Het volk: christen werkmansblad

427 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 02 August. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 15 December 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9s1kh0g50p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ar—r^ i ■ i M i * o...». liifcn-Twintffisle Jaar. — N. 212 Godsdienst — Hnlsgezln — Elgendom Haandag, 2 Aapsli 191S Âlîe bïîefwîssefingen vrac! Vrij te zenden aan Aug. Vf Isegkem, uitgever voor de naarr maatsch. « Drukkerrj Het Voll Meersteeg, n° 16, Gent. , Bureel voor West-Vlaandere Gaston Bossuyfc, Recollette Btraat, 14, Kortrjjk. i Bureel ren Antwerpen, Br bant en Limburg : Viktor Kuj Vaartstraat, 3, Leuyen. HET VOLK Men sehrljti In : Opaile postkantoren aan lOfft per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Brie maanden fr. 2,60. Aankondigingen : Prijn volgens tarief. Voorop t# betalen. Rechterlijke hersfcellîng, 2 tti per regel. Ongeteekende brleven wordoB geweigerd. TELEFOON N* 137, Gent. "Verschijnt O rnaal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Centiemen bet nummei Verordeningen. 1. — Het zingen en spelen van de nationale zangen der Staten welke met ïet Duitsche Rijk in oorlog staan, is yerboden. 2. — Het is verboden papiervliegers te laten opgaan. 3. — Tegenhandelingen tegen boven-itaande verordeningen worden met ge-vangen is tôt een jaar of met eene geld-boete tôt 3000 Mark gestraft. 4. — De verordeningen zullen onmid-iellijk in werking treden. Gent, den 8 Juli 1915. get. Gral von WESTARP, Generalleutnant. * * * De bij verordening van 23 Juni 1915 fn° 88 van het Wet- en Verordeningsblad ^oor de bezette streken van België) tôt Bl Juli 1915 verlengde termijn voor protest opmaken en andere tôt vrijwaring van verhaal bestemde rechtshandelingen, vvordt hierbij tôt 31 Augusti verlengd. * * * De verordening van den Koning der Belgen van 3 Augusti 1914 betrefîende het terugtrekken van banktegoed, blijft met de beperking in de verordening des Ko-nings der Belgen van 6 Augusti 1914 en met de uitbreiding in de verordening van 23 September 1914 vervat. (N° 4 van het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België) tôt den 31 Augustus 1915 van kracht. Brussel, den 21 Juli 1915. Der generalgouverneur in Belgie, Freiheer von Bissing. Generaloberst. Liefde en Moed onder Priestfp- en Kloosterklecd. Na den oorlog van 1870 verscheen een historisch boek, dat verschillende uit-gaven bereikte en dat voor titel droeg : L'héroïsme en soutane : de heldenmoed in soutaan. Het was opgesteld door eenen wereldlijken en strengen geschiedschrijver, die, vol bewondering voor de menigvuldige heldendaden door priesters en klooster-lingen gedurende den oorlog gepleegd, er de gedachtenis aan het volk wilde van mededeelen. Vele gedenkboeken van den tegenwoordigen krijg zullen later het licht zien ; zij zullen de gruwelen van dezen volkenstrijd, en ook de daden van heldenmoed, van liefdadigheid en van zelfopoffering veropenbaren. Niets belet dat wij, gazetschrijvers, van nu af doen kennen de christene liefde en de zelfopoffering waarvan wij zelf de getuigen geweest zijn of waarvan ons de echte en vertrouwvolle bevestiging werd medegedeeld. Persoonlijk en met eigene oogen hebben wij bewonderd de bereidwilligheid waar-mede vooral onze priesters ent klooster-lingen honderden vluchtelingen ontvin-gen, ze in hunne eigene woonsten her-bergden, ze met voorbeeldige naasten-liefde bezorgden. Ik kan u den naam van vele kloosters geven waarvan de zusters hun bedgerief aan arme en doodvermoeide vluchtelingen, of aan gekwetste soldaten met vreugde afstonden, en zelve 'snachts op strooi of den harden grond sliepen ; ontel baar zijn de priesters en kloosterlingen die hunnen laatsten voorraad eetwaren met de noodlijdenden deelden ; ik lcen religieuzen die nu nog droog brood of brood met een weinig confituur eten en die de goedgeplekte boterhaminen be-waren voor uitwijkelingen der zoo ge-teisterde streek van den IJser 1 Nu zijn wij te verre van het slagveld verwijderd om kennis te uetnen van aile de heldendaden door soldaten, zieken-dieners en almoezeniers gepleegd. Vroeger nochtans ontvingen enkele personen het nieuws der roemrijke dood van bloed-verwanten, gevallen als slachtoffers van vaderlandsliefde of van christen zelfopoffering 1 Een oom vertelde mij dezer dagen hoe zijn neef, almoezenier bij het leger, eenen zijuer legeroversten op inspectietocht aan de voorpostenlijn, onder eene bui van kogels zag vallen. Niets dan zijnen heldenmoed en zijne plicht raadplegende, snelde de priester den gekwetsten ter hulp, maar ook hij zeeg neder, doodelijk getroffen, nevens zijnen krijgsoverste. Men zag van verre den geschoten almoezenier met bevende hand de laatste absolutie aan zijnen stervenden kolonel toedienen. Twee ambulanciers, leerlingen van een groot Seminarie, wilden de kans wagen om de twee getrofïenen te gaan halen. Zij ge-raakten tôt in hunne nabijheid maar werden daar op hunne beurt door verschillende kogels doorschoten. Wanneer men 's avonds, bij het donker> de gekwetsten kon bereiken, vond men vier lijken van helden, teenemaal uitgebloed l>ij gehtrek aan verpleging I God alléén weet hoevele zulke heldenfeiten dagelijks plaats grijpen. Aile rechtschapen menschen, het is gelijk van welke politieke meening, zullen deze daden van christene naastenliefde en van bovennatuurlijke zelfopoffering bewonderei en roemer ! Alléén Vooruit zal voortgaan met priesters en kloosterlingen te bespotten en te lasteren en ze als kiesdravers en dwingelanden af te schildercn. PAULUS. Provinciaal Landbouwkomiteit van Oost-Vlaanderen. Landelijke Heropbouwing, De huidige gebeurtenissen doen, de aller-gewichtigste roi van den landbouw in de nationale huishoudkunde beter waardeeren, voornamelijk in opzicht van de voeding der bevolkingen. Eene landbouwafdeeling werd ingericht nabij ieder pTovinciaal voedings-komiteit. Deze afdeelingen hebben bijzondere komtnissies, samengesteld uit de leden der komiteiten van de verfraaing van den Bui-ten, uit bouw- en landbouvvkundigen be-last kosfceloos raadgevingen te verstrekken voor de heropbouwing der pachthoven en dorpen. Onder den titel Heropbouwing van traaie dorpen heeft het tijdschrift Le Home, Vilain XlIIIstraat, 59, te Brussel, zooeven in een bijzonder geïllustreerd numrner, eenige raadgevingen samengevat, opgesteld door de leden van de middenkommissie. Deze prach-tige geïllustreerde uitgave, overal te koop tegen den geringen prijs van 1 frank, is van het grootste belang ; ze zal gevolgd worden door de uitgave van een album van de pachthofplannen die zullen geprimeerd worden op de prijskampen ingericht door de provinciale komiteiten met de medewerking van de middenmaatschappij van bouwkunde van België en van de provinciale maatschap-pijen van bouwkundigen. De Landbouwafdeeling van Oost-VJaanderen is, daaren-boven, van zin een album met teekeningen van M. Heins uit te geven. Indien overal de verstandige vooTname personen de belangstellenden geliefden in te lichten nopens de kostbare medewerking die hun aangeboden zijn, zou men vele ver-gissingen vermijden. Deze initiatieven en deze zoo achtenswaardige toewijdingen zullen er toe bijdragen onze dorpen fraaier en schilderachtiger te maken en onze pachthoven te verbeteren in opzicht van gezond-heid en van de landelijke huishoudkunde. BINNENLAND ANTWERPEN ANTWERPEN. — Die-ven zijn inge-broken bij M. Postol, herbergiér in de Van Wesenbekestraat en hebben er eene valies gestolen, die op het eerste verdiep in eene kamer stond en voor omtrent 3000 frank gouden juweelen bevatte. De dieven worden opgezocht. — Het Assisenhof. — Thans is de sa-menstelling van de jury voor het Assisenhof geëindigd en had men de moeilijkheden niet die men verleden maand ontmoette bij de samenstelling. De zaak, die verleden maand moest uitgesteld worden, is thans aangevat. Het betreft eene kindermoord. De vader wordt beticht van medehulp aan de moe-der ter voltrekking der misdaad. Deze had plaats op eene kamer door de moeder betrokken, waar zij haren minnaar ver-zocht had te komen. Na de geboorte van het kind, kwetste de moeder (zij is enkel 18 jaar oud) het kind dusdanig dat het op enkele oogen-blikken moest doodgebloed zijn, terwijl de man op haar bevel een handdoek hield voor den mond van het wichtje, om het schreeuwen te beletten en aldus geen ge-rucht te veroorzaken. De zitting voor deze zaak neemt drie dagen in en beide betichten zien er zeer kalm uit. Daar er geen ooggetuigen van de misdaad waren heeft men er de samenstelling enkel kunnen van opmaken door de ge-deeltelijke bekentenissen en de bestatigde feiten. De moeder was van haar 13 jaar gaan dienen en kreeg een tweetal jaren nadien kennis met den tweeden betichte. Toen het kind het levenslicht ging zien, was de meid uit haren dienst verjaagd en ver-plicht op eene zolderkamer te won en en was zij tevens in de grootste armoede. 't Is dien toestand die haar tôt de misdaad aanzette, waarvoor zij thans terecht staat. OOST-VLAANDEREN AALST. — Bestolen. — Donderdagmor-gen deed een beeuhouwersgast zijne ge-wone ronde per rijwiel bij de klanten om hun vleesch aan huis te bestellen. Terwijl hij in een huis binnea was en zijn mandje met rijwiel aan de deur had laten staan, had een dief de plaat gepoetst met den inhoud, ter waarde van 6 frank. DRONGEN. — Beiangrijk berichl. — De personen die op dinsdag 3 Augusti hunne bakstof komen haien, zullen verplicht zijn eene zekere hoeveelheid gezouten rund-vleesch (1 kgr. ten minste) aan te koopen. Uitzondering zal kunnen gèmaakt worden voor dezen die vroeger reeds van deze eetwaar kochteu. KALKEN. — Exaam. — Wij vernemen met genoegen dat de heer Orner Braeckman, jongste zoon van onzen achfcbaren koster, voor de Middenjury, te Brussel vergaderd, met onderscheiding zijn esaam voor lageren onderwijzer heeft aigelegd. Proficiat, Orner t EXAARDE. — De omhaling gedaan te Exaarde (Center) voor het pakje van de krijgsgevangenen soldaten der gemeente, heeft de som van 375 fr. opgebracht. De volgende soldaten zullen nu maande-lijks hunne kantien ontva.ngen : » De Fré Frans, Henri De Wilde, Theofiel Audecaeirfc, Theofiel Van Peteghem, Leo-pold Roels, Ëdgavd Braeckman, Gustaaf Van Dainme, Henri Apere, René Corveleyn, Jozef Morez, Victor Lennaert, Frederick De Waele, Domien Celie, Adolf Van de Velde, Adolf Heirman, Desbois Etienne. Mochten er bp vergetelheid nog krijgsgevangenen zijn wiensadreswij nietopgenomen hebben, men gelieve aanstonds hunne namen aan het plaatselijk komiteit kenbaar te-maken, opdat er ook voor hun gezogd worde. Langs dezen weg bedanken wij nogmaals al degenen die zoo nxild hebben bijgedragen tôt dit zoo edel en vaderlandslievend werk. Het komiteit. ST-LAUREINS. — De oud wapenbroeders van St-Laureyns bedanken de inwoners der gemeente voor de milde ondersteuning welke zij bekomen, om het lot hunner krijgsgevan-gene broeders in Duitschland door het op sturen van pakjeste verzachten. Zij zijn bij-na verzekerd qoor de maandelijksche intee-keningen en bijzondere giften welke zij ont-vangen, aan iedere krijgsgevangene der gemeente, maandelrjks drie pakjes (getal door de Duitsche regeering toegestaan ) te kunnen laten geworden. Giften en inteekeningen worden aange-nomen bij Victor Gernaey en Emiel De Sauter. De personen wier familielid als krijgsgevangene m Duitschland van adres verandert, wordt vriendelijk verzocht er voornoemde personen onmiddellijk van te verwittigen. WICHELEN. - Gansch de Wichelsche bevolking werd in rouw gedompeld door het verlies van een harer achtbaarste mede-burgers den beer Polydoor Van Der Eecben, hoofdonderwgzer, in den Heer ont-slapen den 27 Juli 1915. Hij was onderwijzer sedert 1885. Gedurende deze lange loopbaan wist hij eenieders hart te winnen ; hij genoot het voile vertrouwen van de ouders, de eerbiedige genegenheid van de scholieren alsmede de achting van zijne overheden. Hij was vereerd met het burgerlijk kruis van Ie klas; de herinneringsmedalie van de Regeering van Ijeopold II, de medalie van den Onderlingen Bqstand van 2 e klas en de landbouwmedalie van 2e klas. Zijn aaiidenlsen zal geprent blijven in den geest der Wichelaaœ. Hij ruste in vrede ! GREMBERGEN fDendermonde). — Don-derdag aanstaaaide zal er alhier in de pa-rochiale kerk, een piechtige lijkdienst plaats hebben voor de aieierust van Pieter EdgaTd Triest, als vrigwittfeer op het Eereveld ge-sneuveld te SteeriBfeeate aan den IJser den 26e April 1S15. Heel de gemeente zal onget.wijfeld weere te been zipi om een vurig gebed te komen storten voor hem fie zijn leven liet ter ver-dediging van <ms duurbaar Vaderland. EEKLQO. — Onze Xàeve Vrouw ten Doorn-Inrichting. — De leergangen herbeginnen den 5e October. Ingang den 4e voor Nor-maalschool-Kostschool, S1 Pauluspaviljoen. WETTEREN.— Bericht. — Eene plaats van adjunct-policiekommissaris is open. Aanvragen in te dienen bij het gemeente-bestuur, ten laatste op 15 Augustus 1915. Aanvangjaarwed.de : 1800 frank. (129) OOSTACKER. — Kostschool voor jon-gelingen. — De leergangen, zoowel vooi inwonende als uitwonende leerlingen, zullen hernomen worden op Woensdag. 15 September aanstaande. De inwonende leerlingen der Beroepsschool zullen ook aanvaard worden. Wie verdere inlichtin-gen verlangt weafle zich tôt den Broedei Overste van het Gesticht. UIT CIEBlTa HET BROOD. — Zaterdag was het een heele beweging onder de bevolking van Gent en omliggende. Den avond te voren waren de bakbers schrŒtelijk verwittigd geworden. dat de ingangzqnde broodbons niet meer gel-dig waren voor den volgenden dag en dat aile bons v6ôr 10 uur, zaterdagmorgen, in de Lakenhalle moesten ingediend zijn, opstraffe van voor de niet ingediende kaar-ten geene bloem meer te bekomen. Zaterdagmorgen was het dan ook zeer moeiliji aan brood te geraken, de oude lcaarten niet meer geldig en de nieuwe nog niet rondge-deeld zijnde. Daarbij lieten sommige grootc bakkerijen, hunne broodvoerders op het gewoon uur niet uitrijden, zoodat daardooi de jacht naar brood nog erger werd. Naar-maie de nieU ive kaarten rond gi'deeld werden kira m er echt-er m er kaim e onder de m -nschen, m ar langs aile kanten hoorde men nu k'.achten van m-nschen die hicI der siaan dat z'er te weinig hadden o: tvangeB Waarom het Voedingskomiteit z >o plot seling de kaarten vemieuwd kunnen wij niei met zekerheid zeggen, maar er loojptn ge-ruchten als zoudeu er nagemaakt zijii. OMGEWORPEN. — Zaterdagmorgen» oiï 9 uur, werd Joanna Minnaert, 70 jaar oud zôrider beroep, ivoonachti^ "Wilgestraat, aai de S* Michielsbrug door een tramrijtuiç om geworpen. Na, vèrzorgîng werd de vrouw die aan het hoofd gekwetst was, naar harc wonin g o verge voerd. PRIJSUITREIKINGEN. - Dît jaar zijn onze gewone prachtige prijsuitreikingen door eenvoudige, niet-openbare proclamatie's ver-vangen. De kinderen ontvingen hun diploma en de eerste prijzen ten hoogstens twee boeken. Het gesticht S' Jan-Baptist de la Salle, Holstraat, hield hare stille plechtigheid in de groote zaal der Vakschool. Hier volgen eenige namen : Ie Studie/jaar, 2e afdeeling : 1. Van der Meersch André ; 2. Bracke Camiel ; 3. Ro-tiers Gabriel. Ie afdeeling : 1. Smet Firmin ; 2. Franches Achiel ; 3. Van de Vypere Achiel. 2 e Studiejaar : 1. Gazelle Marcel; 2. Ver-belce Julien ; 3. De Keyzer René. 3e Shtdiejaar : B. : 1. De Keyzer Jozef ; 2. De Landstheere Mod. ; 3. Notte M. A. : 1. Femont M. ; 2. De Caster Gaston ; 3. Joos M. 4e Studiejaar : B. : 1. Braeckeva René ; 2. Bohyn G. ; 3. Billiet Fr. A. : 1. De Vos Ad. ; 2. De Rudder Luc. ; 3. Franchois Aug. 5 e Studiejaar-. C. : 1. Wyckaert Ed.; 2. De Vos Rob. ; 3. Ingelbrecht Gaston. B. : 1. Uyttenberghe Aîb. ; 2. Bruggeman August ; 3. Van Leirsberghe Remy. A. : 1. Lippens Ad. ; 2. Verdegem la. 3. Hoens Robert. 6e Studiejaar : O. : 1. Van Huile Louis ; 2e Dieleman Henri ; 3. Olaeys Robert. B. : 1. Constates Hub. ; 2. Goethals Raymond ; 3. Berte Robert. A. : 1 De Wispelaere Os. ; 2. De Mun-nynck Alb. ; 3. Vanneste Jer. Ie Moyenne : B. : 1. Kregelmans Edw. ; 2. Ruyckaert Louis ; 3. Hoste Alfons. _ A. : Ie Herremans Julien ; 2e Teirling Louis ; 3 e Van Gaever Ph. 2 e Moyenne : A. : Broeckaert Fr. ; Constates Jul. ; Hillaert Bem. B. : 1. De Baeoker ; 2. Collens René ; 3. De Scheemaker M. 3e Moyenne : 1. Tuytten G.-; 2. Vlerieq Fr. ; 3. De Paepe Marcel. DOOZEN voor cwrburen en confiUtrm van % kilo, 1 k., 5-en 10 kilos, te bekomen t-Slijpstraat, 79, Gent. (128-s) DE LEDEN VAN « VOLKSHEFDB »-worden bericht dat de onderstand van het Hulpkomiteit zal betaald worden heden maandag 2e Augusti, 's morgens van 9 tôt 1 uur en 's namiddags van 3% tôt 7 % use (Duitsche tijd). De leden worden verzocht in acht te nemen dat, alleen de gezinàioofden zieh moeten aan-bieden, van lidboekje voorzien. STADSSCHOLEN. — Gezondheidsdienst. — Eene plaats van geneesheer-opzichter is onbezet. Jaarwedde 1000 frank. De aanvragen te sturen aan het Sehepenencollege vôôr 10 Augustus. (Medegedeeld.) BEDANKING. — De familiën Logie-Verbraken, Vercruysse-Logie, Logie-Stof-fel en Verbrakcn-Vandersmessen danken langs dezen weg de talrijke vrienden en kennissen, die vrijdag door hunne aan-wezigheid in de uitvaart, een laatste blijk van sympathie gaven aan haren ge-sneuvelden zoon, broeder, neef en kozijn M. Robert Logie zaliger. De Garst en de Bpouwersbelangen. (Vervolg der zitting van vrijdag in 't Land-bouwershuis te Gent. ) De heer voïksvertegenwoordlger Maenhaut. — Wij ontvingen deze week eene deputatie vandeBrouwersvereeniging der beide Vlaan-deren ten einde hunne belangen te ver de-digen.De prijs van 45 fr. voor garst is redelijk hoog, maar toch niet voldoende om bij de boerenmenschen garst te kunnen koopen. Het schijnt dat opkoopers rondloopen om zich van den ganschen garstoogst mees-ter te maken en de prijzen op ongehoorde wijze naar omhoog jagen. Dat zijn echte uithongeraars, en de heer Prokureur des Konings is ook van meening dat zij kunnen gestraft worden, dit ingevoîge de wet van 14 Oogst 1914. Wie dus van die opkoopers kent, zal goed doen ze bij het parket aan te klagen. Men weet dat alleen in het etap-pengebied de garst mag verkocht worden, maar niet meer dan 45 fr., en uitsluitelijk aan de brouwers. M. De Smet, brouwer, Gent, namens de Brouwersvereeniging, vraagt aan de ver-gadering of het niet mogelijk ware tusschen boeren en brouwers eene overeenkomst te sluiten. De brouwers zijn bereid al de gerst aan den- gestelden prijs op te koopen. Nu zijn er opkoopers die overdreven veel geld winnen, want ze durven 80 tôt 90 fr. per hondei'd kilo eischen. Eenige aaitwezigen geven diensaangaande hunne meening te kennen. Ze beweren dat het de brouwers zeiven zijn die de garst hebben opgekocht. en den voorraad in bewaring houden. Eigenlijke opkoopers zou men weinig kunnen vinden. M.De Caluwé verschaft eenige inlichtingen nopens de garstkwestie in Duitschland, waar de opkoopers zeer strenge straffen oploopen. Het is niet mogelijk dat wij als komiteit garst koopen. Wij hebben altijd krachtig de belangen der landbouwers in aile omstan-digheden verdedigd, maar overdrevenheden kunnen wij toch niet aanmoedigen. Een landbouwer. — Dat ife aile rnaal goed, ' maar wq ons zuiver natuurlijk graan maar 45 fr. mogen verkoopen, waarom i worden de prijzen der voederingen ook niet , 'beperkt, gruis, Jqnmeel, maïs en aile andere voederingen zijn onbepaald peperduur en • wij zouden van onze voortbrengst geen , behoorlijken prijs mogen wagen 1 i 't Zijn ook de brouwers die de schuld zijn * der duurte van de haver door ze te ver- brouwen evenals de stokers die nu reedi patatten beginnen te gebruiken. M. Van den Berghe vestigt er de aandach* op dat de melkboeren welhaast hunna melkronden zidlen moeten opgeven. Eene goede melkkoei kost 950 fr., en voegt daarbn de dure prijzen der voeding, en wie kan dat opbrengen zonder prijsvermeerdering. 't Ware veel redelijker de melk in priji te verhoogen, omdat zij zou kunnen blijven komen. 't Bier kunnen wij missen, de voeding niet. Een ander toehoorder. — De garst is een artikel van luxe, geen noodwendigheid, en de prijzen zouden moeten vrij blijven. M. De Caluwé. — Er is niet al te veel garst in ons land, waarschijnlijk heel en al niet meer dan 18 ton per gemeente. Dit jaar zal de opbrengst zeker minder zijn. Heel de kwestie is voor mij dat de opkoopers niet al te veel in de hand gewerkt worden.. Spreker 's namiddag de Brouwersvergade-ring bijwonen, ten einde eene gezamenlijke bespreking te houden. Daama wordt de zitting zonder ander besluit geheven RECDTËRLIJKE KROMJfL BEROEPSHOF VAN GENT. Vruchtafdrijving. — Door de rechtbank van Dendcrmonde werden verwezen voor vruchtafdrijving : Adriaenssens Marie, Rosalie en Jan, tôt 3 maand en 50 fr. boet; Johanna Adriaenssens tôt 1 jaar en 100 fr.; De Mulder Marie tôt 6 maand en 50 fr. en De Bost Marie tôt 2 jaar en 100 fr. Het Hof bekrachtigt het vonnis, do oh verleent de voorwaardelijkheid voor dé cLri© e ers ten • VERHELING. — De rechtbank van Gent veroordeelde Edmond Delafontaine voor verheling tôt 4 maand gevang en 26 frank boet. Het Hof brengt de straf op 2 maand en 26 frank. KONIJNENDIEF. - Voor diefstal van een konijn werd Viaene Gustaaf, metser te' Eortrijk, door de rechtbank dier stad ver-oordeeld tôt 7 maand. Het Hof bekrachtigt het vonnis. Verheling. — Dezelfde rechtbank veroordeelde Julius Coucke, van Harelbeke, yool^ verheling, tôt 1 jaar en 50 fr., met onmid-dellijke aanhouding. Ook dit vonnis wordt behouden. > , Dief te met braak. — Van Lande geni Alrecht en Dhont Oscar, die te S* Nikolaasr diefstal met braak pleegden, werden door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tôt 6 maand gevang. De straf blijft. Verzet. — Pauwels Pieter was bij verste^ door het Beroepshof van Gent op 29 Juni laatst veroordeeld geworden, bij verstek, tôt 3 maand gevang en dit wegens opstand, Op verzet, aangeteekend door den betichte en na verhoor van twee getuigen, heeft het Hof haar eerste arrest te niet gedaan en Pauweis verwezen tôt eene maand gevang en de straf van 8 dagen en 26 fr. boet behouden voor smaad aan de nacht-wakers.Straf behouden. — Door de rechtbank van Gent, voor diefstal met braak, werden veroordeeld : De Ruyck Cyriel tôt 18 maand; Jolie Iievens, De Clerck Frans en Sens Vincentius tôt 18 maand. Het Hof bekrachtigt het eerste vonnis. Vruchtafdrijving. — Jozef Geers, drogist te Gent, en zijne vrouw, Maria Winckel, werden door de Korrectionneele Rechtbank veroordeeld, de man tôt 8 maand gevang en 50 fr. boet, de vrouw tôt 2 jaar en 100 fr. boet, met onmiddellijke aanhouding voor beiden. De jonge dochter, van Huysse, Eupharsie Thuysebaert, op wie de bewer-kingen uitgevoerd werden, kreeg 1 maand, voorwaardelijk. Het Hof behoudt de straf voor de vrouw en de dienstmeid en voor den drogist wordt de straf veiminderdtot 6 maand en hij wordt in vrijheid gesteld. KORRECT. RECHTBANK VAN GENT. Kiekendiefte. — Van Maldegem Jules, van Knesselaere, stal een kieken ten nadeele van Hector Vervaet, derzelfde gemeente, en poogde kiekens te stelen ten nadeele van Pieter Neyt. Daarvoor krijgt hij 1 maand en 26 fr. of 8 dagen en 15 dagen en 26 fr of 8 dagen, voorwaardelijk voor 5 jaar. Diefte van een velo. — Ten nadeele der weduwe Roegiers Emma, werd een velo gestolen door Cornelis Anthoons, dit kost hem 1 jaar en 26 fr. of 8 dagen. Voor verheling krijgt Verschuere Oscar 7 maand en 26 fr. of 8 dagen. Hunne onmiddellijke aanhouding werd bevolen. ASSISENHOF VAN LUIK. MOORD VAN EEN 13JARIG KIND. De genaamde Jozef Brasseur, geboren te Luik den 23 October 1896, magazijnier, is beschuldigd van te Grivegnée, op den 16 April 1910, den 13jarigen Frans Motte vermoord te hebben en dezen eene som van 26 frank te hebben ontnomen. Den vrijdag 10 April 1915 keerde dft kleine Frans Motte naar zijne woonst niet terug. De opzoekingen door de moeder, wed. Motte en door de policie gedaan, deden den kleine niet ontdekken. De» zondag 28 April vonden kinderen, die aan 't spelen waren, het lijk van den onge4 lukkige kleine in de oude kazematten van het gewezen fort der Chartreuse, te Grivegnée.De lijkschouwing bewees dat de kleinç verwurgd was. Den dag der verdwijnini was de kleine gezien geweest met GusiaaJ Brasseur. Op het policiebureel ontboden,' bekende deze dat hii den 16 April met

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods