Het volk: christen werkmansblad

649627 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 08 April. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 23 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nz80k27s5b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

'■ ■ ■■ ■ imhimthirnrinmtwTtya-aîtirrtTaTt'T r^Vrf 'i rîiT Vn lïijfen-TwiflîigsIe Jaar. — B. 97 *- ■ Godsâleast — Hnlsjeili — Eigendom Doslerdag, 8 April J9Î5 Allo briefwisselingen vracht- | vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-{traat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Hinderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK raen scnrijii m : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. Bechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N® 137, Gent. "VerschljBit O maal per week v CHRISTEN WERKMAN SBLAD » Centiemen het nummer > —— . BUlTfflGEWONE ONDERSTAND aan de WERKLOOZEN 12 MIILIOEN FRANK IN lEtt EN IN WÂREN FER MA1NI Natlonaal Balp- en Voedingskomiteit. Inrichtiog van den Onderstand en BescheimingvoorWerkliozen-Reglement, I. — Algemsene InriGMlag : Arbelds-aanmosdlglng en Onderstand aan de Werkloozen. Bekommerd om de gevolgen te bestrij-"den der buitengewone werkloosheid, door den oorlog teweeggebracht, heeft het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit besloten, ten einde aan een zoo groot getal mogelijk werklieden arbeid te verschafïen, vooraf de Gemeenten ter hulp te komen door de uitvoering van werken van open-baar nut, zooals aardewerken, ontgin-ningen, gezondheidswerken, enz. De Gemeenten die zinnens zijn aan de werkloozen werk te verschafïen, zullen het Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteit crvan verwittigen door den aard van het tWerk aan te duiden, welke ze voornemens zijn uit te voeren, alsook den duur van hetzelîde en het getal werkloozen die ze zich vcrbinden bezigheid le verschafïen. Het Nationaal Komiteit zal pogen haar de noodige hulp te verschafïen, namelijk door haar als toelage, eene tegemoet-koming te bezorgen gelijk aan het bedrag van den onderstand waarop de gebezigde .werkloozen zouden mogen aanspraak ma-ken -ingevolge het règlement hierna be-paald.Subsidiairlijk, wat de Gemeenten be-treît, die niet bij machte zijn op die wijze al hunne werklieden bezigheid te verschafïen oî welkdanig werk van openbaar hut uit te voeren, zal er door het Nationaal Komiteit, onder de leiding der (Provinciale Hulp- en Voedingskomiteiten en de medewerking der Gemeenten, een Ibijzondere dienst van tegemoetkoming worden ingericht voor al dezen die waar-ilijk in de onmogelijkheid zijn te arbeiden en daardoor in nood verkeeren. De Gemeenten, die in de voorwaarden ;van het règlement, verlangen aan liun Jwerkloozen onderstand te verleenen, maar .daartoe de toereikende liulpmiddelen mis-Jsen, zullen de tusschenkomst van het (Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit [mogen inroepen. Die tusschenkomst zal onder vorm van voorschot geschieden, iwelk voornoemd komiteit zal verleenen aan de gemeenten voor een bedrag der |9/10 van den onderstand aan de werkloozen toegereikt. De gemeenten zullen in hunne eigene kas moeten putten voor het overige 1/10 van den onderstand, ten einde den on-middellijken last te dekken. De gemeenten die de tusschenkomst inroepen van het Nationaal Komiteit tullen het hiernavolgend règlement der inrichting van den onderstand aan de Werkloozen moeten bijtreden. Het huidig règlement is opgemaalct met het oog op die nieuwe inrichting. Art. 1. — De Provinciale Hulp- en Voedingskomiteiten verzamelen de in-lichtingen en vragen hunner gewestelijke en plaatselijke Hulpkomiteiten, bestudee-ren en oeïenen toezicht uit op de maatregelen in toepassing gebracht door de Gemeenten, maken voor 't Nationaal Komiteit de voorstellen van tegemoetkoming op, deelen onder de plaatselijke komiteiten de fondsen uit, wekken het initiatieï aan en beteugelen de misbruiken. De Provinciale Komiteiten «zijn uitge-noodigd, met het oog op wat in het bijzonder door deze nieuwe inrichting Wordt geëischt, zich bevoegde personen toe te voegen. Art. 2. — De plaatselijke Hulpkomiteiten richten onder het toezicht der gemeenten, den dienst van inwendige orde in : zij hebben namelijk te zorgen dat de lijsten der ondersteunde werkloozen opgemaakt en dag aan dag in regel gehouden worden, den onderstand uit te deelen, de inogelijke misbruiken te beteugelen, aile mogelijk initiatieï te nemen. Ze zullen hunne inlichtingen en voorstellen oyermaken aan het Nationaal Komiteit door tusschenkomst der Provinciale Komiteiten. . Tôt uitvoering hunner zending wordt de bijzondere aandacht der plaatselijke Komiteiten gevestigd op het belang en de gewichtigheid zich personen toe te voegen, behoorende tôt de nijverheid, tôt den handel, tôt de arbeidersinrichtingen, beroepsvereenigingen en mutualiteiten, of andere bijzonder bevoegde personen, mits de vertegenwoordiging der verschillende partijen steeds in acht te nemen, II. — Het opmaken der lijsten van ondersteunde werkloozen. Art. 3. — Het plaatselijk Hulpkomiteit, onder het toezicht van het Gemeente-bestuur, maakt de lijst der werkloozen op, ingevolge de bepalingen hieronder herop-genomen : Hiervoor wordt het Plaatselijk Hulpkomiteit op eene bijzondere wijze aanbevolen de medewerking in te roepen van de Werkbeurzen, der Werkloozen-kassen en Werkloozenïondsen, zooals de Beroepsvereenigingen, de maatschappijen van werkmanswoningen oï inrichtingen van vooruitzicht thans in werking. Art. 4. — De eerste opname der lijsten zal enkel de werkloozen bevatten, berooïd van allen arbeid op den dag dat die lijsten moeten opgemaakt worden; de werkloozen gedeeltelijk van werk berooïd moeten, ten minste voorloopig ter zijde gelaten worden ; de bijzondere aandacht der Gemeente wordt nochtans gaande gemaakt voor het uitreiken van bijzon-deren onderstand, op die belangrijke kategorie werklieden, in aïwachting dat het Nationaal Komiteit in staat gesteld zij dezen ter hulp te komen. Art. 5. — Voor het opmaken der lijsten zal aanzien worden als werkloozen de werkman, de ambachtsman, de bediende van nijverheid en handel van beide geslachten ouder zijnde dan 16 jaar, die met de voortbrengst van zijnen arbeid in zijn levensonderhoud voorzag, van werk is berooïd geworden uit oorzaak der dôôr den oorlog teweeggebrachte krisis en die thans in nood. verkeert. Om in de mogelijkheid gesteld te zijn den onderstand te regelen volgens de behoeîtigheid der ïamiliën, zal men aan de lijsten toevoegen de echtgenoote zonder beroep van denwerklooze en het getal kinderen onder de 16 jaar met hem inwonende. Art. 6. — Er zal geen onderscheid gemaakt worden onder de werkloozen a) volgens zij behooren tôt de bijzondere nijverheid oî tôt de openbare besturen ; b) of hun werk wordt uitgeoeîend in 't werkhuis oï ten huize ; c) oï zij deelmaken of niet van zekere inrichtingen, wat ook dezer aard zij. Art. 7. — Om van den onderstand te kunnen genieten, behalve de voorwaarden van ouderdom en werkloosheid reeds hooger aangeduid, moet men waarlijk in nood verkeeren; ten einde dienaangasftide een oordeel te vellen, zullen de plaatselijke Komiteiten de noodwendigheden van het gezin over hun geheel beschouwen, alsook de voorwaarden van bestaan, eigen aan de plaats, en de beschikbare middels van de belanghebbenden. De behoeîtigheid van den staat kan dus het 1 gevolg zijn van onbeschikbaarheid zoowel als van gebrek aan hulpbronnen; in 't bijzonder zij aangemerkt dat de eigendom der woning kan meebrengen dat de behoeîtigheid niet wordt uitgesloten. Art. 8. — De arbeiders, werkloos geworden sedert den datum op welkende eerste opname is geschied, zullen inge-schreven worden, als 't blijkt dat hunne werkloosheid onvrijwillig is. Te dien einde zal de aanwijzing van den patroon worden gevraagd. Art. 9. — Zullen niet genieten van den onderstand : a) De werklieden van beide geslachten die niet werkloos waren vôôr 15 Februari laatstleden. b) Dezen die niet in staat gesteld zijn te bewijzen dat ze in den loop der maanden Juni en Juli 1914 gewerkt hebben ten minste gedurende 15 dagen in de nijverheid oï in den handel, tenzij zij er toe verhinderd geweest waren door ziekte, seizoenwerkloosheid, werkstaking, lock-out oï bestatigd ongeval. c) De zieken, gebrekkelijken, slacht-oîîers van ongevallen, die anderen onderstand of vergoeding ontvangen. d) De echtgenoote en hare kinderen die militaire vergoeding genieten. e) De werkloozen, die weigeren zouden eenen hun aangeboden behoorlijken arbeid aan te nemen, dien ze redelijkerwijze kunnen verrichten. Het plaatselijk Komiteit, gelast met het opmaken der lijsten en het toekennen van den onderstand, zal zich dienaan-gaande doordringen, niet enkel van den beroepsaanleg van het werk en dezes gewone voorwaarden, maar ook van de noodwendigheden des huidigen toestands, die èn van patroons èn van werklieden, eene meerdere krachtinspanning vergt. Insgelijks zal het, voor wat het loon aan-gaat, de ekonomische voorwaarden der onderneming in acht nemen. Indien het werkaanbod enkel tijdelijk oî gedeeltelijk is, zal de onderstand bil-lijkerwijze voorloopig geschorst oî even-redig verminderd worden. Art. 10. — Het plaatselijk komiteit zal desgevallend doen voorbrengen de werkboekjes,de verklaringen derpatroons, de polis-certiîicaten van verZekering tegen ongevallen oî andere bewijsstukken, zonder de bestendige maatregels van toezicht, rechtstreeksche onderzoeken, enz., te ver-waarloozen.Art. 11. — Het plaatselijk Komiteit zal met de desgevallende medewerking der inrichtingen, hooger bij artilcel 3 aangeduid, de volledige lijst opmaken der-genen die onderstand ontvangen volgens de inrichting die geroepen is dezen uit te reiken ; die centralisatie heeît voor doel te beletten dat personen meermalen op de lijst voorkomen. Die lijst zal opgemaalct worden volgens model A van den hierbij-gevoegden nummerstaat. De lijst zal zorglijk dag per dag moeten gehouden worden, daar het getal werkloozen aan eene gestadige wijziging onder-hevig is. Ze zal overhandigd worden aan de Gemeentebesturen, aan 't Provinciaal ' Komiteit en dezes aîgevaardigden, bij elke opeisching van hunnentwege. Art. 12. — Iedere persoon, die onderstand ontvangt, zal voorzien zijn van eene identiteitskaart volgens model B hierbij-gevoegd, ter plaats aîgeleverd, waarop den onderstand is aangeduid ; de wij-zigingen die zich voordoen in den toestand van den belanghebbende, zullen er op aangeduid worden telkens ze zich voordoen, erbij opsommend den onderstand die toe-gekend is geworden. Die kaart zal bij elke opeisching van de plaatselijke overheid en der aîgevaardigden van 't Provinciaal Komiteit moeten vertoond worden. Al de inlichtingen betreîîende den toestand van den werklooze en dezes gezin zullen bij middel van îichen worden opgemaakt, volgens model C liierbij, en bewaard worden in een middenlokaal, waar de Gemeentebesturen en hunne aîgevaardigden ze zullen kunnen inzien. III. — Uitdeellag van den Onderstand- Art. 13. — De onderstand aan de werkloozen verleend, en voortkomende van de voorschotten door het Nationaal Komiteit bezorgd, zal rechtstreeks in natura oî onder den vorm van bons worden uitgedeeld. De gemeenten mogen naar goeddunken het bedrag van den onderstand dien ze, ingevolge het règlement, rechtstreeks uit hare eigene kassen verleenen, hetzij in natura, hetzij in speciën uitdeelen. Art. 14. — De onderstand zal overhandigd worden aan den vereenigden werk-looze bij hoogervermelde inrichtingen en door dezer tusschenkomst; maar zullen slechts in aanmerking komen de veree-nigingen bestaande op Ie September 1914. De inrichtingen die kunnen aangenomen worden zijn : 1° de gemeentelijlce of tus-schengemeentelijke Werkloozenïondsen ; 2° de Seroepsvereenigingen ; 3° de Mutualiteiten ; de maatschappijen van werkmanswoningen.In geval de werklooze aangesloten is bij verscheidene dezer inrichtingen, zal hij ingeschreven worden op de lijst van uitdeeling van het Werkloozenîonds, als hij er bij aangesloten is, zoo niet op de lijst naar zijne lceus. Het plaatselijk Komiteit zal een bij-zonderen dienst inrichten voor het uitdeelen van den onderstand aan de werkloozen die bij geen enkele vereeniging zijn aangesloten, alsook voor dezen die niet vôôr 1 Septèmber 1914 ingeschreven waren bij de beroepsvereeniging oî de mutualiteit. Art. 15. — De aanvaarding der Werkloozenïondsen en verscheidene inrichtingen, die de onderstandsuitkeering op zich nemen, geschiedt door de plaatselijke Komiteiten, onder het toezicht van de Provinciale Komiteiten. Indien er eenen algemeenen uitdeelings-dienst bestaat oî er eenen wordt ingericht zullen er maatregelen genomen worden opdat de aangeslotenen bij Werkloozenïondsen, bij Beroepsvereenigingen, bij Mutualiteiten oî Maatschappijen van Werkmanswoningen den hun toegewezen onderstand kunnen verkrijgen in een oî meer aîzonderlijke lokalen. Art. 16. — De plaatselijke Hulp- en Voedingskomiteiten, de Gemeentebesturen en hun aîgevaardigden zullen waken dat het misbruik van den onderstand zich niet voordoet, hetzij door liet slecht ge- bruik ervan, hetzij door het voortver-koopen der bons van koopwaren. Het toezicht over de werkloosheid is vereenigd in eenen enkelen dienst, ingericht door het plaatselijk Komiteit en geplaatst onder de bijzondere waakzaam-heid en onder het toezicht der Provinciale Komiteiten. IV. - Maatregelen van toszlcM en waakzaambeld- Art. 17. — De werkloosheidsvergoeding zal minstens om de veertien dagen worden overhandigd : De werklooze moet zich persoonlijk aanbieden, voorzien van zijne identiteitskaart. Hij zal al de bewijsstukken, door het plaatselijk Komiteit noodig geoordeeld, moeten voorleggen. De uitdeeling van den onderstand zal bewezen moeten worden door de handteekening op de lijst (liste d'émargement) oî door andere middels van toezicht. Art. 18. — De vereenigden bij Werkloozenïondsen, Beroepsvereenigingen, oî Mutualiteiten en maatschappijen van werkmanswoningenzullenzichaandezelîde maatregelen van toezicht moeten onder-werpen als de werkloozen, die door het Komiteit rechtstreeks worden bediend. De lijst (liste d'émargement) en de stuks bewijzende de uitreiking van den onderstand aan de vereenigden zullen nagezien worden door de Gemeentebesturen en de plaatselijke Komiteiten oî hunne aîgevaardigden.Art. 19. — De plaatselijke Komiteiten zullen na elke betaling de staten van den verleenden onderstand door tusschenkomst van de inrichtingen uitgereikt verzamelen, alsook de staten der hulp door hen rechtstreeks bezorgd. Daarvan zullen ze aan het Provinciaal Komiteit de opsommingstabel meêdeelen. Het Provinciaal Komiteit, evenals de Gemeenten, zullen iedere maand de verschuldigde sommen aan de plaatselijke Komiteiten overhandigen. Art. 20. — De plaatselijke Komiteiten zijn gemachtigd de misbruiken en on-regelmatigheden te beteugelen. In geval van onverschil tusschen de belanghebbenden en de plaatselijke Komiteiten, zal het Provinciaal Komiteit uitspraak doen. Desgevallend zal het Nationaal Komiteit geroepen worden de eindbeslissing te nemen. De beteugeling der misbruiken zal geschieden door 't schorsen, voorloopig oî bepaald, van den onderstand zelf. De misbruiken, gepleegd door een der inrichtingen, zal de schorsing der collec-tieve medewerking tôt den dienst, als collectiviteit, voor gevolg hebben. Art. 21. — Het Nationaal Komiteit en de Provinciale Komiceiten zullen toe-zichters aanduiden, gelast met het nazicht der werkzaamheden van de plaatselijke Komiteiten, gelast ook met het nemen van inlichtingen bij de werkersinrichtin-gen en werkgevers omtrent misbruiken oï partijdige handeling. V. - Oïderstaiidsroostar. Art. 22. — De onderstand is voorloopig toegekend aan de belanghebbenden aangeduid op grondslàg liiernavolgende, te weten p^r week : Gngehuwde werklooze 3 îrank. Werklooze (hoofd des huisgezins : a) 3 îr. voor zich .?.?lî, bovendi. n b) 1 îr. 50 voor zijne cchlgenootc huis- lioudster oî zoo dez-j niet bestaat, aan den persoon der ïamilie, onder hetzeiïde dak wonende die haar vervangt (indien de eene zooals de andère geen vergoedend werk uitocîent oî zelve den onderstand niet geniet als werklooszijnde). c) 50 centiemen per kind' onder de 16 jaar inwonende bij zijne ouders en werkloos zijnde. * 4". * Het règlement, dat wij hooger aïkon-digen, is deze week te Brussel overhandigd geworden aan de aîgevaardigden van de Provinciale Hulp- en Voedingskomiteiten, met verzoek onmiddellijk den dienst van den onderstand erin beschreven in te richten. Voor de gemeenten, die hunne staten ingediend hebben, is reeds een eerste voorschot betaald geworden, volgens het getal werkloozen, die ze hebben opgegeven. Er zullen natuurlijk nog enkele dagen verloopen vooraleer er zal kunnen over-gegaan worden tôt de uitdeeling van den onderstand, daar de Provinciale Komiteiten nu slechts in bezit zijn gesteld van het bepaald règlement den dienst van den onderstand regelende. De verleende onderstand aan de werkloozen wordt geraamd op twaalf millioen Irank in de maand. Ofiicieele Mededeelingen In Ylaanderen en Fransch-Noorden (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 5 April. (Wolîî.) Ult het groote hooïdkwartier : Naar het gehucht Drie Grachten, dat zich sedert den 3 April met uitzondering van eenige huizen aan het Noordeinde in ons bezit bevindt, poogden de Belgen versterkingen bij te halen. Zij werden echter door ons arlillerievuur terugge-dreven.Eveneens verhinderde ons artillerievuur Fransche aanvallen in het Argonner-woud. Een sterke vijandelijke aanval tegen de hoogste stelling van Boureuilles (ten Zui-den van Varennes) mislukte dicht voor onze hindernissen. Fransche inîanterie-opmarchen ten Wes-ten van Pont-à-Mousson, gelukten niet. Daarentegen deden mijnontplofîingen ons grond winnen in het Priesterwoud. (Fransche Melding.) PARUS, 5 April. (Reuter.) Van den generalen staî, gisteravond : Over het geheele Iront heerscht rust, behalve in Woevre. (Nederlandsche Melding.) Er is geweldig kanonvuur gehoord, van den kant van Zeebrugge, zoowel uit als naar zee. Maandag hoorden we ook het geschut van 't IJserîront. Op bel Oôsiclijk GevecSilsierreia, BERLIJN, 5 April. (Wolîî.) Uit het groote hooïdkwartier : Een Russische aanval op Mariampol werd onder zware verliezen voor den vijand aîgeslagen. Verder is op heel het Oostelijk front niets gebeurd. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 4 April. (Wolîî.) Uit het hooïdkwartier : In de Karpathen duren de gevechtcn voort op de hoogten aan beide zijden van het Latorczadal. Een tegenaanval op de oostelijke hoogten wierp den tôt nu toe hevig aanval-lenden vijand uit meerdere stellingen terug. Ook ten Oosten der Virawa werd een sterke Russische aanval aîgeslagen. In de gevechten worden 2020 Russische lcrijgsgevangenen genomen. Ten Noorden van den Uszokpas was do toestand onveranderd. Een nieuwe aanval der Russen mislukte na korten strijd. Aan de overige îronten viel niets bijzonders voor. WEENEN, 5 April. (Wolîî.) — In de Karpathen wordt in liet Laborcza-dal en in den omtrck nog steeds heîtig ge-vochtcn. Aan aile overige îronten vonden hier en daar artilleriegevechten plaats. El-ders heerscht er rust. Bij Uscie-Bisszuic, ten Oosten van Zaleszczyki, poogden sterke vijandelijke troepen op den Zuidelijken Dnjestr-oever voet te vatten. Zij werden na een strijd van verscheidene uren achteruit gewor-pen.(Russische Melding.) St-PETERSBURG, 4 April. (Pet. Tcl.-A.) Generaal Alcaieîî, staîoverste in het distrikt Kiëî, is benoemd tôt opvolger van generaal Roessky, die om gezond-heidsredenen is aîgetreden, als bevel-hebber aan het Noord-Wesleïijke Russische îront. S' PETERSBURG, 5 April. (Pet. Tel.-A.) Van den generalen staî : In de Karpathen is zaterdagnaclit en zondag, in de richting van Bartîeld, ver-woed gevochten met artillerie en met de blanke wapens. Ten Noorden van Czernowitz, in de buurt van het dorp Okna, is er zaterdag en zondag hardnekkig gevochten. Turkscbe Kniiser gezonken. Uit Konstantinopel meldde zondag het Turksche hooïdkwartier : « Onze vloot bracht gisteren twee Russische schepen tôt zinken bij Odessa. Terwijl dit gebeurde, stootte onze kruiseï Medjidjé, die een vijandelijken mijn-zoeker achtervolgde, nabij de vesting Otsjalcôî op eene drijvende mijn en zonk. De bemanning werd gered. » * * • De Medjidjé was een pantserdekkruiseï van 3200 ton, te water gelaten in 1903, gewapend met twee stukken van 15 cm", en acht van 12 cm., en bemanrt met koppen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection