Het volk: antisocialistisch dagblad

661 0
17 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g73707zf5k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Sodscliânsî — Euispzîn — EiyeniIoM Dinsdag, S 7 Koveiiibor 1014 Alte bricfwîasp.lingen vrarht-*Tij te zenden aan Aug. Van îseghortj, uitgcver voor de naaml. BiaatsclS « Di'ukkerij Het Volk », Sfeersteeg, n° 10, G ont. Bureel van VVest.-VlnancIeren s Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-bachten, Kortrijk. 'J llki-ojm 5i'J Bureel van Antworpen, Bra-bant en Ldmburg : Yiktor Ivuyl, Miriderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK a Men scferijlt In : Op aile postkajitOBen aan 10 ïft per iaar. Zes maanden fr. 5.08. ï)rio maanden fr. 2.50. Aankondlgingen. Prijs rolgens tarief. Voorop te betalen. Kechtorlijke herstelling, S tt. per regel. Ongeteekende brieven wordeo sa— geweigerd. II TELEFOON N* 137, G ont Verschlfiat G maa! per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER — —-■* DfticieeleMededeelingen In Vlaanderen en Fransch-Noorden. (Duitsche melding.) Duitsche melding aan de Post (Zuid-statie te Gent) aangeplakt : Op onzen rcchtervlcugel hebben wlj, tengevolgc van het slecht weder, sleclits geringe vorderingen gemaakt. Eenige hondevden Franschen en Engel-schen zijn daar krijgsgevangen genomen. In het Argonnerwoud zijn sterke Fransehé stellingen aangevaller. Aan de Oost-Pruisische grens en in Russisch Polen duren de hevigc aanvallen voort. BERLIJN, 14 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling uit het groote hoofdkwartier : De gevecliten in West-Vlaanderen duren nog voort, maar werden gedurende de laatste dagen verliinderd door regenachtig en storirraclitig weer. Onze aanvallen liebben verder langzame vorderingen gemaakt.Ten zuiden van Yper werden 700 Franschen gevangen genomed. Ten weston van Rijssel zijn aanvallen van de Franschen afgeslagei). Bij Berry-au-Bac hebben de Franschen eene beheerschende stelling moeten orit-ruimen.In Argonne heeft onze aan val goede vorderingen gemaakt. De Franschen leden ernstige verliezen en licLen ook gisteren meer dan 150 gevangenen in onze handen. (Fransche Meldingen.) PARUS, 12 November. (Renier.) — Ofïicieel bericht van 11 uur 's avonds : In het noorden hebben wij ons in aile stellingen gehandhaafcl. De vijand, die uit Dixmuide door een nachtelijken aan-val trachtte op te rukken, is teruggeslagen. Wij hebben het offonsief tegen de troepen, die de User waren overgestoken, hervat en den vijand op aile punten teruggedre-ven, behalve van een terrein van twec tôt drie honderd meter lengte, dat hij nog op den linkergever bezet houdt. i In het centrum hebben wij eenig tcrrein gc.wonnen in de streek van Tracy le Val ten noordoosten van het bosch l'Aigle. In Argonne hebben zeer hevige aanvallen van de Duitschers niets opgcleverd. ■ PARUS, 13 November. (Reuter.) —-Ofïicieel bericht van 11 uur 's avonds : Tusschen de zee en de Leie is het op: treden van de Duitschers minder hevig geweest en op enkele gedeelten van het front hebben wij het offensief zelfs hervat. Ten zuiden van Bixsc.hoote (tusschen Dixmuide en Yper) hebben wij terrein ge-wonnen. Ten oosten van Yper hebben wij met een tegenaaval een gehucht genomen, dat wij hadden verloren. Ten zuiden van Yper hebben wij een a an val van de Pruisische garde aîgeslagen. Van het overige gedeelte van het front wordt slechts van geschutvuur gewag gemaakt.(Belgische. Melding.) PARUS, 14 November. (Reuter.) Een< tnededeeling van de Belgische regeering behelst : De aanval van de Duitschers tegen het groote bruggehoofd van Nieuw-poort is misinkt. Verscheide e poginger van den vijand om in de streek ten O. er Z. O. van Yper aanvallend op te treder ziin gestuît. In de omstreken van Bixsclioote zijr wij een kilometer naar het Oosten toe op gescholen. (Engelschc Meldingen.) LONDEN, 12 November. (Reuter.) D< Engelsche officieele mededeeling bevestig het hevige karakter van den strijd il Viaanderen. Deze werd gekenmerkt doo: krachtige en veelvuldige aanvallen de Duitsche infanterie, die afgewisseld wer den door even zoo hevige tegenaanvallen Onze linie werd gehandhaafd, doeh nie zonder aanzienlijke verliezen, waartegen over nog heviger verliezen van den Vijanc staan. De sterkte der bondgenooten word aanhoudend door nieuwe troepen op pei geliouden. Het middenpunt van de worsteling i Yper geweest. De verdediging van dû stad is een van de meest treffende episodei uit de geschiedenis van het leger geweest Meer dan drie weken zijn de stellingei daar behouden onder een regen van gra naten, die zoowel o\erdag als bij nach" bijna onophoudelijk voortduurde, en tegei de opvolgende aanvalen der vijandelijk infanterie, weike de een na den ande Op het Ooslelijk Gcveehtsierrcin (Duitsche melding.) BERLIJN, 13 November. (WolfE.) — Ambtelijke mededeeling van heden mor gen uit het groote hoofdkwartier : Aan de Oost-Pruisische grens, bij Eydt kuhnen en ten Zuiden daarvan, oostelijl van het merengebied, heeft zich opnieuv ccn strijd ontwikkeld, waarvan de bc slissing nog niet is gevallen. {Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 13 November. (Wolff ) -Het groote hoofdkwartier deelt vanmid dag ofïicieel mede : Aan het noordoostelijkc front is gisterei niets van beteekenis gebeurd. De Russeï zijn Tarnow (aan de Dunajec, eene zij rivier van den Wcichscl), Jaslo (aan di Wisloka) en Krosno (ten oosten vsii Jaslo) binnengerukt. Het aantal in Oostenrijk-Hongariji ingekwartierde krijgsgevangenen is seder gistcren tôt 867 officieren en 92,727 min deren gestegen (Duitsche melding ) BERLIJN, 14 November (Wolfï ) -Ambtelijke mededeeling van het groot hoofdkwartier : In Oost-Pruisen duurt de strijd noi voort. Bij Stalluponen zijn 500 Russe] gevangen genomen. Bij Soldau viel ook nog geen beslissing In de streek van Wloclawec is een Rus ' sisch legerkorps teruggeworpen. 1500 ge i vangenen en 12 machinegeweren vielei in onze handen. (Russische Meldingen.) ST. PETERSBURG, 12 Novembei , (Pet. Tel.-Ag.) Mededeeling van de: grooten generalen staf : i Gisteren heeft de strijd aan het (Oost - Pruisische) front Stalluponen-Krouglian ken tôt de streek van Soldau zich ontwik keld. Onze troepen hebben Johannisbur (t. Z. W. van Lyck) bezet. Aan gene zijde van den Weichsel zij - gevechten van niet veel beteekenis ge i leverd in de streek van Kalisj en Nesjawr ' waar de vijandclijke voorhoeden trachtte " vooruit te rukken. In de'Karpathen werd de Oostenrijksch • achterhoede, die zich handhaaft aan d t Boven-Sau in de streek van Sanok, doo - onze troepen aangevallen. 1 De insluiting van Przemysl, welke w gedurende het tijdstip van het offensic 1 der Duitsche en Oostenrijksche legei hadden geschorst, is weer tôt stand gc > braclit. : l)c Tursch-HwSsiscIie Slrijd. ( Turksche Meldingen.) KONSTANTINOPEL, 12 November. (W'oltf.) — Volgens bericht uit het hoofdkwartier is de aanval van het Turksche leger, die gistermorgen vroeg was begon-nen volkomcn geslaagd. De Russen hebben zich in hunne tweede linie nauwelijks anderhalven dag kunnep handhaven. Met Gods hulp, zoo luidt het bericht, werd de vijand gedwongen zijne stellingen te ont-ruimeii. De Russische troepen trekken over het geheele front terug en worden in aile richtingen vervolgd. KONSTANT INOPEL, 13 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling uit liet groote hoofdkwartiee : In den afgeloopen nacht hebben onze troepen bij verrassing aile Russische blok-huizen aan de grens van het wilajet Trebizonde (a/d Zwarte Zee) aangevallen en genomen. Zij drongen over een afstand van drie uren over de Russische grens in de richting van Batoem en namen ook de Russische kazerne van Kurdoghlu. KONSTANT INOPEL, 13 November. (Wolfï.) — Uit het groote hoofdkwartier : In het gcvecht bij Keuprikeuj op eer-gisteren en gisteren zijn de Russen ver-slagen. Zij verloren 4000 dooden, even zoovele gewonden en 500 gevangenen. Onze troepen vermeesterden 10.000 ge-weren en eene groote hoeveelheid schiet-voorraad. De vijand trok in slechten toe-stand terug in de richting van Koetsjlc. Het bergachtige terrein, de mist en de sneeuw bemoeilijkten de omtrekkende be-, weging van onze troepen in de terugtochts-lijn, zoodat de Russen niet geheel lconden worden afgesneden. De vervolging wordt . echter voortgezet. (Russische Melding.) St. PETERSBURG, 12 November. ; (Pet. Tel.-Ag.) — Blijkens een telegram ' uit het hoofdkwartiet van het Russische ' leger in Kaukasip de aanvallen dei T'urkeii op Koeprkoe} gisteren met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Eene Turksche kolonne, die onze linkervleugel trachtte om te trekken", werd gedwongen in paniek naar het gebergte te vluchten. De Turken gaan voort te Erzeroem hunne troepen samen te trekken. (Turksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 14 November. i (Wolff.) — Volgens eene mededeeling van i het hoofdkwartier zijn de Turksche trans-portschepen Bezmialem, Bahriamer en ; Midhat pasja acht dagen geleden uit Kon-L stant inopel vertrokken en heeft men se- - dert niets meer van deze schepen ver-nomen. Daar zij zich op den dag van de beschieting van Songoeldak in de nabij-heid van de plaats bevonden, is het waar- " schijnlijk, dat zij door de Russische vloot 3 zijn aangevallen. (Russische Melding.) ' Het Russische gezantschap te 's Gra-1 venhage heeft o. m. de volgende inlichtin-gen ontvangen over de krijgsvjrrichtingeri ' der Russische legers : De Russische troepen hebben zich mees-ter gemaakt van de geheele vlakte var 1 Alasjgert (aan de Muradsu, pl. m. 150 km ten Oosten van Erzeroem even over d< Kaukasische grens.) - i Oosteorljk tegen Servie. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 13 November. (Wolfï.) — Het groote lioafdkwartier deelt officiee ■s mede : r> De Serviërs blijven van Koceljewo (ter fi noorden van Waljewo) en Waljewo naai - het oosten terugtreklcen. i» Aan de Save is Usce stormenderlianc i genomen ; onze troepen hebben Beljii Bonjani bereikt. Van de vijandelijlce ver e schanste stellingen zijn Gomile en Dre e ginje reeds in ons bezit en Sopot Stalits< r is bereikt. De van het westen en noordwesten op ij rukkende lcolonnes zijn bij Waljewo aan f gelcomen. Vooral de zuidclijke kolonne: s hebben door moeilijk terrein moeten mar - eheeren en den zwaren tocht op voorbeel dige wijze volbracht. WEENEN, 13 November. (Wolfï.) — Over het oprukken van de Oostenrijksch Hongaarschc troepen in Servie melcïen d< bladen, dat de Serviërs na de overwinnin gen der Oostenrijkers op de heuvels vai Kuliste zich om de heuvels van Kostainil opnieuw wilden verzamelen en groepee ren. Zij werden echter voor de uitvoerinj van dit voornemen door de Oostenrijksch Hongaarsche troepen tôt den strijd ge dwongen. Kostainik werd genomen, waardoor di weg naar Kroepanj vrij lag, dat den 9 No vember in weerwil Van hardnekkige tegen aanvallen met succès bestorznd werd. D vijand trok zich terug in de richting vai de Ploska. Tegelijkertijd verzekerden de Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen zich van der voortreffelijken straatweg van Sjarats naar Losnitsa, die evenwijdig Ioopt aar den eveneens bezetten spoorweg tusscher dezelfde plaatsen. Tengevolge van de op krachtige wijze voortgezette aanvallen hebben de Ser viërs aanzienlijke verliezen geleden. On Kroepanj alleen werden 3000 gevanger gemaakt, w. o. 40 officieren, en acht be legeringskanonnen en 12 machiengewerer vermeesterd. WEENEN, 14 November. (Wolff. Part: Van het Zuidelijk oorlogsterrein wordt dd heden ambtelijk gemeld : De opmarscl van de Oostenrijkers stuit NoordwestelijV van Waljewo op sterken tegenstand. Ool beinoeilijkte de kleiaclitige besneeuwd* bodem het opvoeren van de artillerie langs de onbegaanbare wegen. Niettemii zijn aile kolonnes vooruitgelcomen. Zi veroverden verscheidene belangrijke stel lingen en hebben de lijn van Skela aan di Save naar het Zuiden toe tôt Koceljew; bereikt. Daarna zijn in Zuidelijke richtinj tôt aan de Drina talrijke gevangenen ge maakt, die verklaren dat de Serviërs bi Waljewo opnieuw tegenstand willen bie den. Bij eenige regimenten moet muitrije uit gebroken zijn. Bij de laatste gevechten hebben ook d' monitors Koros, Maros en Leitha met zee goeden uitslag medegewerkt. Zij onder steunden het zegevierende oprukken vai onze troepen langs de Save door een ver nietigend vuur in de flank van den vijand In luîti-Af^êkai (Transvaalsche Meldingen.) PRETORIA, 12 November. (Reutér. Ofïicieel : Botha heeft na een geforceei den nachtelijken marsch een gevecht ge leverd met Do Wets commando op een plaats, 24 mijlen ten Oosten van Win burg. De opstandelingen boekten een ernstige nederiaag. Er werden 250 gevan gene» gemaakt en twee lagers vernield. PRETORIA, 12 November. (Reuter; Ofïicieel : De generaal der opstandelingei Chris Muller is gewond in eene ho eve aan getrolïen en gevangen genomen. PRETORIA, 13 November. (Reutei Ofïicieel). — In het rapport van Both over het gevecht tegen-De Wet'S commar do ten oosten van Winburg wordt no gemeld dat de opstandelingen 22 doode hadden, onder wie een commandant, e een betrekkelijlc groot aantal gewonder 225 blanlcen eu. 27 inlanders zijn gevange; genomen en een groot aantal paardei muildieren, voertuigen en kanonnen bui gemaakt. Rond Tsinglao, in China. TOKIO, 13 November. (Reuter.) Ofï cieel : Eene ontplofïing van de mijnei welke eergisteren tijdens de overbrengin van de mijnen plaats had, heeft 2 ofï cieren en 8 soldaten gedood, 1 officier e 56 man gewond. Er zijn 436 Duitsche gewonden in lu hospitaal te Tsingtao. De voorzopgen op de Engelsclie kusl De engelsche admiraal die de lcuste van Schotland onder zijne bevelen voe: heeft een belangrijk bericht uitgevaa digd die, om reden der nationale ve " dediging, maatregelen van voorzorgen 0] ' leggen aan aile schepen die varen i Firth of Forth. Siiuls vrijdag mag gee i enkel schip nog op eene mijl van de brt • van Forth naderen, noch oost- noch wes waarts. Daarenboven mag geen enk l schip nog stil blijven liggen op deze plaat i tenzij begeleid van een loods, door c admiraliteit daartoe gemachtigd. Aile andere scheepvaart op deze plaa is uiterst gevaarlijk. Van af 25 November zal aile zeevaa ten westen van Occars geschorst zijn. Het Engclsch Léger. LONDEN, 13 November. (Reuter.) -Bij het parlement is een wetsontwerp il gediend om machliging te verleenen vo< het tweede millioen manschappen, zoodî het leger op 2 millioen wordt gebrach buiten het aantal, dat aanvankelijk vo< het begrootingsjaar 1914-1915 was toeg-staan.Militaire Wielrijders. In Engeland is op bevel van .den K< mng een korps militaire wieîrijdérs g vormd. Men verneëînt dat met voldoenin daar prof Cook Wilson reeds onlangs in e Times er op had aangedrongen, om c i talrijke wielrijders in het land voor mil taire doeleinden te gebruiken. Gelukkige Werkherneming. In de Pruisische grensplaats Bocholt 1 hebben de textielfabrielcen weer volop 1 werk. Een groot deel der arbeiders is echter naar het oorlogsveld, zoodat de fabrikanten naar arbeiders zoeken in dé oznliggende Nederlandsche grensplaatsen. (N. Rolt. Cri.) IN BELGIË. ! Eene kas voor de Wcezcn van den Oorlog. ' De ellende der Belgische vluchtelingen [ in Engeland geeft tal van menschlievende j ingevingen. Het patroonfeest van onzen Koning,; ' dat op 15 November valt, heeft namelijk » te Londen het gedacht doen ontstaan giften in te zamelen voor de kinderen, door ; den oorlog tôt weezen gemaakt. j i Zaterdag verkocht men in al de strate» - van Londen en omliggende kleine Belgische vlagjes, waarvan de opbrengst zal1 ■ dienen om eene kas te stichten voor weezen'. Graaf de Lalaing, Belgisch minister te î Londen, hertogin de Vendôme, hertogin' r de Somerset, hertogin de Choiseul en gra-' - vin de Lalaing hebben hunne bescherraing i voor het werk toegezegd. Wij, Belgen, dienen dezen erkentçlijk • te zijn, die de gelegenheid van 's Konings naamfeest te baat hebben genomen, om1 de armoede en het verdriet, in de mate van 't mogelijke te helpen lenigen. i Het naamfeest van den Koning was» \ tôt heden, voor eenieder een dag vaty . vreugde en uitbundig betoon van vader-. landsliefde en genegenheidsbewijzen je-B gens onze beminde Vorsten. Nu is 't uur _ van vreugde voorbij. Te veel rouw is nu ^ te bètreuren. En 't is juist op dit oogenblik, dat de edelmoedige gevoelens bii onze qngelsrhe vrienden bovenkomen en daarom zijn wij • hen allen dank verschuldigd. _ _ i * * * Ter gelegenheid van het Ivoningsfeest heeft eene kerkelijke plechtigheid plaats •. gehad in de Katholieke hoofdkerk van a Westminster, te Londen. De Mis werd met groote plechtigheid » opgedragen door Z. Em. den Kardinaal n Aartsbisschop Mgr Bourne. tl De geroemde « Westminster Cathcdral i. Choir School », onder de meesterlijke lei-j ding van Dr Terry heeft de schoone mis i; van Edg. Tinel uitgevoerd. t Bij het einde der mis, heeft deze puike zangafdeeling de « Domine salvum fac Regem dostum Albertum » gezongen. Belangrijke hulp voor de Belgen. De Kommissie voor steun aan de Belgen ' (Relief in Belgium) meldt dat zij gister een ' wissel heeft ontvangen van zes honderd 8 duizend pond sterling (vijftien millioen l" frank), som die door de Kommissie noodig n geoordeeld wordt, om de vera/iding naar ,t België te verzekeren, van levensmiddelen uit de verschillige werelddeelen. Deze belangrijke som is aan de Commis-sie voorgeschoten op geleverde waarbor-gen van verscheidene hulpkomiteiten " voor de Belgen en door gezaghebbende n Belgische personen. t Niettegenstaande de belangrijkheid der p- som., is deze nog ontoereikend, want men P- rekent op 800.000 of 1.000.000 pond ster-)- ling per maand, de waarde der bevoor-n rading, die aan de Belgen moet verzekerd n worden, gedurende de zeven of acht maan-g den die volgen. En daarvan zullen ora-t- trent 200.000 pond sterling per maand îl gebruikt worden voor de foverbrenging. s, Graaf de Lalaing, minister van België, le heeft eene som van 209.000 pond sterling ter beschiklcing gesteld van het Komiteit, -s op de fondsen door het Belgisch gezantschap te Londen geleverd. "t Uit Noorwegen en Denemarken wordt gemeld dat de dagbladen daar ook belangrijke sommen ophalen ten voordeele der Belgische vluchtelingen. De Berlingsche Tidende had op 10 dezer reeds 193617 kronen opgelia Jd (eene ~ kroon staat gelijk met fr. 1.33).. De stad Kopenhagen heeft de insclirijving der >r 200.000 kronen reeds overtroffen. De lijst nog maar enkele dagen geleden t, in omloop gebracht te Christiania bereikt )r reeds 50.000 kronen. Al de standen der i- bevolking helpen mede aan dit groot werk KOIEMIAXDEL. De overste der veldijzerenwegen in België heeft het vervoer der belgische >- kolen vopr de bevolking ï*3gestaan. 3- BestelTingen over te maken door be-%, middeling van het « Stappeninspeleton » [e te Brussel. le Duitsche kolen kunnen voor niets an-i- ders dan voor militair doel aigeleverd worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods