Het volk: antisocialistisch dagblad

1672 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 July. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xs5j96273c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Yier-en-Twinligste Jaar, II. 107 Oodsdienst — Huisgezin — Eigendom Dinsdaç, 21 Juli 1014 Alla briefwisselingen vracht-►rij te zenden aan Aug. Van [seghem, uitgever voor de naamL maatsch. « Drukkerij Het Volk », SIeersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : 3 as ton Bossuyt, Gilde der Am-sachten, Eortrijk Telefoom 523 Bureel van Antwerpen, Bra->ant en Limburg : Viktor Kuyl, ilinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrljft In: Op aile postkantoren aan 10 fr« >er jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondiglngen. Prijs volgens tarief. Voorop ta jetalen. Kechterlijko herstelling, 2 ff. per regel. Ongeteekende brieven worden œweigerd. TELEFOON N® 137, Gent. Verschiint 35 maaï per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTÏEMEN HET NUMMER 3 CENTÏEMEN MET BIJVOEGSEI Een beetje Razernij. c ^ijiig oiuuii; ^ ; betrekkelijk het jubel der christene syn dikaten met een zesde deel geëindigd Wie de zes deelen gelezen hceft, wee zooveel als wie de helft van het eerste dee las : 't is een gedurig herhalen van altiji denzelfden razigen uitval, in eene taal di< aan visch van beneden staak doet denken We kunnen evenwel niet nalaten e 't zoogezegd besluit van onder de oogei oçzer lezers te brengen : 't is te puik. He luidt als volgt : «En nu stellen wij de vraag aan al onz partijgenooten en lezers : de pauzen hebbei niets gevonden als princiep tegenover he socialisme, maar wat hebben hunne knech len, de anti-socialisten nieuws gevonden, al taktiek, als strijdwijzel » Het anlwoord moet en zal eenparii luiden : wel niemendalle ! » 't Is overjuist, niemendalle î » Tôt hiertoe blijken zij eenvoudige mar tikos le zijn, en zij gedragen zieh aldus wat zij zien poetsen zij na en zij doen 't sleclit. «Zij hebben de goedgeloovige dulsen ei de gewilde slechterikken georganiseerd ge lijk eene kudde schapen. » M'ai hebben zij gesticht, nieuws o belers? » Eene cooperatieve 1 Goed, maar dat i. a/gekeken van de soeialisten 1 » Ziekenbeurzenl Afgekeken ! » Vakvereenigingenl Afgekeken ! » Jongelingsclubsl Afgekeken ! » Vrouwenbondenl Afgekeken ! » Muziek en zang? Afgekeken ! » Een eigen lokaal '? Afgekeken 1 » Tooneell Afgekeken 1 » Een eigen blad'l Afgekeken I » Vertegenwoordigers in de openbari besturenl Afgekeken 1 Men zal zeggen : aflcijken is gcei schande, 't is dikwijls een bewijs vai verstand. » Inderdaad, wij hebben de pretentit ook niet van, te zeggen dat geheê\ onz-~ôrgariîsane zuiver en onbevlekt uit onzer koker komt. Daar staat het paard nie, gebonden. » Maar als men iets nabotst dan moei men het goed doen, zoo getrouw mogelijl bij de waarheid blijven en van een tableau van Rubens geene, karikatuur maken. » Het is wat de dompers gedaan hebben. hoofdzakelijk door den geest die al hunnt organisaties bezielt. » Zij aanvaarden het kapitalisme, d< armoede en deii rijkdom, de geleerdheio en de onwetendhcid, de meesters en de onder-danen.» En terwijl zij die portie binnenslikken gelijk zoetekoek, verklaren zij den oorlot; aan hunne socialistische klassegenooten. aan hunne medewerklieden. » Van dieu oogenblik af wordt allet duidelijk. » Iiet anti-socialisme is het georganiseerc vcrraad van fanatieke dweepers tegenovei den werkenden stand. » Ziçt zoo, meer dan 100.000 eerliike werklieden, die jaar in jaar uit treffelijk arbeidt voor uw broodgewin en daarbi, nog in de v'ereenigingsmacht ijvert om lolsverbetering voor gansch uwen stand : Volgens den heer genieter, die in Voor-uit de vuilpen houdt, zijt gij verraderlijkt fanatieke dweepers, goedgeloovige dutsen er. gewilde slechterikken, omdat gij onbehen-dige martikos zijt, die van een tableau van Rubens eene karikatuur maakt. Sulleilanische Politiek TEGEN DE BESMETTINGEN. De fransche Kamerleden Henri Schmidt en Justin Godart, hebben bij de Kamei een wetsontwerp ingediend, <<ter bescher-ming van voedsel, dat rauw geëten wordt. tegen stoî en tegen vliegen ». In hunne toçliehting zeggen de voorstel-lers, dat in andere landeii een hardnekkige en stelselmatige strijd wordt gevoerd tegen de vliegen, die, naar thans bewezen is, de overbrengers zijn van allerlei zickte-kitmen — tuberkulose, ingewandsziekten. typhus, c-nz. — en die het gevaar van be-smettingen vergrooten. In het ontwerp wordt voorgesteld oui te verbieden het op den openbaren weg of in een niet gesloten lokaal te koop uil-stallen van levensmiddelen, die rauw ge-nuttigd worden, zonder dat deze volko-men zijn afgesîoten, tegen stof en vliegen.NïEUWE LEGERVERMEERDERING. Loopende geruchten, alsdat de Duitschc regeering nieuwe offers aan 't volk zal vragen voor militaitc toerustingen, ne men grooter afmetingèn aan. In somniige poli-tieke kringen,spreekt men van eene leger-uitbreiding met 40.000 man en van een nieuw vlootontwerp. Omde kosten te dek-ken zou de regeering het staatsmonopoo) wijsvoering der socialistc-npartij, waar in derdaad eene bende gewilde slechterikke rijk leven ten koste van goedgeloovig dutsen. De inrichtingen der socialistische volks exploitatie, een tableau van Rubens? -Welaan dan, het is nog geen schim va een graveleuzen Jan Steen ! Als er van nabootsers, maar van na bootsers met zeer slechte strekking e gezindheid kan sprake zijn, dan is c spraak van de heeren soeialisten. Cooperatie? Te-Gent alleen bestonde er verscheidene en goede, voor er een socialistische tôt stand kwam : zij werde door de soeialisten stuk getrokken. Ziekenbeurzen ? Er bestonden er ee aantal, die een goeden ponk bezaten ; d opkomende soeialisten trokken ze var.eq: en verhuisden met den ponk. Er bestonden vakvereenigingen onde het voorzeker niet-socialistisch vaandc van God en de wel. Zij werden aan stukke: gescheurd, vereenigde werklieden die voo hun arbeidsrecht bloed en leven haddc veil gehad werden onherroepelijlc verdeel door de opkomende socialiste». Jongelingsclubs ! Die ziin de socialiste beginnen te stichtén als onze jongelings patroonschappen, Jonge Wachten, enz met dertig, veertig à vijftig jaren bestaai: hun te maclitig werden en zij moeste bekennen dat de jeugd hun gansch ontsnapt bij gebrek aan inrichting van hunnentwegt Vrouwenbonden : vele van onze in richtingen voor vrouwen hebben reed haar halfeeuwfeest gevierd. Muziek en zang : lang vôôr het ontstaai der soeialisten waren er te Gent mee zang- en muzfekmaatschappijen dan Vooi uit er thans inrichtingen telt. Of heeft h misschien den allereersten zanger en mu zikant te zijner bescliikking gehad? Mei zegt nochtans dat 't eerste kind vai Adam eiy Eva was. . • ' . > Eigen lokaal ? Wij beschikten te Gen over meer dan tien eigen lokalen toei Vooruit nog in een kelder woonde. Tooneel : er bestaan van onze tooneel afdeelingen die ouder zijn dan Anseel en zijn penneknecht samen. Eigpn blad : er zijn katholieke volks gazetten van vôôr de oudste roode hool'd man van België schrijven kon. Geen vertegenwoordigers in openbar besturen? Djanters, wat verwijt Voorui dan altijd aan de katholieken dat zij ii de openbare besturen niets deden zoolaa hij er hen niet toe dwong? Hoe kondei ze er iets doen als zij er niet waren ? Oi' ho konden ze er niet wezen, als men hui mocht verwijten dat ze er niets deden? Ge ziet, vrienden, dat heel de martikos historié van Voor»f7niets anders is dan eçi uitval van machtelooze razernij. De soeialisten hebben ailes verscheuri wat voor de werklieden bestond, uit on eerlijke baatzucht hebben zij den werkers stand verdeeld om hem tôt machteloos heid onder liunnen hiel te doemen. Tegen die misdaad is de sociale bewe ging der christene werklieden opgekomei en deze opkomst is wonderwel geslaagd dat heeft de onvergeellijke dag van 12 Jui 1914 voor elkeen bewezen. Daarom raaskallen de roode heerei zoo uitzinnig'. Laat ze raaskallen en ver volgt vrij uwen weg, vrienden : de zege vlag wappert aan 't einde uwer baan. op sigaretten, waarvan de opbrengst vai 125 millioen mark wordt verwacht; en eei brandêwijnmonopool willen instellen. Ver der is sprake van een monopool op de elek tricitei Lsvoorzii ning. Van de geruchten dat den Rijksdag o] de begrooting voor 1915 aanzienlijke kre dieten voor den aanleg van strategiscb sporen zullen worden gcvraagd, maak men thans ook gewag. DE ENGELSCHEZEEMACHT De koning van Engeland en de prir< van Walles zijn zaterdag naar Ports mouth gereisd, om daar te vlootrevue t houden. Er zullen niet minder dan 8 oorlogbodems -— de sterkste vloot di ooit Engeland bijeen bracht, — aan d schouwing deelnemen. 16.000 matrozei zijn hiertoe naar Spithead vertrbkken. De oefeningen der slagschepen zullei een denkbeeld geven van de macht t zee, waarover Engeland be&chikt. DE MBRET of KONING van ALBANIE Men verneemt dat twee afdeelingei Roemeensche vrijwilligers, elk 250 mai tellende, naar Durazzo ondérweg zijn. Mei zegt dat kolonel Scbafer, die in Egypt heei't gediend, van den Mbret eenebelang rijke opdracht heêft gekregen en binnei kort te Durazzo zal aankomen. De strijdmaclït van den Ml>ret word dus grooter ; in dezelfdc mate neemt ziji geldvoorraad af. Het blijft twijfelachtig of eene aanvallende beweging van Durazzo uit mogelijk zal wezen. Intusschen wordt van bijzondere zijde met de rebellen te Sjak onderhandeld. Door sommigen wordt beweerd, dat zij tôt een vergelijk wenschen te ko men. Dit zou ook blijken uit het feit dat zij tôt nog toe niets tegen W.a^na ondernampli. Onder de E'urûpeanen buiten het hof is men van oordeel dat de Mbret moet af-danken. Men gelocft dat zijne onmiddel-lijke omgcving en het paleis er evenzoo over denken. Aan den anderen kant verklaart de Mbret zelf met stelligehid, dat hij aan af-danken niet denlrt en de geruchten over zijn aanstaamd.cn terugkeer naar Nieuwied moet en ongegrond zijn. de vorstenmggrd te serajewo. Naar de Pester Lloijd meent te weten. zal het onderzoèk nog verscheidene weken duren. Het kwam nu aan 't licht, dat tal-rijke personen onrechtstreeks in den aan-slag zijn betrokken en meest allen maaken deel uit van den Bond die voor uitbrei-ding van Servie werkt. De medeplichtigen evenwel blijven den afgelegden ecd gestand en weigeren te spreken. De rechtstreeks bij de zaak betrokken misdadigers zijn ten getalle van vijftien. Vier hunnér zijn uit Belgrado ge-konieii en, cens in Bosjiia, hebben ze aan hunne' trawanten het plan van den aan-slag bekend gemaakt. Geheime vergaderingen werden gebou-de.ii op verschillende plaatsen, dochdaar zich geen enkele verrader onder de sam'enzweerders bevond, kwam de policie niets te weten. De bommen en de wapenen zijn uit Servie aangebracht. Zij werden eerst te Tuzla veilig geborgen en dan in verschillende plaatsen verdoken. Den dag van den aanslag werden ze in den winkel van een bakker weggestopt. De plicie heeft, met betrekking tôt de zaak, 28 studenten van Servischen oor-sprong, in hechtenis genomen. Belssgrijkc^aalsc v<pp. îijke '.'ergadering te iudeiiaerde. Weg de vebplichtingen. Mtn schrijft on s : Zondag hielden de afgevaardigden van al de mutualiteiten uit gansch het arrondissement Audenaerde eene Vergadering in den Katholieken kring, onder voor-zittersehap van den heer ridder de Ghel-linck d'Elsegem, senator. De vergadering was zeer lalrijk. De heer voorzitter wenscht de leden gc-luk die komen gedecoreerd te worden, en, om beter de besprelcing over de brandende kwestfe der verplichting in zake sociale zaken te kunnen volgen, staat hij het voor-zitterschap af aan M. Delouvroy, onder-voorzitter, notaris te Rousse. Eerw. Heer Van Brabant. bestuurdei der maatschappelijke werken van 't ar-rondisselent, legt de dagorde uit en om zijne onpartijdigheid te bewijzen,doet hij de redenen kennen die voor de verplichting pleiten en deze die er tegen zijn. Wij moeten, zegt de redenaar, het voik raadplegen, het gouvernement nauw-keurig inlichten en de heeren senators en volksvc'rtegenwoordigers van de arron-dissementen Audenaarde en Aalst ver-wittigen.M. A. Vindevogel, van Ronsse, is voor de verplichting in - zake van pensioenen en oordeelt dat het oogenblik nog niet ge-komen is, om de verplichting voor ziekte en invaliditeit door te drijven. M. Elebaut, van Nederzwalm, bestrijdt de verplichting voor wat de twee laatste punten aangaat. Hij bcknibbelt de pen-sioenwet die de niet-vjoruitzienden te veel bevoordeeligt en verklaart dat de katholieke partij relcening moet houden van 't volk dat tegen de verplichting is. M. J. Deliveyne, werkman Te Ronsse, is tegen de verplichting, uitgezonderd voor het pensioen. Eerw. heer De Cock, professor te Ronsse is voorstander van 't pensioen van 360 fr. : 180 fr. gratis en 180 fr. te vormen bij mid-del van welkdanige stortingen. De openbare besturen zoiulen op twee tijdstippen breed moeten tusschenkomen ; wanneer de kinderen klein zijn en wanneer zij trouwen ; dan is er nood in de werkman sfamiliën. De redenaar protesteert tegen de be-wering van een openbaar bestuur uit 't omliggende, dat, om zich aan lasten te onttreklcen, zegde dat het werkvolk maar t voorbeeld te volgen had van liberalen, soeialisten en burgers : de beperking der geboorten ! De vergadering juicht den spreker toe. Eerw. heer .loos, onderpastoor te Ber-chem, is vooi: de totale verplichting. Eerw. heer De Cock verklaart dat het grondbegin der wet goed is, maar dat het onmogelijk is het nu te doen slemmen : het Vlaamsche volk is er tègen. De heer senator de Ghellinck acht liet sioen alleen te doen stemmen, zonder de verplichting van de twee andere punten ; het eene hangt aan 't andere vast. Eerw. heer Maes, onderpastoor te Bever, verklaart dat al de leden der zie-kenbeurs, drie uitgezonderd, tegen de verplichting zijn. Heer griffier De Beer, van Maria Hoore-beke vindt dat het beter zou zijn het stemmen der wet te verschuiven, ten einde het volk tekunnen inlichten. Heer griffier Van Parijs, uit Audenaerde verklaart dat de leden der Audenaardsclie zielcenbeurs ook tegen de verplichting zijn. Heer De Beer, schepen te Nederbrakel, zegt dat geheel het kanton van geen verplichting wil hooren. M. E. Dhaese denkt dat het noodig is ook te denken aan de kleine bazen en landbouwers. Eerw. heer Verniers, onderpastoor te Cruyshautem : Indien wij voortgaan maar altijd van verplichting te spreken, dan moeten wij te naasten keer bij onze kiezers niet meer gaan. Het Vlaamsche volk wil van al dien dwang niet weten, het is tegen zijn karakter. (Langdurige en luidruch-tige toejuichingen). Er zijn kleine bazen en kleinburgers die zelf moeten werken. Onze meir chen zijn onverbiddelijke viian-den van de verplichting. ( Toej.) Men gaat tôt de stemming over. 37 afgevaardigden stemmen voor de verplichting van het pensioen alleen ; 72 stemmen tegen aile verplichting ; 8 voor de algeheale verplichting. ¥ ME ALLES WAT. welverdiende hulde. — Ter gelegenheid van het toekennen van het burgerlijk kruis van Ie klas aan Mejuffer M. Perneel, voorzitster van het Algemeen Verbond der Vroedvrouwen van België brengt het Algemeen Vroedvrouwenver- bond, het Vroedvrouwentijdschrift en de Beroepsvereeniging van West Vlaanderen eene diepgevoelde en erkentelijke hulde aan hunne opofferingsvolie voorzitster en beminde meesteres. Ziebier de kort.e ramenvatting der ver- ■ dienstelijke taak, aan dewelke de gevierde Mej. Perneel zich heêft toegewijd, volgens het Vroedvrouwentijdschrift : « De talrijke diensten te beschrijven, welke die weerdige vrouw, aan al de standen der Maatscliappij en aan hare leerlingen voor-al,bewees,Ls totaalonmogelijk, zoo onmogelijk aïs derijke gaven van geest en hert weêr te geven. Te Ardoye geboren den 26 Februari 1852, begon zij hare studiën in de Vroedkundige School van Brugge ten jare 1871 en legde er na twee jaren, op schitterende wijze, haar exaam af. Sterk van geheugen, vlug van geest, een-voudig van gemoed en minzaam van hert, verwiei'f zij de achting en het vertrouwen harer medeieei-lingen en harer oversten. Deze laatsten aarzelden niet ze, korten tijd na het voleinden harer studiën, als dienstoverste in het Mcederhuis terug te roepen. Zij verrijkte haren geest door ondervinding en studiën en was, in korten tijd, als de ervarendste in haar ambt aanzien. In Mei reeds van 't jaar 1878 werd haar het belangrijk ambt van leermeesteres der Vroedkundige School toevertrouwd. Wie zou nu hunnen opsommen wat onscbatbare diensten zij, tijdens die eervolle loopbaan, bewees aan barende en booi'lingen uit aile standen der Maatscliappij. De achting, de genegenheid, de dankbaarheid welke edelen, burgers en armen haar toedragen zeggen meer dan woorden het kunnen nitdrulcken. Voor hare leerlingen vooral was zij eene goede moeder, eene wijze raadgeefs'ler, eene belcwame meesteres, die met orde, zoo noodig, met eene gepaste strengheid hen op de rechie baan van plicht geleidde en deze even-eens bekwaam maakte om de beste diensten aan de Maatschappij te bewijzen ; Dat zij de achting, de genegenheid en îankbaarheid van hare leerlingen verwierf svas duidelijk te zien, toen in 1902 haar ju-belfeest gevierd werd. Van aile kanten kwa-caen de leerlingen zich rond hunne beminde sn vereerde gewezen meesteres scharen en bràchten haar in geestdrii't de hulde hunner liefde, dankbaa,rheid en achting. In 1902 werd zij vereerd met de burger-lijke medalie van Ie klas en in 1911 bekwam zij de herinneringsmedalie. Uit liefde en bezorgdheid voor hare gewezen leerlingen steunde zij, van het begin af, de vroedvrouwenbeweging. Alhoewel de Bond voor haar niet het minste stoffelijk voordeel, integendeel enkel moeite en last kon aànbrengen, aarzelde zij niet aan ons algemeen verzoek te voldoen en het voor-zitterschap van ons Algemeen Verbond van België te aanvaarden. Beware de hemel onze geliefde Voorzitster nog lange jaren ; Hij zegene hare werkzaam-heid, opdat onder haar geleide de Bond groeie en bloeie en het doel bereike van hetwelk de geeërde Voorzitster haar levensdoel gemaakt heeft : de verheffing der vroedvrouw. » Het Volk sluit zich bij de hulde aan Mej. Perneel gebracht, van harte aan. BUREELRATTERIJ. — Onze konfra-ter Le Bien public is tegen de verplich-tende verzelceringen, en hij bestrijdt die op wetenschappelijke wijze, zich steunende op de statistieken. Hij vindt eenen tegenspreker in Le Journal de Bruxelles, die meent dat men de verplichtende verzekering kost wat kost moet behouden. Le Bien public heeft nu vastgesteld dat de artikels van zijnen tegenspreker vrachtvrij gezonden worden, aan personen welke zich met de kwestie bezig houden. Dat bewijst dat de tegenspreker een officieele arftbtenaar is, die de macht heêft kostelooze postverzendingen te doen. We willen aan de ambtenaars het recht niet ontzeggen er een eigen gedacht op na te houden in gelijk welke kwestie, maar we vinden het ongehoord dat zij hun persoonlijk gedacht willen doordrijven tegen den wil van het land. We meenen dat de ambtenaars betaald worden om het land te dienen en niet om het land te bieden. ^ ï_ — De strekking der bureelen, om hunnen wil aan het land op te dringen, begint waarlijk wat ver te gaan. (Fondsenblad.) MIJNWERKERS BIJ DEN MINISTER. -— Een afvaardiging van mijnwerkers is zaterdag door minister Hubert in verhoor ontvangen. De afgevaardigden kwamen het hoofd van het arbeidsambt onderhou-den over het gebruik van electrische mo-toren in de mijnen, over de wet op de mijnwerkerspensioenen en de besnoeiing der loonen. Minister Hubert beloofde ailes grondig te zullen onderzoeken ten einde voldoe-ning te kunnen sehenken aan de eischen der werklieden. Hoogst voldaan verlieten dezen het ministerie. NIJVERHEIDS- EN LANDBOUWDE-CORATIEN. — De uitreiking dezer onder-scheidingen, welke heden dinsdag plaats heeft, zal dit jaar voor Gent een buiten-gewoon belang aanbièden. Inderdaad, al de werklieden van Gent en omstreken, wier patroon of baas in de tentoonstelling eene hooge onderscheiding ! grootprijs of gouden medalie behaalde, ontvangen eene bijzondere dekoratie. Er zullen niet min dan 950 werklieden die onderscheiding te Brussel ontvangen. De gedekorcerden zullen overigens in het Jubelpaleis een klein legertje vormen : er worden 4850 nijverheidsdekoratiën uit-gereikt ; 900 mijnwerkers, 350 dienstbo-den, 400 beambten, 1800 mutualisten en 900 landbouwers zullen er verder in 't gelid staan. Arbeidersbeweging. i De werkstaking in de weverij van M. Saffer duurt voort. Van gister af moest.en de verwers en de spoelmaaktsres ook staken. De fabri-kant wil niets aan de stakers toegeven en heeft voorloopig den lock-out verklaard. Indien de staking eenige wcken duren moet, zal er bij de werklieden veel armoede te koop zijn. Men rekent dat de twee derden gedwongen stakers zijn. Stakers gaan zich bij andere fabrikanten aanbieden, doch vruchteloos. De bazen van Audenaarde, Bevere, Eyne hebben elkaar verstaan om gecne stakers te aanvaarden.De burgerij van Audenaarde zal den Weerklank dezer staking erg gevoelen. GEEINDIGD. Eene werkstaking in de metaalnijver-heid van Breslau, Duitschland, is verleden zaterdag gèëindigd aan de voorwaarden door de patroons gesteld. TE PARIJS. blijven een duizendtal schrijnwerkers in Zaterdag hield de federatie der fransche mijnwerkers congres te Douai. Aan den nijverheidsminister werd een telegram gezonden, hem verzoekende zonder uitstel een bepaald besluit te nemen nopens de toepassing van den wettelijken achturen-dag. Aan den heer Roumaux, voorzitter der syndikale kamer van de Fransche koolmijnen, werd om een onderhoud ver-zocht, dit om zich t'akkoord te stellen nopens de pensioenen aan de oude mijnwerkers.* * * In drij putten van Lens zijn sinds eenige dagen 350 araben-mijnwerkers in staking. Een dezer werd door de gendar-men aangehouden, om aanslag op de vrijheid van den àrbeid. UITSLUITÎNG VERMEDEN. Alhoewel er eenige weken geleden eene overeenkomst werd getroffen in de wa-penfabrieken van Solingen, in Duitschland, was het in de laatste dagen weeral volop ruzie geworden, zoo erg dat de bazen met eene algemeene uitsluiting «irsig-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods