Het volk: antisocialistisch dagblad

548 0
29 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g15t72944h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-cn-TwinligsIe km Dinsdag, 2(J September 191 HET VOLK Aile bricîwisselingen vrachtvrij tczcndenaai Aug. Van Iscghem, uitgever voor de naaml inaatsch. « Drukkcrij Het Volk • Meeisteeg d* 16, Gcnt. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt GildederAmbacliten,Kortrijk.TELEFOON522 Bureel van Antwerpen, Brabant. en Limburg Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuvet : CHRISTEN WERKMAN SBLAD » . VERSCHIJNT 6 MÂAL PER WEEK. - 2 CENTIEMES HET MIME i GODSDIENST — HUîSGEZiN — EIGENDOM Men schrijft In: Op aile postkantoren aan 10 fr. perjaar. Zel maandeu fr. 5.00. Dric maanden îr. 2.50. Aankondigingen. | Prijs volgens tarief. Voorop tebetalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. pcr regel. Ongeteekende brieven worden gcweigerd TELEFOON N° 137, Cent. Officieele Mededeelingen IH BELGIE. DE DUiïSCHERS ACHTERUITGESLACEN. Antwerpen, zondag, 10 ure ,s avonds. Gister, zaterdag, werd cene duitsche troepenaîdeeling, bestaande uit eene brigade voetvolk, twee regimenten ruiterij en zes batterijen, waarbij twee zware stukken, in zljnen tocht van Brussel naar Dendermonde, langs Aalst, verrast. Op zijne frontlijn en zijne zijvleugels aangevalien hebben deze troepen zich, in wanorde, naar Assche teruggetrokken, tusschen de handen onzer soldaten talrijke gevangenen, gekwetsten en voorraadwagens latende. Heden, zondag, waarschijnlijk orn zich te wreken, over dit mislukken, werd Mechelen besehoten door kanonnen van groote draeht en belangrijke troepen hebben cene algemeene fceweging gemaakt, op onze frontlijn tusschen Mechelen en Aalst- De verschillige aanvallen der Duitschers bleven zonder uitwerksel. Langs Aalst in onze ruiterijafdeeling er in gelukt, den duitschen linkervleugel aan te valien. In 't kort, de aanval der Duitschers is mislukt en onze troepen hebben zonder moeite hunna veroverde steilingen kunnen behouden. FIIAHKRUK. DE DUITSCHERS WIJKEK OP GANSCH DE LIJN. De officieele mededeeling van drie ure namiddag meldt een merkbaren vooruitgang ') op den linkervleugel en on eene ?cer wîgestjeteta îron^^/AO îa<- v: ncinor in de» u.-.,;. —■■ >■ » beftàrvë"mogeii]ks op de lijn ,'in Samt-Miij">aar de vijaiia nog verMijtf, wérden de Duitschers krachtdadig teruggeworpen. rrn,v . Voor de Verbondenen is het dus een zeer goeden dag geweest. VERSGHEIDENE GEWELDIGE ÂANVÂLLEK. Bordeaux, 27 September, 20.45 ure. — OP ONZEN LINKERVLEUGEL: De strijd is voortgezet met gevoeligen vooruitgang voor ons, over een zeer uitgestrekt Iront tusschen de Oise en de Somme en ten noorden der Somme. Van de Oise tôt aan Reims, zeer geweldige duitsche aanvallen op verschillende punten, eenige zeifs met de bajonnet, allen afgesiagen. De verschanste fransche en duitsche lijnen zijn op verscheidene plaatsen maar eenige honderden meter van elkander verwijderd. OP HET CENTER: Van Reims tôt Soissons heeft de pruisische Waeht een geweldigen aanval beproefd, maar zij is teruggeworpen in de streek van Berru en Nogent-la-Besse. Van Souain tôt aan de Argonne, heeît de vijand gistermorgen met voordeel aangevalien, tusschen de baan Sommepy-Chalons en den spoorweg Ste Menehould-Vouziers. Tegen avond hebben onze troepen het verloren terrein teruggewonnen. Tusschen de Argonne en de Maas is de vijand werkeloos gçbieven. Op de hoogten der Maas, niets nieuws. In het zuiden der Woevre bezetten de Duitschers een îront dat loopt langs Saint-ftïlhiel en het noord-westen van Pont-à-Mousson. OP ONSEN RECHTERVLEUGEL: Lorreinen, Vogezen, Elzas, geen meldenswaardige wijziging. MEDEDEELING YÂM DEN RUSSISCHEN STAF. B® H&ssse&a bezetten Tas^ka- Petrogad, 27 Sept. — In de streek van Drous-Kamedy gingen de Russen, den 25e, «en gevechi aan tegen de Duitschers. Het Oostenrijksch leger trekt zich terug naar het Westen, de spoorwegcn gebrui-Kende leidend naar Krakau. Na twee regimenten « Ronwehd » verslagen te hebben, bezetten de Russen Turka, în de Karpathen. O© HissfeïïB*iJk©rss trekken af op Krakau. Petrogad, 27 Sept. — De Oostenrijksche troepen trekken in overhaasting aï naar Krakau. Zij lieten te Przemysl enkel een îlauw garnizoen dat zal trachten het zoolang mogelijk uit te houden. SU 'T GOSTEN. In Galicie omsingelt het garnizoen Przemysl nauwer en nauWer de kleine stad Medyka. sedert de ontruiming door de Oostenrijkers. Twee Eorten van Przemysl zonden reeds gevallen zijn. Het is niet min belangrijk aan te stippen dat de gevechten hernomen zijn op de Dostelljke Pruisische lijn, waar belangrijke troepenkrachten verzanield zijn, onder iiet bevel van generaal Rennenkampï. Een enkel feit houdt onze aandacht gaande, langs het Westen; nieuwstijdingen uit Rumenie gekomen schijnen aan te duiden dat de Rumeensche regeering er ernsiig nari denkt van Transylvanie te bezetten. Het is noodig, te dien einde, te herinneren, dat eene rumeensche afvaardiging terugkeert uit Roine en dat deze zich, bij haar terugkeer, voldaan verklaard heeft over baar bezoek. IERLANDS MEÊDOEN Uit Dublijn, de. hoofdstad van Ierland, Wordt aan den Times geschreven : Tocn de Hoofdminister enkele weken gelcdcn aan den burgemeesier van Dublijn zij:; inzicht te kennen gaf, in Dublijn eene groote meeting voor den oorlog te koïiien houden, antwoordde hem de heer burgemeester : « U zult U uwe groote ontvangst in Dublijn herinneren toen U de Home-Rule-Bill^ontwerp voor Ierlands zelstandigheid) kwaamt beloven. Die zal niets geweest zijn in verge! ijking met wat het wezen zal wanneer U komt nadat de Bill zal wet geworden zijn. » Sindsdien is de Bill wet geworden en verleden nacht is de voorzegging van den burgemeester heerlijk vervuld. Minister Asquith heeft gesmaakt wat nooit te voren aan een engelsch hoofdminister in Ierland is te beurt gevallen. Hij sprak van op een verhoog, dat tevens bezet was door de leiders der nationalistische Parlementspartij, den na-tionalistischen burgemeester van Dublijn, 's Konings gewestelijken vertegenwoor-diger of gouverneur, en tevens door af-gevaardigden der iersche Unionisten. Alieen van eene afdeeling der Nationaal- vrijwilligers lcwam een wanklank, doch zij die hem lieten hooren zijn slechts eene nietige minderheid zonder invloed; hun protest tegen de aanwerving voor den oorlog was des morgens door al de iersche bladen, zonder onderscheid, met vçracjiting afgekeurd. Zelfs deden 500 >atiop,nal-vriiwilligérs uit ejsejioewegmg j mtoatiuags^, ''rdV c.r met ucTjj dat. de »iiBër<ig zou gestoord worden door die enkélc protesteerders. Ee; uur vôôr het begin der meeting was de ronde zaal van Mansion-House stampvol en de burgemeestei moest in eene nevenzaal eene tweede meeting" inriehten. Miiiister Asquith, die heerlijk ontvangen werd, kwam stipt op 't uur 8. Hij seheen nogal vermoeid en sprak met eene zaehte stem, Aie in 't eerste moeilijk verstaan werd aan den overkant der zaal. Maar zijne toespraalc was bewonderenswaardig voor den vorm en de bewijsvoering. Trouw ontweek hij aile plaatselijke politiek. Slçcliis zinspeelde hij er eens op, dat hij de befangen van Ierland had getracht te dienen in de maat zijner krachten, en dit werd vurig toegejuieht. De huidige oorlog, verklaarde hij, is niet toevallig maar wel de gewilde uit* komst der duitsche staatkunde. Doch Duitschland heeft twee misrekeningen gedaan : het heeft met de zedelijke kracht van België niet gerekend en het heeft niet bedaeht dat Engeland zijn plechtig gegeven woord zou houden. . De minister stelde de verantwoorde-lijkheden vast en werd er geestdriftig oni toegejuieht ; wat zeldzaam is in Ierland, geen enkele tegenklanlc werd gehoord. Het gejuieh verdubbelde, toen M. Asquith zegde dat daags te voren de indische troepen te Marseille warèn aangeland'. De heer hoofdminister loofde de iersche rechtschapenheid en den moed der iersche soldaten in het reeds strijdende léger# tevens een beroep doende op versche iersche rekruteri voor het nieuw bij te vormen leger. We zijn fier op het regiment der Ieren, zegde hij, en we verwachten nog meer van hen. Levendig werd hij toegejuieht, wanneer hij sprak van eene spéciale iersche legerbrigade in te richten, waarbij de officieren der Nationaal-vrij-willigers als dusdanig zouden dienst doen. Aile verdeeldheid in Ierland is dood : er leeft alieen de vrijwillige medewerking van een vrij volk voor 't welzijn der ge-meenzame natie. Lord Meatli, een unionist, noemde de Home-Rule, door de unionisten bestreden, bij name. Maar 6m te betoonen dat inderdaad aile verdeeldheid thans moet zwijgen, haalde hij aan dat zijn eigen zoon bij <\e iersclle-AYacliVeli dlent in net tlian^ strîjcleiid. léger. M. Redmond, de hoofdleider der iersche nationalisten, zegt dat hij den heer hoofdminister een goed onthaal te Dublijn had beloofd. Ik ben fier en gelukkig dat mijne belofte zoo schitterend is vervuld geworden. Ierland is thans een zelfstandig Iand. Ik spreek van zelfstandigheid en niet van Home-Rule, omdat het hier geen politielce meeting mag zijn en wij zij<_:e aan zijde willen strijden met al de zelfstandige eenheden van het rijk. Ik heb den Aartsbisschop van Mechelen te Londen gezegd dat Ierland Leuven zou wreken. M. Redmond eindigde met een aan-grijpenden oproep, die de meeting tôt de hoogste geestdrift bracht, zoodat men van deze de aanwerving van eenige honderden relcruten voorzeker mag verwachten. He! kleg van Przemysl. Petrogad, 27 Sept. — De Messager de l'Armée kondigt volgende mededeeling af : « Onze troepen rukken zegepralend voorwaarts, en vagen aile vijandelijlce hinderpalen weg, waarvan het ernstigste Przemysl is. » Twee spoorwegen, zeer belangrijke, verbinâen deze forteres mat het binnen-land, te weten : de lijn van Przemysl naar Krakau, en deze van Przemysl naar Lisko. » De eerste is in onze handen; enkel de spoorlijn van Przemysl vaar Lisko verbinden nu de sterke plaats met het land. > De ci.olera in 't Ooslenrtjkseh leger. Officieel erkent het I-Iongaarseh mi-nisterie van binnenlandsehe zaken dat negen gevallen van Aziatische choiera zijn voorgekomen onder de teruglceerende j gewonde soldaten. 58.000 heldenop 6 wekén strijd Sinds het begin van den oorlog tôt 20 September heeft de duitsche Keizer reeds 38.000 ijzerkruisen toegekend. Daar het ijzerkruis slechts voor helden-dadeii o"p 't slagveld toegekend wordt, zijn dat dus 38.000 helden in het duitsch leger dat... zich voortdurend laat terugdrijven en lang ; aile kanten klop krijgt. Ol Zwaden 't misschicn kerkliofkruisen ziin? Ccbi'ck aan petrol in Duitschland. Uit Parijs aan Daily Express : «Men gelooft te weten dat men in de Duitsche middens zeer ongerust wordt over het gebrek ayn petrool. Die toestand werd geschapen door het nemen, door de Russen, der petroolbronnen van Galicie. * Een Taube werpt bommeu op Parijs. Gebruik makende van den mist die Parijs omhulde, zweefde zondagmorgen, ten 11 ure 30, een Taube over de hoofdstad en wierp twee bommen, waarvan de eene de ruiten van het hôtel Monaco ver-bijrzelde, een advokaat doodde en een jong meisje erg kwetste. Drie andere bommen werden door het-zelfde luchtschip geworpen. Enkel eene koe werd gedood. Men gelooft dat den aanval tegen den Eiffeltcren was gericht. Een fransche generaal gesneuveld, Men verneemt den dood van den bri-gadegeneraal Battesti, op het oorlogsveld gesneuveld. Hij was geboren te Gravelines, in 't noorderdepartement, en werd verleden jaar tôt generaal bevorderd. Hij was inspecteur van het eerste legioen gendarmerie benoemd, bij hetwelk hij* kolonel geweest was. Laatst woonde hij te Boulogne-sur-Mer,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods