Het volk: antisocialistisch dagblad

428 0
02 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 October. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n00zp3xm02/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lier-ea-Twistlpîê ko. •1 23S CeipJlenst — IMsiïgzk — Elieiflei Yrijdag, 2 Oelober 1911 A!!a briefwïSéelagen vrach tTîj 'te zondtrx aan Aug. Va Jsegliom, uifcgevér voor (1 naan; matr . « Druk^erij Het Voile ûleersteeg-, n° 10, Gent. Buit'. ! Van West-Vlaanderan Gaston Bossuyt, Gilde der Aii foachten, Kortrijk TEtttjsfj.v 52 Bure 1 van Antwerpen, Bri fcani ui Limburg : Viktor Kuy Êiindci rocderstiaat, 24, Leuve HET VOLK Man schrljlt ïa s Op aile postkantoren aan 10 ffc per jaar. Zes maanden fr. 6.08» Drie maanden fr. 2.-50. Aatikondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop fcs betalen. RecMerlyke hcrstellwg, 2 fî. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TBLBFOON N° 137, Gant. 'Vcrscbf jikfc © maal per week CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET KUMMER 3 CENTIEMES MET BIJVOEGSEL Offioieele Medsdeelmeon. 80ND CE ANTWERPSCHE VER8TERKINSEN. ANTWERPEN, 30 September, 10 ure 's avonds. — Het duitsch geschut heeft woense ,g de besehieting voortgezet van de forten der eerste lijn, in het zuidelijk gèdeelte der stelling. De werken hebben weinig geleden en zijn voorts werkzaam. Tussehen de Senne en de Nethe, heeft zich geene beweging der vijandelijke troepen voorgedaan. In Ir gedeelte Schelde-Senne zijn stoutmoedige en feweldige aanvaHen afgeslagen, door de 'oelgiscfee troepen, ondersteund door de welgeriehte geschutten der versterkingen. De dui cîie verliezen zijn in evenredigheid met de stoutmoedigheid hunner pogingen. St'r pen wij ook eene weinig belangrijke beweging aan langs Dendermonde. Deze. (Was verge zeld van kanongeschut, op grooten afstand, zonder merkwaardig gevolg, op de trsepenafdeeiingen, die de ingangen er van bewaakten. Tûssctien den Dender en de Schelde geen belangrijk feit aan te stippen. Kortom, niettegenstaande het geweld der besehieting, is de uitslag voor de Duitsehors ■ver'var Je vsrîiouding van de aangewende krachtinspanning. «De zedelijkheid onzer troepen is uitmuntend. Hunne koelbloedigheid is bewonderens-waardi , zooals de krachtdadigheid bewijst, die zij aan den dag legden, door al de vijaiî-delijke aanvallen, met velien bijval, af te slaan. B s Toestand in Frankrijk. Bordeaux, 30 September, 3.30 ure namiddag : OP ONZEN LINKERVLEUGEL : Ten noorden der Somme wordt onze werking imeer en meer voortgezet naar het Noorden. ' , Tu-sclien de Oise en de Aisne heeft de vijand een geweldigen aanval gedaan op j«Tracy-|9-Mont, ten Noord Oosten van het Arendswoud. Hij werd met groote verliezen I £1 f g' C 5 X 3^ G H. IN 'T ÇENTER : iiî' te op de lijn, die zich uitstrekt van Reims naar de Maas. Tu lien de Argonne en de Maas hebben wij een weinig vooruitgang gedaan. ïïi /Yoever, hevige gevechten. Onze troepen zijn op verscheidene punten vooruit-gerukr. narcielijk ten oosten van S1 Mihiel. OP BSN RECHTERVLEUGEL : Ii&rrolnen en Vogesen : Geene verandering. DE RUSSEN IN GÂLITSE. De rrvalpogihgen van het garnizoen van Przemysl zijn mislukt. Bc oostecnjtesche legers wijken voort af, in wanordo ; intusschen verliezen zij talrijk ..îojo 3a, Iranonnen en materiaal. C le hoogvlakie van Ozsok, ten Zuiden van Przemysl, in 't Karpatengebergte, hecl. e :3 russisehe afdaeling een hongarijsehe brigade verslagen en is in Hongarijo binnenç idrongen. BELANGRIJKE ZEGEPRAAL. / ;rpen, 30 Sept. — Mededeeling van de engelsche legatie : l- oîi'iciçeie bron ontvar.gt men het bericht dat de Verbondenen (Japaneezen en /Erige! ' .il, op 38 September, bij den dageraad, handelden tegen de voorste vijande- lijk .igen. gefegen op ongevesr vier kilometer der bijzonderste verdedigingslijn. Kie ' Dande een gaweldig vijandelijk vuur, zoowel te lande als ter zee, verjaagden de 's midâags den vijand uit zijne stellingen en bezetten het terrein, de bijzc?:: oie verdedigingslijn beheerschenrie. ^ 4-iierikas Âaîwoord. Dv v-York Times sçhrijft : In Onafhankelijkheidsvcrldaring heb' ij gezegd dat wij, «uit eerbied vcc.! ' kT.ijse der menschheid, de Isc ,. - moesten doen kennen, die on. ;î hadden om ons van 't moe- deri; { te seheiden », en de verklaring voef ■ ; « de feiten zullen onder- wc-fj ; ■ orden aan het onderzoek der on; idîfçe wcreld. » Nu Duitschland ool: ' ; p gedaan heeft op den zedelijken si ou.. • » le sympathie der Vereenigde-Slaicn, hebben wij ons antwoord gegeven; het .'of.kt met onze meening, het beau t •.YO-. -à;. niet aan de hoop der Duitsehors siiids i ;n weten dat wij niet in staat zijn hun o zc sympathie en onzen zedelijken steuh te geven. H 1 ni .Ycord is gegeven geworden door ontëlfcur. organen der drnkpers. Wij hebben ger; gd dat Oôstenrijk origelijk had in zijn ; - ardeen ruwe eiselien op Servië, en dat de keizer van Duitschland eene «nisdaad tegen de beschaving heeft ge-pleegd ' et Oostenrijlcs eiselien en zijne doenv ;;ze te steunen, dat hij eene fout beging tloor zijne instemming te weigeren aan de 1 )evredigingsvoorstellen van Sir Grey, \ve;ke gesteund waren door Frankrijk, Rusland en Italie, en dat hij eene monstera, litige daad heeft begaan met België te doen sehenden. Rusland, Frankrijk en Engeland hebben de wapens ge-grépen - oor ?en staatkundig ideaal dat onze s;, ipathie heeft, en wij gevoelen sleclils aischuw voor de autoeratisehe en militnrisiisclie. beginsels welke deze van {Duitschland ajn. Onze sympathie gaat dus a a i de Bondgenoten. Ziedaar ons antv.<:. rd aan Duitschland. Het drukt de meer ii n de gevoelens uit van gansch liet ai rikaansche volk, ter uitzondering van d i, v.ier oordeel verduisterd is door r.:- -sevooroordeelen ton gunste van hun g. orteiand. Dj ^ uts.ohers hebben ge%raagd onze aiensv - te kennen ; hopen we dat zij er prijs a : . icliten : 't is eene heredeneerde ziensw zonder eenig vooroordeel, om- dat wij het duitsch volk achten en eer-biedigen. Wij hebben niet de minste ho op onze stem te doen aanhooren. Het wapen-gerucht versmacht den vriendenraad. Maar wij vertrouwen dat de verlichte lie-den, die niet verblind zijn door het ver-schrikkelijk ideaal van 't militarism, Duitschlands gedrag en de redens waarom het oorlog voert zullen willen onderzoeken en overwegén. Wij koesteren de begooehe-ling niet dat Amerika's meening eenigen invîoed zal oefenen op den gang van den oorlog, die millioenen menschen als in een wervelwind meêvoert. Maar wanneer de oorlog zijn einde zal hebben, zullen wij mogen hopen dat onze meening eenigen invloed zal oefenen, om een vrede te ver-zelceren die biilijk en duurzaam zal wezen, omdat hij aan den overwonneling geen te liarde voorwaarden zal opleggen. Ooede vraclit Yaa het Zeemeesterschap, Uit Barcelona wordt aan den Times het volgende gesclireven, wat bewijst, welke vruchten Engelands meesterschap ter zee ons geeft. De spaansche stoomer Montserrat, uit Mexico, is zaterdag in Barcelona aange-komen. Hij bracht uit Mexico 200' Fran-seben aan, die zich daar na de oorlogs-verklaring hadden ingescheept om voor hun vaderland te komen strijden. 160 Duitschers uit Mexico, waren ook, al dus op de Montserrat ingescheept te Vera-Cruz, doch waren weerliouden geworden door engelsche kruisers. Er wordt geschat dai meer dan 200.000 Duitschers reeds aldus weerhouden zijn door de waakzaamheid van de britsche ' vloot. Zelfs de in Spanje verblijvende of aangekomen Duitschers kunnen naar hun eigen land niet terugkeeren, omdat zij Frankrijk niet kunnen doortrekken en geen schip hen over zee kan naar huis brengen. Tweè honderd duîzend man buiten ge-vecht ! zegt de Times. Dat is zoo goed als eene groote victorie in het veld. Het is zelfs beter dan een oorlogsbijval, want het is eene victorie gewomien zonder eenig verlics, danic zij eenvoudig het engelsche wachtwoord nid doarvaren ! 0ns De papiervoorrjiad van het formaal waarop we tôt hiertoe drukten, is uitgeput, Uit voorzichtigp.eid, om onze lezers te kunnen BLIJVENj inliehten, moeten wc thans op een half blad, maar van grootei formaat drukken, ten eiride niet eerlang zonder papier te zitten. De inhoud van het grooter half blad : zal weinig mindei zijn dan die van hei t kleiner geheel blad, zoodat de lezer ei niet zal aan veriiezen. 't Is om den lezer altijd voort te kunnen Mijven inliehten, dat we dien voorziehtig-i ' heidsmaatregel nemenl ■ Je ooi'Iogsvoofbejcidseleo is Turkije, Konstantinopel, 30 September. — De ^-••oorlogsvoorbereidselen zijn geëindigd. i • Nieuwe batterijen zijn ingericht, op deri Bosphorus. Turksthe schepen, met duit-sche bemanningeti, varen rond op de . ■ Zwarte Zee. De forten van den Bosphorus zijn in duitsche hapden. ^SWTOORLOG. ,. Londen, 30 September. — Een telegram '/van Petrograd aan den Morning Pos, ^meldt dat Zeppelins talrijke verkenninger doen. Ëen dezer hleeft bommen geworper op eene .school va;n Bielastok en elf kin * deren gedood. r Zés duitsche iuchMiegers neergeschotea, ) Londen, 30 September. — Tijdens deze ! : laatste dagen ziji» de engelschen er ir fgelukt zes duitsche luchtvliegers neer te ïschieten. Een gctuige zegt dat hij er twee za£ : neerduikelen die geraakt waren dooi v . shrapnells. N0€ MM DOÔI^. , We lezen in het blad De l'ijd, ui1 i-Amsterdam : . Berlijn, 24 September. — De sociaal fdemokratische Scliwabische Tagwacht be ' vat een merkwaardig lioofdartikel, da1 i • aldus aanvangt : « Was het reeds bij het begin van der oorlog duidelijk, dat de « Internationale i op haar grohdvesten watrkêlde, de oproei . der Belgische en Fransche sociaal-demokra ] ten aan het -Duitsche voile en het antwoord gdat het Duitsche partijbestuur daarop ge ujeven heeft, de.ed olijken, dat de « Internationale » geheel oernietigd is. Het mai ,en zal niet wordeii ontkend, dat het ant■ woord van het Duitsche partijbestuur wert . uitgelokt, doch er op gericht was, de kjovi niet dieper te maken dan de noodzakeîijki [ verdediging eischte. Dit is voor ieder partij-, genoot eeh troost, doch slechts een magert troost, wanneer hij de geheele verhevenheie dèr internationale solidariteit van het pro■ letariaat heeft begvepen. Het ineenstorter '» van een geweldig gebouw, voor welks op-richting sedert bijna eene halve eeuu onze groote voorvefhters hebben gestreder, ' en gearbeid, blijft een ontzettend feit, da, men niet wegneemt met troostrijke woorden, ' , nog minder met huichelachtige gebaren. » 'fi Ons verwondert het maar dat het zoo-lang geduurd heeft, — eer eenig sociaal-demokratisch blad, in plaats van onzin-nigen bluf en zwadder te verkoopen om eigen doodsnood te duiken —■ eindelijk kwam bekennen wat door ieder helder-; ziend mcnscli mogst vastgesteld worden van bij den aanvang des oorlogs. I ■ ■ rir-KSEgîargr-irair»» I Bit ©fc-P&feissOS IN BEL.GIE. M. Max, bupgêirçeester van Brussel îosgelaleii. Londen, 30 September. — Men meldt uit Oostende aan de Exchange Telegraph dat M. Max, burgemeester te Brussel, in vrijheid is gesteld door de Duitschers, na de betaling van dertig millioen. TE HiML. Uit den mond van een vluchteîing, uit het, door den vijanù bezette stadje liai, vernemen wij de volgende meldensweeidige puntjes, die niefc ail rn menige onzer vorige nieuws-tijdiagen bcvestigei , macr ook typische bijsonderheden bsv.itten, die onze lezers wa&rschijnlijk aange^aam zullen zijn : Ha! werd bezet op vrjjdag 21 Oogst. De vijand maakte zich,meester van statie en stadhuis, waar hij lin als meester regeei't. DageîijliS m- -eten zes inwoaers, gekosou on-der de 4-«temmers, zich als gijzelaars, op 't stadhuis beviiid": . Lang^n tijd was de s'ad de z-.tel vj.tï don Duitschen generalen Piaf. Gêdrronde zes dagen trokken 400 tôt 500 dui -;.d man, djoor fiai, op weg naar FraJtikri.iK, naar Pari;-" ! Naar Parijs ! Sem-mig.' dutsen meendèn ais zij de «rno de Paris» , i onze siacf doovii'okken, zich op eenige uren van -l'Y. ikriijk's hootdstad »o bevinden î I^ler ao»i de cv,no Uvin na de andere door onze stad. Op 't meerendeel lazen -ndj in krijt in Duitsche taal : « Naar Parijs ! Naar Londen ! Naar Sint-Peters-burg ! » Op andere : Willem II, koning van Proisen, keizer van Duitschland, Keizer van Europa ! Ziedaar de hooveerdige heersêhzuohfc der Duitsche barbaren ! Nog andere treinen ston-den vol caricaturen, Franki-ijk( de fra.nsche soldaten en de Republiek in 't belachelijke trekkend ; achteraan een dezer treinen hing eene stroopop in fransche soldaat. gekleed 1 1 Na de oprukkende troepen kwamen de soldaten der Landsturm : deze, meest mannen van 40 tôt 50 jaar, verlangen den oorlog niet, ze vreezen hem en denken tegen Kerstmis te mogen naar huis keeren ; 't meerendeel hebben geen betrouwen in den einduitslag en zeggen dat Duitschland vioet verliezen ! Op hunnen doortocht namen ze hier en daar, zooals overal ten andere, 't eene en 't andere meê, wat hun 't grijpen weerd was : de sclioonste stukken uit koeien en zwijnen gesneden en 't overige latçn liggen ; eet-waren genomea zonder betalen enz. enz._ Sommige boerkens vonden een eenvoudig, doch niet welriekend middel uit om hunne koeien en zwijnen te behouden ; ze best-reken hunne diertjes met .... met .... 't gene die zelfde diertjes laten vallen ; de lekkere Duitschers staken den neus op en, tôt groote voldoening van den eigenaar, weigerden met afkeer deze beesten mede te nemen ! De in- • woners moesten op hunne lionden waken; daar de Saksers er op verlekkerd zijn : menige Halsche hond deed de reis naar Frankrijk mede in de maag der Duitsche soldaten. Zij behingen de rnuren der stad met pro-clamatiën, hunne overwinneingen vermel-dende, doch de bevolking lachte er meê. In den winkel « Delhaize » hebben ze al de , eétwaren meêgenomen en naar ... Duitsch-' land gezonden ! In de kerk hebben ze ailes wat weerde heeft opgmomen, waarom î ! 't Meerendeel kunnen geen priesters zien : ze rîepen den onderpastoor : « zwarten dui-! vel » na 1 In een huis waar ze logeerden • bevuilden zij die processiekleeren, die gereed .lagen, daar de groote processie weldra oj: St. Rochusparochie moest uitgaan ; 't i.' schandalig wat ze er meê uitgerickt hebben ■ eene eerlijke pen weigert zulke daden te be-schrijven 1 Wij zagen ook treinen voorbijtrekken met Fransche en Engelsche krijgsgevangenen ge • laden : 't Was ons verboden ze toe te juichen • maar toch dedenw'het : uit ons huis wuifden ; we met Belgisclis vaandelkcns : ze zagen hei en toeantwoordaen. oiim huldeb.-t-ooging n [ 't Werd ons vrerboden eten of drinken aan ) de ongelukkigen te dragen ! In liai zijn de | Duitschers veel hatelijkor dan in Brussel ' Eene vrouw kreeg 100 mark boet ; zie-hier waarom : ze keek op 'nen zekeren mor-i gen naar de voorbijtrekkende Diùtschers 't gene haar door 'nen officier verboden werd. Ze had 't ongeluk eenige minuten i daarna nogaâaals het hoofd buiten te steken, , en daar stond de zelfde officier nog op den r uitkijk en gaf haar die boete ! Reklameeren aan den commandant helpt niet. «'t Is oorlog, en iedereen moet er door lijden », zegt hij. «Wij zullen België op water en brood zetten » voegt. die vriendelijke Pruis crbij I In Het Volk werd gemeld dat de Belgen loeomot.ieven op verscliillige lijnen gelan-ceerd hebben, ten einde deze te versperren : In Halle ook zijn die onverwachte bezoekers toegekomen : eene locomotief is op de lijn naar Brussel voorbij Hal, tegen Buysinghen op 'nen duitschen trein gebot«t ; beiden zijn omgekanteld, gedeeltelijk de spoorbaan bo-lemmerend : jammer dat een spoor vrij bleef. Ook de lijnen naar Enghien en Mons zijn belemmerd, door twee Belgische machienen en eenige wagons met aile soorten van bucht geladen, en die op 50 meter van cle plaats waar beido lijnen samer. komen, omgakan-teld zijn ! IToe zijn die welkome gasten (voor de Duitschers natuurlijk) daar ge komen? Da.t is voor de Hallenaars nu nog een mys-terie, doch dat ze tevreden waren, dit hoeft niet gezegd ! Doch ... de gevolgen ervan voor Halle î Onverwacht, onverdïend, illogiek, maar .... echt Duitsch ! Zaterdagvoormiddag werd, op bevel van den plaatselijken commandant, eene procla-matie uitgeplakt, waarop hij de bevolking vorantwoordelijk stelt voor 't gene voorge-vallen was en liaar verwittigde dat, bij 't eerste feit, tegen ele spoorbaan rond Hal gebeurende, de stad zou gebonibardeexd worden ! Denzelfden namiddag kwam in Hal toe : eene machien op 'nen automobiel ge-monteerd, bevattende napthe. Dit machien werd vôôr het stadhuis geplaatst ! Waarom? Een pruisische officier, dronken zijtide, ver-klaarde dat dit machien diende om de liuizen te besproeien, die men in brandsteken wiidc. Wat is daar van waar? Dit b-vestigt toch 't gene men over Dendermonde gesclireven heett. Deze proclamatie lozende, en dit machien ziemde toekomen, trokken ai de in woners die in de Vlaanderen bloedvcrwanten hadden er van onder, en al de anderen maakten lmn pakje gerced om op 't eerste gevaar te viuchten. Bloclile onsland welliaast gezuiverd worden van dat gehate g puis. In de sti'eeSi van Geeramisbefgeii. Vijandelijke afdeeïir.geii hebben de spoorlijnen doen springen te He melveer-degem, Ideghem, Nlnove, Santbergen, enz. Maandagavond verlioten zij de slreek, doch dinsdagmorgen keorde een groop terug en deed rond 7 ure de ijzerenweg-brug springen over don Dender, te Over-bcelaere, aida-, voor gerui-men tijd aile gcmeenscliap afsnljdende tussehen Gent ou Charleroi. <■ Laleid der iiiiische soldalea. Verscheidene dagbladschrijvers, waar-onder Amerikaners, hebben in het hos-pitaal van Wetteren uit den mond van twee gekwetste Aalstenaars volgende ver-klaringen vernomen : I. « Zondagmorgen gedwongen zijnde mîjii huis te ontvluchten, was ik eene sclmil-plaats gaan zoeken bij de zuster mijner vrouw. De Duitschers, die ik zag komen, vcrdeelden zich in twee rangen voor ele woning. Na de deur met liunne kolven te hebben ingebeukt, drongen zij binnen. Zij verzamelden tafel en stoelen en stalcen er het vuur aan ; wij hadden juist den tijd in den kelder te viuchten. De Duitschers mij ontdekt hebbende, dwongen mij met kolfsiagen den kelder te verlaten en door het vuur te gaan. Daarna wierpen ze mij ten gronde, gaven mij een kolfslag op het hoofd en een bajonnetsteck dwars door de bil. Niettegenstaande deze wonde deden zij mij door hunne rangen gaan en dienden mij kolfslagen op den rug toe ten einde mij sneller te doen gaan. Aan niijne zijde waren er 17 of 18 personen. Zij plaats ten ons allen voor hunne rangen, ons met hunne revolvers bedreigende, eî? riepen dat zij ons hunne verliezen te Aalst gingen betaald zetten. Wij moesten dien troep volgen tôt voor het front. Van zoo-dra liet gevecht begon wierpen wij ons ten gronde maar zij verpliclitten ons op te staan. Op een gegeven oogenblile, toen de Duitschers verplicht waren te wijken, konden wij langs de aanpaleffl.de straten ontsnappen. (Get.) « Leopold DE MAN, » Hovenierstr., 90, Aalst. » II. ! De aankomst der Duitschers vernomen hebbende, had ik eene schuilplaaits op mijnen zolder gczoçlit. Ik zag ze als scherpschuttcrs ele stad binnenrulcken. Ze ■ beukten de deur mijner woning in, namen mij en wierpen mij op straat. Voor mij ne 1 deur lag een duitsch lijk uitgestrckj:. Enkele minuten later kreeg ik eeh bajon-netsteek in het been. Gedurende dien tijd verspreidden zij naphte in mijne woning en staken er het vuur aan. Mijn zoo'n wierpen zij op straat en ik werd naar het front hunner troepen geleid. Tôt nu toe weet ik niets over het lot mijns zoons. (Get.) MEULEBROEGK Frans, 62, Drie Sleutelstraat, Aalst. IN DE VLAANBERS. Het trelnverkeer tussehen Gaat es Âîitwerpsn onderbroken. — 3s t03-stand blijft opperbest in ens laad, — Ds jongess van Baornlk- — Een onderlioufi met den laser huryemsester van Bsnci8rmonde, - Krlisgsvan-Benen- — Gsen treîns. maar toch naar Gsnt. — Onversclirokksn vadorlan-ilers.Toen wij gis ter, _ ;morgen, în de statie Gent-Dampoort lcwamen, werd ons gemeld dat aile treinverkecr met Antwerpen onderbroken was. Waarom? Niemand kon het ons zeggen. Wat nu gedaan? Wc moeten toch in-gelicht zijn over elen toestand rond Antwerpen. Daar is de trein voor Eecloo-. Brugge. Daarop. In Eelcioo veranderd en om 8.12 op wcg naar Selzaete tôt in Moer-beke-Waes. In elke statie overal liet-zelfde : geen treins naar Antwerpen, zelfs Meehelen-Terneuzen loopt niet meer. Wat mag er nu toch gébeurd zijn? De Duitschers over ele Sfehelde, het Land van Waes binnen gedrongen? Op al ele reizigers drukt die vrees. Te Moerbeke-Waes koint een trein van Lokeren binnen. De tareinbedienden stellen ons geruSt : in plaats van over de Sobolde te geraken, zijn de DUITSCHERS rond Dendermonde ACHTERU1T GEWOR-PEN.Bravo 1 Om 10 ure geraken wij hier weg, rijdeïî tôt S. Gillis-Waes, waar we kwaart vôôr 11 ure aankomen. De trein Ternouzcn-Mechelen loopt niet alleen tôt S. Niklaas, maar zelfs tôt Temsche en Puers. Daar kornt hij uit Holland aange toomel en enkele minuten over -11 ure stappenwij af te S. Niklaas. Om 12 ure is or een trein uit Gent voor Antwerpen. We kunnen toch zooverniet meer gaan. Het is ovérigens onnoodig, want hier in ele omgeving kunnen wc ons zeer goed over den toestand inliehten*. B8 te stand oppjrîjsst- Dit vernemen wij uit vaste bronnen t Heel den nacht hoorde men te Sint-Niklaas kai ongebuldor. Te Dendermonde probeerden de Duitschers viermaal over de Schelde te géra-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods