Het volk: christen werkmansblad

1095 0
04 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 14 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n00zp3x982/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier ea Twinîigsie Jaar. ». N. 3 Maliens! — laîsgezM—Elgssfloi Zondag, 4, en laàiidag, 'S Januari 19 î 4 AHe brïefwlsselinîren vrachlvrlf fe f£ Scnuep aan A. Van Iseghea), uiîgéve? ^ voor de naaml. raaatsch. « Drukkerij Uet Voîk », Blcersieeg, 16, Gent. Bureeî van West-Vlaanderen; Gaston Bossuyt, Gilde (1er Aiubach* len, Kortrijk. Cureci van Antwerpen, Brabant en Limburg: Vik'or Kuyl, Minderbroe* deistrait, 24, Leuven. liureel voor Fransch-Noorden: Ch Vérin, Rue d'Angleterre, 15, Liiio. Us •• A n> HET VOLK KSsn schrljti îiss Op allé postkantoren aan 10 îr. p6ï jaar. Zesinaanden tr.5,00. Uris înaau» den fr. 2,50. Aaiikosîdëgssjçjssa : Pfijs volgens taricï. Vuorop îe I>3* taîen. Reehteriiike herstelling, 2 fraaà per regel. Ongeteekende brieven worden gs» w si ""G** ci TÈLEFOON N» i®, Gp. Vcrschijnt 6 maal per week. CHSISTEN WEïtKMANSBLAD ' — - - - -• U CEfiTSEMEW HET Htllfô^EfS a ©EfflEilEU MET BiJtfSEGSEL Radico-socialistische Hospicebestiuurders. Dank aan de medeplichtigheid van de papenvreterij der doctrinairen ofte libe-ralen, is het bestuur der hospicen oî gods-huizen van Brussel in handen der radico-socialisten., We hadden onlangs gelegcnheid te mel-den, hoe deze heeren er hun genoegen van nemen. Banketten of feestmalen aan 40 tôt 50 frank per man, in den restaurant van M. Catteau, die zelf lid is van den hos-picieraad, zijn eigen smulpaart meê-rekende en er natuurlijk als baas van den restaurant zijn winstje aan deed. Uit hun eigen zak? — Neen, met het geld der hospicen, dus : met het geld der arinen. Op zoo een banket hadden zij M. Max, burgemeester van Brussel, genoodigd, die meende dat die heeren ze'f betaalden. Als hij vernam dat het de armen zijn, welke die kosten moesten dragen, was hij er zoo verontwaardigd over, dat hij die doenwijze openlijk afkeurde in den ge-meenteraad en nu aan den liospicieraad 50 frank gestuurd heeft voor zijn aandeel in het feestmaal. 't Is me nog dat een affront je 1 De liospiciebestuurders hebben het zoo wel gcv)eld, dat hun raad is samenge-roepen op deze dagorde : « Regeling der storting van 410 fr., be-» drag van het ontbijt aangeboden aan » MM. Mesureur, Dausset en Cruuzon. » « Regeling », een guitig gekozen woord, waar het « restitutie » of teruggave » moest zijn, zooals de heer burgemeester Max het hun tôt hunne bescliaming ge-leerd heeft. Hadde de XXe Siècle het smulpartijtje niet aan 't licht gebracht, zou er wel ooit van « regeling » spraak zijn geweest? * * * Waar de hospicebestuurders zoo goed voor zich zelven zorgen, daar zorgen ze toc'n zelker wel op uitstekende wijze voor de armen, cle zieken en de noodlijdenden? Eejî oogenblikje ! Ziehier wat aan den XXe Siècle is verhaald door M. Mourra aux, wonende in de Gasthuisstraat te Brussel : « Mijne vrouw, zegt M. MourWaux, is den 28 October laatst in St-Pietersgast-huis gegaan om er eene heelkundige operatie te onderstaan. De operatie, ge-daan in den dienst van Dr Depage, is vol-komen gelukt ; maar men moet veron-derstellen dat de zalen zonder bewaking gclaten zijn, — ('t zijn wereldlijke ver-pleegsters) — want den tweeden dag na de operatie heeft de zieke haar bed ver-laten om naar het verdiep onze dochter te gaan zien, die er insgelijks in behande-ling was. » Den volgenden dag begon mijne vrouw te hoesten en wanneer ik haar den zondag 2 November ging bezoeken, had , zij eene scherpe bronchiet. De kwaal ver-!ergerde spoedig en den volgenden dinsdag schreef mijne dochter mij eene kaart, de 'ievendigste ongerustheid uitdrukkende. ïk liep naar het gasthuis, waar ik mijne vrouv/ buiten de reglementsuren kon zien om 5 uur 's avonds. Gezien haren ergen toestand, bood ik mij 's anderendaags op-nieuw in 't gasthuis aan om de zieke te sien, welke nog altijd in den dienst der àeelkunde verbleef, alhoewel haar toe-stand haar in den dienst der geneeskunde hadde moeten doen plaatsen. Men wei-gerde mij de toelating om dewelke ik ver-!socht. Den volgenden dag, donderdag, ?lag mijne vrouw op sterven. 's Namiddags moeht ik haar bezoeken gelijk iedereen, jmaar eens het reglementsuur verstreken, verzocht men mij weg te gaan. Ik drong aan, gezien haren ergen toestand. Maar het règlement was daar : men was onver-biddelijk. » Heel over 't hoofd geslagen kwam ik thuis. 's Anderendaags inorgens, den vrij-dag, kwam een gegaloneerd man bij mij: — » 'k Heb u slecht nieuws aan te bren-gen, zegde hij eenvoudig. »— Mijne vrouw is dood? vroeg ik angstig. » De bediende knikte en gaf mij papie-ren. Ik moest om 9 uur naar 't gasthuis gaan om ze geteekend weer te geven. » Dan barstte ik uit, ik protesteerde tegen de hardvochtigheid van een bestuur dat aldus eene ongelukkige ver van de haren laat sterven en zeer waarschijn-lijk ook — want wij weten niets — zonder de hulp van den Godsdienst welke zij voorzeker zou gehad hebben indien wij daar geweest waren. De opmakers van een zoo barbaarscli règlement heette ik misdadigers. Maar waartoe dient het? » Om 9 uur was ik in 't gasthuis met mijne papieren. Tôt drie maal toe klopte ik aan het winket en 't is een jongeling, met een cigaret in den mond, die kwam openen. Iedereen scheen er in 't bureel vrolijk gezind uit en ik stond daar te snikken, terwijl elkeen zich vermaakte. Met verontwaardiging wees ik de dien-sten af van den bediende die mijn lcloppen had beantwoord en ik werd blnnenge-laten, Wanneer mijne papieren geregeld waren, vroeg ik de overledene te mogen zien. » Zoudt ge 't kunnen gelooven, men-heer ? Men weigerde mij deze voldoening en ik moest tôt 's middags wachten voor-aleer ik die gunst kon bekomen. » Men overhandigde mij de kleederen mijner vrouw, maar den trouwring niet, dien zij aan den vinger droeg. Het beetje geld dat zij bezat — ongeveer vier en half frank — werd door 't gasthuis gehouden. 't Schijnt de gewoonte te zijn... » Sindsdien heb ik vernomen dat, den dag vôôr haar afsterven, — terwijl zij in een wanhopigen toestand verkeerde, ■— mijne vrouw door geen enkel geneesheer bezocht werd. » * * * Beide feiten — feesttafel voor de heeren ten koste der armen, miskenning van 't familierecht bij eene stervende — zijn gruwelijk, ja, maar kunnen ons toch niet verwonderen. De godshuizen zijn van hunne bestem-ming vervreemd ; anti-katholieke hospicebestuurders zijn uit hun aard vreemd aan die bes'emming : deze moet onver-mijdelijk miskend worden. De godshuizen werden gesticht en be-giftigd door overtuigde christenen, die wiïden dat er christene liefde werd ge-pleegd. Zulke stichting heetten zij een godshuis, een huis van God, opdat het aïs een huis van den algemeenen Vader strekken zou tôt schut voor dezen, wier gebrek aan stoffelijk bezit hun geen vol-doende eigen thuis verleende voorhunnen nood en hunne krankheden. De stichters wilden een huis van liefde. De anti-katholieken hebben er een huis van politiek en van hartelooze bestuur-derij van gemaakt. In plaats van een liefdewerk, zien ze er nog enkel een plaat-singsbureel voor hunno politieke vrienden in en voor hen zelven eene gelegenheid voor een titel, welke hun sommige deuren opent die hun anders zouden gesloten blijven. De liefde is er met den christen geest uit verdwenen, de politieke zwendel is er voor in de plaats getreden. Hooger aangehaalde feiten toonen dui-delijk wat er het gevolg van moet zijn voor de armen. 't Is die toestand, welken onze papen-vreters algemeen zouden betrachten, indien zij meesters van het land konden worden. ————— Bnlten!ar.dsche Politiek yRIJER BESTUURSWIJZE IN SPANJE De provinciale grensbedeeling in Spanje is al zoo willekeurig als de departements-bedeeling in Frankrijk. Die bedeeling houdt hoegenaamd geen rekening met den aard der gronden noch met het bedrijf der inwoners. Zoo zijn er provin-cièn, die gedeeltelijk uit gebergten, gedeel-telijk uit laaglanden bestaan, gedeeltelijk van nijverheid, gedeeltelijk van wis-selhandel, anderdeels van landbouw leven. £ulks maakt de provinciale verzorging van de belangen der bevolking, zooniet onmogelijk, dan toch zeer moeilijk, en het middenbestuur van gansch het land, dat over ailes de oppermacht I eeft, kan jr nog min aan verhelpen dan de provinciale besturen zelf. De conservatieve hO'fdminister M. Maura stelde in 1908 aan de Kamers af Cortès voor, aan gebuurprovincièn tnachtiging te verleenen zich voor ge- lijkaardige belangen onderling te vereeni-gen met genot van de rechtspersoonlijk-heid. Vooraleer zijn ontwerp ter stemming kwam, greep er eene politieke omkeering plaats en het conservatief ministerie werd vervangen door het liberaal ministerie Canalejas. Deze deelde dienaangaande de zienswijze van M. Maura, wat bewijst dat in het voorstel geen partijdigheid gelegen was maar het wezenlijk beant-woordde van eene dringende noodwen-digheid.M. Canalejas heeft den tijd niet gehad het ontwerp door te drijven : hij werd door een anarchist vermoord, de Kamers werden ontbonden en de verkiezingen brach-ten opnieuw een conservatief ministerie aan het bewind. Maar onder het ministerie Canalejas was het eerste artikel, 't voornaamste, van M. Maura's ontwerp gestemd geworden en de nieuwe conservatieve hoofdminister M. Dato heeft thans dat gestemd artikel onderworpen aan de bekrachtiging des Konings, die het dade-lijk onderteekend heeft, Èoodat het kracht van wet gekregen lieeft. Het bepaalt dat de bestendige afgevaar-digingen van twee of meer gebuurprovincièn, mits instemming van de twee derden harer leden, zich voor bestuursaangelegen-heden kunnen vereenigen onder toezicht van het midden- of landsbestuur. Die vereenigingen kunnen voor een bepaal-den tijd of bestendig gesloten worden. Voor nijverheid, handel en landbouw verwacht men aile goeds van deze vrijer bestuurswijze, ITALIE'S GELDWEZEN. De vooruitzichten der uitgaven voor Italiè's zeewezen in 1914 beloopen tôt 257.420.000 fr., die voor het landleger tôt 461.492.000 fr. Er is geschat dat de twee derden van 't nationaal inkomen, 't zij zeven milliard, aan de reechtstreeksche belasting ontsnappen. Het Officieel Blad heeft een dekreet afgekondigd, waarbij de belasting op den alcool verhoogd wordt van 270 op 330 fr. per hectolitcr. Het bepaalt o ok een taks op den invoïr van alcool. Men verhoopt hiervan 12 millioen 's jaars meerdere on tvangst te bekomen. HEROPENING VAN 'T BULGAARISCH PARLEBÏENT De zittijd der Sobriané is geopend geworden door Koning Ferdinand, omringd van de koniitlijke familie.. Als de koning binnentrad, riep een socia-list : « weg met het koningdom 1 » Maar zijn gekwaak werd overstemd door de toe-juicliingen der andere Kamerleden, met wie het publiek instemde. Daarop^iebben ■ de socialisten de zaal verlaten. In zijne troonrede heeft de Koning den oorlog met al zijne wederwaardigheden herdacht, de gesneuvelden eerbiedig ge-groet en de heldhaftigheid der bulgaarsche troepen gehuldigd. De betrekkingen van Bulgarie met de groote mogendheden zijn goed en de regeering doet haar best om ze steeds nog vriendschappelijker te maken. Met Roe-manië gaan d'e betrekkingen in betoog van vrederzijdschen goeden wil. Ook met Turkije wordon de gebuurtebanden her-aangeknoopt en eerlang zal aile vijande-lijke gezindheid tôt het verleden behoo-ren. Insgelijks met Servie. Bulgarie moet thans zijne krachten herstellen in den vrede en in eene duur-zame werkzaamheid, opdat het in vrede en vooruitgang den eererang verovere, die hem onder de Balkanvolkeren toe-komt.Bij het verlaten der Kamer en bij 't in-gaan van zijn paleis is de Koning levendig toegejuicht geworden. EEN DREADNAUGHT VOOR TURKIJE. Voor rekening van Brazilië was men in Engeland een reusachtig pantserschip, een dreadnaught met name « Rio de Janeiro », aan 't bouwen. Turkije heeft dien thans voor zijne vloot aangekocht nog voor hij voltrek-ken is. Dit nieuws heeft n,ogal opschudding verwekt in Griekenland, waar minister Venizelos verklaard heeft, dat de grieksche regeering dadelijk de noodige bestellin-gen gedaan heeft om Griekenlands over-macht ter zee te behouden. Hij achtte't echter niet gepast die bestellingen open-baar te laten kennen. DE HEILIGE STOEL EN DE VREEMDE PRINSEN. Ziehier de lijst der vreemde Vorsten en Staatshoofden die ter gelegenheid van Nieuwjaar persoonlijk hunne heilwenschen aan den Heiligen Vader hebben overge-maakt : De Keizer van Oostenrijk-Hongariè, de Duitsche Keizer, de Tsar van Rusland, de Koningen van Spanje, Zweden, Noorwe-gen, Belgiè, Monténégro, Beieren, Koning Manuel, Koningin Amelia van Portugal, de Hertogin van Orléans, de Graaf van Montpensier, de Grâaf d'Eu, en een groot aantal vreemde Prinsen. De ôpstand in Mexico. DE GEVECKTEN DUREN VOORT Laredo (Texas), 2 Januari. — Gister-morgen deden de opstandelingen eenen geweldigen aanval tegen Nuevo Laredo. Van beide zij den maaiden de houwitsers de vechtenden weg. Het personeel van het Roode Kruis heeft reeds 200 dooden op-genomen. De verliezen der fcderale troepen zijn zeer groot. DE OPSTANDELINGEN ZOUDEN DEN EÇRIJD WINREN. Presidio (Texas), 2 Januari. — De be-velhebber der Amerikaansclie troepen zegt dat 2 à 3000 federalen, die Oyinaga verdedîgen, zeer erg bestookt en zoo nauw beginnen inget-loten te worden, dat men aile oogenblik ien mag verwachten, van hen te zien overgaan naar het grondgebied « der Vereenigd« Staten. J VAN ALLES WAT. CONGOBESTUUR. — Antwoordend op de nieuwjaarwenschen van Senaat en Kamer, heeft Z. M. Koning Albert in duidelijke woorden geschetst welke ver-anderingên er wenschelijk zijn in het bestuur onzer kolonie. De koloniale keure, zooals zij gestemd werd, is wat zij kon zijn. De ondervinding heeft geleerd dat zij niet is wat ze zou moeten wezen. Het bestuur der kolonie is te veel te Brussel samengetrokken en niet genoeg ter plaats. In de kolonie zelve behoort er een rechtstreeksch, zelfstandig en ver-antwoordelijk bestuur met eigen initiatief te komen, onder de hoogere leiding en kontrool van het belgisch middenbestuur. Zoo sprak de Koning, en uit goede bron vernemen wij dat reeds voorbereidingen genomen zijn om eerlang dien vromen wensch te verwezenlijken. De beambten van het ministerie van koloniën werden samengeroepen en hun werd gezegd dat een groot deel van 't personeel naar Congo zou moeten overgebracht worden ; wie er zich voor aangaf, zou er voordeel bij hebben. Dat schijnt ons geschikt, maar ons dun-kens zouden dezen, die reeds hunne ge-zondheid door een verblijf in Congo onder-mijnden, wel mogen gelijk gesteld worden met dezulken die er nu voor een termijn zouden naartoe gaan. ' r 1 1 HUN PROGRAMMA. — Verschillende liberale bladen stellen vast dat, al heerscht nopens de punten van hun programma geen oneenigheid in de partij, deze toch aan zekere ongesteldheid lijdt, die hare werking verlamt. Wat is hun programma? — 1) Alge-meene legerdienst, 2) verplicht onderwijs, 3) algemeen stemrecht. De algemeene legerdienst is doorge-voerd en de liberalen weigerden er de noodige liulpmiddels voor te stemmen. 't Verplicht onderwijs is voorgesteld en de liberalen weigeren het te stemmen. In de kommissie der XXXI blijken de liberalen ieder afzonderlijk een eigen stelsel van stemrecht te verkiezen. Er is geen oneenigheid op hun programma van 0 1 GROOTER BRUSSEL. — Bij de Nieuwjaarontvangst aan 't Hof, heeft M. Max, burgemeester van Brussel, zijne bezorgdheid uitgedrukt over de vermin-dering van de bevolking der hoofdstad, die toch langs om zwaarder Iasten te dragen heeft. Brussel kan zich niet uitbreiden, gansch ingesloten als het is door allerlei gemeen-ten met steedsch karakter op minder of meerderen rang. Het gaat niet, aan sommige dier ge-meenten een deel grondgebied te ontne-men om het bij de hoofdstad toe te voe-gen, want elke gemeente houdt hardnek-kig aan haar volledig gebied. De oplossing moet gevonden worden in eenige volkomen steedsche buurge-meenten geheel en gansch te doen deel uitmaken van de hoofdstad, welke alleen aldus haren naam kan waardig zijn. GROOTE DIAMANTEN. — Bij Kim-' berley, in de Kaapcolonie, zijn twee groote diamanten gevonden. De eene weegt 178 karaat — het gewicht van de beroemde Koh-i-Noor — en de andere 196 karaat. EEN NEGERBLAD. — Het parket heeft in Congo de wulpsche, zedekwet-sende neg'erdansen ter eere d.r maan ver-boden, omdat ze waarlijk eene uitdruk-king van beestige geilheid zijn. Een brusselsch blad heeft die dansen vergeleken met... eene processi . De Flandre libérale oordeelt d t het brusselsch blad, door die vergelijking, te kort komt aan den eerbied voor... de ne-gerdansen ter eere van de maan. De Flandre stelt zich beneden de geilheid van onbeschaafde negers. HET LEUGENKRAAM. — De school-zwadderaar der Flandre liberale heeft er weer wat beters op gevonden. Betrekke-lijk het schoolwetsontwerp Poullet schrijft hij namelijk : « W.elke is de wettelijke bepaling, die » de besturen der vrije scholcn verplicht » of zal verplicliten aan hunne onderwij-» zers de door de wet voorziene jaarwedde » te betalen? » Geen enleke ! » Dat mag men noemen : liegen dat het kraakt. De wet stelt immers als uitdrukkeliike voorwaarde voor het bekomen der toe-lagen, dat het sclioolbestuur de Vettelijk bepaalde jaarwedden betale. ( De zwadderaar der Flandre zegt dus moedwillig het tegenovergestelde van wat de wet zegt. DE NEDERLANDERS IN BELGIE. — Volgens de volkstelling van 1910 zijn er in Belgiè 70,950 Nedérlanders tegen 80,705 Franschen en 57,010 Duitschers. De Nederlanders zijn verdeeld over de provincièn als volgt : provincie Antwer-pen 31,686 ; provincie Limburg 4902, ressorteerende onder het Nederlandscne consulaat te Antwerpen ; provincie Brabant 13,574 ; piowncie Henegouwen 734, ressorteerende en:1er het Neder'Jandsche consulaat te Brussel ; West-Viaanderen 1272, ressorteerende onder het Neder-landsche consulaat te Brugge ; Oost-Vlaanderen 5522, ressorteerende onder het Nederlandsche consulaat te Gent ; Luik 12,939, Namen 243 en provincie Luxem-burg 78, ressorteerende onder het Nederlandsche consulaat te Luik. HUNNE VOLKSVRIENDEN. — Onze roode bladen hebben M. Sel-de-soude —-pardon : M. Ernest Solvay in de wolken , verheven, omdat hij van 't ontzaglijk fortuin, op den arbeid- zijner werklieden verg#ard, een millioen gegeven heeft voor eene socialistische leidersschool. De fransche Bataille syndicaliste, so-cialistisch blad, schrijft daarop : « In België geeft M. Solvay een millioen aan de socialisten. In Frankrijk is hij de hardvochtigste der patroons. » In zijne fabrieken der Salins-de-Giraud, in de Bouches-du-Rhône, was hij in strijd met zijn personeel ; hij deed van elders onderkruipers komen en al zijne oude werklieden moesten na een wanhopigen strijd de streek verlaten. Te Saint-Gobain leven zijne werklieden onder een echt schrikbewind : aile syndikalism is hun verboden. » Dat zullen Peuple en Vooruit aan hunne lezers niet vertellen van hun grooten i volksvriend 1 ISCHRIJVERSRECHT. — Een tele-gram uit S' Petersburg meklt dat de overeenkomst is gesloten tusschen Rusland en Belgie, op letterkundig gebied. Arbeidersbeweging. ONDER DE TEXTIELBEWERKERS. 1 Vooraleer ons klein overzicht te beginnen, willen wij aan de lezers die nog altijd niet goed de beteekenis van het woord textielbewerker begrijpen, uitleggen dat dit doelt op al de menschen die spinbare vezels bewerken. Dus al dezen die in 't vlas, de wolle, 't katoen, de jute, enz., werken, zijn tex-tielbewerkers.In den Textielbewerker, het weekblad van 't Centraal Verbond der Christene Textielbewerkers, wordt meegedeeld dat te rekenen van 't begin dezer maand de meer-centralisatie wordt ingevoerd, dit wil zeggen dat desze die er in meedoen ongeveer voor ailes verzekerd zijn in 't Ver-bond in plaats van in de plaatselijke vereeniging. Het gaat dus meer en meer den weg op van 't duitsche stelsel, waar al de leden van ' tgansche land, 't i gelijk waar ze gevetigd zijn, door tusschen-komst van plaatselijke besturen, hunne bijdragen in de Centrale kas storten en ook uit Heze centrale kas aile onder-steuningen genieten. Werkstaking, werk-loosheid, ziekte, ailes wordt door de centrale kas vergoed. $ 1 * * De Textielbewerker spreekt weer over S artikel 130 van ons strafwetboek. 't Is | w» het artikel dat de vrijheid van arbeid moet verzekeren, maar nogal dikwijls ten nadeele der stakende werklieden wordt toegepast. * * * Kan de wetgeving het middel niet vinden om het zoowel op de bazen aïs op de werklieden toe te passen, zegt De Textielbewerker, dat ze het dan volledig afschaft en zich enkel bepaalt met het « gemeenzaam recht » dan zullen werk-gevers en werknemers ten minste op gelijken voet worden behandeld. * * * Te Eekloo is de weverij La Lieve om bijzondere redens gesloten. De vereenig-den zullen ondersteund worden en de onvereenigden zullen weêr den duts zijn, maar ze mogen op hunne borst kloppen en zeggen : 't is onze eigene schuld, hadden wij ons ook maar vereenigd. Als z'er maar verstandiger door worden. De kaardeurs der wollcfabrieken van de heeren Goethals-Goethals, Van de Putte-Baudts en Chefneux, te Eekloo, hebben de beweging heraangevat tôt het bekomen eener loonsverhooging van 2 fr. per week. Volgens 't schijnt zouden de i'abrikanten geneigd zijn 1 fr. toe te sta&n. # * ♦

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods