Het volk: christen werkmansblad

301 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 05 April. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 24 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6d5p84507w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ïijfeaTwialigsIe far, - •R 94 EaMiaasf — MspzlB — Sgeatai » - S ■■ ■■ " ■ - » I ■ U. .wpppwyjpi I .T.. I .!»■ m, „ ■■■. Maaadag, § April 1915 ■ ■ - 1 Aile bïfofwisselingen vTacht-vrij te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. ïtiftatech. « Drufckerij Het Volk», Meer&teeg, n° 16, Gent. BureeJ voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recoilefcten-Btraat, 14, Kortrijk. Bursel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men sehrijft in : i Op aile postkanto ren aan 30fk». per jaar. Zes maanclon fr. 5.00.' Drie maanden fr. 2,50. Aankondigîngen : 1 Prijs volgens tarief. Voorop te beialen. / Rechterljjke herstelling, 2 fr. per regel. n Ongeteekende brieven worden _ geweigerd. 1 TELEFOON K» 137, Gent. - "VerecliSjïïfc €» fît-îj^kî per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centîemea Iiet EîMiMîMesr BUBBEL ELAB. Hedea yorscliijnsn wlj msî esn fiabM ftlad. saa aen prijs van 2 cetiernsn, Kot is Se verkoopars niet tosgeîaten git liiimmsr fiuarâor dan 2 ceatlemen t§ verkoopsis. Ofticieslo Msdedeelineeii Op de bcide Ooplogstooaeelen. (Duitsche Melding.) Zaterdag aan de statie uitgeplakt : Tusschen Maas en Mosel hevige artille-rlegevcchtenInfanteriegevechten aan en in het Priesterwoud worden 's nachls voortgezet. Ten Westen van het woud werden fransche aanvallen, door ons vuur, ge-broken.De Franschen onder een tegenaànval fil hunne oude stellingen teruggeworpen; sàj lieten groote verliezen achter. De vijand behoudt nog twee van onze Mokhuizen der voorste stelling. Strijd in het Oosten onveranderd. In Vîaandepen en FranscIi-NoopdêB (Duilsche Melding.) BERLIJN, 1 April. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Bij het verder innemen van het door de Bolgen bezette gehucht Kloosterhoek en een klein steunpunt bij Dixmuide, liamen wij een officier en 44 Belgische soldaten gevangen. Te 11 Westen van Pont-à-Mousson er In het Bois le Prêtre kwam het gevecht gisterenavond tôt staan. Aan eene smalle plaats zijn de Franschen in onze voorste îoopgraven gedrongen. Het gevecht werd £icden voortgezet. Bij voorpostengevechten ten Noorden en ten Oosten van Lunéville, leden de Franschen aanzienlijke verliezen. In de Vogezen hadden slechts artillerie-gevechten plaats. (Fransche Melding.) PARUS, 31 Maart. (Reuter.) Officieel Tan dezen namiddag : In den nacht van 29 op 30 dezer zijn de Duitschers voortgegaan de brug van Nieuwpoort te beschieten. In denzelfden nacht is het fort Donau-mont ten Noorden van Verdun met eenige projectielen van 21 centimeter beschoten. Ten Westen van Pont-à-Mousson, aan den vrcg van de herberg St-Pierre naar Reignierville, hebben de Franschen dien seîfden nacht een Duitschen post ver-incesterd en drie tegenaanvallen afge-Slagen.PARUS, 1 April. (Reuter.) Mede-deeling van dezen namiddag 3 uur : De strijd wordt voortgezet op talrijke punten van het front van Dampierre, ten Zuid westen van Véronne. In Champagne artilleriegevecht in de itreek van Beau-séjour en van Ville-sur-Tourbe.In Argonne onophoudelijke bedrijvig-heid, vooral tusschen Four-de-Paris en Bagatelle. Het gevecht wordt soms op zoo korten afstand geleverd dat een Duitsche mijn-werper, geraakt door een van de zware Fransche projectielen, in de Fransche finie werd geworpen. In den nacht van 30 op 31 Maart hebben de Franschen 150 meter loopgraaf genomen. Gedurende den heelen nacht van 30 op 81 Maart hebben de Duitschers de Ioopgraven gebombardeerd, die zij op den S0 Maart in het Le Prêtre-bosch verloren îsadden. Zij hebben bij het aanbreken van den dag een tegenaanval gedaan met ver-scheidene bataljons en zijn er in geslaagd weer voet te krijgen in het Westelijk ge-deelte van de stellingen. In de streek van Parroy voorposten-gevochten.De aanval moet geleid zijn door een bataljon landweer. Bommen op Ballleul. PARUS, 31 Maart. (Reuter.) Voîgens een telegram uit Hazebroeck is van-ochtend een Zeppelin overBailleul gevlo-gûn en heeft bommen geworpen. Daarop fceett het luchtschip zich ir de richting van Armentières verwijderd. PARUS, 31 Maart. (Reuter.) Eene Taube heeft vanochtcnd zes bommen In de omstreken van Bailleul geworoen. Op feet ooslelijk GevecMsteppein (Duitsche Melding.) BERLIJN, 1 April. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier 1 In de streek van Augustowo en Su-walki is de toestand onveranderd. Nachtelijke pogingen der Rnssen om ten Zuidoosten van Skierniowice over de Rawka te trekken, mislukten. Russische aanvallen werden afgeslagen. In de maand Maart nam het Duitsche ieger aan het Oostelijk front, in het geheel 55.800 Russen gevangen en ver-overde 9 geschutstuklcen en 61 machien-geweren.(Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 1 April. (Wolff.) Ambte-lijke mededeeling : In de Oost-Beskiden trachtte de vijand in het Latorezadal meerdere nachtelijke aanvallen te doen, die allen werden afgeslagen. Tusschen den Lupkowzadel en den Uszokerpas duren de gevechten om de talrijke hoogten voort. Aan het front in Zuidoost-Galicië von-den geen bijzondere gebeurtenissen plaats. Bij Inowlods, aan de Pilica, in Rus-sisch Polen, vielen sterke Russische strijd-krachten in den vroegen morgen de stellingen onzer troepen aan. Genaderd tôt aan de hindernissenzone werden zij onder zware verliezen teruggeworpen. (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 31 Maart. (Pet. Tel.-A.) Van den generalen staf : Op het gevechtsterrein ten Westen van de Njomen duren de gevechten voort. In de omstreken van Krasnopolo vor-deren onze troepen. De TiftsEMussiSG&e strijd. ( Turksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 31 Maart. — (Wolff.) Het agentschap Milli ontkcnt de juist-heid van het Russische bericht als zouden in den strijd bij Alesjkert drie Turksche compagnies krijgsgevangen gemaakt zijn. Bij die voorpostengevechten hebben do Russen integendeel zware verliezen geleden, tërwijl aan Turksche zijde vier soldaten vermist zijn. KONSTANTINOPEL, 31 Maart. — (Wolff.) Het hoofdkwartier meldt dat de Russische vloot gisteren Zoengoeldak, Eregli en Koslu aan de Zwarte-Zeekust beschoten heeft. Na meer dan 2000 gra-naten afgevuurd te hebben, verwijderde zij zich in Noordelijke richting, zonder eenige meldenswaardige schade te hebben aangericht. Er zijn enkel een paar liuizen beschadigd., Vliegtuigen die van de vloot opge-stegen zijn, werden door Turksche vliegtuigen verdreven. (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 31 Maart. (Pet. Tel.-A.) Van den generalen staf van het Kaukasisch leger : Op den rechtervleugel van hot front bij Sarykamysj hebben de Russische troepen de streek van Delibaba, Karaiben en Tesjakeilies bezet. Op de andere deelen van het front, is slechts onbeteekenend geweervuur ge-wisseld.St-PETERSBURG, 31 Maart. (Pet. Tel.-A.) In den morgen van 29 Maart naderde onze vloot de buitenste verster-kingen van den Bosphorus, maar zij kon het bombardement niet voortzetten, wijl de mist de kust in een waas hnlde. Een onzer kleine vaartuigen wisselde schoten met eene torpedoboot van het Turksche eskader. tors gfs Uit het Turksche hoofdkwartier is gemeld, dat een Turksch watervliegtmg bommen geworpen heeft op een Engelsch oorlogsschip, dat buiten de Dardançlien kruiste. Volgens een bericht der Stampa uit Tenedos — zegt de Korrespondenz Norden — zijn op dit eiland Engeîsche matrozen-afdeelingen geland om loodsen te bouwen voor een vliegkamp van het landings-korps.STOCKHOLM, 1 April. (Wolff.) — Te S1 Petersburg zijn verscheidene offi-cieren der Russische gendarmerie aan-gehouden, van wie bewezen is dat zij voor Duitschland spioenendienst verricht-ten.Yroflwclij^e Ocri ogsdf eastes. Meer dan 20.000 Engeîsche vrouwen hebben gevoîg gegeven aan den oproep vanwege hare regeering, om zich te laten inschrijven voor het verrichten van cor-logsdiensten. TER ZEE. * LONDEN, 1 April. (Beuter.) De stoom- ^ boot Emma uit Havre, werd gisteren op de w hoogte van Beachy Head zonder vooraf- as ga-ande waarschuwing door een onderzeeër . 01 getorpedeerd. Het schip zonb onmiddellijk. w. Van ae bemanning van 19 man zouden er 17 ge verdronken zijn. ^r, • * ♦ er LONDEN, 31 Maart. (Beuter.) Het m Engeîsche stoomachip Flaminian, van Glas-gow naar Kaapstad onderweg, is op vijftig ze mijl uit de Sciîfy-eilanden in den grond ge-boord. De bemanning van 41 koppen is op-gepikt door bet Deensche stoomsehip Fin-laiidia en te Holyhead aan land gebracht. Aan de bemanning was nauwelijks tijd gegeven, zich in de booten te bergen. (De Flaminian mat 3500 ton, was in 1914 de gebouwd en belioorde aan de Ellemian ta Lines Ld.) fe LONDEN, 1 April (Reuter.) De Flami- °£ nian liep slechts fewaalf knoopen. De eerste stuurman van dat schip schatte de vaart A van de U 28 op 17 knoopen. Toen de be- d< manning het schip verliet, lag het Deensche stoomsehip Finlandia dichtbij te wachten. Het nam haar vervolgens op. De U 28 loste 28 schoten op de Flaminian, * * * LONDEN, 31 Maart. (Reuter.) Hier is bericht ontvangen dat het te Glasgow thuis zi hocirende stoomsehip Crown of Castile bij de v< Scilly-eilanden getorpedeerd is. (De Crown of Castile, in 1905 gebouwd, mat 4505 ton bruto, 2828 netto en behoorde aan ~" de Crown ss. Cy Ld. te Glasgow.) *e Vi LONDEN, 1 April. (Reuter.) De stoom-boot Crown of Castile, was geladen met vee-voeder. De duikboot, die het schip in den grond boorde, was de U 28. Het nummer was ovèrschilderd, maar van nabij kon men het lezen. De stoomboot liep hoogstens twaaîf knoopen. De officier riep de Engelschen toe v, dat hij in vier dagen zeven schepen in den / grond had gcbooixl, en voegde er sarkastisch bij : « Brilannia rides Vie waves, eh ! » (Bri- 01 tannia beheerscht de golven, hé !) * * * LONDEN, 31 Maart. (Reuter.) De Times meldt : Een Grieksch stoomsehip bericht, dat een Engelsch stoomsehip van 7000 ton, p, welks naam onbekend is, dertig mijlen ten Zuid-Westen van Scilly gezonken is. De be- ' manning was nog in de booten. * * * tc LONDEN, 31 Maart. (Reuter.) Het te f Glasgow thuis hoorende stoomsehip City of 1 Carnbridge, dat te Liverpool aangekomen is, heeft op de Westkust van Engeland eene Duitsche duikboot ontmoet. Door handig maneu\Teeren wist de kapitein de duikboot voor zijn boeg te houden en ze daardoor te ja beletten een torpédo af te vuren. Het stoomsehip is evenwel een half uur ?. lang met granaten bestookt, waardoor do I3' booten en de kajuit vernield zijn. Geen der is scheepsofficieren is getroffen. Ten slotte zag tï de duikboot zich genoodzaakt den aanval op rt te geven, daar ze wind en zee tegen had. * * * N BERLIJN, 31 Maart. (Wolff.) De bladen ^ in Lyon vernemen uit Barcelona, dat een Fransche hulpkruiser het Italiaansche post- g( vaartuig Regina Elena op 10 mijl van den u vuurtoren van Oamarat opgeliouden heeft. (| Pngeveer 100 Duitsche en Oostenrijksche postzakken, bestemd voor Spanje of Zuid- Amerika, werden in beslag genomen. s * * * STOCKHOLM. 1 April. — Het Noorsche stoomsehip Balto is op de thuisreis van New-York naar Gothenburg aangehouden en naar Hull opgebracht. Men heeft geen nieuws van het Noorsche stoomsehip Bergensf jord, dat van New-York , op weg was naar Kristiania en reeds van zon-dag te Bergen had moeten zijn. Het was met ' koren geladen en had ongeveer 1000 passa- k giers aan boord, die het Paaschfeest in hun d1 vaderland wilden doorbrengen. Men vreest k' dat het schip opgehouden is. 2 , d, Een geredde der « Falaba ». b Een aantal passagiers der Falaba zijn te Paddington aangekomen. Een der geredden heeft verklaard : Wij . verlieten zaterdagavond om zes ure Li- lS. verpool. Gisteren tegen den middag zagen 21 de scliepelingen op ongeveer 70 mijl van 7'f Milford Haven een duikboot. Ik was in . mijn hut aan het uitpakken toen die tij- ;1: ding mij bereikte. De kapitein trachtte ^ weg te komen, doch de duikboot, een zeer groote en snellc, had ons al gauw ingehaald en beval ons bij te draaien. Er werden toen bevelen gegeven om de booten te strijken. Voor zoover ik v;eet zijn maar drie booten d< weggekom'en ; van de andere is een ver- 6( pletterd en een omgeslagen. Ik geloof dat ë( ongeveer 130 of 140 opvarenden gered zijn ; het agitai opvarenden bedroeg 250. Acht der geredden zijn later aan wonden of van uitputting gestorven, onder hen is de kapitein. 0] De duikboot gaf ons een kwartier tijd ij( om weg te komen, maar er waren nog g( passagiers aan boord toen een torpédo n] van een afstand van ongeveer 200 meter op ons werd afgeschotcn. De torpédo w trof de Falaba midscheeps. Het sclvip is in 10 minuten gezonken. Vv'ij zagen d( een aantal passagiers en leden der be- v< manning in het water spartelen en red- w -, n zooveel ons mogelijk was. Wij wer-n weldra opgepikt door den treiler mma en naar Milford Haven gebracht, iar wij na ongeveer een uur of 1 % uur nkwamen. Andere tyeilers kwgmcn later i de plaats van het onheil aan ên hebben larschijnlijk nog andere drenkelingen red. Nadat de duikboot ons had ge-3ffen, dook ze bijna onmiddellijk onder kwam een 10 minuten daarna een kwart ijl verder weer boven. Toen ze zag dat : Falaba reeds gezonken was, verdween weer. Maatregclen in Italie. Uit Milanen wordt gemeld dat het aan : Italiaansche bladen verboden is mili-ire berichten op te nemen, zelfs betref-nde den gezondheidstoestand en de fening" van troepen. De lichting 1883 (geboortejaar) van de Ipenjagers is opgeroepen, zoodat nu irtien lichtingen van deze bijzondere oepen onder de wapens staan. Japan en China. BERLIJN, 1 A9ril. (E., van Duitsche jde.) — Het (Russische) Nowoje Wremja >rneemt uit Tokio (Japan) dat de aan bewind gekomen Doschikai-parrij in n oproep aan het volk verklaard heeft, zullen optreden voor eene politiek m definitieve afrekening met China. — i y,ii*i ii — ■ i ' -- ■ Belgische Binnenschepen. Een groot aantal Belgische schepen, e van af 1 Augustus 1914 in de havens m Ruhrort lagen, mogen sinds eenige igen weer van daar vertrekken. Leden :r bemanning tusschen 20 en 45 jaar, ogen echter Duitschland niet verlaten. SoldalenMe, De algemeene bestuurder der Engeîsche jsterijen heeft verteld, dat een soldaat e zich eenzaam voelde en eene adver-ntie geplaatst had om briefwisseling krijgen, de eerstvolgende drie dagei] )00 brieven, 6 zakken met kleine pakjes x 90 groote paketten ontving. Eigendomsvepgoeding. De Nederlandsche minister van buiten-ndsche zaken laat in de Staatscouraw eldén, dat te Berlijn W., Mauerstrasse 5, eene bijzondere kommissie ingesteld , bestaande uit drie rechtskundigen en vce kooplieden, en belast met het cht op vergoeding te onderzoeken vooi ;n, van wie eenig bezit in België oi oord-Frankrijk door het Duitsch leger-îstuur zou opgeëischt zijn. Die kommissie zal bepalen welke ver->eding aan den rechthebbende moet tbetaald worden, tôt welke nationaliteit e rechthebbende ook behoore. Vooi ie aanspraak moet men zich recht-reeks tôt gezegde kommissie wenden BINNENLAND MIT jlNTWERFEN. In het stedelijk hoofdmagazijn worder îans aan de bevolking aangeboden ; fitte boonen 70 centiemen den kilo: las 2 frank den kilo; zout 8 centiemer m kilo; pekelharing 10 centieman; zuur-3ol 25 centiemen den kilo; hespen aan fr. 20 den kilo; reuzel (zoete lies) 2 fr. 2£ m kilo; rijst 70 centiemen den kilo. Of er veel koopers zijn, hoeft niet îvestigd. « » * In oorlogstijd nieuwe maatschappijei: ichten, en dan nog zonder règlement iets aardig. Eenige vrienden-Gentenaars jn te Antwerpen bijeengelcomen en des >ndags, op zekere uren, weten zij elkan-;r te spreken. Het doel is ; elkaar te ïlpen en bij den vrede den stoffelijken icstand niet uit het oog te verliezen, riend Emiel Busson heeft het voorzit- rschap aangenomen. * * * De ontploffing, vôôr eenige dagen in î vuurwerkschool te Antwerpen voor-ivallen, heeft het leven aan 18 personen :kost. ♦ * * Een dezer dagen zal er op de stads-uren eene plakkaart, die alreeds gedrukt , verschijnen, waarop zal vermcld staan ) welken datum van April al de duiven-ifhebbers van Antwerpen en ornliggende iineenten hunne duiven'openkot zullen ogen geven- Het kweeken en ringen der duiven ordt ook toegelaten. De liefhebbers letten wel op dat zij i negen artikels, die op de plakkaart srschijnen, good overlezen en volgen, illen zij geene straf eploopeu. ANTWERPEN. — Belangrijke diefslai op het siadhuis. — Vrijdagmorgen, le en i men in de bureelen van het stadhuis totj de betaling wilde overgaan der milicie-j gelden, bestatigden de bedienden nietj zonder verbazing dat een of meer oiibe-: kenden in de kas hadden gezeten. Nu, veel moeite moet de dief niet ge^ had hebben om eene greep te doen iril het gereedliggend geld : eene gewone; houten kas opendoen en vervolgens ceijj tweede kasje, waar men aan het deurLjei een snok heeft gegeven opdat het zou| open vliegen. 4 Bij natelling der kas werd bevonden' dat de kleine moeite goed beloond is' geworden. De dief heeft ongeveer 27.000'' frank in bankbriefjes ontvreemd. ;■! De burgemeester en de bureeloverste,5 de heer Desperonx, hebben de zaak in' handen. ( Het gevolg ervan was, dat het heel wat duurde vooraleer met de uitbetalhig' begonnen werd. ■ : — De diefstal op het stadhuis. — De be- j langrijkediofsial, waarvanwe hoogerspraken,' heeft, sooals te begrijpen is, heel wat op:j scliuddii)g verwelct bij het groote bedienden-korps. Als men nu op het stadhuis komt, is' het eerste wat men u vraagt : « llebl ge al gewisseld ? » 4 Eenieder is dus overtuigd dat de diefstal niet door een gewonen inbreker is gepleegd geworden, maar wel een bekende. 4 Het onderzoek in die richting aangevan-gen heeftnog geendenminstenuifslagopge-leverd.De dief had nog bij middel van eenen handdoek een pak gemaakt en er al de kl inkendo munt, voor eene gezamenlijke waarde van 10.000 fr., in geborgen ; doch hij heeft hot niet meegenomen, waarschijnlijk omdat dit te veel zou knnnen opgemerkt worden. Van eenen anderen kant kan er veronder-steld worden, dat het achterlaten van dien welgevulden handdoek enkel mise en scene van den dader is. ;; Het ware te hopen dat men den dader te pakken ki'eeg, al was het maar om aan alla" valsche verdenkingen eo-n einde te s te lien. ^ BRABANT SCHAARBEEK. — Nog de misdaad.i — De lijkschouwing van den vermoorden Coenen heeft in het doodenhuis van het' kerkhoî van Schaarbeek plaats gehad.'* Zij heeft bewezen dat de dood het gevolg is van eene dubbele schedelbreuk. | De twee aangehoudenen belïennen nu, beiden plichtig te zijn aan de moord,' maar zij ontkennen den diefstal. i De toestand der oude vrouw schijnt; eenigszins te beteren, in zooverre dat' 1 men hoopt haar te redden. i| LAEKEN. — Eene gemeenle met tegen spoed. — Geene gemeente had, voor het; uitvoeren van openbare werken, meei'i tegenspoed dan Laken. Het bouwen van Toren- en Taxis-, statie en der haveninsteliingen ontnamen; de Allée Verte, eeft stuk van het Sint-Rochuskwartier en de Toren- en Taxis-: wijk, om deze bij Brussel aan te hechtcn; het uitbreiden van het koninklijk domein' en de Meysselaan, schcidde de wijk der De Wantstraat van de kom der gemeente.f Daarbij heeft de schorsing van de' werken der Emiel Bockstaeliaan voor| gevolg dat in de wijk der afgebroken' huizen het wilde gras op de puinen,! groeit, terwijl de Werken in den omtrek van O. L. Vrouw-kerk, die in 1854 op4 eenen duurtijd van 6 jaar geschat werden,"' nog altijd verlaten zijn, en men nog nieti weet wanneer men voort zal werken. <j HERENT. — Moord. — Men meldt! ons dat gisteren eene moord plaats ge-grepen heeft te Herent. Eene vrouw zou'! haren man gedood hebben. Nadere inlichtingen doen ons kennen dat de daad eerder een erg ongeluk zou, zijn, daar de vrouw, daderes, geschokt schijnt in de zinsvermogens en zij zou gehandeld hebben in eene vlaag van woedende zinneloosheid. HENEGÔUW HAINE S' PIERRE. — Kindermoord' bekend. — Te Haine S' Pierre was eene vrouw beschuldigd geworden haar twee-jarig kind verdronken te hebben in den waterput, die dicht hare woning was gelegen. j De vrouw kon doen gelooven dat een ongeluk maar geene misdaad in 't spel was.' Doch zij werd vôôr een veertien-tal dagen ziek. Haar toestand verergerde al meer en meer, tôt zij den wenscli te kennen gaf, den heer onderzoeksrechter te sproken. Deze werd aanstonds verwit-tigd en bij zijtie aankomst bekende de zieke vrouw haar tkind vermoord te hebben. Na een priester gevraagd te hebben, gaf de vrouw den geest. WEST-VLAANDEREN , KORTRIJK. — In den nacht van maandag tôt dinsdag zijn dieven binnen-' gedrongen in een kot, dicht de huide-vetterij van M. Frans Liebaert, wonende' Pieter Tacklaan, 99. Het kot is gelegen in de Loodwitstraat; de inbrekcrs hebben met geweld de poort opengepraamd en, hebber. er ten nadeelc van M. Liebatrt.,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods