Het volk: christen werkmansblad

1607 0
11 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pz51g0k76k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

11 WiMtt. UJ« —inwiai iii ■ ■ m Yicr-en-lwistipte Jaar, » N. 263 GoMienst — Miifepzin — Eiputiom Woensdag, li ft'ovemk? 1914 ATle briefwisseliagea vraehfc-»Tij to zeiidon aa.11 Aug. Van Iscgliem, uitgever voor de naataU ïnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Heersfcceg, n° 10, Genfc. - Bureel van Wesfc-Vlaanderen t Gaston Bossuyfc, Gilde der Am-bachten, Kortrijk TstEe-oj» 523 Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg- : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuvea HET VOLK Msn sel'.rijît 1ns Op aile postkantoren a»n 10 fï» per jaar. Zes maanden £r. 5.0& Drie maandan fr. 2.50. Aankondlgingen. Prijs volgenï tarief. Voorop t» betalen. Rechterlijke herstelling, 2 ffc per regel. Ongeteekende brieven Word an , geweigerd. 3 TELEFOON N* 137, Gent» ,Ver§cM|at G maal per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER DE GELDNOOD. Elkcen c-ndervindt thans hoe de sehaars-heid aan geld in aile stoffelijke levenstak-ken zware moeilijklxeden verwekt. Gelcl heeft op zich zelven geen eigenlijkc waarde. Het is 't algemeen ruikniddel tusschen voortbrengst en nooddruft. Gij werlct zooveel, in ruil lcrijgt ge zooveel onder vorm van geld, waarmede gij uw nooddruft verzorgt. 01 dat geld u nu wordt uitgelceerd onder vorm van gemunt me-taal, bankbriel'jes of werkbons, dat blijft voor u hetzelfde : 't is de erkenning der ruilwaarde van dat geld, die u onder-houdswaarde geeft. Nu, te dezen tijde is er nood aan dat onmisbare ruilraiddel, omdat er, bij ge-brek aan verbruikbare voortbrengst, ge-brelc is aan wisselwaarde. En in die landen, welke plaatselijlc door den oorlog geteisterd zijn, moet die nood wel groot zijn, als we vaststellen welke bezwarende last hij reeds is in de landen, die niet rechtstreeks van den oorlog te lijden hebben. De nederlandsclie bladen laten ons immers inzien, lioe ook Holland thans om geld verlegen zit. De nederlandsche regeering staat op dit oogenblilc voor de twijfelvraag waar zij het haar hoogst noo dig geld zal vandaan halen : ofwel van eene nieuwe leening op niet al te kort en ook niet al te lang termijn, ofwel van eene verplichtende heffing op het kapitaal, ofwel van beide? De Tijd, in een degelijk gestaafd hoofd-artikel, ootdeelt dat zij dit laatste, het dubbele middel zal moeten aangrijpen. Inderdaad, de best gestelde leening, zegt het blad, zal nog maar kunnen vol-staan om reeds gemaakte schulden af te leggen of te onderschragen (consolideeren). En alhoewel de gezaghebbende financier en Eerste-Kamerlid M. van Nierop, naar blijkt uit zijn artikel voor De Gids, in beginsel de dwingende heffing verwerpt en aan de vrije leening de voorkeur geeft, toch laat hij zelf hooren dat er, na zullce leening, nog iets anders zal noodig zijn om het geldwezen van den nederlandschen Staat te stjjven. Dus... de verplichtende heffing naast de leening, besluit De Tijd. En volgens schatting van twee andere financiers MM. Storck en van Os, zou die heffing moeten bedragen 7 y2% op een vermogen van een millioen, 7 % » .. 500.000 6.8% » » 400.000 6.4% » » 300.000 5.6% » » 200.000 3.2% « » 100.000 2.4% » » 50.000 Verder nog geringe percenten, maar niet op mindere vermogens dan van 20.000 guldcn. Aldus zou die heffing de 250 millioen gulden opbrengen welke de nederlandsche regeering meende voor hare krijgsversterking noodig te hebben. Maar om de andere nooden voor het economische staatsleven te voldoen, zou de vrije leening toch ruim 1200 millioen gulden moeten bedragen... Men ziet het : geen kleinbier. En zulks voor een land, dat niet rechtstreeks onder den rampspoed van den verslindenden oorlog gebukt ligt. Wat moeten we dan niet veronderstellen dat cçp land gelijk België zal behoeven om economisch te hcrworden wat het te voren was ! 't Zal ontzaglijk veel zijn. Juist daarom, hoc meer het wczen zal, hoe spoediger wij de taak moeten aan-vatten om te beginnen het noodig'e te verwezenlijken door uit te zien naar de mogelijkheid om wisselwaarde voort te brengen ; deze wisselwaarde, de voortbrengst van ons denken en arbeiden, zal ons bij afzet de thans ontbrekende ruilwaarde, het geld verschaffen, waarmede wij de nooden van ons geknakt economisch leven moeten verhelpen. Yoor een ondernemend en arbeidzame volk gelijk het onze, gaat het niet aan, dat geknakt leven zonder verweer te laten doodkwijnen ; zulks ware onwaardig van ons jongste gelijk van ons oudste ver-leden. We moeten aile pogingen tôt her-werking aanwendcn die er toe aan te wcnden zijn. Dat alleen kan mannelijk heeten. Willen wij ons volksverleden waardig zijn, hebben we vast betrouwcn in de toelcomst van ons volk, in welks herwor-ding wij onwrikbaar gelooven, op welks 1 moedig aandurven wij stellig hopen, welks taai ontembare leefkracht wij uit ganscher harte beminnen. Zien we dadelijk uit naar werkzaam-heid voor ons volksbestaan, en we zijn zeker van de toekomst. ^ Lssst en verspreldt HET VOLK. j OfficieeleMededeelingen In België en Ei'ankrijk. (Fransche Melding.) PARUS, 8 November. (Reuter.) — Officieele mededeeling van vanmiddag drie uur : De aanvallen van den vijand in de richtingvanDixmuiden en ten noord-oosten van Yper zijn afgeslagen. Op dit gedeelte van het front zijn wij bijna overal tôt het offensief overgegaan en zijn met name in de streek ten noorden van Meessen opgeschoten. Over 't algemeen is de toestand op het geheele front bevredigend voor onze légers. PARUS, 8 November. (Reuter.) Offi-cieel bcricht van 11 uur 's avorids : In het noorden schijnt de vijand zijn bedrijvigheid te hebben samengelrokken in de streek van Yperen, zonder resultaat echter. Wij handhaven ons overal. Aan de Aisne hebben wij ten noord-oosten van Soissons de hoogvlakten van 1 Vregny bereikt, waar wij nog niet waren geweest. (Belgische Melding.) HAVRE, 8 November. (Reuter.) — De officieele belgische lcennisgeving luidt: Aan de User hebben de bondgenoten het groote bruggehoofd van Nieuwpoort hernomen. De Duitschers houden op den linkeroever der rivier nog S. Joris en enkele boerenhoven bezet. Deze punten worden thans door onze zware artillerie beschoten. Dixmuiden is vandaag hevig gebom-bardeerd, een zeer heftige aanval der Duitschers op de stad is afgeslagen. In de streek van Yper heeft de vijand verwoede aanvallen gedaan op Bix-schoote, Klein Zillebelce en ten Westen van Wytschaete, die aile zijn afgeslagen door een tegenaanval van de bondgenoten.(Duitsche Melding.) BERLIJN, 8 November. (Wolff.) — Officieele mededeeling van vanochtend uit het groote lioofdkwartier : Onze aanvallen bij Yper en ten westen van Rijssel zijn gister voortgezet. Aan de westzijde van Argonne is de he-langrijke heuvel bij Vienne le Château, waarom weken lang gestreden is, door onze troepen genomen. Daarbij zijn twee kanonnen en twee machinegeweren buit gemaakt. Voor 't overige is de mistige dag op het westelijk oorlogsterrein rustig afge-loopen.BERLIJN, 9 November. (Wolff.) He-dènochtend wordt uit het groote hoofd-kwartier ambtelijk gcmeld : Gistermiddag hebben vcrscheiden sche-pen van den vijand opnieuw hun vuur tegen onzen rechtervleugel gericlit. Zij wcrden door onze artillerie snel verdreven. Een in de avonduren uit Nieuwpoort ondernomen, en 's nachts herhaalde, uitval van den vijand is volkomen mis-lukt.Ondanks hardnekkigen tegenstand zijn onze aanvallen bij Yperen langzaam maar gestadig gevorderd. De tegenaanvallen van den vijanfl ten Zuidwestcn van Yperen zijn afgeslagen. Ettelijke honderden manschappen zijn gevangen gemaakt. Op het oosîeSijk Gevechtslerreia (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 8 November. (Reuter.) De groote générale staf deelt mede : In Oost-Pruisen hebben onze troepen den vijand uit de streek van Wirballen verdreven en zijn tôt Stalluponen opge-rulct.Op den linkeroever van de Weichsel is onze ruiterij tôt in Duitscbland doorge-drongen en heeft den spooi'weg opgebro-ken bij den post Pleschen ten noordwesten van Kalisj. In de laatste geveehten aan de San Hebben wij 125 officieren en 12.000 sol-daten gevangen genomen. Ten zuiden van Przemysl hebben wij den 6e dezer meer dan 1000 man gevangen genomen.S. PETERSBURG, 8 November. (Reu- 1 ter.) — In de streek van Kalisj hebben ' onze troepen de aanwezigheid van nieuwe divisies cavalerie vastgesteld, die voordien 1 ' in België waren geweest. Aan het front Chox'zele-Mlawa-Rypin ' zijn aile Duitsche troepenafdeelingen van ' ons grondgebied verdreven. (Duitsche Melding.) j BERLIJN, 8 November. (Wolff. Offi- > cieel.) Naar het groote hoofdkwaréfer ( meedeelt, is van het oostelijke ooriogs- 1 terrein ni^tc pie«ws te-melden. l BERLIJN, 9 November. (Wolff.) — Ambtelijke Inededeeling van heden mor-gen uit het groote hoofdkwartier : In het oosten is een aanval van talrijke Russische strijdkrachten ten noorden van het Wysjtyter meer (o/d. Duitsch-Rus-sische grens, ten Z.-O. van Stalluponen) ondes, ernstige verliezen voor den vijand afgeslagen. De Russen Iieten meer dan 4000 gevangenen en 10 machinegeweren in onze handen. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 8 November. (Wolff.) Naar officieel wordt meegedeeld, is gisteren ook op het oostelijke oorlogsterrein niet ge-vochten.Oosîenrijk tegen Servië. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 8 November. (Wolff.) Naar officieel wordt bekend gemaakt is gisteren op het geheele front in Servië met onver-minderde hevigheid gevochten. Ondanks den taaien tegenstand der Serviërs, wien het ordewoord standhouden tôt den laatsten man was gegeven, hebben onze troepen in de streek van Kroepanj schans na schans genomen. Vanochtend om vijf uur is ook Kostajnik, een door de Serviërs onneembaar geachte belangrijke stelling, stormenderliand veroverd. Het aantal krijgsgevangenen en buit gemaakte kanonnen is tôt dusverre slechts bij benadering bekend. Russisch-Turkschc gevechlslijn. (Tarksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 8 November. (Wolff.). Ambtelijke mededeeling van 6 uur 's avonds uit het groote Turlcsche hoofdkwartier : In den strijd, die reeds twee dagen aan de Kaukasische grens duurt, is het Russische leger volkomen verslagen. Ons leger houdt de stellingen bezet. Bijzonderheden volgen. (Engelsche Melding.) LONDEN, 9 November. (Reuter). «Vol-gens een telegram uit Tiflis maakte een bericht uit het Russische hoofdkwartier in Kaukasis melding van herhaalde,. verwoede aanvallen van de Turken op de door de Russen bezette heuvels van Koe-prikoei. De vijand werd ten slotte over de geheele linie teruggeworpen en sloeg op de vlucht. Turfeije m den Oorlog. (Turlcsche Melding.) KONSTANTINOPEL, 8 November. (Wolff.) Het Turksche hoofdkwartier deelt mede : Met hulp van God zijn onze troepen gisteren de Egyptische grens overge-trokken.Daar de Russische vloot zich in de oorlogsliavens had teruggetrokken, heeft onze vloot Poti, eene der belangrijkste havens in Kaukasië, gebombardeerd. De beschieting heeft veel scliade aange-riclit. Onze gendarmen en op onze zijde staande stammen hebben de Engelsche troepen die te Abaka waren geland, ver-nietigd. Vier Engelsche panterscliepen die zich voor Abaka bevonden, zijn weg-gestoomd, slechts een kruiser is gebleven. lu Ziaid-Âfrika. ( Transvaalsche Melding.) PRETORIA, 8 November. (Reuter officieel.) De reg'eeringstroepen zijn de Vaalrivier overgetrokken ter vervolging van de opstandelingen, van wie zij 350 liebben gevangen genomen en hun gebee-len trein vermeesterd. In den Vrijstaat hebben de opstandelingen Harrismith geplunderd. Naar lcclonel Mentz melclt, heeft hij na het gevceht bij Bronkhorstspruit de opstandelingen onder generaal Muller ver-volgd en hen zaterdag verrast. 3 opstan- , delingen zijn gedood, 6 gewond, 4 gevangen genomen. Tal van opstandelingen gaan naar huis toe, daar zij er voor bedanken in dezen jpstand te worden meegesleept. In de Zwai'le Zce. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 9 November. ; Wolff.) — Volgens een ambtelijk bericht ixeeft de Turlcscue vloot jacht gemaakt >p het gedeelte van de Russische vloot, lat Kosloe en Zongoeldek beschoten had. De russische schepen slaagden er echter < loor de mist in te ontkomen. KONSTANTINOPEL, 9 November. — | Wolff.) — De havenprcfectuur heeft het , ,'olgende besluit bekend gemaakt : Ingevolge den oorlogstoestand zijn de 6 îaven van Smyrna en de Sjat-el-Arab n Mésopotamie geheel voor de scheep-,raart aîgesloten. Handelsschepen en an- r lere vaartuigen, die de haven van Yurfa J )innenloopen, zullen bij stormweer geen t oodsen kunnen kj-ijgeiv a ! (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 9 November. — (Wolff.) Een bericht van den marinestaf over de gebeurtenissen in de Zwarte Zee op 29 October geeft als verliezen aan boord van de Proeth (mijnenlegger) op : 2 officieren, 1 scheepsgeestelijke en 26 matro-zen gedood ; aan boord van de torpedo-boot Luitenant Poetsjin 7 matrozen gedood en evenveel gewonden ; aan boord van de Koebanets 7 gewonde matrozen ; en op de Donets 1 arts gedood. TIFLIS, 8 November. (Reuter.) Officieel : Een vijandelijke kruiser verscliecn voor Poti en bombardeerde de stad. Na 150 schoten kwam het schip naderbij en opende uit machinegeweren het vuur op de Russische troepen, die antwoorden en met resultaat. De kruiser voer daarop heen. Aan de stad is slechts weinig schade aangericht. AfsluitiHg der Noordzec. (Noorsche Melding.) KRISTIANA, 8 November. (Wolff.) — Met toestemming der Engelsche Admira-liteit varen groote noorsche stoomschepen met bestemming naar Amerika, voorloopig ten noorden van Engeland langs en dus niet door het Kanaal. De Noorsche mi-nister van buitenlandsche zaken heeft zich hiermede vereenigd, in verband met het door den staat ten deele overgenomen norloffsrisirn De Val van Tsinglao. (Japansche Melding.) TOKIO, 8 November. (Reuter.) — Volgens de laatste berichteji hebben de Japanners in Tsingtao 2300 krijgsgevan-. genen gemaakt. De verliezen aan Japansche zijde (bij de bestorming) zijn 14 officieren gewond, 426 man gedood en gewond. Uilwîsseling. (Engelsche Melding.) LONDEN, 8 November. (Reuter.) — Het officieele.persbureau deelt mede dat de Oostenrijlcsche en de Engelsche regeering zijn overeengekomen vrouwen, kin-deren en mannen beneden 18 en boven 50 jaar, doktoren, priesters en invalieden uit te wisselen. In i.f|ypf©> Het egyptisch blad El Haram meldt de gevangenneming door de Engelschen, van een student der groote muzulmansche Universiteit Azhar, in Caïro. Het onder-zoek ten gevolge van die aanhouding, zou vastgesteld hebben, dat leeraars van die hoogeschool en sjeiks der gelijknamige. moskee een oproer in Egypte voorbe-reidden.Een ander egyptisch blad zegt dat de engelsche regeering een leger in Soedan gezonden heeft tegen den Bakim van Darfou, die zich tegen Engeland heeft verkîaard. De turksche bladen van Constantinopel verwijten aan de engelsche regeering den terugkeer belet te liebben van den Khedive, die een vertegenwoordiger van den Kaliet (overste van den musulman-schen eeredienst) is ; de konsuls van Oostenrijk en van Duitschland, die hunne gezag'sakte van Turkije hadden, uitge-dreven te hebben ; en het Suezkanaal te hebben willen verbieden aan duitsche en oostenrijlcsch-bongaarsche schepen, ter-wijl dit kanaal, volgens de verdragen, onzijdig gebied is. In het begin van November liep in Egypte het gerucht, dat de Turken groote legermacht samentrokken te Damas, met het oog op een aanval tegen de Engelschen van Egypte, en dat reeds een léger naar het Zuiden oprukte. De Engelschen verschansen zich met ijverige werkzaamheid op den westelijken jever van het Suezkanaal, en men zegt :lat eene sterke legermacht uit Indië te Suez in garnizoen ligt. Zij plegen streng Loezicht op de brieven en telegrams uit Jeu vreenide, en natuurlijk ook op de lagbladcn. De reizigers worden nauw bewaakt. Waarmede de Engelschen vooral scliij-len te moeten afrekenen, is de mogelijk-:ieid van eene mussclmansche beweging. Ira H@liaP€i. ^erkees» met ^©Igië. Uit Rooscndaal is het Volgende telegram ontvangen : Volgens bcricht uit Esschen kunnen reinen heden, wegens gémis aan per-oneel, niet worden doorgevoerd. Verzoeke ot nader order geen reizigers met be-temming België af te zenden. □s Van de statie te Rotterdam zijn op-lieuw 158 Belgisclxe vluchtelingen naar •loosendaal v-ertrokken, van wie 91 kos-eloos. Van de statie Beurs zijn er geen rertrokken. Belgische mâSâ'isireîa. De namen der gisteren uit Roosendaai aangebrachte en in de Roode Kruis-kli-niek te Rotterdam opgenomen gewondo Belgische mllitairen zijn : J. Nemsdael, C, Steenput, P. van der Voorde, H. Dhaene, L. Schelfhout, E. Develter, Â. Bayé, C. R. Geets, Ch. Bots, A. Desart, J. Ovaert, M. Thiry en J. Sauterre. Ingekwartierde Studenten. (Uit Holland.) Als militairen ingekwartierde Vlaain-sche studenten hebben tôt de Utrecnlschç studentenafdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond het verzoek gericlit om zich ook hunne belangen op geestelijlc gebied te willen aantrekken. Om hieraau te voldoen, traclit het be-stuur der genoemde afdeeling te komen tôt de vorming van eene kcur-bihlio-theek van moderne Nederlandsche weten-Schappelijke werken, welke ter beschik-king der studenten zal worden gesteld. Het genoemde bestuur verzoekt aan allen, die tôt dit doel willen medewerken, om hetzij goede moderne Nederlandsche wetenschappelijke boeken — ook op het gebied der technische wetenschappen — hetzij geldelijke bijdragen, postvrij te willen zenden aan het secrctariaat der afdeeling, Catharijnestraat, 5. Te Utrccht, Overwogen wordt om de boeken, nadat zij aan deze bestemming voldaan zullen hebben, aan te bieden aan de bibliotheek van Leuven. In België. Il© Postdienst* De postdienst is op verschillige plaatsen heringericht g'eworden. Ziehier de lijst der in dienst zijnde bureelen, volgens een bericht van het duitsch keizerlijk post-beheer van post en telegraaf in België : Angleur, Ans, Ath*, Ballen bij Lim burg (Luik), Bilstain, Boussu, Braque-gnies*, Brugelette, Brusscl, Gasteau. Che-nee, Cuesmes, Dolhain-Limburg, Dour, Elouges, Flémalle, Flénu, Frameries, Goc, Grivegnée, Herstal, Gollogne-aux-Pier-res, Hornu, Houdeng*, Jablaye, Jemap-pes, Jemeppe op de Maas, Jupille, La Bouverie, La Louvière,*, Lens(Henegouw) Luik*, Membach, Bergen*, Nimy, Ougrc, Paturages, Quaregnon, Quiévrain,Roeulx, S. Ghislain, Sclessin, Seraing, Soignies*, Tilleur, Val-S. Lambert, Verviers* en Wasmes. Op de plaatsen, waarvan de naam ge-volgd is van een sterretje (*), worden de verzendingen besteld aan de ontvangers. De brieven moeten ongesloten op het bureel besteld worden, belialve deze besteld in de postbureelen te Bergen en in het Walenland of voor deze streken best emd. De verzender is verplicht zijn naam en verblijfplaats aan te duiden op al de verzondene stukken. Men heeft ons reeds hcrhaaidelijk de vraag gesteld waar de Belgische ainbu-laneier.s en verpieegsters zijn. Wij kunnen thans aan de vragen voldoen. Al de Belgische ambulancen, die op 8 October naar Oostendc verirokken, be-vinden zich op dit oogenblilc te Calais. Bij den naam en voornaani van den be-bestemmeiing niet te vergeten de afdeeling, alsook de melding « Belgische Am-bulans uit Gent » (In de fransche taal) ei bij te voegen. Natuurlijk moeten de brieven in Holland op de post worden gestokèn. sîaasr1 Teraissffilae. De maatsehappij « Escaut et Rupel heeft den dienst harer booten van Tem-sche naar Antwerpen en terug zoo goed mogelijk heringericht. 's Morgens rond 9 uur vertrekken uit Temsche twee booten voor passagiers en goederen. 's Namiddags vertrekken rond half twee booten uit Antwerpen ook voor reizigers en goederen. T® De. zoon van den minister président van Beieren, Freich. Alexandre von Dush, die tôt heden behoorde aan het werk-dadig leger, is bij den militairen gouverneur van Antwerpen benoemd. Men meldt dat het aantal Beiersche bedienden, in dienst van de Belgische ijzercnwegen, omirent 500 bedraagt. * * sic Ten gevolge van de heropening dei scholen ontvallen aan 't Bureel vaiiWel-dadîgheid talrijke vrijwillige werkkrach-ten in den persoon der liecren onderwij-zers der i ta Isscholen. Gezien den overlast van werk door den groolen toeloop van het publielc in de verscliillende inrichtingcn der openbare Weldadigheid onzer stad, ziet het Bcstuui zich verplicht een beroep te doen op df

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods