Het volk: christen werkmansblad

690 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 04 March. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9s1kh0g53m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ 1 1 1 '—— """"" - Yljf en Twîniigsie Jaar. — N. 02 Msâieiîst — Huispzis — EigeMom Dôaderdag, 4 laart SUIS AWe briefwisselingen vraclit-vrij te zen den aan Aug. Van ïsegïiem, uitgever voor de naaml. maafsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossu yt, Gilde der Am-toachten Kortrijk. Teletoon 523. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, JMinderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Ken Echiijft In : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. 'Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TRr/RFOON No 137. Gent. Verschijnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD £ Centiemen liet nu m met' De Teringstervende. We hebben onlangs betoogd lioe de oorlog is komen aantoonen, dat de ma-terialistische of socialistische Internationale een deerniswaardig terlinglijder is, geslagen met tuberculose cérébrale of tering in de liersenen. We willen geenszins beweren het monopool van die vaststelling te hebben: deze zeMde is zoowat in aile landen gedaan, — gelijk het gansch natuurlijk is dat een in-'toog-springend algemeen verschijnsel 'ook alom en algemeen vastgesteld wordt. I In Nederland — om niet van de landen le spreken die reclitstreeks in den oorlog [gcwikkeld zijn — is die vaststelling met jiadruk gedaan. , Veertien dagen geleden meldde ons de <N. R. Crt. hoe een befaamd vooruitstre-vend radikaal deze vaststelling deed: 1) het uitbreken van den oorlog had een slot ge-'slagen op den mond der nltra-sociahsten, die ook wel 't slecht weêr zouden wijten aan wal zij het kapitalism noemen; 2) de jraddraaiers der sociaal-demokratie — (of 'hoe ge dat ding ook noemen wilt) — had-iden eenige weken moeten schipperen om 'de faam van hunne verteerde Internatio-nale ten minste voor den schijn te redden; |3) ze hadden er ten slotte, na weken wijfe-ilens, toch niets beters op gevonden dan ailes wat vôôr, met en binst den oorlog ge-heuren zou, toch maar aan hun vooropge-zet kapitalism te wijten, gelijk de onbe-iholpen kok zeî dat het de peper was die Izijn vleeschdiseh liet aanbranden; 4) maar lJt ging niemand in den kop, aan nijveraars, handelaars en bankiers te verwijten, dat het hunne sehuld was, zoo hunne nijver-heid aan stilstand moest ten onder gaan, de handelswaar onverhandeld moest ver-derven en de uitgezette kapitalen zonder iintrest moesten blijven. — Of de internationale kapitalisten moesten den oorlog exprès verwekt hebben om hun eigen kapitalism totaal te ruïneeren, zoo besloot spottend die Nederlandsche radikaal; en hij had volkomen gelijk er om te spotten, want hij zelf was te verstandig om er iets van te gelooven. Kortom, de veelbelovers der materia-listische Internationale waren stop-gezet •met hun eeuwig liedeken. Dit hebben ,vooi'al die socialisten ondervonden, welke de internationale socialistische konferencie van Kopenhagen bijgewoond hebben. iDe Nederlandsche socialisten MM. Wibaut ■en Vliegen hebben van die konferencie iVerslag gedaan op eene partijvergadering te Amsterdam, den 17 Februari laatst-ileden, en zieliier hoe Nederlandsche bladen ,van dat mondelingsch verslag relaas igeven : '( De lieer Wibaut ontkende dat de » Internationale door den oorlog is uiteen-.sgevallen, maar hij gaf toe dat, blijkens » de ervaring in het begin van Augustus, t het nationalism in het lcven der volkeren o vaster geworteld is dan de sociaal-» demokraten hadden gedacht. Wij hebben » ons vergist in de kracht van het naliona-* lism, zegde spreker. Het nationalism « moet worden aanvaard ais eene werke-» lijkheid, waarmede wij nogi geslachten •> lang zullen moeten relcenen. De inter-« nationale solidariteit van het proleta-s riaat is in een tijdperk van onmacht ge-3 raakt. » En verder lezen we in 't relaas van de IV. R. Crt. : De heer Vliegen verklaarde eveneens » dat de konferencie te Kopenhagen Aroe-» vige gedachlen heeft gewekt. Immere in » 1910 werd in die zelt'de stad het laatste » gewone internationaal socialistische kon-» gres gehouden — (het daarna te Bazel "gehouden kongres droeg een byzonder » karakter) — ; niet miMer dan 33 landen >'waien^ toen te Kopenhagen vertegen-. » woordigd. En thans waren er alleen de » atgevaarctigden van vier neutrale landen, » Nederland en de Skandlnavisehe rijken, » aanwezig. In 1910, en eige.nlijk tôt kort » vôôr het uitbreken van den oorlog, » hoopten de sociaal-demokraten dat het » georganiseerde internationale proleta-» riaat den oorlog zou kunnen verhinderen. » Nu bleek er slechts ruimte te zijn voor » vijandschap, — vijandschap tusschen » c;e volkeren van de groote landen, die » het belarigrijkste kontigent leverden »voor de Internationale, — vijandschap » tusschen de verschillende naties, het » proletariaat inbegrepen. — Vandaar dat » wij te Kopenhagen gevoelden dat er » iets in ons gebroken was, zei spreker. » Als de oorlog voorbij is, zullen wij staan » als de landman, die door noodweer zijn »> geheelen oogst, de vrucht van veel arbeid «opeens vernietigd ziet en die moeilijk >» in de stemming kan komen, om van » voren aî aan te beginnen met frissehen »moed, met verdubbelde kracht. Want » dat zal noodig zijn.... » Ziedaar hoe twee Nederlandsche socialisten — (die voor kennis en kunde boven onze vooruiters staan gelijk een zonne-beeld boven een roetkeerske) — deemoe-dig bckeniien dat hun teringiijder *iakaf stervend is. Slechts in een enkel opzicht klinkt hunne weeklacht valsch : de verslaafden van hun gedoe verwarren zij met het internationaal proletariaat. Zooals Lode-v.jrjk XIV schijnt gezegd te hebben : « L'Etat, c'est moi I = 'k Ben ik de Staat !» — zoo beelden die volkssleepers zich nog altijd in dat zij het volk zijn. Daarom zien zij in 't verzwinden van hunne begooehe-lingen het neerslaan der betrachtingen van het wezenlijke volk. Maar juist dààr is 't om te doen : de materialistische of socialistische Internationale was het volk niet : zij was een verterende zwam op den stam van 's volks levensboom. Die zwam heeft de tering gekregen en sterft er aan : zooveel te beter voor het ware volksleven, dat alleen bloeien kan en waarachtig bloeien zal, ontdaan van de socialistische haat-dragerij, door de weldoende, vruchtge-vende christene liefde. QfiicieeLe Mededeelingen Op de beide Oorlogstooiieelen. Duitsche Melding gisteren te Gent uitgeplakt : Nieuwe sterlce aanvallen in Champagwe brachten geweldige verliezen mede voor den vijaud. — In 't Argonnerwoud hebben wij 80 gevangenen, verscheidene loop-graven en vijf mijnenwerpers veroverd. Aanvallen bij Vauquois bloedig afge-wezen. In de Vogezen hielden wij de be-komen voordeelen trots hevige tegenaan-vallen.De FranschenledenNoord-oostelijk Celles bijzonder sterke verliezen. Russisch vooruitrukken Zuidoostelijk en Zuidelijk Augustow — Noordoostelijk wouden van Lomza en ten Oosten Plock teruggeworpen. In Vlaanderen enFransch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 1 Maart. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Bij Wervick (Noordelijk van Rijssel), werd een Engelsch vliegtuig door onze beschieting, gedwongen te landen. Onze stellingen in Champagne werden gisteren meermaals door minstens twee legerkorpsen aangevallen. Na heftige ge-vechten werden de aanvallen afgeslagen. In Argonne veroverd en wij twee mijn-werpers.Tusschen den Oostrand der Argonnen en Vauquois poogden de Franschen gisteren vijf maal door te breken. De aanvallen mislukten onder groote verliezen voor den vijand. De ten Oosten van Badonviller door ons genomen stellingen werden ook gisteren tegen pogingen van den vijand, om ze te heroveren, behouden. (Fransche Melding.) PARUS, 28 Februari. (Reuter.) — In de avondmededeeling wordt onder meer gezegd : Een Duitsche aanval op Bécourt bij Albert werd oogenblikkelijk verijdeld. De vijand wierp 200 granaten op Soissons. Wij hebben vorderingen gemaakt in Champagne. Onze winsten ten Noord-westen en ten Noorden van Beau-Séjour, vertegenwoordigen 100 meterloopgraaf. Wij hebben in Argonne 200 meter loop-graaf veroverd ten Westen van Beure-villes. Een Duitsche aanval bij Chapelette in de Vogezen werd afgeslagen. Op het oostelijk Gevechtsterreio. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 1 Maart. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Russische aanvallen ten Noorden van Lomza en ten Noord-Westen van Ostro-lenka werden algeslagen. Anders is niets van beteekenis voor-gevallen.(Russische Melding.) S' PETERSBURG, 28 Februari. (Pet. Tel.-A.) Van den generalen staf : Op den linkeroever van de Njemen, ten Noorden vau Grodno, neemt de strijd aan hevigheid toe, en strekt zich tôt ver voor de versterkte veldwerken uit. De wederzijdsche aanvallen worden door sterk artilleriegevecht ondersteund. Het artilleriegevecht bij Ossovetz duurt \oort. In den nacht van 26 Februari, heeft de vijand versterkingen aangevoerd en opnieuw Peasnych bezet, waarbij den geheelen dag een hardnekkige strijd om het bezit van de stad plaats had, die wij in den avond van 27 Februari lier-overden.Op den linker Weichseloever en bij de Dmajetz trad geen wijziging in den toe-stand in. In Oost-Galicië zijn onze troe-pen van af de vallei Tsjetsjva naar het front Iassinovetz-Roznatoff voortgerukt. * * * Volgens de telegrammen van het front, heeft het in <i« Kaipatiien gedurende y*- 18 achtereenvolg'ende nren gesneeuwd, waardoor de militaire verrichtingen Ltijna geheel tôt stilstand gekomen zijn. De Tyrkscli-Russlscbe strijd. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 28 Februari. (Pet. Tel. A.) Van den generalen staf : In de streek aan de overzijde van de rsjorok schrijden onze troepen met succès voorwaarts, terwijl zij de Turken uit tiunne stellingen verdrijven. Op de lioogte ten Zuiden van Alasjgerd hebben onze troepen in een gevecht met de Turken twee kanonnen buitgcmaakt. He Onder het nieuws sedert zaterdag is de werking van de Engelsch-Fransche vloot tegen de Dardanellen zeker zeer geschikt om de aandacht te trekken. De forceering van die zeestraat toch, met de gevolgen vandien, kan een merk-waardigen invîoed hebben op de toekomst van het Balkan-schiereiland, van de Mid-dellandsclxe Zee en van Europa in het algemeen. De Dardanellen zijn 60 kilometer lang, 80 tôt 90 meter diep en op de breedste plaats (dicht achter den ingang) 7 % kilometer bi'eed. De stroom aan de opper-vlakte bereikt eene snelheid van 8.3 kilometer in het uur. Aan den ingang ligt op den Aziatischen oever Koem Kaleh, dat nog meer verval-len is dan Sidl Bahr, aan den overkant, op het uiteinde van het schiereiland Gallipoli, oudtijds de Thracische Cher-sonesus genaamd. Editer heette het, dat in den laatsten tijd verredragend geschut op de forten geplaatst was. Zonder troepen aan wal te zetten, om het schiereiland Gallipoli en eene kuststrook aan de Azia-tisclie zijde te bezetten, is eene duurzame vrije doorvaart door de zeeëngte niet te verkrijgen. Het fort Orchanieh, in de telegrammen genoemd, vormt met Koem Kaleh, Helles met Sidl-Bahr vrijwel een geheel. Vaart men de Dardanellen verder op, dan ziet men rechts den grafheuvel van Dardanus en geraakt dan eerst (ruim 20 kilometer van den ingang) aan de plaats waar de zeestraat het nauwst is (135Û meter) en waar dan ook de eigenlijke Dardanellen-torten liggen, die door Maliammed II in 1470 gebouwd zijn; op de Europeesche zijde het schilderachtige Kilid Bahr (dit is: de sleutel van de zee), op den Aziatischen oever Kaleh Sultanieh of Bogas Hissar. Beide vestingen zijn door nieuwe aardewerken omgeven. Vlak onder Kaleh Sultanieh ligt Tsjanak Kalesi, gewoonlijk Dardanellen genaamd, een stadje van een 17,000 inwoners. Deze plaats is voor den doorgang vaneenevijan-delijke vloot het bezwaarlijkst. Een kilometer of vijf verder, bij het fort Nagara op den Aziatischen oever, is weer eene ver-nauwing (1450 meter). Op deze plaats zwom Byron over (in 1810), hier staken Xerxes (480 vôôr Christus), Alexander de Groote (334 vôôr Christus) en ook de Turken (in 1357) over de zeeëngte. Eiigelsche Oorlogskosten. Geen oorlog, —• zegde de Engelsche minister Lloyd George aan een meclewer-ker van Pearson's Magazine, — geen oorlog heeft bij benadering zooveel ge-kost als deze oorlog. Tôt nog toe is het grootste bedrag, dat Engeland in een jaar aan een oorlog heeft besteed 71 millioen pond geweest. De 20 jaren oorlog tegen Frankrijk onder de revolutie en Napoléon kostten Engeland 831 millioen pond ; de Krimoorlog 67% millioen pond, over drie financieele jaren verdeeld : de Boeren-oorlog kostte 211 pond, verdeeld over vier jaren. Maar de tegenwoordige oorlog zal Engeland in een vol jaar tenminste 450 millioen pond kosten.(Ecn pond is 25 fr.) SneeuvYStormeii in Fraukrijk. Op het grondgebied van Grenoble zijn groote sneeuwstormen nedergekomen en hebben er overstroomingen veroorzaakt. De electriciteitsfabrielcen en gestichten moesten stil leggen. Aile verkeer is onder-broken. Verscheidene t reins zi tten vast in den sneeuw. Aangezien de stonn aan-lioudt is nog geen verbetering in den toe-stand te verwachten. De stoffelijke schade is zeer belangrijk. Gcvaarlijke Sneeuwmannen, In de Illustririe Zeitung is eene belang-wekkende fotografie van Oostelijk oor-logsterrein verschenen, namelijk: eene patroelje Duitsche soldaten, die in een sneeuwlandschap uittrekken met een lang wit hemd aan en eene witte muts op, om uit de verte niet zichlbaar te zijn op de sneeuw. Gestorven voor 't Vaderland, te ver-krijÊ'en bii de verkooners vau « Het Volk ». Wilson's Poliliek. Wij hebben reeds gemeld dat M. Taft, de vroegere président der Vereenigde-Staten, in eene openbare rede volkomen de politiek goedkeurde van Dr Wilson, den tegenwoordigen président. Die steun van Taft komt uit de volheid des harten. Evenals Dr Wilson is Taft van oordeel, dat het de plicht van aile Amerikanen is, in de eerste plaats de be-langen der Vereenigde-Staten op 't oog te houden. Ook is hij van meening dat « aile Amerikanen thans Wilson moeten steu-nen. Niet enkel omdat deze de président is, maar ook omdat zijne politiek de juiste is. » IN BELGIE. mT BISySSEL. Het gemeentebestuur van S4 Jans-Molenbeek heeft allen, die onderstand genieten , laten weten, dat deze zal ge-weigerd worden aan allen die als bezoekers van cinémas zullen worden bevonden. Dit voorbeeld zal spoedig door andere gemeenten worden nagevolgd. * ❖ * Petrool wordt een weeldeartikel en tôt nu toe weet men niet of de Commission for Relief, die zich in Holland bevraagd heeft, daar de petrool zal kunnen krijgen noodig voor ons land. Voor de aardappelen, die over een paar maanden 10 fr. stonden, is nu door de spekuleerders den prijs opgejaagd tôt 18 fr. de 100 kilo. Vôôr het uitvoerverbod in Holland had het Nationaal Komiteit 100.000 zakken in Rotterdam besteld, doeh het is niet zeker dat de levering kan gedaan worden. Op andere keukenwaren wordt er naar het schijnt te Brussel op onwaardige wijze gespekuleerd en de dagbladen vragen eenparig dat daar een einde aan zou ge-steld worden. Hoe wei'ken de kantienen te St-Joost-tcQ-iVoode? De bevolking bestaat hier uit 32.500 zielen. Dagelijks worden 4.500 porties soep en brood uitgedeeld 's middags en 4.000 porties 's avonds. Er bestaan drie kan-tienen, doch enkel deze uit de Planten-straat, n° 96, bereidt de soep en brengt door een voerman de soep voor de twee andere kantienen bestemd, ter plaats. Het middagmaal, dat van 11 tôt 12 ure uitgedeeld wordt, bestaat uit twee liters soep en 250 grammen brood. Het avondmaal, uitgedeeld van 5 y2 ure tôt 6 ure, bestaat uit 3 tôt 400 grammen aardappelen, vleesch en groenten. De bereiding der eetwaren verschilt bijna dagelijks. Omtrent de helft der hulpbehoevenden betalen 5 centiemen. Velen belcomen het avondmaal, dank aan het Werkloozen-fonds, dat een weldoend toezicht houdt. Behalve de twee eetmalen waarvan kwestie, hebben ook nog uitdeelingen plaats van koffie en suikerij. Die uit-deeling geschiedt den zondagnamiddag. Die uitdeeling heeft op de volgende gronden plaats: stijgende of dalende hoe-veelheid volgens het aantal personen waaruit het liuishouden bestaat. Eenige personen zijn gemachtigd hun maal in de kantienen te gebruiken. UST AiiTWERPEM. BUITENGEWOON GEVAL VAN HUIS-HUUR AANGELEGENHEID. — Een persoon die van eenen brouwer een huis in huur had, verhuurde dit huis voort aan eenen Duitschen lierbergier. In het begin van Augustus werd de herberg gedeeltelijk verwoest door volksopioop. Van dien tijd tôt in December was het huis onbewoonbaar. In December waren de werken van herstelling, welke door den eigenaar dadelijk waren aangevat, geëindigd. Nu is 't huis weer in zijn vorigen staat liersteld. De huurder vroeg aan de burgerlijke rechtbank om ontslagen te worden van 't voleinden van het huurceel. De rechtbank besliste dat, het huis hersteld zijnde, het huurceel verder moest worden nagekomen, maar de huurder moet niet betalen gedurende den tijd dat de onbewoonbaarheid bestond. En, daar een trimester op voorhand betaald was eenige dagen vôôr de beschieting, moet het beioop van dien trimester teruggegeven worden. De gchcimzinnige Mooi'd te Antwerpen. H03 de medeplichiigen In Holland «eknipt werden, Ziehier hoe de aanhouding vanL...;en zijne vriendin Van O... te Rotterdam aflien. De policieofficier had van Alfred V.. ver-notnen dat allen naar Holland ver ro -ken waren, maar dat G..., de bywuaei'ste ; dader, eerst een bezoek te Turnhout had gebracht. Kennissen van het meisje Van O..., (Mitje), hadden inlichtingen aan do policie verschaft. Zoo wist deze dat dé ouders van het meisje gevlucht waren naar D'elft, waar zij nog verblrjven. De policieofficier Huylebroeclc bsgaf zieh naar deze plaats en trof er de ouders aan, welkd een vijftal dagen te voren het bezoek van hunne dochter ontvangen hadden. Zij lie* weerde terug naar Holland gelcomen te zijnj omdat het in Antwerpen niet meer uit te houden was en zij naar Engeland wilde Men zette de opzoekingen voort te Botter-dam. Eindelijk. in het nachtverblijf van het Leger des ileils. vond men in liet logement-boek de namonvan zekere echtelingenLeer die volgens den bediende daar den_voriger nacht geslapen hadden. Volgens de persoonsbesehvijving was ei geen twijfel mogelijk of de echtelingen Leei waren de opgezochten. Dienzelfden avond echter kwamen beid« personen opnieuw in het nachtverblijf ont voor de laatste maal logement te bekomen De bediende gaf voor zulks aan den bestuur-der te moeten vragen, maar liep int-usscheiV tijd de policie verwittigen die kwam en d( zoogezegde echtelingen Leer a ai ihield. De paspoorten van het verdachte twee1 tal waren reeds in regel gebracht om naai Engeland over te steken. Het Duitsch gouvernement heeft do uitlevering gevraagd. * In ons blad van gisteren hebben wij ge> schreven dat een der betichten, L..., in het kabinet eener herberg der Paardenmarkt, voorwerpen zou geworpen hebben, die lien onder verdenking konden brengen. Maandag om 1 uur zijn werklieden van den Reinig-heidsdienst, op last der justicie, den put. gaan ledigen. De herbergierster zegde zich den persoon niet te herinneren, die naar den koer was geweest. Zij had er geen aclit op gesrlagen, en zulks is begrijpelijk.Een heer, verklaarde zij verder, is bij mij gekomen, met portertten van drie personen, maar onder lien kan ik mijn kliënt niet uithalen. Volgens een briefje, door de waardin voor-gebracht, is de beirput op 11 Februari ge-ruimd geworden. Een der werklieden die den put onder-zochten, kwam er uit met drie voorwerpen : eene vergulde broche, gemaakt van een vijffrankstuk van Maria Theresia, jaar 1751, een pennemes, dat aldaar lang schijnt gelegen te hebben, en een verguld potlood. Volgens bekomen inlichtingen van een familielid. droeg het slachtoffer, Madame Mertens, deze broche in haar huis. Deze voorwerpen werden op de greffie neergelegd. Men doet nu nog opzoekingen naar de sleutels van het huis der niisdaad, want het schijnt dat L. en G. nog in de woonst der moord zijn gekomen nadat. de misdaad ge-pleegd was, omdat volgens aanduidingen van V.., zij het inzic-ht hadden nog meer weg te nemen dan zij tôt dan toe hadden gedaan. Zooals onze lezers weten, hadden de kwaaddoeners toch niet goed gezocht, want Mad. Mertens had hare juweelen en geld onder de kassen en tusschen haar zuiver lijnwaad weggestopt. Gelijk men ziet, hebben de twee rekels, L. en G., tijdens het tweede bezoek in het huis der niisdaad, V. buiten zaak gelaten. Misdaad ontdekt te La Louvière. Een jonge werkman had een gat gemaakt in den lcolenput St-Maria, om er eenige kolen uit te lialen. Toen hij er maandagmorgen kwam, vond hij er een vrouwenlijl; liggen, gansch onkennelijk gemaakt.MIT &&LST. Er is dringend bevolen, dat al de koffie-huizen, om 9 uur (Duitsche tijd) moeten gesloten worden. Uitgezonderd zijn: 1) de hôtels aan de statie ; 2) Café du Tram, koopwarenstatie ; 3) Ardyns, Statiestraat; 4) Het Paviljoen, Groote Markt ; 5) René De Winter, Lange Zoutstraat ; 6) Sint-Antonius, De Bruyn, Molenstraat ; 7) Duitsch Bierhuis, Groote Markt ; 8) Het Belgisch Hof, Félix Van Landuyt, Groote Markt. Dezen mogen openblijven tôt 11 ure 's avonds, (Duitsche tijd). UIT LEgftBE&E. Hier op onze gemeente, evenals op andere gemeenten, doet de nood zich in vele huisg'ezinnen gevoelen. Nochtans, sinds het in stand komen van het Steun-komiteit is de toestand veel verbeterd. Wekelijks ontvangen de behoeftigen lietzij brood, hetzij smout, vleesch, aardappelen, kolen of kleederen volgens de noodwen-digheden. De verdeeling wordt met veel beleid gedaan door den eerw. heer Onder-pastoor Braet, welke zich met de leden van het Steunlcomiteit geene moeite spaart om iedereen te bevredigen. Ook mogen wij niet vergeten eene bijzondere hulde te brengen aan onzen achtbaren heer burgemeester graaf d'Alcantara, die gedurende deze droeve tijden, onschat-bare diensten aan de gemeente bewezen heeft. Eveneens sturen wij eene bijzondere hulde en dank aan het Amerikaansch-Spaansch Komiteit, dat zooveel gedaan heeft en nog doet voor de bevoorrading. UIT ZWIJNAAARDE, In den nacht van maandag op dinsdag heeft men ten nadeele van Emmanuel Van Leirberghe, wijk Klosse eene groote mijt op het land uitgedorschen. De daders zijn onbelcend gebleven. Een onderzoek is ingesteld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods