Het volk: antisocialistisch dagblad

1673 0
07 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 08 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h707w68z2z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Tier-ea-Twiiiligste Jaar, •H 260 Goâsdienst — Halsgezls — Elgeaàom Zaterdag, 7 November 1914 Alla briefwîsseîtegen VTachfc-*Tij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naamL maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der A m-bachten, Kortrijk Telefoon 52d Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, ftliîiderbroederstraat, 24, Leuvea HET VOLK Mail scfcrljît lot Op aile postkan toren aan 10. ta per jaar. Zes maanden fr. 5.0(V Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop t* betalen. Rechterlijks herstelling, S te, per regel. Ongeteekenda brieyen vrordsn geweigeid. TELEFOON N» 137, Qeafc Verschifiît G niaal per week, CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMES HET NUMMEH Een reddetoos Wrak. Aïs dusdanig komt het socialism of de sociaal-demokratie uit de groote vreese-lijke gebeurtenissen- van 1914 nu reeds voor. Het socialism is immers gekomen uit dezelfde windstreek en uit denzelfden gedaclxtengang als waaruit ons de oorlog gekomen is. Dat zal geen enkele bewuste, waarlijk overtuigde socialist loochenen, evenmin als iernand beweren zou dat het nu tijd is om, voor 't aanschijn des lijdens van zoovele bevolkingen, oorlog en. socialism te zegenen en te verheerlijken. Socialism is haat gelijk oorlog, het is geweld gelijk oorlog, het is verdrukkend gelijk oorlog, het is wreedaardig gelijk oorlog, heerschzuchtig, vernederend en verslavend gelijk oorlog. En ondanks zijne velerlei gelijkaardig-heden met den oorlog, beweerde het socialism den oorlog te kunnen onmogelijk maken door een materialistisch inter-nationalism, waarvan de christene liefde-wet was uitgesloten. En het lieerschende materialism he-gunstigde het heerschzuchtige sociahsm, dat medehielp om, en bijna niets anders deed dan de christene liefdewet in hei volk te bestrijden en uit het volksgemoed weg te roeien. Nu nog, waar het socialism zijne eigene valsche leerstellingen ziet verzinken in 't bloed van zoovele volkeren welke het bedroog, — nu nog weten de socialisten-bladen niets anders aan te voeren dan beloît e vanredding door hem—(Hollo way of Revalenta Arabica voor aile kwalen, zonder eenige aanduiding van den weg of de wijze waarop het die redding geven zou) — en zouteloozen schimp tegen wat het zelï uit het volksgemoed gerukt en daar dus werkeloos gemaalct heeft. Ja. tijdelijk werkeloos wel, maar leven-niet. 't Was in dat gemoed alleen maar ingesluimerd, het gevoel, dat de mensch iets meer is dan dierlijk levende stof. Staten en volkeren hadden willen leven en genieten zonder God en met miskenning van Gods wetten; en 't socialism leerde dat volkeren en Staten alleen zôô levend tôt hooger geluk konden komen. Als nu die valsche leerstelling op het onvermijdelijke uitliep, namelijk op het misbruiken der menschelijke vrij-heid door den sterke tegen den zwakke, dan vonden de heeren socialisten nog geen andere taak dan godslasteringen in den mond hunner volgeliugen door de pen hunner dagbladschrijvers te leggen. — Waarom laat God zoo'n wreedheid van eeri oorlog toel? aldus riepen zij,die steeds hadden voorgegeven God uit de wetten der samenleving te bannen. — Maar de gezonde rede en de slechts in-gesluimerde indruk van eeuwen christene beschaving deden het volk, zoo niet ant-woorden, dan toch inzien : Als gij, volkeren en Staten, God niet meer erkendet en zonder Hem leven wildet, waarou zou God zich dan nog uwer aantrekken en u niet laten neerloopen in den poel van wee en ramp, waarheen uw materialistisch heerschappijgeweld u pnvermij-delij leiden moest? Gij hebt geleefd zonder God, God leeît zonder u, ge ziet wat er van komt. Dat is de logieke gevolgtrelcking van elke ernstige beschouwing der tijden die wij beleven. Nog dieper gevoeld dan rede- matig bedacht, dringt die gevolgtrekking zich op bij het volk, en waar het schip-breuk geleden socialism zullcs gewaar wordt, daar wil het zich over zijn eigen ondergang" wreken door dat logiek gevoel met smaad en zwadder te bekampen, — gelijk het gentsche socialistenblad nu al gansch den duur van den oorlog doetr Maar het wraakgehuil van 't gebroken socialism zal wegsterven en het logieke, gezondo volksgevoel zal leven in meerdere kracht dan ooit te voren. Het materialistisch internationalism der zoogenaamde sociaal-demokratie heeft ellendig schip-breulc geleden. Het heeft ons uit zijne eigene bakermat de geweldsramp mede-gebracht, waaronder thans aile euro-peesche volkeren zuchten. Aan aile zijne nooit gestaafde beloften is het tekort gekomen en 't ligt daar nu als een wrak, dat voor goed buiten de levenszee is ge-worpen en enkel nog strandloopers voor laatste brandstof dienen kan. Dat vast te Stellen is een troost en eene kracht, voor alwie ons duurbaar volk den last van den huidigen rampspoed wil lielpen dragen. OiïicieeleMjededeelinpn la België en FranRrijk. (Fransche Melding.) PARIJS, 4 November. (Reuter.) Offi-cieel bericht van 11 uur 's avonds : De toestand onderging geen wijziging van beteekenis. In het noorden maakten wij kleine vorderingen in de ricliting van Meessen. Op verschillende punten van het front heeft de vijand een lievig geschutvuur onderhouden. Yooral was dat het geval ten westen van Lens, tusschen de Somme en Ancre, in Argonne en in het bosch van Apreinont. Het gcsohiedde cclxter zonder grooten bij val. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 5 November. (Wolff.) — Ambtelijlce mededeeling vanhedenmorgen uit het groote hoofdkwartier : Gisteren hebben Belgische troepen, ge-steund door Engelsche en Fransche troepen, over Nieuwpoort een heftigen uitval gedaan tusschen de zee en het over-stroomde gebied. De aanval werd zonder veel moeite afgeslagen. Zoowel bij IJper en ten zuid-westen van Rijssel als ten zuiden van Berry au Bac, in Argonne en in de Vogezen maken wij met onze aanvallen vorderingen. (.Engelsche Melding.) LONDEN, 5 November. (Reuter.) j In een officieel telegram, waarin verslag wordt gegeven van de krijgsoperatiën der Britten in Vlaanderen, wordt bijzon-derlijk hulde gebracht aan het regiment der Londensche Schotten, door een door dat regiment uitgevoerden schitterenden bajonet-aanval. Bedoeld regiment is het eerste der territoriale troepen, samen-gesteld uit vrijwilligers uit aile klassen der maatschappij, dat zich aan het ge-vechtsfront bevindt. Het zal door tal van andere regimenten van dezelfde soort worden gevolgd, die feitelijk al gereed zijn. Dan is nog het nieuwe leger van Kitcliener, van een millioen man, dat op het oogen-blik gevormd -frordt. Op het oostelijk Geveehlsterrein, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 4 November. (Korr. Nor-den.) — Uit Warschau wordt gemeld : Tengevolge van de laatste gevechten heeft de residentie van den Tsar zeer geleden. Op den spoorweg Warschau-Skier-newice hebben de Russen drie en twintig bruggen do en springen. Eveneens zijn de spoorwegen in de voorsteden van Warschau vernield. BERLIJN, 5 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling van heden mor-gen uit het groote hoofdkwartier : Op het oostelijke oorlogsterrein is niets van beteekenis voorgevallen. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 4 November, (Reuter.) — De generale staf deelt mede : De Duitschers treklcen op het Oost-Pruisische front terug. De Russen hebben Bakalarzewo ge-nomen en veel munitie buitgemaakt. De Duitschers blijven aan de overzijde der Weichsel overhaast terugtrekken. De Oostenrijkers zijn voorbij Kielce teruggedreven, dat de Russen hebben bezet. Op de Oostenrijkers zijn beslissende overwinningen beliaakl op het front Kielce-Sandomir. De Oostenrijkers trek-ken overhaast terug. De Russen hebben 't belangrijlce stra-tegische centrum Sandomir genomen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 4 Nov. (W. B.). Officieel. — De bewegingen van onze troepen in Russisch-Polen zijn gisteren niet door den vijand gestoord. Een onzer leger-korpsen heeft uit de gevechten bij Lyda Gora, 20 officieren en 2200 manschappen, als krijgsg°vangene madegenomen. Op. htl daiiiciscnè irôlr. /Tenben zien bij Podbuz, ten Zuiden va'u Sambor, meer , -dan 200 Russen overgegeven en heden-morgen bij Jaroslaw 300 Russen. (Hongaarsche Melding.) BOEDAPEST, », Nov. (W. B.) — Van Oostenrijksche zijde. — De bij Koety, alsmede ten noorden van Czerno-witz bij Kvotyornik verslagen Russische troepen hebben zich op Sniatyn terug-getrokken. Zij trachten zich daar te vereenigen, wat evenwel mislukte. De verliezen der Russen zijn zeer beduidend. Sniatyn werd door ons opnieuw bezet. Voor Czernowitz blijven de Russen kalm. De Turksch-Russische Oorlog. (Engelsche Melding.) LONDEN, 5 November. (Reuter.) — Een bijzondere uitgave van de London Gazette bevat de formeele oorlogsverkla-ring aan Turkije. LONDEN, 5 November. (Reuter.) — De Turksche ambassadeur en het perso-neel der ambassade zijn hedenmorgen om 8 u. 20 van het Charing Cross station ver-trolcken. De ambassadeur scheen diep bewogen. De sekretaris van Grey was bij het vertrek tegenwoordig om namens de regeering afscheid te nemen. De reis gaat met een Nederlandsch stoomschip over Ylissingen. (Russische Melding.) PETROGRAD, 4 Nov. (Reuter.) Officieel. — De Russische troepen die de Turksche grens van Kaucasie zijn over-getrokken hebben, na aan den Turksche troepen een nederlaag te hebben toe-gebraclit. Kara Kîlissa en andere plaatsen veroverd. De Opsîaad in Znid-Afrika. (Kaapsche Melding.) PRETORIA, 4 November. (Reuter.) Officieel : Nog 106 opstandelingen hebben zich te Carnarvon (in het centrum van de Kaapprovincie) vrijwillig overgegeven.KAAPSTAD, 4 November. (Reuter.) — De <fï)stand van Beyers in West-Transvaal en die van Maritz in het Noord-westen van de Kaapprovincie schijnen nu geheel onderdrukt te zijn. Men bericht van onderhandelingen, die door bemiddelaars gevoerd zouden worden met de opstandelingen in het Noorden van den Vrijstaat. Duitsche krulser gemljnd. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 4 November. (Wolff.) Officieel : De groote lcruiser Yorck is van ochtend in de Jade op een Duitsche mijn geloopen en gezonken. BERLIJN, 4 November. (Wolff.) — De plaatsvervangende chef van den ma-rinestaf Behncke deelt nog mede, dat van den door een Duitsche mijn gezonken Duitschen kruiser Yorck (9500 ton) 382 'man, dit is meer dan de helft der beman-ning, gered zijn. De redding werd door een dikke mist bemoeilijkt. Oostciirljk tegen SsrviS. ^ (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 4 Nov. (W. B ) -Oostenrijksche zijde. — Officieel. — Van het Zuidelijk oorlogstooneel wordt het volgende gemeld : Bij het ver der voort-rukken zijn onze troepen ten Zuiden en Zuid-westen van Sabac op den vijand gestuit; de aanstonds plaats hebbende aanvallen hebben een gunstig verloop. In de gevechten bij Romanja zijn in totaal 7 officieren en 647 manschappen gevangen genomen, terwijl 5 kanonnen, 3 munitiewagens, 2 machinegeweren, veel munitie en oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. Aan de Montenegrijnen die meer dan 1000 stuks vee, uit Bosnie ge-roofd, wilden medenemen, werd hun buit afgenomen. Een Zeesiag in de Stillc-Zuidzee. {Engelsch-Duitsche Melding.) LONDEN, 4 November. (Reuter.) — De admiraliteit heeft verschillende, officieel niet bevestigde berichten uit Duitsche bron ontvangen over een zee-gevecht voor de Chileensche kust. Volgens deze berichten hadden de Scharnhorst (11.600 ton), Gneisenau (ton 11.600), Nurnberg (3470 ton), Dresden (3650 ton) en Leipzig (3250 ton) zich in de nabijheid van Valparaiso vereenigd en zondag begon een zeesiag met een gedeelte van admiraal Craddocks smal-deel.Volgens de Duitsche berichten werd de kruiser Mommouth (9950 ton) in den U» " Beerst aan den IJzer. dooi* TEL'S De bewoners van de dorpen bij den User hebben ontzettende dagen beleefd. 't Màg ongelooflijk schijnen, maar veel dorpelingen willen niet vluchten, al vlogen ook de bommen door de dakken van hoeven en hutten. De gehechtheid aan huis en haard zit in 't volk der zeekust zoo diep. 't Is hier wel het ras der keerlen nog. Een hunner zonen dicbte met : Waar de keerlen woonden, wonen wij goed ! Koning in huis, koning op 't erf.... zoo was foet daar. Ja, de bewoners der dorpen hebben veel doorgemaakt.... Ik denk aan Beerst bij Dixmuide, wat zoolang van den oorlogsgeesel bevrijd was gebleven. Den zondag na Antwerpen's val kwamen 'de eerste soldaten ; 't waren Belgen op terug-tocht van de genomen veste. Want niet aile Belgische troepen scheepten te Oostende in. j Veel maroheerden reehtstreeks naar Yeurne-Ambacht, het nog 't best verdedigen stukje grond van België, tevens een weg naar 1 i^rankrijk. Dien zondag dus, zagen de inwoners van Beerst hun strijders, die in goede orde aan-kwamen en door de West-Vlamingen oj allerhartelijkste wijze ontvangen werden. al waren zij de voorboden van strijd. Anaere regimenten volgden.... met wa-pens en kanonnen. Welk een drukte en be-wegingin de anders zoo rustige streek. iSen had veel van den oorlog gelezen en gehoora en brieven van soldaten ontvangen want iedere familie had toch minstens een geliefde bij 't leger. Maar terwijl te Luik de kanonnen bulaeren en Leuven en Dender-monde in vlammen opgingen, en gesneuvel-denin Oostelijk- en Midaen-België begraven. en gewonden te Antwerpen verpleegd wer-wen... reden hier de hoog opgestapelde wagens het gouden graau naar ae sehuur oi kneedde men in de zindelijke melkkamerE der beroemde Dixmuidensclie boter. De schuren waren gevuld, het vee stond vet en-glanzend in de uitgestrekte weiden.... en nu naderde met die soldaten ook de oorlog ! De Belgen versterkt door Engelsehen, te Oostende en Zeebrugge ontscheept, en Fran-schen uit Duinkerke en omgeving getrokken verschanstcn zich achter de hooge dijken van den User. Lang bleven de Duitschers niet weg. Ze kwamen met duizenden en duizenden uit Roesselare opgerukt, daarna uit Brugge en Oostende. Zij richtten hun aanval op de User. Zuidelijk van Dixmuiden langs Eesen. Maar de Belgen en Eranschen dwongen hun terug, over Vladsloo tôt in de bosschën van Boven-kerke.Toen namen de Belgen noodzakelijke maatregelen. De bewoners van Beerst beleefden droe» vige ureru Van vrijdag reeds, stapeîden de Belgen de oude, ruime kerk bijna tôt aan den nok vol stroo met petroleum gedrcnkt. 's Zondags moesten ze "t eerwaaràig, geliefde beaehuis in brand steken. Ze baûden er zelf mede te doen. « Menschen », zeiden ze tôt de dorpelingen, «de Duitschers zouden den toren als observatië-posfc gebruiken tegen ons en op den toren hun mitrailleuses plaatsen om uw eigen volk te Dixmuiden te be-sehieten. We zijn hier immers maar twintig minuten van ae stad... En dan nog, ze zouden uw kerke en toren niet sparen. » 't Was een offer, een groot ofïer, dat men aan 't benarde vaderland moest brengen. En 't vuur werd in die reusachtigen stapel gestoken. 't Was een ontzaglijk vuurwerk, toen de vlammen uit het dak, en uit den hoogen, kloeken toren sloegen.... En van ver _ in 't ronde van 't houtland en den bosch-kant, en van Veurne-Ambacht, zag men dien reusachtigen fakkel.... Hooger en hooger kronkelden de vlammen: met dof geraas stortten de toren en het dak in, vonkenspattena bonsden brandende bal-ken neer : de muren, zoo lang door den wind gespaard, waggelden. Ja, 't waren vreeselijke uren voor de inwoners van Beerst. Maar erger nog werd het. Kanonnen braakten hun vuur en schroot. De verbon-denen trokken zich achter de hooge dijke van den User terug. Bommen werden gewisseld Zoef.... zoef krak ! klonk het voorîdurend boven Beerst. Daken ploften neer en stukken van gevels. Duitschers plaatsten een kanon bij een groote woning van_ het dorp. Dadelijk hadden de Belgen het gevond.cn en m[kten er op. Drie kwart.iers konden de DuitscEers de stelling houden. Doch weer keerden de Duitschers terug, nu om hun aanval op den User langs Terape en Schoorbake te richten. En nieuwe, hard-nekkige, verwoede gevecbten, waarvan Beers weer ontzaglijk leed ! De Duitschers waren meester in 't dorp. De gevechten gingen aan den gang. Hoeven gingen in vlammen. op : de bewoners vonden gastvrijheid in gespaarde huizen. Mannen, vrouwen en kinderen zaten daar opeengehoopt, verbeidend naar 't einde van dien strijd. Tôt eindelijk de dorpelingen werden ver-jaagd. Ze moesten heen en Duitschers namen bezit van hun woningen. De bevolking verspreidde zich over naburige gemeenten, welke buiten 't gevechtsterrein lagen. De meesten gingen niet ver, om maar spoedig mogelijk terug te keeren. De lijdensgeschiedenis van Beerst is ook die van andere dorpen. Keiem zag eveneens zijn kerk verbranden door de Belgen, om dezelfde reden als Beerst Ook molens, Waar-onderzeer oude moesten aan de vlammen prijs gegeven worden, die vroolijke molens van Vlaanderen. En schuren met den oogst, welke zooveel arbeid. en zweet hadden ge-kost, werden in dien verwoeden strijd in brand geschoten. 't Was één weg van vuur van Dixmuiden tôt Eesen. Bommen troffen ook het vette,_ glan?ende. vee of înën leidde ae dierèn mee naar de Slachtplaats. Winkels werden leëggehaald, Lijken in de straten van Middelkerke, Westen3e, Mannekensveere, Leke^. of'waar vroeger de straten der vèrnielde dorpen waren. Over aien wreeden strijd hebben we reeds uitvoeriger gesprokeffi grond geboord en de kruiser Good Hope (14.300 ton) ernstîg beschadigd. De krui| ser Glasgow (4900 ton) en de hulpkruisé# Otranto ontsnapten. (Chiliaansche Melding.) SANTIAGO (Chili), 4 November. —-, (Havas.) — De Duitsche kruisers Scharnhorst, Gneisenau en Nurnberg zijn maan-, dag te Valparaiso aangekomen. De Duitsche admiraal rapporteert, dat hij de Monmouth in den grond heeft geboord en de Good Gope en de Glasgowi heeft beschadigd in een zeesiag op 60 mijlen afstand van Coronel (Cliileensche haven, Zuidelijk van Valparaiso). Hij ge-looft, dat de geheele bemanning van de Monmouth is omgekomen. Het eenige hericht van officieele, Chileensche zijde is van den vuurtoren van Lavapie, dat daar zondagavond geschutvuur was gehoord met onbekend resul-taat.Van de Good Hope is geen bericht ont< vangen. De Glasgow is een Chileensche haven binnen gevallen. s Uitwisselrag van Personen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 5 November. (Wolff.) -=}, De Politische Korrespondenz meldt, dat door bemiddeling van den Spaanschen gezant te Weenen een vergelijk is tôt stand gekomen tusschen Oostenrijk-Hon? garije en Rusland over het verlof toi: vertrekken aan onderdanen van een van beide rijken, die in het andere land werden teruggehouden. De onderdanen van beide rijken zullen naar hun land mogen terug-keeren, uitgezonderd officieren, de mannen van 17 tôt 45 jaar en verdachte per-sonen.Het Spaarischc gezantschap heeft nog gemeld, dat de Russische regeering reeds in den aangegeven zin telegraïische last- gcvii-.gcn J. eVL doe« iî1 oip. gouverneurs-generaals der gouvernemen-ten.Vei'zekeri'jgspmniëa. (Noorssche Melding.) CHRISTIANIA, 4 Nov. (Reuter.) — De Noorsche Oorlogsverzekeringsmaat-schappij voor ladingen heeft besloten de oorlogsverzekeringspremiën voor de Duitsche Noordzee-havens van 4 tôt 10%, voor Nederland van 2op 5%te verhoogen. PTn ^raaagnrif ïn een Engelsch Gevangcnciikemp. De Engelsche lioofdminister M. As-quith heeft op 't onverwachts te Newburg een bezoek gebracht aan een dier kam-pementen, waarin de Duitsche gevan-genen gelegerd zijn. Enkel vergezeld van eenige vrienden, zonder gewapend geleide, wandelde de heer hoofdminister de kampeeringen rond, met groote belangstelling den toestand van tenten, kookinrichtingen en allerlei biihoorigheclen onderzoekend » v tr • -S* Voeding voor België. De Belgian Relief Commission te Lon< den meldt het voedingschip Coblenz. hetwelk vôôr eenige dagen Londen ver-liet, g'elost geworden is en de voorraad op Brussel gestuurd werd. De Iris werd met eene nog meerdere lading voedingswaren verwacht, om Luik, Limburg, Namen en Dinant te kunnen gerieven. Vier voedingscliepen zijn nog uit do Vereenigde Staten en uit Canada op weg. Voor November waren enkel 26.00 ton voedingswaren beloofd. De Commissie schat dat er 50.000 ton zijn voor November en 80.000 ton voor Decembcr. Belgisch Huweiijk in Engeland. Ongeveer 2000 personen hebben dezo week te Eldon het huweiijk bijgewoond van twee Belgische vluclitelingen. De echt werd ingezegend in de aanwezigheid van den Bisscliop van Auckland. De bruidegom, een bankbediende, ver-liet Antwerpen den donderdag vôôr den val der stad, toen deze reeds gedeelteîijk in brand stond. Hij vluchtte naar Holland en vertrok van hier naar Engeland met zijne ver-loofde, welke drie-en-dertig uren gegaan had om eene veilige plaats te bereiken, Issst en verspreldt HET VOLS. j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods