Het volk: christen werkmansblad

1181 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 27 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8c9r20t13b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ïier-en-Twiiiligsle Jaar, -N. 162 Godsdisnst — Msgeziii — Elgeudom Diasdag, S 4, en VYomlag, <S Jai SI) 5 4 Alla brîefwisselingen vracht-•ni te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgcvcr voor de naaml. Eiaaisch. t Drukkcrij Ilot Volk », Meersteeg, n° 16, G eut. Bureel van Wesfc-Vlaanderen : Gaston Bossuyfc, Gilde dor A m. bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, fcliuderbrocderstiaat, 24, Leuven HET VOLK J Men schrijît !n s Op aile postkantoren aan 10 fp. per jaar. Zes maanden £r. 5.00. Di'ie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tar'ef-. Yoorop ta betalen. Re.chterlijke hersielling, 2 fr. per regel. Ongeteekendo hrieven worden geweigerd. M TKLEffOON N° 137, Gent, "Versclîif nt G rua»! per week, -■ CHR1STEN WE R K M AN S B LA D 2 CENTIBMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL Machtsontplooiing. ' Iict syndikaal jubel dat zondag te Gent Word gevierd, noemden we in ons verslag 'n éénig volksfeest, en dat is het inderdaad geweest : ecnc ontplooiing van ordelijke volksniacht, die weet wat zc wil. Van de machtige vergadering in het Casino zullen we maar niet veel meer zeggen : in 't verslag kan men er den hertelijk deugdoendend indruk van heb-ben.Doch de straatbetooging, die dient nog heïdacht, en 0111 u te toonen, werkbroeders en zusters, hoc heerlijk grootsch die geweest is, gaan we u vooraf laten zien in welke razige woede Vooruit, het annoncen-blad der roode kapitalisten, groothande-Iaars en fabrikanteii, er tegen zwaddert en liegt. Hij noemt die betooging : De stoet van de gekoorden van Pius X, en schrijft er dan van als volgt : « Gister zondag had dus 't gebroddei piaals in de stede van Gent... Weken en maanden waren alhier, aldnar. in gansch den lande de ongelukkigen opgetrommeld om 't jubilé van 't verdeelerswerk van de zoogezegdc christen vakbeweging te vieren. » Bij elke vlag, bij elke naamplaat van een stad of dorp was de pastoor, die zijne ivitlooze of gedwongene, fanatieke of onge-lukkige schapen meegesleept had. » Vrouwen, die nochtans volgens de Kerk achter de stoof en bij de kinderwieg uit-sluilend thuis hoort, mankeerden niet in den stoet. Kinders marcheerden evenmee. Wij zagen er 'n heele recks staan, aan de Zuidstatie, vôôr de vorming van den stoet, bij een muur, al$ verloren... Wij hadden er waarlijlc, rechtzinnig medelijden mede. » De dompers, met hnnne door ons allen vctbelaalde, gerokte propagandisten, voor wie godsdienst langs om meer bijzaak wordt, lcennen het om lange stoeten te malcen. Wij gelooven wel 3 d 4 stoeten gezien te hebben, tusschen elk was een afstand van 20 à 100 meters. Er waren rijen van 5, maar meest van 3 en 2 verloren geloopen en verloren loopende dutsen, met 'l portret van den pater op den hoed, die 't eerst er aan dacht om de soeialisten na 4e apen, door anli-sccialisme, om de arbeiders le verdeelen in sijndikaten van ongeloovigen en van ge-locvigen, terwijl de patroons gerust en solidair blijven, ongezien hunne opinie. » Daarom wenschten gisteren arbeiders in den stoet. den pater heil !.... » De veelkleurige vlaggen, op de wijze der middeleeuwen, gaven 't karakter der Christene syndikaten goed weer : zij zijn 00k middeleeuwseh reaetionair. Hunne lei-ders droomen er van de arbeidersklasse terug te brengen tôt de zoete middeleeuwen, met inquisitie, enz.... » Ailes bijeengerelcend : landelijke betooging, optrommeling, dwang, onbewuste vrouwen en meegesleepte kinderen, gapingen van 100 meters, rijen van 2 en 3 menschen, àuurde die fameuze stoet 20 minulen : « sans peur et sans remords », maar die stoet was een kaksken in die omstandigheden. , Goed. Maar de arbeiders die er hoe dan ook, in liepen, liepen er nog te veel. » Ha vrienden, wat moet het echt en schoo-n en grootsch volksch geweest zijn, oui de schrijîknechten der ergst eerlooze ! uitbuiters van 't volk zulke schuimende j razernij te kunnen doen uitkramen ! En da t is 't inderdaad geweest 00k. Wij zeîi", we zijn te veel aanzien als het oflicieel blad van de christen-syndikale beweging, roodat ws du™ schijïî zouden hebben op eigen werk te boften indien we ons be-paalden bij alleen onzen eigen indruk weer te geven. Maar tegenover den razigen uit-val van Vooruit willen we de getuigenis stellen van een anderen konfrater, een op-steller der Gazet van Anlwerpen, die als volgt van onze volksbetooging schrijît : « Op 't gestelde uur moet de stoet in beweging zijn gekomen, want kwaart na 3 ure verschijnt het hoojd op het Bisdomplein. » Vooraan wordt een groot lamberkijn iedragen, waar op te lezen staat : » CHRISTENE VAKBEWEGING IN BELG1E. » 1904 : 10.000 leden. » 1914 : 102.277 leden. » Dan de harmonie « Het Volk » wellce ten legioen vrouwelijke syndikalisten aan-voert, rond 1500 in gelai. Achter haar, nog op de eereplaals, mogen we zeggen, 2000 leden van het staatspersoneel. Antwerpen is ruim verlegenwoordigd, en onze wakkere briefdragers, in uniform, worden dapper loegejuicht. » Nu volgt een onajzienbare reeks vak-bonden uit de stad Antwerpen, Hoboken, Hemixem, en omliggende. Onze Antwerp-sche metaalbewerkers zijn wel met 300 man opgekomen. Bravo ! jongens. Ook onze leder- en stofbewerkers en havenarbeiders zijn in getal. (Onze goede vriend Pieter Backx, stichter der Antwerpsche «Vredes », meer dan tachtig jaar oud, stapt flink mede. — Red. H. V.) » Turnhout levert een machtig contingent papierbewerkers. Dan — de slreken loopen zoowat dooreen — een machl steenbakkers uit Niel en Rumpst, afgewisseld door groe-pen uit Oosiende. » Mechelen levert wel een 1000 gesyndi-keerden ; Boom 500. 'I Is een geestdrift zonder weerga. » Het gros van West- Vlaanderen is daar. Ze pakken uit met hun getal vereenigden : 13. 633, zegt een opschrift. » Daarvan zijn er minstens 2000 in den stoet aanwezig. Brugge alleen leverde wel een 800 man. Achleroolgens Irekkenvoorbij : Oostende, IJper, Ardoye, Iseghem. Dan, in dichte scharcn de mannen van Roesselaere, Ingelmunsler, Waereghem, die voor het vereenigingsrecht geleden hebben gelijk martelaars en gestreden gelijk helden. Hoed aj voor die brave, dappere werklieden ! » Brabant komt aangestapl. De Christene syndicaten uit het Brusselsche tellen heden 7000 leden — meldt een opschrift — doch morgen 10.000 ! Zeer wordt opgemerkt een talrijke groep vrouwelijke en manne--lijke liedienden van handel en nijverheid. » Hoera I voor Assche, voor Ilalle, voor Leuven, voor Vilvoordc ! » Zels uit hel verre Limburg, Luik, Na-men,zelfs uitLuxemburg zijn ajgeveerdigden naar Gent getogen. (Ùit St. Léonard, in 't verste der Limburgsche Kempen, is eene afvaardiging steenbakkers, waarvan sommigen nog 's nachts gewerkt hadden, ten half vier 's morgens vertrokkcn, on-danks het afraden der gerokte drijvers die 't voor die mensclien te lastig vonden, M. de négociant Vooruit ; maar die menschen wilden bij 't syndikaal jubel zijn : zc waren er niet van te weerhouden, de flinke mannen ! —Red. H. V.) » Henegouw leverde een flinken Iroep. Vooraan stappen de Vlamingen van Bergen, met hun nieuwe, haast historische vlag. Goed bezette rangen uit den Borinage, uit Tamines, uit Doornijk. » Ha ! daar hebben we eindelijk Oosl-Vlaanderen ! St. Niklaas, Gent daargelaten, levert de talrijkste groep en misschien wel de schoonste verzameling vaandels. De gesyn-dikeerden van Waasland's hoojdstad zijn aangeleid door volksvertegenwoordiger No-bels en heer Verwilghen, hoofddeken van het Gildenhuis. » Wemerkcnookop de mannen van Cruy-beke, de dokwerkers van Burght : 1500 man uit het Land van Waas. » Nu volgen aanzienlijke groepen uit Ronse, Dendermonde — de bakermal van den Witten Generaal (Burgemeester, sche-penen en gemeenteraad van Dendermonde stapten vooraan. — Red. H. V.) — Sleydinge, Hofstade. Dit opschrijt heeft ongelooflijk succès : Over huizen, over hutten, Galmt de kreet : Leve Pater Rulten l » Reeds drij kwartier duurl het voorbij-trekken, op gezwinden pas, en nu eerst daagt Gent op. Onze oogen kijken zich schier bijster op die bonté, glinsterende vlaggen-weelde, op die aanrukkende scharen, waar geen einde aan schijnt te komen- » Maar regent het dan Christen gesyn-dikeerden ! » Wat ziet onze volksminnende Kardinaal er gelukkig uit. En Pater Rulten. Glim-lachende steelft hij gedurig zijncn vinger in de hoogte : niet hem moelen zij toejuichen, maar den eerbiedweerdigen bisschop, die boven, achter een raam gezeten, het ont-vouwen het Christene syndicale macht bij-woont. Immers, Mgr Stillemans planite mede het boompje, dat' Pater Rulten hiclp gedijen tôt een forschen reuzeneik. Èijna een uur duurde het « défilé ». Men had gerekend op 10.000 beloogers. Er waren er mogelijk 20.000 met 800 standaarden en bondsvlaggcn. » 't Was bijna zoo schoon, zoo indruk-makend als de onvergelelijke Congresbe-tooging te Mechelen, in 1909, als de nooit overlroffen Schollaertbetooging le Leuven, in 1911. » Uit ganscher harte danken we onzen antwerpschen konfrater voor die welge-slaagde fotografie van onze betooging. Maar nu, vrienden, dat ge uw macht zoo heerlijk betoond hebt, nu moet ge bedenken dat macht ook adel is en>dal adel strenge verplichtingen oplegt. G'hebt het gehoord uit den iriond van Z. Em. kardinaal Mercier en van uwen ge-lief den apostel Pater Rutten : niet morgen, maar reeds heden moet ge werken om uw aantal te verdubbelen, te vervijfvoudigen zelîs, en tevens en voor al 0111 door uwe wijsheid en uw hooger levensbegrip te toonen en te bewijzen, dat uwe mensche-lijke waardigheid verdient eerbied af te dwingen van allen. Heerlijk hebt gij gefeest zooals gij het ten voile verdiendet : eerlijk moet ge thans allen werken om eerlang nog grooter eere waardig te worden. Buiteniandsche Poiitiek IN 'T FRANSCHE. De Fransche Kamer heei't zondag en Maandag laatst, tweemaal daags zitting gehouden oui de bespreking van de in-komstenbelasting voort te zetten. De Voorzitter der Fransche Rc-publiek heeft Montdi(fier en Péronne in Picard! met een oîficieel bezoek vereerd. De sluiting der katliolieke vrije scholen in Frankrijk werpt 62.000 kinderen de straat op. De kindeïniisdadigheid zal er door in de hand gewerkt worden 1 PAUSELÏJK VERHOOR. Tienduizend personen vergaderden zon-dagavond op den koer van S. Daniasius om den zegen te ontvangen van Zijne Heiligheid den Paus, die 's middags ver-lioor verleënd had in de Consistoriezaal aan 200 leden der Véreeniging van aan-bidding aan '% Allerheiligstc Sakrament, gcvcslijd in S. Mariakerk te Rome. IN ULSTER. Nationaliste!! en orangisten worden handgemeen im de Uîsterpvovincie. Sir Edward Carson is aa\» boord van de stoomer Heroia naar Belfast gevaren. De naam van dit sckip is uitmuntend geko-zen. Heroic, als bijvoegeîijk naamwoord, beteckent in het engelsch heldhaftig ; maar als zelfstandig itaamwoofd en bepaaldelijk in het meervoud (heroics), wordt de zin ervan Ihealrale bombast. De ongekroonde Koning van Ulster werd aan de : liaven door gewapende korpsen vrijw-illi ers onthaald. Zij omring-den hem als cet) lîjEwacht en toen liij zich naar Ulster Htill begaf, 11a men zij post aan aile uitgangen met de bajenuet-ten en de zakken vol kardoezen. 't Was verschrikkelijk en meteen niet weihig belachelijk. Misschicn heeft de rcgecring goede redenen om dérgelijke paraden met de veracliting te beschouwen welke zij ver-dienen. Het spel echter kan gevaarlijk worden. 50.000 MAN OPGEROEPEN. Italie roept 50.000 soldaten op der klas van 1911. JSe heeft die noodig voor de inbezilnemiip yan Tripolitanië te ver-zekeren. Jf JILLES WAT. DE 11 JUUFEESTEN. — Overal in 't Vlaamsche land zijn de 11 Julifeesten plcchtig en geestdriftig gevierd geworden. DE GEMEENTERAAD van Lourdes heeft dezer dagen in eene spéciale vergadering besloten tôt het uittrekken van een krediet van 30.000 frank voor het aan-brengen van versieringeji bij gelegenhcid van het naderend Eucharistisch congres. Verschillige eerepoorten zullen worden opgericht en fraaie versieringen, vooral langs den weg, dien de groote processie volgen zal, worden aangebracht. Het oude kasteel boven Lourdes zal worden ge-illumineerd. As^ls e îû ersbeweg S OVER DE STAKING BIJ M. RABOU, TE LEUVEN. — Deze patroon die gewei-gerd heeft foe te geven aan de loonsver-liooging der houtbewerkcrs en waarbij vijf leden van de christene vakvereeniging in staking zijn gebleven, traclit zijn werk te doen afmakeB bij andere patroons. Wij waren to weet gekomen dat twee leden der socialistische vakvereeniging, werkzaam bij den keer K., aan 't werk waren. We schreven hierover een brief aan de socialistische houtbewerkersbond en deze laatste zond ons een schrijven terug waarin bevestigd werd dat feitclijk zijne leden 't werk hadden ingenomen, maar voegden er bij dat zulks nu niet meer ge-beurde.Wij namen liiermede vrede en meenden de zaak dood te zwijgen, maar de soeialisten, zeker vreezende dat wij die daad gingen publick kenbaar maken, namen een moedig (!) besluit en hebben nu eene circulaire uitgegeven om te zeggen dat het de schuld is der christene vakieiders dat er onderkropcn wordt. Sterken tabak, hé? Over een veertiental dagen werd door ons besloten eene openbare vergadering te beleggen voor al de houtbewerkers van Leuven, 0111 hun bekend te maken met den toestand der staking. Die vergadering zal plaats grijpen, maar nu zal er een tweede punt aan de dagorde worden bijgevoegd, namelijk de onderkruiperij der soeialisten. Houtbewerkers, komt dien dag allen naar deze vergadering. DE STRIJD DER SWEVEGHEMSCHE DRAADTREKKERS. Zaterdag werd in de algemeene vergadering der stakers, over de patroonsvoor-stellen gestemd. Met groote meerderheid besloot men tôt voortzetting van den strijd. DERDE CHRISTEN SYNDIKAAL CONGRES. De zittingen van het Derde Syndikaal Congres, ingericlit door het Algemeen Christen Vakverbond, werden maandag gehouden in de groote zaal van Hel Volk, te Gent, onder voorzittcrschap van Hen-drik Heyinan, algemeene voorzitter. Te 9% ure werd de morgenzitting ge-opend. De zaal stampvol met vakveree-nigings-aîgevaardigden, zoo wel vrouwen als mannen, dit uit aile hoeken en deelen des lands. A-an 't bureel bemerken wij: Eerw. Pater Rutten, René Debruyne en Victor Pary, schrijvers, John van Dijk, schat-bewaarder, juffroûwen Cappe en Maria Baers, Gustaaf Eylenbosch, gewezen voorzitter, schrijver van den Belgischen Volks-bond, Jan Nobels, volksvertegenwoordiger te S. Niklaas, E. H. Vossen, bestuurder der Sociale Werken te Brussel, de bestuurs-ledén Lampe, E. Van Quaquebeke, Georges Goetgebuer, Christophe, namens de bediendenfederatie en E. H. Jan Belpaire, van Nijvel, die den vertaal-dienst waarneemt. Verders de vreemde af'gevaardigden Schiffer en Brauer, uit Duitschland, Bôu-rasa, uit Canada, pater Leroy, uit Frankrijk, pastoor Bulcke en de vrienden Van Ryswijck, Kruithoofd en Haezevoet, uit Nederland. I11 de zaal Mgr Perdomo, bisschop van Colombia, in Zuid-Amerika. DE OPENING. De voorzitter Hcyman opeiît de zitting met de herinnering aan de grootsche, in-drukwekkendc feesten van den vorigen dag en zegt dat het nu den dag van werk en studie zijn moet. Ongeveer 100 tele-grammen van gelukwcnschen en dit uit aile werelddeelen, zijn aan het Algemeen Secretariaat en 't Christen Vakverbond toegekomen. (Tocjuichingen.) Er zal eene 1) ij zonder e liist van gemaakt worden. Spreker huldigt en dankt al deaanwezigen, doch op voorname wijze de vrienden uit den vreemde die ons door hunne aanwezig-heid zijn komen waardeeren en aanmoe-digen. (Instemming.) Schiffer, hool'dman deT duitsche christene vakbeweging en lid van den duitschen Rijksdag (volksvertegenwoordiger) brengt hulde aan de christen syndicale beweging van België. De reusachtige demonstratie welke gister te Gent de straten doorloopen heeft, zal het uitgangspunt zijn eener nieuwe actie, 0111 te komen tôt steeds meer eenheid, meer concentratie tusschen Vlaamsche en Waalsche werklieden. Wij zullen de internationale betrekkingen ver-sterken, terwijl wij onze vereenigingen steeds in waarde stijgen doen. Daarom zal het goed wezen in het afkondigen onzer jaarverslagen ook kennis te geven van ons geldvermogen. De redenaar hoopt dat de besprekingen vnichtdragend mogen zijn en drukt de bestc wenschen uitvoor de toekomst onzer organisatie, aan wier hoofd de ook door de Duitschers zoo zeer geliefkoosdcn Pater Rutten staat. (Geestdriftige toejuichingen.) M. Kruithoofd, voorzitter van het Ne-derlandsch Vakbureau, dankt en huldigt de belgische vrienden 0111 hunnen voor-beeldige eenheid in de werking. Ook die eenheid diende in Nederland verkregen, want alleen dààrdoor kunnen de voor-beeldige uitslagen bekomen worden, waar-op België terecht fier mag wezen. Laat ons eendrachtig vooruitgaan, elk-ander steunen op christene wijze, want ook in onzen arbeid willen wij God dienen. En de gelegenhcid neem ik waar om uwe vertegenwoordigers uit te noodigen naar Nederland, waar we zaterdag vieren het vijfjarig bestaan van ons R. K. Vakbureau (Toejuichingen.) M. Bourasa, uit Canada, spreekt in het fransch, knap en glad en luchtig. 't Ziet er een flinke kerel uit. Hij is nàar België gekomen om te leeren en te luisteren en dan weer te keeren naar zijn land, met de vast besloten gedachte 't geziene en 't geleerde ing'ang te doen vinden onder 't Canadcesche werkvolk. In Canada, dat bestaat uit katholieken en protestanten, zijn de werklieden nog al vereenigd, onge-lukkiglijk heel en gansch op onpartijdigen geest, en cens of morgen moet die onpar-tijdigheid, voor ons katholieken, noodiot-tig worden. (In de zaal : zeker, zeker!) In de vereeniging moet den christen geest heerschen, en de belgische christen werkliedenbeweging bewijst het door-slaande dat christen zijn, geenszins belet te werken aan de stoffelijke verhefïing van den werkliedenstand. Hulde aan uwe christene vakbeweging, hulde aan hare ziel, Pater Rutten. (Krach-tige toejuichingen.) De dagorde wordt aangevat. Ie punt. — Verslag over de werkzaam- heden van het algemeen christen Vakverbond.(Over ieder punt der dagorde is een verslag, op voorhand gedrukt, met de be-sluiten bij. De verslaggevers bepalen zich , dusbij eene zeer beknoptesamenvatting.) Hier spreken beurtelingp Viktor Pary, in 't fransch, en René Dèteuyne in hel Vlaanisch. Beiden wijzen op de voor-naamste gebeurtenissen gedurende het verloopen jaar en geven een duidelijk beeld der onomlerbroken wèrkzaamheid onzer christene vakbeweging. In de laatste gestcmde maatschappelijkc wetten heeft de christene vakbeweging haar aandeel ; de vrouwenvakbeweging verkreeg een machtigen opbloei,endaarop dienen wij al onze aandacht te vestigen ; het is noodig dat aile de nog afzonder-lijk staandc vereenigingen plaatsc ncmen in hunne Landsverbonden ; tegenover de onwillige patroons, niet uit klassenhaat noch om de nijverheid te schaden, zullen wij het recht van vereeniging doordrijven ; naar middelen dienen wij uit te zien om zooveel mogelijk de arbeidsgeschillen door overeenkomst te voorkomen of te vereffenen, dit in 't voordeel van allen. Tusschen ons en de soeialisten ligt cen afgrond ; ongehoord is het wat tiranie de vrije werklieden nog altijd te verdurcn hebben vanwege de soeialisten : Eten bevuiîen, nagels tusschen de boterliam-men leggen, weigeren een hand toe te steken, gerief vernielen, mekanieken be-schadigen, spotten, schirnpen, overdragen, is nog dagelijksche kost in veel nijverheids-geslichtcn van 't Walenland. Wie het niet ÎSeleefde kan er zich onmogelijk een ge-dacht over maken ; Niettegenstaande de krisis zijn onze vakvereenigingen nog vooruitgegaan, terwijl de socialistische dalen ; 1111 wij onze propagandistenschool gaan krijgcn, zullen wij ook de propaganda verdubbelen. 't Is onze levensbetrachting, ons duur-baar arbeidersvolk te bekwamen, te ver-zedelijken, te veredclen, te verchriste-lijken, vrede en welstand- te brengen in den huiskring onzer arbeiders. Wij hebben God onzen arbeid opgcdrar gen, en Hij zal hem zegen en. 't Heil deî Staten en der Standen is in de eerst « plaats te zoeken in de liefde tôt den Meester van het heelal, in de erkenning Zijner rechtcn over de schepselen, in het onderhouden Zijner wetten van liefde en reclitvaardighcid. Gode zij lof omdat Hij ons de noodige krachten gaf om te ijveren tôt vercliriste-lijking van volk en maatschappij ! Heil de christene vakbeweging, dien machtige hefboom tôt stoffelijke, zede-lijke en geestelijke verheffing van den Ar-beidersstand ! (Geestdrfitige toejuichingen.) EERW. PATER RUTTEN trekt de volgende besluiten uit het voor-gedragen verslag : 1. Zoodra men kans ziet ergens eene vakvereeniging in 't leven te roepen, zal men onverwijld verwittigen. 2. Meer dan ooit dienen onze vrienden zich toe te leggen op het stichten van vakvereenigingen en voor vrouwen en vooi bedienden. 3. — Het huisbezoek dient meer dan ooit aanbevolen. 4. 5, en 6 vragen sociale leergangen in patronaten voor jongens en meisjes, en in werkmanskringen, wederkeerige propaganda in ziekenbenrzen en vakvereenigingen en altijd nauweïoluitende centralisatie onzei syndicale krachten. * * * Terzelfdertijd dat eene wet op het ge* meenschappelijk beroepsverdrag en een wettelijke regeling van het klcin krediet voldoening geve aan de billijke grieven der bedienden en der kleine bux-gerij, weze 't ons toegelaten op onze beurt aan te dringen op de stemming van zekere wets-voorstellen, die alreeds het voorwerp zijn geweest van langdurige en diepgrondige studies. Het zal voldoende zijn ze hier op te sommen : a) Wet op den huisarbeid ; b) Wet op de regeling der arbeidsgeschillen ; c) Herziening van de wet op de beroeps-vereenigingen en van de wet op de ver-goedingen voor arbeidsongevallen. d) Wettelijke verordeningen op het ver-plichtend uithangen der loontarieven. Naar liet schijnt zullen door het Senaat belangrijke wijzigingen voorgesteld worden aan het door de Kamer van vollcsver-tegenwoordigers gestemde wetsvoorstel op de sociale verzekeringen. Wij wacliten om de studie van dit vraagstuk te herne-men, tôt we den tekst dezer wijzigingen in handen hebben. Tusschen-in en nadien wordt gediscu-teerd : M. Chrisroph, van Brussel, namens de bedienden, meldt dat op twee jaar wer-kens de christene bedienden, reeds zoo sterk vereenigd staan als de soeialisten. (Toejuichingen.) Een spreker vraagt syndikaten te stichten voor meestergasten, ten einde aldus een struikelsteen tôt vooruitgang uit den weg te ruimen. — Verzonden naar het bureel. L. Deramaix, van de bed'enden, vraagt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods