Het volk: christen werkmansblad

1118 0
03 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 October. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3b5w66b752/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

\'icp-ea-TwinJigsle Jaar. ■ ■S. 24# Ëefeiisssî — BdIsscïIk — Elgesdon fcSerdag. 5 Oclober [914 A I!e brtcfwissenngen rracht-Vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaraL înaatsch. « Drukkerij Het Yoli », Meersteeg, n° 18, Gent. Buveel van West-Vlaanderent Gaston Bossuvt, Gilde dar An> fcachten, Kortrijk Telefocw 523 Bureel van Antwerpen, Brrv baut en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroèderstraat, 2-1, Lëuven HET VOLK Mon sehrljtt Jns Op aile postkantoren aan 10 îf» per jaar. Zes maanden tx. 5.0©. Drio maanden fr. 2.50. Aankonàiglngon. Prija volgens tarief. Voorop betslen. Rochterlij]» herstemng, 2 2& per regel. Ongoteekende brieven worda» geweigerd. TELEFOON N* 137, Geai Verschijnt €5 maa! per weeJLi CHRISTEN WERKMANSBLAE 3 CENTIEMES» HET NUMMEB 3 CENTIEMES MET BIJVOEGSï BSoml Mntwergieii» Hst oescSîut werkî veort—Daltschs batlerijen veni8ÎSfâ, Antwerpen, Ie October. 10 ure. — Sinds glsteren heeît aich geen9 wljziglnj voorgedaan, ten Zuiden der versterkte stelling. Den ganschen dag heeît een hevij kanoîivuur gewerkt. Duitsche batterijen, die te dicht de îorten waren ganaderd, werden vernietigd ei moesten met overhaasting achteruit wijken. Tusschen het gedeelte der Sehelde en de Senne heeît geen enkelen ernstigen aanva plaats gehad. Tusschen de Senne en de Nethe heeît de vijand, na een langdurig kanongesehut eene beweging willen doen, rond den avond, in de riehting van Ste Catharina-Wavei De duisternis steîde een einde aan Oie beweging. De toestand blijft dus dezelfde als gister. Be Toestand la Fraukrijk. Bordeaux, Ie October, 7 ure 's morgens. — De algemeene toestand is voldoende Geene enkele merkbare wijziging op de îrontlijn, behalve in midden Woever; wij hebbei Seycheprey bezet en zijn vooruitgerukt tôt op de heliingen van den RUFT DE NARD Mededeeling van 4 ure 30 namiddag. — In den algeheelen toestand geene veran dering. Links zijn wij tocli vooruitgegaan, ten Noorden der Somme en rechts, in Mkldei Woever. ENGELSCHE OFFICIEELE MEDEDEELING. Londen, Ie October. — De Duitschers, die hunne steilingen meer en meer in gevaai eoelen, hebben getracht ons tegen te houden, door hunne herhaaide tegenaanvalien Sinds zaterdag hebben zij dag en nacht hevige en herhaaide aanvailen gedaan op ver seheidene punten van de îrontlijn. Overal werden zij teruggedreven met groote ver liezen, duizenden dooden en gekwetsten achterlatende. Het 8e wachikorps werd vooral erg geteisterd. Wij namen vele gevangenen. IN DEN ELZAS : Franschen bijval. Een telegram uit Baie meldt dat de gevechten in den Elzas allen in 't voocdee! zijn der Franschen. De Duitschers, die getracht hebben ons uit PsîetterhaUsen te verjagen werden met overgroote verliezen teruggeslagen. Langs den kant van Altkirch is het 109e regiment der landweer in aanraking gekomen met de Franschen en totaal vernieid. XJsf GKA-LTOIEL De ©verrompeliiig vaa het Oosîeorijksch leger is velle% Mededeeling van den grooten russisehen iegerstaf. Petrograd, Ie October. — De uitvallen gedaan door het garnizoen van Przemys! zijn vruchteîoos gebleven. Nieuwe gevangenen zijn in onze handen gebleven, aisook eene zekere hoeveelheid munitie en verscheidene kanonnen. De Oostenrijkers zetten hunne terugtrekkende beweging voort, hetgeen eeno vol-ledige verwarring laat doorschemeren- in hunne strijdende iegerkorpsen. Onder de gemaakte gevangenen, door eene kieine ruiterijaîdeeiing, ten Zuidei van Riaehowo, vond men soidaten van 25 verschillige regimenten. Onder de door de Russen gemaakte gevangenen te Coionjok zijn taîrijke man-schappen, die voliedig onbekend zijn met den militairen dienst. Een groot îort van geschutten voor houwitsers van 6 duimen werd, dicht Starasol, genomen. In de streek van Sanock hebben de russische trospen Lisko bezet, na de reserva-bataljons, die deze punten bezetten, gansch in wanorde te hebben geslagen. De Russen werpea de Iluilschers achieriiil is Oosleflfk Puises. Petrograd, 1 October. — Mededeeling van den algemeenen opperstaî. — Op 27e September hebben de Russen zich, na hevige gevechten, meester gemaakt fvan de duitsche versterkingen, bij Augustow en Koptzvevo. Den 29° September hebben zij de wegen bezet der meren in de riehting van Simr.o, Sere! en Leipny. De vijand werd teruggeslagen naar Suwalki, Scini en Mariampol; de russische aanvailen duren voort. Het duitsch beleggeschut heeît de beschieting vcortgezet van Ossowiez, deeh zonûer gevolg. In de streek van Sehtschoutschin, ln 't omiiggende van Ondreiveno, meldt mas ltieine gevechten. DE mWM TOESTAND. kloppen. « De algemeene toestand is gansch vol- vanen de^Dutschfrs^fnd ^Antwerpen'S" doende », verklaarde gisteren defransche Engelsclien en Franschen nemen een etat-major. Daags te voren badhi] slcchts voor een al de koloniën van Duitschiand. yan « gunstig » gesproken. « Voîdoende » De Jappcn en de Engelsclien jagen de is meer, dus is de toestand nog heel wat Duitschers uit China. ve«^,etcîr^\ ,i . Serviërs en Montenegrijnen hebben biina Ailes beiooît een nakend en segevierend gedaan met de verovering van Bosnia- emde van den velûsiag der A.isne. De Bond- Herzegowina genoten werlcen met zooveel welslagen En intusschen gaat in Duitschiand het naaf t noorden op, dat de verdrijvmg zelfvertrouwen weg, waarop de wanheop van den duitschen reclitervleugel als zeker er yolgen moet. ÎS. ■ ■ ■""-mnwT'rTrfflW\''i.iimg»a-—.11.1 Onze vrienden gaan ook vooruit in !)i> 7AAne vaïl flcil KPI7PP Woever. De Duitseher wijkt dus en dit " tf o t ! wijken, na zijne wanhopige pogingen ora -r ° September. rijdmgen uit fnssrhén Vprrlnn en Tonl rfoor te (frinerpn Berh-!n zeSSen dafc Prms Oscaï van Pruisea tussenen veiaun en loui aoor te arin0en, <a;i,u hartkloppmgen lijdt. Hij werd te is voor ons een ware bijval. _ Hamburg, waar lûj vcrblijît, door bijzoîide» Op onzen rechter, zooals op onzen lin- specialistin onderzocht. Zij verkl;jjen kervleugel gaan wij vooruit en diens- hij verscheidene maanden mst nooclig heeifc volgens begrijpt men de voldoening van °m te herstellen, rnaar dan mag hij nog het , hen, die voor last hebben de legers naar afniattend oorlogswerk niet hemeinen. âe victorie te leiden. Prins Joachim die gcwond werd, is veel Overigens ook elders hebben onze bond- met,een sto^te wande- eenoten fÀle vnnrdppl ]en" Ir« boopt toekomende maand naar hst genoten Eflle voorcieel. strijdfront (c kunnen temgkeeren. De Russen volleaigen de verplettenng ]Je officieele mededeeling vœgt erbij dat pan Oostenrijk en beginnen tevens den al de andere zoons van den Keizer het wel Pijaild terug te dringen, dien zij de grens stellen en op 't front der legers hun plicht ran Oost-Pruisen hadden laiten over- kwijten. Uleulur.) t Twee îaaante corlog. Maurice Aubert schrijft in den Journal de Roubaix : 't Is twee maanden dat wij in oorlog zijn. Volgens de berekeningen en vooruit-zichten van den grooten duitschcn Iegerstaf, moest dat tijdstip door vier bijzon-dere îeiten gekenmerkt zijn : vooreerst de schending en de verovering van België ; dan den inval en de verovering van . Fransch-Noorden ; vervolgens de verove-J ring van Parijs ; en eindelijk de verplet-tering der Russen door het uit Frankrijk , gekomen loger des Keizers. Wat is cr van dat program der duitsche [ hoovaardij venvezenlijkt ? De Duitschers zijn in België gedrongen ten koste van ontzagelijke verliezen aan | manschappen, aan materiaal en vooral aan tijd. Zij hebben dit dapper land niet gewonnen ; het blijft steeds weerstaan en 1 zijn voor Antwerpen verschanst léger houdt aanzienlijke vijandelijke krachten machteioos. De « wandeling » doorheen het kieine koninkrijk is waarachtig een zeer lastige en zeer kostelijke veldtoclit geweest. Dat [ eerste deel van 't plan is dus mislulct. De inval in Fransch-Noorden kon niet \ vermeden worden. Men zal denkelijk ( iater weten waarom, als het oogenblik zal gekomen zijn om de verantwoordelijk-lieden vast te stellen. De troepen van von Kluck en van den Kroonprins hebben gedurende eenige dagen, na schrikkelijke gevechten, bijna al de departementen langs dezen kant ' van Parijs bezet, en de hoofdstad zelve • is bedreigd geweest. Maar de strategische terugplooiing der • Bondgenoten werd in 't begin van 6e September bekroond met de groote zegepraal der Marne en den aftocht der duitsche legers. Thans, na drie welcen onophoudenden strijd, die den vijand zeer verzwakt heeft zpnder hem eenig voordeel te geven, is de toestand ons blijkbaar gunstig. We mogen met vérirouwen den uitslag van don grooten veldslag afwachten. Dus, tôt hiertoe is het duitsche plan geheel mislulct. Wilhelm II heeft zijne intrede te Parijs niet gedaan den 20e Augustus, zooals hij gedroomd had, en het is thans zelier dat de Duitschers de fransche hoofdstad niet zullen zien. Het laatst'e deel van 't plan eindelijk : , de verplettering der Russen, heeft zelfs nog geen begin van uitvoering gekregen. Onze bondgenoten hebben integendeel d3 Oostenrijkers plat geslagen en zij bereiden het oogenblik voor, waarop ze met den Duitschér hetzelfde zullen doen. Zooals men ziet hebben de Bondgenoten hunnen tijd niet verloren sinds het begin van den oorlog. De twee verloopen maanden hebben hun toegelaten den ondraaglijken duiLSchen hoogmoed te vernederen en het geweldig oorlogsma-chien van 't keizerrijk te ontredderen. Dit europeesch gevaar te vernietigen, zal het werlc der volgendc dagen zijn. Geaeraai Joaberl met de Verbadeaeii. Generaal Joubert, die met Botha, De j Wet en Delarrey, een der helden was, in den oorlog van ïransvaal, veercien jaar geleden, heeft zich te Bordeaux aan-geboden, om te vechten met de Yerbon-denen.— m i Mu1 11W — ■ — Een duitsch vaaadel naar Bedeaux gebracht. Bordeaux, Ie October. — Een officier van het groot algemeen kwartier heeft te Bordeaux het vaandel gebracht van het 69e duitsch linieregiment, aan den vijand, over eenige dagen ontnomen. De standaard, die in flarden gescheurd en gansch bebloed is, getuigt van dehard-nekkigheid der gevechten. Hij is neder-gelegd in het kabinct van den Voorzitter der Repabliek, in de prefektuur van Bordeaux, bij de vijf andere vijandelijke vaandels, die er zich reeds bevonden. OÔSTMJKSOIE VERLIEZEN. 150.000 ^oo3en, 209.009 cjskwststîa, 200 GOOgevaîigsneii. 900 kanonnen- Londen, Ie October. — Men telegra-fieert uit Stockholm aan den Daily Tele-grapli : | De verpletterende neerlagen, door de Russen, aan de Oostenrijkers toegebracht, worden door de volgendc cijfcrs bevestigd : Donderdag laatst beliepen de Oostcn-rijksche verliezen tôt 150.000 dooden en 200.000 gekwetsten. Er waren bovendien 200.000 gevangenen; 900 ltanormen werden genomen. j YeltaarstM F8ESC8. De engelscha generaal French, die di britsche troepen in het leger der Bondgeno ten aanvoert, heeft woensdag zijn 02 vei'jaardag beleefd. Hij werd geboren te Ripplevale bij Dover in het graafschap Kent, en gelijk vele engel sche generaals is hij van ierschen oorsprong Zijn vader behoorde tôt het zee'eger. Hij zeli begon daar ook zijne loopbaan, maar in 1874 werd hij kapitein bij een regiment husaren. Op 37 jaar werd hij kolonel en hij kwair voor de eerste maal in 't vuur onder Lord Walseley, in den veldtocht aan den Nyl, ia 18S5. Maar hij trok vooral de aandacht zijnei oversteninde nianeuvers dieonmiddellijkder oorlog der Boèrs voorafgingen. Hij werd generaal-majoor benoemd en belast met hel bevel der ruiterijdivisie in Natal. Hij be-haalde de overwinning van Blandslaagte er wist uit Ladysmith te ontsnapjsen daagf vôôr den aan van g der belegering. Gedarendc verscheidene maanden hieid hij de generaal; Delarey en De wet in bedwang in het district van Colesberg in de Kaapkolonie ; zij. aan vallen en meesterlijk uitgôvoerde krijgs-listen kenteekenden zijne t&ktiek. Terug wijkingen veinzende loklc hij de Boersnaaî 't zuiden en belette hen aldus samen te wer ken met hunne bondgenoten van Oranje Vrijstaat. Zoo deed hij de plans van lorc Roberts lultken. Hij behaalde een groot voordeel me: Kimberley te ontzetten. Zijne ruiters galo peerdén doorheen de vijandelijke lijnen ei zijn laatste stormloop verspreidde het lege: der Boers. Hij wendde omheen het leger vai Cronje en droeg bij tôt de beslissende zege praal van Paardenburg. Deze en zijni daarop gevolgde bewegingen hadden hui hoogsten bijval te Diamond-Hiil, waar hi eene groote overmacht in bedwang hield Zijne faam als een der beste ruiterij-gene raals was voortaan gemaakt. In den vredestijd hield sh' French zicl vooral bezig met de ir.richiing van 't leger hij deed het beginsel vaststellen dat men voo: de bevorderingen meer rekening meest hou den met de tegenover den vijand bewezei diensten dan met de bestuurlijke kennis. In 1911 werd hij stafôverste en Veldmaar schalk benoemd. Eene oneenigheid met hei ministerie deed hem zijne pensioenee ring aanvragen, maar toen men hem noo dig had om cte tegenwoordige krijgsverrich tingen te leiden, werd hij terug in dienst ge roepen. De stad Ripple was woensdag getooid me1 engdsche, fransche en belgische vlaggen Lorn Kitchener heeft den generaal de geluk wenschen doen overmaken van zijne geboor testad en van de stad Londen. Piecliiige eerlierstelling te Mm Parijs, 1e October. — Onder het voorzitter-scliap van kardinaal Amette, heeft te Reims voor een ontzagelijke menigte, eene luister-rijke plechtigheid plaats gehad van herstel ling van de heiligschennis door de Duitschers bedreven, bij het beschieten der hoofdkerk In eene aanspraak, van eene zeldzamc zielsverhevenheid, heeft Mgr Baudrillart de gekende rector van het kaiholiek gesticht de roi herinnerd, die de hoofdkerk van Reim; heeft gespeeld in de geschiedenis, aldus herinnerde hij aan het doopsel van Clovis de wijding der koningen en vooral de wijding van Karel VII. Evenals de zegepraal opflikkerde van der brandslapel di" Jeanne d'Arc rerteerde en aldus al de Franschen vercenigde, heei'i Mgr Bavidrillart zijne verzekering uitgedruki dat het verbrandender kathedraal van B, -iras de nationale verbroederiî'.g zal v;rsterker en den noodigen moed c-n kracht zuller gegeven worden, om den vijandc-Iijken in-dringer bepaald te verjagen. Een Ksiiïng aiieen. De Journal des Débais doet de_volgend€ melding, welke hij uit Bucarest oaTving : «Het schijut dat Duitschlar.d op de tusschenkomst van Roemenië gerekend had van bij het begin van den oorlog. Als kon in g Carol in den mmist erraad de algemeene mobilisatie vreeg, zou M. Costi-nesco, minister van geldwezen, hem gezcgd hebben : «We willen wel, als het tegen Oostenrijk is. » Dan zou de Kon in g geantwoord hebben : « Ik heb mijn woord aan Keizt v Wilhelm gegeven, en een Ilohenzollem houdt zijn woord. » «Het land kent geen Holicnzollern, het kent aileen den Koning van lioemenié, die aan niemand zijn woord heeft te geven », zou M. Beationa, hoofdminister, geantwoord hebben. Dan besloot de Koning den raad der kroon met de oud-ministers samen te roepen. Hij kreeg slechts eene enkele stem voor hem : deze van een gewezen hoofdminister. M. Carp, zoodat hij zich aileen bevond om met Duitschiand op te rukken. Men verhaalt nog dat de Koning aan generaal Averesco — (gewezen overste van den algemeenen Iegerstaf, als dusdanig opgeof-ferd door 31. Bratia.no en thp.ns op 's Konings verzoek bevelhebber van het 1° legerkorps) — zou gevraagd hebben een stafttsaa.nslag te beproeven en de ministers aan te houden. Meli verzekert zelfs dat hooger officieren zouden verkaard hebben lie ver naar de Russen over te gaan dan met de Oostenrijkers op te rukken. Onbet.wistbaar zeker is 't, dat in Roemenië de openbare meening en al de dagb'aden den ooriog tegen Oostenrijk vragen.» Later. — De roemeensche regocring heeft verijoden granen naar Duitschiand of Oostenrijk uit te vceixn. Schending \aa 't flollandseli grondgebied?? Onder aile voorbehoud deelen wij voi gend nieuws mede, dat we uit een plaat i selijk blad overnemen : « Een telegram te Wcstdorpe (Sas-van-; Gent) aangeplakt, meldde donderdag namiddag dat de Duitschers 't Hollandsc-grondgebied zouden hebben geschonde; te Bortel (Hollandschc provincie BrabantN gelegen op den ijzerenweg Hassclt-Eind hoven. » Volgens dezelfde geruchten zoudei de Duitschers twee hollandschc officiera gedood hebben, maar de Hollanders heb ' ben daarentegen 34 Duitschers gedoor en er 600 krijgsgevangen genomen. » Ongmisiheid in Zwcden. ■ Stockholm,29 September. — In !iar.de 1s-[ en financiekringen is hier erge ongerustîiei< verwekt door het onverwacht plaatsen vas ! ijzererts op de lijst van ooriogscontrabande. In artikel 28 der Verklaring van Bonde*. ; 1909, is nadrukkelijk grzegd dat rafefaalert.-«niet tôt oorlogscontrabande kan verklaari' i worden », en door 's Konings proclamait» van 20 Augustus 1914, was de Verkiarir.f.- ■ van 1909 van kracht verklaard door 's Ko ' nings regeering en bekrachtigd door Zijn« , Majesteit. Het mijnen en uitvoeren vaiï ijzererts i.» [ een van Zweôens belangrijkste bestaans bronnen, verscheidene duizenden menschei , en voor millioenen kapitaal zijn er bij bètrok [ ken. Een schielijk stop zetten nu, in spij j van de bepaling der Verklax-ing van Londen ; zou eene erge ramp voor Zweden ziin en ei ' de gevoelens van vriendscluip voor Eng. -land diep kunnen schokketi. (Times.) ; Uaîië's Miî isUHe. Rome, 30 September. — De gezondheids 1 toestand van den italiaanschen miiiist.-:-van buitenla.ndsche zaken boezemt ernstigi ■ ontrust in. Do verhoopte verbetering is niei ; ingetreden. Ondanks zijn ergen toestand, houdt d ■ minister zich met de zaken van zijn depart-e- ■ ment bezig en is hij voortdurend in beïrek- ■ kins met den hoofdminister. DE OORLOG IN BELGIE. l De verdedigifig van Hcreiitèaîs. ! Ziehier een overzieht van den aanval de: Duitschers op Herenthaïs. « De Duitschers kwamen uit Moll, Aar-schoot en Westeiloo en bestonden uit 500 huzaren van den dood, versterkt door T kanonnen en 2 mitrailleuzen. Zij beschotei; gansch den grooten weg. De kieine troep ' belgische -vrrijwilligers en vier gidsen, zondei \ gescliut zijntïe, weken terug. Ben dertigtal soidaten dekten dit terug-! wijken en vcrdedigden do bruggen, die zij, onder het vuur van don vijand, opencleu. De duitschers deden eene zwenliende beweging en violon onze verscholen troepen aai. De Belgen, die nog met 21 waren, verdedig-den de statie gedurende drie kwaait uuis er-verlieten dan de stad, in goede orde, na eerst nog de brug geopend te hebben, om de Duitscliers to beïetten er over te gaan. D,eze laatsten leden groote yeiliozen ; de onzen (nog 10 vrijwilligers en 4 gidsen) zijn t< X toegekomen. De kapitein- komman- dant van de ruitorij B.' de Blommacit, over-handigde aan deze helden het volgende ge-tuigschriît.De kaporaals Plusquhi, PifEet en de vrijwilligers Haussait, Charrin, Brtyold, Sians Mennès, Defever, Bayens en Renotte zijn te Herentliais met mîjne mannen gebleven es streden heldliaftig tôt het L.atste oogenblik. Onder hoa onderscheitlden zich vooral de soldater.^Krtveld en Renotte. Al deze maiihes hebben gelogeeid te X. . .. met mijne rui-terij.X...., 29 September 1914. De Kap.-hommandant, (Get. ) E. de Blommaeit. Ook hier gebruikten de Duitschers dum-dumkogels.Het Ireiavéf'keer tusschen Gent es Ànlweppen weep oî d^rbroken. Vrijdagmorgen waren -wij op tijds in d# statie Gent-Dampoort om met den gewonon trein van 6,27 ure naar Antwerpen te Tertre kken. Te 6%__uur komt de statieoverste aankondigen : 45 micuten verfr.aging vooi Antwerpen. Een goed begin dus ! We geraken weg om 7.15 ure en worden tôt Oosiakker gevoerd, waar w'ee « voi half uur in de statie blijiven. sinon. Te Destèl-bergen, moet oon rijtuig uit den tivin ge-haaid worden dit ton gevolge oener bi'euk. Van hier tôt. St-Nikte&s gaat het nog al goed. Do eerste trein uit Aik werpen moet echter eerst lùanenkomen, vooraieer ta mogen voortrijden. Het duurt en bliirt duren. 't Is meer d_an- 11 ure als onze trein de statie van St-Niklaas verla&fe en trachten zal zijn lading reizigers tôt in Antwerpen U brengen. Wanneer z'er toegekomen zijn kunneo w'heden niet meâdeelen, waut het was U laat om nog verder dan St-Niklaas te gaan, Zooveel te meer daar in St-Niklaas aile t rein» verkeer met Geut totaal geschorscht waszclâ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods