Het volk: antisocialistisch dagblad

453 0
28 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ng4gm83d3p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-eo-Twinifgsle Jaar. - ïï. 25a Maaniiag, 28 Sepleaéer 1014 HET VOLK Aile briefwisselingen vrachtvrij te zenden aan Au g. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. i Drukkerij Hct Volli » Mcersleeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bosguyt, Gildeder Ambachten, KcHrijk.TELEFOQN 523. Bureel van Antscrpén, Brabant en'Limburg : Yiktor Kuylj ivliuderbrocclerstraat, 24, Leuven. WIW—— «■■m iiiiiimimm* CIlRiSTEN WERKMANSBLAD VERSCB'JNT 6 MAAL PEE WEEK. - 2 CENTIEMES HET REMUER RrtDSDIENST - HUISGEZIN — EIGEMDOM Men schrljft 1ns Op aile postkantoren aan 10 fr. pcr Jaar. Zot maandenîr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. , Aanliondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Kechterlijke lierstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigcrd XELEFOON N° 137, Gent. Officieele Mededeelingen De tGestand in Frankrijk. Bordeaux, 26 September, 4.30 ure. OP ONZEN LINKERVLEUGEL : De slag wordt erg doorgedreven tusschen de Somme en Oise. Tusschen de Oise en Soissons zijn onze troepen een weinig vooruitge-gaan. De vijand heeft geene enkelen aanval gedaan. Van Soissons tôt Reims geene belangrijke wijziging. IN HET CENTER : Van Reims tôt Verdun, ongewijzigde toestand„ In Woever heeît de vijand de Maas kunnen oversteken, in de streek van St-Michel, doch de aanval onzer troepen heeît hem verplicht terug over de rivier te trekken. In het Zuiden van de Woever hebben onze aanvallen niet opgehouden van veld te winnen. Het 14° duitsche legerkorps heeît zich samengetrokken, na groote verliezen te hebben geleden. OP ONZEN RECHTERVLEUGEL:In Lorreinen en de Vogezen schijnen de duitsche manschappen verminderd te zijn. De aîdeelingen, die op verschillige plaatsen onze voorposten hadden doen wijken, zijn achteruitgedreven door het vooruitrukken onzes' reserven. M RUSLAND. De Russen hebben zich meester gemaakt van Pzeszow, op den ijzerenweg, leiden-tfe naar Krakau. Ook twee versterkte stellingen zijn genomen ten Noorden en ten Zuiden van Przemysl. De Duitschers schijnen zich goed te versterken in Posmanie, tcn Noorden van Kalisz. Op het Doodenveld. Uit Leuven is geschreven aan De Tijd, van Amsterdam : Leuven lijdt armoede, Leuven lijdt kommer en gebrek, Leuven is in nieuwe ellende. Verleden week hebben de Belgen uit Antwerpen een stouten uitval gedaan — ge zult het alreeds weten — en daar-mede zijn nieuwe bekommernissen over Leuven gekomen, dat door zijne ligging en samenvloeiing van spoorwegen van krijgskundig belang is voor de Duitschers. Thans hebben wij nieuwe troepen be-komen, die ingekwartierd en gevoed moe-ten worden en voor wier veiligheid onze vaarnemende burgemeester prof. Nerincx, die zoo cordaat in de eerste verwarring na de verwoesting de zalcen regelde, met zijn leven als gijzelaar borg moet staan. Leuven lijdt gebrek. In de abdij van het Park der paters van Praemonstreit heb ik 200 à 300 dakloozen aangetroffen en een 12-tal gewonde soldaten. De vluch-telingen hadden weken reeds in de groote zaal van het klooster verblijf gehouden, liet stroo lag er al vijf weken ! Pater Cop-pens, de moedige Hollandsche Norbertijn is liier een der stoere werkers tôt heil der evennaasten. Kalm gaat hij zijn gang, zich verheugende dit werk der christelijlce charitas te mogen vervullen. Hij hoopt naar Holland terug te kecren.. doch eerst als de oorlog voorbij is. Want hier eischt Christus van hem nog het werk, dat Hij in den barmgartigen Samaritaan uit het Evangelie voor aile tijden en vol-keren heeft geprezen met Zijn Goddelijken lof. Na den strijd der laatste dagen werd pater Coppens met een zuster en een bur-ger naar het slagveid geroepen. Hij vond cr stervende gewonden, stijf en koud door den naderenden dood en de guurte van het veranderde weer. Het H. Oliesel had hij ineegenomen en heeft er verschillende stervenden de laatste troostmiddelen der Kerk kunnen toedienen. Maandagmorgen is de kloeke pater g'egaan naar Rotselaer waar de strijd gewoed had. Hij vond'de plaats ganschelijk verlaten, de door de bewoners onbeheerd achterge-laten huizen stonden open, en binnen-tredend, trof hij er gewonden aan, in heel hct dorp te zamen 80 in getal, die in drie dagen geen eten of drinken gehad hadden. De Duitschers hadden de Belgische gewonden duar in de huizen neergélegd op stroo, omdat ze aan de bevolking verbieden de slagvelden te betreden, alvorens de lijken en de gewonden van de Duitschers door hen zelf zijn weggehaald. Drie dagen zijn zij daarmede bezig geweest, wel een bewijs dat ze veel verliezen geleden hebben ! Ze hebben toen de gewonde Belgen in de verlaten woningen gelegd, waar de burgers ze wel zouden vinden en verplegen zoo redeneerden zij. Twee dagen lang ech-ter hadden de arme jongens niemand gezien en ze schreiden werkelijk van vreugde toen ze den prister ontwaarden. Sommige gekwetsten omhelsden hem en de goede pater moest zich vaak tôt den grond' buk-ken, opdat de uitgestrekt liggende ge-blesseerden hem met de armen in dank-bare vreugde omvatten konden. Uit Leuven had de pater en zijn twee gezellen een groote mand met boterhammen en eene groote kan koffie, alsmede wijn meegebracht. Daarmede gingen zij als van den hemel gezonden weldoeners rond. « Geef mij drinken... drinken.... a kreun-en de gewonden 1 « Eten komt er niet op aan, als ik mijn dorst maar kan stillen, verklaarde een sol-daat. Een hunner dronk twee liter koud water achtereen.... de doodkoorts rilde door zijn leden. Dezen laatsten gewonde vond pater Coppens buiten Rotselaer. Een voorbij-rijdend Duitsch officier had hem n.l. gewaarschuwd, dat verderop nog een gewonde lag... de pater was op weg gegaan en vond op ruim 10 minuten afstandsden zwaar gelcwetste. Onmiddellijk heeft hij hem de biceht afgenomen en het H. Oliesel toegediend. Het was een kerel als een boom, een moe-dig soldaat, een vroom man tevens. Hij wilde den pater niet terug Iaten gaan, sprak ovtr zijn vader, zijn moeder, zijn dierbaren... sprak met groot geloof en overgave aan Gods heiligen wil. Niet dan na stellige belofte terug te zullen komen om hem mee te voeren op eene kar, liet hij den pater naar het dorp terug gaan. Inmiddels waren de anderen, terwijl de pater drie uren langindeze plaats der ellende achterbleef, naar Leuven terug-gegaan, om karren en liulp te halen, waar-mede de gewonden, die zich in 't geheel niet konden oprichten of bewegen, naar Leuven werden gebracht. Groote moeite en de uiterste voorzichUglieid.kostte het. de geblesseerden op de karren te krijgen en te vervoeren, om hen zoo min moge-lijk te kwellen. Tocli huilden ze vaak letterlijk van de pijn. Het was een vreeselijlc iets, doch het • allerergste was, dat men niet aile gewonden vervoeren kon : 32 moesten er achtcr-blijven, moesten den nacht nog daar te Rotselaar in de ongesloten huizen, in een verlaten dorp, waar allerlei dieren los rondliepen, achterblijven. « Wij zullen sterven, u zult ons dood terugvinden, pater,» zuchtten velen. Zoo igoed mogelijk werden ze echter nog ver-{zorgd en met de meeste beslistheid werd hun beloofd, dat ze niet in den steek zouden gelaten worden. Toen keerde men met de anderen naar Leuven terug. Het was hard, doch het kon niet anders ! 's Anderen daags gingen 25 Leuvenaars er op uit hen te halen en de dooden te be-graven op het slagveid. Dat laatste was een gruwelijk werk : over lijken stappen, dooden identifieeren, omkeeren, ontklee-den ten deele.... Dan de nu verlaten huizen in, om nog cens en nog eens op onder-zoek uit te gaan of men niet een achter-gebleven gewonde vergeten had.... den vorigen dag immers had de pater als bij toeval nog twee arme gekwetsten in een varkénsstal gevonden. Wat ■waren die arme' gekwetsten ver-heugd, toen zij later den pastoor, die hun redding had gebracht, terug zagen in het hospitaal St-Thomas. * # * In de Leuvensche ziekenzalen ligt de tragédie veler levens, arbeidt de naasten-liefde van een dr. Noyons en diens echt-genoûte, die geen rusten kent. Men ziet het dan ook onzen landgenooten goed aan, hoe zware dagen ze hebben doorgemaakt en nog steeds doormaken. 's Morgens te 7 ure is de dokter reeds aan het vérbin-den, opereeren, enz., en 's nachts om 12 ure halftwee zelfs, is hij cr nog niet mede gc-reed.Tragische tëgenstelling : terwijl elders een leven om-niet geteld wordt en ieder er op bedacht is zoozeel mogelijk dood en verderf te zaaien, spannen zich hier aile krachten in om het leven te behouden. En welk een voldoening voor den geneeslieer als hij hierin mag slagen, zooals b. v. bij een nog betrekkelijk jongen kerel, vader van zeven kinderen ; deze was reeds be-diend en ten doode opgeschreven. Met be-hulp van massage en injecties is hij over het critieke moment heengeholpen en de dokter hoopt dit leven te beliouden. Nieuwe beschieliag (1er hoofdkerk m\ Reims. Bordeaux, 26 September. — De duitschers hebben gister de hoofdlcerk van Reims opnieuw beschoten. (Bavas.) Een brîof vas den îrarpmissîer van Bordeaux aan zijn amlîtgenoot van Reims. Do ùooîdkerk zal gewroksn worden, Bordeaux, 26 September. — In een brief gezonden door den burgemeester van Bordeaux aan zijn ambtgenoot van Reims, verklaart deze, dat de duitschers met zon-der reden de hoofdkerk van Reims, dit groote kunstgewrocht te vernielen, toonen dat zij onvermijdelijk verloren zijn. Eene natie die nog eenige hoop heeft in den eind-uitslag zal zijne wapenen door zulke bar-baarsche feiten niet onteeren. Meer dan ooit, verklaart de burgemeester van Bordeaux, zijn wij overtuigd dat de hoofdlcerk van Reims zal gewrolcen worden.De sehitterende môbHîseei'ing der Fransche troepen. Parijs, 25 September. — Meer dan woorden, bewijzen de cijfers der mobi-liseering der fransche troepen. Men dacht, dat voor den oorlog, bij de franschc re-servisten 15 tôt 16 ten honderd zielcen waren. De cijfers bewijzen het anders, er zijn er maar 2, y2 %, zulks maakt dat Frankrijk 400.000 man meer onder de wapens heeft dan het voorzien lieeît, Dusseldorf io staat van verdediging gesleld, Maastricht, 26 September. ■—- De duitschers werken met eene groote bedrijvig-heid aan de verdedigings werken rond Dusseldorf. Ontelbare boomen zijn afgekapt. Vele straten zijn in loopgrachten herschapen, en men heeft er mitrailluezen m geplaatst.' In Dusseldorf zijn zooveel gekwetsten dat zij het getal inwoners overtreffen. Deze inlichtingen werden ons verschaft door een Hollander, deze stad sedert vijftien jaar bewonende en die in Maastricht toegekomen is. De Duitsehe verliezen. Copenhagen. — De 32e duitsche vef'» liczenlijst bevat de namen van 85 gedoode, 195 gekwetste en 11 krijgsgevangen offi-icieren, 814 gedoode, 5917 gekwetste en 1786 krijgsgevangen soldaten. Het totaal der vijf laatste lijsten is voor het oogen-blik 28.000 dooden, gekwetsten en krijgs-gevangenen.De Duiîsche leeniog. Ds Inschrij visg 1s psloten. '{1s 3en fiasco De inschrijving is den 19 September1! gesloten. De Times doet uitschijnen dat da totale som der inschrjjvingen beloopt tôt 175 millioen pond sterling, 't is te zeggen 875 millioen frank min als de som door den jReischstag gestemd. Onmenschelijke po-jgingen werden aangewend ten einde do twee leeningen te doen lukken. De dag-fcladen smeelcten het publiek al hunna kapitalen ten dienste der regeering to stellen. Yan een Unilschca officier. Op een gesneuvelden duitschen officier van het VIIe reservekorps heeft men te, •'Cerny een brief gevonden, die aan zijne ouders geschreven was en waarin onder meer het volgende voorkomt : « De verliezen zijn langs weerskanten groot. Voor 't meerendeei is dat te wijten |îan de al te sterke fransche artillerie. De pngelsciien zijn uitmuntend op het ter-ïein afgericht. Men ziet ze nooit en men i'bevindt zich standvastig onder hun vuur. | d De fransche vliegeniers doen wondera; toeren. Wij krijgen er niet mede gedaan.'; Tien minuten nadat een vlieger boven: \ ons is geweest, krijgen we 't vuur van da artillerie. » Wij hebben weinig artillerie in ons korps. Zonder haar kunnen we niet vooruit. » IN 0OST PRUISfÉ. Buïtssbs troepen trekken naar Silszlâ tsrag, Londen, 26 September. — Het schijnt dat het middenpunt der duitsche krijgs-verrichtingen zich zeer haastig van Oos t-Pruisen naar Posen en Silezië teruggetrok-ken heeft. De duitschers maken groote verster-kingen op der linkeroever der Vistule, tusschen Tlioen en Kalisk. Deze laatste stad werd gansch vernield. De duitschers dooden de inwoners zonder de minste rede. ServiS tegen Oostearijk Bs Oastenrljkers vragen fie oprpve van Baigrado. Voor aîie antwoord opsnsn d8 Ssrvlërs vuur iiuaner artlllsrls. Nich, 26 September. — De beveîhebber der Oostenrijksche troepen van Semlin, de reservegeneraal Golis, heeft den 22a September, om 5 ure 's avonds, aan den beveîhebber der Servische légers te Belgrade ccn onderhandelaar met een brief gezonden, hun vragende de stad om 6 ure 's avonds over te geven. In antwoord op deze vraag, heeft de Servische artillerie onmiddellijk de oostenrijksche schepea b es chai.cn,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods