Het volk: christen werkmansblad

1757 0
15 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 15 October. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 27 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9z90864h3t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-*,;TT..'«.rr.T|-'iri mm m,m W'i-<«ag^-Mi»jgraocrrr^!llwr..^%w'àMCrtfete: Zes-en-Tvtiflligste Jaar. — N. 243 Goisdienst — Hoisgezln — Elieiiom Zoadag, 15, en Haandag, 16 Oelober 1916 , m. ■; M ' Alie fcricfwlefeHngen vracht» rrij te rérden aan Aug. Van I s î £ h r m, u H gc ve r vo o r de n p a ml# Diaalfch. «Diukkery Het Vclk», Ueersteeg, n° 16, Gent. Burccl voor Wcst-Vlaandereni fi net on Bossuyt, Rccolletten* etraat, 14, Koïtrjjk, HET VOLK Bien schrijît ln : Opa.!le postkantoren aan 10 " '• per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden Xr. 2,50. Aarikondigingen : Priis volgens tarief. Voorop ta botaler. Rcciilerlijkc herstelllng, 2 f?» per regel. Ongeteékendc brieven wordea geweigerd. XLLEI-'OON N° 137, GcnS. VerscIiSjrit <5 mrsî*?*l per- week CHRISTEN WERKMANSBLAD îï Centiemeo fîet rmïTmnei* DE H. THERESIA. Naarmaic godsditnstzùi f'ieper wori.elen sohoot in rte ehristen Wordende sarnen-leving on lu t geloof «an c'.e-gemeensehàp < er holigen levtndigcr werd in de harien, i.orgdèn de ouc'.crs hua kinderen, bij het 11. Doopsel, onder de bescherming van Gorts Rêve Heiligen te stellen eri gaven liun rtiensvolgens den naam van een of pndertn God y dienaar, die, om zijn vroom leven of zi;n roemrrken dood, het meest hun butrouwen op zijn maclit en hun lieîd.e vevwekte. Zoo kwam ook, na de heiligverklaring van de H. Theresia, een spaansche liî'lige haar naam in zwang, en, in onze gew^scen des te gemakkelijker, daar ons land. te dien tijde met Spanje verbonden was, namelijk sed.ërt dat Keizer Karel, zoon van Flips de Schoone, Graaf van VJaanrteren, Herteg van Brabant enz. en van Joanna van Spanje, beideï vorsien-dommen afgcërfd, liacl. Welliclit zal het do lezers van Het Volk niet onaangenaani zijn, eenige bijzonder-heden te vernemen over de/.e Heilige, wier naam menige lezcres dragen zal. Laat h, vriend. lezer, niet afschrikken door hetgeen gij misschien over deze Heilige reeds vemomen hebt, noch door de vices dat ik hier over lioog-stijgende he'ligheid en buitengewone bovennatuur-lijke yerschijnselen zal spreken; neen, ik zal hier niet handelen over de buitengewone gaven. waarmede God de H. Theresia verrijkt heeft, noch over haar ver-heven gebed, gedurende hetwelk zij vaak opging in liefde- en gecstvervoering; noch over de brandende liefde, die haar hart verteerde en haar uitboezemingen van liefde ontrukte die de kilsie harien ont-vlammen, en waarvan zell's de letter-kundige waarde aller bewondering weg-draagt, als b. v. het heerlijk gediclit dat met deze woorden aanvangt : Ik leef, neen 'k leef in mij niet meer l 'k Verwacht ©en leven bij den Heer Zoo hoog verheven dat, me ontvlogen, Ik sterf van niet te sterven mogen. ■Ik wil hier ook niet uitweiden over haar geschrilten die, zegt de H. Kerk, een hemelsche leering bevatten, noch over haar heldhaftige deugden, noch zelfs over haar grootsche ondememing : het hervor-men van de aloude Orde van den Karmel, dat ze spijt aile tegenkantingen, onder de mannen zoowel als onder de vrouwen, doorvocrd.e en voltooide; 'k wil haar allcen aan een meer menschelijke, een voor ons meer genaakbare zijd.e beschon-wen. Dat zal de Heilige in onze achting niet verlagen, maar ons wellicht wat meer tôt haar verlieffen. Ze werd geboren te Avila, in Spanje, den 25 Maart 1515, trad in de Orde van den Karmel den 2 November 1532, onder-nam de liervorming van deze Orde den 24 Oogst 1562, slierf den 4 October 1582, en werd den 24 April 1614 zalig en den 12 Maart 1622 heiiig verklaard. Heel haar leven lang is ze onderhevig geweest aan aile slag van ziekelijkheden, aan beproe-vingen van allen aard; dat zij, des-ondanks, zooveel gearbeid heeft, zij, arme, zieke, zwaarbeproefde, vaak ver-volgde kloosterzuster, is zeker wel niet het. n inst merkwaardige in haar leven. Wat haar rccht hield en immer voorlzweepte, was gewis haar vurige liefde tôt God, tôt wiens eer zij ailes verrichtte, en die haar het zwaarste licht en dragelijk maakte, maar ook de natnurlijke gave van een heldcr verstand en van een kloeken wil. Ze wist wet ze wilde : heiiig worden; en wat ze wilde, datdreef ze door met een on-wrikbare wilskracht. Heïder van verstand, wist ze de beste n.iddclen tôt het bereiken van haar doel oit te kiezen en die dan manmoedig te handhaven. Men zal in haar geen klein-geestigheid in de deugd aantreffen, geen angslig nasporen van droombeelden en hersenschimmen. « Moeder, zei haar een zuster, ik gevoel zulk een drang naar de H. Communie; indien ik niet aile dagen mag gaan, zal ik sterven.»-—«Wel kind,ik gevoel juist hetzelfde, wc zullen morgen niet te communie gaan, en dan samen sterven. » Ze weet wat goed is, ze weet wat kwaad is, en vrij handelt zij, met het oog geves-tigd op God, voor wien ze handelt. « Laat aile angstvalligheid varen, zegt ze, een goedinzicht, de wil om wel te doen, en ïaat uw hart en geest met vrijheid.» « Abraham was er niet minder heiiig om, omdat hij zijne kudden hoedde en be-zorgde. » Ook, hoe graag ze ook bad, wist zij het gebed te verlaten als ze 't nuttig oor-deelde, en dat zonder de minste angst. *'t Is het uur van 't gebed, schrijft zij, en 4k zit hier naar U te schrijven; maar dat doet er niets aan.» «'k Ben overlast van werk en heb op talrijke brieven te ant-woorden, en ik zit hier op mijn gemak, een reeks.... lolletjes te vertellen. » Er is immers niets treurigs in haar op lemerken. Zoo er ooit een opgeruinide, een geestige, een in den dagelijkschen oingan;-aangéname heilige was, dan was die wil de H. Theresiâ. «Weest toch niet als som-mige menschen, die zoodra zij maar een weinig godsvrucht gewrar worden, da£i een zuur gezieht aanstellen en niet nieei durven spreken noch ademen uit vrccs hun godsvrucht te veriiezen. » — Op zekeren dag wilde zij dat eene zuster esii liedje zong om de andeyen te vermaken. « Moeder, Z'i er een andere, ware 't ni et beter te bidden ?» — «Wel, klonk het ant-woord, ga maar naar uw cel om te bidden, wij zullen middelerwijl ons verlustigen. > Haar brieven (men heeft er 400 van be waard, en in den handel geldt heden te ri dage een van haar brieven 1000 fr.), ge richi v ot den Koning van Spanje, lo, de groo en van't land, .ot bisschoppen, ge l'eerden, oversten, onderdanen, aile vlot-weg geschreven, zijii een wfar genoegen voor den lezer. Men kan zijn lacnlust niet bedwingen bij den luimigen toon wclken zif soms weet aan te slaan en de pittige uitdrukkingen, die als van zelf uit liarc pen vloeien. Geen wonder dat de overste van een Clarissenklooster, waar Theresia herberg genoten had, na haar afreizen uitriep : God zij geloofd I dat is nu een heilige die men kan navolgen : ze eet, ze slaapt, ze Iacht zooalsiedereen, zonder gemaaktheid. zonder beslag* en nochtans is men wel gewaar dat ze heel met God vervuld is. Gewis, maar juist daardoor, — is God niet de volstrckte waarheid en de volko-men vrede? — was zij altijd zichzelf gelijk, eenvoudig, ongekunsteld in haar doen en laten. Haar heldere geest leerde haar dat deheiligheid niet bestaatineenomsteoten. niet in een valscli maken, maar in een vol-maken van de natuur. En daaraan werkte zij met gansch haai wilskracht. Heel haar leven is daar het krachtigste bewijs van. Het verlaten van 't oudèrlijk huis, het verzaken aan het liefelijke dat haar omringde en haar toe-gcworpen werd, het hervormen van den Karmel, haar strijden en lijden om die grootsche onderneming tôt stand te bren-gen; het onophoudend bedwingen van zich zelf, waar eigen belang, eigen vol-doening tusschenbeide kwam, getugen als om strijd hoe- de Heilige met onver-schrokkenstandvastigheid doorvoerdewat ze zich tôt haar doel voorgesteld had. «Hoe zal ons, zegt ze, datgene wat ons onmogelijk schijfft, gemakkelijk vallen, als wij er maar kloekmoedig toe besluiteh het aan te gaan.» «Heden verzuimt men eene verplichting omdat men hoofdzeer heeft; morgen zal men die verzuimen omdat men hoofdpijn gehad heeft, en overmorgen omdat men ér zou hebben, en zoo doet men niets. » Haar kon niets weerhouden als het er op aànkwam God te dienen. Ook zeide een Dominicaan die haar wel gekend had, .en dat zei hij met het oog op al de hoedanigheden die uit haar schranderçn geest en sterken wil voortsproten : « Men heeft fhij gezeid dat Theresia eene vrouw was; mâar neen, zij is een man en wel een der meest gebaarde dieik ken.» En inderdaad zij was het van wie, in het hervormen van den Karmel, ailes uitging, zij, die in ailes raad gaf, die iedereeii ondersteunde, al demoeilijkheden uit den wcg ruimde, aile gevaren trot-seerde, lange en lastige reizen ondernam langs onmogelijke wegen, op ellendige wagens, zonder geld, zonder eten, maar altoos opgeruimd, blijmoedig, wel het levend bewijs van wat écn ziel in een zie-kelijk lichaam vermag, als ze wil. En terzelfdertijde was Theresia de tee-derste, de meest bezorgde moeder welke men uitdenken kan. Niets ontsnapt aan haar moederlijk oog, voor aile leed is heul en troost in haar moederlijk hart te vin-den. Ze daalt tôt in de kleinste bijzonder-heden. Ze denkt aan ailes wat haar zonen en docliters, haar vrienden en onvrienden eenig genoegen verschaffen of eenig lijden besparen kan. Maar ook kan niemaïul een gedachtc geven van de liefde envereering waarmede zij die haar kenden haar omringden. Zij echter achtte zich tôt niets goed. « Ik dien maar, zeide zij, om ailes te verbrod-delen.» «Als ik jongerwas, zeide men mij dat ik schoon was, en 'k heb dat geloofd; later, dat ik voorzichtig was, en 'k heb dat ook geloofd, maar ik heb het moeten biechten; nu zegt men dat ik heiiig ben; maar geen nood, daar geloof ik niets van, ik ken mij zelf te wel ». God echter ken de haar nog beter en Hij nam ei zijn behagen in, haar zijn liefde te bewijzen. Maar daar-over spreken valt buiten het bestek van ditartikel. Ik wiide alleen iets bijeenrapen, zooals ik beloofd heb, over de menschelijke zijde van Theresia's leven. Veel heb ik moeten onaangeroerd laten om niet te breedvoerig te zijn, en nog vrees ik te langdradig geweest te zijn; maar 't valt zwaar zich van een heerlijk schouws'pel los te rukken, en is er wel een schooncr schouwspel dan 't leven van de Heiligen en vooral dan 't leven van een Heilige Theresia ? X. OP BfUSANS. In GrKkeoIand. LONDHN, 12 Octqbor: - Ui t Athenen wordt gemeld dat de ontwapmhig der Grisksche vlool begonnen is. De klehiotê solièpen, luidt het, zullen aan de revofutioriaire beweging te Saloniki gezonden worden. De f;iootfrc eenheden zullen ontwapend en in de golf van Keratsini gelaten Worden. De Fransehe marine heeft heiten na-middag, zonder eenige wanorde aile oorlogselie-pen overgenomen. Van sbmmigen zijn de biman-liingeii reeds verwijderd- geworden, van andere is de bemanning gcland. Op l'e kleine oorlogselie-pen kv. am Fransehe- bemanning. In Athenen en Épirus heersebt îust. De \ii!le\ering dei (ttieksche vlool gesehieddt 's middags. Fransehe «r, Engelsehe sleepbootcn sleepten de sehepen v.n h uni i ankerplaats naar Kerasini. Intusschen braeliten Russisehe matro-zen de kanonnen van de Àvcro, Lemnof en K ilkis weg, terwijl Fransehe rorpedojagers voortdurend patroeljeerdcn. De Gr'eksehe bemanningen wer-den op dek opgesteld, waar hun het kabinets-b>vel yoorgeleztn werd. Zij schencn zeer ont-moedigd ,c ziji en zagen zwijgend tre op de voorbéreiding der niUevtring, De Athiensehe bevoJking blijfl. rustî".- De voorloopige rcpserlng. B:rn, 12 October — De medewerker van de Carrière délia Sera.mefèt uit Saloniki : De Fransehe konsnl begaf zich raar de voorloopige re-geering, waar hij lani'eii tijd verbieef. Opvo -genlijk kwamen ook de konsuls van Engeland, Rusland, Roemenië, Servie en Beigie. 's Namid-dags beaoeht de ltaliaansche konsul ook Venize-los, die de hoop uitdrukte, dat de verboiden regeeringen de voorloopige regeering • offieieel zouden erkennen. Zimçrakakis werd tôt minister van oorlog dei voorloopige regeering benoemd ; Repulis, de gewezen gsuvernenr \ai Maeedonië, zai minister van finaneen worden. De prefekt van Saloniki en virsehiflende zijner bedienden, die de Athener regeering trouw bleven, zullen dezer dagen Saloniki verlaten. Zooals Venizelos verklaarde, zal de voorloopige regeering enkel tijdelijk haren zetel houden te Saloniki en dan Voor goed' naar Mytilena verplaatst worden. Kabînet en kroonraaâ te Âtbensn- AMSTERDAM, 12 October. —- De Daily Mail verneemt uit Athenen : Na de ontvangst der nota van de Ententemachten hieid het kabinel . 's avonds eene bespre'kjng die duurde van 7 y2 tôt 8% uur. Kort daarna werd aan den eersten minister I.ambros en de ministers van Buiten-landsehe Zaken en M > ine door den gejneraal-stafoverste medegedeeid dat de koning lien ver-waehtte in het koniiiklijk paleis te Athenen. Pe koning was met v|llen spoed per auto van Tatoi naar Athenen gweden. Om 9 uur reed hij naar het paleis van prins Nikolaas te Ivephissia, waar prins Andréas htm verwaehtte. Admiraal Paliner had te Athenen een onder-houd met den minister der Marine. Om 10 uur keerde de koning naar Athenen terug, riep den ministerfaad opnieuw samen en keerde rond middernachtnaarTatoiterug. Intussehenkwamen de marineoverheden bijeen in het ministerie van zeewezen, in aanwcZigheid van admiraal Palmer. Om 1 uur had eene derde knbinetsz.it-ting plaats die tôt 3 uur 's morgens duurde. Russepaankomst te Saloniki. SALONIKI, 12 October. — Een nieuwe Rus-sis che troenéntnmsuort is hier aamtekomen. BUITENLAND FRÀNKR1JK. — Volksverlegeruvoordigcr ver-ongeliM. — De Fransehe volksvertegenwoor-diger Bernard, die te Pau vliegtochten deed, is ten gronde gestort en ter plaatse dood gebleven. — Farman over den Oceaanl ■— De (fransehe) vliegcr Henry Farman, een der eerste pionniers der luchtvliegkunst (te Gent bestaat een Far-manplein, Waar door Farman proeftochten ge-daan werden) zou het willen probeercn 0111 over den Atlantischen Oceaan te vliegen. Met dat inzicht zou hij zieli naar New-York (Amerika) begeven om daar zijn tocht voor deze maand nog gereed te maken. Farman zou van den Zweedschen kapitein Sundstedt vcrgezeld zijn. Zijn tOestel is een Curtis-waterliegtuig van de grootste afmetingen. Jîi het toestel staan zes motoren, het kan 200 kilomètres per uur af-leggen, 30 uren vliegen en vier personen aan boord nemen. De vlieger zou op New-Foundland vertrekken en in lerland nederdalen. DUITSCHLAND. •— Bezock van Zwilsersehe gcnceshecren. — Te Baden-Baden werden door de groot-hertogin Looisa een twintigtal Zwit-sersche geneesheercn ontvangen. Van hier be-gaven zich de geneesheeren naar Heidelberg, vanwaar ze zich verdeelden naar de verschillende krijgsgevangen plaatsen, ten einde daar de Fransehe, Engelsehe en Belgische krijgsgevan-genen te bezoeken. Dit bezock heeft ten doel de manschappen uit te kiezen die zouden kunnen uitgewisseld of naar Zwitserland ondergebracht wordei>. SPAANSCH-MAROKKO. — Oproer. — Uit Tange^word^emel^^D^roçnei^ai^Raijiii^ ^^^^^^^m^eua^ar^etuan eu de in het Westen staand'e troepen af gesneden. AMERIKA. — De loondifnersder Standard OU Company in Bayonue (New Jersy) zijn in opstand gekomen. Het kwam tôt eene botsing met de policie waarin een aantal oproerlingeu verwond en drie personen gedood werden. Eenigo fabrieksgebouv en werden platgebrand en in de omgeving werden zes werkhuizen in brand ge-stoken.■ — Tusschen de Vereenigde Sl.aten en de re-pubïiek Haïti is eene ii'euwc overéenkomst on-derleekend. Haïii komt daardoor onder den geldelijken invloed der Vereenigde Staton en nain de verplichting aan eene inboorlingen-jgtndarmerie \ an Û5C0 man oy te richteu, welke 2is fflengelwerk 3 biaaz. ■ onder de lèiding van 38 Amerikaausclie vloot-offieicren zullen gesteld worden — Eene verklarinq van den diplomaal Gérard. ■— Volgens eene medetîeeiing uit New-York heeft de heer Gérard, de diplomaal: der Vereenigde Stai'en bij het Duitsch hof (die nu in Amerika verbiijft) verklaard dal de betrekkin-gen tusschen Dui'cschUnd en de Vereenigde Staten volstrekt, normaal zijn. anders ware hij in Bei'Hjn gebleven. In he1 zelf de hôtel \vaar BernStorff (de Duitschegezanl bij de Vereenigde Staten) verbiijft, is Gérard afgestaptg Dienaan-gaande zegde hij niet toevallig in hetzelffle iiotel als Bemstorff te wonen, een intérvieuw kon hij echter niet toestaan MEXICtf. — De beweging onder aanleiding van Félix Diaz neemt uitbreiding. Diaz wil op Vera Cruz vooruitrukken. Uit de omgeving van . Vera Cruz worden ernstige onrusten gemeld. Op den ijzerenweg werden aanslagen gepleegd. ABESSIK1E' De reOblutie. — De aanuan-gers van Lidj Jeassu leden bij Mosso eene neder-laag en werden verstrooid. Idlibi, de gouverneur van Diridana en raadgever van Lidj Jeassu, nam de vlucht naar de jjust. Lidj Jeassu zou zich aan de nieuwe Ethiopische regeering on-derworpen hebben. OfiicieeleMeûedeelingen ln Vlaanderc», Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE M-ELDING.) BERLIJN, 13 October. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legcrgroep van krqçnprins Bupprchl van Beieren. — Eene nieuwe doorbraakspoging van Engelsohen en Franschen is tusschen de Ancre en de Somme volkomen mislukt. Met eensn massa-inzet. aan artillerie en eene door versehe resérven veraterkte infanterie, meende de vijand zijn doel te moeten bereiken. De dappere troepen der generaals Sixt von Arilim, von Bohn en von Garnier behielden na zware gevechten huimz stellingen onveiwrikt. De hoofdwoede der talrijke aanvaîlen richtte zich tegen het front van Courcelette tôt het woud St-Pierre-Vaast. Meermaals kwam het in onze linies tôt verbitterd handgemeen met den tijdelijk binnengedrongen vijand. Niettegenstaande zesvoudige, in den loop vaii den dag mislukte s+ormen op onze stellingen bij Sailly, liepen de Franschen hier 's nachfs nog-maals aan. Ook dezo aanval werd afgoslagen; het gevecht Noordwestelijk de, plaats is nog niet afgedaan. Brandenburgsclie infanterie ontving Noordwestelijk van Gueudeeourt. diehte Engelsehe kolonnen op vernietigend vuur. Zuidelijk de Somme werden de. Fransehe aa,n-vallen tusschen Fresnes-Mazoncon t en Chanl-nes voortgezet ; zij stikten meestal reeds in ons spervuur. Om de suikerfabriek van Genermont ontsjîonnen zich wederom hardnekkige geveeh-ten ; zij zijn t'onzer gunste afgeloopen. Het hoofddeel van Ablaineourt is na hard worstelen in ons bezit gebleven. Wij hebben hier in de laaiste gevechten zoowTat 200 Franschen, waar-ondejr 4 offieieren gevangen. — Legcrgroep van den Duitsehen kroohpj'ins. — Oostelijk de Mais en in de stroek Westelijk van Mt&'kireh (Vogezen) levendige vuurbedrij-vigheid. Westelijk van Markirch werden Fransehe vooruitstooten afgeslagen. Onze vliegers vielen st.erke vijandelijke eska-ders op vlucht naar Zuid-Duitschland gevolg-rijk aan en schoten, ondersteund door afweei^e-schut, 9 vliegtuigen neer. Volgens ingekomen meldingen zijn door afgeworpen bommeii 5 personen gedood, 26 gekwetst. De aangerichte stoffelijke schade is gering. Miiita're schade is er niet. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, Donderdag 12 October. — Offieieel: Wederzijdscho artilleriebedrijvigheid ten Zui-den van de Somme en in Woevre. Betrekkelijk kalme naclit op het overig frontgedeelte. Een der Fransehe vliegeskader» heeft dezen nacht de statie van Vigneulles gebombardeerd met waiargenomen resnltaten. — PARUS, Donderdag 12 October. — Offieieel : Er is eenige vooruitgang ten Westen van Sailly-Saillisel. Groote bedrijviglieid der artillerie ten Zuiden van de Somme. Een stikgasfabriek bij Mulhausen is gebombardeerd. Er is een groote brand uitgebroken (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, Donderdag 12 October. — Offieieel : Dezen middag hebben wij , aanvaîlen onder-, nomen tusschen ons front en den weg Bapaume-Péronne. Wij hebben reeds voordeelen behaald ? en verscheidene gevangenen genomen. De strijd duurt voort. In den loop van den dag heeft de vijand onze loopgraven ten Noordwesteri van Le Sars en ten Nûnjj^^^^l^fcurcelette zwaar beschoten. ■elijk GevcclitsteiTein. BsCHE MELDING.) ^r3 October. — Uit het groote ^^^^^Waruer : De toestand is onveranderd. — Oorlogstooveel in Zevenburgen. — Het Gyei-gyo-M szek-bekken, en het opper- en beneden-Csik zijn vrij van vijanden. De vervolging wordt voortgezet. Aan den straatweg C'sik-Szereda-Gymespas biedt de vijand nog taaien weerstand_ In gevolgrijke gevechten aon de grenshoogt'en" Oostelijk en Zuidoostelijk van Kroonstad werden 1 officier, 170 man gevangen genomen en twee kanonnen buitgemaakt. (OOSTENR1JKSCHE MELDING.) WEENEN, 13 Oetober. — Ambtelijke mede-deeling : De gevechten in het ruim van Brasso (Kroonstad) namen een gunstig verloop. Gister werden I Pioemeeiifech ofiieier, 170 man en 2 kanonnen mgebracht. Aan de Zevenburgsche Oostgrens wierpea onze tjroeperi do« vyand uit do da on der opper-Alt en dor oppor-îlaroô iu het greng. gebergte. Noorileliik van Kirlibaba Word een Rir^iscbo vooruitbtoot in handgi-anatong«vecht a^csla-gen.UeOoslcRrjjksch-lînïiaansdi^Ooi'log (OOSTENB' JKSCÉ(E MELDING.) WEENEN; 13 October. - Ambtelijke îïierîo-deelmg : Do aanvalsdadigiioid dor Ita'.i.aien aan het kusténlasftdsche slagfront was gister zwakker dan in de voorgaaudo zware dagen. Aile pogingeiï des vijands, om over zijne Unie tusschen San Glado di Merna en Novovas vooruit te breken mislukten in ons vuur. 's Namidda^s vie! de 45e infanteriedk'isie,' dooi- beisagùeri versterkt, onze stellingen Noor-cl.elijk van Lokvica aan. De-e vooruitstoot brak onder de zwaarste veriiezen ineen. Sleehts weinig maiiscfiappen keerden terug. Het Laib„eher iandweer-infaiiÊerieregiment N° 27 en afdce-lingen van het infanterieregiment N° 46 ver-dienden bijzonderen lof om hunne dapperheid. E\ven vruchteloos als aan den Noordor sector der Karstboogvlakte waron ook lierhaaldc in-spanuingen des vijands aan den Zuider vleugel-en Noordelijk de Wippach tegen Biglia-Ver-toiba. Aan den Pasubio sloegen onze troepeni twee aanvaîlen op den Boiterug af. * * * — Don 12 Octobcr 's namiddagg belegde oeil ouzer vliegtuigeokaders de door vijanden bezette Adriawerken n Monfalcono zeer doeltieffend met spt'ing- en brandbommen. In de avonduren van denzelfden dag viel een ander zeevlisgtuigeskader de militaire werken van Selz en Vermigîiano, de binnenhaven van Grado alsook opnieuw Monfalcone en de Adriawerken met goed gevoig aan. Ondanks heviga beschioting zijn aile vliegtuigen ongedeerd terug-ge.iteud, ( Vloteneommando. (ITALIAANSCHE MELDING.) R.OME, Donderdag 12 October. — Offieieel î In het Etseh-dal doeltreffond vuur van ons geschut op de militaire opslagplaatsen van Ro-vereto en de spoorwegstatie van Calliano. Eene vijandelijke aanveJspoging op onze stel-ingen van Vallaria is afgeslagen. Op de Noordelijke helliugen van den Pasu-j bio zijn nieuwe vijandelijke tegcnae.nva]Ion door. onze troepen volkomen afgeslagen. Wij hebben den vijand uiterst zware veriiezen toegebracht, een kanon «î veel wapens en munitie buitgemaakt.Op de hoogvlakte van Asiago hebben ltaliaansche afdeelingen eenen iuval gedaan in vijan-l delijke verschansingeu bij Casera Zebio en deze verdelgd. Daarna keerden zij naar hunne linie terug. Aan de Boven-Vanoi heeft de vijand in den avoud van 10 dezer na een geweldig voorbe-reidend vuur met toenemende hevigheid vier aanvaîlen gedaan op onze nieuwe stellingen op de Busa Alta. Bersaglieri en Alpenjageis hebben, wedijverend in dapperheid, elken vijandelijken Btormloop gebroken, zijn de vijauden vorvolgens met do bajonnet te lijf gegaan en hebben hem op de vlucht gedreven, waarbij liij 37 gevangenen verloor. Langs het Giulîa-tront is de gesehutwerkzaa.m-heid 's ochtends door dikke mist belemmerd. De vijand beeft met versche troepen hardnekkige aanvaîlen ondernomen op de voor-1 naamste punten der door ons ten Oosten van Vertoibissa veroverde linie en op den Karst. ' Telkenmale is hij onder een overstelpend juist gericht vuur met buitengewoon lievige veriiezen teruggedreven. j 's Middags heeft onze infanterie in nieuwe krachtige stormaanvallen het den vorigen dag.| vermeesterde terrein uitgebreid, vooral in het gebied van Sober (Gorz), de hoogten 343 en 144] ten Oosten van het dorp Novavilla, en op den, Karst. Wij hebben opnieuw 1771 gevangenen genomen, waarbij 35 offieieren OP DE BALKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 13 October. — Uit het groote hoofdkwartier : i — Legcrgroep van generaal-veldmaarschaik von Maekensen. — Niets nieuws.' — MacedonUeh front. — Beiderzijds de baan Monastir-Florina levendige artilleriestrijd. De Servische aanvaîlen aan den Cernaboog haddeii ook gister geen gevoig. | Aan het Stroemafront gevechten met vijande-lijke verkennersafdeelingen. Vijandelijk vuur van te land en uit zee op de stellingen bij Orfano, (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 13 October. — Ambtlijke mede-deeling : Een Italiaansch vliegtuigeskader belegda gister Cavaja met bommen. Verscheidene vrou. wen en kinderen werden gedood. Een ter vervolging opgestegen Oostenrijksch-Hongaarsche kampvlieger schoot tusschen de Skumbi- en de Seneni-monding een Caproni-vliegtuig af. Het toestel werd licht gedeerd. 2 inzittenden zijn dood en 3 gevlucht. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 12 October. — Ambtelijk : — Macedonisch front. — Van het Prespn» meer tôt aan de Cerna het gewone artillerrevuur. Op het front van den Cernaboog levendig géveeht. Zes op elkander volgende aanvaîlen des vijands in de omgeving van het doip Skotschivir werden met groote veriiezen voor den vijand teruggesla-gen. Eene poging der vijandelijke infanteiie, om Westelijk van do hoogbe Dobropolje vooruit ta: gaan, mislukte. In het. Moglenitzadal levendige artilleriebedrijvigheid, hier en daar in verband met infanterie- en macbiengeweervuur en gevechten van vooruitgesehoven afdeelingen. Oostelijk de VVardar werd een vijandelijk bataillon, dat na hovigo artillerievoorbeiv i 'ing tegen de hoogten Zuidelijk het dorp Bogoroditza trachtte vooruit te gaan, met zwa.ro veriiezen teruggeslagen. Aan den voet der Beïasi(.za-pla-nina zwak artillerievuur. Aan het Stroemafront levendige bedrijvi'gheid der verkennersafdeelingen. Eene poging van twee vijandelijke bataillons. om causer bescliutting van heviz «tii-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods