Het volk: antisocialistisch dagblad

1772 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 July. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zs2k64cr29/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

f Tier-cn-Twinfigste Jaar, -N. 168 Qodsdienst — Huipzin — Eigendom Woensdag, 22 Jaii 1014 Alla briefwisselingen vrachfc-•Tïj to zenden aan Aug. Van Iscghem, uitgover voor de naaml. maatsch. « Drukkerij ETet Volk », Meerstceg, n° 10, Gent. Burcel van Wesfc-Vlaandercn s Gaston Bossuyt, Gilde der Am* bachten, Kovtrijk Telei'ojj 523 Bureel van Antwcrpen, Braisant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraafc, 21, Leuven HET VOLK Men schrijft In s Op aile postkantoren aan 10 f?. per jaar. Zes maanden fr. 6.00. Drie maanden fr. 2.50. AankondîgîngeR. Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. . Bechterlijke berstelling, a ». per regel. Ongetcekende brieven wordoil geweigerd. _ I TEL13FOON N® 137, Cent. "Verscliîfnt G maal per week, CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NU MM En 3 CENTIEMËN MET EIJVOEGSEL i Het Vrouwenstemrecht voor de Gemeente. De Commissie der XXXI, thans in verlof, herncemt in de Qctobermaand liare werkzaamheden ; ze zal eene bepaalde uitspraak doen over het Vrouwenstem-rechl voor de Gemeente. Zal die uitspraak gunstig oî ongunstig zijn? De leden der Commissie zelf zouden op dit oogenblik die vraag niet kunnen beantvvoorden. In de bladen wordt ondertusschen polemiek gevoerel over 't vraagstuk, maar daar is weinig bij te leeren, daar de pers slechts met speldeprikken het pro-blema aanraakt. Wijl libérale en socialistische bladen, over 't algemcen, schuchter en angstig den uitslag van het vrouwenstemrecht voor hunne partij inzien, blijît de katho-lieke pers op den uitkijk, spottend om de angstvalligheid der tegenstrevers. Het vraagstuk is echter door zulke palemiek niet op te lossen ; het moet grondig en breed worden ingestudeerd. Daar is pas van de pers een vlugschrilt verschenen, opgesteld door M. Cyriel Van Overbergh, voorzitter van het Studie-komiteit van den Belgischen Volksbond, die het vrouwenstemrecht voor de gemeente langs verschillende zijden inziet. talrijke ertegen ingebrachte opwerpingen weerlegt, en wijst op de verworven uit-slagen op gfemeentelijk gebied. Ziehier uil die brochuur enkelc brokken (1) : I. — Het Vrouwenstemrecht brengt meei zedelijke waarde bij in de kiezingen. Het deelnemen der vrouw aan de kiezingen heeft het plegen van geweld ver minderd. Het oordeel van den eersten minister van Nieuw-Zeeland is door all( suffragistisclie landen bekrachtigd gewor den. Het luidt : «De treurige herinnerin gen van den kiezingsdag, metzijnelosban dige voertaal en vechtpartijen, behoorer tôt het verleden en nu is 't een kalm er ernstig ODtreden van mç&efjveii - f ; ici \uweïls7e^«»êiiT neéu) ue lues-ûitkooperij doen mrnderen. Onder d( duizende veropenbaarde verklaringen, ne men wij die op van het Amerikaanscl enkwest over de vijf Staten, waar de vrouv sinds lang het stemrecht uitoefent. He1 vraagpunt II, gestuurd aan de meier; der steden dier Staten, luidde als volgt « Hebben de vrouwen kiesomkooperij ge-pleegd sedert ze aan de kiezingen deelnemen ? » Eenparig antwoord : « Neen ». En noch tans zijn de amerikaansche kiezingszeder: erbarmlijk slecht. Een der bijzonelerste meiers voegde bij zijn antwoord : « Begin er maar eens aan 't is 'nen toer eene kiesgereehtigde vrouv om te koopen.I » En vele zijner collega: beweren en met klem « dat de vrouw kiesrechterlijk gesproken, minder dan d( man uitkoopbaar is ». In al de landen waar de vrouw stem gerechtigd is, is men het eens om te bevestigen dat de kandidaten, die zicl aan 't kiezerskorps voorstellen, zedelijl-hooger moeten staan dan voorheen. In a de politieke partijen is de vrouwonverbidde-lijk aangekanttegende mannen zonder eer die de har.d hebben insehurftige of onze-delijke zaken of in dit opzicht verdachl voorkomen. Volgens M. Castberg, leider van de radikale groep in Noorwegen, heeft he1 vrouwenstemrecht zeer veel bijgebrachl om de nationale politielc te verzedelijken daarvan getuigen al de politieke partijen De bisschop van Queensland schreef aar de Times van Londen, den 10 April 195 î « dat het algemcen erkend wordt vooi gehcci Australie dat het vrouwenstemrech.1 een goed uitwerksel heeft in opzicht dei verkiesbaarheid van onwaardige kandidaten. » Het vrouwenstemrecht zift de geko-zenen en verzeelelijkt de kiezingen. II. — Het Yrouwenstemrecht verbeter den toestand der kinderen, hun onderwij: en hunne opvoeding. Die strekking is algemcen. De reeks maatregelen, overal dezelfde. bewijzen zulks : On der wij s en opvoeding van de toekomstige moeders, bescherming der vrouw uit den volkstand voor en ne de bevalling; premier, aan 't moederschap. meerdere raadplegingen voor de voedster-kinderen, kinderkribben ; bewaarscholen, speelpleinen ; bescherming van verlatenc en verachterde kinderen, medisch toezicht in de school ; vooruitgang van het lagei en technisch onderwijs voor beide geslach-ten, enz. De school komt meer en meer voor als het rijk waar de vrouw thuis is. Zelfs in de steden van Amerika, waar het vrouwenstemrecht is ingevoerd, wordt de opvoeding der kinderen van beide geslachten aan de vrouwen toevcrtrouwd. In monster-achtig groote steden, zooals Chicago, be- r— (1) Le vote des femmes à la Commune. Dé Wit, 53, rue Bovale, Bruxelles. Prijs 20 centiemen. stuurt de vrouw het département der op voeding tôt eenieders voldoening. Is 't dai niet redelijk de vrouw toe te laten tôt deel name aan de school en aan de gemeente kiezingen als men inziet welke grooti diensten zij bewijst? Als kiesgerechtigdi en verkicsbaar heeft de international! ondervinding bewezen dat de vrouw op d< hoogte is van hare taak. Het is een dei schoonste parelen van het vrouwenstem reclit. III. — Het Vrouwenstemrecht draagt b{ tôt de bevordering van de gezondheidsleer ei der openbare gezondheid. Beter dan de man, waardeert de vrouv den schat eener gezonde woning. ZevoeH afschuw voor de kotterige huisvesting die in zedelijk en lichamelijk onzicht he1 ras ondermijnt. De kiesgereehtigde vrouw ondersteunl met hare stem de kandidaten-voorstaan ders van gezonde woningen. Kuntge,'t is gelijk bij welke partij, een( groep vrouwen veronderstellen, die de be weging niet steunt der uit te Vaardiger gezondheidsmaatregelen voor de woning haren omtrek, en de wegenis? Het is evenzoo met de voedings- er openbare gezondheidszorg, de gezondheic der fabrieken, 't welvaren der kinderen, enz M. F. Buisson besluit zijn prachti; enkwest als volgt : « De wetten aan he vrouwenstemrecht verscliuldigd, namelijl deze betrefîende de openbare gezondheic en der eerste kinderverzorging, hebbei uitmuntende uitslagen opgeleverd. Mer ■ oordeele : Australie en Nieuw-Zeeland zijr aan 't lioofd van aile landen der werele voor wat aangaat de vermindering de kindersterfte (68 p. d. voor Nieuw-Zeeland - 75 p. d. voor de Australische Federatie 71 p. d. voor Zuid-Australie). De enkele Staten die crinede kunnei t vergeleden worden, zijn Zweden en Noor i wegen, eveneens landen waar de vrou\ i— « .ttÂ^cn haren invloeel heeîl ■-a'.."/s nifp.rs met die van Dnitsch ■ land (178 p. d.) ; rranKnjk (12Ô p. d.) Verecnigde Staten (145 u. d.)... en Belgi ■ (137 p. d.). i De onrechtstreeksche invloed verrich ' bovendien zijn werk. « Onbetwistbaar is't, verklaarde Sidne; ; Webb, dat voor watdeopenbaregezondhei( : aangaat, in de Vereenigde Staten aile • beter is ingestudeerd sedert de vrouw he stemrecht bezit ». IV. — Het Vrouwenstemrecht is vijandi aan het alcootism. In al de Staten waar de vrouwen he stemrecht verkregen hebben, is de kruis tocht tegen het alcoolism met schitterend-; uitslagen bekroond. In geen enkel dier Staten, is het alcoo : lism er in gelukt den verloren gron< terug in te winnen. De Staten, die 't monster van 't alcoo lism hebben gepletterd, behooren allei tôt zulke waar de vrouw het stemrech bezit. De geweldigste tegenstrevers van he vrouwenstemrecht zijn gewoonlijk dezei die van den alcool leven. In al de lande] vormen zij de kern van den weerstani , en ieveren om 't feminism te bekampen De internationale ondervinding breng er ons toe het volgende te verkondigen « De levendigheid van den oorlog tegen dei ■ alcool isinrechtstreekschverband met d ontwikkeling van het vrouwenstemrecht. V. — Het vrouwenstemrecht verbeter den openbaren bijstand. Na de school is het 't beheer der openbari weldadigheid dat meer en meer als di ! eigen grond voorkomt op welken de vrouv werkenden invloed oefent. Waar de vrouw verkiest wijkt de ar ' moede. Waar de vrouw verkiest, ziet men der lenigenden bijstand verbeteren. Waar de vrouw verkiest, treedt di voorkomende bijstand meer en meer o; ' den voorgrond. « Waar, zooals bij ons, vraagt he Australiscli Parlementslid, M. Prender gast, wordt aan de vrouw, door harer man in den steek gelaten en die kinderlasl heeft, welcelijks eene toelagc verleend var vijf shellings per kind, dat ze, onder toe zichtvan dames, ter school moet leiden' Hoevele Europeesche Staten bestaan ei die wekelijks aan de vrouwen van 65, er aan de vrouwen van 60 jaar oud, een pen sioen bezorgcn van 10 shellings in de week ' En een pensioen van liet zelfde bedraî aan de slachioffers van den arbeid' Waar verkrijgt de moeder eene vcrgoediin van 125 fr. voor een kind dat ze ter we reld brengt?» Van Australie naar Engeland overgaan de, lezen we in het verslag van de Govern ment Local Board : « Ik wenschte vele vrou wen te zien in ieder bureel van bijsland Hare medewerking kan niet op hare waardi worden geschat, vooral in 't opzicht der kin der- en ziekenverzorging. » ! VI. — Het vrouwenstemrecht bescherm de openbare zedelijkheid en bestrijdt d> ondeugd. De meest vooruiirevende wetgeying in dat opzicht treitnen in de suffragisti-sche staten aan. Nergens worden ic wetten en regle-1 menten van dien aa< beter toegepast dan waar de plaatselijl: besturen door de stem der vrouw vewzen zijn. Bescherming der onge dochters tegen ; 't Verderf ; oorlog ah de ontuchthuizen ; : waakzaamheid oveïtle gegarnierde loge-; menten ; vervolginf. j voor de zedekwet-sende druksels en bcîteiiissen, enz. Afschafl'ing der sj' îlholerr en openbare . weddingschappen. | In die richting poger geschetst, en 1 vele dergelijke, is d'actie van het vrouwenstemrecht afdoetle. 1 S * * Bovenstaande rrfcnen pleiten onge-' twijfeld machtig te .|'unste van het vrouwenstemrecht, vooiï voor de gemeente. Buitenlandrclie Folitiek DE IERSC1E KRISIS. De Koning van Engeland heeft eene 1 konferencie van vetcgenwoordigers aller > politieke partijen saiengeroepen om eene oplossing aan de ierjehc krisis te zoeken. De Labour-parjijihecft protest tegen t die inmenging der Kroon uitgebracht. • maar al de andere n^tijen, ook de Ieren. I hebben hunne af|(Iaardigden naar de konferencie gestuurch : Na eene eerste ml<|dende zitting, waar-l bij enkel de werfer.Ile geregeld werd, is 1 er besloten dat i den van Lager- en 1 Hooger huis te zanu i de konferencie zul 1 len lrouden. AKKOORD B. H REBELLEN. [* Er wordt uit lïHto verzekerd dat de ' rebcllen van EpL& akkoord geslagcr ' hebben met de apmeesche opstandelin j gen om samen ttg^i de gevestigde re _ geering te strijdcri. i>e prijs der overcen f komst zou de ze'l;;;; tiidigheid voo/"5"vûoj: zijn.t De ov>^ A\ '.On/;: ^ eens aanV n l , .. . .i iti ^ uiKing «Jeamaïui en UosteïirqK te Durazzo."riqoAca în brieven een onder houel vragend voor 2'!' Juli. De bijeenkoins der vreénrde minislers met de rebellci is vastgesteld gewoiden op woensdag, t j Chiak. [ DE EUROPEESCHE VREDE. s Op een feestmaal, dat de lord-mayo t aan de bankiers erii de groote kooplieelei uit de Londenschc eky aanbood, heeft d 7 Engelsche Minister van Financiën, Lloyi George, eene redegcjiouden over den vreele t De Minister zcgde dlarbij o. a.: « Een din; - is voor ons van het| allergrootste bclang î namelijk de vreele, vrede naar buiten ci vreele binnenslands Een jaar geleelen be - vonden wij ons te midden van een grootei 1 oorlog in het Oosten.Het was tijd van een ernstige verontrustiiig en zorg en wij kun - nen ons thans nauvelijks voorstellen, ho i bcangstigenel de toestand inelerelaad ge L weest is. Wij, Engolschen, hebben redei om trotsch te zijn, dat bij al die verwar t ring, die tôt een de# grootste ongelukkei r had kunnen voerer-. die ooit de Europee i sche samenleving bedreigd heeft, Engi 1 land onder het beproefeletoez cht van si ■ Edward Grey, bij iic-1 herstellen van elei t Europeeschcn vreda de leiding heeft ge : had. Aan den interhationalen henrel zij; i steeds wolken ziclipaar. Een volkonrei ï heldere hemel is heUnimmer in de buiten » landsche politielc en ook thans zijn ge t noegzaam wolken âchtbaar. Maar nada wij in het vorige jaar zoovecl grooti ; moeilijkheden overwonnen hebben, mo ï gen we thans wel vertrouwen, dat he ■' gezonde menschclijke verstand, dat ge duld, goede wil eu verdraagzaamheiel, cli< - verleden jaar drejgende vraagstukkei wisten op te lossen, ons ook nu in staa i zullen stellen, de tegenwoordige moeilijk heelen te boven te komen. » ; VREEMDENBELASTING IN DUITSCH » LAND. Naar het « Berl. Tageblatt » uit de best< bron verneemt, verluidt in Brussel, da België en Nederlanel wel het Russisch» 1 optreelen tegen de vrecnrdelingenbelas t-ing in Duitschlanel willcn steuncn, elocl niet gerreigd zijn met Rusland gezamen ; lijk te protestecren, zooals de Rus si sein Regeering voorstelde. Rusland doet in Brussel en Den Haa: 1 groote moeite om, voor het geval Duitsch J lanel de bemiddeling van het Haagschi Hof van Arbitrage zou weigeren, eene bui » tengewone belasting voor Duitschers ii België en Nederianel in het leven te roepen > i.I ii,,. , Wâl riLLES WAT. CONGRES VAN T HEIL.IG SACRA MENT. -— Zijne Eminencie de Kardinaa Granito di Bel monte is zoiidagmorgen ; te 9 ure, naar Lourdes vertrokken. Hij i: vergezeld van Mgr Légasse, graaf Sassol de Bianchi en M. Camiel Baiilaigne, dii i den vorigen elag door Z. H. Paus Pius > , in officieel afscheidsgehoor werden ont vangen. UIT ROME WORDT BERICHT, dat de Kamer, op voorstel van de regeering een som gelds heeft beschikbaar gesteld voor een jubileum-uitgave der werken van den grooten dichter Dante, waar-meele Italië in 1921 Dante wil eeren, bij gelegenheiel van den 600sten terugkeer • van zijn sterfdag. HUIZEN EN HUISHOUDENS. — In 1900 warcn er in België 1.329.504 huizen. Bij de laatste volkstelling, in 1910, was dat getal gekommen tôt 1.536.336, in tien jaar werden er dus 206.822 woningen gebouwd, 't zij meer dan 20.000 per jaar of ineer dan 50 per dag. 't Is eene vermeerdering van 15%%, terwijl de bevolking zelf slechts met 11% aangegroeid is. Het getal huis-houdens is van 1.556.932 in 1900 geklom-men tôt 1.831.102 in 1910, 't zy'eene vermeerdering van 274.170. OVER CONGO. — In het ministerie van koloniën wordt ijverig. gewei'kt tôt hervormîng van het koloniaal beheer, zoo in Afrika als in Europa. Verscheidenc besluiten worden dienaangaandc opge-maakt om aan de hanelteekening van den Koning onderworpen te worelen. De her-vornring schijnt heel belangrijk te zullen v/ezen. Eens dat groot werk gedaan, schrijft de brusselsehe corresponelent van den Bien public, gaat minister Renkin daelelijk aan 't opnraken van een boek over Congo. Veel personen die van Congo spreken, kennen dat uitgestrckte land niet, omelat zij er valsclr over ingelicht werden of het niet gevoeglijk bestudeerd hebben. De neer mïnrster wil een vijfiaarlijkscc verslagboek over de kolonie uitgevcn be-trekkelijk ailes wat de kolonie en de ko-loniale regeering aanbelangt, met verge-lijkende kaarten welke zullen toelaten te zien wat er in de verloopen vijf jaren veranderel is. Het eerste boek zal aanwijzen wat is verricht geworden sinds de naasting tôt op 1 Januari 1915. HET AANTAL ZELFMOORDEN in het Duitsche leger moet, volgens officieele statisticken, gedurende de jaren 1870-1910 bedragenlO.315 dat is dus 258zelfmoordeii per jaar alleen onder militairen. MIDDENSTANDSBEWEGING. De Gids voor den Middenstand. — Tegen 25 Juli aanstaande zal een nieuw tijd-sclrrift, met hooger opgegeven titel, het licht zien. De Gids, van den Middenstand zal het orgaan zijn van het Katholiek Midden-standsverbond van België. Die nieuwe Gids heeft voor doel de middenstandsbewegirrg te behelpen door onderricht en propaganda. Vierde Vlaamsche Burgerdag. — De viercle vlaamsche burgersdag zal dit jaar gehouden worden te Eecloo, in de nraand Oogst. * * * Sociale Burgersweek. — In September aanstaande zal er te Gent eene sociale Burgersweek gehouden worden. Als er genoeg burgers van opoffering zijn zal dit lukken, anders niet. Arbeidersbeweging. DE OVERWINNING DER DRAADTREK-KERSTE SWEVEGHEM. ITt? Zooals we in ons blad van maandag Lneeledeelden is de staking bij Mijnhepr " ; t, te- Sv/cvegheai, gein Hieronder geven we beknopt de voor-t naamste verbeteringen die werden toege- 1 staan. 2 Verzenders en koerwerkers,0.25 fr. per dag ; Galvaniseurs-draael 4% op het supplément en met eene mekanieke werk-wijze, binnen drie maanden nog ver- 1 meerdering ; galvàniseurs-vlechtwerk voor \ den hclft 1.50 fr.per week ;voor de klaar-ders 2.70 fr.per week ;voor den dereleman 3.78 fr. per week ; stekdraadmakers, ' 1.10 fr. tôt 1.25 fr. per week ; driedraael-' makers, 10% verhooging ; vlechtwerkcrs, ' verhooging op Maas 51, vermeerdering 1 0.60 fr. per week ; Maas 41, vermeerdering 1.10 fr. per week ; Maas 38 vermeer-\ dering 1.55 fr. per week ; Maas 25 op 15 1 cm., vermeerdering 1.15 fr. per week ; ~ Maas 16 op 200 ctrn., vermeerdering van 1.20 fr., per week. ; Maas 16 op 150 ctm. vermeerdering 1.10 fr. per week. Simple-torsie-makers-0.60 fr. per dag ; smeden van 1 lot 2 fr. vermeerdering en 1 éién van 5 fr. per week. ~ Bobijnen en spoelmakers, 0.80 fr. tôt 1.20 fr. per week ; Fijne draadtrekkers, eene verhooging 1 op het tarief met eene vermeerdering van 1.50 fr. per week. Op dit verhoogel tarief 1 nogniaals 5% ; grove draadtrekkers, 1 2% verhooging of 0.70 à 0.80 fr. vermeerdering per week; de klaarders, 1.20fr. " per week. Verder hebben nog verbeteringen be-komen afzonderlijke werklieden, die tôt " geen bepaalele kategorie behooren zooals c de resort-draadtrekker, de stekdraadaf-[ winder, de galvaniseur-fijner-draad, enz., ' allen hebben elie dus eene vermeedering 1 van 0.80 fr. tôt 1.50 fr. per week. Deze staking heeft aan de werklieden niet alleen eene zedelijke overwinning ge-braelit, maar voomamelijk eene stoffe-" lijke overwinning daarbij. Een verslag over de zeer wel gclukte ; openbare vërgadering van verleden zon- - dag, zal volgen. !!@CS VOOR t. 1 Zooals wij meldden staakten de mijn-werkers der mijn Artistes, te Flemalle-; Grande den arbeid, dit als verzet tegen de wegzending van een werkgenoot. Vrijdag-' avond hieldcn de stakers vergadering. | Er werd een afvaardiging benoemd ten einde het beheer te gaan verzoeken den werkman weer te nemen. Geen voldoe-1 ning bekomende, wercl maandagmorgen ' ook in de drij andere putten van dezelfde maatschappij, den arbeid stilgelegd. Al te zamen staken elf honelerd werklieden. GEEINDIGD. [ De strijd tusschen de sardijnvisschers , en de fabriekanten van Bretanje (Frank-; rijk) is eindeiijk gêeindigd. 't Wierd tijd i ook, want minstens twee jaar lieeft dat ; geduurd. 1 De visschers en de werknrcisjes die de - sardijnen in doosjes steken, krijgen voldoening. 't Is verdiend, want,is hard werk dat zeker te weinig betaald werd. BIJ DE ANTWERPSCHE DIAMANT-/• » BEWERKERS. ~VT» * *TT»r Te Antwcrpen is ele Gilde der (Ant-werpsche) Dianrantbewerkers ont-bonden. Ze telele nog een goed 100 leden. In die vereeniging zaten nog veel ka-tholieke werklieden. Dat ze zich nu maar aansluiten bij de christene vakvereeni-ging, want z'hebben ten hunnen lcoste ondervonden waar onzijdigheid naartoe leidt. Voor aile inlichtingen zich te wenden tôt den zetel van het Verbond, Kerkstraat, 34, Boom, of tôt het secretariaat Nationale straat, 119, Antwerpcn. DE AMERIKAANSCHE SPOORWEG-LIEDEN.hadden verleden week het besluit geno-men op de lijnen van 't Westen de staking uit te roepen, zoo er binnen kort geen vol-eloening zou gegeven worden. Beiden partijen, werklieden en beheer, zijn nu over-eengekomen het geschil aan elen scheids-gerecht te onelerwerpen en verder van aile ruziemaken af te zien. Te beter. DE STAKING DER TRAMBEDIENDEN IN DEN HAAG. Nog geen veranclering. Eenige trams rijden. Op het stadhuis hael er een onelcr-lroud plaats met elen heer burgemeester. De genomen beslissingen werden gelieinr gehouden. De laatste vergadering had plaats in de zaal van elen Room-Katho-lieke Volksbond. Besloten werd den strijd voort te zetten. WAT DE PATROONS AAN HUNNE VEREENIGING BETALEN. Reeds herhaaldelijk hebben we er op gewezen, elat ele patroons groote sommen betalen aan hunne vereenigingen, om hunne belangen te dienen, en elat de ar-beiders dit voorbeeld moeten navolgen om behoorlijk door middel der vakorga-nisatie hun toestand duurzaanr te verbeteren.Zoo betaaldc bij voorbeeld de Duitsche mijn « Konstantijn der Grosse » volgens haar jaarverslag in 1913, 2.000.000 mark aan het kolensyndikaat ; 26.780 mark aan de Emschergenossenschaft ; 18.461 mark aan de Berggewerksclraftsklasse ; 16.750 mark aan den Zechenverb., 12.176 mark aan de Vereeniging tôt bevordering der mijnnijverlreid ; 9.543 mark aan den Dàmpfkesseluberwachungsverein, 4359 mark aan ele Hanelelskamer. — Totaal : 2.088.073 mark. Dus meer dan twee millioc-n mark aan bijdragc werd in èenehkeî jaar door deze koolmijn aan hare economische vereenigingen betaald. De maatschappij Graf Bismarck betaaldc 1.852.219 mark bijdragc aan het kolensyndikaat. Wanneer ele nrijnwerkers eveneens over-eenkomstig hun maatschappelijk vermo-gen offers brachten aan de vakorganisatie, zou zouden de klachten over misstandea spoedig tôt het verïeden behooren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods