Het volk: antisocialistisch dagblad

1865 0
21 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z60bv7ct88/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vicr-eiï-Twintigste Jaar, - H 272 Goâsfest — Huisgozin — Eigendom Zaîcrdag, 2! Novenikr 1914 f AHe brieftvisseîingen rracht- H Tij te zenden aan Au g. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. enaatsch. « Drukkerij Het VoLk », îleorsteeg, n° 16, Geiit. Bureel van West-Vlaanderen t G aston Bossuyfc, Gilde der A m. bacïiten, Kortrijk 'J elefoo:; 523 Bureel van Antwerpen, Braisant en Limburg : Viktor Kuyl, ■« ïlinderbroedorstraat, 24, Lcuvén g| HET VOLK Men sobrijlt In: Op aile postkantoren aan 10 îft. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankonôigingen. Prijs volgens tarief. Yoorop te betalen. Heehterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Gngeteekende brieven wordoa geweigerd. ÏBLEFOON N» 137, Gonfc Versewint e m.al per weeU. CHRISTEN WERKMANSBLAD * CENTIEMEN HET NOMMER Roercndc Waardijen en înkomsl Oncîer die hooîding schreef dezer da de Bien public : « Over weinig baar geld beschikke, zijn tal van vluchtelingen verlrokken ivaardijen « aan drager », namelijk fitels van de Belgische Renie. Vele in land gebleven kleinburgers beziiten event eeniqe ivaardijen van dien aard, ivelke il' i I ' t • • ' "(T { •eene volkomen rustige gcldplaalsing a ten. Werkersmaatschappijen, spaar-hulpkassen verkeeren in 't zelfde geval. ))Het oogenblik ware nu voorzeker sh gekozen om welkdanige ivaardijen te handelen. En dit zoeken de belanghebb den ook niet te doen. Maar de intrestkoe, van November moet vervallen en die n schen vreezen dat hij zou kunnen verk zijn. De eenige franks die zij er zou kunnen van trekken, zouden hun thans te pas ko men. » Wij durven de hoop uitdrukken da, Banken zonder uitstel dien intrest zu kunnen voorschieten. Er is geen en reden om te veronderstellen dat de int der leeningen, door de regeering aangego zou moeten te kort schieten. Zoo men toestand van de tneerderheid dier tite zitters inziet, zal men erkennen dat hij belangstelling waardig is. » Herinneren wij in a wachting aan de die tijdelijk in nood zouden verkeeren, de Hulpbank hun voorschotten kan d tegen overlegging van aile ernstige titels. » Als deze voorschotten zich vernieuu kunnen ze natuurlijk het kapitaal aan ten. Maar op dit oogenblik zijn er wei menschen die van de opbrengst hun inkomsten alleen kunnen leven. » Wat betreft menschlievende, werh en andere maatschappijen, wier jaarlijki begrooting steunde op de inkomsten i hare roerende ivaardijen, ons schijnen in een geval van uiterste noodzakelijkh niet te moeten aarzelen liaar kapitaal i te spreken en op overlegging van I titels de noodige sommen te ontleenen hare leden voor honger te vrijwaren. » _ We hebben dat artikeltje van den E ■public in zijn geheel willen vertalen, ( dat er wenken van gansch algemeen : in voorkomen. 1 Anderszins, menschen van onze so hebben meestal niet veel koepontjes knippen ; al de actiën die wij en konsc 12ii bezitten, zijn op onzen trouwbi ingeschreven en worden in de genls volkstaal loopende actiën genoemd. ; Maar in 't artikel van den Bien pu, komt eene vraag voor, die wij namens werklieden willen bijtreden en steunen. Onder het volk bestaan er nogal vi min of meer groote spaarmaatschappi y an werklieden en. kleinburgers, die 1 gemeenschappelijk bezit veelal in sta loten omzetten. Elk lid brengt wekeli of maandeiijks iets bij, volgens hij v één, twee of meer aandeelen is ingescl ven ; zooclra er genoeg in lcas is, won er loten mede gekocht, die het geme sc'nappelijk bezit van al de leden blij^ tôt wanneer er genoeg loten zijn om ; ieder lid zijn aantal loten volgens ; getal aandeelen uit te reiken. Gewoon loopt die spaartijd over drie jaren. Maar in den loop dezer jaren zijn ei loten gekocht volgens het spaargeld in komen is. En aan die loten zijn intre koepons géhecht, welke, in gewone tijd op de vervaldagen uitgewisseld won om met dit geld de koopkracht der spa maatschappij te verrijken. Bimien kort zullen zulke koepons \ vallen, 't zij van Gent, Brussel, Antw pen, Luik, enz. Maar met het geld van koepons kunnen de maatschappijen geen loten bijkoopen en wie weet hoe\ leden niet terecht blijde zouden zijn nu in klinkende mûrit te mogen opstrijl om er denhuiselijken nood mede te lenig Doch waar krijgen ze thans die koepi uitbetaald ? Dat is de vraag, waarvoor z thans vele bestuurders van spaarma schappijen zonder antwoord bevinden Daarom steunen wij de vraag van c Bien public, zoowelvoor de stadsloten i geringe spaarders als voor de rentetil der persoonlijke bezitters. Aan die derige vooruitziende en spaarzame m schen zou mogelijks een groote die en eene ingrijpende hulp bewezen word konden eenige groote Banken zich ond ling verstaan om hun de vervallen k pontjes der stadsloten uit te betalen. Het ware een schrikbeeld uit de spa maatschappijen verdreven en missch een reddend stuivertje in menig hu waardig gezin gebraeht. Tarwe en Rogge voor Zwedeii, Zweden heeft voorloopig genoeg roj in het land. De voorraadkommissie st nu voor, dat de regeering 60.000 ton tar zal inkoopen, wat 15 tôt 20 millioer fkronen zal kosten. Het plan is, dat starwe niet aanstonds in gebruik zal w den genomen, maar wordt opgeslagen v< het geval Zweden gedwongen wordt zi; onzijdiglieid op te geven : dus als reser OfficieeleMededeelmpi In Vlaanderen en Fransch-NoordeD. Duitsche Melding aan de Post (Zuidstatie te Gent) uitge-plakt : In West-Vlaanderen en Noord-Frank-rijk duren de gevechten voort. Op den westerkant van het Argonner-woud, bij Servon, werden de Fransche aanvallen afgeslagen, met geringe ver-liezen voor de Duitschers. In het Oosten is het gevecht nog aan gang. BERLIJN, 18 November. (Wolfï.) — Ambtelijke mededeeling van heden mor-gen uit het groote hoofdkwartier : De gevechten in West-Vlaanderen duren voort. De toestand is over 't algemeen ongewijzigd. In het Argonnerwoud werd onze aan-vallende beweging met succès voortgezet. Aanvallen der Franschen ten zuiden van Verdun zijn afgeslagen. Een aanval bij St. Mihiel, op den weste-lijken Maasoever tegen onze vooruitge-schoven strijdkrachten mislukte geheel, na aanvnakelijk succès. Onze aanval ten zuid-oosten van'Cirey noopte de Franschen een deel van hunne stellingen te ontruimen. Het kasteel Chatillon werd door onze troepen bij be-storming genort}en. BERLIJN, 19 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling van heden mor-gen uit het groote hoofdkwartier : In West-Vlaanderen en Noord-Frank-rijk is de toestand onveranderd. Eene Duitsche afdeeling vliegtuigen heeft op een verkenningstocht twee vijan-delijke, tôt den strijd toegeruste vliegtuigen tôt eene landing gedwongen en veroorzaalcte den val van een derde toe-stel. Een van onze vliegtuigen wordt ver-mist.■ Een hevige Fransche aanval in de streek van Servon aan den westelijken zoom van het Argonnerwoud is onder ernstige ver-liezen voor den vijand afgeslagen. Onze verliezen waren g'ering. (Fransche Melding.) PARUS, 18 November. (Reuter.) — Ofîicieel bericht van 11 uur 's avonds : Volgens de laatste berichten heeft de vijand ten zuiden van IJper zijne aanvallen hernieuwd, die den toestand niet hebben gewijzigd. In de twee laatste dagen hebben wij enkele kleinere of grootere vorderingen gemaakt. Wij hebben aanvallen ondernomen bij Het Sas (t. Z. van Bixschoote), tusschen Armentières en Atrecht, in de streek van Vailly, in Argon-ne en op de Maasheuvels. PARUS, 18 November. (Reuter.) — Officieele kennisgeving van vanmiddag drie uur : De dag van gisteren droeg hetzelfde karakter als de vorige. In den Elzas zijn de landweerbataljons, die in de streek van Markirch (St.-Marie-aux-Mines) oprukten, tôt den terugtocht genoodzaakt, na de helft van hunne man-schappen te hebben verloren. PARUS, 18 November. (Reuter.) — Ofîicieel bericht van 11 uur 's avonds : Heden heeft op ons noordelijke front eene zeer hevige, bijna onderbroken ka-nonnade plaats gehad. In de streek van St. Mihiel hebben de Duitschers het westelijke gedeelte van Chauvoncourt in de lueht laten springen, nadat zij er mijnen gelegd hadden. Van het overige gedeelte van het front geen nieuws. Op het Oostelijk Gevechtsterrein. (D uitsche melding. BERLIJN, 18 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling van heden inor-gen uit het groote hoofdkwartier : In Polen worden in de streek ten noor-den van Lodz uieuwe gevechten geleverd, waarvan de beslissing nog niet gevallen is. Ten zuidoosten van Soldau werd de vijand tôt den terugtocht naar Mlawa gedwongen. Op den uitersten noordeïijken vleugel werd eene sterke Russische cavalerie-macht den 16 en dën 17 verslagen en over Pillkallen (t. N. van Stahlluponen) terug-geworpen.BERLIJN, 18 November..(E. van Duit-. sche zijde.) — Van het oostelijk oorlogs-veld komen voortdurend goede berichten. Het getal der Russische gevangenen heeft de 50.000 reeds overschreden. (Ooslenrijkschc Melding.) WEENEN, 18 November. (Wolfï.) — Het groote hoofdkwartier deelt ofîicieel mede : De krijgsverrichtingen van de au Oost.-Hong. legers hebben de ; Russische hoofdmacht in Russisch Polen tôt een Veldslag genoopt, die zich op het geheele front heeft ontwikkeld onder voor ons gunstige voorwaarden. Een onzer légers heeft gisteren meer dan 3000 Rus- : sen gevangen genomen. Vergeleken met dezen grooten slag heeft de opmarsch van Russische strijdkrachten tegen de Karpathen slechts on-dergeschikte beteekenis. , Bij eene operatie vanuit Grybow is eene sterke troep Russische k.ivalerie door oris kanonvuur gedund en verstrooid. (Russische Meldingen.) ST. PETERSBURG, 18 November. (Pet. Tel.-Ag.) — Het St. Petersburgsche Telegraaf-Agentschap verneemt uit Mar-mornitza, aan de Roemeensch-Oosteni'ijk-sche grens, dat in het noorden van de Boekowina verwoed gevochten is en dat de Russen overwinnend vooruitrukken, de Oostenrijkers in volslagen wanorde . voor zich uit jagend. ST. PETERSBURG, 18 November. (P. T. A.) — De Russische groote generale staf deelt mede : Tusschen de Weichsel en de Warta is onze voorhoede, na een gevecht met de Duitschers, die tôt het oiïensief overgin-gen, in de richting van de Bzoera (linker ; zijrivier van de Weichsel) teruggetrokken. De vijand is er in geslaagd vasten voet te krijgen in de streek van Leknitsa (ten Zuiden van Kutno) en Orlow (ten Z.-O. van Kutno.) Zijne voorhoede rulct op tegen Piatjek (ten Zuiden van Orlow.) In Oost-Pruisen blijven onze troepen ! vorderingen maken in gevechten aan het front van Gumbinnen naar Angerburg, dat de vijand verdedigt. In de door ons genomen loopgraven bij Varschlaghen : had de vijand meer dan 300 dooden in den steek gelaten. Op het front aan de Masurische meren hebben onze troepen de ijzerdraadver-speringen van de vijandelijke stellingen bereikt en zijn bezig die te forceeren. Op het front van Czenstochowa-Krakau hebben wij een aanval gedaan op aanzien-lijke vijnndclijke strijdkyaehten. waarvan de afdeelingen, die bij Wlodowitsa werk-ten, op de vlucht zijn gedreven. In Galicië bezetten wij achtereenvolgens de passen over de Karpathen. ST. PETERSBURG, 18 November. (P. T. A.) — De marinestaf deelt ofîicieel mede : In den oclitend van den 17 dezer verscheen een Duitsch smaldeel van twee kruisers, verscheidene stoomschepen en 10 torpedobooten voor Libau en begon opnieuw de stad en de haven te beschie-ten. Het bombardement heeft tal van bran-den veroorzaakt. Oostenrijk tegen Servie. (Bulgaarsche Melding.) KEULEN, 18 November. (Part.) — Uit Sofia aan de Koln. Ztg. : De in Bulgarije ontvangen berichten maken melding van eene toenemende op-winding in Macedonië. Uit dczelfde bron wordt gemeld, dat de Servische regeering voornemens is haren zetel naar Uskub over te brengen wegens het oprukken van ' de Oostenrijksch-Hongaarsehe troepen. s Volgens geloofwaardige berichten zijn ) verscheidene duizenden Russische ofïi- ) cieren en manschappen over Rocmenië ] in Servi ë aangekomen. ( Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 18 November. (Wolff.) — 1 Het hoofdkwartier van het leger in Servië meldt olïicieel : Na verbitterde gevechten bij de vernielde bruggen over de Kolubara zijn onze troepen over die rivier getrok-ken. Den 16 dezer hebben wij 1400 Ser-viërs gevangen genomen. (Hongaarsche melding.) BOEDAPEST, 18 November. (Wolfï.) — Az Est ?brneemt uit Servië : De Servische verliezen bij Waljewo zijn veel grooter dan verwacht was. De taai-heid en vechtlust der Serviërs schijnt ge- • broken. Niettegenstaande twee dagen rust was toegestaan, vervolgden de Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen den vijand nog twee kilometer. Aile lieuvelen die Waljewo van 't Noordoosten naar 't Zuid-westen insluiten, zijn door de Oosten-rijksch-Hongaarsclie troepen bezet, die grooten huit — waaronder voor een half * jaar ammunitie — hebben gemaakt. De Tnrksch-Rnssische Strijd. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 18 November. (P. T. A.) — De marinestaf deelt ofîicieel ' mede : In den vroegen ochtend van den Y 17 dezer heeft de Russische vloot, die in* de Zwarte Zee kruiste, de Turksche for- ' ten en kazernes van Trebizonde bescho- ) ten. Er ontstond een felle brand. In voile zee zijn geen Turksche schepen gezien. S. PETERSBURG, 19 November. — ^Reuter.) —Volgens een officieel telegram lit Oermia heeft de Russische cavalerie ien 14 dezer de Turken bij Dutah verslagen. De vijand sloeg op de vlucht en iet meer dan 200 dooden achter. (T.urksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 18 November. — (Wolff.) —• Mededeeling van het Turk-;che hoofdkwartier : Op aile gevechtsterreinen zijn de gevechten met goed gevolg voortgezet. Onze troepen, die over de Egyptische |rens zijn gerukt, hebben Kalatunahl be-ïet, 120 kilometer aan gene zijde van de jrens. Op het andere gevechtst^rrein zijn mze troepen door Lasistan (a/d. Zwarte Zee) Rusland binnengedrongen en hebben îij den vijand na een hevig gevecht verslagen en hem groote verliezen toege-bracht. Wij maakten 100 gevangenen în venneesterden 2 bergkanonnen. In Zuld «west Aîfika. {Engelsche Melding.) LONDEN, 17 November. (Reuter.) — Het eerste contingent Rhodesiërs is heden ait Salisbury vertrokken om onder bevel van Botha in Duitsch Zuidwest-Afrika te strijden. Kruiser outwapend. (Noorsche Melding.) KRISTIANIA, 17 November. (Wolfï.) — Gisteren werd te Drontheim met de jntwapenmg van den Duitschen hulp-Icruiser Berlin aangevangen, die hier eer-gisteren was toegekomen. (De Berlin behoorde aan de Norddeut-sche Lloijd en was een schip van 17.000 Lon met 18 knoops vaart. Het is mogelijk, iat het stoomschip, als hulpkruiser uit-|erust, uit de Noordzee heeft willen komen om den Engels chen handel afbreuk te ioen, doch door Engelsche oorlogsschepen gedwongen is de wijk te nemen in de haven van Drontheim. Mogelijk is ook, dat het Je opdracht had mijnen te leggen.) Nood in Ffanseh-ftoopden. (Duitsche Melding.) De Fransche burgerbevolking in de door ie Duitschers bezette streken van Frank-rijk lijdt, volgens het Correspondentie-bureau Norden, gebrek aan levensmidde-len. De Duitsche troepen doen hun best zooveel mogelijk in dezen nood te voorzien door de menschen van hun eigen voorraad te doen meedeelen. De brieven die de Duitsche veldpost brengt, bevatten allerlei verhalen hoe Fransche vrouwen, kinderen en ouden van dagen uit de Duitsche veld-keukens gevoed worden. Hetspreekt van-zelf dat niet aan aile behoeften kan worden voldaan, en als de nood nijpender wordt, zal rekening moeten worden ge-houden met de verhuizing van eeh groot ieel der bevolking naar Zuidelijker depar-tementen.Uit Rusland gezet. {Duitsche Melding.) BERLIJN, 18 November. (Korr. Nor-len.) — 865 uit Rusland gezette Duit-ichers zijn de laatste dagen op zes stooni->ooten van Raumo naar Stockholm ge- s jracht. Daar worden binnen kort nog * neer scharen verdreven Duitschers verwacht. Een aantal booten die anders tus-ichen Stockholm en Lubeck varen, zijn n dienst voor het vervoer. 5 i I IN BELGIË. Kpijgskundige pyerstroomiugen. Men weet dat sinds 30 e October laatst gansch het grondgebied, gelegen tusscher Nieuwpoort en Dixmuide, door het Belgiscl leger, onder water werd gezet. 't Zal niel zonder belang zijn daaromtrent eenige technische beschouwingen te geven. In militaire bewoordingen beteekent eene overstrooming zooveel als eene technisch* wijziging van den grond, die aan de krijgs kundige beweikingen en de troepenbev/e-ging een hinderpaal stelt. Daaruit spruit voort dat het doel eener overstrooming uit militair belang, door eene zekere oppervlak-te gronds onder water te zetten, is de toe-gang en het gebruik van dien grond aan den vijand te belemmeren. De streek door de Belgen onder water gezet was 14 tôt 15 kilometer lang, doef draagt nu reeds verder ; de breedte ver-schilt van 1 tôt 5 kilometer. Door de overstrooming is den bodem spoc-dig bedrenkt en slijkig, dus niet gebruikbaar, vooral wanneer hij vettig of modderachtig is, hetgeen bijna het algemeen geval is, Want men mag niet uit het oog verliezen dat grond die onder water kan gezet worden deze is wiens oppervlakte lager is dan de daarbuiten staande waters en bijgevolg reeds te voren overstroomingen heeft door-staan.Men vindt dus zeer zelden zandaehtige gronden, die kunnen overstroomd worden, De overstrooming van den User kon op twee versehillige manieren gebeuren : Meri kon de sluizen sluiten en de uitstorting be-letten van de waters in de zee ; men kon ook de sluizen openlaten bij hooge zee en ac wateren der zee, in het binnenland laten dringen. Het eerste middel heeft het voor-deel ae gronden langzaam te doen overstroo-men, hetgeen voor die gronden, dikwijls nuttig is, doch deze onderwaterzetting gaat bijzondei- langzaam en aan den IJser moest spoedig gewerkt worden. De eerste inlichtingen zegden dat de sluizen vernietigd waren en de zee vrijen loop liad gekregen. Zulks was voorzeker onjuist ; bij lage tij zou een groot deel grond droog getrokken zijn, door het karakteristiscli verschil peil in het Nauw van Kales. Voor aile overstrooming in de eerste ver-eischte .voor wellukken altijd deze dat het peil kaii geregeld worden. Men mag er bijvoegen dat, om doelmatig te zijn, de overstrooming aldus moet gebeuren dat de grond onbruikbaar is en dat de wateren terzelvertijd onbevaarbaar moeten zijn. Om deze reden zijn de beste diep-ten dezen die niet hooger zijn dan 20 en 50 centimeters ; die gronden hebben nog het vooraeel dat zij eene mindere hoeveelheid water vergen en dat de overstrooming dus in min tijd kan gebeuren. Natuurlijk zullen hier en daar niet overstroomd e landsdeelen zijn. Dit zal geen enkel nadeel hebben , op voor-waarde dat deze landsdeelen noch doorgang, noch toegang hebben. Deze plaatsen zijn zij modderachtig door het water die ze omringt, dat men er geen vasten voet zal hebben of er geen verschansingen kan maken. Men zor-ge er zooveel mogelijk voor dat de wegen overstroomd zijn ; ook al de deelen dei streek waar grachten of belcen doorloopen, of waar de velden omringd zijn met afslui-tingen van pikdraad : onder water helpen al deze liinderpalen nog meer om den doorgang te beletten van het lichte gerij. Zoo de te overstroomen grond zeer ver-schillende verhevenheden heeft, zooals het bijvoorbeeld het geval is met de hollandsche polders, dan is een eenvormig peil van c\er-strooming praktisch onmogelijk. Zoo niet zouden groote hoeveelheden water de plaats bevaarbaar maken. In zulk geval moet de grond in versehillige kommen verdeeld wçr-den, die elk een verschillig waterpeil hebben. Zulks is ten andere noodzakelijk om de wa-terhoeveelheid en ook tijd te sparen. Doch dan moeten er dijken of dammen zijn, gewoonlijk samengesteld uit gronden die hooger liggen dan andere of aile ander natuurlijke verhevenheid. Doch men geeft zich natuurlijk rekenschap van de moeilijk-heden : de dijken vormen toegangen die gansch aangewezen zijn en bijzonder moeten verdedigd worden, zonder te rekenen dat de vijand duizend middelen heeft om de hooger gelegen waterkommen in de lager gelegen te doen stroomen. De voorwaarden van een afdoende yperk zijn dus menigwuldig en ingewikkeld en hangen altijd af van de natuurgesteltenis van den bodem, doch in goede handen is het water dikwijls een veel ergere vijand dan het vuur. In 't Aarts-Bisdom Mcclieïen, Naar uit Roosendacl aan De Tijd bericht wordt, heeft Kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen, verledew week aan de geestelljkheid van het aarts-bisdom cen brief gezonden. waarin gezegd wordt : « Wij hebben besloten dat het Groot Seminarie, de leergangen van wijsbegecrte in het Klein Seminarie van Mechelen, het1 klein Seminarie van Hoogstraeten, alsoolc de externaten onzer aartsbisschoppelijke Collèges en Instituten zullen heropend worden. In al deze GeStichten zullen de studenten binnenkomen op dinsdag 17 No-' vember. Wij verzoeken de Eerw. Heeren Pastoors en Onderpastoors de belangheb-bende familiën aanstonds te verwittigen en dezen brief zooveel mogelijk bekend te maken. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods