "ueerd ce.ntraal Viaamsch organ'isme zal f alijven g.eboekt staan, invloed ten gu.nste' e ran een kalme poliitiek uitoefenewii. Wan- c leer sommige stappen van den Raad van 1 Vlaanderen onbesuiisd àandoen Ls dit ook v lan het gebrek van dit tegengewicht te t vijten. Het i* vooral aan de passieven in r îet bezette gebied dat wij dit verwijten a :ij hebben gevreesd' zich te komprommit- g eeren met de aktiivisten, alsof zij niet d mdlanks ailes gekomprommitteerd waren. jristeren hoorden wij, naast een paar ak- ^ •ivisten ook Aug. Vermeyten bedrege!1 d 'oor wanneer de bondgenooten zxillen r lier zijn, en word>t er niet gesproken over ii îaindibastelrjkheden tusschen den heetr He- p fenscheidt en franskiljonsche Brussedaars p n de laatste dagen? Dit ailes bewijst ti fœd genoeg dat hunne taktiek niet heeft k ;eholpen. Van Cauwelaert heeft getracht v ia lang geaarzeld te hebben en nadat hr h loor de frontpartij op zeer uitdirukkelijke e ^ijzie tôt krachtdadigar optredten genoopt s ras geworden, een tegengewicht in de s' )uitsche Vlamen-politiek in Eingeland te w, ;iinden, Wij hopen dat dit niet zonder d' itslag is gebleven. Het is de weg die de li a Holland gebleven passieven inderd'aad V westen taslaan, d> Ondertusschen het is niet dit optreden d /elk het eenige of zelfs bijzondjerste ak- lit ief op de passieve rekeining vorm,t. Alc g usdanig aanzilen wij de machtsposiitie dl /\elke het Vlaamsch-Belgisch Verbond d ïgenover de Belgische regeering in-eemt. Binnen d'e kaders van dlë Bplgi- d; :he wet heeft dirt verbond oppositie te- bi enover de regeering gedreven. tr Het heeft bet verband1 met de Belgische t€ îgeering behouden en kan rechtstrejeks gi p haar inwerken, hoe groot deze inwer- vi ing zal zijn hangt grootendieels van de z< lergie van dte heeren vani Cauwelaert en vt [oste af. Nu is het wel waar dat de pas- le even in den grond1 hun machtspositie z« an het aktivisme te danken hpbben en DE TOESTAND n< df De ontrniming van de Vlaamsche kust door ja : Duitschers is, voor de ontwikkeling van ;n strijd in 't Westen, voorzeker een faktor M m beteekenis. ^ Rr zou gespecialiseerde, technische kennis dt « noodig zijn, om afdoende te kunnen uit- va aken, wat het wegvallen van de duikboot- ge isis, aldaar gevestigd, beteekent. Na het na îaluit, waarvan in Duitschland'» laatste nota w; m Wil~on kennis gegeven werd, geen pas- sc igierschepen meer te torpedeeren, wat een bi mzienlijke inkrimping van de duikbootbe- je ■ijvigheid inhoudt, — zc-o vallen nu b.v. de îrsperde gebieden weg, — mag dat wellicht in eenigszini«. mindere_ beteekenis wezen ; ye ■n verlies voor de Dui'jsche oorlogvoenng, t geen gering ook, is het ln îeder gérai. on Wij w'iîden echter mesr bepaaldeîijk den le dat zonfler het aktivisme en de frontpartij : cie pas-seven al heel weinig invloed1 zcw- : den bezkten1, maar hier zien wij juist naar ' eene zijde althans, de gelukkige wissel- ! werking waarvan wij steaks met de Po- i len als voorbeeld over spraken, haar rp- -sultaten opleveren.. ; Het seb-jnt ons dat in deze tijd van J bedreiging van het Viaamsch recht het < oogenblik voor het samensmelten van de 1 nog bruikbare elementen uit beide groe- 1 pen gekomen is. Wij weten wei dat hier- 5 voor verschillendè bezwaren bestaan. De ( aktivisten verwijten 'de passieven dat zij s zich door gezamenli.jk optreden met : Franschgeznde elementen' gekompromit- c teerd hebben en de passieven aan de ak- . tivisten hun v'ooa-tvarenheid en bun ge- t brek aan achting voor de volksstemming. i Dit zijn echter verwijten van subjektie- 1 ven aard. Hot groote onderscheid tus- £ schen beiden, namelijk het feit van de ^ ilntarnationalisatie, die ook door van Cau- t wtiaert's mémorandum aan Engeland c voor de passieven nog niet was aangeno- ^ men, daar deze niet tôt een feitelijke in- g menging ging, valt nu, door tén vrede op i d!e bazis van Wilson's 14 punten weg. v I m mers door deze worcPen aille national i- f teitenkwesties gpmtennjat'onal;zeerd. Dat ^ hier de îinmietnging nief maer door één j, machtsfaktor maar door het Europeesch o rechtsbewustzijn voltrokken wordt, kan J >ok de overgroote meerderheid der ^ iktivisten. namelijk allen die steeds voor le bistpriisch vereischte neut-âliteiit der c Bele sche landen zijn opgekomen, slechts b lerbeugen. Om die Vlaamsche eischen a er vredeskonferentie ter sprake te bren- | ren is dit saimenp'aan vereisebt, immers 71 lè « klaar uitgesproken nationale «ischen » van het Vlaamschie \x>lk zijn r'oor allen dtezelfde. Wij denken dat hier- ^ )ij de frontpartij het bindende snoer zal £ cunne.n zijn. Het m,:lnimum-programma 3pr frontpairtij kunnen ook de aktivisten mdersteunen. v Nog meer is deze centralisatie van aile /laamsche krachten gewenscbt wanneer ^ »n vrede naar Wilson's eischen niet vordt^oorgevoerd, en een machtsvrede, ^ Vaarbij Bel^i.ë zijn neutraliiteit ten gun- ^ .te van de Entente zou opgeven tôt stand noest komen. Steeds zijn ook dfe passée-en te een de annexionisitische politiek . -an sommige Belgische kringen en voor ^ iet behoud der neutraliteit opgetreden. )an bas zijn de Vlaamsche rechten. voor ;oed bedireigd, d'an zal er van de Vlaam.- ^ clie klaar uitgesproken nationale eischen w ;een sprake zijn op de vredeskonferent:ie, se n ook België zelf zal geen toegevibgen h< oen. Dat men in Belgische regeerings-:ri'ngen zoo denkt schijnt de verordenin^f pl «in v66r enkele dagen., waarbij « agen- g< an en spioenen d e het herstel der na.tie St aie eenheid zouden kunnen belemmeren» te an dp militaire willekeur worden over- ^ eleverd te S'taven-. (Men kan denken wk aa laarmede wordt bedoeld.) de Liefst maakte men tabula rasa met d- be 'lamingen die voor nationale eischen op- re e bres stajan. Dan echter zal het dierp--schtsbewustzijn van het Vlaamsche volk Vc i opstand komen, gecîragen in de eerste of laats door onze soldaten, Frontpartij, ^ assieven en aktivisten moeten dan poli- j ek worden g,eorganiseerd. Dit kan en- (je el, zoolang de huidige staatsrechterlijke m; ormen bestaan in een politieke partij, et geval ziijn. Daarom zijn wij vanaf het ïrste oogenblik barer stichting enthou-aste aanhangers van de te Gent be zw :aande Viaamsch Nationale Partij r ze eest, welke sinds toen heeft ingezien ^ at de nadruk op de binnenlandsche po- dr tiek moest worden gelogd. Een <j.e laamsch Nationale Partij op nog brec- ov sre grondslag, welke door de vastheid ^e e de vrede, in zake buitenilandsche po tiek, geven zal, mogeliljk zal worden emaakt, schijnt dus voor dé toekomst ve ; redding van de Vlaamsche zelfstan- in gheid. . ^ Daarvoor is echter een d!ing noodif tj it de drie groepen den, invloed welke zij szitten h and h aven, daarom', wat ons be- da eft, sreen desorganisat:ie maar versterk- «»: aktie, de in het uitzicht gjestelde vrc^' jeft ons een pracbtige gelegenheid: de te^ 'edeskampagne, waar de aktivisten or> De »o g-elukkige wijze tôt hiertoe een me uchtbare medewerking hebben ver- ^ and, met verdubbelde kracht voort t,e tten. dei G. zw gei WW J .i UI1WM U|l l.l II de litairen te)estand zelf, in verband met de îtste gebeurtenissen, onderzoekeru_ Volgens kan opgemaakt worden uit de be- . ;hten die ons totnogtoe bereikten, houden ' Duitschers tusschen de Leie en de Neder- , ndsch'e grens Maldegem en Ursel, staan ze deze rivier en houdt ze, in breede lijn_tot = arckegem, een 8-tal km. stroomafwaart&. mdaar loopt het front beoosten Vichte (op — lijn Kortrijk—Oudenaerde, een 15 km. van 1 ze stad, bereikt ze de Schelde ten Noorden (,li; n D<x>rnik, verlaat ze, waar de stroom, on- j veer op de hoogte van Templeuve eenigszins » ar het Zuidoosten ombuigt, om, even oost- te larts Orcq voorbij, over St-Amand en tus- tmm hen Denain en Valenciennes aan te sluiten ^ i de gevechtslinie in den sektor Solesmes- „ Catean. De geailieerden staan hier in een terrein van t door zijn natunrlijke geaardheid voor de rdediging -niet te onder=chatten voordeelen levert, vooral waar het, als in deze penode, i een bewegingsveldtocht gaat. Wij bedoe-ï de tallooze waterloopen die het land îfl v ,a ille r.clitingen d<x>rkruisen. Blijkbaar worden leze dan ooiz. wei als de rug^e^aai vaxi tien L>uitscnen tegenstand. V an iie^ioo tôt utiuze .Oopt- het Tiaiiaal van vSchipaonic, dat nog een t Kiu. aiiiter liet front iigt ij bij L/enrze gaat Set er o.n de Leie over te steken, bij Lk*>r-lik levei t de Schelde een ze£er met tient te >verkom<:u hineteruis. De iiitegriteit van aile ieze legei;stanUslunes is eenter oy verre na net ongescnonden. Zoo txu vciCtért cp-narsen aer geaii.eerden aan weerozijuen van Jemze, vooral ten isooraen der stad, met of :ond<_-r overtocht van de l^eie op den ùuor de 3uitscners verplichten het iront vôôr Ecklex) e ontrumien, al zou het. Jianaal Gent-J-.raggo :n ^et lianaai van de lvieve den tegen^iand cunnen venengen. Een geaeeeite va a Gént, l.l. het uiterste Westen der stau zou îiuniei!,, /élis in het voor de JL»uitscners gan^tigste ge-'al, verloren gaan, indien de inachtsvernou-ling tusschen beide legers zoo is dai ue uuit--chero. geen gebruik Kunnen maiçe'n van de tnders prachtige gelegeniieid de nagelsciie if Franschen tusschen de tvvee vleuge.s Gem->einze en 't kanaal Gent-Briigge door koneen-risenen aanval achteruit te dilngen, cri nier-aee ware de tegenstand aldaar dubbei on.z^-îuwd : lj door het verlie» van een belang-ijk ipoorvtegiciLooppant; -A) door 'n niet meer 1 te wenden tegen de flank gerichte bedrei-;ing die de Deie en wie wee,t de tocneiue tus-chen Uent en Oudenaarde tenslotte onhoud-'aar zoude maken. Op dezelfde wijze werken ok de schommehngen aan 't front bij Door--ik. op den algemeenen toestand in (Jost-laanderen en Noord-Frankxijk in. De groote clielde-kromm.ng Oudenaerde-D<x>rmk-Condé > echter, al s,taan de Engelschen dan ook op eimg meer dan 2 km. van Doornik, een iinke basis tôt standhouden, zoolang de hier-oven geschefete mogelijkheid bij Deinze niet >t werkelijkheid wordt. Hier is een rerge-jking met de positie der Dmtsche troepeg p den Zuidelijken oever van de Marne, in uli 11. ztker niet ongepast. Het is hier inder-aad de vtaag of, zoolang de Duitschers meer "oordwaarts tusschen Deie en Schelde standr ouden, met zeer diensUge verkeerscentra îls mdenaerde en Ronse, de Engelschen zich wel enoorden Doornik op den Oostelijken oevçr >uden kunnen handliavèn. Dat zal nu wel auw kunnen worden uitgemaakt, vermita de ngelschen beoosten Pecq over de Schelde jn getrokken. Deinze lljkt ons dus voor 't oogenblik het unt waarop de oogen dienen gericht. Een erlegging van het front daar wijst o.i. op ;n nieuwe terugtrekkende bewegiçg, die aarschijnlijk trouwens reeds in het plan m den Duitschen veldtocht be,loten Ugt. 1 ij w illen onder dit opzicht even de aandacht istigen op een telegram vôôr een zestal îgen in de « Maasbode » verschenen, volgens ïtweik de DenderUnie door de Duitschers _ s tegenstandslinie zou worden genomen. eze eventualiteit is op 't oogenblik een molli jkheid geworden, al kunnen zekere fak-ren, die heelemaal nog niet uitgeschakeld jn, — als de waarschijnhjke weerstand op ; Schelde-lijn, — hier een rem zijn. Het Duitech avondbericht van eergisteren, st jongste bericht waarover we bij 't opstel-n van dit overzicht beeschikken, meldt nieu- 2 doorbraakspogingen der Amerikanen tus-hen Solesmes en le Cateau. De Duitschers sbben deze beide punten lang tegen zeer ;ftige aanvallen verdedigd. Met Guise waren ■t de dichtst bij de frontlijn gelegen «teun-inten achter Kamerijk en St-Kwmtijn. De :allieerden blijken thans tôt ia de linie Martin—Neuville—Bousies—Or.i—Catillon zijn doorgedrongen. Een opmarsch die ge-iddeld 5 km. bedraagt en zich aanaluit bij : operaties, — alhoewel van plaatselijken rd, — der Engelsche troepen die tôt bezui-n Thiant de Schelde bereikten (een 8 km. zuiden Valenciennes). Van dit gevechtster-*n en van dat in Noord-Frankrijk en Hene-iuwen is Valenciennes de spil en de pijler. Wordt hier een tweede bruggehoofd ge-rmd, dan zou uitbreiding van een daarvan van beide ook dat gedeelte van de Schelde-lie, dat de Duitschers, tusschen Doornik en ilenciennes, nog zouden handhayen, in een iptang vatten, en een groot gedeelte ran n rechter Schelde-oever zou roor den op-îrsch verder open liggen. Zijn Valenciennes en Deinze dus de twee ctoren die in den te>estand, respektierelijk Noord-Frankrijk en Vlaanderen wijziging nnen brengen, zoo ligt in de Ardennen het aartepunt van den geheelen strijd. In de-i zin n.l. dat daar het Duitsche front lat als een blok, en ef omheen dus geheel t meer Noordwaarts liggende gedeelte lait. En het is kenschetsend dat juist daar Duitschers tôt energieke tegenaanvallen ergingen, toen he,t bezit van den Oo.relij-n Aisne-oever werd bedreigd. Dat hier ;enlijk de beslissing bevex:hten wordt, — niet in Vlaanderen dus — leidt te>t de ststélîing dat de Duitèchers daar waar het reischt wordt de noodige weerstandskracht, den absoluten zin van het woord, wetèn aan tt dag te leggen.^De Fransche militaire kri-i beseffen znlks dan ook. Zoo schriift het ournal » : « De beide uiterste punten der dennen zijn buitengewoon gewichtig, het van de Sambre en dat van Stenay (Ste-v ligt op de Maas, tu schen Montmédv en rdun. — Red.). De gevechten der laatste jen koncentreeren zich om deze beide pun-.. De vijand ontplooit hier al zijne kracht. Amerikanen en dé troepen van Gouraud eten hier gevechten leveren, die aan den g bij Verdun herinneren. Tusschen le Ca-u en Guise is de slag niet minder heftig. heel de Duitsche basis houdt stand.^ en Lu-îdorff kan zijn rechtervleugel_ sneller doen ;nken dan hem wellicht lief is, en zonder •aar doorbroken te worden. Dat verklaart snelheid waarmee zich de Duitschers. in Sîoorden kunnen losmaken. » Lan dit gedeelte van het gevechtsfront wtj-i we morgen een aparté bespreking ; van-ig leidde ons dit te ver. Jgemeene vizie op den huidigen toestande len wé dan met kennis van zaken kunnen 'en. ) Uit later ter inzage ontvangen berichten ken Belgische en Engelsche troepen den leelen westelijken oever nagenoeg in bezit hebben. p Naar schatting van den beer Cyrlel isseen, den veTtegCTTfoordieer van den Raad Vlaanderen WJ onze iongeire In Doltjchland, ten ralnste nng 4.000 bls.den noodig "m op al kommando's onze Vlaamsche krjjjjstfevansîe" dasîelijks wat nieovrs U brentfew nM hnn anderes.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods