Het volk: antisocialistisch dagblad

1447 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 May. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t14th8df94/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-en-Twiiiligsle Jaar, ■ i m Msfcst - Biiisgezm - Eigendom Micnicig, z Moi rj m ' '■ ■ "" i /i-iio urieiwissçungen frij te zenden aan Aug. Van îseghem, uifcgever voor de naaml. Eiaatsch. « Drukkerij Hefc Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderon s Gaston Bossuyt, Gilde der Am> bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Vikfcor Kuyl, teindei'broederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijît In : Op aile postkantoren aan 10 îr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Prie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Kechterîijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende hrieven worden geweigerd. TELEFGON N° 137, Gent. ^erschijnt G oiaal per weeïs CHRISTiiN WERKMAN SBLAD a uafi 1nai « UIYIIYA^XH 3 CENTIEMEN MET BIJVOEBS BETRFJIRFJS WA ARMP.R STFMM1KP, Vroeger dan men denken kon ■— want er was besloten eerst vrijdag te beginnen st m nen — heeft de Belgische Kamer h et grondbeginsel der drie verpliclitingen voor verzekering tegen ziekte, invaliditeit en ouderdem aangencmsn. Hoe onvoorzien ook, verwondert het ons niet al te zeer. Eens dat de regeering bij monde van den minister zich voorstan-der van de drievoudige verplichting had verklaard, zelfs al was de kabinetskwestie niet gesteld, sprak het van zelf dat velen, die de verplichting niet genegen waren, zouden meencn te moeten meêgaan, al deden ze 't ook zonder geestdrift noch overtuiging. Wij blijven bij de diep gegronde meening dat de verplichting slecht is en, voor de werklieden en voor de katholieke parti], betreuren wij rechtzinnig de uitgebrachte steinming. Niets van ailes wat tegen de verplichting werd aangevoerd, is weerlegd gewor-den. De heer Standaert zegde nog donder-dag : « De rede van den heer Verhaegen heeft mij niet overtuigd. Ik heb zijne bcschouwin-gen weinig afdoende bevonden. Hij heeft nochtans het zoo juiste woord van Lacordaire kerhaald : « Op maatschappelijk gebied is het de vrijheid die verdrukt en de wet die vrij maakt. » M. Standaert heeft het zeer merkelijk onderscheid niet begrepen, dat M. Verhaegen nochtans zeer duidelijk maakte, sprekende als volgt : « In algemeenen zin verwerp ik .het bc-ginsel van verplichting niet. Als de wet tusschenkomt, is het dikwijls door verplichting. De wet is dikwijls het éénig doelmatig middel om de zwakken le beschcrmen. La-cordaire heeft het gezegd : « Op maatschappelijk gebied is het de vrijheid die verdrukt en de wet die vrij maakt. » > yC j^.chillende soor-_ .v «rplichting onderscheid n. XtaiM ae uerplic.htingen van burgerlijken aard, zooals de verplichte stemming, de schoolverplich-ting, de legerverplichting, hebbeii wij, in maatschappelijk opzicht, de verplichting voor de ondernemingshoofden hunne werklieden tegen arbeidsongcuallen le verzekeren, de verplichting de zwakheid der vrouw en van het kittd in de nijverheid te ontzien in zake den ouderdom, de werkvoorwaaTden, den aard en den duur van 't werk ; de verplichting den arbeidsduur der volwassenen (e beperkenindemijnen; de verplichting den werkman 's zondags niet te doen arbeiden ; znz. Ik ben overtuigd partijganger van die maatschappelijke verpliclitingen ; ik heb er zen aantal van gestemd en ik betracht er nog andere die, zoo ik hoop, de eerste zullen komen volledigen en den schutskring zullen verslerken, waarmede het billijk is de werklieden te omringen. « De verplichting welke het wetsonlwerp ms voorstelt, is van een GANSCII ANDERE N AARD. » Vooreerst strekt zij zich MAAR TOT EENE REEKS PERSONEN uit : de bediendèn en de werklieden van beide ge-ilachten, voor rekening van een onderne-•ningshoofd tegen vergelding gebezigd bij len landbouw, de nijverheid of den haiidel, m wier wedde of loon geen 2400 fr. 's jaars overschrijdt. » DEZULKEN ALLEEN worden ver-plicht zich te verzekeren. In België zullen iùs, ivoidl het ordwerp gesternd, door den iveigever zelven ifvee soorten burgers ge-nmakt worden : dezen die meer en dezen die min dan 2400 fr. 's jaars winnen. De zersten, die meer dan 2400 fr. 's jaars winnen, zullen gelijk thans, VRIJ over hunne ?nkomsten beschiklcen ; de wet.zal H EN lanzien als uooruilziende genoeg om zelf te voorzien in de gevolçien van ziekte, vroeg-lijdige werkunbekwaamheid en ouderdom. De hveeden, OMDA T zij min dan 2400 fr. winnen, zullen, als 't oniwerp gestemd wordt, oooriaan behandeld worden. cds MINDER-JAR1GEN ONDER VOOGD1J, als on-verbeteriijke onvooruitzienden, als menschen die niet bekwaam zijri zelf op hunne belan-gen le waken. De wet zal lien verplichten aan BQiteniandselis Pelitiek BELGEN IN CHINA. In de begrootingskommissie van den Duitschen Reichstag kwam, bij de be-spreking der buitenlandsche zaken, de toestand in China ten berde. Wat het bekomen van concessiën be-treît, zegde de onder-staatssecretaris, is het juist dat België zich bijzonder beïang-rijke vergunningén in Mongolie verzekerd heeft. Het blijft een open vraagstuk of het laarbij Belgisch kapitaal betreft. Ook de Fransche « Banque industrielle de Chine » îeeft zich, tegen leening eener som van Î50 millioen, spoorweg- en fi&venvergun-linge® wcten toe te eigenen. de drie gezondheidsrisico's een DOOR HAAR BEPAALD deel van liun in-komen te besteden. Hoe zou men niet ge-troffen zijn door de vernedering welke die WETTELIJKE MINDERWAARDIG-HEID aan de onder voogdij geplaatsle werklieden oplegtl » Ook verzet ik mij tegen deze verplichting met al de kracht mijner gevoelens van ge-negenheid en eerbied voor de werklieden I » Zoo de wet enkel de ondernemingshoofden en de openbare machten verplichtte, voor een niet overdreven aandeel tusschen te ko-meninde kosten der drievoudige verzekering, ik zou er mij volgaarne bij aansluiten. Dergelijke tusschenkomst heb ik met vol-doening gestemd inzake de verzekering tegen arbeidsongevallen. Maar door de wet de arbeiders onder voogdij stellen, onder voor-wendsel van onvooruitzicht of onbekwaam-heid, daar kan ik niet toe besluiten » De ontworpen verplichting zal voor ge-volg heb ben WETTELIJK BESLAG TE LEGGEN op een deel van de wedde of het loon der tôt verzekering gedwongen burgers» De wet zal zich zelve IN DE PL A AT S STELLEN VAN DEN EIGENAAR der wedde of van het loon en zal, in zijne plaats en dikwijls ondanks hem, OVER EEN DEEL VAN ZIJN EIGENDOM BESCHIKKEN om hem te verzekeren. » Men zegt dat het voor 's arbeiders best-wil is. Anderzijds is 't maar een gering deel van 't loon dat op 't spel zal staan. Niettemin is 't een aanslag tegen het eigen-domsrecht en tegen het beginsel van eerbied voor dat recht. Die maatregel is zoo erg als belrof het een aanzienlijk deel van 't in-komen.» Men werpe niet op dat de voorgestelde verplichte bijdrage eene belasting zal zijn. Zou de aangekondigde bijdrage, als be-Jsv4iaq &xnzi£Il-.r<s.et vr. ' n ■mdmetlel'jk zij ni Zou zij artikel 6 der Gron&wet eerbiedigen, dat aile Belgen gelijk stelt voor de wetl Zou zij artikel 112 der Grondwet eerbiedigen, hetwelk verklaart dat er inzake belasting geen voorrecht mag gesteld worden '! » * ♦ * Van dat ailes is niets weerlegd geworden en, gaat de wet er bepaald door, binnen drie jaren zal België 38 milîioen 's jaars belasting heffen van eene reeks bedien-den en werklieden, omdat dezen het geiuk niet hebben ten minste 2400 fr. 's jaars te winnen I Daarbij komt nog wat het Brugsche Volk, opgesteld door en voor de kiezers van M. Standaert, als volgt schrijft : « De verplichting, en dat is 't slechtsle, zal een nieuwen geestestoestand scheppen, die toch aan de zedelijke weerde van ons volk anders niet dan kwaad kan. Een groot deel van de huidige onvoorzienigen, eens gedwongen van te storten, zullen daaruit als van zelfs overgaan tôt het misbruik van 't gedacht : « 'k heb moeten storten, 'k heb ook het recht van te trekken ». Dat is de karotenlrekkerij op breede schaal ten na-deele der goeden en de vcrlaging van 't ze-delijk peil. » Men wapene zich al dat men wil tegen de misbruiken, dien geestestoestand ontgaat men niet. Die niet wil zien zal voeien, als het... te laal is. Leert de gesehiedenis van Duilschland niet genoegl De groote misbruiken die daar bestaan komen wel eenig-zins voort uit volledige staalsinrichting, maar 't warc divaas le looehenen dat de verplichting zelf er voor niets tusschenkomt. » En dan, verplichting, verplichting, waar gaan we naarloel 't Zal dan morgen verplichte vakvereeniging zijn, en overmorgen verplichte schoelsoep en kleeding, enz. » De verplichting is een zoo gevaarlijk ding dat men met veel omzichtigheid er mee moet omspringen. » 't Is hetgeen de stemmers der ramp-zalige verplichting donderdag niet be-dacht hebben. Mogen zij het zich niet een-maal moeten berouwen 1 We vreezen er voor. Spreker betreurde de onthouding van het Duitsclie kapitaal. PESTBESTRIJDING OP JAVA. In de Nederlandsche Tweede Kamer kwam aan de orde de interpellatie Van Deventer over de bestrijding der pest op Java. Spreker wees er op dat de ziekte allengs meer slachtoffers maakte en betreurde dat men de rattenverdelging had opgegeven en niet meer deed voor woning-verbetering. Hij betreurt ook dat er zich zoo weinig Nederlandsche geneesheeren voor de pëstbestrijding hebben aange-meld en vraagt oprichting van eene school voor inlandsche artsen in Indië. De minister van koloniën, de heer Pleyte, betoogt dat er verkeerde voor-stellingen van de pestbestrijding op Java bij liet publiek in omgang zijn ; verschil-lende doktoren hebben uit hunne studie ten aanzien van de pestbestrijding verkeerde slotsommen gehaald. De toeneming' van de ziekte houdt geen verband met de staking van de verdel-ging der ratten, aangezien toch de huis-ratten gebleken waren de bacillendragers te zijn. Het sérum kan slechts gedurende eenige maanden onvatbaarheid geven en eene stelselmatig doorgevoerde inenting van de bevolking is vrijwel ondoenlijk. Toch ziet de regeering het belang in van de serumtherapie. Bij de bestrijding der ziekte zijn veel moeilijkheden ondervonden. Als er zich niet meer artsen aanmelden, zal een be-roep gedaan worden op geneesheeren uit den vreemde. Daarna drongen nog versclieidene spre-kers aan, opdat de pestbestrijding zoo ruim mogelijk zou worden aangepakt. AKëERSItA Eli EftEXICO. DE AM ERIK AN EN IN MEXICO ONT-SCHEEPT.Een telegram uit Oaxaca kondigt aan dat Amerikaansche schipsmachten te Salina-Cruz ontscheept zijn, nadat de Amerikaansche bevelhebber bedreigd had de haven te zullen beschieten, zoo er van wege de Mexikaners weerstand zou geboden worden. De bezetting van Salina-Cruz is een ge-wichtig voorval. MANZANILLO BESCHGTEN. Volgens een telegram uit Mexico heeft generaal Blanquet bericht ontvangen dat, dinsdagnamiddag, een amerikaansch schip is toegekomen te Manzanillo, op de kusten van den Stillen Oceaan. Om 5 ure 's avonds zou dit schip de beschieting der stad be-gonnën hebben. Talrijke omliggende huizen en ook de kaaien zijn door de houwitsers vernield geworden. Dit nieuws is nochtans onder aile voor-behoud, daar de Staatssekretaris bij het ! Zeewpzen er geen .'..cricht van ontving en hij moeiiijK aaïf ùc.?^exijke beschieting kan gelooven. DE A AN VAL TE TAMPICO. New-York, 30 April. — De opstande-lingen richten eenen aanval tegen Tampico. Deze duurt reëds vier dagen. Zij be-zetten thans al de sterkten, bij den stroom. De federalen konden tôt heden de aan-vallen niet afweren. VAIS ALLES KfAT. DE SERREN VAN I.AEKEN. — Elk jaar worden, zooals men weet, de konink-lijke serren einde der maand Mei toegan-kehjk gesteld voor het publiek. Dit jaar zal, tengevolge van het bezoek der Deensche Vorsten, ter wier eere in de serren een feest wordt gegeven, de open-stelling eenige dagen worden verdaagd. ZOMERKLEEDIJ» — Van heden af zullen de militaire wachten in zomer-kleedij diçnst doen. ZALM OP DE WESTKUST vanNOORD AMERIKA. ■— Hel wemelt van zalm in de | mondingen der riyieren tusschen Californie en de Behringstraat. Men vindt er vijf soorten, van welke eene variëteit, de koningszalm, gemiddeld 20-30 kilo weegt; exemplaren van 50 kilo zijn zelfs geene zeldzaamheid. Hij wordt vooral gevonden in de monding van den Yukon, in Alaska. De meest gezochte soort, die op de oevers in Columbia en eveneens in Alaska wordt gevonden, is de blauwe of roode zalm, die nooit meer dan 6 kilo weegt. In 1905 ving men op de kusten van Alaska 824,453 blauwe zalmen,in 1909-10-97,904 en bijna 1 % millioen in 1913. Afgevaardigden der regeering hebben bevestigd, dat de blauwe zalm niet ouder wordt dan 4 jaar, hij overleeft nauwelijks den tijd, dat hij in het zoete water kruit heeft geschoten. Tegen het einde van den zomer zwemmen ddizenden jonge,levens-lustige zalmen zcewaarts, vergezeld van duizenden lijkèn van onde zalmen, die meer dan mager met gebarsten buik zee-waarts drijven. MEDEDEELING. — 't Was op 1 Mei, dat het nieuw tarief voor de telefoon-abonnementen in werking treedt in gansch het land, behalve te Brussel. Te dier ge-legenheid meldt het Beheer van Telegrafen en Telefonen dat een^groot getal abonuen-ten, aan wie de nieuwe voorwaarden nochtans te gepasten tijdc werden voorgelegd, ot hîertoe het aactal gesprekken niet hebben opgegeven dai-zij rekenen voortaan jaarlijks te voeren. Het is nochtans vol-strekt noodig" dat de belanghebbenden dienaangaande zonder uitstel eene be-slissing nemen, wilîen zij in den dienst hunner verbindrng geene moeilijkheden hebben. Later wordt vastgesteld wanneer het nieuw tarief zal in werking tretieu in liet net te Brussel, 1)8 EalMiske Drankbeslrijiîiiig en l H. ils Pau Op 24 April 11. werden bij Zijne Heilig heid ontvangen ongeveer 300 afgevaai digden der katholieke Drankbestrijder; bonden, van aile streken van Europa, t zamen gekomen pm — gelijk de Voorzittf der Federatie het in eene eerste verge dering zegde — « den zegen van Zijn Heiligheid over onze katholieke werkin tegen den alcohol af te smeeken en tei zelfdertijd aan het hoogste gezag in d H. Kerk te vragen eene bepaalde goec keuring voor de wijze waarop wij de alcohol bestrijden. » Merkwaardig was het adres doorjonli heer Ruys de Beerenbrouck aan Z. H. aar geboden en het antwoord daarop doc Z. H. gegeven. Wij kunnen er niet aan denken die b( langrijke stukken, meegedeeld aan d Osservatore Romano, in hun geheel ove te druklcen. Slechts een paar zinsnedei uit het adres die duidelijk toonen me welken geest onze katholieke drankbe strijders bezield zijn : « Dit (internationale) Verbond ver eenigt broederlijk de katholieke vereeni gingen van geheel-onthouders en degene die aan hunne Ieden een matig gebrui! van bedwelmende dranken toelaten. Z: doet een beroep op ieders toewijding zonder aan iemand geheel-onlhouding op t leggen, hoewel deze de redding voor ee. groot aantal en het besle propagandamiddt is. (Wij onderlijnen. Red.) Twee punten daaruit : I. -— De katholieke drankbestrijder willen niet aan iedereen geheel-onthoudin opdringen. II. — Toch is de geheel-onthouding d redding voor eene menigte drankslaven en het beste propagandamiddel. * * * Wat antwoordt daarop Zijne Heiligheid?Enkele' uittreksels uit het antwoord van Kard. Merry del Val op bevel van Z. H. gegeven : « De H. Vader wenscht u geluk om hel slagen der moedige kruisvaart door u in de wereld ondernomén, gesteund op de be-ginselen van het Evangelie en geleid dooi de hierarcliieke over£.eid. Hij bidt God vruchtbaar te maken den iever die gij aan den dag legt tegen den vreeselijken geesel... De pogingen zegenend van al de katholieke vereenigingen bij uw Verbond aan-gesloten, zegent de H. Vader den goeden wil van al hunne leden, en moedigt ze aan in hun edelmoedig apostolaat te volher-den...Hoe nuttig is het den geesel van hel alcoholi me te doen kennen met zijne economisclie, zedelijke en physiologischc gevolgen... Wel zeker onder de sociale werken zijn er geene die meer dringenct zijn... Z. H. drukt vurig den wensch uit dat de geestelijkheid overal zou aanmoedigen dit werk van sociale heropvoeding en sociale behoeding ; dat de geestelijkheid overal, door woord en voorbeeld zou staan te midden van den sirijd tegen eene kwaal! die vooral in sommige landen, zulke schan-de onder de geloovigen zaait. Maar die strijd zal niet met zekerheid tôt de overwinning leiden, zoo hij niet gesteund wordt door de Goddelijke gratie, geput in het gebed, het ontvangen der Sakramenten, en de algemeene beoefening der christelijke boetvaardigheid.... » Vollediger goedkeuring kon wel niel verleend worden aan de werking zooa's onze katholieke Drankliesirijd ersver c. : ? i-gingen die verstaan en ÏDeoefenen. ArbeidersDeweoina. Over de onlangs geëindigde"schilders verkstaking schrijft het Gildeblad, va: îrugge : — Eenfeit staat dus vast :de minimun ?an 32 centiemen klimt tôt 35: — Ail childers zullen er dus van genieten. Een tweede exaam zal recht geven o ;en loon van 38 centiemen, wat voor vel verklieden een opslag zal zijn van 6 cen iemen per uur. 't Had moeten 40 zijr naar de onvereenigden mogen dat op hu ;eweten leggen. — De Vaklessen welke gegeven werde /oor al de bloemisten en hoveniers in d Philharmonie », loopen ten einde. D aatste les heeft plaats op 10 Mei aanstaan le, en zal handelen over het « forceercn if vervroegen der vruchten. Dit wordt aa le belanghebbenden ten titel van inlicb ing medegedeeld. -— In de Gilde is men bezig met groot verken uit te voeren. Het Gildehuis moet in een waar Volks >aleis herschapen worden. Men is er neei tig bezig met werken, ten allen lcantc 'an in den kelder tôt op den zolder. NAAR GENT. Ten allen kante is men volop aan he verk om de betooging van 12Julibuite: ille ver.wachting te doen lukkeri. Overs vordt er geïeverd voor eene overtalrijk [eelneming. Dat is plicht voor ieder christen werk lan, plicht voor elke christene vereeni ;ing i 12 Juli moet onzen hoogdag wezen )ie dag moet te Gent voor de oogen vai iet verbaasde land de kristene vakbe veging opriizen in de voile macht van haa etal, in de sterkte van haar overtuiging a het overweldigende van hare geest Irift, in de pracht van haren bloei ! He roet daar de waardige bekroning wezei an een tienjarig tijdvak van noesten ar eid en de opening van een nieuw tijdperl at nog grootere triomfen zal zien dai atgene dat ons nu tôt juichen en jubelei wingt ! VEREENIGDEN. Wilt gij uwe vereeniging doen toenemei i ledental en in gehalte? Komt dan trou\ er vergadering, leest en verspreidt u\ 'akblad. Spreekt veel, zeer veel met di og onvereenigden over de vereeniging oldoet uwe verpliclitingen zoo goed mo elijk en tracht zeker iéder jaar één lie e doen bijtredeij tôt uwe vereeniging ei ns Verbond. Werk t gij aldus, dan moe lis Verbond groeien en bloeien, tôt gelul an u zelven, tôt welzijn van Kerk ei laatscliappij. >P DE STEENBAKKERIJEN te NIEL De werkstaking op de gelagen van uf. Rypens en M. Fr. Van Roey is ge indigd. Zij duurde bijna twee-en-twintij olle weken. Niet ailes is er geWonnen wat er kon ge .'onnen worden. Maar het voornaamste nt.a«ne waaraan onze Nielscbe werklierler liet meeste belang hechtten,jnjB^3Mjfe-fe;! tegenhpuden van eene loohsvermmderint op de andere gëlag^TîTvolkomen gelukt DE AUTOVOERDERS TE BERLIM. De onderhandelingeii tusschen de sta-kende geleiders yan huurauto's te Berïijr en hunne patroons hebben tôt eene over-eenkomst geleid. De stakers hervatter het werk aan de oude voorwaarden, ma a; vôôr 6 Juni moet er een nieuw Ioontarie: vastgesteld zijn. DE BEVv7EGING TE ROBAAÎS. Men zegt dat een ploeg werklieden t< Parijs werd aangeworven, om de stakendi gazwerklieden te komen vervangen. De staking der verwerijen neemt uit breiding. Sclirijnwerkers en timmerlieden zij; insgelijks, met het doel meerder loon t< bekomen, in werkstaking gegaan. STAKING IN RUSLAND. 10.000 werklieden der metaalwerfc huizen van Petrow, in de streek vai Bakmout, zijn in werkstaking. MIJNWERKERSSTAKING IN COLORADO De stakingsonlusten in Colorado durer voort. Dinsdag is het wederom tôt eeiif botsing gekomen tusschen de soldaten er itakers. Negen personcn werden liierbi gedood. De staking heeft zich thans ook tôt d( mijnen in het noordeliik gedeelte van der staat uitgebreid. Zeven onderkruipers werden doodgeschoten. Vijftig soldaten iie de onderkruipers wilden ter hulf ionien, werden door 500 stakers van twee sijden ingesloten en aangevallen. Aar oeide zijden werden velen gewond. Er zijn troepen naar Walsenburg ge-ituurd. Vôôr daartoe besloten was, bacî oresident Wilson langdurig gesproken net den minister van oorlog, Garrison. Uit ons nummer van gister weet men Iat zoon Rockefeller geweigerd heeft t€ mderhandelen. Toch zal hij in gesprek treden met ?orster, den voorzitter van de commissie /oor het mijnwezen uit liet Huis der Afgevaardigden. De mijnen, die bij de staking jetrokken zijn, behoorden voor een groot ieel toe aan Rockefeller, vader. Deze heeft schter aan Rockefeller, zoon, zijn rechten >vergedragen en hem machtiging gegeven, îaar eigen goedvinden te handelen. Later. — 700 stakers hebben zich aan de gezonden troepen overgegeven. Allioe-vel de geesten opg'ewonden blijven is het och te voorzien dat welhaast eene op-ossing zal gevonden worden. EEN REUSACHTIG VERBOND. Engeland telt 700.000 vereenigde mijrs- verkers ; 270.000 vereenigde spoorvveg- verklieden en 300.000 vereenigde dokwer- :ers en vervoerders. Verleden week liiel- len de drij hoofdbesturen eene gezamen- ijke bijeenkomst, met opdracht naar de niddelen uit te zien om elkander in de iescliillen met de werkgevers te steuneu ~)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods