Het volk: christen werkmansblad

534 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 07 April. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 19 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sn00z72d4d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

L " 11 u fiifen-Twinltesîe Jaar. — N. 96 Ooàsdianst — Mnisge^in — Eigenèom loensdag, 7 April 1915 Aile briefwfeselingen rracht-vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. rnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaston Bossuyt, Becolletten* straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-foant en limburg : Viktor Kuyl, Èlinderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrijft in : Opalle postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingan : Prijs volgens tarief. Voorop t« betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr« per regel. Ongeteekende brieven worden , geweigerd. I TELEFOON N° 137, Gent. VersehijRt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 55 Centiemen iiet nnmmer 't Dorp Meessen. Droomend van schoone vervlogene dagen die zooveel hoop en verlangen meêbrachten, dagen die als jonge boomen in de jeugdigheid van hun wezen veel-belovende botten droegen die zich zouden openwerken tôt frissche bloesems en die nu door nare onweerstijden verweerd, bij liumien eersten bloei verwelkt zijn, wan-delde ik traag op den vaartberm. In de verte, îs de Lentezon, een groote rood-koperen schijf, aan 't zinken in rooden wolkengloed. Tegen de roode schemering, ver achter de hooge boomen die als eenzame wachters, rilde, beweeg-loos staan in de avondstilte, daar rijst een afgeknot stuk toren... droomend vliegen de gedachten daarlieen. Eeuwenlang lieeît hij gestaan die oude toren als trouwe waker over 't dorp, eeuwenlang heeft zijne spitse naald ten hemel gewezen als wilde ze immer den stervelingen hun eeuwig doel herinneren. Eens hebben donkere onweerswolken den blauwen liemel bedekt, 't heeft ailes gebeefd en gesidderd rondom hem. Gra-naat op granaat is naar hem afgeschoten, vinnig hebben ze stuk voor stuk wegge-reten, tôt ook nog 't vuur gekomen is en er niets dan lcale, zwart-berookte muren overbleven. De dorpelingen had hij zien uitwijken voor 't dreigende gevaar, ze deden wel. Een voor een kwamen ze gesuisd, immer meer, met vinnigheid en kracht. 't Was een helsch tooneel : 't vinnig gefluit, 't rinkelen van tuimelend glas, 't pletsen van weggeslingerde pannen, 't kraken van berstende muren, 't donderen van instortende huizen, 't daverend geweld van openknallende granaten, dat ailes samen met dikke stofwolken en geel-kleurige verstikkende rook, rolde voort in een oorverdoovend lawaai, over de vlakte en sprak van woeste verdelging. Zoo had- het bijna driemaal een halven dag geduurd tôt ailes puin was, tôt er geen ongeschonden huis meer te vinden was Vijf maanden zijn daarover heen ge-gaan en nog ligt er niets dan puin, waar voorheen een bloeiend dorp stond, waar nu geen levende ziel meer huist. Enkele raven roeien schuw met zwaren vleugel-slag bovon de eenzame plek. 's Nachts, als een lichtkogel zijn helle lichtstraal over de aarde werpt, dan rijst het puin als een duistere schim, waar geesten geheimzinnig dolen. De nakende duisternis wekte mij uit mijn droomen. Droevig gestemd keerde ik huiswaarts, wijl treurige gedachten wentelden in mijn kop : 't Sprak ailes van treurnis en verwoesting rondom mij. En toch, evenals uit een zwaar-donkeren nacht, een springlevend-helle dag ont-staat, zoo worden uit lijdensnachten, helstralende zielen geboren. Komen. J. v. U. OfllcieelsMededeelingen Op de beide Oorlogstooneelen, (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent aangeplakt : BERLIJN, 4 April. — Aan het IJser-foanaal ten Zuiden van Diksmuide, na-imen wij het door de Belgen bezette 'plaatsje Drie-Grachten, op den Weste-llijken oever. In het Priesterwoud verscheidene Fransche aanvallen afgeslagen. * » * Bij Augustow, Russische aanval afge-wezen.îq Vîaanderen en Franseli-Noorden (Duitsche Melding.) BERLIJN, 3 April. (Wolff.) Uit het groote lioofdkwartier : Eene poging van de Belgen om het hun op 31 Maart afgenomen klooster Hoek te heroveren, is mislukt. In het Prêtre-Bosch is eene voorwaart-£che beweging van de Franschen mislukt. Een aanval van de Franschen op de hoogetn bij en ten Zuiden van Nideras-pach, ten Westen van Mulhausen, is afgeslagen.(Fransche Melding.) PARUS, 3 April. (Reuter.) Uit de oîfieieele mededeeling van 's namiddags 3 uur : In de streek van de Somme, bij Boiselle en bij Dompierre, zijn de mijngevechten voortgezet. PARUS, 4 April. (Reuter.) Uit het ©îficieel bericht van gisteravond : Bij Dompierre zetten wij onze mijnen-Werking voort. Nabij Lassigny werden aanvallen door de Duitschers gedaan. Op het oostelyk Gevechtsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 4 April. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Behalve afgeslagen Russische aanvallen in de streek van Augustow, is op het Oostelijk front niets van belang gebeurd. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 3 April. (Wolff.) Mededeeling van dezen middag : Op het front in de Oost-Beskiden werd gisteren alleen in het hooger Laborcza-dal en op de hoogten ten Zuiden van Virawa gestreden. De geheel nieuwe Russische versterkingen dwongen ons van de aan weerskanten van Cisna en Beresnizy-Gorne strijdende troepen iets terug te nemen. Aanvallen op de stellingen ten Noorden van den Uszokerpas werden bloedîg afgeslagen. Van de Russische troepen, die 't laatst bij Przemysl stonden, zijn thans aile divisies in 't Karpathenfront. In Zuidoost-Galicië slechts artillerie-gevechten. Voor onze stellingen tusschén Dnjester en Pruth heerscht rust, na de zegevolle gevechten van 1 April. (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 2 April. (Pet. Tel.-A.) Van den generalen stàf : In de Karpathen werd op 31 Maart en 1 April onze aanvallende béweging voortgezet.Deze concentreert zich vooral op het front Viola-Michowa in de richting van Ujok. In de andere gedeelten v^yn het front heeft geene bepaalde wijzïging plaats gehad. Tegen Monténégro, Twee Oostenrijksche watervliegtuigen hebben bommen geworpen op Antivari, de Montenegrijnsche havenstad, en de spoorwegstatie ernstig beschadigd. De Oostenrijksche vloot kruist langs de Montenegrijnsche kust. Aan de Dai'danellen. BERLIJN, 3 April. (E., van Duitsche zijde.) Nabij het veldkampement ligt de post-boot Memphis, die deze vaart voor de eerste maal ondernam. Zij gaat naar Saloniki, beladen met geneesmiddelen en ander hulpmateriaal. Het stoomschip moet ook eene groote som geld aan boord hebben ; men spreekt van 200 millioen in goud, bestemd voor de Serviërs. TER ZEE. STOCKHOLM, 2 April. — Het Noor-sche stoomschip Bergensfjord, dat reeds vijf dagen over tijd was, is te Kirkwall binnengeloopen. ♦ * » LONDEN, 3 April. (Reuter.) De Siaffa van Rotterdam naar Leith, kwam daar gisteren aan. De gezagvoerder meldde dat in den morgen van den 30e, toen het schip de Engelsche kust naderde, een Duitsch vliegtuig er eene bom naar wierp, die geen vijf meter van het schip in het water viel. Er werd een sein-vuurpijl opgelaten, die vlak bij 't gelaat van den vlieger ontplofte, waarop deze zich van het schip verwijderde. * * * LISSABON, 3 April. (Reuter.) Op 60 mijl van Kaap Finisterer (Noordwcst-hoek van Spanje) is een Engelsch stoomschip in den grond geboord door de Duitsche onderzeeboot U 28. Een ander Engelsch stoomschip heeft vandebeman-ning van 't getorpedeerde schip 36 man naar Lissabon gebracht. (Het getorpedeerde schip was de South Point, een schip van 3837 ton, toebe-lioorende aan de Norfolk and North-American Steam Shipping Company te Norfolk. Het schip dat de bemanning aan wal bracht, is de Hollington.) * * * LONDEN, 3 April. (Reuter.) De Duitsche onderzeeboot U 10 heeft op 40 mijl van Shields (Oostkust van Engeland) drie Engelsche treilers in den grond geboord. De bemanningen zijn gered. — De getorpedeerde treilers zijn de Jason, de Gloinia en de Nellie. ♦ % LONDEN, 2 April. (Reuter.) Het Engelsche stoomschip Seven Seas is bij BeachyHead door eene Duitsche duikboot in den grond geboord en in drie minuten gezonken. Van de bemanning zijn er 18 verdronken. (De Seven Seas, in 1888 gebouwd, mat 1193 ton bruto en behoorde aan Ltach en Co Ld., te Cork.) * ROTTERDAM, 3 April. — Reuter seint uit Londen : Acht man van het Nederlandsche stoomschip Schieland zijn te Hull aan gekomen. Zij vertellen dat hun schip opgeblazen en op 20 mijl van Spurn Head 1 gezonken is. Een stoker is verdronken. De andere leden der bemanning, waar-onder twee licht en een zwaar gewonde, zijn te Immingham aangebracht. * ** LONDEN, 3 April. (Reuter.) Het Engelsche Stoomschip Lockwood is van-[ nacht getorpedeerd ter hoogte van Start L Point (Zuidwestkust van Engeland). De bemanning werd door eene visschersboot [ van Brixham gered. . (De Lockwood, in 1896 gebouwd, mat 1143 ton bruit) en behoorde aan de t W. France Feuwîck and C°. Ld. te Londen.) fin ftSontenegpo. KEULEN, 3 April. (Korr. Norden.) Uit Rome wordt aan de Kolnische Volks-zeitung geseind, dat de correspondent 1 van de Tribuna te Gettinje den toestand van Monténégro onhoudbaar noemt, daar het van aile kanten door vijanden om-ringd is, de grensdorpen verwoest zijn en het land uitgehongerd wordt, Japan en China. Uit CHRISTIANIA, 3 April, komt bericht, dat ailes afgesprongen is en de vijandelijkheden reeds begonnen zijn met 1 het nemen der spoorwegstatie Moekden door de Japanners. Vervpoegde Lichting. De Fransche Kamer van volksvertegen-woordigers heeft met algemeene stemmen de wet aangenomen, waarbij machtiging verleend wordt, de rekruten der lichting van 1917 onder de wapens te roepen. Eene BUloard. BEIROET, 3 April. (Wolff.) Een ka-tholiek priester van Arabischen oorsprong, Joeszoef el Hait, is gedood, omdat hij i -naar Frankrijk een brief over den toe-. stand in 't gebied van den Libanon ge-schreven had. INBELGIË. Seheepvaart in België. Men schrijft uit Maastricht : De seheepvaart van Luik naar Maastricht, die wegens het Duitsch verbod ' van uitvoer zoo goed als stil lag, is thans weer in vollen gang. Eerst moesten de schepen borg stellen, nu is dat niet meer noodig. Kolen, steenen en zink komen thans weer de grens over. ' UIT Te Antwerpen en omliggende gemeenten wordt de bevolking aangeraden de ge-makputten te laten ruimen. Voor den landbouw is het op dit oogenblik van het grootste belang over noodige meststoffen te kunnen beschikken. ♦ % Het initiatief der stad in zake het omspitten van grond in de omstreken van het nicuw groot Park is nict op een 1 fiasco uitgeloopen, zooals sommigen be-' weren. Het loon aan werkloozen gegeven, is 3 centiemen den vierkant meter voor goeden grond en 4 centiemen voor harden grond. Bij regenweer, dus wanneer er niet kan gewerkt worden, ontvangt het volk ■ de 60 centiemen van het stempelen. Graaf de Bailles-Latour, oud-gouver-neur der provincie Antwerpen, die een praclitig buitenverblijf heeft te Eeckeren-Donck, heeft op zijn hof aan 32 huis-gezinnen zijner gemeente den noodigen grond afgestaan om die» met aardappelen te beplanten voor eigen gebruik. Het voorbeeld zal navolg'ing vinden. * * * Neringdoeners hebben vergaderingen belegd om hunnen toestand te bespreken. Er werd o. a. het volgcnde medegedeeld : De belastingen op den alkool zullen voluit en niet prorata moeten betaald worden. Daar de brouwers den prijs van de ton bier opgeslagen hebben en de herbergiers natuurlijk moeite hebben meer van hunne klanten te krijgen, gaat het Verbond der Kofjiéhuishouders aankloppen bij de Ame-rikaansche Kommissie. Na onderhande-ling met Brussel en Londen, zou men de mout uit Engeland langs Holland laten binnenkomen. KONKEL JAN. J Brand. — Een hevige brand heeft de landbouwhoeve in asch gelegd van Jakob Jacobs, te Meersel-dreef. Eene groote partij hooi en strooi, landbouwtuigen en een aantal stuks vee zijn in de vlammen gebleven. De stoffelijke scliade, door ver-zekering bestreden. is aanzienlijk. — Om werk te verschaffen, waar het eenigszins mogelijk is, heeft het Stads-bestuur bevolen al de monumenten en standbeelden van de stad te kuischen. Bomontploffing te Mscîielen. Verleden zaterdagvoormiddag, rond 10 ure, was Victor Beulens, ajusteerder, wonende alhier Neckerspoel, 171, bezig in een achtergedeelte van zijne woning, eene bom te ontladen, terwijl zijne vrouw de woning kuischte. Opeens hoorde men eene geweldige ontploffing. Men liep naar -de plaats van waar de zware slag voort-kwam, en men vond nog slechts de ver-brokkelde deelen var den werkman Beulens, links en rechts verspreid in de aanpalende hoven. De genaamde Jan Van Reyselberge heeft de vaneengescheurde lichaamsee-len bijeen vergaard en naar het kerkhof gedragen. Een scheidsmuur van de woning was stuk geslagen, alsmede het achtergedeelte van het huis en eene stalling. In de aanpalende huizen waren al de ruiten der vensters verbrijzeld. Dit smartelijk ongeval heeft eene groote ontroering teweeggebracht in de volkrijke parochie van Neckerspoel. BRABANT BRUSSEL. — Moordpoging. — M. K., van S. Jans-Molenbeek, rond 11 uur voor-middag door de Loremendreef komend, werd aangesproken door eenen persoon, die hem eene aalmoes vroeg. Op zijne weigering haalde de vreemde-ling eenen revolver uit en K. dit ziende, liep weg zoo snel hij kon. De aanrander schoot, maar de kogel vloog verloren. M. K. heeft in het policiebureel van Ukkel eene klacht gaan neerleggen en het signalement van den plichtige opgegeven. HERENT. — De moord. — De moord te Herent gepleegd is eene droeve zaak. Het slachtoffer werd door de vrouw dood geslagen met een strijkijzer. Na den eersten doodelijken slag ontvangen te hebben op het voorhoofd, gevallen zijnde, kreeg de man nog twee.hevige slagen op het achterhoofd met hetzelfde strijkijzer. De schedel werd verbrijzeld. De vrouw, moeder van vier kinderen, is naar het gevang van Leuven gebracht. Zij verklaarde aan den rechter uit zinne-looze wraak gehandeld te hebben, daar haar man haar het leven ondragelijk had gemaakt. Het moordprccss van Qpprsbals, Men zal zich herinneren dat de koster van Opprebais, Van Hees en zijne vrouw, door het assisenhof van Brabant veroor-deeld werden voor moord op het meisje Juliette Petitot. Van Hees, die altijd had gelooehend, bekende later er bijvoegende dat zijne vrouw gansch onschuldig was. Het hof van verbreking, dat nu het vonnis te beoordeelen kreeg, verzond de zaak voor de assisen van Oost-Vlaanderen en de jury oordeelde dat er reden tôt her-ziening bestond. Dientengevolge zal de zaak opnieuw voor het assisenhof van Namen behandeld worden. WEST-VLAAN'DEREN KORTRIJK. — Een zinnelooze springt door een venster. — Vrijdagavond rond 8 uur wilde een onbekende binnen trekken in het huis van den meester kleermaker Georges Ameye, wonende Leyestraat, en bedreigde met een beitel een meisje die nevens den gevel van den kleermaker stond. Twee agenten ziende dat men te do en had met een man die teekens van zinsverbijstering gaf, staken hem in ver-zekerde bewaring. Zaterdagmorgen rond 10 uur nog altijd onder goede bewaking zijnde en opgesloten in eene kamer van lict eerste verdiep, vroeg de zinnelooze om aan eene natuur-lijke behoeîte te voldoen. Vergezeld door twee pompiers, schoot de zinnelooze al met eens in woede en gaf den pompier Willem Lepere, d.d agent, een zoo ge-weldigen stamp op het voorhoofd dat het gansch gezwollen was. De pompiers moesten zich sterlc verdedigen. Op het onverwachts sprong de zinnelooze door het venster op den koer der wacht en brak zijne linkerbil. De geneesheeren Ghyoot, vader, en Peel, zoon, dadelijk verwittigd, dienden den ongelukkige de noodige zorgen toe. Vervolgens werd hij naar een geneeskundig gesticht overge-bracht.Volgens genomene inlichtingen is het de genaamde Verleyen Honoré, wonende t'e Moeskroen, geboren te Huysse den J 21 December 1874, GULLEGHEM. — Zaterdagmorgen, rond 5 uur, lieeît Flamez Camiel, vlas-j kooper, wonende Heulestraat, bestatigdj dat dieven binst den nacht zijne vlasvoute opengebroken hadden en er eenige baleni vlas ter waarde van rond de 1700 frank; gestolen hadden. Klaclit is ingediend. BELLEGHEM. — Donderdag laatst hebben kwaaddoeners, in eene kapcU staande diclit de pachthoeve van Jules; Vandendriessche, landbouwer, wonende] Lijkstraat, een beeld en kandelaars annj stukken geslagen. Onderzoek is iiîgesteld.j CUERNE. — Hier verloopt er geenei week zonder dat er hier of daar gestolen} wordt, in 't bijzonder nog op de plaats.! De verleden week werden bij Dcpoortcre] 10 hennen en een haan, bij Eggermont twee konijnen gestolen. HARELBEKE. — Wocnsdagnacht hebben dieven bij Jan Maes, landbouwer op den Molhoek, 300 kg. aardappelen gestolen' die zich in een put op de hofstede bevoiï den; daarna hebben zij het kiekenkof opengebroken en acht hennen en eenel haan medegenomen. De dieven zijn on' bekend. — Woensdagnamiddag heeft de lie cl policiekommissaris, vergezeld van de veld-wachters, in het huis van zekeren ver-dachte boter en eetwaren ontdekt en dezelve doen overbrengen naar het plicie-bureel. G. OOST-VLAANDEREN S1 GILLES (Dendermonde). — Rijwiel-ongeval. — Vrijdagavond kwam de genaamde Frans De Cock, van S' Gilles Moerstraat, per rijwiel van Audegem ge-reden. Aan de IJzeren brug wilde hij in vlucht den berg afrijden, met het onge-lukkig gevolg dat hij op zijde van den verg afviel en gansch zijn aangezicht eene wonde was. Dr Heirbaut heeft hein verzorgd. — Onze kerk, zoo vreeselijk geteisterd door het bombardement en den brand van 4 September, is heden eenigzins her-steld. Deuron en vensters zijn vernieuwd. Een voorloopig dak werd gelegd en onder een grooten toeloop van volk zijn er de' goddelijke diensten, die tijdelijlc in drie lokalen van scholen plaats grepen er her-nomen. Onze dank aan het bestuur voor zijn moedig optreden bij deze herstellings-s werken. A. Q. ASPER. — Op datum zaterdag 3 April, bericht mon ons uit deze schoone Schelde-gemeente : Sinds verscheidene dagen loopt hier een jongentje rond, niet wetende waarin noch waaruit. 't Is een gaste van Asper, om welke reden weten wij niet, uit de stiefmoederlijke woning geraakt, onge-veer 13 tôt 14 jaar oud, men noemt het Ciesken Veys, het eet wat het krijgt en slaapt waar het plaatse vindt. In de laatste koude dagen vond men het slapende liggen in een stuk land, op den blooten killen Koutergrond. Ons verzoek is dat do brave heer Bur-gemeester, die zooveel doet, de noodige maatregelen zou nemen en beletten dat een zoo klein manneken moet bedelen en op strate slapen. BERICHT. Er wordt den wielrijders ter kennis gebracht dat de rijwielplaten voor het loopende jaar, ter liunner neschiklcing zijn gesteld bij den heer Ontvanger der rechtstreeksche belastingen van hun gebied.Te rekenen van 15e April zal er procès-verbaal opgemaakt worden tegen al degenen welke op den openbaren weg gebruik zouden maken van een rijwiel niet van de voorgesehrevene plaat voor-zien.De werklieden en bedienden, die, in 1914, van de vrijstelling der belasting (plaat aan 1 frank) hebben genoten, kunnen, ter uitzonderlijken titel voor het loopende jaar, hetzelfde voordeel bckomen tegen teruggave van hun kwijtschrift aan den heer Ontvanger der belastingen. De wielrijders die deze teruggave niet zouden kunnen doen, alsook die welke in 1914 de plaat aan 1 frank niet hebben bekomen, moeten te dien einde eene vraag sturen aan de Bestendige Deputatie. Onze lijsten GESTORVEN VOOR 'T VA-BERLAND zullen een volledige verzame-ling onzer gesneuvelde uitmaken. Het zijn schoone boekjes, op kloek papier, welke zeer gemakkelijk bewaren. Houdt ze in eere, de namen onzer broeders, die met liefde hun bloed vergoten. 00ÎSL0S3 aasra de uer^elÉBig door het ZELDZAAM AANBOD van ONDÎTOEZOCHTE POSTZEGELS aller werelddeelen. Een proefkilo (ongevearj 20.000 zegels) voor 5 fr. Prijsveiminderng* bij grootere hoeveflheid. Elle order wordfci aefîeiiB yitgevoei'd. 10.000 kilos ln magazijn. Bureel open van 9 tôt 11 uur en van 2 tôt] 6 uur. EHNEST WILLEMS, A «VillaMia»,Leemstraat,40,-GentbruggeNooïfl (Verlenging der Molenaarstraat, en vierdo, straat aan den linkerkant der Keizerpoorb.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods