Het volk: antisocialistisch dagblad

1544 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 April. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jh3cz33x48/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fier-cn-TwinligsIe Jaar, • 1 92 Godsdieasl - Hatsgezln - Elgendom Biasdag, 21 Aprii 1914 Allo briefmsseîingen vracht-<Tij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever voor de naaml. ma&tsch. « Drukkerij Het Volk », Heersteeg, n° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston. Bossuyt, Oilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-feant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijît !n: Dp aile postkantoren aan 10 fr<i ■ jaar. Zes maanden fr. 5.00»' ie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. ?rijs volgens tarief. Voorop t® :.alen. Rechterlijke herstelling, 2 fr»' ? regel. Ongeteekende 'brieven wordeiï .veigerd. _ 'ELlîFOON N° 137, Gent. "^/ersclîiï|iît G maa! per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL Fabrieksziekeakassen. In bctrek met het wetsontwerp op de verplichtende ziekte- en invaliditeitsver-zekering, werd erzeer veel gesproken over de ziekenkassen in fabrieken en werk-hnizen, en over den dwang welke de politielce werkgevers op hun werkvolk touden kunnen uitoefenen. Inderdaad, door de voorschriften der svet zou het lidmaatschap in eene ziekcn-beurs onvcrmijdelijk te pas komen bij de ^_aarwaar9ing van een werkman, daar hij îene kaart van eene ziekenbeurs of gewestelijken raad aan zijn patroon zou aiocten overhandigen. Toen wij dit vroeger inbrachten als eene Jer ergste bezwaren tegen 't verplichts-spel, werd ons door de verpliclitingsge-iinden toegeroepen : Maar de werkmen-schen zuilen veel vrijer zijn daar vroeger, want het wordt den fabrikanten verboden îabrieksziekenbeurzen te behouden of in te richten. Ons antwoord daarop was dat de fabrilcanten, al kregen zij inderdaad dat verbod, nog gelegenheid genoeg zou-den vinden te dwingen tôt lidmaatschap in de politieke-fabrikanten ziekenbeurs. Nu blijkt het echter uit 't verslag van den heer Versteylen, dat er hoegenaamd geen sprake kan van zijn, het inrichten van fabrieksziekenbeurzen te verbieden Lecst, werkmenschen envrienden verplich-tingsgezinden, wat de heer Versteylen daarover in zijn verslag schrijît ! We ne-men de brok zooals ze draait en waait : » Op strafïe van boete mag het hoofd » van onderneming den verzelcerden niet » verplichten deel uit te maken van eene » bepaalde inutualiteit, noch hem be-» zich aan te sluiten bij die welke hij verkiest. » Sommige leden vm de Commissie » stelden voor, aan het hoofd van onder-» neming zelfs te verbieden mutualiteiten » in zijne fabriek of werkplaats tôt stand » te brengen. » Tôt dit voorsiel trad de meerderheid niet » ioe ; het is waarlijk > dat men bij dejggtfH » van JuamhéH » mocnt men in eene aigemeene wet, » welke in zekere mate moet bijdragen tôt » den socialen vrede, onderscheidene klas-»1îen van personen in zake van sociale » voorzorg buiten de gemeene wet te » sluiten. » De beginselen der wet steunen op de » vrije verbreiding der denkbeelden van » solidariteit en voorzorg, en nu zou men, » onder voorwendsel van mogelijk mis-» bruik, zelfs diegenen uitsluiten, welke » het best in staat zijn te voldoen aan » de vereischten om de mutualiteit bloei-» end te maken : gelijkheid van risico's, » gemaklcelijke bepaling van de bijdragen, » gelijke vergoedingen ; het zijn deze » vereenigingen die den verbeterden vorm » van de mutualiteit onder de aange-» slotenen van eenzelfde beroep kunnen » tôt stand brengen. » Onder voorwendsel dat de patroon i> gebruik of misbruik kon maken van zijn » invloed, zou men de werkgezellen eener » zelfde onderneming, aan de vakmannen » van eenzelfde beroep verbieden dat zij » de vriendschapsbanden, die hen tôt » meerder welstand van allen vereenigen, » nauwer zouden toehalen tôt vrijwaring » en verdediging van gemeenschappelijke » belangen. » Ziedaarl Verre de fabrieksziekenbeurzen te verbieden, wordt de loftrompet ter hunner eere geblazen, en stelt men ze zelfs voor als de beste vorm van onderlingen bijstand, iets wat door de ondervinding ten stelligste wordt tegengesproken. Inderdaad, de eene fabrieksziekenltas na de andere valt uiteen, in hoofdzaak omdat zij op dwang en verplichtende deelname steunen. Maar dit is nu buiten kwestie. Wat we vroeger beweerden, wordt nu door de verplichtingsgezinden zelf bewe^en : Poli-tieke patroonsdwang moet een noodzake-lijk gevolg der verplichtingswet wezen. Muitenmndscne m\m EENE BIJGELEGDE MOEILIJKHEID Onze lezers zuilen zich herinneren da het 99e duitsche infanterieregiment u: de clzasser stad Zabern moest verwijder< worden, om den wille van erge moeilijk heden tussclicn twee ofiicieren en de bur gerij. De moeilijkheid schijnt thans bijge legd, want lict volgcnde wordt gcmeld : Het 99e regiment is na 4 % maandci afweziglieid in zijn oud garnizoen Zabcri teruggekeerd. Halfambtclijk wordt ge meld dat, nu de processen die uit de ge bcurtenissen van November en Decembe: H. waren voortgekomcn, afgehaneld ziji en een nieuw règlement over het optreder der militaire macht is uitgevaarcigd, c: geen reden meer bestond het oude garni toen uit Zabern weg te laten, te meer wij de neringdoende bevolking van het stadji daardoor aanzienlijke schade leed. De twee ol'ficieren, die indcrtijd dei sneesten aanstoot hebben gegeven, keerer echter niet met het regiment terug. Lui tenant von Forster is inmiddels naarBrom berg, kolonel van Reuter naar Frankforl 3/d. Oder overgeplaatst. HET MÏBDEN-EUEOPEESCH DRIEVER30ND Di San Giuliano, van Italie, en Berch told, van Oostcnrijk, hebben te Albazis een onderhoud gehad van meer dan twee nren. 's Nâmiddags zijn de besprekingen waaraan de Oostenrîjksclic gezant. te Rome, j.'c Ualiaap.£eke gezant te $&»<> <<?j! en graaf Fcrgach dtvlJ.cmon, vooi,. Beitle ministers hebbe,; aan von . ai-man:i Holhveg, den Duit_sciien rijkskaiise-iier, het voJgende telegrarn . gezohdçn : In onze àcsprekinçen over aile vils belaiuj inboezemendc aetngdegchheden hebhcn wij opnicuw .de vol!:ofncn censgczindJiPtd■ der irie vetbonden mogendhed'en vastgesteld. Wij zenden u de betuiging van onze op-techle vriendschap. ONWARE ONTHULLINGEN. Befrekkelijk Home-Rule voor Ierland hebben de Unionjs'ten der Ulstcrstreek zoogenaanidc onthullingen gedaan ovei een loniploot dat deer de engelsche regcerir.g tegen de Ulstcranen zou gesmeed iijiî. Naar aanleiding van de ontliullingon, dcor de IJnionisten von IJIstcr gedaan in ïal'.e <'e maalregclen die de regeering in 't schild voerde om de beweging le siui-Jen, heeft Ilarold Baker, de onder-minister van oorlog, gistervaond in eene rede te Conventry gezegd : «De verkla-ring, door den Unionistischen raad van UJster openbaar gemaakt over het ?QO- genaamd « lcomploot der regeering », w; het papier, waarop het geschreven is, ni-waard.» Er is geen woord van waar. Het is nie dan eene herhaling van de verzinsels, d in het Lagerhuis al zijn tegengesprokei De bewering dat het lcomplot heimelij was gesmeed met medewerking van dr hooge officieren, die zich tôt werktuigc van een afschuwelijk plan zouden hebbe verlaagd, is. een opzettelijk verzinsel o: het misbruik, dat de Tories van het legi hebben willen maken, te bemantelen. » ENGELSCH LOYALISM. Uit Montréal, in Kanada, een cngelsc Kroonland, wordt van de engelsche pei gemeld : De luitenant-gouverneur van Manitob; de burgemeester van Winnipeg en andei overheden hebben geweigerd een kath( liek banket bij te wonen, waarop de hei dronk aan den Paus kwam vôôr den hei dronk aan den koning. Mgr Langevin, aartsbisschop, ondei vraagd, zegdc : ik ben den koning trouv doch de Paus komt eerst. Om moeilijkheden te voorkomen wer eerst God save thé King gezongen e daarna kwam de heildronlc aan den Pau: die aan den koning bleef achterweg. Mgr Langevin zegde in den loop va het banket, dat niemand het recht had va te twijfelen aan de trouw der katholieke aaji den koning, die in zijn eed bij d krqning de voor katholieken beleedigend wo orden had* weggela Len. De feestrodcii^ar, Mgr Fallon, zegde da ;.i{, (iie aan de kallïoTieken eene les va loyatisme \yilden geven, wat laat kwa îûen, vooral nu een protestant, sir Edwar Carson, het Rijk naar den afgrond wild voeren. taà âtLEs itàrè HET INTERNATIONAAL POSTWIS SELVERKEER. ■— Spanje was tôt dus verre het eenige Iand in Europa met het welk geen pcstwissels konden wordei geruild. Geldverzendingen van en naa Spanje moes'e.i gescliieden door beinidde ling van bankea of door middel van onder oinslag gesloten bankpapier, wat natuur lijk zeer schadelijk was bij het uitwisselen Na jarenlang klagen komt nu toch eei einde aan dien achterlijken toestand ei op het postkongres dat in Septeinber a. s te Madrid bijeenkomt, zal Spanje ziji aansluiling bij het internationaal post wisselverkeer melden, zoodat eerlang di verkeer met Spanje een aanvang za î unnen nemen. De Spaansche hande! za daarbij gvoot voordeel oiidervindeii. KIPPENPLAAG. — Slecht nieuws voc de « kiekenfretters ■>. Uit de streek va Londerzeel en Heyst-op-den-Berg kon het bericht toe, dat de kippenplaag, waa van verleden jaar reeds zoo zeer geklaag werd, verwoed heerscht onder 't gevedei volk. De kiekens vallen dood als vliegc in den Herfst. Op een broedsel van 1( kan men er ternauwernood 20 in lève houden. Het kwaad zit in 't ei en alleen groo middelen, afbraak en ontsmetting ve lcippenhokken en fôkgerief, diep omplo gen en ontsmetten.van den grond kunne heil aanbrengen. DE ENGELSCHE BLADEN hebben c suffragettes thans terecht den naam va « wilde wijven » gegeven. DE HOLLANDSCHE SOLDATEN m< gen zich in het vervolg op 's Rijks koste laten knippen en scheren. ALLES. — Drankbestrijding. — Zooa wij reeds mededeelden wordt er te Ron van 22 tôt 26 dezer maand een Wede landsche vergadering gehouden door c katholieke drankbestrijders. Z. H. de Paus zal deze vergadering speciaal verhoor ontvangen. Zondagavond vertrokken van Bruss 35 belgische en 48 Nederlandsche afg vaardigden, welke groep te Bazel versterl wordt door ongeveer 40 Duitschers. Uit aile landen der wereld komen flinl groepen, zelfs uit Canada 5 personen, < die groote vergadering, die een nieu^ kruistocht zal openen tegen de vrees lijken plaag der dronkenschap. TE ST. PIETER is in een groot ce: versteende, voorhistorische schildpad g vonden, ter lengte van 1.25 M. C®ngonS®Hws. DE AAN ST A AND E VERTREKKEN. Zuilen zich insgelijks inschepen op ! April, ten 10 uur 's naorgens, aan boo van koloniën (twe ■jteert, territoriale l iuitenant bij de ope-- >. niaclit (1° vertrek Wilmet, territoriale a ;ent Ie klas (3 e vertre Kisler, d. (3e verti- k), naar Tanganyik Moëro(Katanga) ; B suzin, klerk Ie kl (2e vertrek) ; Eouma, werktoezichter (5e v. Blommaert, id., (4e vertrek) ; Leemar werkhuisoverste (3e vertrek» ; Van Hoe id., (4°vertrek) ; Michiels, id. (4e vertrek en Charlier, baanlegger (2e vertrek). M.M. Einiel Delccsimune (7 e vertrek) < Renier Delcommune, ingenieur. NAAR KATANGA. Met de stoomboot Walmar Castle, c 18 dezer, uit South&mpton naar Kaapstac M.M. Dominique Van Eetveld, machinis stoker ; V. Van Cininkxloo, paswerker-mo: teerder ; J. De Koker; id. ; O. Van de Sompt id. M. Félix Bogaert, figent van de Mercanti Anversoise, te Elisabet.hstad, vertrekt c 30 April, met de t.t' omboot Prinz llega zijne vrouw zal heni vergezellen. Voor het ministerie van koloniën, insgclijl op 30 April, te Antv.'erpen, naar Katang via Kaapstad : M. Venas, eerste onder-officier bij c openb. macht (2e vertrek), met zijne vrow en M. Overlaet, klerk, eerse klas (2e vertrek AMBTENAARS. — Volgens eene stati tiek zijn er in Congo 3307 Belgen, waarond) 2589 ambtenaars, het zij 78 t. h. De koning heeft een besluit geteekem waarbij de uniformen der ambtenaars eenif wijzigingen ondergaan. De witte blijven bestsian en de borduurse zuilen vereenvoudigd worden. De officieren der e penbare macht zulle echter in Europa het laken dragen. De aigemeene gouverneur kan echte voor de minder wari ie streken zekere wi zigingen toelaten. CAOUTCHOUC. Ziehier de lading c ? mtçhouc. aangekome met de stoomboot Sftsabethville : MM. Bunge en 0° (< '^at'ina).. 9,000 kilc IHinge en C° ' _ika)... 2,100 » MM. Bunge en Cc t ^vninièi'e) 2,600 » MM.BtingeenC0 (• .Sl cts-Ld.es) 7,000 » MM. Bunge en C° (lii ertropi- cal) 4,200 » MM. Bunge enC0.., 1,600 » Soc. Col. Anv. (Commi'-re).... 14,800 » Soc. Côl. Anv. (C° du Casai).. 19,900 » Ci'édit Colonial et Coi imercial - anc. Ij. en W. Van '.le Velde (Crevelde) 6,300 » Comp. Col. fr.-b° (Ch. Dethier) (American Congo Cy) 6,800 » MM. W. Mallincicrodt en C° 4,500 » MM. Willaèrt frères 5,500 » Te sarnen 84,300 kilo COPAï.-GOM. Soc. Colon. Anveis. (1 , Congo) 140,500 kilo Soc. Colon. Anvers. (Lomami) 0,800 » MM. Bunge en C° (Co.j'iina).. 15,000 » MM. Bunge en C° (Fomùnière) 6,600 » MM. Bunge en C° (C" Congo belge) 36,700 » Cr. Col. et Com. anc. L. » W. Van de Velde (S. A.) (Com- fina) 81,000 » Comp. Col. fr.-be (Ch. Dethier) (American Congo Cy) 65,600 » Comptoir d'Irebu.......... 14,500 » MM. E. Vftil de PutteeiiC®. .. 9,900 » Te sarnen 870.000 kilo Arbdidersbeweging. BELGISCH HOUTBEWERKERSVEB BOND. Hier eenige inlichtingen aangaande d uitgaven van het verloopen jaar. Aan werkstalcingen werd fr. 6102,9 uitgegeven, en aan werkloozensteun fi 11588.81. De ontvangsten zijn in 1913 gewees van fr. 36564,32. Hoeveel daarvan nog i kas is, zuilen de afgevaardigden verneme op de Bondsvergadering te Eekloo. De aangesloten vereenigingen hebbe in hunne plaatselijke kassen een vermoge van rond de 30.000 fr. Gent staat aan he hoofd onder dit opzicht. Enkele kleine vereenigingen hebbe moeilijk kunnen volgen. Daar is eenig 1< verlies geweest. In de groote vereenigingen integendei is er in 't algemeen vooruitgang waar t nemen. Brugge heeft flink gewerkt. Verlede jaar vermeerderde 't ledental daar met 51 Op de bondsvergadering moet vooi namelijk onderzocht worden, op welk wijze de plaatselijke vereenigingen kunne worden versterkt, waar nieuwe vereen gingen kunnen worden gesticlit. De krisis is thans wat achter den ru; 't is bijgevolg nu de tijd om ernstig aan d versterking van het Verbond te denken. EEN REFERENDUM DER ITALIAAÎ SCHE SPOORWEGARBEIDERS. Ziehier de formule aan al de leden va den bond door de Federatie der IJzerei wegmannen toegestuurd, betrefïende d toegevingen door de regeering gcdaai Vier vragen zijn gesteld : 1. Zijt gij van meening dat ingezie ailes wat wij u hebben onder de ooge gebrac ht, het mogelijk is aan de verklarii gen der regeering vertrouwen te hechten 2. Zijt gij van meening dat men c vreedzame werking kan voortzetten onde: nomen met het doel de spoedigst mogi lijke voldoening der verkregen beloîte te verkrijgen? 3. Zijt gij van meening dat in gcv; vaT3 y crwernipg d-r twee voora^gaanc ue ri' ipTTc àttes'aîs ee voorsteilen, de werksiaking moet uitgi roepen worden? 4. Zoo gij de werkstaking verwerp WETGEVENDE KIEZINGEfl. Bij koninklijk besluit van 17 Apr worden de kiescolleges der arrondiss< menten, belioorende tôt de provincië Oost-Vlaanderen, Henegouw, Luik e Limburg (tweede reeks) bijeengeroepe tegen zondag 24 Mei aanstaande, tussche 8 uur 's morgens en 1 uur 's namiddag: ten einde ieder het getal volksverteger woordigers, opgegeven in den bij di besluit behoorenden staat, te verkiezen. De candidaten moeten vôôr zondag 1 Mei voorgesteld zijn. De voor'dracht moe door ten minste honderd kiezers onde] teekend zijn. De voorzitler van het hoofdbure< der verkiezing zal door een, uiterlijk o; maandag 4 Mei afgelcondigd bericht, d plaats, dagen en uren doen kenner waarop hij de candidaatstellingen ei aanduidingen van getuigen zal ontvanger Zoo, in een ofmeer arrondissementen slechts een enkele lijst van candidatei voorgesteld is, of zoo, verschillende lijstei regelmatig voorgesteld zijnde, het alge heel getal der candadaten-titelvoerendei en dit der candidaten-plaatsvervangers te zamen, het getal te begeven werkelij] mandaten niet overtreft, zal het hoofd bureel, onmiddellijk na verloop van he tijdsbestek, gesteld voor de bepaald vaststelling der candidatenlijsten over gaan tôt de uiloeping der verkozenen en desgevallende, tôt de aanduiding de plaatsvervangers, zal de bij artikel 1 vai dit besluit bevolen vergadering, hetzi van het college der kiezers geen plaat: hebben. ■ H—eaapgr. -LM— ni in Een dag in de;: Gcntsclien Onderlingen Bijsland Zondag was het een bewogen dag voo: de ziekenbeurs Volksliefde van Gent. 's Morgens waren een 30tal jongelingei bijeen om de propaganda te regclen. Met de noodige strijdmaterialen voor zien, zuilen zij in de wederzijdsche jeugd vereenigingen de nog niet aangesloter jongelingen tôt den onderlingen bijstanc brengen, niet door dwang maar dooi overtuiging. 's Namiddags te 3 ure begon de vergade ring der vrouwenafdeeling, voorgezeter door de onvermoeibare mutualiste Virginie Broeckaert. De voorzitter van Volkslie/dt sprak eenige woorden over de propaganda gaf uitlegging over de drijmaandelijkschï rekening en meende van nu af te mogei: verzekeren dat de eenmaking zelfs var yrouw- en mannenziekenbeurzen als ge- welke is dan de werking waaraan gij de voorkeur geeft? De antwoorden moeten met ja of neen gegeven worden. DE LABOUR-PARTI J in ZUID-AFRIKA. De Labour-partij heeft in den Provin-cialen Raad van Transvaal bij de laatste kiezingen de meerderheid verkregen, maar wijl bij samenstelling van den Uitvoeren-den Raad der provincië, bestaande uit vier raadsleden, benevens den beheerder, het stelsel van evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast, heeft de Labour-partij in dezen Ùitvoerenden Raad slechts recht op twee zetels ; zij zou dus hier in de min-derheid blijven. Verleden week had de verkiezing van de leden van den Uitvoerenden Raad plaats. Gekozen werden de natio-nalisten Schalk Burger en Pienaar en de arbeidersafgevaardigden Lucas en Ware. Deze beiden echter weigerden de benoe-ming te aanvaarden, daar zij toch in de minderheid zouden zijn. Er zal dus voor deze openstaande plaatsen eene nieuwe kiezing moeten plaats hebben. Intusschen begint de arbeidersmeerder-heid in den Pi'ovincialen Raad al op te treden. Met 22 tegen 19 stemmen werd be-sloten bij het Unie-parlement aan te dringen op uitbreiding van den steminings-tijd op kiezingsdagen en op afschafïing van het meervoudig kiesrecht. DE STEENGRAVERS VAN SPRIMONT zijn nu reeds met 1100 in staking. Tôt hiertoe hadden nog geen ondcrhandelingen plaats, waaruit men wel zou mogen be-sluiten dat de werkgevers zinnens blijven het nieuw loontarief staande te houden. 'T CONGRES DER FRANSCHE 1JZERENWEGMANNEN werd vrijdag, zaterdag en zondag te Parijs gehouden. Een onderhoud had plaats in het ministerie van openbare werken met den heer hooîdminister, die verbetering beloofde. TE ROME, BOLOGNE, NAPELS EN MODENE, in Italie, 'zim de werkers en wcri-stcrs def uu ,cil-/-uauu 1 ^ p y> -r.r staatstabakfabrieken sinds zatiles, haar werkstaking. Meetingen werden gfe\iyâM5i), doch zonder woelige betoogingen. Iukt mag aanschouwd worden. Dit îs vooral hier aan te danken dat mannen en vrouwen elle afzonderlijk hunne leden be-sturen. Na het afhandelen der onderschei-den punten van de dagorde werd een tombola afgeloot. De talrijke aanwezigen gingen vervol-gens uiteen, met het vastberaden gedacht al hunne kennissen tôt den onderlingen bijstand te brengen, door overtuiging, uit vrijen wil. Te 4 ure begon de majmenvergadering in 't lolcaal St-Jozef. Stampvol was de ruime zaal, beneden en boven. Verslagen en rekeningen werden goedgekeurd. De verloopen drij maanden gaven 175 leden meer, zoodat wij nu bijna 5000 leden tellen. De Herverzeke-ringskas van Volksliefde heeft. de wettige erkenning bekomen. Dankbetuigingen werden gestemd aan M. Dubois, aigemeene bestuurder bij het Ministerie van Arbeid. Als redenaar trad op : Philiep De Mun-nynck, toegevoegd volksvertcgenv>oor-diger. Wat prachtige, machtige sprclcer. 't Ging over de plichten der jongelingen tegenover hunne ouders, wat onnoembare diefstal het is voor een jongeling, van zijn loon achter te houden, wat vcrschrikkelijk euveldaad, de vaders die de spreuk toe-passen : « Mijn vrouw zorgt voor den pot, En ik zorge voor den krot. » Hoe de werkmansstand zich vcrhefîcn en opbeuren moet, eerst en vooral door 't volbrengen der mutueele plichten,' elkander steunen, uit v. are broederliike liefde, eene deugd welke onmogelijk op bevel van den Staat kan bcoefend worden. Langdurig gejuich der waarlijk getroffcn aanhoorders dankten den volksredenaar, en met klank werd deze dagorde algemeen gestemd : Aan koofdminisler baron de Jbroque-ville,Aan de heer en Ministers, Aan de heeren Welgevers. Mijnheeren, Volksliefde, de gentsche christen maat» schappij van onderlingen bijstand, bijna 5000 leden tellende ; In aigemeene vergadering gehoord da redevoering van toegevoegd volksvcr-tegenwoordiger, Philiep De Munnynck ; Bekrachtigt met klemmenden aan-drang hare vorige zienswijze ; Verhoopt van de Regeering en de Wet-, gevers verbetering voor het ouderdoins-pensioen ; Verzet zich als één man 't is gelijk tegen welk stelsel van verplichtende ziekte- en invaliditeitsverzekering ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods