Het volk: antisocialistisch dagblad

1386 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 April. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dr2p55g54s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Yicr-en-Twiiilipte Jaa # r,-E S!» Godsdienst - Huisgezin - Eisendoa Woefisàg, 20 April 1914 Aile briefwisselingen vracht-•Tij to zcnden aan Aug. Vaa Iseghom, uitgevor voor de naaml. inaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel van West-VIaanderen î Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen. Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Lcuveu ¥ersrftïjiit G maaî per weeïi HET VOLK CHR1STEN WERKMANSBLAD i * r -■ Men schrijft la: Op aile postkantoren aan 10 fe per jaar. Zes maanden fr. 5.0(X 1)110 maanden fr. 2.50. Aankondigiiigen. Prijs volgens tartef. Voorop ta betalen. Ecohterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteelîende brieven worden geweigerd. TCTI TSPnnw Mo 137. fisnK ' _.v< ' " ;• _ «V 2 CENTÎEMÈN HET NUMMER .3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEîi Verplichte Verzekering en Eigendomsrecht. In een van zijne artikelen over de verplichte verzekeringen, stelde de Bien Public herhaaldelijk de vraag, of-de Staat wel het recht heeft bijzondercn te dwingen zich tegcn ziekte en werkonbekwaamlieid te verzekerden « Zoo er huisvciders met drie of vier zonejfi of dochtcrs zijn, schreel' liij, die 't profijtiger oordeelen zich onderling te verzekcren en 't bedrag der premiën te sparen, zoo er vrouwen wars zijn van't ge-neeskundig onderzoek dat de verzekerings-mutualileilcn vereischen, met welk recht zult ge die allen dwingen zich bij verzekering smutualiteiten of gewestelijkeradenaan te stuiten? Met welk recht, heeren poli-tiekers, heeren burgerdemokraten, gij allen die niet verzekerd zijt, met welk recht matigt gij u aan mij, werkman, te dwingen tôt verzekering, lichamelijk onderzoek, on-ierwerpingen van allen aard te ondergaan wellce ik afwijsl IIet ik niet zooals gij, het recht mijn leven te be- heeren zooals 't mij past ? » De Bien Public stelt alleen de vraag ; maar door de manier op dewelke hij de vraag stelt, daarbij gegeven zijnde dat hij de verplichting bestrijdt, verklaart hij duidelijk te beweren dat de Wel ol de Staat het recht niet bezit, inzake verzekering tegen ziekte en werkonbekwaam-heid, de vrijheid van den bijzondere aan banden te leggen. Het vraagstuk, door den Bien Public aldus in het midden gebracht, is een vraagstuk van princiep, in nauw verband met het allergewichtigste grondbeginsel van het eigendomsrecht, waarvan diensvolgens ook de oplossing aan de (zedelijke) Godge-leerdheid moet gevraagd worden. Wij hebben ons dan tôt eenen priestei gewend om een besîissend antwoord op de vraag van den Bien Public te bekomen. En ziehier het antwoord : Ten eerste, 't is gemakkelijker de vraag VA wy tv iutv nOviavlX 5 LVil tweede, hoewel de grondbeginselen inzake Eigendomsrecht klaar en vast zijn, is het niet altijd gemakkelijk dezelve toe te pas-sen op bijzondere gavllen, en vooral op gevallen die zich voor de eerste maal vcor-doen, zooals met de kwestie der verplichte verzekeringen. En hierom, ten derde, ware het geraadzaam een m an van g*oot gezag op gebied van zedelijke godgeleerd-heid te raadplegen, b. v. E. Pater Ver-meersch, leeraar van zedelijke godge-leerdlieid en kcrkelijk recht, die in 1904 een zeer grondig en volledig werk over Recht en Rechtvaardigheid(l) heeft uitge-geven. In afwacliting echter dat E. P. Vermeersch zelf zich gewaardigt een besîissend antwood op de vraag van den Bien Public te geven, kan ik u toch uit zijn werk het een en ander mededeelen, dat bijdragen kan om de kwestie op te helderen. Het eigendomsrecht is, volgens E. P. Vermeersch, het recht volkomen te beschik-ken(2) over eene stoffelijke zaak, voor zooveel het recht, dat spruit uit eens an-ders noodwendigheid, of de Wet er niet tegcn opkomt. En het eigendomsrecht, aldus bepaald, {s onwrikbaar op het natuurlijk recht ge-steund.Uit deze bepaling blijkt dus dat het eigendomsrecht niet volstrekt onbegrensd Is, maar dat het kan beperkt worden ; dQch enkel van twee kanten : f Ie door cens anders noodwendigheid. Indien iemand in den uitersten nood ver-keert, mag hij, b. v., om niet van honger te sterven, zich een brood toeëigenen dat mij toebehoort. Daar immers de levens-middclen cerst en vooral bestemd zijn om aile menschen te voeden, vervalt mijn recht tegenover levensmiddelen die mij toebehooren, maar die ik zelf niet volstrekt noodig heb om mijn leven te onderhouden, tegenover eene uilersle noodwendigheid waarin mijn evennaaste zich bevinden zou. N 2e door het gezag der openbare macht of wet. '' Maar, that is the question, in hoeverre kan of mag de Wet het eigendomsrecht der ^bijzonderen beperken? Ziehier het antwoord van E. P. Vermeersch: De openbare inacht mag het eigendomsrecht niet afschaffen noch rechtstreeks besnoeien, maar onrechtstreeks mag zij hetzelve beperken voor zooveel het algemeen goed zullcs vereischt.Dus 1) de openbare macht mag het eigendomsrecht niet afschaffen, zooals de sociaîisten beweren en betrachten ; 2) zij ïnag ook het eigendomsrecht niet recht streeks besnoeien. Hierdoor wil de schrij-ver zeggen, dat de Wet niet voor doel heb-ven mag, door de beperkingen van het eigendomsrecht welke zij invoert, voor de bijzondere bezittingen en rijkdommen eene bepaalde grens te stellen, welke niet zou mogen overschreden worden. 3e Zij mag echter onrechtstreeks het vrije gebruik van den eigendom beperken, en den bezeten eigendom zelf van een bijzondere afeisclien, doch slechtsvoor zooveel het openbaar goed zulks vergen zou. E. P. Vermeersch noemt daarna de voornaamste beperkingen op welke door den Staat aan het eigendomsrecht der bij-zonderen gebracht worden : De Staat onteigent voor reden van openbaar nut, gronden en huizen die aan bij-zonderen toebehooren. Doch opdat zulks rechtvaardig zij, moet het algemeen goed het waarlijk vereisclîen, en moet de schadc hierdoor geleden, door geld of anderszins vergoed worden. De Staat legt ook lasten op het bezil der bijzondercn. Doch deze lasten moeter rechtvaardig bedeeld worden en zij mogei: slechts gelegd worden in de mate dal het gemeenebest d. w. z. de moodwendig-heden van het algemeen bestuur zulks vereischen. De Staat mag zich ook — doch wederon voor zooveel het algemeen goed het schijn! te vereischen — het monopool toeëigener van het verkoopen van zekere voortbreng sels, zooals b. v. van stekskens, cigaren alcool, enz.. Hij mag païen stellen aan 't bezittei van een aandeel van den nationalen grond opdat zooveel burgers mogelijk tôt het be zitten van een eigen grond kunnen ge raken ; Hij mag ook het vrije gebruik der eigen dommen min of meer beteugelen : b. v verbieden boven eene bepaalde hoogte ti bp"WÔ r :—i « —- 1-lïj mag nog verdachte middelen toi geld winnen verbieden (b. v. de kansspelei: enz.) ; Hij mag ook voor het aanwerven of be-houden van goederen zekere voorwaarden voorschrijven (b. v. zekere formaliteiten voorschrijven voor de wettigheid van tes-tamenten, verkoopkontrakten, enz.) ; Hij mag nog nieuwe wijzen om goederei: te verwerven wettig maken (b. v. bij 't vin-den van verborgen schatten, of door de verjaring) ; Hij mag nog door wetten bezorgen dat de prijs van zekere levensmiddelen niet al te hoog gesteld worde, opdat eeniedei zich het noodige kunne aanschaffen om behoorlijk te leven. Van verplichte verzekering tegen ziekte, enz. gewaagt het werk van E. P. Vermeersch niet. * * * Ten slotte das : De Staat kan en mag het eigendomsrecht der bijzonderen beperken, doch slechts onrechtstreeks, en alleen voor zooveel het algemeen goed het zou kunnen vereischen. Door de verplichte verzekering in te voeren zou de Staat de werklieden dwingen een deel van bun loon te gebruiken, niet volgens eigen vrije kcus. maar zooals hij, Staat, het goed vindt ; daardoor zou de Staat voorzeker het eigendomsrecht der werklieden beperken. Welnu vereischt het algemeen goed deze beperking ? Van 't gene op deze laatste vraag ge-antwoord worden zal, hangt dus de oplossing van het vraagstuk ter sprake af. Vereischt het algemeen goed de verplichte verzekering der werklieden tegen ziekte en werkonbekwaamheid niet, dan mag de de Slaat ze voorzeker niet invoeren. HET M. KÛiiSSSTOSlïE. De datum van het Heilig Konsistorie ie thans bepaald vastgesteld op 28 Mei eerstkomende. Het geheim konsistorie zal den 25 Mei plaats hebben. De prelaten die den Kardinaalshoed zul-len ontvangen zijn : Hunne Hoogwaardig-heden Mgr. Begin, aartsbisschop van Québec ; Mgr. Menendez, aartsbisschop van Toledo ; Mgr. Serafini, assessor bij het Ii. Officie ; Mgr. délia Chiesa, aartsb. van Bologne ; Mgr. Csernoch, aartsb. van Lyon Mgr. Bettinger, aartsb. van Munchen ; Mgr. Hartmann, aartsbisschop van Weenc-n ; Mgr. Giustini, sekretaris der Kongregatie der Sakramenten ; Mgr. Lcga, deken van het trubinaal der Rota ; Mgr. Tecchi, assessor bij de Konsistoriale Kongregatie ; Mgr. Gasquet, voorzitter der Engelschp Benediktijner-Kongregatie. Bnltenlaiifeslie Politiek FRANSCHE VERKIEZINGEN. Men scinde r^aandagavond uit Parijs : Het ministeii e van Binnerlandsche Zaken kondigt le volgende statisliek af, nopens den uit. ag van den cersten ver-kiezingsdag.Te begeven zt tels : 602. Ingelcomen ujislagen: Toegekende zi i cls 340 Herstemining?" •. .. 2r<î Niet bekend g^maakte uitslagen... 11 De 340 toeg. Icende zetels vielen ten deel aan de Yohcndc partijen : Katholieken en 1 ehoudsgezind. 66 zetels. Vooruitstrev. (kuf holiekgezind. 47 » Verbond van lirfes 20 » Republikeinen van links 38 » Radik. en Radil.-sociaîisten.. 118 » Republikeinschesociaîisten... 11 » Sociaîisten ... j 40 » De katholieken en b eho udsg ezi u d en nemen 4 zetels ; de radikalcn en radikaal-socialisten winnCn 3 zetels ; de sociaîisten 4 zetels. De {fatholiekgezinde vooruit-strevers verliezii 3 zetels ; het Verbond van links verlicst 1 zetel ; de Republikeinen van links verliezen er 2. De niet bekenl gemaakte uitslagen zijn deze der verkie ingen in de koloniën en van den betwi.xen uitslag te Pontivy. Het is echtej vooralsnog onmogelijk ; zich een algemee^ oordeel te vormen, daar er niet minder ,dan 251 herstemmingen moeten plaats -inden. Van den uitslag hiervan zal het a hangen of er in de Marner ' eene nieuwe groe.ienvorming kan gevonden 1 worden, om een anderenkoers op politiek gebied te laten voorzien. AMERÎI A EN MEXIKO. Het spaanscl gezantscliap te Was-1 hington heeft ''ijzondere berichten uit - Mexiko ontvan, en, naar luid waarvan - président Huer ta het bemiddelingsvoor- - stel van Argent j.na, Brazilië eh Chili zou aan\Viard hebben. De Frankfurter Zeitung verneemt daar-over uit Washington : Tn vel<\ i-'.rip<? * alhier wordt ditS"i;iiiULdelmgsaaiïb°d toe-' gtscîneven aan ^ bemoeiingen van Bryan - u a * ■ : î. n j i v ùtiiXtitig 11 niet ai Le optimistisch ; zi| zegt inderdaad dat de 1 Regeering niet kon borgstaan voor on-gestoorde bemidllelingsonderhandelingen, daar eene aanv.lllende daad van Huerta de lioop op een spoedigen vrede zou te niet doen. Het standpunt der pers is algemeen : men kan het maar eens beproeven. De groote moeilijkheid wordt gezien in het omschrijven der bemiddelingsaktie en men vraagt zich af of alleen de kwestie van het saluut aan de vlag, dan wel ook . binnenlandsche Mexikaansche aangele-genheden zullen behandeld worden. Wil-son zou in elk geval de terzijdestelling van Huerta als vredevoorwaarde bedingen. Daarin wordt natuurlijk eene ernstige moeilijkheid tegemoet gezien. Dekrijgstoe-bereidselen worden in elk geval voortge-zet.Voorts wordt gemeld dat het Staats-departement aaii Carranza laten weten heeft. dat geene \erdere onderhandelingen met hem zullen gevoerd worden, zoolang hij zijne houding ten opzichte van de Unie niet verandert. Naar het schijnt is Carranza wel degelijk de gevangene van generaal Villa te Chihuahue. De bladen melden nieuwe terdoodbren-gingen van Amerikanen in Mexiko. Het heet dat geneeraal Maas bevel zou geve-ven hebbeu zevei; Amerikaansclie gevan-genen te laten doodscliieten. VAN ALLES WAT- ËRFENISRECFTEN. — Men weet dat nieuwe regelen voorgesehreven werden voor wat botroft de rî^uisverklaringen, of aan-giften van nalater scliap. De minister var geîdwezen heeft nopens deze zaak in de Kauier de volgende uitleg-gingen gegeven : De overlijdens iu het rijk voorgekomen, alsook de overgang der nalatenschappen (tusschen echtgenooten), worden aan 't be-heer der registratio bekend gemaakt door de gemeentebesturen, - dewelke tevens, voor zooveel zij er kenms van hebben, aanduiden of de personen wier overlijden zij melden goederen nalaten, 't is te zeggen : 10 Onroerende gpederen gelegen in Belgiè. 2° Benten of hy xithecaire inscln'ijvingen, op goederen in Belgiè gelegen. 3° Andere roerende of onroerende goederen, gelegen om het even in welk land. Er wordt geene verklaring geèiseht : a) wanneer de «.'rflating gebchiedende in rechte lijn, er geentj goederen der twee eerste kategorièn bestaarl. b) wanneer, de irflating geschiedende in zijdelijke lijn, er ho^genaamd geene goederen, van om liet even p'elke kafcegorie, bestaan. Dit ailes onder 'oorbelioud der kontrcol die de ontvanger gcTeehtigd is, uit te oefenen, nopens de jnisthei'j' der hem verstrekte in-liehtingen.Er dient te wordf.n opgemerkt, dat, in de verondersteliing vcoruitgezet onder littera B. de omstandigheiA dat door het onderzoek het bestaan zou bewjriden worden, yaai eeni-ge roerend" veorveïne" « lijfsbenoodighe- ■ : den » vrai goringe" waai'de, geeiia; : dt eebtheid 4er verklavi^g zou doen aTe; vallen: Deze voorsehriften /jjn heden in. voege; zooals z,ij het wal'en vdfér de steriitnjng dei wet van 30 Oogst 1913. Wanneer er eene verklaring dient gedaai: worden,• wordt de boet van 5 fr. ptu1 weet aehterstel, bepaald bij ai'tikcl 54 der wet var 30 Qogst, toegepast, uit hoofde der niet_voI brenging der pleeCT'ormen bimieh den be paalden termijn, al ware de erfenis vrij var belasting uit hoofde van hetbestaf i van schuldeii, 't zij oolinom welke audoi' "j<ien IN DE GEVANGENIS S. LAZARE t< Parijs lag dezer dagen een meisje op ster ven. Zij liad nog slechts twee uren t( leven. Als laatsten troost vroeg zij hari moeder te mogen omhelzen. Men weigerdi i haar onmenschelijk deze gunst 1 In dezelfde gevangenis wordt de moor denares mevrouw Caillaux behandek als eene gravin 1 TWEE SOCIALISTISCHE REDAC-TEUREN zijn te Munchen veroordeelc wegens belcediging en belastering vai een pastoor. In de toelichting van he vonnis wordt gezegd, dat in de roode be weringen niets waars was. Maar wannee iMrt rlif» Aicfpnliilr \vp1 wnnr? DE INTERNATIONALE PÀËDOLOT GISCHE FACULTEIT te Brussel richt v.oot liare studentén vier uitstapjes in naar Gent op de volgende Doiiderdagen : 30 Apriï, 7,.l i; en 28 Mei a. s.- met het doel een bez'cek te brengen aan verSchil|pnde onderwijsgestichtey., o. a. de 'geraeente-school yoor abnormale kinderen der Gui-nardscho.ol en de vrije school voor doof-stommen en blinden der Stropstraat. Te dier gelegenheid zullen 2 Gentsche prolessorèu der Faculteit hùn leergangcn ; alhier geven : M. Varendonck drie lessen ' over Kindersociologie, telkens van 2 tôt > 4 u. ; M. Goubau, vier lessen over Alge- > meene Biologie en physiologische Scheicl-J kunde, van 4 V2 tôt 6 % ln'e- De leden van het onderwijzers korps van Gent en omstreken, die begeeren die les-[ sen als vrije toehoorders bij te wonen kunnen zich zonder kosten laten inschrijven bij de Bestùurster der Faculteit, Mej, Di- Ioteylco, Rue de la Culture, 69, te l Brussel. j ^ WAT. EENE VERRUKKELIJKE APRIL-r MAAND ! Zonder grillen en vol zonne-schiin. —j — - o J ! Arbeidersbeweçfina. 1 DE STAKING AAN DEN SIMPLONTUN-NEL GEEINDIGD. Besprekingcn hebben geleid tôt een hervatting van den arbeid in de tweede gang van den Simplontunnel, waar Vrij-dag, een week geleden, een staking was uitgebroken. De meeste arbeiders hebben Zaterdag onvoorwaardelijk het werk her-vat.SCHOENMAKERSSTAKING. Te Londen zijn 500 schoemnakers in staking. Deze werken in werkhuizen waar uitsluitelijk schoenen worden gemaakt voo7- d"" adel. Gemiddeld kos ten die schoenen en ouxiaentjes vair de 260 tôt de 390 fr. het paàr. Wâ zegde gij daprvan '? ^ , De werklieden vragen 50 per cent loonsverhooging. UIT DUITSCHLAND. Het meerendeel der duitsche houtbe-werkers arbeidt onder een collectief ar-beidskontrakt. Van de 17.700 leden dan den christelijken Duitschen Houtbewer-kersbond waren einde 1913 totaal 11.519 leden betrokken in zulk een arbeidsover-eenkomst. De genoemde Bond heeft in het verloopen jaar 74 collectieve arbeidsover-eenkomsten, voor 5031 bondsleden geslo-ten. Voor 6488 leden, betrokken in 177 contracten, was het contract nog niet af-geloopen. Deze gunsitge toestand is de uitslag van een frisschen vakvereenigings-arbeid.De christ. Houtbewerkersbond heeft in 1913 151 loonsbewegingen gevoerd, waarvan 62 leidden tôt staking en de overige 89 konden op vredelievende wijze worden opgelost,. Aan stoffelijke voordeelen werden behaald : aan loonsverhoogingen totaal 1.719.970 Mark voor 5674 leden per jaar, aan arbeidstijdverkorting 288.307 uur per jaar voor 4515 leden. De verkre-gen loonsverhoogingen beteekenen voor de betrokken arbeiders per hoofd en per jaar eene meerdere inkomstvan 122mark. Onvereenigde werkjnenschen, wat zegt gij daarvan ? — De schaliedekkers en loodgieters van Keulen zijn sinds verleden dondeidag in werkstaking. Het arbeidscontract moe-tende vernieuwd worden, zoo konden werkgevers en werklieden tôt geene over-eenkomst geraken. De werklieden vroegen 76 in plaats van 68 pfenningen per uur minimumloon, contract voor drie jaar en vergoeding voor reiskosten. De bazen wilden maar 6 pfenningen geven en daarbij nog zekere ver-goedingen afschaffen. OP ZIJN AMERIKAANSCH. De volgende nadere bijzonderheden over de bloedige onderdrukte staking in de de kopermijnen der Vereenigde Staten, ont-leencn wij aan een hollandsch blad : Reeds maandenlang duurt de staking van de arbeiders der Colorado Fuel and Irop Company voort, een gevolg van den eisch der arbeiders, dat alleen vereenig-den in dienst zullen worden genomen. Het bestuur van de maatschappij, welker kapitaal grootendeels in handen is van den ouden Rockefeller, den oliekoning, wil echter van geen toegeven weten. En dit langdurig conflict leidde onlangs alreeds tôt een officieel onderzoek te Washington, waarbij toen door een zoon van Rockefeller werd verldaard, dat zijn vader liever zijn heele bezit in deze onderneming zou zien verloren gaan, dairaan den eisch der stakers toe te geven. De verbittering onder de stakers is groot, en mei) mag dus wel gelooven, dat tôt het. bloedig conflict van Dinsdag het optreden van de stakers aan-leiding hceît gegeven. Maar de wijze, waarop de ongeregcld-heden zijn ondcrdrukt is toch wel heel Amerikaansch. Zooals we mededeelden, zijn bij het gevecht tusschen de militie en de stakers vijf-en-veertig menschen gedood, meerendeels vrouwen en kinderen, terwiil nog een aanzienlijk grooter aan t al gewonden viel. En gruwelijk zijn de bijzonderheden, die de Times cores-pondent meldt. De mijnwerkers hacl-den zich tegcn de naderende troepen in hun buiten de stad opgeslagen tentenkamp verschanst. Hierop opende de militie een krachtig geweer- en mitrailleusevuur, zoodat de 200 tenten in het kamp in brand ge-^ak l e uv Een vei|l en kinderen in de^aih^^^^^^phadden gegraven om zicli tegen het geweervuur te beschermen, âls ratten stierven, ten gevolgen van de vlammen. In een der kuj-len vond men na den slrijd de lijken van tien kinderen en twee, vrouwen. Woensdag is de strijd voortgezet en sneuvelden wederom vijf menschen. Een zoo bloedig conflict ten gevolge van een arbeidsgeschil is in Amerika ook nauvve-lijks eerder voorgekomen. ALG. SECRETARÎAAT der CHRISTEL BEROEPSVEREENIGINGEN van BELGIE. Aan de Besturen en Leden onzer Vak-vereenigingen, Werkmanskringen en Volksbonden, Middenstandsvereenigin-gen, Onthoudersbonden, Studiekriligën, Militianenbonden, Studenten- en Hoog-studentenbonden, enz. Mij ne duurbare Vrienden, Het programma der Zevende Vlaamsche Sociale Week is samengesteld na raad-pleging van onze voormannen en leerlin-gen der vorige Sociale Week. Wij hebben gemeend dat het noodig was eenige lessen te besteden aan de korte samenvatting van hetgene op vroegere Sociale Weken is geleerd. Immers, dit zal eene geschikte gelegenheid zijn voor onze vereenigingen om de verstandigste hunner nieuwe leden naar de Sociale Week te zenden en hun de verdere lessen meer be-vattelijk te maken. Daar wij op de vorige Sociale Weken goed de grondbeginselen en de werken ingestudeerd hebben, hebben wij het nuttig' geoordeeld dit jaar onze werk-zaamheden te besteden aan de studie eeniger gcwichtige vraagstukken die aan het orde van den dag staan en die voorzeker vatbaar zijn voor opklaring. Zooals voorgaande jaren zal een ge-ruimen tijd besteed worden aan de be-spreking der lessen en het stellen van vragen aan de leeraars. De Zevende Sociale Week moet een uitgangspunt wezen van nieuw opge-wektpropagandaleven. Zij îuoetnog dichtèr de banden toehalen die onze sociale wer-kers aan elkander snoeren. Zij moet eens te meer bcwijzen dat de sociale actie in België één is in opvatting en willen, en één in de middelen om het voorgestclde doel te bereiken. Van nu af aan ' t werk dus, mijne duurbare Vrienden, om talrijk, talrijker nog dan vorige jaren, de Sociale Week bij te wonen. Van nu af moeten aile Vereenigingen de Zevende Sociale Week aan de dag-orde hunner vergaderingen stellen, om in tijds de inschrijvingen te kunnen inzenden. Zoo komen wij weder een stap nader tôt ons doel : de algelieele en alzijdige veredeling van den werkmansstand, tôt eer en Glorie van God. G. C. RUTTEN, Predikheer.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods