Het volk: antisocialistisch dagblad

578059 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 August. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 08 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t43hx17m5j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ïler-en-Twinligste Jaar, - H. 177 Oodsdignst — Misgezln — EipMom Zaîeràg, i Àupsii 1014 AI?a brïcfwisseTingen vraohfc-trij te zcDflen aan Aug. Van Iseghom, nitgcver voor de naaml. maàtsch. « Drukkerij IIet Volk », fcioersteeg, n° 10, Cl eut. Bureel van West-Vlaanderon : Gaston Bossuyt, Gilcîe <Ier Am-bachten, Kortrijk. Telsi-oj.-j 023 Bureel van. Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Ciinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men sciirijït in s Op aile postkantoren aan 10 fr. er jaar. Zes maanden fr. 5.00. )ne maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta etalen. Rechterlijk® hersfcelling, 2 fr. ier regel. Ongeteekende brieven worden eweigerd. TELEFOON N« 137, GonW ^/ersels-ifait. G maaî per week. CHR1STEN WERKM ANSBLAD S CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMES MET BIJVOEGSEÎi OORLOGSGEVOLGEN Van de Begiftiging Carnegie voor den înternaiionalen Vrede is een lijvig boek verschenen : Onderzoek in de Balkans, opgemaakt door eene daartoc bijzondcr uitgezonden kommissie. Dat bock is zeer lezenswaardig, vooral nu de oorlog wederom in Europa woedt. Wat inzonderheid onze aandacht ge-trokkcn hecft, is het kapitel VI, dat de economisehe gevolgen van den oorlog be-schrijft en als volgt aanvangt : « In economiseh opzichl is de oorlog eene vernieling van rijkdommen. » Reeds voor de oorlogsverklaring is de geidelijke loesland der landen tusschen de-welke zware moeilijkheden zijn opgerezen, béïnvloed door het vooruitzieht eener bolsing. De rentewaarden en andere geldmarkttitels dier Slaten ondergaan wisselingen die ver-ontrustingen verwekken en ruïneeringen veroorzaken. Het krediet wordt beperkt ; de geldomloop is verstoord ; de voortbrengst is getroflen, de bestellingen vertragen merke-lijk ; de handel verkeert in onzekerheid. » Dan komt de oorlogsverklaring, de mo-bilisatie. De weerbare mannen worden onder de wapens geroepen : de werkkracht ig-plot-seling aan nijverheid en landbouw ontno-men. De winst van den man, basis der gezinsbegrooting, ontbreekt ; vrouw en kin-deren, schielijk in ellende gcdompeld, zijn verplicht hulp te vragen aan gemeenten en Staat. » Die laatste woorden, in verband gc-bracht met de nieuwstijdingen van don-derdagnaclit, doen sidderen. Niet van bangheid voor land en volk, maar beden-Icend vrouwen en kinderen. De oorlog is daar, in het hart van Europa, barstend in de flank van een volk, dat getoond heeft beter den strijd van wilde dieren dan den krijg van beschaafde natiën te kennen. In hetzelfde boek als waarvan we hier-boven een lcort uittreksel geven, zien we ooggetnifpiij bericht hoe de Serviërs doc. den moed der Bulgaren bevrijd van het zoo lang dreigend gebleven turksche schrikbeeld, hunne zegevierende maar uitgeputte bevrijders te lijve vielen, ze van hun rechtmatigen buit beroofden en ze daarenboven op de wreedaardigste, dierlijkste wijze folterden en vermoordden waar ze hun onder de handen vielen. Zoo'n volk, volslagen achterlijk tegen aile beschaving in, heeft door zijne mis-daden den thans uitgebroken oorlog ver-wekt. En ter wille van zoo'n bandietenvolk wapent zich Rusland tegen den rechtmatigen kuischer van het moordenaarshol, — wat de bewapening van Duitschland noodzaakt, — hetgeen Frankrijks bewapening onvermijdelijlc moest uitlokken, — waarvoor Engeland zijne machtige reuzen-vloot in beweging heeit gcbracht. De eene helft van Europa tegen de andere helft I — Zoo ver is het nog niet. Hopen we nog dat het zoo ver niet konien zal. Maar het drefgt toch. (1) En wij, Nederland en België, we liggen daar tusschen in, gclijk een paar vreed-zame werkers plotseling zouden ingesloten zijn door een paar twintigmaal sterkere vechters tro epen. 't Is alleszins zorgzaam de vechters buiten ons huis te houden en onze regeering, Goddank in goede handen, heeft niet gewacht om 't noodige te doen, gelijlc de Flandre libérale deze week bekende. Tte vereischte maatrcgels, binnen de perken onzer krachten, zijn genomen om te bclctten dat Duitschland en Frankrijk hunnen liaat op onzen grond zouden ko-men uitvcchten en misschien ten slotte (1) De nieuwstijdingen van vrijdagmorgen braehten beternis aan. VAN JILLES WAT. EEN KALM OORQEEL. —- De hoofd-diplomaat van den wetenschappelijken Yooruit schrijft als volgt over den oorlog ; « Wij meenen dat het nu den oogenblilc is, om kalm en bedaard den toestand te besprelcen en de verantwoordelijkheid vast te stellen » Toonen de reactionnaire katholieke bazen van Oostcnrijk, dat zij gemeene lajaards zijn, dat belet niet dat zij terzel-vertijd toonen bloeddorstige tijgers, ja liyenas te zijn.... » Wat had die fijne beoordeelaar wel ge-schreven, ware hij eens niet kalm en bedaard geweest 1 DE BUURTSPOORWEGEN. — Op 31 December 1912 waren er 419 kilo-meter 76 buurtspoorlijnen in uitbating, terwijl er meer dan 653 kilometers 43 in aanleg of aan te leggen waren. Het on der-selireven kapitaal voor die lijnen is 39,144,000 frank, waarvan 153,098,000 frank ingeschreven zijn door den staat, 97,739,000 door de verschillende provin- elkander zouden trachten te vergenoegei met ons zelven onder malkaar te paarten We haten noch Frankrijk noch Duitsch land, we minnen 't eene niet meer dai 't ander ; maar we verlangen noch Prui: noch Franschman te worden. In dat op zicht is het bewustzijn van ons zelfziji gepaard met het bewustzijn van ons zede lijk en stolTelijk welzijn als Belgcn, wat wi blijven willen. Doch omdat we dit willen, mocten w< 't olïer brengen van onze zonen, onze broe ders en onze mannen als een schutsmuu: van strijdvaardige borsten op te stellei bij onze grenzen. Niet dat we vreezen hen te zullen moc ten zien strijden in waren bloedigen kamp — 1870-71 is voor onze belgische soldatei zoo bijzonder wreed niet geweest : da men het zich herinnere 1 — Maar zemoetei toch optrekken, ver van huis en erve overgeleverd aan de wisselvallighedei van het vreemde oorlogslot. En hier treft ons zoo diep het woorc van hoogergezegd boek : « De winst vai den man, basis der gezinsbegrooting, ont breekt ; vrouw en kinderen, schielijk ii ellende gedompeld, zijn verplicht hulp h vragen aan gemeenten en Staat. » Vrouw en kinderen Als we denken aan die duizendtallei jonge mannen die aan hunnen huiskrine worden onttrokken om onze grenzen t< gaan vrijwaren voor vreemden inval, dar denken we tevens met ontroering aan d< gezinnen, waaraan die jongelingenenman nen daarvoor onttrokken zijn. We denken aan de moeder, wier oudst< zoon haar eigen steun en de broodwinneî voor hare jongere kinderen was en diei ze nu missen moet ; aan de jonge vrouw, wier jeugdige echt genoot haar en haar eersteling moet ver laten ; aan de oude vrouw, die nîemand an ders meer had dan haar laatst overgeble ven jongen. welke nu het alaam voor he geweer moet verwisselen. En we zien die duurbare zwakke we zens, na een dag van ellende voor haar ei de kleinen, met al haar wee in 't eindeloo! lijdend hart, den somberen avond tegen blikken zonder dat haar nooddruft be vredigd zij, om eenen nacht in te treden die geen verpozen aan haar versclieure gemoed geven zal opdat zij 't lijden vai haar lichaam zouden blijven voelen ei 't hongerschreien van hare kleinen zou den blijven hooren Heeren en machtigen in den lande dat mag niet ! De onvermijdelijke oorlogsgevolgen mo gen dien bloei onzer harten niet zoo wreed aardig trefïen. De regeering heeft niet gewacht on 't noodige te doen voor 's lands verdediging de openbare besturen mogen niet waehtei om 't noodige te doen voor de lijdendi vrouwen en kinderen. De toestand was al niet te goed in vel werkersgezinnen ; krisis in de katoennijverheid, krisis in de metaalnijverheid, krisis in menig vak der houtbewerking en nu de jonge broodwinnende krachtei nog aan den huiskring onttrokken? 't Is de prangende nood der uitersti ellende. Dat andere uitgaven geschorst wezei als 't moet, maar dat al de openbare besturen, al de nood komt, breede lcredieten voor zien om voor nood die gezinnen te behoe den, welke hun steun en kracht aan lie vaderland hebben geofïerd. Wie de gevolgen van een onheilj kent heeft de plicht er naar vermogen in t1 voorzien. in uitbating zijnde kilometer, waren e: slechts 380 waar de trekkracht in voege is HET WEDER in de MAAND AUGUST — De oude generaal voorspelt ons he volgende weder voor de maand Augusti van den 1 tôt den 8, nogal schoon weder schoone dagen en reger.Vagen ; van dei 9 tôt 17, stortvlagen, frissche temperatuur van den 18 tôt den 24, warmer, droog we der ; van den 25 tôt den 31, groote on weders, sterke regenvlagen. BEHEER van STAATSSPOORWEGEI — Tôt nader bericht is de dienst van post colli met Servie of in doorvoer door di land, geschorst. De dienst der brieven en der doosje: met aangegeven waarde voor Servie i: tôt nader bevel geschorst. BEHEER VAN WAT ERS EN BOS SCHEN. -— De Minister van Landbouw ei Openbare Werlcen, brengt ter kennis vai de boschbouwingenieurs, dat een wed strijd zal plaats hebben in October aan staande, voor het begeven van vier be DE OORLOG TUSSUtl-UJN 00STENP.IJI en servie. TEGENSTRÎJDIGE TIJDING. Gisteren luidden de algemeene berich-ten dat de Oostenrijkei's dcservischehoofd-stad Belgrado ingenomen en bezet had-den.Gistermorgen kwam nu integendeel volgende melding aan : In den nacht van woensdag op donder-dag hebben de Oostenrijkers een geweldig kanonvuur op Belgrado gericht. Hetvuur der monitors en dat der schutterij van Semlin heeft tôt 2 uur in denmorgen ge-duurd. Eenige gebouwen zijn beschadigd. De servische kanons antwoordden maar zeldzaam. Een oostenrijksche kanoneer-boot heeft erge averij ondergaan. De Oostenrijkers hebben getracht over den stroom te trekken. Zij zijn krachtdadig teruggeslagen. Het gewcervuur heeft ge-duurd tôt 4 ure 's morgens. Aan servische zijde is er geen verlies. Men verwacht vrijdagmorgen een nieu-wen aanval. Overal zijn de pogingen der Oostenrijkers om den stroom over te steken, afgcslagen. Men zegt dat zij voor-nemens zijn de stad te bombardeeren. m §?^SLft?JD De Corriere d'ilalia lcondigt volgende inlichting af : Eene hooggeplaatste Oostenrijksche persoonlijltheid, die de aanlciding van het huidig konflilct tôt in de minste oorzakzn kent, legt ons volgenderwijzedeonloochen-bare wijziging uit, welke sinds vier dagen in de betre-kkingen tusschen Oostenrijlc en Rusland was ontstaan. De Oostenrijksche regeering bezit een dossier van Sarajewo. Het bevat ontzag-lijke dokumenten. Hunne afkondiging zou volstaan om op yfdoende manier te be-v^ijzen, de regelrechte medepliclitiglieid van ■ de KaU-agco.^cwitcii-dynastte in het komplot, v/aarbij aartshertog Franz-Fer-dinand on zijne vrouw het leven vcrloren. De deelnemmg van prins Alex, huidige regent van Servië, wordt er in vastgesteld. Hij en heer von Hartwig — von Hart-wig, onlangs op eene tragische manier van het wereldtooneel gevaagd te Belgrado — waren, mag men zeggen, de bij-zondere ingevers van de misdaad. De Weener kansclarij zou niet geaar-zeld hebben, dat gedeelte van het dossier af te kondigen, indien de kieschheid van Franz-Jozef zuïks niet verhinderd hadde. Verplicht, om den wil van den souverein te eerbiedigen, een wapen te verwaar-loozen dat aan de huidige daad van Oostcnrijk de sympathie van de beschaafde wereld hadde kunnen verzelceren, heeft de Weener kansclarij echter zorg gedra-gen, bij de eerste oorlogzuchtige betuigenis van S. Potersburg, de schriften in kwestie aan de Oostenrijksche ambassade te Sint-Petersburg toe te vertrouwcn. Aldus komt het, dat graaf Szapary, die zaterdag den heer Sassonoff heeft kunnen voorleggen. ■— Ik heb redenen om te gelooven, ver-volgt de zender van het bericht, dat hetgeen er de Russische minister van kon lezen, voldoende was om eene aanzienlijke wijziging te doen ontstaan in zijne ge-voelens en deze van de andere bestuurders der Moscovitsche politiek. Ook de tzaar is teenemaal op de hoogte. » Om deze veropenbaringen te volledigen, waarvan het belang ieder treffen moet, heeft de mededeeler in kwestie op het plotseling vertrek uit Belgrado van koning Peter van Servië gewezen, en op zijnen halven troonafstand ten gunste van zijn zoon Alexander. Nopens deze, tôt hiertoe maar half verklaarde daad, gceft hij vol-genden uitleg : Koning Peter zou de misdadige wer-kingen van zijn zoon ontdekt, en zou er letterlijlc voor gegruwd hebben. al te zeer er door herinnerd aan de moord op Draga en Alexander, welke misdaad hem zelven den troon van Servië bezorgde. — ('t Is als eene tragedie van Slieakspeare !) — Lievcr dan hem te verlooehenen, zou hij verkozen hebben lieen te gaan. Overigens, de bommen van Sarajewo vormen het eenig historisch kapittel niet van het bcfaamd stuk uit de Weener kanselarij. Het dokument werpt onder meer een helder licht op het plan der Karageorge-witch, waar het beoogt de Montenegrijn-sche dynastie van kant te maken en het land in te palmen. EEN ARTILLERIEGEVECHT. St. Petersburg, 30 Juli. — Men meldL uit Nich : Nabij Kicznici en Smedernero is een artilleriegevecht begonnen. Ook wordt er geseind dat de Oostenrijkers vooruitrukken. Kleine gevechten werden geleverd. De Oostenrijkers had den één doode eu de Serviërs vijftien man buiten gevecht. DE BETGOGINGEN te S1 PETERSBURG. De gezanten van Duitschland en Oos-tenrijk worden langs aile lcanten door sterke policiewachten te voet en te paard bewaakt. Het is verboden op de gaan- > paden, rechtover de gezantschappen van Odessa, te blijven staan. Eene groote menigte, die nationale vaandels en de portretten van Kcizer Nilcolaas, de koningin van Zweden en Monténégro dragen, doorloopen de mid-denstraten al zingende. Zij juichen Servië, | Frankrijk en Engeland toe. Vôôr het Fransch konsulaat liield de 1 menigte eene geestdriftigc betooging. Vôôr 1 het paleis van den bevelhebber der troe- ' pen van de streek Odessa, heeft een be- • tooger eene vadcrlandsche aanspiVik ge-daan, na dewelke, de steeds grooter wor-dende menigte zich naar de haven richtte waar de bureelen zijn van de oostenrijksche Lloyd. De policie sneed den weg af. De betoogers hebben zich dan naar : het huis van den engelschen lconsul ge- i richt en slaakten vreugdekreten ten voor- < deele van Engeland. De soldaten die men in de straten ont- ] moette, waren het voorwerp van geest- i driftige betoogingen. m engelm® 'T VOORSTEL van SIR EDWARD GREY. 1 Gisteren is gcmeld dat de kanselarijen 1 onderhandelen om 't voorstel van sir 1 Edward Grey, den engelschen minister van buitenlandsche zaken, onder een an-deren vorm te hernemen. Daarin moet natuurlijk verstaan wor- 1 den dat ook de engelsche kanselarij er mede bemoeid blijft en ernstig voortwerkt ' om er 't voorstel te doen doorgaan. ï Daartoe is zij overigens bestendig in J onderhandeling met Italië, hetwelk zich insgelijks aanspant om vrede te bewerken. ' Italië oordeelt dat, kon Oostenrijk eene eerste voldoende overwinning bchalen, liet tôt onderhandeling zou te brengen zijn. Bleve de uitslag van een eerste trefïen • integendeel onbeslist, dan zou Oostenrijk natuurlijk verder willen doordringen. ZEELICHTEN GEDOOFD. Het engelsch ministerie van oorlog doet melden dat de lampen der lichttorens en kustwachters in de golf van Poitland ge- ' doofd zijn en de vaart in gezegde golf 's nachts verboden is. I& ©©STE^RIJK, GEKAAPT. Nish, 31 Juli. — De Oostenrijkers hebben op den Donau vijf Servische booten gelcaapt. DE KEIZER TE WEENEN. Keizer Franz-Jozef is uit Schoenbrunn in Weenen teruggekeerd en er door den burgemeester begroet met eene rede, die de hernieûwing" van den trouwheidseed behelsde. De Keizer antwoordde : « 't Is met diepe ontroering dat ik de bewijzen van trouwheid ontvang, die mij uit al de deelen van het rijk toekomen. Ik dank u zeer liartelijk voor uwe hulde. Op mijnen ouder-dorn meende ik nog slechts jaren van vrede te moeten beleven. Mijne Ijeslissing heeft mij voorzeker zwaar gevallen, doch de be-tuigingen die mij overal omgeven, ver-zekeren mij dat mijn besluit het goede was. » DE PRINS-AARTSBISSCHOP SPREEKT Kardinaal Piffl, de primaat van Oostenrijk, kondigt een herderlijken brief af, waarin hij onder meer zegt : « Ten gevolge der aanhoudende en gren-zenlooze uitdagingen van een Staat, over-tuigd van medeplichtigheid aan eene misdaad die wraalc ten Hemel roept, heejt onze eerbiedweerdige keizer, door heel Europa vereerd als een steunzuil van den vrede, zich verplicht gezien het zwaard te trekken en den oorlog te verklaren : een rechtvaardige en onvermijdelijke oorlog. » Het vaderland vergt heden van u, op-offeringen en gebeden. Wij aanvaarden deze opofferingen uit liefde voor onze heilige rechten ; wij zullen onzen keizer volgen, wiens persoon vereerd wordt door het beminde vaderland. Geen enkele opojfe-ring zal ons te zwaar schijnen, geen enkele beproeving te hard. » Als men de onthullingen der Corriere d'italia overweegt, moest de Kardinaal zôô spreken. IN DEN MUNICIPALEN RAAD VAN WEENEN. De Municipale raad is woensdag in bijzondere zitting bijeengeroepen geweest. De raadszaal en de galcrijon waren stampvol. De burgemeester heeft eene vaderland-sche redevoering uitgesproken, die ver-schillige malen, door de geestdriîtige toe-juichingen onderbroken werd. Hij maakte in zijne aanspraak gewag van den aanslag die het leven kostte aan den aartshertog-troonopvolger en zijne gemalin- De oostenrijksch-hongaarsche légers rechten, zegde hij, voor de rechtvaardig-:ieid en de verdediging van 't vaderland. De Raad stemde eene som van 100.000 xank, voor het Oostenrijksch Roode Xruis. 831 ITALIE OE VLOOT IN DE ADRIATISCHE ZEE. Het tweede smaldeel der Italiaansche doot, van de krijgshaven Brindisi afhan-»cnd, heeft bevel gekregen deze haven te /ervoegen. Twee afdeelingen, zijn er •eeds aangekomen. De twee andere af-leelingen, te weten de kruisers « Roma » ; Napoli », « Regina-Elena », « Voitfrio-Smanuele », « Pisa », « Amalfi » en « San-jiorgio » zijn reeds op weg naar Brindisi. Zoo ligt schier de gansche Italiaansche /loot in de Adriatische Zee. IN ROSMENIE VOOR het DRIEVERBOND. Rocmcnie heeft besloten, in geval van ïlgemeenen oorlog, het Drieverbond : Oostenrijk, Duitscl and en Italië, te zullen mdersteunen. Nochtans zal Roemenië niet dulden dat let Servisch grondgebied door eene vreem-le mogendheid verminkt worde. Indien eene vreemde mogendheid een ituk Servisch grondgebied wil inpalmen, '.al Roemenië ook gewapenderhand op-;redcn. Onder deze twee voorwaardcn, jlijft het voorloopig onzijdig in den oorlog tusschen Oostenrijk en Servië. Il BULGARIE, Volgende verklaring is geknipt uit het jffîcieus orgaan Volia : ' Alhoewel door Servië zoo diep en ;char.delijk verraden, voelen we geen de ninste kwade vreugde nu dat Servië n een zoo'n ernstigen toestand verkeert De Bulgaarsche Regeering verklaarde jnzijdig te blijven, de lioogste verwach-ing die Servië van onzentwege kon koes-;eren, maar ze zal niettemin een oog in t zeil houden over 't geen gebeurt. De Regeering heeft tôt plicht debelangen van 3uïgarië te verdedigen en niets andere.^ IN DE VEREEMiGBE-STATEH EEN MILLIOEN SERVIERS EN OOSTENRIJKERS. Het getal dienstplichtige Oostenrijkci-s 3U Serviërs die in de Vereenigde-Statcn vcrblijven zou het millioen overtreiïen. De Oostenrijksche en Servische consulatcn van New-York worden letterlijk bestormd door landzatcn die naar hun vaderland willen terugkeeren. IN BELG1E. Ofjicieel Bericht. In het Staatsblad is dit bericht ver-ïclienen : Bij een deel van 't publiek ls er onge-rustheid gebleken betrekkelijk de omzet-baarheid onzer bankbriefjes. Die ongerustheid is volslagen ongegrond. Onze omioop in bankpapier is stevig ge-iekt en de Nationale Bank van Belgié wisselt met open winkstten hare briefjes met klinkende munt uit. Zij die zouden aanvaarden hunne briefjes onder de naamwaarde te verkoopen, zouden zich dus vnjwiilig een offer opleggem waartoe geen enkele reden bestaat. GOEDWILLIG AANBOD. De Maatschappij der brusselschc Trams heeft officieel den minister van oorlog iaten weten, dat zij in geval van mobilisa-tie, gansch haar materiaal : kamions, paarden, enz., ten dienste van den leger-staf stelt. De minister heeft het aanbod aanvaard en aan de maatschappij de dankbetuigin-gen der regeering doen overmaken. Door gansch het land wordt de optellina gedaan van paarden en rijtuigen, die ge-beurlijk zouden kunnen opgeëischt worden.DROEVIG AFSCHEID. Een brusselsche konfrater sprak don< derdag aan de Noordstatie een groepje binnengeroepen soldaten aan. •— Acli, zegde er een, ware het maar om voor eenige dagen 't kazernelevcn te hernemen, 't zou nog niets zijn, alhoewel deze schielijke verandering ons niet veroorlqofd heeft de noodige maatregels te nemen om in 't onderhoud van tliuis te voorzien. Maar weten dat men voor onbepaalden tijd eene jonge vrouw en een kindje daar-laat, en denken dat ze binnen enkele dagen zonder hulpmiddelen zullen zitten en dai ik niets zal kunnen doen om hen te hel-pen, 't is om bij te weenen, menheer — Komaan, troostte hem een ander. uwe vrouw heeft nog de kans dat ze vijftig centiemen daags zal trekken * * * Vrijdag vergaderden de afgevaardigdeï van het Internationaal Vredesburcel, dat zijn zetel te Bern heeft, te Brusscl. Na lange bespreking over den huidigen toestand werd er besloten aan al de hoof-den der onafhankelijke Staten een tele-gram te s.turen, om bij hen aan te dringen opdat zij bij de groote mogendhedea ten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection