Het volk: christen werkmansblad

361 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 13 May. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 28 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q52f767m33/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

'ïijf-enTwinfale te. S. 132 CoâsâieBSt — Hnisgeztn — Eigendom Donderdag, 1 S, en Yrijdag, 14 lei Î9IS Aile briefwisselingen vracht-Trij te zen den aan Aug. Vas» Iseghem, uitgever voor de xiaand. ïoaatsch. « Drukkerij Het Volk*, Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandeiene £faston Bossu yt, RecoOetten-Straat, 14, Korttjjk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyî, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men sohrijft In î Op aile postkantoren aan lOflJ per jaar. Zes maanden fr. 5.0Q Drie maanden fr. 2,50. Aankondiglngen : Prijs volgens tarief. Voorop t| betalen. RechterlijkB herstelling» 2 fï per regel. Ongeteekende brieven wordel geweigerd. TELEFOON N» 137, Gent, Verscîtijnt O maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD rè Centiemen het numraep Understand aan de in nood zlinde Werkloozen. Wij denken dat de dienst van den énderstand aan de werkloozen, door het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit opgevat, thans over gansch België is Sngericht en dat de uitreiking van de tegemoetkoming ten laatste de aan-staande week bijna overal zal geschieden. Als werkloozen worden aanzien de werkman, de ambachtsman, de bediende Van nijverheid en handel van beide ge-slachten ouder zijnde dan 16 jaar. De onderstand wordt op tweeërlei ~wijze verleend : 1° aan de algeheele werkloozen en 2® aan de gedeeltelijke Werkloozen. | i. — Werkloozen van allen arbeid beroofd. De onderstand wordt dus verleend aan dezen die, van allen arbeid beroofd Zijn de uit porzaakjvan de krisis, door den Dorlag teweeggebracht, in nood ver-keeren.Het Nationaal Komiteit zegt dat, om jé'en oordeel te vellen over den nood, îrien de noodwendigheden van het gezin over hun geheel moet beschouwen, alsook de voorwaarden van bestaan, eigen aan de plaats, en de beschikbare middels van de belanghebbenden. Aan ieder provinciaal komiteit staat het nu vrij de vereischte noodwendigheden te bepalen en elk komt dan ook met een verschillend steisel voor den dag. Zoo heeft een provinciaal komiteit ;Van eene belangrijke nijverheidsstreek als grondslag van de noodwendigheid bepaald, dat er voor ieder lid des huis-gezin om te beginnen 50 centiemen als Jvoedsel moet gerekend worden. Andere komiteiten hebben andere jgrondslagen aangenomen. De te"kst van ten dezer komiteiten luidt : « Worden niet aanzien als in staat van nood zijnde die den onderstand recht-•Vaardigt, de personen deelmakende van «en gezin, dat wekelijks het volgend Inlcomen heeft : Wij deelen hieronder mede door v Hulp- en Voedingskomiteit, de ondersti M* JL J JUS. W& W ■ ■ VA JXHL M. *df CtS M.m. ■ GEMEENTEN VAN min dan van 10.000 van meer 10.000 zielen toi 50.000 dan 50.000 Ongeli. alleen woncnd 6.00 7.00 8.00 Gezin zonder kinderen 7.50 9.00 11.00 Grain van 5 personen 9.00 H.00 13.00 en zoo voorts, het maxima verhoogende met 1 frank voor elk kind van het gezin. In andere provinciën zijn het de plaat-selijke komiteiten die den staat der noodwendigheid vaststellen. De verleende onderstand is, per week : 1) Ongehuwde werklooze 3 frank. 2) Werldooze (hoofd des huisgezins) : a) 3 frank voor zichzelf, bovenclîen : b) 1,50 fr. voor zijne echtgenote, huis-houdster, of zoo deze niet bestaat, aan den persoon der familie, onder hetzelfde dak wonende die haar vervangt (indien, de eene zooals de andere geen vergoedend werk uitoefent of zelve den onderstand niet geniet als werkloos zijnde) ; c) 50 centiemen per kind onder de 16 jaar, inwonende bij zijne ouders en werkloos zijnde. n. — Tijdslijke en Gedeeltelijke Wsrkloosheid, Er wordt insgelijks onderstand verleend aan den werkman, ambachtsman, be-diende van nijverheid en handel van beide geslachten, ouder zijnde dan 16 jaar, die tijdelijk of gedeeltelijk werkt. Dit is door het Nationaal Hùlp- en Voedingskomiteit ingevoerd geworden om de voortzetting of de herneming van den arbeid te bevoordeeligen ; om te beletten ook dat de onderstand verleend aan de volledige werkloosheid eene aansporing zij om niet te werlcen. Voor deze catégorie personen is er aangenomen geworden dat ze genietenkun-nen van den volledigen onderstand hooger aangeduid, wanneer het loon de 5 frank per week niet overschrijdt. Wanneer het loon meer is dan 5 frank in de week, zal de onderstand verminderd worden met 0,5(4fr. per frank wekelijksch loon boven de 5 frank. oorbeelden lioe, volgens het Nationaal md verleend aan de gedeeltelijke werk- xijlV/CL YtlOLctclU wuiuen . Ongehuwde die 5 fr. ter week wint, geniet fr. 3,00 ] » 6 # id. id. fr. 2,50 / " 1 u ?*• "■ */■ 2-00 l in de wesk. o 8 » id. id. fr. 1,50 l » 9 » id. id, fr. 1,00 \ » 10 » id. id. fr. 0,50 I * * * * Gezin bestaande uit man en huisvrouw î (1) iUs de man 5 fr. ter week wint, geniet het gezin 3,00 + 1,50 = fr. 4,50 A Id. 6 » id. jid. 3 + 1,50 = 4,50 — 0,50 = fr. 4,00 I Id. 7 » id. id. 3 + 1,50 = 4,50 — 1,00 = fr. 3,50 i 5" Id. 8 » id. id. 3 + 1,50 = 4,50 — 1,50 = fr. 3,00 F eu Id. 9 » . id. id. 3 + 1,50 = 4,50 — 2,00 = fr. 2,50 > ® Id. 10 » id. id. 3 + 1,50 = 4,50 — 2,50 = fr. 2,90( 3 Id. 11 » id. id. 3 + 1,50 = 4,50 — 3,00 = fr. 1,50 \ S Id. 12 » id. id. 3 + 1,50 = 4,50 — 3,50 = fr. 1,00 ^ Id. 13 » id. id. 3 + 1,50 = 4,50 — 4,00 = fr. 0,501 Voor elk werkloos kind onder de 16 jaar geniet het gezin 50 centiemen Dnderstand meer in de week. * * * Gezin bestaande uit man en huisvrouw, een jongen (of een meisje) ouder dan 16 jaar: Als vader en zoon (of vader of dochter) 10 fr. ter week winnen, geniet het gezin 6,00 + 1,50 = 7,50 \ 12 » id. id. 6,00 + 1,50 = 7,50 — 1,00 = 6,50 1 =• 14 » id. id. 6,00 + 1,50 = 7,50 — 2,00 = 5,50/ 18 » id. id. 6,00 + 1,50 = 7,50 — 3,00 = 4.50 f a 18 » id* id. 6,00 + 1,50 = 7,50 — 4,00 = 3^50 / < 20 » id. id. 6,00 + 1,50 = 7,50 — 5,00 = 2,501 » 22 » id. id. 6,00 + 1,50 = 7,50 — 6,00 = 1,50 1 w 24 » id. id. 6,00 + 1,50 = 7,50 — 7,00 = 0,50 / ' Voor elk werkloos kind onder de 16 jaar geniet het gezin 50 centiemen ^rirlArçt îmrl mp^r ir» ri o SIe onflerstanû 1s VOGRLGOPIG aldus bepaald voor zoolang fie liulD' middels van M Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit het zullen toelaten. (1) Bestaat het gezin uit man en nijverheidsvrouw dan is de onderstand Verleend aan de vrouw eender dan die aan den man toegekend. BSNNENLAND ANTWERPEN ANTWERPEN. — Groote schilder diefstal. — Op de Leopoldslei, in het lu van M. Servais, waar de waker, tijdens afwezigheid van den eigenaar, voor h oogenblik ook niet thuis was, zijn .diev langs den kelder binnengekomen. Zij hebben een 50tal schilderijen v; groote waarde uit de lijsten gesneden. De polieie is bezig met het eerste onde zoek. Eene kataloog van de verdwem kunststukken wordt opgemaakt. — Eene bekentenis in ce rien diefsi van 18.000 frank. — Eenigen tijd geledi wevd een Zweed, die kennis had gemaa met een neger, ontlast van eene som v; 18.000 frank. De neger werd aangehoude | Een meisje van het Statiekwartier, die kennis had met den neger, is kunnen ont-snappen en werd niet meer weergezien. Dezer dagen nu moet de neger aan eenen ij- medegevangene verteld hebben dat hij lis de som aan eenen vriend ter bewaring de had gegeven. Dit kwam ter oore van het et gerecht. De twee gevangenen werden geen confronteerd, doch de neger loochende hardnekldg zoo iets gezegd te hebben. m — Beschadigde huizen. — De pogingen door het gemeentebestuur, in samenwer-:r- king met de Kas voor Leeningen aange-;n wend, hebben een gelukkigen uitslag be-komen ; overal is men druk begonnen al met het heropbouwen der beschadigde ;n huizen en een groot getal werklieden zijn it aldus aan het werk geraakt. m Het is daarom onbegrijpelijk hoe aan a. sommige beschadigde huizen nog geen hand is uitgestoken geworden, alhoewe het belang van den eigenaar vergt, da deze zoo spoedig mogelijk in orde gebrach worden ; regen en wind zijn immers kwad1 elementen, die de schade elken dag ver groot en. De bouwmeesters en aannemers zoudei vele eigenaars dienst bewijzen met hunn aandacht erop te vestigen, en het is een vollediging van hunne taak voor degenei die de schatting gedaan hebben, de eige naars hierin met liunnen raad bij te staan HEMIXEM. — Uit de Schelde wer< het in gevorderden staat van ontbindini verkeerende lijk opgetrokken van een vrouw. Zij schijnt in de dertig jaar ti zijn, is gekleed in zwart met kantei doorwerlrt gewaad, bruine jak, voorziei van roode knoppen, zwarte kousen ei schoenen met nestels. Zij is nogal struiscl en ongeveer 1 m. 70 Iang. Geen enke papier om de eenzelvigheid vast te stel len werd op het lijk gevonden. BRASSCHAET. — Zondag is ter hoogte der villa van den kunstschilde Frans Simons een kindje door eenei automobiel overreden en doodelijk ge lcwetst. BRABANT BRUSSEL. — Nieuwe schepene. — D Brussel che gemeenteraad. hceît M. Ja: Pladet, in vervanging van M. Maes, to schepene van eeredienst en openbarei onderstand benoemd. L.U1K HASPEGOUW. — Wie de streek vai Haspegouw en den Boven-Gondroz door wandelt, zal zijne aandacht vestigen 0] de grootere hoeveelheid graan en aardap pelen, die de boeren dit jaar hebben ge zaaid. Daar zijn er, die een derde, anderen d helît meer grond voor het planten van di gev.'assen benutiigd hebben. Men zal de suikerbeet sleehts winnei in Zeer kleine evenreaiglieid. Er zijn zelf | plaatsen waar men er voor dit jaar het en al van afziet. Men is overigenS in d volkomenste onzekerlieid over de vooi waarden, onder welke d? fabrikante hunne verbintenissen zullen maken. Van verschillige kanten moet men de schoonen aanblik bewonderen, die d rogge en tarwevelden opleveren ; maar d boeren klagen over de moeilijkheid, schie onmogelijkheid om zich scheikundig< meststoffen aan te schafïen. Er is nog vee, maar zeer weinig. Het mager vee wordt aan redelijke prijs verkocht, maar het vet vee word zeer duur verkocht uit hoofde van d voederschaarschte. Bijna overal is het vee in de weide gi zonden. De weiden staan overschoon, e beloven een schoonen voederoogst. De vette varkens worden raar en c boeren hebben de bevolking van hunn-neerhoven aanzienlijk verminderd. OOST-VLAANDEREN AALST. — Zaterdag is het parket va Dendermonde in onze stad afgestapt oi het onderzoek voort te zetten over ee feit dat te Wieze lieeft plaats gehad e waarvan de gebroeders Moens het siach offer waren. Het parket was samengesteld uit c heeren Heyse, substituut ; Geerinck: onderzoeksrechter, en een wetsdokter. — Goed werk. — In onze stad zal er va af 11 Mei in de lokalen der voormalig school van de Broeders der Christelijli Scholen, St. Jorisstraat, eene afdeelin van het Groen Kruis ingericht zijn, a waar men voor 40 centiemen een noei maal zal kunnen nemen en ook afhalen. Dat is voorwaar een goed werk en 't : te hopen dat het veel bijval zal genietei — De voordrachten van Dr Speleers. -Zondag had de 6e en laatste voordracl plaats over de voorzorgen tegen besmett* lijke ziekten, in het lokaal Landbouwer: huis, ter Keizerlijke plaats. Dokter Sp< leers, in eene puike Vlaamsche taal, heel zijne toehoorders twee uren lang ondei houden van al wat nuttig was ; de echt Vlaamsche burgerij was bijzonder talrijl Twist. — Maandagnamiddag zochte dronken personen twist in eene lierber der Keizerlijke Plaats. De baas wilde d twistzoelcers buiten zetten, doch het vei ergerde daardoor nog meer. De poli ci moest tusschenkomen, en daardoor ont stond een hevig gevecht, waarin het d policieagenten gelukte de dronken ruzic makers meester te worden en ze naar he pohciebureel op te leiden. NINOVE. — De overdrevene duurte vai sommige wareiL — Wij hebben dikwijl gemeld dat sommige winkeliers de waard der eetwaren fel overdrijven. Van dag toi dag neemt die toestand aan. De suikeri bijvoorheeld, welke over een 14tal dagen 0,44 fr de kilo verkocht werd, staat n» 0,52 fr.; het broodsuiker 0,95 fr. in plaati van 0,85 fr. ; het meelsuiker 0,95 fr. il plaats van 0,76 fr.; de rijst 1,60 fr.^ir plaats van 0,70 fr.; de vermicelle 1,60 fr in plaats vaa 0*95 fr. Uitbuiterij strekl I tôt schande ; en het is altijd de burgerij t die ailes moet verduren. t WAESMUNSTER. — Tegenwoordig » heeft men op de gemeente wekelijks een - lijkdienst voor een gesneuvelden soldaat. Nu was het de beurt aan Léon Maes, zoon i van C. Maes, briefdrager van het dorp. î Léon is gevallen te St. Catherina-Waver > in de maand September. Zooals tellcens i was er veel volkom de hartroerende plech- - tigheid bij te wonen. De inwoners houden . de helden in eere. j Aan diepbeproefde ouders en familie r biedt Het Volk zijne welgemeende deel- ' neming aan. ! DE 8ELGISCHE1 IÏ0FBOUWERS, i (SamenwerJcende Maaischappij). ï Onder dezen naam zal zondag aanstaande i eene maatschappij voor bloemisten, boom-[ kweekers, groentenkweekers. enz., gesticht . worden met het doel dezen droeven oorlogs-toestand door hulp en onderstennmg door te spartelen, dan door goede inrichting voor ailes een goede, vaste verkoop aan betere II prijzen voor de toekomst aan de leden te i verzekeren. De vergadering voor deze stich- - ting zal gebeuren om 3 y2 uur (Duitsch unr), in het Nieuw Grand Hôtel, der duiyenlief-lxebbers bij M. Vandewiele, opvolger van, Vander Cruyssen, Dierentumlaan, Gent, B rechtover den zijuitgang der Groote Statie. 1 Om tijd te winnen, raden wij allen die . verstaan dat samenwerkmg noodig is, hun-nen naam, adres, getal en grootte hunner 1 serren op een blad papier te schrijven. Dan zoo er zij a die zouden wenschen binst den winter geholpen te worden door kleine leeningen om te leven en kolen te koopen, ofwel 1 alleen om kolen te koopen, kunnen zij dit _ onderaan op het briefje zetten voor 't eerste 3 geval is 't genoeg : ïeening, voor het tweede geval : lcolen. Dus allen op post, zoo gij wenscht onzen hofbouw te zien voortleven. Mijnheer O. Burvenich, de goedgekende hofbouwleeraar, î zal als de eerste spreker optreden. U. -» —T~r- rrn~rimniin» L» G&Bnentaraad van Gent, 1 De gemeentersad stemt de volgende 3 punten der dagorde : I l°Verhuring der gronden. — De stad e Gent geeft in huur aan de Naamlooze Maat- - schappij Russia verscheidene gronden, ge-[j legen tusschen de Kleine Doklaan en de Afrikalaan, met eene totale oppervlakte van 11.045.40 v. m. II De huurprijs wordt bepaald op 60 cent, e per v. m. on per jaar, zij het een jaarlijksche e huurprijs van 6. G27. 24 fr. r De pacht wordt gesloten te rekenen van • 1 Januari 1915 voor 3, 6, 9 achtereenvolgen-de jaren. 2° Godshuizen. — Begrooting van 1915. — Ontoereikendheid van art. 11 (Kleedij). — Herhaling op 1916. De gemeenteraad machtigt de kommissie e der burgerlijke Godshuizen de som van 2.500 fr. op hare vrije fondsen te nemen rnitE ï- heraanlialing in de begrootin g van 1916. n 3° Godshuizen. — Onderhoudskosten van een zelier getal leweekelingen vaa het Jon-i„ gensweezenhuis in hunne familie gedurenc den 3e trimester 1915. Herhaling van 2.25C frank op 1916. Goedgekeurd. 4° Stedelijke badgestichten en stortbaden — Verordeningen. — De stad heeft sederl n verleden jaar, vier openbare badgestichten n ongeminderd de openbare inrichf ingen vooi n stortbaden, die in zekere schoollokalen be staan. —Het schijnt noodzakelijk een algemeer règlement te maken voor de werking deze) instellingen. e Op het algemeen règlement volgen de C, bijzondere reglementen, voor ieder gesticht of soort van gestichten; zij bevatten do be-n palingen, betrekkelijk de dagen en uren e waarop de inrichtingen geopend zijn en de tarieven, die onmogelijk algemeen kunnen e gemaakt worden. g 5° Godshuizen. — Werken uitgevoerd l- aan de zolders van het gesticht Van Caene-i- ghem. Heraanhaling van fr. 1.600 op 1916, (Aangenomen.) is 6° Regîement-taks. — De artikels 9 en L 13 van de reglement-taks op het gebruili J van den openbaren weg voor de terrassen der koffiehuizen, spijshnizen en hotelï 1 gestemd in zitting van 27 Maart 1914, wor-" den gewijzigd volgens de opgaven van het - hooger bestuur en de bepaalde algemeene - tekst van het règlement wordt vastgesteld t en aangenomen. Art. 9. — De taks is verschuldigd met „ geldigheid voor een geheel jaar, in eens. van af 1 Janiuari van ieder jaar, welke ooli " de duur der vergunning zij. Het kwijtschrift n zal door de polieie opgeëischt en door haai g onderteekend worden, van af 1 Jimi van e ieder jaar. Art. 13. — In geval van betwisting ovei het bedrag der taks is de aanvrager die gebruik rnaakt van den openbaren weg; verplichtig voorloopig de geëischte som in e de gemeentekas neêr te leggen. De personen die de bovenstaande bepaling t zullen overtreden, zijn strafbaar met eene boete gelijk aan den verschuldigden taks . en, bij hervalling, met eene boete gelijh aan het dubbele der taks. S BELANGRIJK BERICHT. i De Vereeniging der Brouwers van Gent , en oxnliggende in hare zitting van 3 Mei : i Aangezien de onuitstaanbare toestand ; waarin de brouwerij zich bevindt door de i buitengewone dure prijzen van mout, i heeft besloten eene nieuwe verhooging Ivan prijs van 2frank op enkel, 3 fr op dubbel en 4 fr. op tripel bier te eischen. Deze verhooging van prijs zal toege< past worden van af 10 Mei. Aangezien aile aankoopen van benooi digheden in de brouwerij, op voorhand moeten geschieden, wordt de kliënteel vriendelijk verzocht gedurende den hui-digen toestand de betaling bij aflevering te doen. Het Bestuur UIT SENT, IN DE LUCHT. — Te Meïreïbeke^ te Zwijnaerde en omliggende gemeenten zijn dinsdag een groot getal metaleni omhulsels op daken en serreruiten neer-gekomen, natuurlijk met het gevolg dat glazenmakers en pannestekers wel een beetje werk zullen vinden. Dinsdag in den namiddag werd wee^ naar een vliegenier geschoten. De vertelsels als zouden er menscheni gedood zijn, is van allen grand ontbloot. WIT BROOD VOOR de ZIEKEN. -4 We zijn dinsdagnamiddag eens gaaiï zien naar de Lakenhalle, en waarlijk wo, beklagen de menschen die daar rootjB moeten volgen. Is er nu toch geen mid-i del de menschen wat min lang te do en wachten ? GEBROKEN. — Dinsdag, rond 3% ure van den namiddag, brak een wiel van een kolenwagen, gevoerd door Jan Bracbe, op de Bargiebrug. Het tramverkeer was daar-f door een half uur onderbroken. Vraagt ROC-BRO^SIEH het beste alleri tafelwaters. (351s) CEDANKING. — De Broeders van den. H. Joannes de Deo bedanken van harte de vrienden en kennissen die zoo welwilJ lend waren den lijkdienst van hunnen teêr-. geliefden Vader-Overste bij te wonen. Soldatsn gssnenvsld voor liât Vadsrland. Vervoer en begraving naar het kerkhof hunner woonplaats, met verlof der bevoegde overheid. Voordeeljge conditiën : Bestuur der Inter- gemeentel ijke begrafenisdienslen, Gewat, 11, Gent. (420s) ZIELMIS. — Zondag, 16 Mei, om half één (Beîfort) wordt in de St-Michielskerk de H. Mis opgedragen tôt- lafenis der ziel van M.Henri Jamar, der familie van den. heer Frans Dumon. ZWEMKOM TOLHUISLAAN. - Opming den 15 Mei. — Men kan zich in het gesticht de volgende abonnementen aanschaffen : a) Abonnement geldig voor al de zwem-' kommen (uitgezonderd de zondag, ) 15 fr. j; b) Abonnementen geldig aile dagen waarop de ingangprijs 50 centimen is ('t is te zeggen. den dinsdag en den donderdagnamiddag), 9 frank ; c) Abonnement voor 30 baden, geldig aile dagen waarop de ingangprijs 15 centimen. is (uitgezonderd de zondagen), 4 frank. ■ ■■■IHI BIH I ■—! i RECÏÏTERLIJKE KRONIJK. KORREKTIONNEELE REGHTBANR VAN GENT. , Woestaard. — Mineur Syra-Bernardin 1 van Gent, voor slagen en opstand jegens| de polieie, gevolgd van werkonbekwaam< heid, wordt veroordeeld tôt 3 maand gei | vang en 100 frank boet of 1 maand gevang, | Voorwaardelijk voor 5 jaar. STERFGEVALLEN De beenhouwers en vetweiders van . heel het land, vooral van het Vlaamsche land, zullen met spijt het overlijden ver-nemen van M. Flor. Vander Auwera, ■ ondervoorzitter van den « Nationalen| ' Bond der Runds- en Varkensbeenhou» wers, » op 68jarigen ouderdom te Etter-beek overleden. M. Vander Auwera was een bekwaam vakman, en daarom ontmoetten wij hem in bijna aile veeprijskampen hier in 't ronde, tusschen den keurraad. Men luisterde steeds met graagte naar zijne ; woorden en raadgevingen, omdat zij stun-den op ondervinding, bekwaamheid en rechtzinnigheid. Tragen en inlichtingen, — Men verlangt inlichtingen over eoldaat Achiel Pauwels, 1° regiment jagers te paard, 5e eskadron, klas 1912, geboren en wonende te Waereghem, laatst gesehre-ven den 15e Augustus 1914 uit Lier. Ant-woord in Het Volk, a. u. b. , — Wie kan inlichtingen geven over de familie Spruyt, Villa Aimé, Knocke-aan» zee. Te sturen aan Het Volk, a. u. b. , — De wed. Wxdchaert, met hare familie' welvarend tôt Ronsele, vraagt inlichtingen. over hare dochter Stefanie Wulchaert en' hare zuster Clemence, dienstmeiden te Antwerpen. Antwoord in Het Volk. : De weduwe Terryn, wonende S' Eligius-v straat, 30, Gentbrugge-Zuid, vraagt in*i lichtingen over haren zoon: Adiel Terryn,: vrijwilhger in het Belgisch leger, 22 jaar oudî| laatste nieuws ontvangen den 14 Novembec 1914. — Laatste adres : Ie regiment forteres, Ie bataljon, Ie comp., 5e sectie, 5e divisie,; Havre S'° Adresse (Frankrijk). (576) Anïiaroorden. — Aan Victor Hemmerick, te Moeskroefk. — Zijne vrouw verblijft met Madame Tulliai bij Hernaert te Reninghelst. — M.M. Crampe en De Graeve laten wes1 ten aan L. Rainant, Vuurtoren-Oostendèif dat ze zich in goede gezondheid be vinden in Calais.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods