Het volk: christen werkmansblad

1180 0
08 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7p8tb10146/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

, -, — ■ ■ _ ' ■ ..il ri YiereiîTwmligsîe Jaar, - N. 6 " EoiMfeBst — IilspiM — ElfaiioM ^ Donderdag, 8 Jamiari 1914 » 1 i n r-n—,T~», " 1 " -"m Alïe brîefwlssellnsren mchtvrIJ fa ftendcn aan A. Van iseghem, uUgever voor de naainl. maatseh. «Drukkerij Xlet Volk», Meersteeg. 16, Gent, Burcel van West«V]aanderen: Gaston Bossuyt, Gilde lier Ambaeh» t$n, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Brabant en LSmburg: Viktor Kuji, Alinderbroe* fleislratt, 2i, Leuven. Bureel voor Fransch-Noorden: Q». %ia, liue d'Angleterre, iS, Lilia, HET VOLK ISiîsn schriïft 1res Op aile postkantoren aan 10 fr. pef jaar. Zes maanden lr.5,00. Drie maau» den fr. 2,50. Aankoit^îgïngen s Pfijs volgens tarièï. Voorop te b£* taîen. Rechîerlijke herstelling, 1 frank per regel. Ongèieekende brieven worden ga» . "weigerci. I ÏELÏÏjFOON H' 187, Gggj. Verseïiijnt 6 maal pe» week. GHBISTEN WEBKMANSBLAD g OEliTSEUEM H ET NUHIMÊR 3 ©E§S¥I£g§El HET eiJ¥OEQSEL Huichelarij of Domheid? In ons nummer van 1 en 2 Januari ;avc-n wij, onder « Van ailes wat », volgenc! irtikeltje : «ZEDELIJKE INVLOED. — Terwijl de îoeialisten van den eenen"kanfc beweren dat ;odsdienst en zedoleer gansch onverschillige iaken zijn, schrijven ze van den anderen ïant aan den godsdienst een zedelijken invloed toe dien wij zelven, katholieken, hem liet zouden durven toekennen. De tegen-îtrijdigheid ligt reeds in het. stelsel van Vlarx, waarvan de geest nog steeds onder de socialisten leeft. Marx ontkent in zijne mate-•ialistische geschiedopvatting den invloed v'an den godsdienst op den gang der menseh-neidsgescMedenis ; en noehtans beweçrt hij lat de godsdienst, het opium der arbeiders-vlas, uitgevonden werd door de bezittere ■>m de bezitloozen in bèdwang te houden Boide opvattingen, alhoewel tegenstrijdig. :ioen nog hun ronde in de soeialistische drnk-pers : zelden zult ge een nummer aaritreffer rvaarin beide opvattingen niet op de een oi mdere manier worden vooruitgezet. De eene en andere stelling heeft haren ïrond in den godsdiensthaat : de godsdienst ils dusdanig is machteloos op het gebied dei ïedelijkheid, wanneer het geldt goede vruoh-ten voort te brengen ; integendeel wordt tiij oppermachtig, wanneer de arbeiders-tnassa moet worden opgezweept tegen de zwartgerokte bedriegers en de klerikale uit-buiters. Waar blinde haat gebiedt, bekom-mert men zieh bit ter weinig om de logiea. > (Handelàblad). * * * Voor iedereen was 't duidelijk dat wc 3at artikeltje overnamen uit het Handels-blad.Alleen Vooruit, het blad der groot< profeten van het belgische socialism, heefl dat niet gezien ; hij lapt er een lioofdartike op af, antwoordend niet aan het Handels àlad, maar aan ons : IIet Volk. Zou het den schrijver, met de nieuwjaar dagen, misschien wat duister voor de o ngei geweest zijn? Dat gaan we niet beslissen, maar \va volkomen duidelijk uit zijn artikel blijkt is dat het in aile geval volstrekt niet helde. was in zijn hooîd. Waar hij begint met te zeggen dat he schrijven van 't Handelsblad, door on: overgenomen, eene domheid en eene leu gen is, bewijst hij verder zelf dat lie Handelsblad integendeel volkomen d( waarheid schreef. Eerst vult hij anderhalve koîon mel Dnbewezen beweringen en plompe macht spreuken, die elkander den kop inloopen én dan geeft hij 't volgende tôt besluit « De werldieden worden aan hun mekaniel aiet gecommandeerd door God of door dej; âuivel, neen, zij worden voortgezweept dooi het monsterachtig jachtwiel der groote tnachien, die onverbiddellijk uit de werklie-den ailes haalt wat zij bozitten aan krachtei en verztand om deze om te zetten in kapita listische renten. Het is omdat allc-n aan die zelfde tyrannie San datzelfde noodlot zijn onderwoipsn da1 vvi;j de werkende klasse eendrachtig en soli 3air wenschen in haren strijd. Het is dat verheven ieleaal dat de gods dienst eerder tracht in den weg te staar àoor de geloovige werklioden tegen ons t< ïroepeeren, hen wijsmakend dat wij teger àen godsdienst zijn als filosofische leering Tegen die leugen teekenen wij hardnekkit yerzet aan. En als er iets waar is, dan is heî Jat de godsdienst hier eene roi speelt dit sens of morgen verpletterend tegen hem za ïeeren. De eendraeht fier werkende klasse ligi :n den aard der zaken, en de logieke ontwik Iceling der toestanden en niets zal ze ter -lotte beletten. Dien dag zal de rekening vereffend worder jn de te betalen schulcl zal overgroot zijn ter îvare de kerk ook hare aansluiting vroeg bi, le soeialistische internationale. 't Zou de eerste keer niet zijn, dat zi; ^erandert van kazak, de kwestie blijït t< den of zij zou aanvaard worden. De gaaien houden van geen muilentrek-liers. » * ❖ * Is dat samenlijmsel van grof-Iompe brutaliteit nu huichelarij of domheid? « De Godsdienst heeft niet den minster invloed op de economische toestanden, De Godsdienst doet millioenen werklieder in onderdanigheid bukken voor aile wille-ieur. » Het misbruik van die twee met elkandei strijdige beweringen is het, dàt het Handelsblad verweet aan de socialisten. Dat ze fde misbruik is 't, dat Voorui nu weêr pleegt in het artikel, waarmede hij voorgaf te bewijzen dat de socialisten zicl: aan dat misbruik niet plichtig maken 1 We herhalen de vraag : is 't huichelarij of is 't domheid? Is het socialistenblac niet in staat te begrijpen wat het zelf doet' Of huichelt het maar zulks niet te begrijpen, berekenend dat zijne door hem ver-stompte lezers er toch niet klaar zullen in zién en er niets anders zullen van meê-dragen dan nog wat plompen haat (uit onwetendheid) tegen den Godsdienst? Dat de Godsdienst, in eene samenlevinc die hare economische wetten en betrek-kingen in strijd met de voorschriften vai den Godsdienst heeft gesteld, minder ir vloed op de economische toestanden heef dan het zou behooren, dat zal niemand be twist en, de Kerk minder dan wie ook Maar juist daaruit spruit al het kwaad da de arbeid heeft te lijden. Het zijn wij niet alleen, het is Voorui zelf die, in eene uitzonderlijke vlaag vai reclitzinnigheid, den 11 Juli 1893 op zijiu eerste bladzijile, tôt besluit van een hoofd artikel geschreven heeft : « Het heil van 't menschdom, DE OP - » LOSSING DER MAATSCHAPPELIJ » KE KWESTIE LIGT BESLOTEN » » DEN MECHELSCHEN CATECHIS ^ | » MUS. » Dat is de onbetwistbare waarheid. Zoo lang de economische wetten niet zullei doordrongen zijn met den geest van recht vaardigheid en liefde, die door het Chris tendom in de wereld werd gebracht, zoo lang ook zullen de wantoestanden blijvei bestaan, waarover de arbeiders met ail reden klagen en die zoo krachtdadig doo 1 Paus Léo XIII werden geschandvlekt , zoolang ook zullen zelfs overtuigd chrîs tene werkgevers, door de onbcteugeld ' mededinging belet zijn, dien geest vai rechtvaardigheid en liefde volkomen m te leven en op hunne ondernemingen aai te passen, — ongerekend nog de atavisch wetten van overlevering en sieur, die zoo velen vèrhinderen helder doorzicht t hebben in de hedendaagsche toestandei en noodwendigheden. Twee middels gaf Léo XIII-op om diei toestand te keéren : de verecil'iging de arbeiders en, desnoods, de tusschenkoms der wettelijke bescherming. Wij wanhopen niet dat eens dat eerst middel machtig génoeg worden zal om, te] minste grootendeels, het tweede te kunnei missen. Tôt hiertoe staan daartegen echte twee groote hinderpalen in den weg : he l liberalism en het socialism. —Het liberalisn " met zijne traditioneele miskenning vai 's arbeiders menschelijke waardigheid ' het socialism, met zijne begooeheling de - arbeiders door hersenschimmige beloftei en met zijn verdeelerswerk door brutale! ' godsdiensthaat. , Wij, de christenen over gansch de aarde l de katholieke werklieden in België, wi ; zijn de eenheid der arbeiders. Het socia ' lism is gekomen,als de verdeeler der werk . lieden, doch onder een masker dat duizen l den bedrogen heeft. Wanneer onze thans verdwaalde werk broeders die. louter geschiedkundige waar , heid zullen hebben leeren inzien, beseffei en erkennen, dan zal de dageraad aanbre ken yan dçn tijd, waarop de roode volks j verdeeler voor goed zal gedaan hebber met zijne roofdierenrol en de arbeiders di i eenheid zullen kunnen winnen, d^e hen il ; 1 de zedenwettén van den Godsdienst di kraclit zal laten put ten om eene meê sprekende macht in de economische ver-houdingen te wezen. Hoe langer het socialism eene betrek kelijke macht blijft, hoe langer die ge lukkige tijd ook verder in de toekomst za ver wij der d blijven, omdat het socialisn in den arbeider de zedelijke kracht van dei Godsdienst breekt, die het dan aan diel zelfclen arbeider ver wij t niet te bezitten Iemand uitstroop'en en hem daarna ver ■ wij ten dat lrij niets aan 't lijf heeft, dat i op zijn minst huichelarij of domheid. 't I: ! hetgeen Vooruit eens te ineer heeft gedaan DE OP STAND IN MEXÏCO. Londen, 6 Januari. •— Men meldt uit Mexico dat de federalen Nialke Panuco, iiabij Tampico, hernomen hebben. De jouvernementstroepen zouden ook den sége behaald hebben in den staat van Slicoacan en men verwacht spoedig de i'olkomene uitdelgins der oproerlingen. LANDVERHyiZERSVF,RKEER. — Il het afgeloopen jaar hebben 82,470 land verliuizers in bestemming voor de Ver eeriigde-Staten en Cànada de haven vai Rotterdam ferlatén, 't zij 15,080 nïeer dai in 1912. / Uit Hâmburg. vertrokken er het vorii jaar 192,733 landverhuizers tegen 134,16! in 1912. j liltealaiîfeche Politiek DE ALGEMEENE BEWAPENIKG. De engelsche minlster M. Lloyd George en twee van zijrre collega's strijden sinds eenigen tijd voor het schorsen van 't ver-meerderen der bewapening, maar verre van weergahn, vinden zij tegenkanting bij de engelselie beyolking. Het ziet er ook niet naar, dat de ver-schillende natiën aan die vredestem zou-"clen gehoor geven. Integendeel zien we overal de bewapening stijgen. M. Karl Staaf, hoofdîninister van Zweden, s tel de dèzer dagen meerdere bewapening in de Storthing voor. Niettegenstaande zijne kas ledig is en zijne fonctionarissen sinds drie maanden 1 niet betaald werden, heeft Turkije de i eerste 58 milîioeu van de moeilijk ver-, kregen leening der mogendh.eden besteed - aan 't aankoopen van een dreadnaught. Griekenland liecft zijne legerafdeelingen - vermenigvuldigd en nïinister Venizelos verklaa'rde openlijk, dat hij op Turkije de , overmacht ter zee wilde beliouden, welkc 1 offers het ook moge kosten. 1 Terwijl de Koning vol vreedzaamheid '■ sprak in zijne troonrede, bestelde het bul-gaarsch ministeîie 20.000 geweren in Oostenrijk. Frankrijk sluit zijne begrootingen met een kolossaal tekort, ten gevolge van de ; vermeerderihg zijner legers door het in-' voeren van den driejarigen diensttijd. D'uitschland heft eene bijzondere, één-malige krijgsbelasting van 1.250 millioen voor de inrichtingskosten van verschei-dene nieuwe legei'korpsen, en op de werven 1 van Friedrichshaven worden vijf nieuwe " luchtschepen Zeppelin voor het leger ge- - bciiwd. - I Sa»evolge Frankrijks eisch, onlangs door i den Correspondant omschreven, gaat Rus-; land een groot deel der nieuwe leening van twee en half milliard, hem door Frank-. rijk toegesta'aii, bèsteden aan 't leggen van ' stevige en snelle gemeensohapswegen voor jj de krijgsbewegingen. Niettegenstaande in Japan hongersnood 1 heerscht, eischt er het oorlogsministerie i de inrichting van twee nieuwe legeraf-i declingen op Corea, worden eerlang zeven ; nieuwe pantserschepen te water gelaten . en is een krediet van 680.000 frank aan-; gevraagd voor de militaire luchtvaart. t Spreek dan al van ontwapening tegen-over zulke algemeene militaire wapen-drift ! L. DE ONGEVALLEN VAN ZABERN. t Dinsdag is voor het krijgsgerecht het procès van kolonel von Reutter voort-gezet.Nadat het kinderlijk jong luitenantje 1 Bootge verteld had, dat het in de straten 1 van Zabernbeleedigdwerden daarop ver-" scheidene person'en deed aanhouden, t kwam eene vrouwfilijke getuige voor, na-î melijk zekere mevrouw Ebers, eene prui-î sische, die te Zabern woont. ; Deze herinnerde £ai de voorvallen van 10 en 11 November en aan de beleedigin-j gen welke de bevoîking den solda ten toe-riep. Eene premie van tien mark was uit-1 geloofd aan wien 't meest den liiitenant von Forstner zou beleedigd hebben. Een ; soci'alistiscli arbeider, die uit Mulhausen j overgekomen was, zou, zegt zij, aan een - werkman uit Zabern beloofd hebben, dat - de makkers uit Manhausen die van Za- - bern zouden ter hulp gekomen zijn om den luitenant in het water te gooien. De bur-gemeester van zijn kant zou verklaard hebben dat, zoo luitenant von Forstner in de stad ware gekomen, men hem half dood 1 zou geslagen hebben. Getuige verzekert " dat een bediende van het stadliuis gezégd - heeft dat men nog meer inwoners uit Za-t bern had moeten aanhouden. : Een jonge luitenant, Brunswick ge-, naamd, komt op dit oogenbiik tusschen en ; vérhaait hoe 9 Elzassers binnenkwamen in een spijshuis, waar verscheidene ofîi-cieren aan tafel zaten. De Elzassers wil-deri al de gasbekken uitdraaien en de jonge ofïieierèn eene kwade poets bakken, toen " juist kolonel von Reutter binnentrad. Mevr. Ebers vervolgt dan hare getuige-1 nis en haalt verscheidene feiten aan, i waarin kolonel von Reutter opgehemeld t wordt. i Bij de voortzetting van het getuigen-verhoor komt Mahl, kantonshoofd,. ander-maal aan het woord en verklaart dat de " stadhouder hem niet verboden heeft den ' kolonel een bezoek te brengen, maar dat ' hij zijn gedrag g&edkeurde. Er wordên dan verscheidene soMaten onderhoord, wier getuigehis echter weinig belang oplevert. Daarna komen de per-sonen getuigen die op 28 November zijn 1 aangehouden ; hunne verklariiigen zijn strijdig met die van de soldaten. î VËRMINDERD FRANKRIJK. i Niet àlleen de ôppositiepèrs, ook bladen van de republikeinsclie linkerzijde beknib-t belen heftig Frankrijks buitenlandsche ) politiek in 1913. Uit aile internationale verwikkelingen is Frankrijk verminderd gekomen, terwijl Duitschland meer en meer zijn inter-nationalen invloed heeft uitgebreid. Bij de regeling voor Albanie is Frankrijk niet eens geraadplcegd geworden, in de Oosterlanden wordt het ter zijde gelaten, Frankrijks turksche vriend Izzet Pasja wordt verdrongen door Duitschland's leerling Enver-Bey, tôt in Klein-Azië toe bliift Frankrijk zonder tel terwijl Duitschland er de overhand krijgt, en in Marokko heeft Frankrijk zijn eigen goed opnieuw met geld en bloed mogen betalen om er de voordeelen internationaal van te ver-deelen.BESPÏEBING IN DUITSCHLAND. Te Koenigsberg zijn in 't geheim verscheidene aanhoudingen gedaan voor eene zaak van bespieding. Bijna al de aangehouden personen behooren tôt militaire besturen of waren er mede in betrekking. 't Zou eene bespieding voor rekening van Rusîand gelden. De eerst aangehouden persoon had zich verdacht gemaakt door overdreven uit-gaven, welke zijne positie in eene ver-zekeringsmaatschappij ver te boven gin-gen. Hij had verscheidene honderddui-zenden frank belegd in eene Bank te Koenigsberg en te Kopenhagen ; die gelden zijn door de overheid aangeslagen. Een bediende van cen konsulaat heeft de vlucht genomen. NEDERLANDS PENSIOENWET. De pensioenwet verknoeiend, welke door het afgekozen christen ministerie was aangeboden, heeft het radico-liberaal ministerie een pensioen doen stemmen voor ouderlingen van 70 jaar, die de laat-ste 10 jaren in loondienst gewerkt hadden, en de kosten daarvan op twee en half millioen gulden geschat. Nu de wet moet in toepassing komen, heeft het regeeringsbureel 30.000 aanvra-gen moeten afwijzen en beloopen de kosten nog vijf en half millioen gulden hooger dan de schatting. DE DUITSCHE OORLOGSBELASTING. Duitschland moet eene afzonderlijke, éên maal te betalen oorlogsbelasting hebben voor de inrichting van verscheidene nieuwe legerkorpsen. Die belasting bedraagt 1.250 millioen en tr.eft het'inkomen. De zes zwaarste belastigden'vanhet kei-zerrijk zullen- samen 32.157.005 fr. in die belasting betalen. Het zijn : Prins Albrecht von Thurn und Taxis 7.050.000 fr. te betalen ; Mej. Bertha Krupp von Bohlon und Halbach. 7.145.000 fr. ; Prins Henckel van Donners-marck, 6.326.500 fr. ; baronnes Mechtilde von Rothschild, 3.461.000 fr. ; Prins Christian von Hohenlolie, 3.350.000 fr. ; de Keizer zelf, 4.825.000 frank; De betaling mag over drie jaren bedeelcl worden. imm MLLES WâT0 VERWERELDLIJKTE GODSHUIZEN -— Het orgaan der liberalen van Charleroi schrijft over het verwereldlijkt godshuis van Jumet : Ongeïukkige weeskinders worden met twee en drie te slapen gelegd in bedden van 70 centimeter breed ; Die kindereii krijgen schoenen met galon in of terug aaneengeklopt met nagels die hunne voeten kwetsen.; 2700 frank zijn verteerd om vensters met gordijnen (microbennesten) te ver-sieren, terwijl het zoo eenvûudig was -ei mat glas in te stekeii ; De leden van den ho;:piceraad bezoeker zelfs de inrichtingen niet, welke zij gelasi zijn te beheeren ; De ho'spiccraad laat al zijne vohnach'1 over aan eén enkel persoon, die tevens se-kretaris, kasmeester en best.uurder is : Zelfs de wettelijk voorgeschreven kon-trool wordt niet gedaan ; Arbeidersbeweging. DE STAKING op het GROOT SCHOEN- • standsfierheid en zelfbewustzijn moet vei'" FABRÏEK DER FIRMA VAN HÏLST. |îoren hebben ; dat hij niet meer waardig TE HERENTHALS, schrijft ons de is den naam van werkman te dragen, sekretaris J. B. B., duurt onveranderd i wanneer hij aldus zijne werkbroeders on- ' voort. - derkruipt en laffelijk in den rug schiet ; Lijk wij mededeeldcn is het fabriek ge- dat hij eene daad pleegt welke onver- sîoten en liggen ongèveer 350 vrerkliedén schoonbaar is en blijft. en werksters in 't -putje .van den winter We hebben dit geschreven voor aile op straat. onderkruipers en dus ook voor den zoon De socialisten — de soeialistische bla- van den gazetyerkooper. ^ den ten ininste — bemoeien zich ook met Vooruit, in zijn nummer van 1 Januari, deze staking, alhoewel zij er geen enkel drijft de sehijnheiligheid verder. lid in betrokken hebben. Als naar ge- Vooruit schrijft dat wij acht maanden woonte zijn ze reeds bezig, met wantrou- lang den patroon gebeden en gesmeekt! wch te stoken. hebben toe te geven. Ge moet waarlijk! Le Peuple meldt dat de zoon van den een gepatenteei'de leugenaar zijn om zoo katliolteken gazetteverkooper den onder- iets neer te schrijven. kruiper was gaan spelen en vraagt ons Wat wij vragen 't is ons recht : dat wat wij daarover deiiken. veten wi], daarvan zijn wij overtuigd, Ziehier : Wij hebben gezegd dat een want anders vroegen wij hetniet. Over drq onderlvrairier een werkman "is die aile maanden hebben wij M. Van Hilst onze Sinds tien jaren is geen enkel inventariS gekontroleerd noch geteekend ; i De hospiceraad verwaarloost zelfs df bezetten te ontvangen, welke hem doof edelmoedige personen gedaan worden ; i Belangrijke aanbestedingen worden be-slist door ... een enkel aanwezig lid van den raad ; Na de goedkeuring der processen-ver-' baal worden er beslissingen in gelaschtr' waarover niet beraadslaagd werd ; Het register bevat een proces-verbaal,' dat door al de schepenen verklaard werd valsch te zijn. Zeggen we enkel nog dat de hospicebe-heerders van Jumet de radico-socialistec zijn, met wie de liberalen Kartel sloten. 9 s-. .-—i SPOORWEGEN. -— De prachttreinen.' Oostende-Weenen-Express en Noord-Ex-press zullen als proef, gedurende één jaar, te Gent (St-Pieters) blijven stoppen, de eerste te 8 u. 57 en 17 u. 25, de tweede te 12 u. 24 en 16 u. 20. TEN TOPPEN UIT. — Vooruit herhaalt nog eens zijne vraag betrekkelijk M. Woeste's redevoering te Gceraardsbergen. We verwijzen hem naar hetzelfde ant-woord dat we hem reeds twee maal gege-ven hebben. Zit hij er zoodanig mede in nesten, dat hij er geen draaien of keeren aan ziet? Of is hij de slaafschheid zôô gewoon, dat hij geen vrij denken bij anderen begrij-penkan ? KAMP VAN BEVERLOO. — Een ko-ninklijk besluit, in dagteekening van 6 Januari 1914, verklaart de vergrooting van het kamp van Beverloo van algemeen mit. t De tôt dien einde noodige eigendommen, gelegen op het grondgebied der gemeenten Exel, Lommel en Overpelt, die aangeduid zijn op het bij vermeld besluit gevoegde plan, zullen, bij gebrek van afstand in der minne, ingenomen en bezet worden over-eenkomstig de wetten in zake onteigening uit oorzaak van openbaar nut. NAAR 'T LEVEN GESCHETST is waarlijk het volgende, uit de Chronique des travaux publics : Een uitstekend ambtenaar, ingenieur en clrager van het diploma van artillerie-oîïicier, was zoo naïef zelf de zaken te be-studeeren, waarvan hij het dossier ont-ving. Zijne kennis liet hem zulks gernak-kelijk toe. Wanneer zijne dienstjaren hem aan-wezen om bureeloverste van tweede klas te worden, vernam hij dat hij niet tôt be-vordering was voorgesteld. Hij vroeg uit-leg en vernam dat hij niet voorgesteld was, omdat hij nooit bedienden onder zijne be-velen had gehad en een bureeloverste moet geleerd hebben anderen te besturen. 's Anderendaags ging de ingenieur bij zijn overste, toonde hem met welk werk hij gelast was en oordeelde dat hij drie bedienden noodig had. Men gaf ze hem. 't Ging opperbest. In plaats van zelf te werk en, gaf hij onderrichtingen aan zijne. bedienden en las gazetten, tôt wanneel hij 't werk zijner ondergeschikten kreeg na te zien. Zzs maanden nadien was hij bureeloverste van tweede klas benoemd. Desîi vaîgenden dag vroeg hij nog drie bedienden bij en men gaf ze hem. Aldus werd hij bureeloverste van eerste klas. Dat zou aldus voortgegaan zijn-, ware hij niet gestorven, zegt de Chronique des ■ travaux jniblics. Wat -v j van zekere diensten weten, laat ons toe te zeggen, dat die schets ons weinig overdreven schijnt. Ze is vooral toepasse-ijk op zekere departementen, waarvan de opperbazen, na dertig jaren katholieke regeering, nog steeds tôt de lievelingen der vrijmetselarij behooren en waar min-dere bedienden ook nog steeds niet mogen laten blijken dat ze katholiek zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods