Het volk: antisocialistisch dagblad

509 0
29 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 04 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mw28913h38/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier en nviiKigsle Jaar. n. m DmsÉg, 29 Septeiiîher 1914 HET VOLK Aile briefwisselingcn vrachtvrij tezendenaan Aug. Van Iseghem, uitgever voor 'de naâml. maatsch. • Drukkcrij Het Volk » Meersteeg, n" 16, Gent. Bureel van West-Vlaandcren : Gaston Bossnyt, Cildeder Ambachten, ICortrijk.TELEFOON 523. Buree! van Antwerpen, Brabant en Limburg.: Viktor Kuyl, Minderbroederstraal, 24, Leuven. CHRISTEN WERKMANSBLAD I YERSCMT 6 MAAL PER WEEK. — 2 CENTIEMES IIET NUMMER GÛDSDÎENST — HUISGEZ1N — EIGENDOM Men schrljft in: Op aile postkantoren aan 10 fr. per Jaar. Zet maanden Ir. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Hechterlijke herstcliing, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd TELEFOON K" 137, Cent. Officieele Mededeelingen H BSLGIL I DE DUITSCHERS ACHTERUITGESLAGEN. Antwerpen, zondag, 10 ure ,s avonds. Gister, zaterdag, werd eene duitsche troepenaldeeling, bestaande uit eene brigade voetvolk, twee regimenten ruiterij en zes batterijen, waarbij twee zware stukken, in zijnen tocht van Brussel naar Dendermonde, langs Aalst, verrast. Op zijne frontlijn en zijne zijvleugels aangevallen hebben deze troepen zich, in wanorde, naar Assche teruggetrokken, tusschen de handen onzer soldaten talrijke gevangenen, gekwetsten en voorraadwagens latende. Heden, zondag, waarschijnlijk om zich te wreken, over dit mislukken, werd Meehelen beschoten door kanonnen van groote dracht en belangrijke troepen hebben eene algemeene beweging gemaakt, op onze frontlijn tusschen Meehelen en Aalst- De verschiliige aanvallen fler Duitschers bleven zonder uitwerksel. Langs Aalst in onze ruiterij afdeeîing er in gelukt, den duitschen linkervleugel aan te vallen. In 't kort, de aanval der Duitschers is mislukt en onze troepen hebben zonder moeite hunne veroverde stellingen kunnen behouden. lia FRAMKR9JK. DE DUITSCHERS WIJKEN OP QANSCH DE LUM. De oîficieele mededeeling van drie ure namiddag meldt een merkbaren vooruitgang op den linkervleugel en op eene zeer uitgestrekte frontlijn. En op de andere punten, behalve mogelijks op de lijn van Saint-Mihiel, waar de vijand nog verblijft, werden de Duitschers krachtdadig teruggeworpen. Voor de Verbondenen is het dus een zeer goeden dag geweest. YERSCHEIDSNE GEWELDIGE AANVALLEN. Bordeaux, 27 Septomber, 20.45 ure. — OP ONZEN LINKERVLEUGEL : De strijd is voortgezet met gevoeligen vooruitgang voor ons, over een zeer uitgestrekt Iront tusschen de Oise en de Somme en ten noorden der Somme. Vân de Oise tôt aan Reims, zeer geweldige duitsche aanvallen op verschillende punten, eenige zeUs met de bajonnet, allen afgeslagen. De verschanste fransche en duitsche lijnen zijn op verscheidene plaatsen maar eenige honderden meter van elkander verwijderd. OP HET CENTER : Van Reims tôt Soissons heeft de pruisische Wacht een geweldigen aanval beproeld, maar zij is teruggeworpen in de streek van Berru en Nogent-la-Besse. Van Souain tôt aan de Argonne, heeft de vijand gistermorgen met voordeel aangevallen, tusschen de baan Sommepy-Chalons en den spoorweg Ste Menehould-Vouziers. Tegen avond hebben onze troepen het verloren terrein teruggewonnen. Tusschen de Argonne en de Maas is de vijand werkeloos gebieven. Op de hoogten der Maas, niets nieuws. In het zuiden der Woevre bezetten de Duitschers een front dat loopt langs Saint-Mihiel en het noord-westen van Pont-à-Mousson. OP ONZEN RECHTERVLEUGEL : Lorreinen, Vogezen, Elzas, geen meldenswaardige wijziging. MEDEDEELING VAN DEN RUSSISCHEN STAF. O© Haïssais fee^etten ¥urka. Petrogad, 27 Sept. — In de streek van Drous-Kamedy gingen de Russen, den 25e, «en gevecht aan tegen de Duitschers. Het Oostenrijksch leger trekt zich terug naar het Westen, de spoorwegen gebrui-kende leidend naar Krakau. Na twee regimenten « Ronwehd » verslagen te hebben, bezetten de Russen Turka, In de Karpathen. 0a ipekken af op iCrakaaa. Petrogad, 27 Sept. — De Oostenrijksche troepen trekken in overhaasting af naar Krakau. Zij lieten te Przemysl enkel een flauw garnizoen dat zal trachten het zooiang mogelijk uit te houden. Il '¥ OOSTEN. In Galicie omsingelt het garnizoen Przemysl nauwer en nauwer de kleine stad Medyka. sedert de ontruiming door de Oostenrijkers. Twee forten van Przemysl zonden reeds gevallen zijn. Het is niet min belangrijk aan te stippen dat de gevechten hernomen zijn op de oostolijke Pruisische lijn, waar belangrijke troepenkraenten verzameld zijn, onder bet bevel van generaal Rennenkampf. Een enkel feit houdt onze aandacht gaande, langs het Westen; nieuwstijdingen oit Rumenie gekomen schijnen aan te duiden dat de Rumeensche regeering er ernstig •an denkt van Transylvanie te bezetten. Het is noodig, te dien einde, te herinneren, dat eene rumeensche afvaardiging terugkeert uit Rome en dat deze zich, bij haar terugkeer, voldaan verklaard heeft over haar bezoelc. ŒRLANDS MEEDOEN. Uit Dublijn, de hoofdstad van Ierland, wordt aan den Times geschreven : Toen de Hoofdminister enkele weken geleden aan den burgemeester van Dublijn zijn inzicht te kennen gaf, in Dublijn eene groote meeting voor den oorlog te komen houden, antwoordde hem de heer burgemeester : « U zult U u.we groote ontvangst in Dublijn herinneren toen U de Home-Rule-Bill (ontwerp voor Ierlands zelstândigheid) kwaamt beloven. Die zal niets geweest zijn in vergelijking met wat het wezen zal wanneer U komt nadat de Bill zal wet geworden zijn. » Sindsdien is de Bill wet geworden en verleden nacht is tie voorzegging van den burgemeester heerlijk vervuld. Minister Asquith heeft gesmaakt wat nooit te voren aan een engelsch hoofdminister in Ierland is te beurt gevallen. Hij sprak van op een verhoog, dat tevens hezet was door de leiders der nationalistische Parlementspartij, den na-tionalistischen burgemeester van Dublijn, 's Konings gewestelijken vertegenwoor-diger of gouverneur, en tevens door af-gevaardigden der iersche Unionisten. Aliccn van eene afdeeîing der Nationaal-vrijwiiligers kwam een wanklank, doch zij die hem lieten hooren zijn slechts eene nietige minderheid zonder invloed; hun protest tegen de aanwerving voor den oorlog was des morgens door al de iersche bladen, zonder onderseheid, met Veraclrting afgelceurd. Zelfs deden 500 Nationaal-vrijwilligers uit eigen beweging den ordedienst, om te beletten dat de meeting zou gestoord worden door die enkeî^ protesteerders. Eeu ~uur vôôr het begin der meeting was de ronde zaal van Mansion-House stampvol en de burgemeester moest in eene- .(kievenzaal eene tweede meeting inriclden. Minister Asquith, die heerlijk ontvangen werd, kwam stipt op 't uur 8. Hij scheen nogal Vermoeid en sprak met eene zachte stem, die in 't eerste moeilijk verstaan werd aan den overkant der zaal. Maar zijne toespraak was bcwonderenswaardig voor den vorm en de bewijsvoering. Trouw ontweek hij aile plaatselijke politiek. Slechts zinspeelde hij er eens op, dat hij de belangen van Ierland had getracht te dienen in de maat zijner kracliten, en dit werd vurig toegejuiclit. De lujidige oorlog, verklaarde hij, is niet toevallig maar wel de gewiîde uifr komst der duitsche staatkunde. Doch Duitschland heeft twee misrekeningen gedaan : het heeft met de zedeliike krachtl van België niet gerekend en het heeft niet bedacht dat Engeland zijn plechtig gegeven woord zou houden. De minister stelde de verantwoorde-lijkheden vast en werd er geestdriftig om toegejuicht ; wat zeldzaam is in Ierland, geen enkele tegenklank werd gehoord. Het gejuich verdubbelde, toen M. Asquith zegde dat daags te voren de indische troepen te Marseille waren aangelandi De heer hoofdminister loofde de iersche rechtschapenheid en den moed der iersche soldaten in het reeds strijdende legerj tevens een beroep doende op versche iersche relcruten voor het nieuw bij te vormen leger. We zijn fier op het regiment der Ieren, zegde hij, en we verwachten nog meer van hen. Levendig werd hij toegejuicht, wanneer hij sprak van eene spéciale iersche legerbrigade in te richten, waarbij de officieren der Nationaal-vrijwilligers als. dusdanig zouden dienst doen. Aile verdeeldheid in Ierland is dood : er leeft alleen de vrijwilligc medewerking van een vrij volk voor 't welzijn der ge-meenzame natie. Lord Meath, een unionist, noemde de Home-Rule, door de unionisten bestreden, bij name. Maar om te betoonen dat inderdaad aile verdeeldheid thans moet zwijgen, haalde hij aan dat zijn eigen zoon bij de iersche Wachtcn dient in het thans strijdend leger. M. Redmond, de hoofdleider der iersche nationalisten, zegt dat hij den heer hoofdminister een goed ontliaal te Dublijn hacfc beloofd. Ik ben fier en gelukkig dat mijne belofte zoo schitterend is vervuld geworden. Ierland is thans een zeli'standig land. Ik spreelc van zelfstandigheid en niet van Home-Rule, omdat het hier geen politieke meeting mag zijn en wij zijc'e aan zijde willen strijden met al de. zelfstandige eenheden van het rijk. Ik heb den Aartsbisschop van Meehelen te Londen gezegd dat Ierland Leuven zou wreken. M. Redmond eindigde met een aan-grijpenden oproep, die de meeting' tôt de hoogste geestdrift bracht, zoodat men van deze de aanwerving van eenige honderden relcruten voorzeker mag verwachten. Het kkg m PrzeinysL Petrogad, 27 Sept. ■— De Messager de l'Armée kondigt volgende mededeeling af : « Onze troepen rukken zcgepralend 'voorwaarts, en vagen aile vijandeliike hinderpalen weg, waarvan het ernstigste Przemysl is. » Twee spoorwegen, zeer belangrijke, verbinden deze forteres mat het binnen-land, te weten : de lijn van Przemysl naar Krakau, en deze van Przemysl naar Lisko. » De eerste is in onze handen; enkel de spoorlijn van Przemysl vaar Lisko verbinden nu de sterke plaats met het land. » De choiera in 'i Oosleoi'tjksch Iegei\ Offibieel erkent het Hongaarsch mi-nisterfc van binnenlandsche zaken dat negen gevallen van Aziatische choiera zijn voorgekomen onder de terugkeerende gewonde soldaten. §8.000 heldeii op 6 weken strijd Sinds het begin van den oorlog tôt 20 Scj/cember heeft de duitsche Keizer reeds 38.000 ijzerkruisen toegekend. Daaf het ijzérkruis slechts voor helden-daden wp 't slagveld toegekend wordt, zijn dat dqs 38.000 helden in het duitsch leger dat... pch voortdurcnd laat terugdrijven en laiijj-;- allé kanteii klop krijgt. Oi zouden 't misschien kerkhofkruisen zijn ! Gtbi'ek aaa petrol in Duitschland. Uit Parijs aan Daily Express : « Men gelooft te weten dat men in de Duitsche middens zeer ongerust wordt over het gebrek a?n petrool. Die toestand werd geschapen door het nemen, door de Russen, der petroolbronnen van Galicie. » Een Taube werpt bommen op Parijs. Gebruik makende van den mist die Parijs omhulde, zweefde zondagmorgen, ten 11 ure 30, een Taube over de hoofdstad en wierp twee bommen, waarvan de eene de ruiten van het hôtel Monaco ver-bijrzelde, een advokaat doodde en een jong ineisje erg kwetste. Drie andere bommen werden door het-zelfde luchtschip geworpen. Enkel eene koe werd gedood. Men gelooft dat den aanval tegen den Eiffeltoren was gericht. Een fransche generaal gesneuveld, Men verneemt den dood van den bri-gadegeneraal Battesti, op het oorlogsveld gesneuveld. Hij was geboren te Gravelines, in 't noorderdepartement, en werd verleden jaar tôt generaal bevorderd. Hij was inspecteur van het eerste legioenj gendarmerie benoemd, bij hetwelk hij! kolonel geweest was. Laatst woonde hi| te Boulogne-sur-Mer,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods