Het volk: antisocialistisch dagblad

1194 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 April. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/599z030s53/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Yier-en*Twinligste Jaar, ■ N. 1M Ooâsdienst - Hnisgezin - Eipndom Zalerdag, 18 k\m\ 1014 _ i Aile briefwisselingen vracM-»rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Genfc. Bureol van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Ara-bacliten, Kortrijk. Bureel van Antwerpon, Bradant en Limburg : Viktor Kuy], Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK gj Men schrijît in s Op aile postkantoren aan 10 ffc per jaar. Zes maanden fr. 5.00# Drie maanden fr. 2.50. Aankondîgingen. Prijs volgens tarief. Voorop t-4 betalen. Bechterlijke hersteîling, 2 fty per regel. Ongeteekende brieven wordett 11 STELBK)ON N° 137, Genfc, Werseïiifsit G maal per week, CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMEÎ? 3 CENTÏEMEN MET BIJVOEGSEIi ONDERWIJSZORG. (Uit de rede van minister Poullet, don-dcrdag in don Senaat uitgesproken.) Uit gansch onze staatkundige geschie-denis blijkt dat sedert eenc eeuw, de Bel-gischc gezinnen in twee welgekenmerkte groepen verdeeld zijn : zij die de voorkeur geven aan de ofïicieele scholen ; zij die het particulier onderwijs verkiezen. Ander-deels, verlangt de overgroote meerderheid confessioneel onderwijs. Zoo spreken de feiten. De statistieken bewijzen zulks onder aile stelsels, zelfs onder dit van de wet van 1842. Door duizenden gezinnen zag men de voorkeur geven aan het vrij onderwijs in de aangenomen school boven de ofïicieele school, alhocwel in scliier aile ofïicieele inriehtiiigen het onderricht een coni'essio-neel karakter had. Onder de wet van 1879, tocn de open-bare machten zich enkel om onzijdig onderwijs bezorgd toonden, bleven toch de meeste gezinnen hunne ldnderen naar vrije scholen sturen. Wat men ook bewere, het gemeente-onderwijs heeft, onder katholiek bewind, steeds gebloeid naast de vrije scholen. Op 31 December 1884 waren er 8,205 klassen, en 387,000 kinderen in de ge-meentescholen ; in 1890, 8,591 klassen en 440,000 ; en op 31 December 1911, 514,000 leerlingen over 11,961 klassen verdeeld. Nooit telde het gemeenteonderwijs zoo-veel kinderen. Van 1899 tôt 1912 steeg het aantal klassen, in Limburg van 199 tôt 254 ; in Luxemburg van 554 tôt 603 ; in Oost-Vlaanderen van 985 tôt 1216 ; in Antwer-pen van 1102 tôt 1557 ; in West-Vlaan-deren van 539 tôt 659, en in de provincie Namen van 706 tôt 799. En elke nieuwe kl as werd ingericht met regeenngsbulp. OiiVr'àaï is liet dat, oud'&r het 'iibetfââî bewind, er meer leerlingen in de open-bare scholen waren. Cijfers wijzen dit uit. Het gemiddeld cijfer, op 1,000, der leerlingen uit gemeentescholen sieeg aan-houdend.Feitelijk bleef de toestand, waarover ik het zooeven had, onveranderd. De twee soorten van scholen tellen aanklevers : voor beide wil de Regeering zich recht-vaardig betoonen. Wij verleenden vele gunsten aan het oflicieel 'onderwijs. De wet beperkt tôt 20 het aantal kinderen, dat noodig is om eene gemeente te verphehten hare school in stand te hou-den.Terloops weze aangemerkt dat het aantal gemeenten zonder ofïicieele school elk jaar afneemt. Twintig jaar geleden waren er nog 204; thans nog enkel 168. Onze zucht om billijk te zijn blijkt uit de in het ontwerp opgenomen beschik-king, waarbij toegelaten is 4 athenea meer in te richten voor de gezinnen die uitbreiding van ons middelbaar onderwijs betracliten. Recds kreeg ik tal van aanvragen van-wege liberale gemeenten die om voor-rang verzoeken. Zulks bewijst wel niet dat uwe aanvallen inslaan. Intusschen bevoordeel ik de normaal-scholen. Te Brussel, Verviers en Doornk deed ik gewichtige wijzigingen. Wij doen, voor het openbaar onderwijs al wat noodig is. Gij wilt het openbaar onderwijs bevoordeel en ten nadeelc van het vrij onderwijs : zoo handeldet gij in 1879. Nooit zullen wij u op dit gebied navolgen. ( Toe-juichingen, rêchts.) Wij staan op het punt nog het middelbaar onderwijs voor meisjes ujt te breiden, wânneer wij eigenlijk daartoeniet verplicnt zijn. Arme gemeenten zullen aanvullende toelagen krijgen tôt inrichting van goede scholen, waar hare eigene middelen te kort schieten. Het Journal des Instituteurs, dat onder leidkig staat van een volbloed anti-clericaal, den heer Cnudde, keurde dien mantregel goed. De Staat zal voor de helft bijdragen tôt de weddeverhoogingen voor onderwijzers, en de vertegenwoordigers der groote sleden hebben dien maatregel gunstig onthaald. Dit zijn wel daden die als pand kunnen dienen voor onze genegenheid voor het openbaar onderwijs ! Maar ik geef toe, en in dezen betreur ik uw lialsstarig verzet, dat wij gemeer.d hebben dat het voor ons, niet alleen recht maar plicht was, voor-deeler. te gunnen aan de duizenden kinderen die de aarftieeinf>a"re scholen be-zoeken ; wij willen dat dezer onderwijzers eene behoorlijke wedde zouden genieten ; tôt hongerloon mag niemand gedoemd zijn 1 De heer Lekeu zegde ons wat men van den vierden graad verwachten mag. Wij wilden de particulière scholen steunen, welke Staatstoezicht aannemen en den vierden graad invoeren. Wij wilden ook, ten behoeve van de arme kinderen, school-refters, schoolsoep en schoolkleeding, waaraan wij nog medisch toezicht toe-voegen.Waar wij dit ailes wilden, moeten wij erkennen dat verhooging van toelagen zich opdrong voor de aangenomen scholen, welke door een groot gedeelte der Belgische kinderen bezocht worden. Dit is onontbeerlijk waar leerplicht wordt inge-voerd. (Zeer goed 1) Buitenlandschs Politiek MEXIKO EN AMERIKA. Toen de heer O'Slanghnessy président Huerta verwittigde, dat eene vlootbe-tooging ging plaats hebben, beweerde generaal Huerta dat de aanhouding der Amerikaansche zeelieden te Veracruz een incident was, dat door het scheidsrechter-lijk Hof van den Haag moest worden ge-regeld. Président Wilson antwoorddc dat deze brief enkel een uitvlucht was om tijd te winnen, wat de Vereenigde-Staten niet zouden toelaten. Président Wilson verklaarde: Als Huerta de eischen der Vereenigde Staten niet in-willigt, zal onze eerste stap de vermeeste-ring van Tampico en Veracru zijn. De regeering zegt in eene ambtelijke kennisgeving dat de gevangenneming der efdeeling mariniers te Tampico niet de eenige reden is voor de uitzending der vloot. Andere redenen zijn de gevangenneming van een ordonnans, die te Veracruz aan land was gegaan om de post voor de Amerikaansche oorlogschepen te halen; het onderschi ppen van telegrammen, be-stemd voor den Amerikaanschen zaak-gelastigde ; het instellen van censuur op ambtelijke telegrammen uit Washington; inbreuken op de rechten en de waardig-heid der Vereenigde Staten. De kruisers Pittsburg, Maryland, Clevc-land, Chaltanooga, het transportschip Bufjalo, de kolenschepen Jupiter en Sa-turnus hebben bevel ontvangen zich voor omverwijld vertrek gereed te houden. De torpedovloot van den Grooten Oceaan, die nu te San Pedro (Californie) ligt, heeft last gekregen zich gereed te houden voor vertrek naar « elke Mexi-caansclie haven, waarheen schout-bij-nacht Howard haar zal bevelen te gaan. » Volgens het ministerie van marine is besloten tôt eene vlootbeweging op de aan lien Grooten Oceaan gelegen Mcxicaan-sche kust. M. Bryan heeft verklaard dat de re denen, die de regeering hebben bewogen de vloot naar de Mexicaansche wateren te zenden, aan aile ambassades en legaties der Vereenigde-Staten zijn geseind, ten einde buitenlandsche regeeringen er ken-nis van te geven. De Kolnische Zeitung verneemt uit Washington : Over 't algemeen juichen de bladen het besluit der regeering om in Mexico krachtig op te treden, toe. Toch zijn niet weinig bladen van oordeel, dat er eenc wanverhouding bestaat tusschen het incident te Tampico en de reusachtige machtsontplooiïng, waartoehet aanleiding heeft gegeven. Zij vragen zich af of de geheelewaarheid omtrent dat voorval wel bekend is gemaakt, ook of Wilson met het stelsel van eischen aan Huerta dezen niet onrechtstrecks heeft erkend. In 't Kongres zijn de meenlngen verdeeld. De meerderheid is echter op Wil-son's hand. De Engelsche bladen stcllen vast, dat de toestand in Mexico zeer ernstig is en doelen op verwikkelingen met de Europee-sche mogendheden. Zij denken niet dat de Amerikanen naar de stad Mexico zullen aanrukken, maar zijn van meening dat Président Wilson al zijne karak lervas theid en zijn geduld zal noodig hebben om te ontsnappen aan de bekoring aan Mexico den vrede door de wapens op te dringen. EEN DUITSCH-RUSSISCH GRENSGESCHïL. De National Zeitung verneemt uit Koningsbergen : Eenige dagen voor Pa-schen zijn verscheidene Duitsche visschers bij de grensplaats Lasdehnen op de grens-rivier Szeszupa door den stroom naar den Russischen oever gedreven en daar door soldaten van de Russische grenswacht beschoten. Een visscher is zwaar gewond. Een Russisch officier schoot toe en ont-wapende de vurfnde soldaten. Daardoor zal het voorval vermôedelijk geen verdere gevolgen hebben, afgezien van mogelijke eischen tôt schadevergoeding. FRANSCHE GE3TELTENIS. Men weet, zegt La Croix, dat de Ur-selinnen van Périgueux in Septembei laatst brutaal uit haar klooster werden ge-jaagd, om plaats te maken voor een dee) van het efïektief van het 50° infanterie. Men weet ook dat de praclitige kapel van St-Ursule eene crypte bevat. Het scliijnt nu dat er in die rustplaats der dooden schandige tooneelen hebben plaats gehad. Men zegt dat kereîs — militairen zegt men, maar wij kunnen het niet gelooven — 's naclits in die Iven zijn doorgedron-gen, dat zij in net kuekelhuis zijn afge-daald, daar aile soort van beendercn, doodskoppen, enz. h< ï)ben genomen, zich in de lijkkleeden hebben gewikkeld en omhangen met deze beenderen door de kamers zijn getrokken om hunne gezellen bang te maken. Die ongëlukkige1.' zijn dan ook in de kerk doorgedrongen, hebben priester-kleeren aangetrokkc i en dan eene af-schuwelijke parodie y i:i de mis uitgevoerd, die zij de « zwarte nr • » noemden. Ziedaar wat te allcn kante verteld wordt en alom groote verontwaardiging veroox--zaakt.Maar men zegt voeral dat het niet aan-nemelijk is dat de overheden geen maat-regelen hebben genomen om in dat ge-stolen gebouw de ru: l der dooden te doen eerbiedigen en die gewijdè plaatsen voor schandelijke ontheiliging te vrijwaren. DE INTERPARLEr.îENTAI RE BOND. De heer Loudon, rie nederlandsche minister van buitenlandsche zaken, heeft in het Vredespaleis het uitvoerend komiteit van de Intel-parlementaire Unie ontvangen.Lord Weardale, voorzitter, sprelabide namens het komiteit, herinnerdè ac® de roi, die de Unie vervuld heeft in de bijeen-roeping en voorbei iding van de Vredes-konferenties. Wat otis thans hier bijeen-brengt, zegde hij is ' zorg voor de inrichting van het internr >talë voorbercidende komiteit-*an-de-àé,^>:. ViCdcskonfei-eKtie. Wij weten, dat dit vgiagstuk op het oogen-blik het oliderwei)) uitmaalct van e ne gedachtenwisseling tusschen de verschil-le de regeeringen. Eenc bijzondere kommissie, uit den boezem van de Unie, heeft de kwestie be-studeerd, en, zoo zegde lord Weardale tôt den minister van buitenlandsche zaken, het komitei heeft in opdracht, u een uit-gewerkt ontwerp, in uwe hoedanigheidv an voorzitter van den raad van beheer alhier aan te bieden. Het blijkt ons inderdaad natuurlijk, dat men een beroep zal doen op dezen raad, die de vertegenwoordiging van de internationale gemeenschap vormt, tôt het instellen van het bewuste komiteit. Wij zouden wenschen, dat de raad van beheer, samengesteld uit de gezanten,in den Haag geakkrediteerd, als een kies-kollege dienst deed om de leden van het komiteit aan te wijzen. Men zal aldus een inderdaad internationaal komiteit ver-krijgen, samengesteld uit de meest be-voegde mannen, aangewezen volgens een stelsel, dat het beginsel der juridische ge-lijkheid der Staten waarborgt. De heer Loudon antwoordde en betuig-de allereerst zijne sympathie met het groote werk, door de Interparlementaire Unie beoogd. Ook met het doel van het bezoek van het Komiteit betuigde de minister zijne ingenomenlieid. Hij verklaarde, dat hij inderdaad met de Russische regeering in onderhandeling was getreden betrcfïcnde de vorming van het komiteit van voorbereiding, onderhande-lingen, die nog niet tôt een einde zijn ge-bracht. Alleen daarom konhijniet dadelijk een definitief antwoord geven aan het komiteit. Hij hoopte echter, dit zeer spoedig te kunnen doen. " ■n.'-ua ... VAii âLLES WâT» BONNOTS EN GaRNIERS. — De suk-kelaars die door 't anti-klerikalism ver-stompt zijn, zelfs senators, vertellen dat de lcatholieken, tijdens den kiesstrijd van 1912, de leerlingen der ofïicieele scholen voor Bonnots en Garniers hebben uit-gescholden.Daar is natuurlijk niets van, want in niet anti-katholiek bestuurde gemeenten hebben de ofïicieele scholen veelal zulke grondig katholieke meesters als onze eigene vrije scholen. Maar ziet : te Sint-Lievens-Hauthem hebben twee mijnwerkers ter dood ge-vocliten, — twee Vlamingen, die in de waalsche koolmijnenstreek, bij de socia-listen heel wat anders dan katholicism opgedaan hebben. De roode Peuple maakt er gewag van om de gepleegde misdaad te wijten aan het feit, dat ze in eene « lclerikale » streek gebeurd is, •— terwijl S1 Lievens-Hauthem langen tijd eene forteres van de landsche papenvreterij is geweest en de moordvech-ters uit de socialistische Walenstreek kwamen 1 Altijd gesteld om dwaasheid te begaan, heeft het liberale Vaderland er zich na tuurlijk ook mede bemoeid. In betrekking tôt de veclitpartij te S' Lievens-Hauthem, schrijft het blauwe zwadderblad dat « de 9/10 der personen in de tien laatste jaren verwezen, niet anders bezçeht hebben dan de kloosterscholen », — aldus aile onderwijs-gevende kloosterlingen, ieder persoonlijk bescliuldigend niets anders dan Bonnots en Garniers te kweeken. Daaraan kent men de persoonlijke be-zwadderaars, doch... Hoe meer uw tegenstander Gaat sehreeuwen, zwetsen, vloeken, Hoe nlinder argumenten Gij dan bij hem moet zoeken. Die ôude spreuk bliji't waar: Peuple en Vaderland bewijzen het. LANDVERHUIZERS. — Gedurende de maandMaart vertrokken er uit Anlwerpen 6295 landverhuizers, tegen 8622 in Maart van 't vorige jaar, alzoo eene verminde-ring van 2327 personen. In de vijf laatste jaren vertrokken van hier gedurende het eerste kwarlaal des JM.CH O . 1914 12.719 1913 17.551 1912 19.957 1911 13.174 1910 16.920 Ook te Bremen en te Hamburg is er achterui tgang, zooals blijkt uit de vol-gende cijfers : Maart 1914 1913 1912 Hamburg .... 12.490 15.831 12.843 Bremen 18.133 23.970 21.782 21.623 39.801 34.625 Ie kwartaal 1914 1913 1912, Hamburg 26.652 45.531 23.392 Bremen 40.469 46.209 38.923 67.121 82.740 62.315 NIEUWE POSTZEGELS. — Binnen kort zullen nieuwe Hongaarsche post-zegels vfi'schijnen met afbeeldiugen van fra: ie kandsch'u.jie;; in Ac.n.trant vya de postzegels van Bosnie en Herzegowiiia. EEN PRINS PREDIKANT. — We lezen in de liberale Nieuwe Rotterdamsche Courant : In de oude, stille kerk van St-Julianus, den Arme, te Parijs, treedt nu een prediker op, wiens predikatie, maar misseliien niet altijd zijn predikatie, heel grooten toeloop van belangstellenden trekt. Deze prediker behoort volgens zijn geslacht tôt de grooten der aarde : een koning is zijn bioeder, zijn neven zijn keizers. Het is prins Maximiliaan van Saksen, ridder in de orde van den Zwarten Adelaar en eenvoudig geestelijke. Met Goeden Vrij-dag heeft de Duitsche prins, die 't Fransch bijna zonder vreemd accent moet spreken, voor een talrijk gehoor gepreekt naar aanleiding van het vers uit Genesis, waarin de stam van Jacob bij geduchte leeuwen vergeleken wordt. In de processie, die vervolgens de oudfl kerk rondging, liep prins Max mede, dra-gende op een kussen de zinnebeelden der passie : de spons ,de doornenkroon en de lanspunt, zooals in de tijden der primi-tieve kerk toen koningen afstand deden van hunne macht om in het klooster over de zonden van den tijd te peinzen. Na afloop van den dienst verscheen prins Maximiliaan van Saksen in den ingang der oude kerk om er de menigte,die uren lang in den regen gewacht had, zijn zegen te geven. De prins is een kleine, heel tengere man, met lichtblond haar, en roze gelaatskleur en groote blauwe oogen. ALKOOLISM. — Twintig jaar geleden, toen Noorwegen aan het alkoolism was overgeleverd, stierven er 300 kinderen op de 1000, vôôr zij één jaar oud waren. Vandaag is Noorwegen het soberste land van Europa, en de kindersterfte is ge-daald op 80-90 per 1000. . In Beieren gebeurt het tegendeel : 300 kinderen op 1000 sterven in h un eerste levensjaar. Op de 237.000 kinderen, die in één jaar geboren worden, zijn er omtrent 6500 doodgeborenen. Op de 230.000, die levend ter wereld komen, sterven er 69.000 vôôr 1 jaar. Dit is een der gevolgen van het vreeselijk bierverbruik. Brief uit Rousselaere, Vrienden van » Het Volk », te Gent. , De artikels welke gij in Het Volk komt te schrijven tegen de wetsontwerpen op de verplichte verzekering verwerven hier de bijna algemeene en volledige goedku-ring. Gaat maar voort op dien weg, en ik ben overtuigd dat gij zult gelukken de vrijheid der werklieden te redden. Het is stellig zeker dat die wetten van verplichtendç^ verzekering en zeer slecht zullen onthaald worden bij ons volk, en dat ér hier bijna geene voorstanders van zijn. Ik was ofîcne bestuurver- schappijen van Orïderlingen Bîisland eh Lijfrente van het arrondissement Rousselaere » en om zeggens al de tcgenwoordige leden hadden afkeer voor de wet. Het bestuur der Rousselaersche Lijfrentgilde « Zorgen voor Morgen » heeft eenparig de verplichting verworpen, en de Gilde van Ambachten zal bijna zeker in de eerste dagen bij de heeren volksvertegenwoor-digers van het arrondissement aandringen om de verplichting te verwerpen. Houdt dus maar krachtdadig stand in uwen strijd. Wij zullen in de eerste dagen een artikel zenden naar Het Volk, om onze zienswijze te laten kennen, maar ge moogt van heden onze gevoelens in Het Volk overdrukken en er gebruik van maken volgens beliefte. Hand en groet en levé de vrijheid \ P. S Roeselaere 17 April 1914. Ârbeidersbeweging. DE TOESTAND IN ZUID-AFRIKA. Poutsma, een der negen arbeiders-leiders-bannelingen uit Zuid-Afrika, heeft verleden- zondag te Amsterdam, gespro-ken. Daar hij een Nederlander is, was het hem gemakkelijk zich te doen begrijpen. Hier een voorname brok uit zijne rede-voering : In dat reusachtige grondgebied (Zuid-Afrika) wonen slechts 1 y4 millioen blanken en viermaal zooveel zwarten. In de goud-mijnen werken grootendeels blanken. Engelsche arbeiders — eerst in den laatsten tijd zijn ook de Zuid-Afrikaansche boeren-zoons aan den mijnarbeid getogen, meestal uit een geslacht, dat door den oorlog van 1899-1902 geheel en al is verarmd. Uit weelde dalen deze inwoners van het land stellig niet in de mijnschacht af, want al schijnt het loon, 24 frank per dag, tamelijk hoog, de levensstandaard is in Zuid-Afrika driemaal zoo hoog als hier te lande en de gcmiddelde tijd, dien de mijnarbeider daar onder de donlcere aarde kan doorbrengen, bedraagt nog geen vijf jaar. Het werk is alzoo zeer uit-puttend en ongezond : eerst moeten dy-namiet-ontplofïingen de harde rots doen springen, waarin het goud-erts verborgen zit ; en het steenstof dringt in de longen en vult er aile blaasjes van en ten slottc gelijkt de long van den hieraan bloot-gestelden mijnwerker op één vasten klomp steen. Is de arbeider ongeschikt voor werk, dan wordt hem een zeker pensioen uitgekeerd — een pensioen, dat hij natuurlijk vooruit van zijn verdiensten heeft kunnen betalen. De Kafferkoningen worden omgekocht door de afgevaardigden der mijn-eige-naars en aldus wordt bewerkt, dat heele wagonsladingen van kafïers, onbekend met het lot, dat zij tegemoet gaan, naar de ihijnstreek worden gevoerd. Daar worden zij, als een'soort vee, binnen om-heinde perken gehouden en, volgens een door hen onbegrepen, maar geteekend kontrakt, wordt hun dan het laatste beetje arbeidskracht uit hun lijf geperst, om de goudzuclit der kapitalisten te bevredigen. Werken moet hij daar, tôt hij gansch verbruijft is. Blijft de kafïer in gebreke, dan is daar de zweep, om hem den weg op te drijven, welke de patroon wil, dat hij betreedt. Van deze ongelukkige kafïers sterven er, volgens minister Smuts, 200 per duizend — een cijfer, dat men ge-rustelijk als aile door Smuts verstrekte cijfers met twee mag vermenigvuldigen. Buitendien : wordt het zwarte werkvee ziek, dan wordt het weder per spoor naar de kalïerkraal teruggevoerd, waar het dan sterven kan zonder op de dooden-lijsten der mijnen te komen. Toch is ook de kafïer een mensch. De spoorweg- en havenarbeidersbond, waarvan Poutsma het sekretariaat bekleedt, heeft dan ook het eerst besloten om de gekleurde werklieden van Zuid-Afrika tôt de organisatie toe te laten. En ook de Labour-Party heeft op haar jongste kongres besloten, de kleurlingen in haar midden op te nernen Ook op de plantages te Natal heersclien verfoeilijke misstanden. Daar worden Britsch-Indische kleurlingen uitgezogen tegen 10 shillings, niet per dag of per week, maar per maand. Het verarmde Boeren-element, ooi'-spronkelijk een gevaar voor de georgani-seerde arbeiders — daar zij zicli, door hun gebrekkig klassegevoel gereedelijk tôt onderkruipersdiensten zouden leenen —. is zich langzaam-aan één gaan voelen met zijne mede-arbeiders ; van de 600(1 Boeren, die aan de spoorwegen arbeiden zijn er nog geen 10 ongeorganiseerd. Dit heeft de regeering op de arbeidersleideri

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods