Het volk: antisocialistisch dagblad

517 0
05 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 05 October. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 18 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d795719d3b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

¥ier-en~Twintëpîe Jaar, - il 242 Oodsdiesst — Hnisgezln — EigoMom iaaodag, a Oclokr 1014 ASe bsiefwteselingen vraeht-*rij te zenden aan Aug. Van - Iseghem, uitgever voor do naami, - Eriaatsch. « Drukkerij Het Volk », ■Éleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen » Gaston Bossuyt, Giide der Ara-b&ckten, Kortrijk Telei'oo.m 5iî3 Bureel van Antwerpen, Braisant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK M en soîirljlt In s Op aile postkantoren aan 10 per jaar. Zes maanilea fr. 6.00» Drie maanden îr. 2.50. Aankondigingcn. Priis volgens tarieî. Voorop t* betalen. Rechterlijks herstelling, 2 tt. per regel. * Ongeteekende brioven wordsa gcweigèrd. TELiE-KOON N° 137, Geni. "Verselaifnt 6 maal per week, CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEME» HET NUMMEB 3 CENTIEMES MET BIJVQEGSEÎi Oicleeli ieÉtelip. Ba Algemeene Toestand. IN BELGIE. DE ÂiVÂLLES YAN BEI TUAI ÂF&EELÀ&EI. Antwerpen, zaterdagavond, 11 ure. Twee aanvallen van den vijand zijn aîgeslagen met ernstige verliezen voor heu Il FRANKRIJK. Bordeaux, 3 October, 4 ure 15 namiddag. — OP ONZEN LINKERVLEUGEL Het geveeht, sinds gister aangegaan, wordt voortgezet, vooral in de streek va Hoye, waar al de aanvallen zijn aîgeslagen, niettegenstaande den vijand, op dit de fier frontlijn, versterkt is door nieuwe manschappen, gekomen van het midden d< Irontlijn. IN 'T CENTER: Niets aan te stippen van Reims tôt aan de Argonne. In de Argonne is het XV duitsch legerkorps het leger van den Kroonprins) dat trachtte zieh in het bosch va Grucrie te glijden, achteruitgeworpen ten Noorden van den weg Varennes-la-Harazé Vienne-la-Ville. In Woever en op de hoogten der Maas is onze vooruitgang traag maar aanhoudegi Il RUSLAND. Van een duitsch leger, bestaande uitvier legerafdeelingen, gelegen tusschen de grer ran Oostelijk-Pruisen en de Niemen, 1s de linkervleugel aChteruitgeslagen op Mariavp »n Sumalhi. ïn 't center is de stad Augustow door de Russen ingenomen. Op den duitschen rechtervleugel gaat de strijd voort rond de plaats van Assomei tusschen Lyck en Diclostov. m GALIOIE. De oostenrijksche achterwachten gaan in wanorde achteruit over de Vistula, * JtS» Ai8«HT. De Servische en Montenegrijnsche kolonnen gaan vooruit naar Serajev». Het Duitsch leger in Oost-Pruîsen. 0@ iissea nemen Augustovo. Ket Duitsch leger, vier legerkorpsin"sterk, is gevestigd tusschen de grens var Oost-Piuisen en de Niemen. Zijn linkervleugel werd teruggeworpen op Mariampolen Suwalki, in t centrum. De stad Augustovo is ingenomen door de Russen. Op den Duitschen rechtervleugel duurt de strijd voort rond Ossovetz (tusschen Lyck en Bielestok). v Tessefoi Eusse» en Duitsehers. ZEGEPSÂLEN3 OFTSEDEN DER BUSSEN. Mededeeling van den krijgsattaché in Rusland : Antwerpen, 3 October. Als gevolg van het geveeht nabij Simmvo en Augustovo, waarin zich bijzonder de kolom, die omtrekkende beweging maakte, heeft onderscheiden, hebben de Duitsehers aich op geheel de lijn teruggetrokken. De gouvernementen van Suwalky en van Lonja hebben sieh overhaast teruggetrokken en bijzonderiijk werd er spoed.gemaakt door de aîdeeliagen die poogden de versterking van Ossovetz aan te vallen. Het Bombardement heeft geenen uuslag opgeleverd. De gebetonneerde kazematten werden niot cens ver-nietigd.In Midden Polen, in de gouvernementen van Kadisch en van Petrokov, waar da Duitsehers reeds vanai het begin van den oorlog zieh bevonden, liebbendezenbelangrijke machten samengetrokken, komende van het Westerîront. Hier zijn de gevechten der voorwachten reeds begonnon. In een dozer heeft zich cen schitterend ruiterij-gevecht onderscheiden, door den aanval eener ruiterijdivisie tusschen Andrewo en Kieitsi, waar deze inbeukto op eene kolom voetvoik, de Duitsche voorwaeht, die tôt aanval overging. Deze kolom voetvoik werd in twee gesneden en op de vlucht gedreven, geheel den militairen trein in onze handen overlatend. ïn 't algemeen wordt opgemerkt dat de beweging der Duitsche troepen in Rusland op onze slechie wegen, met veel moeite gepaard gaat en dat de Duitsehers bijna uit-sluitend voor de troepenbewegingen de gekasseide wegen nemen, waar hun geschut zich beter kan op voortbewegen. fie Oostenrijkers îrekto la wanorde a!. .n Galicie trekken de Oostenrijksche achterwachten in wanorde aï over de Weiehsel. Mm®.®* Servischa en Montenegrijnsche kolommen rukken gaa op Sarajsvo, ©p h®t ServÈsch fponi Nisch, 30 September. — Eene oîïicieele mededeelîng esgt : De Servisch-Montenegrijnsche troepen, vooruitrukkeBâs în BosbU, het distrîkt Romanis te hebben bezot, hsdden een verwosd geveeht met sîerke vijandsllîke machten. De einduitslag van het geveeht was dat de vijand teruggeslagea werd en cïai zijne stellin-gen, Valacenitza, IgTichte en Kralleva Gora beheerschende, door aaa werden bezet. Maatregelsn zijn genomsn ten eincle een nieuw bombardement van Belgrade té voorkomen. Oostenrijksche kiijgsgevangenen verklaren dat de soldtaen den moed verloren hebben. mmh mrmEmPEH. Verscliilligc nicuwstijdingen loopen ron over den toestand der Aulwerpsche fortei de onrustv/eklcendste eerst. Zoo zouden bijna al de forten van Anl werpen gevallen zijn; de dagbladen moge i r niets van zeggt n, daar de censuur hc hun belet. Ten and re, men moet mas tusschen de lijnen lezen, en de wit plekke in de dagbladen zien, die de censuur « op noodzaakte, om zich te overtuige dat er iets gebeurt dat nict in den haa zit. Daarbij de Antwcrpsche bladen kome niet meer toe, evenmin als de reiziger alhoewel de treinen van Antwerpen no rijden. Waarom? 't Is dat de militaire overhei van Antwerpen verlegen is de waarhei te doen kennen. Die heeren welweters kennen de waai ' heid. De koninklijke familie heeft, volgcr lien, Antwerpen veriaten; de ministe] eveneens; men heeft al wat kostbaar uit Antwerpen gevlucht; de overga\ der stad is enkel nog het werk van eénig . uren en patati en patata. ^ Deze welingelichte personen voege 3I er niet bij, dat men de hoofdkerk in ve: îr zekerde bewavirig heeft gebracht; mai zoo men die welweters niet kortwiel zullen zij dit nieuws morgen wel wete [e té vertellen en mogelijks nog meer... n Wij hebben het reeds meermalen gezeg en wij herhalen het, 't is lioog tijd d; deze sleclite nieuwstijdingen-aanbrenge: j hun spel staken, daar dit op een belangrij deel der bevolking eenen ontmoedigende invloed moet maken. Deze valsche nieuwstijdingen veroo zaken de paniek en kunnen erge gevolge s hebben.-^ 51 Zeker mogen de dagbladen niet alli mededeelen. Doch men zou aan de daj bladselirijvers niet kunnen verbieden alli ;z te zeggen. Ziehier overigeus de officieele med1 deeling van zaterdag avond : Antwerpen, 3 October. — ( Officieel.) -Twee aanvallen i an den vijand zijn a geslagen met errstige verliezen voor t Duitsehers. ± De tusschenkomst der engelsche troe pen bewijst dat mên niet het minste ge dacht heeft, den tegenstand op te geven De onophoudende aanvallen van dei vijand tegen Antwerpen, zijn in nauv verband, met den toestaeid der legers ii Frankrijk. In 't vooruitzicht van een mogelij} terugwijken, geven de Duitsehers zicl wel rekening, dat het voor hen niet vol doende is de stelling te dekken. Zij doen wanhopige pogingen om z< tôt stilzwijgen te brengen, ten einde dooj de belgische troepen nict bedreigd t( worden, op hunne zijvleugels. {Bien Public.) Ëea gausch pegimeut vepiiieid. Parijs, 2 October. — In de provincie-bladen wordt a!s volgt verhaald hoe een regiment pruisische wacht van het leger van den Kroonprins omtrent gansch vernield werd : V66r den dageraad kwam eene brigade pruisische Wachten stil vooruit naarheen de fransche lijnen. ïoen de zon doorbrak en op hunne punthelmen flikkerde, bleven de fransche infantei'isten mstig op het commando wachten. Bedrogen door de stilte, kwam de vijand al nader, als plotseiing een veel-voudig gebulder klonk en een regen shrap-nels de eerste rangen der Pruiscn wegmaaide. De volgende lijnen weken, ondanks de moedige aan wakkcring hunner ofïicieren. Op eene zijde kwamen de Wachten nog vooruit, doch het bevel tôt storm klonk bij de Franschen, de geweron knetterden en, niettegenstaande hminenhcJdhi: f ( igen weerstand konden de Pruisen aan een dicht bestormings-vuur ontsnappen. Slechts eene enkele compagnie van gansch het regiment kon zich redden. Een enkele officier, met een kijkglas in 't oog, wilde dat overschot nog in 't vuur jagen, dreigende met een revolver, maar een schot velde hem neer en de loatste mannen vluchtten. (Beuter. ) Overzichî vau deo •' Times „ Volgens eene fransche mededeeling, doen de Duitsehers eene uiterste krachtsinspan-ning om dis vooï-uiirakkende beweging der bondgenoten t« stremmen tusschen Péronne en Noyoîïa waar zij een overgroot aantal ma,nschap|)ea habben samengebracht. Te Berfçn is reeds uitgebazuind, dat die poging met goeden uitslag is bekroond en zekere steHingea b$j Roye veroverd zijn. Aan de Gpper Maas zijn de Duitsehers mislukt m eesa opruk naar St Mihiel hunne gelegenheMsteag door de Franschen vernield zijnde. Verder ©osfcw»arte in Woevre hebben de ' Franschaa vooruitgang gedaait tusschen St. î<Iiiiîel on Apremont, langs de heuvels . ten zuid-oesien. Behalve dafe ia/er geen merkwaardige beweging op bat front, dat evenwel voort-durend noordwaarts schrijdt. Onze eigen correspondent (van den Times) te Antwerpen, meldt dat de duitsche aanval nog te ver van de stad vcrwijderd is om er hier iets van gewaar te' worden. Do Duitsehers zijn niet door de belgische verdedigingslijn kunnen breken en, volgens ! bevoegd oordeel, is hun geschut weinig doel- ' trefiend- j 't Vsrblijf fer Daiîsciisrs '■ te Cliâloos. Om hunne manier van doen te beoc n deelen, volgens zij eene groote plaats t eene mindere stad bezetten, is het v< r doende Leuven en Tienen en Dendt n monde te herdenlcen en hun lot te v< r gelijken met hetgene de groote fransc a stad Châlons tijdens de duitsche bezetti: k onderging, volgens de Times als vol il verhaalt : Châlons, gelijk meestal de groote s1 g den, heeft wcinig geleden van de duitsc bezetting, en de inwoners wenschen zi d zelven geluk er mede. Geen enkel huis d beschadigd en, als uitzonderlijke kai geen enkele inwoner is gedood. Uiterli •- schijnt de stad onaangetast. Het inwe is dige der woningen ziet er anders u •s zooals ik ten mijnen koste ondervond. is De Duitsehers lieten binnenhuize di e delijke sporen na van hunne ' week vi ;e blijf ; aan voedsel en voorraad namen al wat ze konden vinden. Van zoodra n aangekomen waren, eischte generaal v r- Seydewitz eene borgstorting van 500.0 frank, en tôt waarborg werden drie gij: ;t laars genomen. De som werd opgehaî n door de ter plaats gebleven stadsoverhei maar later teruggegeven. (j Enkele dagen nadien kwam een duits it Gouverneur, die eene schatting van di :s millioen oplcgde aan het département d Iç Marne, waarvan Châlons de hoofdpla: n is. Er was geen mogelijklieid die som betalcn ; het eenig beschikbaar g< r- waren de 500.000 fr. der teruggegcv n borgstorting. De burgemeester en volksvertegenwo» ;s diger M. Servas, en een kanunnik c !- lcathedraal E. H. Laisnez, pleitten w js sprekend voor milder behandeling, de laatste was zoo gelukkig een invloe rijk advokaat voor zijne zaak te vind in het duitsch leger zelf, namelijk d _ Prins van Saksen, een jong officier v f. rond de 24 jaar, die als katholiek het c le leende aan 't verzoek van den kanunr en den Gouverneur .wist te overhalen 5(jOJjÏÏÔ l'rank op aîrekening te aanvaa den en voor het overige op geleidelijl afbetaling te wachten. Hij wacht er echtcr nog op, want vit dagen later verlieten zij schielijk de sta< Den 11 September kwam de bezettin; bestaande uit zes batterijen artillerie m< eene gemengde kracht ruiterij en infante rie, in vollen spoed door destad gestroonn de bereden troepen in vollen galop rijdent en denzelfden dag hernamen de Fransche de stad. De Duitsehers lieten hunne gewonde achter die niet konden loopen, en z ontvluchtten zoo snel dat zij zelfs de tijd niet hadden de brug over de Marni weike zij ondermijnd hadden, te doe springen. De stad bleef voor de verschrii kingen van cen bombardement gespaarc Den dag vôôr dat de Duitsehers ware gekomen, waren drie bonimen door vli( gers geworpen, waarvan eene op he gasthuis viel; bij de aankomst van hu leger werden eenige slirapnells geschoter maar ze richtten weiuig stoffelijke schad aan en enkel cen oud man werd door ce: shrapnellscherf gedood. De vier vijfdei der bevolking, met meestal de leden va] het gemeentebestuur, verlieten de stad en geen wonder : de barrikaden en vet schansingen door de Franschen opgewor pen, en een hevig maar gering gevech buit'en de stad, konden door de Duit schers tôt reden genomen worden ors Châlons niet als eene « opene stad » t aanzien en ze gansch te beschieten. De behoeften van het duitsch lege moeten groot zijn. Behalve de opgeëischti voedingswaren, namen zij ailes mede wa ze grijpcn konden. In het stadhuis lagei aile denkbare voorwerpen opgestapeld welke zij in overhaaste vlucht hcbbei moeten achtcrlaten. Kleederen, kaarsen verdere halsslingers, vrouwelijk ondergoed doozen met eierpoeier, zelfs een kinder-spaarpot : daar was van ailes tusschen, Ncw-Foundiand en Bermuda doen mede, OUawa, 2 October. — In canadeeschi politieke kringen wordt verzekerd, dat New> Foundland en Bermuda voor den europee-schen oorlog willen meêdoen met de cana-deesche Confederatie. De oorlog heeft die koloniën nader tôt Canada gebracht. Cana-deesche soldaten zijn thans in garnizoen ep Bermuda, terwiji de New-Foundlandsche reservisten der zeemacht dienst doen op den candeeschen kruiser Niobe. Yreemdeinigea in Kgypîe, Caïro, 2 October. — De generaal van het engelsch bezettingsleger in Egypte heeft een order uitgevaardigd, hetwelk aile in Egj'pte verblijvende Duitsehers en Oostenrijk-Hon-garië verplicht vôôr don 10 dezer maand hunne namen te doen inschrijven, op straf van aanhoutîing door de militaire overheid. Eene gelijkaardige voorzorg is genomen in Sudan, waar het daarbij aan zulke personen verboden is hunne verblijfplaats te veiiafceu zonder nadiukkeiijke toeiating. i ' De oostenrijksche Keizer, Rome, 2 October. — Volgens tijdingen i.il Weenen hebben de dokters keizer Fraiiz-,r" Jozef aangemaand zieh te sparen en niet zoo °i druk de gewonden in de liospitalen te be->1- zoeken, wijl de ontroering hem op zijn hooga :i'- ouderdom zeer nadeelig kan zijn. •r- Hij was zeer vermocid en een bezoek ?,aa liC het hospitaal van 't Rood-Kruis, waar liij i fj elken gewonde toesprak in iedeis eigene taali ? duitsch, hongaarsch, poolsch, slavisch, bo-° heemsch of italiaansch. Ook onderliield hij zich te lang met Zuste» e_ Michaëlis, die de aartshertogin Maria-lie Theresia is, en met andere adellijke ver-;h pleegsters. (iieuter.) ^ Wijo yoof» zieke Soldâtes. n- In Champagne en in Médoc zijn de mees§ it, befaamde wijnvelden in handen van duitsche bankiers, zegt de Figaro. li- De bevolking der Itlédoc dringt heftig aan, ,r_ opdat de regeering op die wijnvelden zon zj: beslag leggen. Te Moulis heeft ze 't nog betc* A gedaan. '1 De duitsche eigenaar M. Seignitz, bankiei on te Bremen, liad met het uitbreken van den 00 oorlog 't land moeten veriaten, in zijne 'e- boeien vier honderd vaten uitmuntendeii ild wijn der oogsten van 1912 en 1913 onder da d, bewaking van een boeienmeester achtei" latende. De bevolking der streek heeft nu de boeiea opengebroken en de vaten, zonder er zelf coq druppel van te willen, met eene heele rej er wagens overgebracht naar eene uitgestrekt« boei te Moulis-Médoc, op drie kiiometer af« te stand. :ld De beheerder M. Paul Skawinski, die op en acht kiiometer van daar woont, werd vei-wittigd, reed per auto naar oe knntonhoofd-)r_ plaats Castelman-Médoc, maar ais hij met „r den adjudant der gendarmerie te Moulis aan-\ kwam, was de wijn verdwenen. De bevolking eischt dat hij aan de gast» Bn huizen en ambulanciën gegeven worde voo« d- de gekwetste en zieke soldaten. en 1IIM en ™ Erfenisrechîeo in Engelaod. ik In 1909 stelde de engelsche minister LloyA de George eene merkelijke verhooging r. "ri"enis;eciueir^?ôr?^^^ê!8e,,^Sîî^^^* e streden zijn voorstel als een roof, bewerendi; dat het dood van eigendom en kapitaal, du* van landbouw, handel en nijverhfid zoos : zijn. Er werden allerlei Bonden gesticht oia »• er de toepassing van te bcstrijden. î, Maar nu klinkt de klok heel anders. 7,ija it de erfenisrecliten hoog, — zooveel te beter,. zeggen de Engelschen, 't is zooveel voor dea oorlog gewonnen. j. Verleden week stjerven M. Ma'hew. rijk» ' kasteelheer in Oxhordsfire, en M. Bilson, bankier in het graafschap Kent. M. Mat hew laat 11.120.000 fr. na en zijne erfgeuamea fî moeten aan den Slaat 1.805.000 fr. betàlen.; ij M. Bilton laat 17.125.000 fr. r.a en de erfenis-n recbten bedragen 2.275.000 fr. î, De erfgenamen van foeide foriuintiï h-b-n ben-geoordeeid da; hetaaiideei van den s>T-afc niet groot genoeg is : de Mathcws hebben het ^ op 2.500.000 en de Biisons op vier millioen frank gebracht. — Bravo ! zegt de Moming Posl : 't ia ^ zooveel voor den ooriog gewonnen. e' Pssifsoit© BSuf. 1 :l De staî van het duitsche hoofdkwartieï'-, 1 meldt, dat groote vijandelijke «vermachfc uit het zuiden van Albert n^.at 't noordea ' opmkkende, met snvare verliezen is terng-gealagen. Van het eigenlijke front der 6trijd-i ' lijn in Frankrijk heeft de duitsche staf goea t nieuws. In do Argonne doen de Dui!sche:s 1:-1 zaam maar gedurig vooruitgang..., i,. a» j in welke richting? — Eehe nier '•--<> " té duitsche zegepraal is în Frari-:». x i -a ]. r In deazellden zin epreckt ;e dui ie a staf betrekkelijk den .itrijd tegen i: -a n en tegen Serviërs. ^ Wat al die bluf te " 'eteekenen he , bl-.jkfc i uit het volgende feiL : , Het is voor niem&Bd een geheim, dat 'le i Niemoe Rotterdam sche Côv~.i eerdoï ( duibgchgezind is. Welhu, deze dvukic viij i g eene correspondent», die nadiukkeliik r ■■ ia ' dat do Duitse hers tbans maar begnnne, :-:ja met de sterkte van Antwerpen te belegei en, omdat zij vanwege de legers dier sterkta ailes zouden te vreazen hebben voor hunna eigen legerflank, als zij in Frankrijk tôt dea aftocht gedwongen worden. Zoolang zij dezen aftocht niet te vree^ea ; hadden, bekommerden . ij zich om Antwerpen niet. Wijl zij dit nu wel doen, ea zeer ernstig zelfs. bewxjzen zij hierdoor dat zij een aanstaanden aftocht hunner iegera in Frankrijk vreezen. Dat zal de nieuwe groote duitsche zega» praal zijn, die de staf van het duitsehé hoofdkwartier in Frankrijk verwaefat 1 ■ " l'I'l III I I Vasfe Kenkckens Eenfinanciemr.n décideona gfet-eren 't gende mette : Op de Beurs vpji Bo-.iuaux is de fr?: leening aan 3 % gçsregen ran tôt 9$ y3.j Op de Beurs van Amsterdam h de waarde van het duitsche mark gedaaid va* 1.24 fr. op 1.Î4 fr. Zulks beteekent dat de stand van de» oorlog ver trou wen geeft in ijVankrijk en iiffi vertrouwen op Duitschland doet daiea. —t Aîleszine verheugend voor ona.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods