Het volk: christen werkmansblad

495 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 April. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 17 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g73707z069/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Aile briefwisselmgen vracht« Vrij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever yoor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Vilctor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Mon schrijft in ; Op aile postkantoren aan 10 f f. per jaar. Zes maanden fr. 5.00L Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop té betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fp. per regel. Ongeteekende brieven worden , geweigerd. I TELEFOON N« 137, Gent. V'erschijnt © rnaal per week CHRISTEN WERKMAN SBLAD 9 Gentiemen het iiummer !IIoe de werkliedcn huniie cigeae ruitcn stuk slaao. (Een doorgoede vriend, wien de werk-flieden — later — veel dank zullen wij ten, zendt ons, onder bovenstaanden titel, volgcnd artikel in, betrekkelijk plaalse- )li]ke lo est and en in ors Vlaanderen.) * * * Liezeghem is een geweldig nijverheids-'eerter in Jiet Vlaamsclie land. Sedert jaren hadden verscheidene wei'k-lieden de koppen bijeengestoken en be-gii nen werken aan de inrichting en zelf-standigmaking van liunnen stand, ze hadden syndikaten ingericht voor meestal de bedrijven uit het werkgebied. Ze hadden al de werkliedcn pogen samen te binden in een algemeene bond, die ze Volksbond noemden of ook Werklieden-bond : een algemeene bond die vooral de stelselmatige opleiding der werklieden, bijzonder hunne politieke scholing na-fstreefde en al hunne algemeene belangen, ook hunne politieke vertegenwoordiging behartigde. Ook hadden ze in den schoot van den Volksbond samenwerkingen ingericht, en trachtten ze, met veel volhar-ding mits harden strijd, de meeste volks-werken, als eene stevige inrichting, rond den Volksbond te scharen. Fel zwoegden immer die edele wer-fters !... Vele dagen liepen ze rond om ipropaganda te maken, vele avonden fkwamen ze bijeen om raad te scheren, vele nachten brachten ze half slapeloos over in overlegging van nieuwe werken. Ook tegenkanting hadden ze te verduren, inooit rustende, meest kleingeestige tegen-jkanting, niet alleen van de vijanden van Ihunnen godsdi'enst, maar ook vangeloofs-igenooten. van vrienden, die echter nu, omdat zlj in het bezit waren van. de macht en houden wilden wat ze bezaten, wel geene vijanden, maar toch dwars-jboomers, onverpoosde tegenwerkers werken.Dit ailes miek onze propagandisten echter niet veel: voor hun ideaal hadden ze wel meer over. Maar wat hun veel lastiger viel, was de tegenkanting, bewust of onbewust. van velen hunne werkbroeders zelf; van hen voor wie zij al hunne moeite deden ; van hen die zij wilden samenscharen en door vereeitiging tôt menschen maken gelijk de besten, met bestaan, ontwikke-ling, erkenning en hooger levensgenot... — « Hoe is 't verstaanbaar ! » zegden ze dikwijls onder elkander : « de wtrldieden gooien waarlijk hun eigene ruiten uit !... » En 't was januner genoeg, maar al te waar. Hoe vele slimmeriks onder de werklieden van Liezeghem hunne eigene ruiten uitgooiden, doe ik hier kort uiteen. * * * ... Gansche dagen, zegde ik, waren de eenige uitgelezene voormannen met de propaganda voor hunne werkersvcreeni-ging en -verheffing bezig, zonder veel dank, doch onder veel last. Goeilijke, vriendelijk gestelde kame-raden (en patroons) gevoclden dikwijls,.. met die dutsen van propagandisten com-passie I — c Hoe dat ge u toch al die ruzie wilt aantrekken t zeemden ze hun toe. » Ge zoudt, mijn dooie, veel beter wanneer ge 's avonds moe gewrocht zijt, in uw bedde kruipen I... Ge trekt u, ik weet niet hoeveel kwaadheid op den nek; en nog : wat dank hebt ge ervoor ; wat aarde brengt het aan den dijk?... » Alzoo dus trachtten de verzuchters de propagandisten van hun werk af te treklien ! — Flauweriks, die hunne eigene ruiten uitsloegen.l... * * * Anderen spraken anders... — » Ja I ze weten zij wel waarvoor ze zich dat ailes aantrekken t Waren ze niet vet be-taald, ze zouden 't niet doen ; ze zouden 't wel voor anderen laten I... 'k En zou ik me toch niets aantrekken waarvoor ik niet betaald ben ; en zij ook niet ! Wie is er die entwat voor niets zoude doen'?... Ze worden zooveel in de weke betaald 1 Ze willen aan een postje geraken 1... Ze zullen zij met mijne dikke stuivers den zot niet houden 1 »... En zoo nog meer werd er door deze soorte voortgezeeverd. Gewis ! deze kleinzieligen zouden niets doen voor niets. Moesten de werklieden van deze afbrekers de redding verwach-ten, ze zouden lang mogen beien. Tegen-kanters waren het, die zoo spraken en afbraken. Slimmeriks ook, die hunne eigene ruiten kapot sloegen I.., * * * Nog anderen zegden niets, maar ook, deden iets. Ge zoudt juist gezegd hebben dat ze van geheel de werking niets gewaar werd en. Wanneer er reeds honderden van vergaringen gehouden waren ; reeds dozijnen op dozijnen brief-jes rondgestrooid ; wanneer de streek reeds jn rep en roer liad gestaan door siakingen en door tegenweer bii bekam- pîng der werkliedenorganisatie : nog altijd schenen dezen van niets te weten. Willen ze van niets weten ? Dierven ze niet roeren? Wat was het? Alleszins sloegen ze even als de eersten hunne ruiten in stukken !... ♦ * » Anderen nog kritikeerden geheele dagen. « Er wordt niets gedaan voor den werkman ! We worden overal in den hoek gedraaid, we tellen voor niets !... 't Is al voor de rijken !... Wacht maar ! als 't nog een tijdeke duurt, zullen we er met geweld doore ruifelen.! »... En zoo voort, en zoo voort !... Hoort ge de ruiten weer rinkelen? Ze slaan er nogmaals in dat het bruischt ! Ja, waarlijk !.., ze gaan er met geweld doore !.« * * * En nu breekt over eenige maanden de oorlog uit... Liezeghem vàlt werkloos... Er J^omt nood in 't huisgezin... Wie zal, er ondersteunen?... De volksinrichting door al die tegenkanting en lamlendigheid is te zwak : hare kassen zijn weinig gevuld ; haar gezag is niet aanzienlijk : vertegenwoordiging heeft ze nog te weinig ; als ze spreekt, wordt ze met aanhoord, omdat ze geen leden genoeg telt, bijlange niet machtig genoeg is. Vanzelf, uit bloote goedsgunstigheid,. krijgen de werklieden van hoogerhand niet veel. Of toch krijgen ze niet met eer-biediging van hunne zelfstandigheid, met ontzajg voor hun eergevoel. — 't Gaat slecht ! zuchten de werklieden. 't Is haxde tijd. Het trekt !... 'k Geloof het : gij hebt uwe eigene ruiten kapot geslagen !... Ge moest in-tegendeel uw huis geriefelijk ingericht hebben, met allen in de organisatie te gaan en met de voormannen mee te werken. REMO. DERDE LIJST, Gestorven voop 't Vaderland. Bijna 1600 namen van gesneuvelde Belgische soldaten, in de eerste en tweede iijst nog niet versehenen. Gezien het groot getal dat we voor dit derde boekje verzameld hadden, hebben wij het getal bladzijden van 80 tôt 96 vermeerderd, en dit zonder prijsvermeer-dering.Vraagt de derde lijst, GESTORVEN VOOR T VADERLAND. PRIJS : 25 CENTIEMES. BINNENLAND ANTWERPEN ANTWERPEN. — Er is nog geen licht gekomen in het onderzoek nopens den diefstal van 28.000 frank, gepleegd op het Stadhuis. — Vele huishoudelijke Waren zijn in de laatste dagen weer in prijs gestegen. En 't zal niet beteren. De bakkers be-richten dat zij binnen Zeker bepaalde uren maar brood afleveren en laten dan hunne rolblinden neerzakken; de been-houwers hebben niet veel ten beste. Voor het Stadsmagazijn en het Ameri-kaansch warenhuis staan honderden lieden hunne beurt af te wachten om rijst, boonen, erwten, enz. te bekomen. — Men « bestormt » de policiebureelen. De bevolking moet nu een « pas » hebben om buiten de poorten der stad te gaan. Ongeluk. — Een droevig ongeluk is in onze spoorwegstatie voorgevallen. J. Parit, 19 jaar oud, die aldaar in dienst was als handwerker, werd door een trein verrast, met het ongelukkig gevolg dat hemhetrechterbeen en de linkervoet wer-den afgereden. Na de eerste geneeskundige verzorging werd hij in wanhopigen toe-stand naar het gasthuis overgebracht. MECHELEN. — Diefstallen. — Nieuwe onidekkingen. — Tusschen de verschillen-de bombardementen, onderging het maga-zijn l'Inovaiion op de IJzere leen,dat later door den brand vernield werd, eene echte plundering en men wanhoopte om daar nog ooifc iets van te ontdeklccn. Verleden zondag bemerkte de gewezen juffer van het gewezen magazijn, op de Wollemarkt een kraam waarop talrijke koopwaren uitgestald waren. Zij h&astte zich naar het policiebureel te gaan. Agenten begaven zich aanstonds naar de Wollemarkt en legden beslag op een aan-tal witgoederen, kant, fluweel, enz, die op het policiebureel gebracht werden. De houdster van het kraam, vrouw V. E., woonachtig Mêlas n, kon de herkomst dezer voorwerpen niet bewijzen en er werd ver-volgens in hare woning eene volledige op-zoeking gedaan, die voor gevolg had de ontdekking van talrijke stoffen van allen aard, • die zorgvuldig verborgen waren. Melden wij hier nog clat van in de maand November de echtgenooten V. E. als ver-helers gekend waren. Het is dus niet alleen voor deze zaak dat zij met het gerecht zullen moeten afrekenen. — Zondagmorgen bemerkte een agent dat men aan de wonitigvan den genaamden P...., kopergietcrsgast, eene zware kast op eenen wagen aan t iaden was. Deze kast was toegenageld. De agent kreeg vermoedens over den inhoud en voigde P., die zich in de inrichting der Schuttersvest begaf. Hij hield hem op zeker oogenblik staan en, daar de man de herkomst van de vracht niet kon bewijzen, werd hij naar het policiebureel geleid, waar de policieofficier tôt een gron-dig onderzoek overging. Er werd bestatigd dat de kast 110 kilo koperen stukken bevat-te, voortkomende van machienen uit de Staatswerkhuizen. P. beweerde dit koper gekocht te hebben aan 0,00 fr. de kilo en het vervolgens ging verkoopen aan V., op de Olivetenvest aan 0,80 fr. de kilo. Hij werd ter beschikking van den procureur des konings opgesloten. MORTSEL. — Dievenbenden onldekt. — Vôôr eenige dagen gelukte het de policie onzer gemeente de hand te leggen op zekeren Frans M...,wonende Antwerpsclien steenweg, beticht van menigvuldige diefstallen in onbewoonde huizen gepleegd. Daags na het bombardement stolen M... en eenige handlangers een aantal varkens, koeien en paarden; zij plunderden huizen, waarvan de inwoners nog in den vreemde verblijven. Meubelen en andere voorwerpen werden naar Berchem gebracht. Daar sloeg de policie talrijke gestolen voorwerpen aan, die door inwoners van Mortsel, waaronde* Mad. Gordewneer, Lindelei, herkend werden. Vrijdag stapte het parket te Mortsel af en hoorde talrijke getuigen. Daarna ging men over tôt huisZoekin-gen, die leidden tôt het in beslag nemen van verschillende gestolen voorwerpen. Het onderzoek wordt voortgezet. BRABANT BRUS S EL. — De heer Holvoet, procureur des konings, hceft aan de policie-kommissarissen van zijn arrondissement eenen omzendbrief gcricht waarin het gerucht wordt gelogcnstraft, volgens het-welk de Belgische overheid de landloo-pers en bewoners der weldadighcidsko-lonicn zou vrij gelaten hebben. Degenen, die in vrijheid bevonden worden, moeten aanzien worden als ont-snapten en dienen alzoo beliancield te worden, ofschoon eenige toegevendheid dient in acht genomen te worden, ten minste als zij zich niet opnieuw aan land-looperij schuldig maken. Op de anderen dient de wet in al gare strengheid toegjpast te worden. Degenen van >vie de ontsnapping niet gesigna-leerdis,mogen beschouwd worden als regel-matig vrijgelaten. De bevolking der ko-loniën b^draagt op dit oogenblik 2500 personen. Assiscnhof. — Bij bevel van den eersten voorzitter M. Faider, zal de tweede trimestrieele zittijd van het as-sisenhof van Brabant geopend worden den 17 Mei, >oor het behandelen der zaak feouis De Coen, den Aalst^rsclien bankier, die in Februari 191-4 den boek-houder en eenen bediende van den kleerenhandelaar Fivé bij middel van revolverschoten doodde. De Coen zal verdedigd worden door meester Bonnevie. De ringbaan. — Verscheidene ploegen werkvolk arbeiden aan de voltooiing der nieuwe ringspoorbaan. Treinen ballast rljden af en aan om grint ter plaats te brengen. WEST-VLAANDEREN WACKEN. — Vrijdagavond had in de Kapellestraat een gevecht plaats tusschen Maria Vens en Irma Lefevre. 't Was natuurlijk voor een minnaar. Zij hebben malkaar goed afgeranseld en eenige ruiten uitgesmeten. Vader Vens trok zich de zaak zijner dochter aan en kreeg ook veel slagen, waardoor hij nogal veel bloed verloor. KORTRIJK, — Zaterdagmorgen, rond 6% ure, trpkken twee kerels de been-houwerjj binnen van Léo Denutte, Sint-Rochuslaan, 4. Binst de korte afwezigheid *an den "baas, stool een der twee deug-nieten eene hesp; de andere vroeg voor 10 centiemen ltoofdvleesch. Na zijn ver-trek bestatigde den beenhouwer dat er twee hespen verdwenen waren. Klacht werd ingediend; de persoonsbeschrijving werd gegeven en M. Callens, policie-offi-cier, kwam op het spoor der daders. Eene hesp, die reeds gedolven was in een liof van den Doornijksteenweg, werd terug-gevonden.Dp schurken, alsook hun verheler, zullen voor het gerecht te verantwoorden hebben. — Vrijdagmorgen, rond 8 ure, werd de policie verwittigd dat er zich een gevaarlijlce oud-veroordeelde bevond in eene herberg der Meenenstraat. Met eenige agenten trokken zij er naartoe en herkenden er den genaamden Dewaele Adolf, 41 jaren, bewaakte van policie, die sedert lang in banbréuk verkeerde. De agenten wilden hem nanhouden, doch de booswicht sloeg, beet en stampte hij maar kon. Mets was verplicht hem op eene steekkar naar 't policiebureel te voeren. JHij werd in 't gevang Opgesloten.— Zaterdagnaniiddag, rond 2 ure, was Richard Les met. uit de Statiestraaty -, ■ - - - - -- -- te Waeregliem, binnengegaan in de herberg Café Rnbens, Graanmarkt, en had zijn rijwiel aan de deur laten staan. Een behenc'ige dief reed er mede weg. BAVICHOVE. — Bij eenen talrijken loeloop van bloedverwanten en dorps-genoten werd alhier op maandag 19e April eene plechtige rouwmis gezongen tôt zielelafenis van Achiel Dochy, die den 24 Augustus te Namen lcrijgsgevan-gen werd gemaakt en in het internee-ringskamp van Soltau in Duitschland den 7 April overleden is. Hij werd ge-boren te Bavichove den 19 September 1887, en was de zoon van een deftig werkersgezin. De droeve mare van zijn afsterven, die plots kwam eengekuierd, verwekte eene begrijpelijke, grievende smert bij de naastbestaanden, die in den duurbaren aflijvige eenen vromen zoon en eenen voorbeeldigen broeder zien ontvallen. Zijn noeste vlijt, zijn goed gedrag, zijne geZellige geaardheid en zijne minzame inborst mielcen de vreugde uit van den familiekring. Zijn rouwvol en roemrijk aandenken zal steeds in eere blijven bij het vaderland voor wiens eer hij zijn leven veil had. Zijne vrome daad van vaderlandsliefde zal hem naar de getuigenis van Kardinaal Mercier de onverwelkbare eerekroon verwerven. Dat zijne ziel in vrede ruste ! J. A. OOST-VLAANDEREN GEERAERDSBERGEN. - De ioestand. — Gezien de schandalige uitbuiting welke op groote schaal alhier gebeurt bij het meerendeel der winkeliers, heeft de Duitsche overheid de volgende maximaprijzen uitge-roepen : Bloem, 65 fr. ; aardappels, 10 fr. per 100 kilos ; in het klein, 0.12 fr. de kilo ; boter 4.20 fr. per kilo ; erwten, 0.80 fr. ; boonen, 0.80 fr. ; suiker, 0.80 fr. ; cristallisé, 0.70 fr. ; rijst, 0.80 fr. ; peeën, 0.42 fr. ; zout, 0.14 fr. ; melk, 0.24 fr. den liter. De prijs der haver is 0.58 fr en de maïs 0.32 fr. per honderd kilo genomen. Aile uitvoer dezer artikelen buiten de Elappe wordt gestraft met 6 weken gevang of 3000 fï. boet. — Zooals op vele plaatsen wordt alhier onder het volk veel gespeeld voor geld, op de straat. Alhoewel er voor het eten aangeraden wordt zuinig te leven, denken sommige inwoners het goed de wet op de spelen te krenken. Dat moet eindigen 1 Laat ons hopen dat de stedelijke policie daar eindelijk een einde zal aan stellen ! ! ! ! het is lioog tijd. — Donderdag verleden werd aan de Duitsche overheid bekend gemaakt dat een geslacht varken gestolen was. Een Duitsche rechter deed een onderzoek met een speur-hond. Deze voigde de sporen van den dief tôt bij eene uur in den liof van een gekend jnisdadiger. greep de aarde weg en in een put sgedekt met planken, ontblootte hij het geslacht varken. De dieven ten getalle van drie, werden door de Duitsche gendarmen aange-houden en onmiddellijk tôt 6 weken gevang veroordeeld. NINOVE. — Eene mededeeling. — Het stadsbestuur heeft volgend bericht ontvan-gen van de Duitsche overheid met verzoek onmiddellijk aan te plakken : « De Burgemeester wordt hiermede ver-» zocht onmiddellijk eene duidelijke wel » opgemaakte lijst, per alphabet en genum-» inerd over aile mannelijke inwoners tus-» schen 18 en 35 jaren inbegrepen en die » tegenwoordig in zijne gemeente zijn, op te » maken. » Iedere verandering is dadelijk en schrif-» telijk van wege den burgemeester bij de # kommandantuur aan te geven. » Valsche aapgifte op gevraagde lijst wordt » met 300 fr. geldboet gestraft. » Ingeval een onderzoek vaststelt dat » iemand zonder kennisgeying vertrokken is, » heeft de gemeente eene geldboet van 1000 «frank voor elken ontbrekenden persoonte » betalen. » WAARSCHOOT. — Van de gemeente Waarschoot zijn sedert 10 Maart ongeveer 23.000 kgr. koren opgeëischt geworden. In tegen-strijdigheid met lietgeen zekere bladen gemeld hebben, is er slechts ééne betaling gedaan aan de gemeente voor geleverde levens- en voedingsmiddelen aan de Duitsche overheid. Eerlang verwachten wij eene tweede belaling van geleverd vee. S. AMANDSBERG. — Pokziekte. — Het gemeentebestuur heeft zijne inge-zetenen bericht dat het noodzakelijk is dat iedereen zich laat inenten of herin-enten.Openbare inentingen zullen plaats hebben aile dinsdagen en donderdagen te beginnen van heden in het gemeentehuis van 3 y2 tôt 4 % ure (Duitsch uur). Wij kunnen niet genoeg het publielc aanwalckeren zich aan deze behandeling te onderwerpen, ten einde de besmette-lijke pokziekte door dezen krachtdadigen middel te voorkomen. — Land van Waeslaan. — Rioolwer-ken. — Bestek 30.500 frank. — Kohier van lasten, plans enz. ter inzage van een-ieder op het gemeentebestuur, binst de bureeluren. Inzending der aanbiedingen ten laatste den 1 Mei 1915. Beluikcri. — Er is bevolen de beluiken en zakstegen binnen als buiten, alsmedtr .fie doorgangen en gangen te doen witten. De nalatigen zullen reclitcrlijk ver-volgd wûrden. (Medegedeeld.) Dieven geknipt.—Zaterdagnacht werden bij den heer Dombrecht, bloemist, Ant-werpschensteenweg, wijk Oude Barrière, 2000 kilo briketten en bij zijn gebuur M. Galloo een konijn met zeven jongen gestolen. Een onderzoek, door den heer onder-kommissaris Van Hoecke ingesteld, hceft aanleiding gegeven tôt het ontdeklcen der gestolen briketten. Zondagmorgen werden zij gevonden bij Leonie Van Gel-der, die zegde ze van haren schoonbroe-der César Minnebo ontvangen te hebben. Beiden zijn woonachtig op den Antwerpschensteenweg. Wat de gestolen konijnen betreft, heeft men vermoedens. DRONGEN. — Beweging der bevolldng in 1914. — Inkomende door woonstveran-dering en geboorten : mann. 175; vr. 193; totaal 368. Uitgaande door woonstverandering en overlijdens : mann. 161; vr. 149 ; totaal 310. Aanwinst : mann. 14; vr. 44; totaal 58. Bevolking op 31 December 1914 : 5601. Huwelijken in 1914 : 27. Kinderen geboren wier vader in oorlog is : tôt 15 April 1915 : 19. (Drongen telt 178 manschappen in het leger.) BEKEUDSVSilKlNS. Het wordt aan de belanghebbenden keu-baar gemaakt dat de pakken, verzonden aah de krijgsgevangenen in Duitschland, in de volgende kampen toegekomen zijn : GABDELEGEN. - Aelvoet Serafien; Blanckaert Jules ; Bos August; Bostyn Julien; De Bruycker Karel; De Buysscher Adolf; De Cuyper Philemon; De Lange Alfons; De Lombaert; De Petter Mauritz; Depaepe Jooris ; De Vere Willem ; De Vos Achiel; De Wulf Raymond; De Winne Hector : De Waele Jozef; Dick Mauritz; Hebbe-linck Louis; Hoste Jozef ; Lauwers Karel; Lips Raymond; Mils Cyriel; De Muyter Germain; Vaerriewyck Isidoor; Van den Bei'ghe Julius; Verleye Hendrik; Verpaelen Prosper; Wauters Prans. SOI/rAU. — Somerlinek Joris; Van den Houdt Achiel. CELLE-LAGER. - Mys Orner. FRIEDRICRSFELD. - Ghyssens Arthur FRIEDRICHSFELD. - Ghyssens Arthur; Rose Lo de wijk. SALZWEDEL. — Crabbe Gustaaf; De Boever Renaat; De Weerdt Aloïs. MUNSTER LAGEB. - Cnudde Petrus; De Clercq Mauritz; De Moor César; De Cyriel; Mortier Frans; Pieters Jan; Snoeck Baymond; Steurbaut Albert; Van der Putten Léo; Vander Vennet Mauritz: Van de Walle Alfons; Van de Walle Joris; Verbeke Cyriel; Verdonck Joris. ERFURT. — Van Buynder Jozef; Van Durme Oscared; Notiers Antonius. DOBELN. — Van Bleyenberghe Julius. VERDEN a/ ALLER. — Hamelinck Jozef. GOTTINGE3ST. — Backeljau Leopold. WAHN. — Van Hoecke Edmond. FRIEDBERG. — Maes August; Mestdag Joris. UBT GENT. PLECHTIG was de dienst, die zondag: om 10 lïur in de Augustijnenkerk opge-dragen werd voor den gesneuvelden soldaat M. Julien Standaert. Het personeel van het doksaal, onder het bestuur van M. Aug. Arschodt, voerde de mis uit van d'Archem-beaux.Er was zeer veel volk, waaronder de hoogste bestuurders der inrichting, waar de gesneuvelde als burger werkzaam was. De familie zegt er allen dank om. «EIGENAARSBELANGEN. » — Verde-digingskomiteit der getroffenen door oorlogs-schade. (Zie 4° bladzijde.) (336a) KERK DER EERW. PATERS CARME-LIETEN, Burgstraat, 50. — Woensdag 21 April, Plecht j;heid der Bescherming van den H. Jozef. Om 9 ure, plechtige Hoogmis. Om 5 ure Lof, waarna sermoen door den E. P. Joachim, K. D. EIGENAARSBELANGEN. - Verdedi-gingskomiteit door oorlogsschade. Op algemeene aanvraag zal het bureel ook zete&n den vrijdag van 9 tôt 11 ure 's morgens. (Zie verder 2e bladzijde.) (408). Onze Hjsien GESTORVEN VOOR HET VADERLAND, zijn merkweerdig door hunne rangschikking en door de omstan-dige beschrijvingen. GESNETITELDE_ SOIDATEH. Gestorven voor hun Vaflerlaad ln Frairscîie iiospltaîen. TE ST. MALO. 30 Januari. — Bemi Seche, korporaal, jagers te voet. TE CHERBOURG. Aloïs Schouppe, 23 jaar, Hôpital Tempo» raire du Casino. TE ARRANCHES. Jules De Bouef-, 20 jaar, 8° onderrichtingsV kamp. TE ST-LO. Valckaert Achiel, 20 jaar. TE LE HANS. Louis Va» Bavel en Edmond Algoet. TE GRANVILLE. Albanaise Jx;bourdonnes, 2e linie, 20 jaaï^ en Isidoor Raciâe* 2* linie. 25 iaac y- ,| , :■ ^^J-.-Tto'.■+*** «".ni'âwi'irMfiim n t ■■lïiwwi»»'ii — îlni i —iT nr^iiriTiria&awaaMMaiw';-îfiivii—ilMB.r ïyfenTwintigsle Jaar. — N. 109 Boisâleasî — Hmspzin — Eigeiidom Dinsdag, 20 April 1915 f . M -i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods