Het volk: antisocialistisch dagblad

671 0
12 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 October. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 25 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h12v40mn52/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Y!er-ea-Twialkste Jaar, - N. 249 foàsfliBBSt — Huispzln — EifieBâOia Maandag, 12 October 1914 \ Allé briefwîsseîîagen vrachfc-\ f1"'-' zenden aan Aug. Yaa \ïseghem, uitgever voor de naamL içaatsch. « Drukkerij Het Volk », Mgersteeg, n° 16, G eut. Bureel van West-Vlaanderen i Gaston Bossuyt, Gildo der Am« bachten, Kortrijk ïelefoom 523 Bureel van Antwerpen, Br.-v bant en Limburg : Viktor Kuyl, eiiuderbroederstraat, 24, Leuvea HET VOLK I a » C~.HI l L«- I. Mail scîirijft în: Op allé postkantoren aan 10 îr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00< Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tariei'. Voorop tl betalen. Rechterlijke herstelling, 2 Îî. per regel. Ongeteekendo brieven wordea geweigeï d. TRÎ/BIFOOTI N» 137. Gont. Verschiiotomariper^eeu. CHRISTEN WERKMAJN SBLAD - IN FRANKRUK. Parijs, 9 October. — De algemeene toestand heeît geene verandering ondergaan. OP DEN LINKER VLEUGEL : De twee ruiierijen werken altijd voort in 't noorfieil fan Rijssel en en La Bassée, en het gevecht wordt voortgezet op eena lijn gaande van Lens, Arras, Bray-sur- Somme, Chaulnes, Roye en Lassigny. IN 'T CENTER : Voor de Oise tôt aan de Marne stipt men geen enkele beweging aan. OP DEN RECHTER VLEUGEL : In Woever is op gansch de lijn een verwoed ge-recht aan gang met het geschut. IN LORREINEN, VOGEZEN EN ELZAS : Geene wijziging. Croot GevecM te Roye. — 1200 dnitsehers gevaspn. Parijs, 9 October. — Mededeeling van 23 ure. — Niets nieuws aan te stippen, tenrfj een zeer hevig gevecht in de streek van Roye, waar, sedert twee dagen 1200 gevangenen —j — o —— Op het Russlsohe fraeL 18,003 krijgspvangenesi en 40 kanonsen gepakt. Petrograd, 10 October, 1.10 ure. — Het gevecht in Oostelijk Pruisen wordt voortgezet.Sedert de duitsche nederlaag hebben de Russen opnieuw 10.000 krijgsgevangenen genomen en 40 kanonnen gepakt. De Keizer keerde uit het leger terug te Tsarkoé-Sélo. il bosnbe. MEDEDEELING DER FRANSCHE REGEERING. — De Montenegrijnsche froepen hebben in Bosnie hunnen opruk voortgezet, in de richting van Sarajevo, tôt aan de versterkte lijn, die de stad beschermt op eenen afstand van 8 kilometers. RUSSISCHE OFFICIEELE MEDEDEELING. Petrograd, 9 October. — De gevechten aan de Pruisische grens duurden den 7 met dezfcjfûs hardnefckigheid voort. Mettegenstaande nieuwe duitsche versterkingen werden al de vijandeïijke aan- vallen, in de streek van Wirballen en Philipolf, met groote verliezen voor den vijand afge-sîagen.In een nachtelijken aanval namen de Russen het doi'p Kamenka in en ontnamen den vijand verscheidene kanons. De Russen verrasten 's nachts in het bosch Massalstchitzna eene vijandeïijke afdeeling, waarvan een deel werd gedood en het tweede deel op de vlucht sloeg, mitrail-leuzen aehterlatende. De Russen maakten zich meester van de stad Blala. In de andere streken, niets bijzonders. De strijd tegen Przemysl duurt voort in goede voorwaarden. De Russen namen stormenderhand een der bijzonderste stellingen in. •jy il tt i <■ Eene vrouw uit de buurt gaat er aanbel- MQÛTO118 Verwacmina. len- — Waarom niet aanstonds gekomen? 33 — Tien minuten nadien rijden de arme Van hoogerliand wordt ons eenerzijds vrienden op hun gemak verder, nog twee Tcrzekerd : De toestand in Frankrijk en uren verder, waar ze familie zouden vin- Fransch-Noorden is uilmuntend. Aange- den... name verrassingen zijn te verwachten. Is 't geen overheerlijk tooneel? — Een De laatst verschenen, fransclie officieele tooneel van liefhebbende half-armoede mededeeling behelst dezen volzin : Ten voor liefdedorstenden nood : welke kunste- gevolge der ruiterijwendingen van de twee naar zal dat onschatbare hartsleven van tegenover elkander staande legers, strekt gansch een volk schetsen? — O, ons volk het front zich nu uit lot aan de Noordzee. is zoo edel.... ! Anderzijds weten v,re dat de toestand Daarom, wordt er geleden, er wordt ook in de versterkte omSchrijving van Ant- gesmaakt : het genot der liefde en van werpen, sedert donderdag laatst, elken 't wekloen uit liefde. dag van uur tôt uur verbeterd is. Maar dat lijden en dat afzonderlijk En dan mogen we nog wijzen op het genot, hoe eerbiedwaardig en hoe edel ook, zoo prachtig als kraclitig verweer, dat onze moeten tijdelijk onderdoen vocr dehoogere bondgenoten ons in Vlaanderen hebben beschouwing van 't algemeen, en 't is die aangebracht en waarvan we de zegenrijke hoogere beschouwing welke ons eene gevolgen reeds in een paar niet-onbelang- hoopvolle verwachting moet doen putten rijke gevechten hebben vastgesteld. uit de mededeelingen en de eigen vast- Als we die mededeelingen en eigen vast- stellingen, waarmede we dit artikel aan- stellingen samenbrengen, komen we rede- vingen. lijkerwijze onvermijdelijk tôt het besluit, Of zou het u dan niets zeggen, dat onze dat het eindc der hatelijke duitsche aan- bondgenoten thans in de Vlaanderen den wezigheid in Frankrijk en in België nakend vijand opjagen gelijk een konijnenzwerm? is. Zegt het u niets, dat het front der Ver- Voorzeker, de plaatselijke bevolkingen bonden-Legers zich met onze eigen troe- lijden er onder, diep, zeer diep. pen, van uit Frankrijk heeft uitgebreid We zien in Gent en in 't noorden der tôt aan onze Noordzee? Dreunt er u-geen beide Vlaanderen duizenden gezinnen uit moed in't h art, als ge weet dat het en- , zuidelijker steden en dorpen, ons toege- gelsch kanon buldert in lieroverde ant- komen met een beetje huisraad en wat werpsehe forten, waar vôôr enkele dagen kleeren. Sommigen hebben een weinig de duitsche donderbus hare moorderij geld, anderen niet. Ons harte schreit bij tegen ons heilig Antwerpen braakte ? 't zicht van die menschen, doch allen, Och ja, onze landcuwen worden ver- zoovelen als we zijn, zonder onderscheid trappeld, onze fabrieken zijn stilgevallen, van stand of denkwijze, trachten we die de familiën van ons duurbaar volk zijn Dngelukkigen te helpen naar 't vermogen uiteengespreid of beweenen een gesneu- Dnzer krachten. velde. We voelen dat lijden mede en onze 1 Ons volk is zoo edel : ons nederige, ar- vrienderrmet ons. beidzame volk. Vrijdag waren er zes Doch, 't is nu niet dat we dit zoo diep ' vluchtelingen van Z...., op eene laan, aan voelen moeten, nu het daghet in den oos- 't uiteinde onzer stad : een oud man, ten 1 Nu moeten we aile gedachten en aile ' zwaar beladen, eene vrouw, insgelijks met gevoelens veil hebben voor de grootsche een groot pak, een knaap, ook in last, en poging, het machtig zwoegen, het zegerijk ' drie kinderen, waaronder een meisje dat aanrukken van de diepst hartelijke soli- 1 reeds besef had Ze rustten uit op eene dariteit der bevriende volkeren, tegen den 1 bank. Eenige vrouwen en een man uit de éénen gewetenloozen overweldiger. buurt naderden hen : ze waren van den We moeten zien overheen geheel ons vorigen noen op weg, 's nachts geslapen land, dat nog zucht onder den hiel van ' in een klooster overvol vluchtelingen, den geweldreus, •— overheen de fransche 's morgens verder gekomen, nu hongerig, grens, waar Franschen en Engelschen hem 3 met verschroeide voeten.... Geen half uur aan onze veracliting ten prooi jagen, — nadien waren ze volvoed, hadden ze spijs overheen de duitsche, en zelfs overheen 1 voor een paar dagen meê en .... geld op de oost-pruisische grens, waar de ontzag- : zak ! — Maar ze waren zoo moê, zoo dood- lijke russische pletrol komt aangebold 1 fnoê. Geen nood. In de buurt is een was- om den volkrendief in zijne waanzinnige î Scher en bieeker, die paard en wagen heeft. hoovaardij te vertu'uizen. ( Verder dan binnen den kring van ons familieleed, moet het oog gaan van den man die waarlijk man wil zijn. Al vergeten we nog wat in andere werelddeelen den Duitscher aan de schenen wordt gelegd, moeten we toch met den blik van onzen geest ons oud Europa kunnen overschou-wen en zien hoe, van in het groene Ierland tôt aan het woest Oeralgebergte, van 't uiterste westen tôt in 't uiterste oosten, aile volkeren zich rond ons komen samen-scharen uit eerbied voor den hoogen moed, waarmede onze nooit volprezen Koning onze volkseer en ons eigen volksbestaan heeft gehandhaafd. Wat hen zoo vol eerbied en bewondering rond ons samentrekt, zullen die vrienden-volkren niet laten ontheiligen. Hunne samengesnoerde reuzenmacht zal den verwaanden enkelreus verpletteren en eerlang zullen we triomf zingen op de bevestiging der vrijheid onzer eigene wording : ons edel vvije Éelgische volk. Alfg&H3B@@8S De krijgskundige medewerker van den Journal de Roubaix geeft het volgende algemeen overzicht : De bewegingslijn uitgebreid zijnde ten westen en ten noorden van Rijsel, zijn wij te Boubaix tijdelijk afgezonderd. We moeten dus nog waclyfcen om den uitslag der werking in de streek van Arras te kennen. Maar wij hebben gezagfc»iibende mededeelingen die ons den toestand als zeer gunstig laten in-zien.De streek van Boye is voortdurend het tooneel van geweldige gevechten. Daar is het toppunt van den boog, dien de strijdlijn teekent. Men bcgrijpt dus dat de Duitsehers met aile macht op dit punt van het front wegen, ten einde ons te scheiden. Maar hun pogingen blijven vergeefsch, dank aan het vooruitzicht onzer aanvoerders en de held-haftige volharding onzer soldaten. Om de werking aldus te richten, moeten de Duitsehers hua volk uit de Aisne of uit België trekken. Onze staf zal die onzeker-heden en die weifelingen weten te benut-tigen. Voor ons zien we in die bewegingen eene nieuwe reden tôt vaste lioop. Jp v , >jr, i onzer legers hen nader tôt ons brengen er zoo wij er onmiddellijker belang bij krijgen, vergeten wij niet dat de Verbondenen steeds doelmatig vooruit-rukken.De forten van Antwerpen houden de zware artillerie der Duitsehers in ontzag en het veldleger blijft een onverzettelijke muur voor den aanrukkenden vijand. De fiere stede zal stand houden tôt wanneer onze legers in verbinding komen met het belgiseh leger. (En langer ook, want die verbinding is er nu reeds. — Red.) Niet tevreden met Serajewo, de hoofd-plaats van Bosnia, te bezetten, trekken de Serviërs de Save over om naar het noorden op te rukken en bedreigen de achterhcede van het oostenrijksch leger, dat vruchi eloos tracht de Russen te weerhouden. Dezen hebben de Karpathen oversehreden ; zij zijn in Hongarijë, waar zij de strategisehe punten Hugwar, Munkaez en Huszt bezet hebben. Langs drie lijncn rukken zij op naar Buda-Pesth, hoofdstad van Hongarijë en voorwaeht van Weenen. Reeds is de strijd begonnen, dien men waarschijrilijk de veldslag van Crakau zal noemen. De werking strekt zieh over een reusaehtig front uit, evenwijdig met de silezische grens. Het oostenrijksch leger is ontmoedigd door de beslissende nederlagen van Lemberg en Tomasow ; en zoo de duit-sch ter huip gezonden korps den opruk der Russen niet breken, is 't niet enkel Crakau, maar ooklreslau en de lijn van den Odar, die reehtstreeks bedreigd zijn. In Oost-Pruisen eindelijk, zal de weer-stand der Duitsehers weldra gebroken zijn in de open gangen tusschen de meren van Mazurië, ten westen van Vladislowow-Sa-walki-Augustow. Want het is niet slechts Bene delkkingsmaeht, w lke generaai Ren-nenkampf aanvoert, 'i is een zegevierend leger dat nieis zal weerhouden. Onze bondgciioot de ïsar heeft dit leger geschouwd. Daar hij, terzelfdertijd aïs Keizer, hjt hoogste godsdienstig gezag van Rusland is, geeft zijne aanwezigheid aan lezen oorlog zijn waar karakter : voor de Russen is het te gelijk een nationale en ?en heilige oorlog. [)c Sepviët's trachlen de Russeu te vepvoegcn. Bordeaux, 9 Oct. — De legalie van ! Servie te Rome meldt dat de Serven, roortgaande de Save en den Donau over ; :e steken, vooruitrukkende naar het i Sîoorden, trachten de Russen te vervoegen i lie afzakken naar het Zuiden. - De Russen bezetten in Hongarië vijf Dmschrijvingen. ; I-Iet beleg van Serajewa duurt voort, ! le stad ontbreekt levensmiddelen. Tal- •ijke benden Bosniaken doorloopen Bosnië : :n randen de oostenrijksehe dctachcmen- : ;en aan. ^ ' Lanhoudifig van sploens ia Zwilserland. Gencve, 9 October. — Te Geneve ko- < nen drie duitsche spioens aangehouden te c .vorden die, bij middel van den draad- c oozen telegraaf, mededeelingen' gaven lan een officier derzelfde nationaliteit. 1 3eze laatste gelukte erin de vluclit te c îemen. Belangrijke dokumenten zijn door ] le nolicie aangeslagen. t XEIR ZEE. Vlottsnfls mliaaa. Rome, 9 Oct. — Een italiaansche be-stuurbare luchtbal, over de Adriatische Zee, ter hoogte van 80 ineter, navorschin-gen doende, heeft vlottende mijnen ont-dekt, door oostenrijksehe vaartuigen ge-plaatst. Deze moordtuigen werden ver-nield.Duitsche torpsdobooî In Ses sronfl gebsord, Berlijn, 9 Oct. — (Ofîicieel. Duitsche bron). — De duitsche torpedoboot « S. 116 », kruisende in de Noordzee den 6 October, werd verrast en in den grond ge-boord door een engelschen torpedojager. Bijna de gansche bemanning kon gered worden door duitsche vaartuigen. Het vaartuig dagteekende van 1902 en had eene tonnemaat van 420 ton en de bemanning telde 60 man. iimwi i ■ | in || 11' 111111 m in ii De Caoadeesche troepea. Men meldt uit Southampton dat de Canadeesche troepen donderdag, in bla-kende gezondheid, ontscheept zijn. In Fransch-Koordsn. Te Wat-îpsi&'s. Wanneer de Duitsche troepen, in den namiddag van vrijdag laatst, de gemeente wilden doortrekken, liet de meier, M. Brif-faut, weten aan den officier, die de op-eischingen bevolen had, dat de typhus in de streek heerschte. De meier had bevel gekregen 10 paar-den en 10 rijtuigen te leveren. Maar wanneer de Duitsehers in bezit waren van drie paarden en 1 rijtuig, dan gingen ze er al rap van onder. Te SleBIemes. Verscheidene personen van de gemeente zijn toevallig gekwetst of doodgeschoten geworden wanneer de Duitsehers Hellemes doortrokken. Tien duitsche soldaten werden door de franschen geschoten. De meier, na hunne eenzelvigheid te hebben opgenomen, deed ze zorglijk begraven. Te Eene Duitsche « taube », die sedert verscheidene dagen boven Rijssel vloog heeft vrijdag eene bom neergeworpen op het Hôtel de Bretagne, Inkermannstraat, waar hij stoffelijke schade aanrichtte en een werkman lichtelijk kwetste. De bevolking is door dit voorval niet verontrust geweest. T© llssaibïpsiaek. Hier ook heeft eene « taube » twee bom-men uitgeworpen, niemand kwetsend en enkel stoffelijke schade veroorzakende. Te Twee duitsche soldaten, die vrijdagmid-dag in een rijtuig, te Aelbeke opgeëischt, te Mocskrocn waren komen aangereden om in eene apothelcerij waren op te eisclien werden door eene fransche patroelje ge-vangen genomen. Ce Coaveatie vaii Gensve. Men heeft tijdens deze laatste weken, veel gesproken over de Conventie van Geneve, waarvan de weldaden zich zoo dikwijls hebben doen gevoelen, tijdens de tragische tijd-stippen die Europa doorworstelt. Het Rood kruis werd gesticht, ten gevolge der Conterencie van Geneve in 1863. Opdat de wensehen, in deze conferentie uitgedrukt, lanlioord werden en dat de maatschappijen gesticlit ten gevolge dezer wensehen, toege-laten werden hunne hulp te verleenen aan de legers, moesten de regeeringen hunne toe-stemming geven en zich verstaan over de voorwaarden van bestaan, van een werk, :lat, onder dit oogpunt, intemationaal moest zijn. Zestien mogendheden verklaarden zich, van den beginne of, bereid, afgevaardigden :e zenclen naar Geneve, om de bespreking bij :e woncn der conventie. Deze tweede conferentie had plaats in de ïiaand Augustus 1801 en maakt, in veertien lagen t.ijds, een traktaat- op, dat den 22e der-'.elfde maand geteekend werd, door de ge-rolmachtigden van 12 vertegenwoordigde ■itaten. Dit traktaat, dat in de geschiedenis len naam clraagt van « Conventie van Ge-icve » behield tien artikels waarvan de in-îoud volgt: De aanvallenden moeten zorg dragen, -onder onderscheid van nationaliteit » voor le gekwetst e of zieke militairen, die onder îun bereilc zijn ; : De mannen, die na genezir.g, onbekwaam : :ijn de wapens terug op te nemen, moeten, :oo zij deelmaken van 't vijandelijk leger, , n hun land teruggevoerd worden, in plaats ' ran als krijgsgevangon aanzien te worden. Men mag geen vijandeïijke daden plegen ' egenover de ambulanciën en de hospitalen ■n er zich niet van bemeestsren, zoo er zieken j if gekwetsten in zijn en zij niet bewaakt zijn loor eene militaire macht ; , De ambulanciën kiinnen, in geen enkel ge- ( ral, van hun materiaal beroofd worden en de . intruimingen zijn als onzijdig beschouv/d ; Het personeel der hospitalen, zoowel als 1 iet beheer, als van den gei^eskundigen s .ieast, is onzijdig verklaard en uaag in de 1 uitoefening zijner bediening niet gestrem? worden, noch in gevangenis kunnen gevai worden. Aanmoedigingen zullen aangeboden worden, aande bewoners van de omliggende plaat-sen van het oorlogstooneel,opdat zij hunnt hulp verleenen aan den gezondheidsdienst des legers. Eindelijk moet het personeel en het materiaal voor hetwelk de Conventie vergoe dingen toekent, gebruik maken, als her-kenningsteeken van een wit vaandel .met rood kruis of van een armband van dezelfdc kleuren; die de militaire overheden der strijd-voerenden enkel het recht hebben af te leveren.Onder dubbelen vorm noemt het Rood Kruis zich nu eens « Hulpkomiteit », wanneer zij zich vertoont in haar bepaalde kant en rond hare beschermden, eene herstellende werkzaamheid ontialooit ; dan eens noemt zij zich « Conventie van Geneve », wanneer zij zich vertoont als voorkomend, 't is te zeggen als een beschermer der gekwetsten, die buiten het bereik zijn van aile gebeur-lijkheden, die hun staat zouden kunnen doen verergeren. Zooals men er zicfl mocht aan verwachten, werd het traktaat van 1864 van twee kanten beknibbeld, de eene die verweet de ver-eischten te miskennen van de wapens, de andere die niet voldoende het gebruik dei macht beperkte. In 1808 werd, op verzoek der maatschappijen, te Parijs vereenigd in 1867, eene di-plomatische conferentie gehouden te Geneve, die de Conventie herzag en volledigde. De bijkomende artikeien, die aanger.omei; werden, zijn zeer belangrijk, daar zij het recht vaststellen voor het personeeï de: ambulantiën, op zijn post te blijven, niet-tegenstaa.nde de besetting door den vijand en zich dan terug te trekken op gevolg van zijn verzoek, op het oogenblik bepaald dooi den bevelhebber der bezettingstro< pen ; dan nog het recht der gekwetsten, die in de han-den van den vijand vielen, naar hunne liaard-steden teruggezonden te worden, na hunnt genezing, zelfs wanneer zij nog dienstij t hunnen zijn van 't leger, op voorwaarde dat •zij zich verbinden de wapens niet op te nemen, tijdens den oorlog. Eene conferentie, te Brussel gehouden in 1874, om, op voorstel van den Russischen Keizer, de oorlogswetten te wijaigen, be-krachtigde eeîivoudig het traktaat 1804. Heden is het traktaat aanvaard, dofV al de staten van Europa en door het grootste\ deel der landen van de andere werelddeelen, > 't Is onnoodig er bij te voegen dat bel tralktaat door Duitschland, over het hoofd gezien werd, e venais al de anderen. « Papier-vodden », waar Duitschland zijn handteeken op zette en waardoor ons arm België ook, door den vijand verwoest werd. ~~J oniîiîi nljsïïr^oëirenkr^û nze" J o n geïïs vaa 1793, die voor lasd en îîaardsîeds liun leuon nawsîi DE OORLOG IN BELGIE. IDE KOITUTG- Sclzaete, 10 October. — Koning Albert heeft donderdag te Selzaete vernacht ; hij vas omringd van engelsche officieren. Zijne Majesteit is gehuisvest geweest bij M. De Clercq, brouwer. Sindsdicn is de Koning niet meer te Selzaete. Onze Yfijwiiligers in de Kempen, Lanaeken, 9 October. — M. Caritaat. burgemeester van Lanaeken, die overste was van een korps vrijwillîgers, werkzaam in de Kempen, werd gister door een kogel in den buik gedood. lïetdoï'j) van flamonl in vîam. Eindhoven, 9 Oct. — Het dorp Hamont, gelegen in Belgiseh Limburg, staat in vlam. De mwoners van Aehel eu van Neerpelt hebben hunne haardsteden verlaten. Een honderdtal duitsclieis bezel ton nu de woning van den burgemeester van Achei (Hamont ia een groot dorp ten noo.d-oosten van Belgiseh Limburg (5.300 ia-woners), grensstatie der lijn van Antweipeu naar Ruremonde. Achel en Neerpelt zijn naburige lolcali-teiten van Hamont. Men bnvestigt dat de beschieting van Antwerpen groote verwoestingen heeft aangerichl en verscliiliige branden heeft veroorzaakt in het Zuiderkwartier. V ;orai de statie, kazerne, hospitalen en weezen-gestichten werden aangetast. Het Paleis van Justicie werd erg be-îchadigd ; de toren der hoofdkerk is îlechts licht getroffen. Buiten het Zuid, zouden ook, op ver-iclïillige plaatsen, branden gesticht zijn. Dok in de Schelde vielen bommen, doch le schepen graan, die zeer talrijlc zijn, ,varen gelukkig buiten het bereik der bom-nen gebracht. Het gerucht loopt, doch wij deelen het net de grootste voorbehouding mede, dat le gebouwen van den Dierentuin aange-;ast zijn en dat het beheer, om het gevaar ûet te loopen de wilde dieren te zien ont-nappen, besloten had al deze dieren neei ,e schieten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods