Het volk: antisocialistisch dagblad

1692 0
03 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 08 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/154dn41d4b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

i .. i.i,..i. .nia— Vier-en-Twiiiligste Jaar ! -1 250 (Msfiionsî — Msgszin — Eiyenâom Dinsdag, 3 November 1914 ■ ■■ i i i r M' Alla briefwisselingen vracht-*Ti'j ta zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. <t Drukkerij Het Volk »4 Meersteeg, n° 16, Gent. Burecl van Wesfc-Vlaanderen : ©aston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Koitrijk. Telefoom 523 Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Vikfcoi' Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Louven HET VOLK Men scterljlt In : Op aile postkantoren aan 10 ft. aer jaar. Zes maanden fr. 6.00. Dria maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prîjs volgens tarief. Voorop ta betalen. . Bechtorlijke horstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven woraoa geweigerd. TEL.EFOON N« 137. Goat» "Wersctatfnt €5 maal per week. CHRISTEIN WERKM AN SBLAE 2 CENTIEMES HET NUMMER STAÂTSBEDIENDEN. (Ingezonden.) Er wordt tegenwoordig veel geschreven en gesproken over staatsbedienden, in-zonderheid over spoorwegbedienden, en over de betaling hunner loonen. Overdrijving wordt er nu en dan wel begaan, en 't is aan te nemen gezien den aard der stoî ; wat echter verwondering baart is dat de zaak, eenvoudig in haar zeîve, ingewikkeld wordt gemaakt door betreurenswaardige aanhitsingen, door baatzuchtige g'azetartikels. Ora iedereen toe te laten klaar te zien, gaan wij het vraagstuk een weinig toe-lichten.: Het-spoorwegbestuur betaalt zijn werk-lieden tweemaal-per maand, laat ons zeg-gen den 5e en den 20e ; zijne bedienden en gecommissionneerde werklieden (onder-meesters, brigadiers, machinisten enz.) eenmaal per maand, den 5e. De bedienden hebben den 5e October 1914 hun maand-ioon opgestreken ', zij kunnen dus wachten lot den 5e November 1914. Wat de werklieden betreît, die den 20 October moesten ontvangen, de ontreddeiing die gepaard gaat met de bezetting onzer provincie door de Dûitschers, heeft niet toegelaten ze tôt nu toe te laten. — Ziedaar de feiten. Niemand ontkent dat de regeering tegen groote moeilijkheden te kampen heeft, vele werklieden schikken zich in de onderstane vertraging ; eenige alweters alleen zeggen : «de regeering had dit of dat moeten doen ». 't Is mogelijk, maar zouden zij niet beter onderzoeken, die alweters, vooraleer anderen te beknib-belen, of zijzelve ailes uitgevoerd hebben wat hun vaderlandsche plicht voorschreef ? Vele werklieden V\*ciine.i gcreedelijk dat TncnâTgèdaan heeft wat mogelijk was om de staatsbezoldigden tôt heden te betalen ; de meerderheid is oolc vast over-tuigd dat de regeering, die vol dagloon beloofd heeft, doeltreffende maatregelen zal nemen om ons in staat te stellen deze beroerde tijden te doorleven zonder dat de prikkel des hongers ons pijnige. — Nochthans, kloekmoedigheid en geduld zijn, meer dan ooit, broodnoodig, en wij vragen ons te vergeefs af waarom Vooruit, clie de kalmte, de gelatenheid aanpredikt tegenover de Dûitschers, zijne lezers in 't harnas jaagt tegen de belgisehe regeering, tegen de ministers, tegen de bestuur-ders der openbare administraties, tegen onze beminde volksvertegenwoordigers Huyshauwer en Verhaegen. Deze laatste vooral schijnt de zondebok le zijn, wanl hij heeft een raad gegeven, dat het stofîelijk en onmiddellijk belang der bedienden beoogde en tevens het belang der nijverheid, dus dat ook aller werklieden onzer stad. Die raad wordt ge-volgd door de bedienden der Buurtspoor-wegen, door deze van het Ministerie van Finantiën, door de magistraten, enz., enz. Te meer, hebben de heeren Verhaegen en Huyshauwer zich ter beschikking gesteld der werklieden en bedienden van ijzeren-wegen, posten en telegrafen, niet alleen om hunnen raad te doen volgen, maar wel om de wcnschen van het personeel aan het staatsbestuur over te maken. Wij verstaan niet waarom de mannen, die tijdig de heeren Verhaegen en Huyshauwer raadpleegdcn, ze nu geweldig in den rug beschieten. Tc:i andere, men drijtt de domheid wat te ver, want op de tweede bladzijde ( Vooruit, 30 October) wordt uitgevaren tegen de ministers omdat de bedienden niet weten wat zij moeten doen, en de derde bladzijde maakt gewag van stellige onderrichtingen welke minister Segers aan zijne onderhoorigen gaf. Deze vergelijking antwoordt ook op de zes verwaande vragen van Vooruit. Een katholiek bediende. P. S. — Vooruit van 31 October komt af met een nieuw artikel, onderteekend Judex. — Wij hebben ons laten gezeggen dat Judex van werkman, agréé en orde-klerk is geworden, dank zij de maatregelen genomen door katholieke ministers, op aandringen van katholieke volksvertegenwoordigers.Het gerucht loopt ook dat Judex, en de leden zijner familie, zich vroegei wendde, niet tôt de philantropen waar-mede hij nu zoo hoog schijnt op te loopen, maar tôt « klerikale kerels », zooals hij de katholieken nu heel deftig noemt. Ofticieele Mededeeling en in Ylaanderen en Fransch-Noorden (Fransche Melding.) Parijs, 30 October. (Reuter.) — Offi-cieel bericht van 11 uur 's avonds : Aan de laatste berichten uit de streek Nieuwpoort-Dixmuiden is niets toe te voegen. Op onzen linkervleugel richt de vijand hevige aanvallen tegen het front der Engelsche troepen en op beide oevers van het kanaal van La Bassée zonder eenîgen uitslag te verkrijgen. In de streek van Reims en op de Maas-heuvels ten zuiden van Fresnes in Woëvre woedt de strijd weer met toenemende hevigheid. Parijs, 31 October. (Reuter.) Officieel bericht van 11 ure 's avonds : Na de laatste berichten valt er niets te vermelden. In het Centrum hebben wij in de streek ten noorden van Souain vorderingen gemaakt. Overal elders hand-haven wij ons in onze stellingen. (Engelsche Melding.) Londen, 30 October. (Reuter.) — Officieel bericht van 11 u. 25 m. 's avonds : De strijd duurt bijna zonder ophouden langs de geheele linie der bondgenooten, vooral in het noorden, met hevigheid voort. De Dûitschers bieden hardnekkig tegenstand en ondernemen vele krachtige tegenaanvallen. Niettemin winnen de Engelschen onophoudelijk terrein. Eene brigade deed een schitterenden tegenaan-val met de bajonet, die de Dûitschers duur te staan is gekomen. Hunne ver-liezen zijn belangrijlc. Op het ooslelijk Gevechlsterreio. (Oostenrijksche Melding.) Weenen, 30 October. (Wolff.) — Officieel is hedenmiddag door den generalen staf meêgedeeld : In Russisch Polen is ook gisteren niet gevochten. Aan de Beneden-San zijn sterke vijandelijke strijdkrachten, die ten Zuiden van Nisko (in Galicië, 20 kilom. van de Poolsche grens) over de rivier waren getrokken, na een hevig gevecht teruggeworpen. Bij Srary-Samboi' heeft ons geschutvuur een Russisch munitie-depot in de lucht doen springen. Aile vijandelijke aanvallen op de hoogten ten Westen van deze plaats zijn afgeslagen. In het gebied ten noord-oosten van Turka hebben onze aanvallende troepen verscheidene belangrijke lieuvelstellingen vermeesterd, welke de vijand al vluchtend ■ heeft moeten ontruimen. Onze landstorm heeft in deze gevechten vele gevangenen gemaakt. Het totaal aantal in Oostenrijk-Hon-garije geïnterneerde krijgsgevangenen be-droeg op 28 October 649 officieren en 73.179 man, ongerekend de zeer talrijke gevangenen op de beide oorlogs-tooneelen, in de laatste gevechten gemaakt, die nog niet verder vervoerd zijn. (Russische Melding.) S. Petersburg, 31 October. (Reuter.) — De Russische groote generale staf meldt : Op het front irr Oost-Pruisen is het plan van den vijand om het centrum van onze versterkte stelling bij Bakalarzewo (ten westen van Soewalki) in te drukken, mis-lukt.De Dûitschers hebben bij hun vergeef-sche aanvallen vijf dagen lang reusachtige verliezen gcleden. Onze troepen hebben in verscheidene distrikten op het Oost Pruisische front vorderingen gemaakt. Aan het front over de Weichsel hebben wij stelling genomen op de lijn Lemezica-Lodz-Ostroviec.In Galicic duurt de strijd voort ; de toestand is daar niet noemenswaard ge-wijzigd.De Tui'ksch-Russische Oorlog. ( Turkschc Melding.) Franlcfort afd Main, 31 October. (Wolff.] — De Frankfurter Zeitung verneemt uit Konstantinopel, dat de volgende ambte-lijke mededecling van de Turksche regeering verschenen is : Tegen een klein gedeelte van de Turksche vloot, dat den 28e dezer op een oefen-tocht in de Zwarte Zee was uitgevaren, opende de Russische vloot donderdag door een aanval de vijandelijkheden. Onze vloot boorde den mijnenlegger Proet, een 5000 tonschip met 700 mijnen aan boord, in den grond, beschadigde eene Russische torpedoboot en maakte een kolenscliip buit. Een door de torpedoboot Hairet Millie weggeschoten torpédo deed den Russische torpedojager Foebanz zinken. Een torpédo van de Moeavenet Millie beschadigde een Russisch kustvaartuig ernstig. 3 Russische officieren en 72 matrozen zijn door ons gered en gevangen gemaakt. De Turksche vloot leed geen schade. De strijd wordt onder gunstige omstan-digheden voortgezet. (Duitsche Melding.) Frankfort a/d Main, 31 October. (Wolff.) — De Frank}. Ztg. verneemt uit Konstantinopel, dat de Turksche kruiser Sultan Jawoes Scliin Sebastopol met bijval beschoten heeft en de stad in brand is geraakt. (Engelsche Melding.) Londen, 30 October. (Reuter.) — Vol-gens een Lloyd's telegram zijn torpedo-booten, waarvan de namenonbekend zijn gebleven, gisteren vôôr het aanbreken van den dag de haven van Odessa inge-varen en hebben er de kanonneerboot Donetz in den grond geboord. Een deel der bemanning is verdronken, gedood of gewond. Drie Russische stoomschepen en een Fransch zijn beschadigd. Enkele inge-zetenen van Odessa zijn gedood of gewond. ( Turksche melding.) Konstantinopel, 31 October. (Wolff.) — Het Russische consulaat heeft de Italiaan-sche vlag geheschen als teeken, dat Italie zich met de bescherming van de Russische onderdanen belast. Konstantinopel, 31 October. (Wolff.) — De krijgsgcvangen gemaakte Russische officieren en matrozen en het vermeesterde Russische kolenschip zijn 's avonds naar Kawak aan den Boven-Bosporus gebracht. Het gevecht, dat gisteren in de Zwarte Zee werd geleverd, is eerst heden bekend gemaakt. Onder het publiek baarde het groot opzien. (Russische melding.) St. Petersburg, 31 October. (P. T. A.) — Op deîizelfJcn v-du' de Duitzclie en Russische oorlogsschepcn hun aanval op de Russische kust van de Zwarte Zee hebben gedaan, heeft de lceizerlijke regeering den Russischen gezant opgedra-gen, de Porte te verwittigen van de ver-breking der diplomatieke betrekkingen tusschen Rusland en Turkije en van zijn vertrek uit Konstantinopel met het geheele personeel van het gezantschap en de consulaten. De bescherming van de belangen der Russische onderdanen in Turkije is aan de Italiaansche regeering toevertrouwd. (Engelsche melding.) Londen, 31 October. (Reuter) — De minister van buitenlandsche zaken heeft "eene uitvoerige mededeeling mi gegeven, waarin wordt gezegd, dat de Turksche regeering zonder voorafgaande. kennis-geving vrijdag de telegrafische verbin-ding met de Engelsche ambassade te Konstantinopel had afgesneden. Er was geentwijfel of andere vijandelijkheden van de zijdc der Turkschc regeering zouden volgen. De Engelsche regeering zag zich verplicht de noodige maatregelen te nemen om de Engelsche belangen, het Engelsche grondgebied en Egypte na de reeds begonnen aanvallen en tegen de bedreigin-gen met een aanval te beschermen. Turkschgeziiide Betoogingen. (Duitsche Melding.) Berlijn, 31 October. (Wolff.) — Gister-avond hebben hier groote sympathie-betuigingen voor Turkije plaats gevonden. Tegen half negen hielden op het Post-damerplein verscheidene rijtuigen stil, die versierd waren met Turksche en Duitsche vlaggen. De menigte stroomde samen en een heer in een der rijtuigen, de Turksche bijzondere gezant Joessoef Iviobei, hield eene rede, waarin hij ver-. klaarde, dat de groote ure van de afreke-ning met de onderdrukkers van den Islam was aangebroken. Thans, nu Duitschland in oorlog is tegen een wereld van benijders, treedt Turkije aan de zijde van het roem-rijke Duitsche leger. Nadat deze toespraak, die met dave-rende hoera s was begToet, gehouden was, reed de stoet verder naar het Turksche gezantschap, waarin Machmoet Moektar Pasja in antwoord op een vaderlands-lievende toc-spraak, eene lcorte rede hield, waarin hij dank zegde voor de betooging, die bewees lioe groot tusschen Duitschland en Turkije de wederzijdsche sym-pathiën zijn, die beide landen verbinden. De betooging zou — verklaarde Machmoet Moektar — in Turkije den harte-lijksten weerklank vinden. Hierop zong de menigte het volkslied ; waarna men zich naar het koffiehuis Vaterland begaf, waar verdere verbroederingsbetoogingen de demonstratie besloten. 08 Gpstaad in Zuld-Afrlka. (Engelsche Melding.) Kaapstad, 30 October. (Reuter.) — In de streken, die niet bij den opstand zijn betrokken, gaat het maatschappelijke leven zijn gewonen gang. De groote meerderheid der Hollandsche Afrikaanders is zeer ontroerd over de schande, die naar zij zeggen De Wet en Beyers over hun naam hebben gebracht door hun ontrouw aan het vredesverdrag van Vereeniging. In dit opzicht gevoelen de Hollandsche Afrikaanders de onwaardigheid van den opstand veel scherper dan hun Engelsche medeburgers, en zij aarzelen niet — gelijk gevreesd had kunnen worden — om tegen de opstandelingen, mannen van hun eigen ras en vaak zelfs van hun eigen familie, op te trekken. Zij zijn van oordeel dat de smet op den Hollandschen naam alleen kan worden uitgewischt door Hollanders. Onder deze omstandigheden is er niets vreemds in dat de troepen, die onder leiding van Botha tegen De Wet en Beyers optreden, in hoofdzaak uit burgers zijn samenge-steld, die gcreedelijk, ofschoon met leed-wezen, gehoor hebben gegeven • aan Botha's oproep. TER ZEE. Engelscbs krulssr In ttën grond geboord Londen, 31 October. (Reuter.) Officieel. — Een door een Duitsche duikboot af-geschoten torpédo heeft heden in het Kanaal den ouden kruiser Hernies, die van Duinkerlcen terugkeerde, doen zinken. Bijna aile officieren en matrozen zijn gered. Het verlies is uit militair oogpunt niet zeer belangrijk. De Hermès was een zusterschip van de Highflyer, die den Duitschen liulpkruiser Kaiser Wilhelm der Grosze in den grond heeft geboord. Het was een pantserdek-kruiser van 5700 ton, die in 1S98 van stapel was geloopen. De Hernies was aangewezen als moederschip voor de luchtvaartuigen, liep ongeveer 20 mijlen en was bemand met 11 kanonnen van 15.2 c.M. Dover, 1 November. (Reuter.) — De Hermes werd gistermorgen om 8 uur door 2 torpédo s getroffen. Het schip bleef 45 minuten drijven, doordat het kapseisde en zonk. Andere schepen hebben de bemanning gered, waarvan er 40 vermist worden. Aan do Adriatlsche Zse. Berlijn, 31 October. (Korr. Norden.) —• De correspondent van de Corriere délia Sera seint over Skoetari : De beschieting van de vestingwerken van Cattaro van den Lowtsjenberg af duurt nu reeds acht dagen. Door de sa-mentrekking van de Oostenrijksche zee-macht in de baai van Cattaro kon de Fransche vloot niet deelnemen aan de beschieting, wat ten gevolge had, dat de batterijen van de Lowtsjen, ondanks de groote inspanning, aan de Oostenrijksche versterkingen geen merkbare schade hebben toegebracht. De Montenegrijnen vuurden voornamelijk op het fort Ver-mats j. In de zwart? zee. Bjornson's bureau meldt : Volgens liijzondere berichten uit Konstantinopel heeft zich de strijd tusschen de Russische en Turksche vloot als volgt toegedragen. Eenige kleine Turksche oor-logsschepen waren op een verkennings-tocht in de Zwarte Zee en vonden Russische vaartuigen bezig mijnen te leggen in Turksche wateren. Toen de Russen zagen dat zij ontdekt waren, openden zij het vuur, dat de Turken beantwoordend. Nadat op deze wijze de vijandelijkheden waren geopend, zetten zich grootere Turksche schepen, waaronder de Turksche Emden, ni. de uit den Balkanoorlog bekenden Hamidié, in beweging in de richting van de Russische kust. De Arabieren tegen de Italianen, Berlijn, 31 October, (Korr. Norden.) In Libië is sedert het uitbreken van den oorlog weer een sterke opwinding merk-baar. Na eene rust van vele maanden hebben den laatsten tijd vijf groote aanvallen op de Italianen plaats gehad. Den 5 September is een transport, dat werd begeleid door twee officieren, 3 onder-ofl'icieren en 60 Askari's en dat voor 300.000 franken zilver vervoerde, volko-rnen vernietigd. In September rukten Arabische benden tôt de nabij de zee gelegen Italiaansche verschansingen. Bij hunne vervolging werden 2 Italianen gedood. Vijf dagen daaïna verloren de Italianen bij den overval van eene karavaan een officier en 26 man, terwijl 3 inlandsche soldaten en 25 man werden gewond. Bij een nieuwen aanval op 21 October vonden 6 Italianen den dood. Volkrcn en Personeo. Deze treffende annecdote vinden we in de Nieuwe Rott. Crt. van zaterdag : « Onder de gewonden die donderdag uit de gevechten aan de IJser in een hospitaal in het Noorden van Frankrijk werden binnengebracht was een jonge Duitscher met een bloedeloos, verstandig gezicht. Hij was een en al zwachtels. » Hij werd uit den trein getild en op een bed in een spoorwegloods gelegd. Een kleine groep verpleegsters verzamelde zich om hem heen, sommigen in tranen. » Op een stuk met bloed bevlekt pak-papier las men de woorden : Hij heejt het leven van zeven Fransche hospitaalsoldalen gered. Dit hadden Fransche hospitaal-soldaten haastig neêrgekrabbeld. » De correspondent van de Times, die dit geval meldt, spreekt er zijne voldoe-ning over uit, dat deze jonge Duitsche soldaat, vertegenwoordiger van de echte Duitsche ridderlijkheid en beschaving, thans onder de goede zorgen van een Engelschen dokter geplaatst is, die aï zijn best zal doen om hem ook op te brengen. » Het doet deugd aan 't hart, zulke melding aan te treffen midden al 't pijnlijke dat thans dagelijks de bladen vult. De strijd tusschen volkei'en mag de liefdewet niet verbreken, welke aile men-schen persoonlijk met elkander verbindt. Voorzeker kan het onmogelijlc van iemand gevergd worden, en 't zou in aile opzichten onbetamelijk -zijn ook, dat hij een vertegenwoordiger van eene natie die zijn vaderland bestrijdt, als een vriend zou begroeten en behandelen. Maar waar de vaderlandsche plicht volbracht en het dreigende levensgevaar niet met die plicht in verband is, daar houdt het volkenrecht op en begint de persoonlijke plicht der naastenliefde. Zoo heeft het die duitsche jongen bc-grepen, die zeven fransche veldknapen redde, waar hij hen niet om vaderlands-wille bcvechten moest. Zoo begrepen het ook de Franschen, die hem gekwetst vonden en de melding"" zijner edele daad tôt aanbeveling bij zijne verplcging voegden. Zoo verstaat het ook de engelsche dokter, die hoopt den gekwetsten Duitscher weer op te knappen. Moge elkeen begrijpen dat volkrenstrijd geen persoonshaat wezen mag. Dit is de éénige gesteltenis die na den rampspoec de herstelling mogelijk laat. Graan uit Amerika. Den 27 werd het vijfde Deensche schip met graan uit Amerika door een Engelscli oorlogsschip aangeboden en te Stornoway binnengebracht. In het Folketing is er dien dag een vraag over gericht aan den minister van justicie : Kon de regeering niet waarborgen, dat er uit Dcnemarkcn geen graan naar een oorlogvoerenden staat werd uitgevoerd en de Engelsche regeering overtuigen van het belang, dat aanvoer van graan voor Denemarken heeft? De minister antwoordde, dat En-geland argwaan heeft, dat het graan Denemarken weer uit gevoerd wordt, en aangezien de Deensche regeering nog geen waarborg kan geven, dat het niet zal ge-beuren, geeft het niet er iets tegen te zeggen. Maar binnenkort zou de regeering voorstellen straf te bedreigen voor wie onjuiste opgaven doet over de bestem-ming van iadingen. Den volgenden dng diendc de regeering daartoe reeds ccu wetsontwerp in en namen beide Kamers van den Rijksdag het eenstemmig aan. IÏ000E PRUZEi\. Een bericht uit Stavanger spreekt van dure paarden en dure wol in Noorwegcn. De wol koslte den 27 October 2.35 of 2.40 kroon den kilo. Een oude heer merkte op dat zoo'n prijs niet meer was voorgekomen sedert den Amerikaanschen burgeroorlog, vijftig jaar geleden, toen de wol tôt ongeveer 2.70 kroon was ge-stegen. Naar paarden is er groote vraag voor den uitvoer naar Denemarken. De steenkolen in Duitschland. De kolenvoortbrengst is in Duitschland veel verminderd sedert den oorlog, daar de meerderheid der mijnwerkers onder de wapens geroepen zijn. In Augustus van dit jaar bedroeg de voortbrengst acht millioen 477.217 ton, hetgeen eene ver-mindering daarstelt van 50% in vergelijking der maand Augustus 1913. De cijfers der maand September zouden volgens het Berliner Tagebladt gunstiger zijn. De voortbrengst was 9.995.385 ton of 63% der zelfde maand in 1913. Voor de cockes : September 1914 geeft 1.645.488 en September 1913 gai twee millioen 677.559.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods