Het volk: antisocialistisch dagblad

1358 0
16 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 16 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 16 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8c9r20tg8g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

YieràT#Higsîc Jaar. - N. 223 Woeosdag, 18 Septcmber 1914 —L HET VOLK Âlîe briefwisselingen vrachtvrij te zonrïcn aan Au g. Van Iseglicm, uitgever voor do naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk s Mccrstecg, n° 16, Gent. Bureel van West-'Viaanderen : Gaston Bossuyt, Cilde der Ambachten, Kortrijk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven. CHRISTEN WERKMAN SBLAD VERSCil'JNT 6 MAAL PER WEEK. - 2 CENTIEMES HET Nl'MMEPi GODSDIENST — HUISGEZIN — EIGEN DCM Men schrijft In: Op aile postkantoron aan 10 Ir. per Jaar. Zei maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankoîidigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongetec-kende bi'ieven worden geweigercU TELEFGON N° 137, Gcut. ■■■ < Officieeie Mededealingen. Antwerpen, maandagavond, 10 uren. De uitslagen van den slag van heden tusschen onze troepen en het Duitsehe cbser-vatieîeger worden ten voile bevestîgd, door de laatst ontvangen berichten. De docr den tegenstander geleden verliezen zijn aanzienlijk en worden bewezen door de algeheele werkelocsheid van de laatste dagen en heden. De terugtocht van onze afdeeîingen op Antwerpen is gesehied zonder dat de vijand (île minste poging heeft kunnen doen om hem te verhinderen. TELEGRAM VAN ŒEBAAL JOFFRE. Bordeaux, 14 September. -— Minister Millerand heeft in den ministerraad een telegram medegedesld van -generaal Joffre, dat luidt als volgt : « Onze zegepraal is bevestigd en wordt meer en meer volîedig. De vijand is overal achteruitgeslagen, gevangenen, gekwetsten en materiaal aehterlatende. Na de heldhaftige pogingen gedurende een ontzaglijken strijd van 5 tôt 12 September, voeren onze legers nu, door den bijval opgehitst, eene aehtervolging uit, zonder weerga, door zijne uitge-fereidheid.» Links staken wij de Aisne over ; voor Soisscns, aldus meer dan 100 kilometers ln zes dagen winnende. » In het Center zijn wij reeds ten Noorden der Marne. » In Lorreinen en de Vogeezen komen wij op de grenzen. » Onze troepen en dezcn der verbondenen zijn uitmuntend, onder oogpunt van zedelijkheid, standvastigheid en wiîskracht. » Wij zullen de aehtervolging voortzetten uit aile krachten. » De regeering der Republiek mag fier zijn, over het ieger, dat zij voorbereid heeft. » (Ilavas) Met iepr van den Kroonprins achteruitgewofpen. Het fransch hoofdkwartier meldt dat het leger van den duitschen Kroonprins achteruitgeslagen werd en verplicht was zijn hoofdkwartier van Saint-Menehouid over te brengen naar Montfaueon. Dâ Kroonprins verîaat zijn bevel&ebberschap in Frankrljk, Petrograd, 12 September. — Men denkt hier dat de duitsehe erfprins, die nutteloos getraeht heeft de fransche lijnen te Verdun door te breken, opperbeveihebber benoemd is der duitsehe troepen tegen Rusland. VERSLAG VAN GENERAAL FRENCH. Antwerpen, maandag 14 September, 10 ure 's avonds. Het persbureau geeft een overzicht van de operatiën gedurende 6 tôt 11 September. Het deelt mede : De opmarch in zuidelijke riehting van den Duitschen rechtervleugel bereikte de uiterste punten in de Iinie Coulommiers-Provins. Cavalleriepatrouilles drongen zelfs door tôt Nogent sur Seine. De beweging werd gedekt door een sterke macht aan de Ilank westelijk van de Ourcq, die de buitenlienie van de Parijsche versterkingen bewaakte en het optreden van eenige troepenmaeht der bondgenooten van die fortenlinie uit moest beletten. De zuidwaartsche beweging van den vijand bracht diens rechtervleugel in een gevaarlijke positie, daar de streek van Creil, Senlis en Compiegne was ontruimd. Op 8 September vielen de verbondenen dezen vooruitgeschoven vieugel in front en flank aan terwijl de tôt dekking dienende troepenmaeht door het Fransche leger, dat op de Parijsche versterkingen steunde en op de linie Nanteuil sur Houdain-Meaux de actie begon. De hoofdmacht van den vijandelijken rechtervleugel werd ln het front aangevallen door het Engelsche leger, dat van het noorden naar het Oosten van Parijs was everge-bracht en door een Fransch krops dat oprukte langs de linie Crecy-Coulommiers-Sézanne. De gekombineerde operatiën slaagden tôt dusver volkomen. De Duitsehe buitenflank werd tôt de Ourcq teruggedrongen. Daar hield ze krachtig stand en deed verschillende hevige tegenaanvallen, maar zij was niet in staat den Fransehen opmarsch terug te dringen. De hoofdmacht van den vijandelijken rechtervleugel trachtte tevergeefs de linie van de Grand Morin en vervolgens die van de Petit Morin te houden. Zij werd over beide rivieren teruggedrongen. Daar de linkervleugel der Bondgenooten de dekkingsmacht der Duitschers had verslagen moest de rechtervleugel op 10 September over de Marne terugtrekken. Het Engelsche leger trok met een der Fransche troepen aan den linkervleugel ever de Marne beneden Chateau-Thierry. Deze beweging noopte de vijandelijke strijdmacht westelijk van de Ourcq, de reeds door het Fransche korps op den uitertsen linkervleugel der verbondenen was aangevallen, om noordoostelijk in de riehting Soissons terug te trekken. Sedert 10 September is de geheele Duitsehe rechtervleugel in vrij groote wanorde teruggegaan, scherp vervolgd door de Engelsch-Fransehe troepen. Op 10 en 11 September werden zesduizsnd gevangenen gemaakt en vijftien kanonnen vermeesterd en gemeld wordt dat de vijand zijn terugtocht snel voortzet over de Aisne, het gebied van Soissons volkomen ontruimend. De britsehe kavalerie verscheen heden reeds bij Fismes, niet ver van Reims. Terwijl de Duitsehe rechtervleugel aldus teruggedreven werd en in wanorde gebracht, waren de Fransche legers verder oostelijk in hevigen strijd met de Duitsehe centrum, dat tôt Vitry was doorgedrongen. Tusschen 8 en 10 September waren onze bondgenooten niet in staat eenigen druk ten westen van Vitry te oefenen. Maar op 11 September begon ook dit deel van de Duitsehe linie te wijken en werd Vitry tôt waar de vijandelijke slaglinia vooruitsprong, ten gcvolga van de actie der Fransche troepen tusschen Boven-Marne en Maas, ontruimd. De Fransehen vervolgen den vijand en dringen een deel van zijn strijdkrachten noordwaarts tegen het Argonne-woud. De door het derde Fransche leger buitgemaakte artillerie telt waarscliijnlijk ongeveer 160 kanonnen. De vijand trekt dus terug over de geheele linie westelijk van de Maas. Hij heeft tnoreel ook hevîg geleden, naast de zware verliezen aan mannen en materiaal. Op het Front. 0/sral kalmte. Na het tempeest te vuur en te zwaard van de laatste dagen, dat zich mengde met het afschuwelijk weder hebben onze troepen, gister in hunne verschillige kantonnementen, een dag van welver-, diende rust genoteu. Onze dappere solda-ten hebben in aile plaatsen den dag door-gebracht, met zich onder elkarder te verni aken. Tijdens den hevigen regen, diedestraten overstroomt, dachten onze soldaten ook aan hunne duitsehe vijanden, die voor rustplaats niets hebben dan de half ver-brande huizen die zij zelf vernietigd hebben en voor voedsel, het schrale eten dat nog overblijft van hetgeen hunne voor-gangers zoo beestig hebben verkwist. En wat zouden de Duitschers nu nog kunnen opeischen te Wesemael, b. v. Doncferdag laatst was er geen glas bier, geen enkel kieken of ei, geen konserven in gansch het dorp meer. Onnoodig te denken dat er nog 'hoornbeesten zijr, dat er nog bloem of brood is. Niets, niets, de barbare n zullen zieh zelf moeten bc-voorraden en daar zij zeer talrijk zijn en zeer hongerig, moet het op dezen oogen-blik, in hunnî rangen er reeds zeer netelig uitzien. Schoon vooruitzieht in zulk lief-talliai -veder 1 De bceren vluchtcn niet meer wanneer zij het kanon hooren ; onze soldaten zijn dusdanig opgetreden, dat de land-bouwers nu voile vcrtromven krijgeu. De troepenheweging wordt in de volledigste Stilte en met het grootste gelieim gedaan. Men mag zich voorzeker, in deze eerste dagen, aan zeer belangrijke voorvallen verwachten. B3 auto-mltrallleuss, Deze heeft hare proeven doorstaan ; zij is van Haecht teruggekeerd met gansch het aehterdeel doorschoten met kogels. Al de inzittenden zijn ongedeerd teruggekeerd. De geleider zelf ziet er zeer goed en fier uit. Op zijn brusselsch zegt hij : « Wij zijn een zijweg ingereden en met het aehterdeel van den auto naar de barbaren gereden. Dan is het spel begonner». Ik heb niet veel gezien, neen, ik hield mij gerecd voor te vertrekken, zoo zij met hur.ne kanonnen mbesten komen. Gedurende twee uren hoorde ik het geknal der mitrailleuse ; de soldaten die er in zaten, zegden mij, dat zij er leelijk iu gemaaid hebben Nu en dan een knal op de auto, doch dat doet er niets aan, 't kan er niet door. Eeîsklaps zag ik voor mij, op den weg een 500 tal Pruisen, die begonnen te blazen op ons. Ik keerde de auto en riep aan de kameraden : « Zeg aan die mannen ook eens goeden dag I » En of ze het deden, dikwijls zelfs, zoodat er ginds nog al ' eenigen lagen. Dan vertrokken zij. Wij deden hetzelfde en wachter om terug te mogen vertrekken. Wi-ssds dagsa voor d@a vîjaal Men weet dat de Duitschers te Brussel versterking hebben ontvangen. Men weet ook reeds dat onze troepen Aersehoot hebben teruggenomen, en nochtans de Duitschers roeren niet ; zij zwijgen en laten ons het heroverd terrein. Zulks is eer onbetwistbaar bewijs dat de dagen van 10-11 en 12 September, zeer bloedig en versclirikkelijk moeten geweest zijn, voor den vijand. Onder onze trospjn. Vrij dag lart.t, vertelt de bevelhebber V ging het er warm naar toe te Hof- stade. Onze stukken maakten op eiken slag vele slaeiitolïei's ; wij zullen herbe-ginnen.Ik ben van Leuven en wil onze verniclde i stad wreken. Zulks wordt zoo beslist gezegd, dat men wel gevoelt, dat ons vaderland dat zoo diep beproefd is, met zulke mannen wel zal gewroken worden. Te Rumpst, Boom, Willebroeck en Puers lagen onze troepen overal ongedul-dig te wachten om tegen den vijand te mogen oprukken. Wle zal zsggpralen? Wij zien elk afzonderlijk ieit van heV groot draina,dat sinds eenige weken, wordt afgespeeld. Dezen die onze soldaten niet hebben gevolgd, die ze niet aan 't werk bebben gezien, dezen vooral die onze soldaten niet hebben gezien, den dag na eenen slag, kunnen zich de bewonderenswaardig« wiîskracht en koelbloedigheid dezer dap-peren niet voorstellcn. Allen zijn aïs met een heilig vuur bezicld, omdat allen v/eten dat zij ons heilig erfdeel, hun huis en haard, hunne vrouwen en kinderen verde-digen tegen de barbaarschheid. Velen onzer soldaten hebben zich reeds te wreken over familieleden, slachtolïers der tegenwoordige Hunnen. En zij zullen het doen,zonder genade,tot deneindzege-praal I bëlIJIE licLAd 1 tKU. Zooals men weet is eene onderzoeks-connnissie gevormd, onder voorzittersehap van den heer Staatsminister Cooreman, tôt het opsporen van aile overtredingen der wetten en gebruiken van den oorlog en van het volkenrecht. Deze commissie heeft eene sub-com-missie tôt stand gebracht, die tôt zending heeft het weêrleggen en beantwoorden val â^-I-asteriiigeiiT-dfelh he^'flûitéïïiahcl~ door onze vijanden worden verspreid. Die sub-commissie heeft als voorzitter graaf Goblet d'Alviella, staatsminister.: De Iiecr Cooreman liecft in de volgende bewoordingen aan den heer Davignon, minister van buitenlandsche zaken, de insteiling dezer sub-commissie bekend gemaakt : De besluitselen, geforjeiuleerd in de verslagen die wij de eer hadden u tôt heden toe te sluren, bewijzen dat er tôt nu toe geen enkel règlement van het volkenrecht, geen enkele oorlogswet is, die niet geschonden werd door den Duitschen overweldiger. Uit het geheel der getuigenissen door onze commissie vergaard, blijkt duidelijk dat deze schendingen op aile deelen van het Bclgisclj grondgebied niet eenvoudig het werk ziju van een brutaal soldatenheir, dat volgens de omstandigheden er zich toe overlevert, maar de uitvoering van een stelselmatig overlegd en uitgevoerd programma. Wij zullen onverpoosd ons cnk.vest voortzetten, maar met toenemende auidelijkheid blijkt dat, nevens de inrichting dezer verslagen, er eene andere organisatie bestaat, strekkend om deze te rechtvaardigen en ze te onttrekken aan de algemeene afkeuring der beschaafde wolkeren. Wij willen spreken van den lasterveldtocht die strekt om onze Belgisehe bevolking voor te stellen als in staat tôt het plegen van al-lerlei gruwelen en wreedheden, waarin de Duitsehe gewelddaden enkel de strengo maar rechtvaardige beteugeling zouden zijn, noodig eigenlijk voor de vrijwaring onzer overweldigers. Het weerleggen vam dien laster is een noodig en drirïgènd werk, opdat de openbare denkwijze van buiten niet vervalscht worde, opdat zij hare verontwaa.rdiging niet zou in-toomsn en opdat zij ten slottc België niet zou verarttwoordelijk stellen voor de giuwelen, die het moet onderstaan. Daarom achète onze commissie het oor-baar eene ondercommissie te stichten, die voor doel zou hebben dezen lasterveldtocht te keer te gaan, ten einde al de gevaarlijke en afschuwelijke plannen te verijdelen, die wij hier boven aanklgen. Staatsminister grsaï Goblet d'Alviella zal de werkzaamheden dezer ondecommissie leiden. Wij twijfelen niet, heer minister, of deze handelwijze zal uwe volledige goedkeuring ontmoeten. (Get.) COOREMAN. OP^ZEE. D3 EngsisGlis eskaders blokkeeraa een Turksoli iagor. De Engelsche overheden hebben ver-nomen dat in Palestina, tusschen Jafïa en Gara, een Turksch léger is samenge-trolcken, dat in Egypte zou vallen als Turkije zich hij Duitschlancl zou aan-sluiten Legcn de Verbondenen. Een Engelsch eskader bestaande uit kruisers en torpedojagers, is dadelijk op de kust van Syrie verschenen, en heeft al de havens gcblokkeerd, om lict vervoer van Turksclic troepen te beletten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods