Het volk: christen werkmansblad

498 0
25 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 25 December. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 22 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/696zw19v30/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Ipeii-Twiaîifsle Jaar. h. m lilsilsfjî — IiîipilB — ElgsiiûM ïaleràg, 25 Becembcp Î9IS Mte> bric fwitselinger) vrc cht-*T«j te rer.dcn s en Aug. Van InglKin, nitgevei voor dencord. gK^ttEch. «DruUcerij Het Volk», ï&fs^eeg, n° J6, Geai. Bisiffeel voor West-VlaaEdeïest Sftatcn Bossuyt, RccoHetten-pfes&t, 14, KorirSJk. îînreel w_n Axitwrrpcn, Bï&« t*»îit ea Limburg ; Viktor Kcyl, YassfcsiraeÂ, 3, LesYen. HET VOLK Eïen sebrljft In t Op aile postkantorçn a an lOfr» mv jaar. Zes maan den fr. 5.00. !>rie maanden fr. 2,50. Aankonfflgingen : Prijs volgens tarieî. Yoorop ta feetalen. Recliteriyke herstclîing, 2 i» per regel. Ongeteekende brieven wordai «eweigerd. ffELEFOON N° 137, Gant. Vergch|fnt €5 maal pes* wee^ CHRISTEN WERKMANSBLAD g> Cessiïemesa Saet nummep iiIîsâelededeeîlB|en es lerordealsgca. VOi. — BEKEKDMAK1KG BETREFFENDE VELDSCHADE. De aandaeht wordt op gevestigd, dat raJd3t-lxaden, door militaire oefeningen ver-Borzaûkc, enkel oorlogsckaden ziiu, w&ar-*oor noch betaling noch raîswisietiebons worden gegeven. (De troepen zijn gehouden, veldschaden «ocveel inogelijk te ve£mijélen.). Ten s in de echter &« benadeolden in staat ha sfellsn, na de sîuiting van den vrede, hunne aanspraken bij de bevoegde autoriteit to doen gelden, worden Iran bewijssshriften aopens aard, omvangen bedr.ig der suhade verleend. To dien einde nioeten zij do vol-gens hunne bewering v«r< iurzaakto schade fcanstonds bij do bevoegdo Btappenkomman-d&ntuur opgeven. Vooidat de getroffen velden door de s>r to<> bevoegde militairen beziébUgd zijn, Biag er nie: s aan worden veranderd ; fcij 6 ver trading hiorvan wordt de veratrekking yau eonr schriftolijk bewijs geweigerd. Gent, don 18 December 1915. Der Etappeninspekteur, von Unger. Generalleutnant. KÉËSTDâE 'fc Gevogelt' dat op wieken zweeft, Zijn nest, de vos zijn holen heeft, En woont in bergen en in bosschon; Ben stal van ezelen en ossen Den Sehepper nauwlijks herberg geeft. De kribb' hem eene wieg verstrekt, Die 't aardrijk met den Hemel dekt, En ellek dier besielt zijn voeder. O kind ! gij zijt, gelijk uw moeder Me: prachl noch hoovaardij bevlekt. (VONDEL.) KersiUag, blijde Kerstdag, verheven fcheim van liefde van den Schepper voor Het schepsel 1 Wonderschoon toont ons de Kerk die aet gansch jaar door het leven harer kin-geren meeleeft, welke gevoelens de ge-feoorte van liaren stichter bij ons moeten épwekken. In de tlrie misssn op dien dag door den priester opgcdragen, stelt zij ons in drie-voudig opzicht die geboorte voor. De serste mis, gewoonlijk nachtmis genoemd, itelt ons de geboorte voor in den tijd. In die dag n nu, zoo verliaalt de Evan-gelist Lucas, verseheen een besluit van-vvege Keizer Augustus tôt eeno volkstel-iiiig over goheel de wereld. Deze eerste voiksteUing geschieddc on der Querinus, Inndvoogd van Syrie. En allen guigen om Eich «an te geven, ieder naar zijn eigen S; ad. Ock Jozef nu ging op uit Gaîilea, ult de stad Nazareth, naar Judea, naar de si ad van David, Bethlehem gelieeten, \iijî iiij uit het huis en het geslaeht van David was. om zich aan tè geven, met Maria, zij ne veileofde vrouw, die zwanger " was. En tijdens hun verblijf aldaar wer-den de dagen vervuîd dat zij foaren sou, en zij baarde haren eerstgeboren Zoon, en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neder in eene kribbe, omdat voor hen geene piaats was in de herberg. En daar wart'.n "herders in die omstreek, die buiten rachtwacht hielden over hunne kudde. lin zie een engel des Heeren stand bij hen en de glorie des Heeren omstraalde hen en ze vreesden met groote vrees. En de eiigel des Heeren Zeide hun : « Vreest niet, want zie, ik boodachap u groote vreugde, die voor geheel het volk zal zijn : dat u heden (en Zaligmakër is geboren, die Giiristus de Heer is, in de stad van David. En dit zij u ten teeken, gij zult een wicht vin den, in doeken gewilckeld en in eene kribbe gelegen. » En plotseling bevondzich bij den engel eene menigte uit 't bemelsch heir, die Gode lof zongen en zekien : Eere aan God in den liofcge en op de aarde vrede bij mensehen van goeden wil. » De H. Franciscus van Assisen verspreid-de de eerste het gedaclit, het kindeken fn de kiibbe aan de godsvrucht der ge-loovigen voor te stellen. Het gedacht was 1:00 oorspronkelijk lieî dat het weldra de wereld door gelcend en aangenomen was. * * * De geestelijke geboorte in de aielen is liet ganscli liijzondere vooi werp der twee-de mis. De Kerk vraagt de veriossing van het Juk der zonde, de gelijkvormjgheid van het leven van den Ghristene met dat van den Zaligmakër, en als gevolg daarvan, de gelukzalige onsterfelijkheid. Dat wij, *oo bidt ze. God op zichtbare wijze ken-nende, tôt lieïde voor het onzichtbare ge-trokken worden. 't Is het doel van Ret christelijk leven. God is raensch geworden opdat de luenseh als God Wierd. De eeuwige geboorte in den schoot des vaders is de oorzaak der geboorte in den tijd. en sclienkt aan de geestelijke geboorte al hai'e werkdadigheid. De derde mis is aan die eeuwige geboorte gewijd. Moet inen nu naar de gevoelens vragen, welke de Kerk wil doen ©utstaan, 't zijn gevoelens van vreugde. Vreugde van den veroordeelde aan wien <snade goschonken wordt. vaa den gevaa- gene aan wien Bien zi]nc Terîossing mee-deeît, van den soadaar die vergiîfenis ver-krijgt, van den ongeiukkige wien raen het einde van zijn Mjdea aaakondigt, van het schepsel dat Ejjnea Schepper mag ont-vangen.In ontelbare îijdende fcœrten daalt wel-licht op Kerstdag die geestelijke vreugde en doel voor een oogeaMk, de smarten vergeten door esn oanoembare ramp veroorzaakt. Vrede op aards bij mensehen van goeden wil. 't Is de wensçh van het Vredekbd. Waarom zou weldra de goede wil niet bij aile mensehen te vinden zijn., opdat ook de wensch teenemaai volbraeht weze : Vrede bij aile mensehen? - i Einde van de Vredeszending. De vredeszending Foni, die uït 188 deelnemers bestond, 5s ta Christiana het voorwerp geweest van eene ontvangst in het lokaa! der studenten. M. Ford, die ongesteld was, kon aan de ontvangst geen deelnemen. ZulksWaseeae ontgoocheling. De voorzitter der studentçngilde begroette de vredfcsvrienden. Sr.kvsl Amerikaansche reder.aars lieten zich hooren. De sekre-tsris van M. Ford VerMssrde dat de zen-tiig te wijten is aan de werking der vrede-lievende vrouwen, ïwsmelijk van Jane Adam3 en Rosika Schwimmer. Deze laatste heeît M. Ford verecegd. Het gedacht der zending 11 «fïkel een veer-tigtal dagen geleden opgekomen. Spoedig werd de zending sainengesteld en had het vertrek piaats. Millionair Ford, de leider ,der zending, is thans ems.ig siek en verblijît nog altijd fce Christiania. Hij heeft van nu al be-sloten aan de rcis naar Zweden, Denemar-ken en Holland te vei^zaken. De Skandinaaîsche pers Icondigt een beroep aî der vredeszending gericlit aan de oorlogvoerende Ianden. gea oinlerhoiid met àm vf8desœaa Ford. Een opsteller van het blad Politikcn heeît aan boord van Oscar II het onder-houd gehad met Ford. Den Amerikaanschen vredesni.an heeît verklaard dat hij zinnens was drie dage te Christiania, Stockholm en te Copen-hage meA gansch zijn geVoîg te verblijven. dagMadschrijver vroeg hem indien hij in Den ,Haag- ging blijven, tôt bij het sluiten der vrde. Ford antwoordde ont-kennend en zegde dat ®sîks nog wel tien jaar kon duren, ten sq de volkeren moede van oorJogen zouden worden. Ik ben te KirkwaJl émr de Engelschen wel ontvangen geworden, tuaar men heeft den post aan boord aaageslagen. Het is niet waar da£ ®r moeilijkheden ïouden ontstaan zijn tasaehen de teden der expeditie tijden.s ée rds. Het was tus-schen de dagbladschrjfvers. Deze liede komsn nooit t'akkoord, Polc-tiken denkfc dat de expeditie zich în twee zou splitsen ; Isast eene deel zou naar Stçckholm reizea «ai het andere zou te Christiania blijven. De Baitsck© laefestag, De Duitsche Hsîchstag is uiteengegaan tôt 11 Januari 1916. Groote gebemlesisseii op handen. In de bevoegde mHdeaa van het Vier-verbond is men zeadanig verzekerd van jieer nakende groots gebeurtenissen dat de afgevaardigde Csndats», in de Fransche Kamer de vraag deed aî het wenschelijk ware den Negus van Abyssinie met zijn leger te doen komen voor de verdediging van Egypte. Groote kveadighsid sp het KaM&i. Men meldt uit Dm Haag dat eene groote levendigheid heerscht op het Kanaal (Noordzee). Zieke ferijgsgevaagea n Zwiiserlasi De Zwitsersche dagbladen melden dat, tengevolge eener overeeakomst tusschen de Duitsche, Fransche en Zwitsersche regeeringen, duizend Duitsche en duizend Fransche zieke krijgsgevangenen in Zwit-serîand zullen komen op 15 Januari aan-staande, om er de gezande Zwilsersche berglucïit in te ademen. UITVOERVERBOD, Sinds 20 December is het uitvoeren van ciment uit Holland verboden. M, Scferoeder la vrpeid, Woensdag is M. Schroeder, hoofdop-steîlcr van de Telegraaf, in vrijheid ge-steld geworden. Men weet nog niet oi het eene vocrloapige hepaaldô _heidstelling geldt. Be Fransche soeiâSi&têii eu de liileraaiioosle beireklingen. De Socialistische Federatie der Serven heeît zijne tweede aJgemcene vergadering gehouden. De vergadering heeft met eene ver-pletterende meerderheid van 9947 stem-men tege» 545 het yo&rstel verworpen de internationale betrekkingen te her-ncmen.Bs ooîa de? Vereeaigée Sialen aaa Ooslen rij k-Bosgarlje, Een teîegram uit Berîijn zegt dat de tweede nota van de regeering der Ver-l eenigde-Staten aan Oostenrijk-Hongarije : gezondeîi, over het Anconageval, de deur openlaat voor eene vriendschappelijke overeenkomst. Dénota zou zelfs tegemoet-komend opgesteld zijn en zou zelîs toe-laten veruer te o&derhandelen over de zaak en de reehlsvraag zeif. De Turkea naar kl Causai vaa Soez. Uit Kairo wordt gemeld dat de Turken : met beîangrijke krachten oprukken naar het kanaal van Saez. Dagelijks hebben schermutselingen piaats tusschen talrijke Turksch-Arabische verkenhingen, terwijl in den Egyptisehen Soudan en ten Westen van Egypte de vooraitgeschovene Engel-sche troepen tegen vijandelijke volks-stammen te doen hebben. Japa»sche bewapeoiog. De oorîogsminister van Japan heeft aan de budgetkoinmissie verklaard dat het nieuw programma der zeevloot, dat goedgekeurd is door de nationale ver-j. dedigingskommissie, het boawen voorziet van twee eskaders, bestaande elk uit vier superdreadnoughts en vier gepantserde kruisers. De onkosten dier bewapening, die zal uitgevoerd worden van 1917 tôt 1922, zal 254 miilioen yen bedragen. zonder de voorbereidingsonkosten te re-kenen.BP DE BALKANS. RoM Sâloiilkl- Men meldt uit Athene dat de verdedi-gingsstaat is uitgeroepen te Saloniki en omliggende door do Engelsche militaire overheden. De haven van Saloniki is voor de han-delsschepen gesloten; zelîs deze van Griek-sche nation aliteit zullen aan de haven niet ineer mogen landen. ♦ * « De Verbondenen v/erken koortsachtig aan de vorsterkingen rond Saloniki. Bulgaarsche troepen, onder dewelke Zich Duitsche elementen be vin den, ver-eenigen zich in de streek van Duran. Op Saloniki- De Carrière délia Sera meldt dat gene-| raal de Castelnau te Saloniki is aange-I komen aan boord van den gepantserden kruiser Ernest Renan en dat hij onmid-deilijk een onderhoud heeît gehad met gencraal Sarrail. Dit bezoek in de tegenwoordige omstan-I digheden wordt els zeer belangrijk aan-! zien. Op Salllpsii De Engelsche War Office bevestigt de ontruiming van het schiereiland Gaîlipoli van de Engelsche troepen die bij de sectors van Anaforta en Ari-Burun waren, doch het schijnt noclitans dat dezen die rond Krithia evenais de Franscïie troepen die bij- den Noordelijken sector van Seddil-Bahr waren, zullen trachten hunne stel-lingen te houden. Deze handeling zou aan Turkije en zijne bondgenooten belet-ten het kanaal te gebruiken. Men weet nog niet vast naar weîk oor-logstooneel de troepen der Dardanellen zijn overgebracht. Waarschijnlijk zijn de versterkingen in Saloniki in de laatste dagen aangekomen, cen deel dier troepen. Mogelijks zal ook een deel te Aden ont-scheept zijn, dat door de Turken en Ara-bieren steeds bedreigd wordt, terwijl een ander deel naar de Perzische golf en Scbatt el Arab zijn getrokken om de Engelsche expeditie bij te staan die van de lijn Bas-sorah-Korna ter Verovering van Bagdad vertrokken is. Se Grifksehs Kamsrj», De Griekschc Kamer zal op 12 Januar bijeenkomen. Groote betoogingen hebben piaats gehad. VBiraaô U Bukarest. De Rmaeensche Garda schrijft : Men Tseet dat de raajpor der artiile^e Vasile Jaaescu, a&|ad«st vsn den ïtaf, zich fszzei&awsii heeft. «eabepaaM« geruchten lipœBeasl. «va? êJeadlaaootd. Msa «astak. van eene ongeneesbare ziekte. Thans bezitten wij de bijzonderheden over deze zaak. Vasile Joneseu was heel eenvoudig een verrader. Sinds zes maanden speurde hij de bewegîngen van onze militaire overheden na. Wanneer de werken gedaan waren, waar hij aan medehielp, wilde hij er den uitsiag van doen kennen aan eene vreemde natie. Den avond zijner zelfmoord, werd bij door een oîîicier, een sergeant, een soldaat en een dokter naar zijn huis geleid. Zijne vrouv^ en kin 'eren werden verzocht zich te ver-wijderen, onder voorwendseî van een onderhoud, Terwijl dat de militaire aî-vaardiging in het salon wachtte ging de majoor zich een kogel in het hoofd jagen, in eene i)ijgelegene kamer. De dood kon enkel vastgesteld worden. Den zelîden nacht werd het lijk, zonder de minste militaire eer, naar het kerkhoî gebracht. ÛfMeeleleMeglinpii la Vlaandereu, Fr-ankrijk ea Elzas, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 23 December. (Wolff.) Uit het groote hooldkwartier : In heet gevecht namen gister de dappere regimenten der 82e landweerbiigade de kruih van den Hartmannsweilerkopî terug. De vijandleed buitengewoon zware, bioedige verliezen en liet 23 oîîicieren en 1530 man als gevangenen in onze handen. Met de ruiming eeniger graafstukken ep de Noordelijke helling, waarin de Franschen nog ziiten, zijn wij bezig. De opgave in het Fransch bericht van gisteravond, als zouden in de geveehten om den kopî den 21 December 1300 Duilschers gevangen genomen zijn, is voor 't minst de helït overdreven. Onze gezamenlijke verliezen, dooden, ge won den en gevangenen medebegrepen, bedragen voor zooveel tôt hiertoe te overzien was, omtrent eli' honderd man. (Fransche Melding.) PARUS, 23 December. (Renter.) — Ambtelijk bericht van woensdagavpnd In BsJgië betoont de artillerie werkdadigheid in het gebied van Het Sas en Boesinge. Zuidelijk van Atrecht bij gelegenheid gelukkig verioopen vuurgevecht in de oin-geving van BeaurainS. Wij lieten eene mijn springen, welke eene vijandelijke sebuts-graaî voor Dancourt nabij den Rijssel-schen steenweg zwaar besehadigde. In de omgeving van Roye werd eene sterke Duitsche patroelje door ons onder vuur genomen en vlood heen met achter-lating van verscheidene gekwetsten. Op de Maaslioogten, in den sector van het houtgewas Bouchot, beschoten onze batt.erijen hevig de vijandelijke schutsgra-ven en brachten een munitievoorraad tôt ontploffing. Op de Vogezen vatte de vijand in den loop van eene reeks plaatselijke geveehten wederom voet in een deel der schutsgraven aan den Hartmannsweilerkopî, welke wij hem gister ontnomen hadden en met voortroepea bezet hielden. — BELGISCH BERICHT : Onze bat-terijen toonden zich heden werkzaam en besehoten de Duitsche posten op den linker IJseroevcr en het kamp bij Essen. Noordelijk van Dixmuide voltrok ons zwaar geschirt de vernieling van het blok-huis, dat het gister ineengesehoten had maar 't weîk de vii»nd trachtte weder *op te richten. 0p het Oostclfjk GeveeMsteprein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 23 December. (Wolfî.) — Uit het groote hooîdkwartier : Geen voorvaHen van beteekenis. (Oostenrijksche Melding.)- WEENEN, 23 December. (Wolll.) — Ambteli}he mededeeling : Geen bijzonde*re gebeurtenissen. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 23 December. (W. T. B.) — Ambtelijk bericht van 22 December : In de streek van Riga beschoot onze artillerie gevolgrijlc Duitsche vliegmachienen en waamemingsballons. In de nabijheid van Sohlok en het eiland Dalen, voor ons gevolgrijke artilloriesti'ijd. Op het front Jacobstadt-Donaberg verstrooide ons artillerievuur de Duit-schers, die werken uitvoerden bij de dor-pen Konjetzpol (een kilometer Noordelijk van Illuxt), ïlluxt en Taunenfcld (twee kilometer Zuidelijk van Illuxt.) Zuidelijk Widsy, voor ons gelukkige botsingen onzer verkennersaîdeelingen. Onze vliegtuigen wierpen bominen op Swenzjany. In Galicië, bij het dorp Tintkow (elf kilometer Westelijk Trembowla) nam de vijand eene hoogte voor ons îront in bezit. Eene onzer afdeelingen viel den vijand aan, bracht hem in verwaxring en maakte «r vyftig gevangenen, 22 kilometer Zuidelijk Buczacz bij h::t dorp Chmieiena verijdclden wij de pogingen van in 't wit gekleede vijanden, onze schutsgraven te naderen. ûeOosl€Rrfjk-seh-Iia!IaaBseheOorIog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 23 December. (Wolfî.) — De algemeenene toestand is onveranderd. In Judicarië kwam het gister tôt hevigo gesehutgevcchten. Aan het front der kustenstreek werd op den Podgora de aanval van een Italiatinsch bataljon teruggeslagen. (Italiaansche Melding.) ROME, 23 December. —• Op 20 December beschote onze artillerie en vliegers in vereenigde werking, het fort van Por, van de Lardarogrocp. De beschieting werd op 21 Decenber met goed gevolg hernieuwd. Twee vijandelijke vliegers, die toi den Iuchtverdedigingsdicnst van die groep behooren en die tijflens het gsvecht waren opgestegen, werden door onze vliegers aangevallen en tôt de vlùelit gedv,'ongen. In het Terragnobotlal (Etchgobîed) poogden vijandeîijke int'anterieîadee]r)i-gen onze steiiingen te naderen. Een tegenaânval wierp hen terug en zij lieten eenige gevangenen in onze handen. In het Suganadal richtle on»e artillerie baar vuur tegen Levico, waar- troepenbe-wegingen gemeld waren. Op 21 December werd een vijandelijk vliegtnig op de hoogvlakte van Asiago door onze artillerie onder vuur genomen; de vlieger moest door schade aan zijn motor landen en werd gevangen genomen. Van de overige fronten meldt men eenige vijandelijke batterijschotcn tegen het bekken van Karfreit en eejie strijd-vlucht van vijandelijke vliegers tegen onze steiiingen van Podyora en van den sector van Pewma. OP HE BALKiMS, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 23 December. (Wolfî.) -Geene gebeurtenissen van beteekenis. (Oosienrijksche Melding.) WEENEN, 23 December. (Wolfî.) — Eene kieine Montemgrijns die aîdeeling, die in de omgeving van Tepca nog in de rotsen van den Noordelijken Tara-oever verborgen zat, is na een kort gevecht gevangen genomen. Ekiers niets nieuws. Mail si© D&rdMieEtewhi (Turksche Melding.) KON ST A NT INOPEL, 23 December. (Wolfî.) — Bij Seddil-Bahr tusschentijdigfl artillerie-, bommen- en luehttorpedoge-vechten. Onze batterijen op de Anatoli-sche kusten der zeeëngte beschieten met goed gevolg Mortcliman en de landings-plaatsen van Teke-Burun; bij Mcriolîman deden zij twee kieine booten zinken.cn bij Tekke een klein munitieschip, en trofîen verder een lastboot. In eenen enkelen sector door den vijand op Gaîlipoli ge-zuiverd, vonden wij levensiniddelcn van allen aard, die voor de bevoorradlng van een gansch legerkorps voor langen tijd voldoende was, evenais een miilioen zand-zakken, ongeveer 1000 tenten, 500 wollen delcens, 400 draagberriën, 1000 conserve-kisten, 50 benzinevaten, 1 mortier en eene menigte kogels, die in de aarde be-dolven waren; verder 300 kilometer tel'e-îoondraad en 1800 meter stekeldraad. De munitie, kleederen en verder bmtgcmaakt materiaal zijn nog niet geteld. In Âzialisch-Turkije or Kaukasus, ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 23 Deeember. (Wolfî.) — Bij Kut-el-Amara deed onze artillerie twee monitoren zinken en ver-oorzaakte door ecnen trefîer eene ontploffing, ontstaan op een anderen morator. Onze troepen naderen op het gansebe Noorderîront de pikdraadversperringen der vijandelijke steiiingen. Op het Kaukasusfront kostten de vijandelijke aanvallen, in de omgeving van Id, op 20 December, aan den vijand een ver-lies van 8 ofïicieren en 300 man, terwijl onze verliezen enkel het derde c?cel van dit getal bedroegen. TER ZEE, Jâpaanscîie sîoombort gezoaksn. Havas meldt dat, de Japansche stoom-boot Saco Maru op 21 December in do Oostelijke Middellandsche zee door eene Vijandelijke onderzeeboot, in den grond geboord werd. Het havenpersoneel van Alexandrie werd terstond telegrafiscb verwittigd en zond hulp. Volgens eene melding van het Router, bureel heet de stoomboot Jasaka Maru en is een der grootste schepen van d« Nippon Jusen Kaislia, met 12.500 ton en gebouwd in 1914. Al wie aan boord wa» is gered geworden. Het verlies, dooj verzekering gedckt, bedraagt 20.000 pon4 •teriing.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods