Het volk: antisocialistisch dagblad

1044 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qj77s7kn92/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

v/el verondérstellên dat de gentscne ne-|volking bespottelijk bang is, omdat hij 's avonds halî tien geen rijtuig kon krijgen. Ware hij minder blind en doof geweest, hij zou geweten hebben dat niemand hem op zulk uur een rijtuig kon noch mocht verschaffen, omdat het alsdan, volgens duitsche midden-europeèsche uur, reeds half elf was. • De zegsman van 't nederlandsche ïVaderland hadde dus heel en al beter van dwaze berichten gezwegen, want zijne eigene berichten zijn zôô dwaas, dat zij bijna de vergelijking kunnen doorstaan met deze van het gentsche socialistenblad, hetwelk zich nochtans tôt over de ooren aan dwaasheid vergaapt. i In zijn nummer van 30 October steekt de roode gazet haar eigen d3 loef aî. I 1) Ze vertelt dat de Iransche socialist Jean Jaurès het eerste slaclrtoffer van den oorlog was; en Jaurès was dood, door een zenuwgek vermoord, toen de oorlog be-gon.i 2) Pratend over het belgisch staats-pefsoneel, geeft ze als plichtigen voor de ■rnet-afbetaling van velen, eerst de admi-nistratiebestuurders aan, om vervolgens te zeggen dat MM. Verhaegen en Huyshauwer de plichtigen zijn. 3) Misbruik makend van den toestand der staatswerkers, verleidt het deze men-schen op een dwaalspoor, ten nadeele van die menschen zelven, van gansch het pu-bliek in 't algemeen en inzonderheid ten nadeele van de herleving van handel en nijverheid, die gansch het volk zouden moeten worden. Maar bij 't plegen van die misdaad, stelt het roode kwakkelblad er MM. Verhaegen en Huyshauwer ver-antwoordelijk voor ! 4) Blet de administratiebestuurders ten eerste, MM. Verhaegen en Huyshauwer ten tweede, had het roode lcraam nog geen plichtigen genoeg. Integendeel, het mof-felt die eerste plichtigen weg om te ge-baren état het er geen heeft, en eene zijde verder verkondigt het speciaal dat de grootc schaldige aan België's huidigen toe-çtanel M. Woeste is. Als de lezers van dat blad onderscheid tusschen eerste, tweede en derde bladzijde kunnen maken, zullen zij zich zelven af-.vragen hetwelk van al die dwaze berichten zij nu eigenlijk moeten gelooven : 1) Jaurès na zijn dood geslachtofferd ; 2) plichtige bestuurders, 3) pliclitige volks- Londen, 29 October. (Reuter.) — De admiraliteit deelt mede, dat het Engelsche smaldeel den linkervleugel der bondge-nooten blijft ondersteunen. Sedert 271 dezer zijn lcanonnen van 30 c.M. op de Duitsche stellingen en batterijen gericht, Dat vuur is juist, doeltreffend en hinder-lijk gebleken. De vleugel wordt dus vol-komen gehandhaafd. De vijand plant te zwaar geschut en antwoordde krachtig, maar vandaag is het schieten van de kust nagenoeg opgehouden. De rneerder-heid van het scheepgeschutvuur is be-wezen. Onze verliezen zijn gering. Op een torpedojager zijn een paar granaten gesprongen, waardoor een officier en aclit man werden gedood en een officier er vijftien man werden gewond. Volgens bericht hebben duikbooten van den vijand het smaldeel trachten aan te vallen. Dit wordt beschermd door torpedojagers. (Duitsche Melding.) Berlijn, 30 October. (Wolff.) — Ambte-lijk wordt hedenmorgen uit het groote hoofdkwartier gemeld : Onze aanvaller ten Zuiden van Nieuwpoort en ten Oosfer van Yper zijn met bijval voortgezet. El zijn acht machinegeweren buitgemaakt er twee honderd Engelschen gevangen ge-nomen.In het Argonner Woud hebben onze troepen verscheidene blokhuizen en steun-punten vermeesterd. Ten N.W. van Verdun zijn de aanvaller van ele Franschen vruchteloos geweest l\iissisch-Tuî'ksche Sirijd. (Russische Melding.) St. Petcrsburg, 30 October. (Wolfï). — Het St. Pctersburgsc-he telcgraafagcnt-schap meldt : Tusschen half tien en half elf 's morgens heeft een Turksche kruiser met drie schoorsteenen gistermorgen de statie er ele stad Theodoia (Krim) beschoten. De kathedraal, de Grieksehe kerk, de graan-pakhuizen aan de haven en het haven-hoofd wei>den beschadigd. Een solelaal werel gewond. De filiale van de Russische Bank voor buitenlandschen handel raakte in brand. Om half elf stoomde de kruiseï in Zuid-Westelijke richting weg. Te Noworossisk (in den Kaukasus aar de Zwarte Zee) is ele Turksche kruiseï Hamidié aangekomen en heeft de stad àangemaand zich over te geven en staats-eigendommen uit te leveren. In gevàl van weigering zou de stad beschoten worelcn. De Turksche consul en de Turksche amb-tenaren werden gevangen genomen. Later heeft de kruiser zich verwijderd. St. Petcrsburg, 30 October. (Reuter.) — Volgens een telegram uit Kertsj (Krim) zijn de Russische schepen Yaita en Kaz-bèk door mijnen, v/elke de Duitsche kruiser Goeben had geiegd, in de nabijheid van den vuurtoren Takil gezonken. De be- generale staf heeft hedenmiddag officicel het voigende meelcgcdeekl : Op het Nooreloostelijk oorlogstooneel zijn gisteren geen gevechten van betee-kenis geleverd. De laatste dagen zijn pogingen van ele Russen om eloor te dringen tôt de streek van Turka (in de Karpathen, ongeveer 50 kilom. ten Z.Z.W. van Sanjbor) met bijval afgeweerd. {Russische Melding.) S. Petersburg, 29 October. (Reuter.) — De Russische générale staf eleelt mede : Op het Oost-Pruisischc front eloet het eerste Duitsche legerkorps de laatste vier elagen vergeefsche aanvallen in de streek van Bakalarzewo (ten Westen van Soewalki). De verliezen van den vijand zijn zeer groot. Bulgarijc's Onzijtligheid? (Duitsche Melding.) Sofia, 29 October. (Wolfï.) —- De minis-ter-president Radoslawof heeft gisteren het Sobranië geopend met de voorlezing van eene troonrede, waarin o. a. wordt gezegd : Onze gemeenschappelijke vreedzame arbeid is door het uitbrelcen van den grootsten en vreeselijksten oorlog, elien de gêschiedenis kent, onderbroken. Ten aanzien van dezen strijd was mijne regeering van meening dat het haar plicht was de onzijdigheid van Bulgarije nauw-gezet in acht te nemen. Dank zij deze hou-ding, heeft de regeering hare vriendschap-pelijke betrelckingen met aile groote mo-. gendheden gehandhaafd en het is haar ge-lukt aan de verstandhouding tôt bijna al onze naburen grooter vertrouwen te verleenen. ■■ !■ ■ ■ De Opsiand in Zuli-Afrika. (Engelsche Melding.) Londen, 29 October. (Reuter Ofïicieel.) — Een lionderdtal ops tandelingen hebben zicli gisteren te Onderstedorne overge-geven. Oneler lien waren een kapitein en twee luitenants. De Zuicl-Alrikaansche troepen denken in dezelfele streek nog 120 andere opstanclelingen gevangen te nemen. Londen, 29 October. (Reuter Officicel.) — Van Maritz' volgelingen hebben zich weer 2-1 man overgegeven. Van vijandelijke patroeljes zijn 9 man gedood, gewond of gevangen genomen. De zooiî van veldniaarscnalk vo^ Molike psneuvsll In Frankrijk is de zoon van velelmaar-schalk von Moltke.t den overste van den Pruisischen generaien staf, gesneuveld. fl^^^^cacStaalsblad bevat een koninkJijk besluit van den 29eOctober, houdende verbod van uitvoer van boter, van den dag der afkoneliging van dit besluit. Dit verbod kan tijdelijk worden op-geheven en er kan in bijzondere gevallen onthefl'ing van worden verleenel. WaarsGlmwing aan autamobl Istan en wielrijders. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft van het Gezantschap te Brussel bericht ontvangen, dat automobilisten en wielrijders, die zich voor hun genoegen naar Belgic begeven, aan groote onaan-genaamheden en gevaren blootstaan. Op 25 October bijv. werden 14 Hollandsche wielrijders en 3 Hollandsche automobilisten "gevangen genomen. Maatregelen zijn genomen, dat automobilisten en wielrijders, die zich over de grenzen begeven, gewaarschuwd zullen worelen. In- en ultyosr In Belglg. De invoer in België is voor aile arLikelen toegestaan, behalve voor springstoffen. De uitvoer van ele voigende artilcelen is toegestaan : Levende plantèn, tapijten, loodwit, papier, been en katoenafval, lucifers, verf, spijkers, gips, dierlijke vetten, hop, vernis, darmen, kopra, olie, machienen, lompen, lconijnhaar en konijnenvellen, bagage, suiker, ciment, cimentsteen, chemische meststoffen, enz. De gcmeeiilekiîziiigcn in Beieren en de coi'Iog, Het bestuur van de sociaal-democra-tische Landdag te Beieren heeft, naar het Berliner Tageblatt meldt, een rondschrij-ven openbaar gernaakt, waarin het tracht te bewijzen, dat het standpunt der regeering, ele verkiezingen voor de gemeente-raden niet uit te stellen, onrechtvaardig is. Dit standpunt is in strijd met den geest van de wet, omdat nu het over-groote gedeclffc van de kiezers in het oorlogsveld staat. Daardoor zouden aan de strijders voor het vaderlanet voor den duur van vijf jaren hun rechten worden ontnomen. Het sterkst zouden hiereloor de sociaal-democraten g'etrolïen worden die naar verhoueling het grootste gedeelte van de dienstplichtigen ter bcschikking stelt. Ook de liberale partijen spreken in een schrijven hunne verontwaardiging uit, dat de regeering geweigerd heeft te voldoen aan het verzoek lot uitstel van de verkiezingen voor de gemeenten. TER™ZEE. Uit duitsche, doch niet oîficieele bron, mclelt men elat de turksche vloot der Zwarte Zee eene russische vloot heeft aangevallen en een kruiser in den grond heeft geboord. omweg te makeï^^BW^d meter. Ik steleie elen mol()^)p«enoe>gs^^ snelheid. Ik schoot met de vaart van een adelaar eloor de lucht. 20 minuten later stond de Eifïeltoren als een uit blauwe nevels geweven droombeeld voor mijne oogen. » Ik sfeelde het hoogtestuur in werking en steeg. Het tafereel daar onder mij ver-smalt meer en meer ineen. Nu brak oneler mij een waçe hel los. Ik hoorele een voort-elurend scherp fluiten en voelde ook meer dan elat ik het zag, hoe eenige kogels ele vleugels van mijn « Taube » doorboorelen. Zij mikten niet slecht ! Maar wat hindert nu zoo'n g'aatje ! Het ware iets anders geweest als een toevallige kogel den span-elraad van mijn stuurtuig had stukgesla-gen ! Maar oppassen, dat ik elen Eilïel-toren niet te dicht nader ! Ik wist, dat op het bovenste platvorm mitrailleuzen en ballonkanonnen waren opgestelel. In groote bochten vloog ik om het gevaar-lijke bouwwerk en moest naar mijn schat-ting zoowat boven het midden der stad zweven. » lie wierp een bom uit en zag hem in zijn val onder mij kleiner en kleiner worelen, eene gloeeinde streep achter zich latende. Ile luisterde naar de diepte, maar er volgde geen ontploffing ; die had ik toch moeten hooren. Dus : Mis ! Ik wierp de tweede bom uit — en nu — na een paar seconden.hoorde ik een kraken en bersten alsof er twee treinen op elkaar geloopen waren. Het was ele eerste Duitsche bom die op Parijs viel ! » Ik kruiste, zonder me verder om het knallen van het geschut te bekommeren. verder boven de stad. Van Montmartre zag ik twee vliegtuigen komen aanstor-men, een Voisin tweedeklcer en een Du-perdussin.» Nu veranderde ik snel van ko ers en nam de richting noordoostlijk. Mijn beide"' veryolgers schroefden zich snel in de hoogte, maar mijn voorsprong was le groot. De duitsche « duif » vloog sneller dan de Gallische « haan ». De afst'and tusschen ons werel steeds grooter. Mijn « taube » scheen te begrijpen, waar het om ging. Als een sperwer vloog ze voort. Spoedig had ik de Fransche troepen weer onder mij, een half uur later verdwenen ze uit mijn oogen. En verder waagelen zich mijne vervolgers niet. Kort voor acht uur lanelde ik weer bij mijn régiment. Ik had den afstand van 340 kilometer iu 3 uur 50 minuten afgeiegd. » N. R. C. IN 'T HE LiG OFFICIE. Men meldt uit Rome dat, volgens de Osservatore Romano, karelinaak Merry etel Val, senator benoemd is van het Heilig Officie. Isest en verspraiiit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods