Het volk: antisocialistisch dagblad

279 0
30 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 30 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 04 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qb9v11x755/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-eo-lMiBlfgsle Jaar. * N. 237 Woensilag, ,10 Sepieiher 1914 HET VOLK Aile briefwissclingen vraclitvrij te zenden aan 'Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk » Meersteeg, II0 16, Gent. Bureel van West-Vlaandercn : Gaston Bossuyt, Cildeder Ambachten,Kortrijk.TELEFOON523. Bureel van AnUverpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven. CHRISTEN WERKMANSBLAD VERSCH'JNT 6 MAAL PER WEEK. - 2 CENTIEMES HET NOMMER GODSDIENST — HU1SGEZIN — EIGENDOM Msn schrïjft la: Op alîe postkantoren aan 10 fr. per Jaar. Zaj maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.5U Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rcchterlijke herstelling, 2 fr. per rege!. Ongeteekende brieven worden gowcigerc? TELEFOON N» 137, Gent. Officieele Mededeelingen. M 3EL8IE. EEN BEGIN YAN BESCH1ETING DER FOBTEN VAN WAELHEM EM SINT KATHELIJNE-WAVEF. Antwerpan, 2.8 Septembsr, 11 uren 's avonds. — Na de besehieting van Meeheîen Eijn duitsche troepen, door den nacht begunstigd, binnen de verlaten stad gedrongen, maar zij hebben niet beproefd eruit te koraen. Een slecht geregeld zwaar artillerievuur is, op grooten aîstand gerieht geworden op de forte n van Sint-Kathelijne-Waver en Waelhem. i De daardoor bereikte uitslagen zijn geenszins in verhouding tôt de groote verspilling yan ammunitie. Onze îorten hebben ten andere zegevierend geantwoord, daar het bombardement op-gehouden lieeft in den loop van den namiddag. Tusschen den Dender en de vaart van Willebroeck iseenevoorwaartscne Dewegingvan den vijand snel tegengshouden geworden. De vesting-artillerie heeft den vijand zeer ernstige verliezen doen ondergaan, die zijn tcrugtocht tengevolge hebben gehad. il! FRANKBIJK. EEM VÂÂNDEL EN KANONNEN VEROVERD. Parijs, 27 September. — Mededeeling van den mihister van oorlog, van 11 uur 'S avonds. — In den loop van 26 tôt 27 September vielen de Duitschers op heel het front onophoudelijk aan met buitengewoon geweld, dag en naeht, klaarblijkelijk pogend de lijnen der bondgenooten te breken, op zulke wljze dat zij deed vermoeden, dat er order was van het opperbevel, de oplossing van den veldslag te bereiken. Niet aileen gelukten zij er niet in, maar wij hebben een vaandel, eenige kanonnen en fevangenen genomen. Het vaandel werd den vijand ontnomen door het 24° regiment der koloniale troepen. Trots de vermoeinissen van dit onophoudelijk gevecht, is het moraal van de troepen uitstekend, en de bevelhebbers hebben zelfs moeite om hunne mannen te beletten vooruit te snellen naar den vijand, beschermd in zijne defensieve posities. Twecdc Mededeeliag yaa dea Miaister vaa Oarlog vaa 28 Septsmber, om 3.20 uur. ALGESHEERSE ONGEWIJZ1GDE TÛESTH&ISS. Niets nieuws in den algemeenen toestand. Betrekkelijke kalmte op een deel van het front. Noehtans heeft de vijand, op zekere punten, namelijk tusschen de Aisne en de Argonne,nieuwe geweldige aanvailen beproefd, die afgesiagen werden. Mededeeling van 28 September, 11 ure 's avonds : Op onzen linkervleugel zijn de verslagen over den toestand gunstig. In het centrum Ijebben onze troepen met succès nieuwe en zeer hevige aanvailen afgesiagen. Wij kwamen eenigszins vooruit op de hoogten van de Maas. In de Woevre zijn de operaties geschorst wegens den dikken mist. Op onzen rechtervleugel (Lorreinen en de Vogezen) is de toestand onveranderd. MEDEDEELING VAN DEN RUSSISCHEN SÏÂF. Duitsche troepen over ganscb het front ternggeworpsn. Petrograd, 28 September. — De pogingen der Duitschers om de Memel, bij Drans-kenniki over te steken, zijn door ons vuur, afgesiagen. De Duitsche gesehutten kunnen onze aanvailen niet tegenhouden. Bij Sopockinie wordt het terugwijken der Duitschers naar Suwalki algemeen. De lorteres van Ossowetz gaat voort tegen de duitsche bezettingsgeschutten te weerstaan. De gevechten in Galicie zijn gekenmerkt door eene bij zondere hardnekkigheid, vooral op de hoogvlakfen van Oujok, vvaar de Hongaren,die uit drie stellingen werden verdreven, zich in groote wanorde achteruittrokken. Wij hebben eene volledige batterij genomen en verschillige honderden krijgsge-vangenen gemaakt. De achtervolging wordt voortgozet. Al de gemeenschapswegen met Przemysl zijn afgesneden ; de verdediging der plaats wordt niet meer betwist. De oosten-rijksche voorwachten herplooien zich naar Donnatz. Officieele Mededeeling der Britsche Legaîie. INMAME DER HOOFDSTAB VAN KAMEBOEH. Antwerpen, 28 September, 10 uren 's avonds. — De Minister van Koloniën deelt made dat het optreden der Briteche Zeemaeht op de Westkust van Afrika tôt gevolg heeft gehad j de onvoorwaardelijke overgave der Duaia, de hooîstad van Kameroen en van Bona Beri aan de Fransch-Engelsche troepen, onder bevel van den brigade generaal Dobell. Se Mtgemaakte Selispsa van Engelschen en Daltschers. De admiraliteit deelt meds dat sedert de opening der vijandelijkheden tôt den 23e September,het aantal Duitsche aangehouden en buitgema'akte schepen 386 bedraagt met een gezamenlijke tonnenmaat vanlmiljoen 140 duizènd ton, tervvijl het aantal aangehouden of buitgemaakte Engelsf.fre schepen-80 fcedraagt, met eene tonnenmaat van 229 duizend ton. DUITSCHE SCHRIJVERSMENTALITEIT. f Dooç zekere drukpers werd' destijds veel opgang gemaakt voor den duitschen schç/jvcr Gérard Hauptmann, die vooral in zijne tooneelwerkcn betuiging gaf van een zoogenaamd demokratisch streven en eene voorgewende internationale volks-liefde.Wij zijn op de gemaakte faam van dien schrijver nooit ingegaan. Inzonderheid zijn drama De Wevers heeft ons een aikeer voor hem doen krijgen : de daarin voorgewende sentimentaliteit is blijkbaar valsch en even vàlseh is de volksliefde, waarmeê de schrijver winstgevende populariteit heeft gezocht en ook klinkend gevonden. We hebben er nimmer veel van gezegd en waçhtten liever onzen tijd af, zonder ooit te hebben gedacht dat iets zoo wreeds als de thans woedende oorlog die vaisclie faam van grootheid zou zijn komen ver-nietigen in de bladen van die zelfde drukpers, welke trachtte hare lezers voor den naam van Hauptmann in aanbidding te doen staan. Ons verwondert het niet, ons kan het niet verwonderen, dat de schrijver van De Wevers het nu voor keizer Wilhelm en zijne brandstichters, vrouwen- en kinder-beulen, dieven en moordenaars opneemt tegen de verdedigers der beschaving. In dat tooneelstuk, waarin hij voor fijngevoe-lig mensch wil doorg'aan, deed hij toch ook niets anders dan brutaal geweld ophe-melen als verniclingsmiddel tegen ver-keerde sociale begrippen, in plaats van aandrang des harten en kraehten van 't recht tegenover die begrippen te stellen. Wie met zulke vaisclie strekking oneerlijk winstgevende populariteit zocht, kan ons nu niet verbazen met de woestheid zijner keizersbenden boven de rechtvaardige verdediging van het gekrenkte volkenrecht te stellen. Verbazend is integendeel voor ons, dat zij welke destijds die strekking van Hauptmann bewierookten, er zich nu durven over verwonderen dat hij zich zelven ge-gelijk blijft, waar hij onder meer aan een franschen schrijver zijner kennis dit ant-woord geeft : « Oorlog is oorlog ; gij moogt U over den oorlog beklagen, maar u niet over dingen verwonderen die daarvan onafscheidelijk zijn. » Zeker is het te betreuren als in het ge-woel van het gevecht eene schilderij van Ru-bens ten gronde gaat, maar — aile eer voor Rubens ! — ik behoor tôt die, wien de door-schoten borst van een menschbroeder eene diepere smart veroorzaakt. » En, Mijnheer Rolland, het gaat niet aan dat gij een toon aanneemt alsof uwe landsleden, de Franschen, met palmtakken ons tegemoet trekken, waar ze toch in waar\ heid met kanonnen, bommen, ja zelfs met dum-dumkogels rijkelijk voorzien zijn. » Zeker zijn u onze helfdhaftige legers vreeselijk geworden I Dat is de roem van eene kracht die door de rechtvaardigheid eener zaak onoverwinnelijk is geworden.... » Ik zeg niets tegen het Belgische volk. » De vredelievende doortocht van duitsche troepen, eene levensvraag voor Duitschland, werd door België niet toegestaan, wijl zich zijne regeering toi werktuig van Engeland en Franlcrijk gemaakt had. » Die zelfde regeering heeft dan, om haar verloren post te steunen, een guerilla-kamp zonder gelijkcn georganiseerd en daardoor — Mijnheer Rolland gij zijt muziekant — aan de oorlogsvoering dien verschrikkelijken toon aangegeven. » Wanneer gij eene mogelijkheid wilt hebben u door den reuzenval van duitsch-vijandelijke berichten door te werken, zoo leest dan het bericht van onzen Rijkskan-selier van 7 September aan Amerika; leest verdere het telegram dat den 8 September de keizer zelf aan président Wilson zond. » Gij verneeml dan dingen, die te welen noodzakelijk zijn, om het ongeluk van Leuven te verstaan ! » Kan iemand, die zôô denkt als daar uit zijn sehrijven blijkt, wel ooit een m an met internationale volksliefde geweest zijn? We spreken niet van eene schilderij, we spreken van honderden, van duizenden gemartelde vrouwen en kinderen, en daar tegenover stelt Hauptmann de « door-schoten borst van een menschbroeder « die gezegde vrouwen en kinderen in ons vaderland lcwam folteren en beulen I De dum-dums zijn duitsche moordwapens, en hij wrijft ze den Franschen aan. De Duitschers pleegden meineed en ver-trapten aile recht, en hij gewaagt van de onoverwinnelijkheid hunner rechtvaardige. zaak. Rooven en branden heeten een vredelievende doortocht. Trouw aan eer en recht, wordt bij hem zich tôt werktuig van anderen maken. En ten slotte be-roept hij zich op de eerlooze leugen van een belgischen guerillakamp en op het even eerloos leugentelegram van zijn keizer aan den amerikaanschen président. Ziodaar het levend beeld van de duitsche sociale cultuur, welke sommigen zoo hardnekkig trachtten ons op te drin-gen en die zij ons als een hoogeren graad van beschaving durfden voorstellen. Samen met de valsche faam van een Hamptmann valt gansch die valsche cultuurvoorstelling in duigen. De barbaai heeft ze met eigen hand neergehaald. EEN ALGEMEEN 07ERZICHT. Sinds het begin van den veldtocht, waren de mededeelingen van oppergene-raal Joffre gekenmerkt door uiterste voor-zichtigheid en gematigdlieid. Nooit ge-bruikte hij bijv. de uitdrukking « veelbe-teekenende vooruitgang », tenzij wanneer er groote daadwerkelijkc reden toe was. 't Is maar, wanneer de Duitschers volledig verslagen en op den aftocht zijn, dat hij zich veroorlooft van zegepraal te spreken. Ook is het zeker dat hij geen groote frazen zal maken, zoolang hij de vijanden voor zich heeft. Hij zal van geen denkbeeldige zege-pralen spreken gelijk de overheden van Berlijn. Bij afwezigheid van bepaalde bijzonder-heden nopens het door de Bondgenoten ge-wonnen terrein, blijkt de toestand duister,_ maar men mag veronderstellen dat de volliardende moed waarmede de fransche en engelsche troepen nu gedurende deze vijftien dagen voortdurend gestreden hebben, alsook de hardnekkigheid waarmede zij hunne stellingen hebben behouden tegenover de veelvuldige en wanhopige aanvailen, ten slotte moeten geloond worden met de geleidelijke afwijking van den vijand. De woeste aard van den strijd is duide-lijk aangetoond door de fransche mededeeling dat op verscheidene plaatsen de vijandelijke verschansingen slechts eenige honderden meter van elkander verwijderd zijn. Zulks bewijst dat de meesterschap dei artillerie haar einde nadert en dat de tijd der eindproef van kracht met de bajonnet gaat aanbreken. Vermits de Duitschers hunne tegenstre-vers in een open strijd niet hunnen ver-slaan, belialen zij eene andere soort iau-weren. Zij zetten de onmenschelijke en nut-telooze werking voort, bommen te werpen waar geen soldaten zijn. Zoo heeft een Zeppelin in België bominen geworpen, die ge-ringe stoffelijke schade aanrichtten en een ouderling van 82 jaar lcwetsten. Parijs heeft ook weer zulk bezoek gekregen : een ouderling doodelijk getroffen en een klein meisje aan het been gelcwetst. Dat is duitsche cultuur ! Een Zeppelin beproefde hetzelfde spel te Warschau, maar mislukte. Men schoot er op en het luchtsehip viel nabij de stad. Onze russische bondgenoten behouden hun schitterenden toestand, zoowel tegenover Duitschland als tegenover Oostenrijk. Duitschland beproeft eene afwijking door in Polen te dringen, maar tôt hiertoe kregen zijne troepen niets anders dan nederlagen. Wat Ooçtenrijk betreft, het wordt ge-leidelijk buiten staat gestcld te schaden. Het heeft wederom tegengaans gehad ia Galicia. (Dailu Jeleyraph.\

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods